of 19 /19
PENGURUSAN MESYUARAT PANITI A DAN MESYUARAT KURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH

5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

Embed Size (px)

Text of 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  1/19

  PENGURUSAN MESYUARAT

  PANITIA DAN MESYUARATKURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  2/19

  PERANAN PENGETUA/ GB

  SEBAGAI PENGERUSI JKS Menubuhkan panitia mata

  pelajaran, minima tia !ran uru"#ekiran$a %ua atau #e!ran #ahajamaka ti%ak b!leh %itubuhkanpanitia tetapi uru mata pelajaranberkenaan tetap menel!lakan &ailberkaitan %an menja%i AhliJa'atankua#a Kurikulum Sek!lah(

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  3/19

  PERANAN PENGETUA/ GB

  SEBAGAI PENGERUSI JKS Melantik Ketua Panitia

  dari guru terkanan,berpengalaman,prestasi kerja baik dan

  ada sifat kepimpinan; Membuat suratperlantikan rasmi

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  4/19

  Dengan ini Muhammad bin Mukram

  KP: 73606-04-6008

  dilantik dengan rasminya sebagai

  Ketua Panitia Mata Pelajaran Bahasa Melayu

  mulai 3!"006 hingga 3!!""006

  #nda denganini diarah menguruskan $anitia inidengan mematuhi se$enuhnya #P dan %P& berikut:

  #rahan Perkhidmatan Bab 4: 'ail Mem(ail)

  %P& Bil: 4*!+86

  PKP# Bil: "* !++!

  %PK Bil: ,*"00"

  dan lain-lain yang berkaitan dengan

  $erlaksanaan mata $elajaran

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  5/19

  CARTA ORGANISASI PANITIA MP

  * Pengetua, GPK, GPK HEM, GPK Kokurikulum, Penyelia Petang, Guru Kanan

  juga adalah sebagai ahli mesyuarat mata pelajaran opsyen di samping

  bertugas sebagai penasihat.

  PENASIHAT I (PENGETUA)

  PENGERUSI (KETUA PANITIA)

  NAIB PENGERUSI (PENOLONG KETUA PANITIA)

  SETIAUSAHA

  AHLI- AHLI (GURU- GURU MATA PELAJARAN)

  PENASIHAT II (GPK/GKMP)

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  6/19

  )UNGSI PANITIA MATAPE*AJARAN

  Memper!leh #ukatan %an huraian #ukatan pelajaranterkini(

  Men$e%ia %an men$elara#kan ran+anan pelajaran

  Memilih %an men+a%ankan buku tek# %an buku kerjajika perlu kepa%a pihak ja'atankua#a kurikulum Mena%akan me#$uarat panitia mata pelajaran Meran+an %an melak#anakan pr!ram peninkatan

  pre#ta#i aka%emik

  Men$elara# #!alan ujian %an peperik#aan, menanali#i#keputu#an peperik#aan %an men$u#un #trateimenata#i kelemahan muri%

  Meninkatkan penetahuan %an kemahiran ahli panitiamata pelajaran $an berkaitan %enan pr!#e#penajaran %an pembelajaran

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  7/19

  )UNGSI PANITIA MATAPE*AJARAN

  Men$e%ia %an memper!leh bahan bantu menajar Meran+an pr!ram kha# muri% berma#alah M Men$e%ia %an mema#tikan pr!#e%ur ke#elamatan

  %ipatuhi Mema#tikan bilik kha# bera%a %alam kea%aan k!n%u#i&

  untuk penajaran %an pembelajaran Men$e%iakan anaran perbelanjaan untuk

  pelak#anaan kurikulum Menuru# per!lehan menikut tata+ara ke'anan Menuru# %an men$emak buku #t!k Mema#tikan &ail-&ail panitia bera%a %alam kea%aan

  kema# kini

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  8/19

  ASPEK- ASPEK YANG PER!"#$#N%ANG "AAM MESY!ARA&

  PAN#A )ail-&ail panitia . %alam kea%aan kema# kinimenan%uni #ekuran-kurann$a &aila Panilan me#$uarat %an Minit

