33
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi

ve Ticaret A.Ş.

31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren

Ara Hesap Dönemine Ait

Özet Finansal Tablolar

Page 2: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BİLANÇO (TL) Bağımsız

Denetim'den

Bağımsız

Denetim'den

(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmemiş Geçmiş

Dipnot

Referansları 31.03.2011 31.12.2010

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 133.484.571 118.476.916

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 8.786.591 3.043.915

Finansal Yatırımlar 7 - -

Ticari Alacaklar 10 42.992.393 52.538.860

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - -

Diğer Alacaklar 11 8.400 60.863

Stoklar 13 63.800.999 49.393.441

Canlı Varlıklar 14 - -

Diğer Dönen Varlıklar 22 17.896.188 13.439.837

(Ara Toplam) 133.484.571 118.476.916

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 30 - -

Duran Varlıklar 90.382.193 74.678.234

Ticari Alacaklar 10 - -

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - -

Diğer Alacaklar 11 146.421 64.344

Finansal Yatırımlar 7 485.904 485.904

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 - -

Canlı Varlıklar 14 - -

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 - -

Maddi Duran Varlıklar 18 86.451.558 68.208.221

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 1.140.932 1.108.654

Şerefiye 20 - -

Ertelenmiş Vergi Varlığı 31 2.155.134 1.689.043

Diğer Duran Varlıklar 22 2.244 3.122.068

TOPLAM VARLIKLAR 223.866.764 193.155.150

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler 128.941.468 102.348.825

Finansal Boçlar 8 56.082.604 43.624.656

Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - -

Ticari Borçlar 10 53.868.421 47.798.636

Diğer Borçlar 11 2.614.272 2.124.565

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 - -

Devlet Teşvik ve Yardımları - -

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31 128.236 641.880

Borç Karşılıkları 808.810 -

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 15.439.125 8.159.088

(Ara toplam) 128.941.468 102.348.825

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 30 - -

Uzun Vadeli Yükümlülükler 31.855.812 38.224.443

Finansal Borçlar 8 24.049.299 32.691.693

Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - -

Ticari Borçlar 10 - -

Diğer Borçlar 11 - -

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 - -

Devlet Teşvik ve Yardımları - -

Borç Karşılıkları - -

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 1.428.900 1.159.332

(veya Kıdem Tazminatı Karşılığı)

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31 4.864.658 4.373.418

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 22 1.512.955 -

ÖZKAYNAKLAR 23 63.069.484 52.581.882

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 63.069.484 52.581.882

Ödenmiş Sermaye 23 17.119.878 17.010.000

Sermaye Düzeltmesi Farkları 25.090.345 23.303.289

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) - -

Hisse Senedi İhraç Primleri - -

Değer Artış Fonları 23

- Yeniden değerleme fonları 20.853.349 14.161.288

- Sermaye avansları 6.096.898 -

Yabancı Para Çevrim Farkları - -

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23 497.000 482.784

Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 23 (7.281.111) (3.134.167)

Net Dönem Karı / Zararı 693.125 758.688

Azınlık Payları - -

TOPLAM KAYNAKLAR 223.866.764 193.155.150

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

Page 3: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (TL)

(XI-29 KONSOLĠDE OLMAYAN) GeçmemiĢ GeçmemiĢ

Dipnot

Referansları

01.01.2011-

31.03.2011

01.01.2010-

31.03.2010

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER

Satış Gelirleri 24 39.929.408 31.833.479

Satışların Maliyeti (-) 24 (25.312.799) (21.608.932)

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.616.609 10.224.547

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - -

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - -

Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) - -

BRÜT KAR/ZARAR 14.616.609 10.224.547

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 25 (7.884.042) (7.471.044)

Genel Yönetim Giderleri (-) 25 (2.687.724) (1.254.090)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 25 (341.117) (108.832)

Diğer Faaliyet Gelirleri 27 343.906 290.227

Diğer Faaliyet Giderleri (-) 27 (908.148) (1.053.484)

FAALĠYET KARI/ZARARI 3.139.484 627.324

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar - -

(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 28 1.260.732 4.709.274

(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 29 (3.614.605) (5.897.839)

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI 785.611 (561.241)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (92.486) 106.772

- Dönem Vergi Gelir/Gideri 31 (128.236) (27.736)

- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 31 35.750 134.508

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 693.125 (454.469)

DURDURULAN FAALĠYETLER

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / Zararı - -

DÖNEM KARI/ZARARI 693.125 (454.469)

Diğer Kapsamlı gelir

Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim - -

Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim - -

Finansal riskten korunma fonundaki değişim - -

Yabancı para çevrim farklarındaki değişim - -

Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar - -

Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirlerinden paylar - -

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir / giderleri - -

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) - -

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR 693.125 (454.469)

Dönem Kar / Zararının Dağılımı - -

Azınlık Payları - -

Ana Ortaklık Payları 693.125 (454.469)

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - -

Azınlık Payları - -

Ana Ortaklık Payları - -

Hisse BaĢına Kazanç (TL) 32 0,040 (0,027)

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

Bağımsız

İncelemeden

Bağımsız

İncelemeden

Page 4: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU

(XI-29 KONSOLĠDE OLMAYAN)

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Dipnot

Referansları Sermaye

Sermaye Düzeltme

Farkları

Yeniden

Değerleme Fonu

Diğer Değer

ArtıĢ Fonları

Kardan Ayrılan

KısıtlanmıĢ Yedekler

GeçmiĢ Yıllar Kar /

Zararları

Net Dönem Karı /

(Zararı) TOPLAM

01 Ocak 2010 Bakiyeleri 17.010.000 23.303.289 14.161.288 - 482.784 (3.690.875) 556.708 51.823.194

Geçmiş yıllar karından transfer - - - - - 556.708 (556.708) -

Değer artış fonları - - - - - - - -

Net dönem kar / (zararı) - - - - - - (454.469) (454.469)

31 Mart 2010 Bakiyeleri 23 17.010.000 23.303.289 14.161.288 - 482.784 (3.134.167) (454.469) 51.368.725

01 Ocak 2011 Bakiyesi 17.010.000 23.303.289 14.161.288 - 482.784 (3.134.167) 758.688 52.581.882

Geçmiş yıllar karından transfer - - - - - 758.688 (758.688) -

Birleşme etkisi 3 109.878 1.787.056 6.692.061 - 14.216 (4.905.632) - 3.697