  Me#$uarat, #urat-#urat keluar ma#ukb Sukatan %an 0uraian Sukatan

  Pelajaran, ja%ual 'aktu+ Anali#i# keputu#an peperik#aan %an

  0ea% 1!unt Peruntukan panitia/ anaran

  perbelanjaan/pembelian alat %an bahan P2P Penetapan %a#ar letak kerja #etiap panitia Taret panitia menhabi#kan #ukatan pelajaran Men$elara# #!alan ujian %an peperik#aan

  Pr!ram peninkatan aka%emik

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  9/19

  ASPEK- ASPEK YANG PER!"#$#N%ANG "AAM MESY!ARA&PAN#A

  Kekerapan uru bertua# %i luar/ peni#ian/ kela# anti/meninalkan kerja

  Men$elara# ja%ual anti uru +uti ber#alin/ +uti #akit *atihan %alaman/ peninkatan penetahuan/ kemahiran

  ahli panitia Anali#i# peperik#aan a'am/ %alaman 0ea%+!unt %an p!#t m!rtem 3rujuk lampiran Pr!ram pemulihan %an pena$aan Pelap!ran pemantauan

  Pr!ram kha# Kajian Tin%akan

  4 A#pek-a#pek perbin+anan %alam me#$uarat panitiaperlu a%a ke#inambunan%an tin%akikut%aripa%ame#$uarat kurukulum #e+ara khu#u# menikut panitia

  berkenaan

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  10/19

  RUMUSAN)AKT5R-)AKT5R 6ANG

  MENJA6AKAN PE*AKSANAANKURIKU*UM7( Penubuhan Ja'atankua#a Kurikulum

  8( Bahan Penajaran %an Pembelajaran

  ( Tenaa Penajar9( Amalan P2P

  :( Keiatan K!kurikulum

  ;(

  Kemajuan Sta&

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  11/19

  7(PENUBU0AN JA?ATANKUASAKURIKU*UM

  1. Cekap

  . Be!"#"$e%a$#k

  &. Be!ke"a'

  HASIL (OUTCOME)

  "%*e! $e'a+a/ke,a'+a' %a"a a'

  ke%aa' apa$ #!"

  a' #+'aka' "e*a#k

  %'+k#'

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  12/19

  8( BA0AN P 2 P

  1. Ckp

  . B0e #+'aka'

  &. Be!a"a"ka' $ek'00+#

  2. Me"!a pe'++'a

  HASIL (OUTCOME)

  P 3 P 4a'+ *e!ke"a'

  Pe%*ea5a!a' 4a'+

  %e'4e!0'0kka'

  Me'#'+ka$ka' ke6e%e!a'+a'

  akae%#k

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  13/19

  ( TENAGA PENGAJAR

  1. Me'+a4a$# 7PK

  . Te!a$#

  &. Me'6kp#

  2. K0%#$e

  8. Be!%#'a$ k!ea$#9

  a' #'0:a$#9

  HASIL (OUTCOME)

  P 3 P 4a'+ *e!ke"a'

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  14/19

  9(AMA*AN PENGAJARAN @ANPEMBE*AJARAN

  1. P 3 P $e!a'6a'+

  . Pe*a+a# $ek'#k *e!p"a$ka'

  %!#

  &. Pe'#a#a' *e!$e!"a'

  HASIL (OUTCOME)

  P3P 4a'+ *e!ke"a'

  Ke6e%e!a'+a' akae%#k

  Cekap aa% pe'4ee"a#a'

  %a"aa

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  15/19

  :( KEGIATAN K5KURIKU*UM

  1. Te!a'6a'+. Be!"e"a#a'

  &. Kepe*a+a#a'

  2. Pe'#a#a' *e!$e!"a'

  HASIL (OUTCOME)

  P3P 4a'+ *e!ke"a'

  Me'a%*a %#'a$

  Kep#%p#'a'

  Me'6'+k# *aka$

 • 7/23/2019 5. Pengurusan Mesyuarat Panitia dan JK Kurikulum Sekolah.ppt

  16/19

  ;( KEMAJUAN STA)

  1. A'a#"#" kepe!a'a$#a'

  . Pe!a'6a'+a' a'

  peak"a'aa'

  &. La$#a' aa%a'

  2. Ke"e5a,a$a' ;pee!

  $ea6#'+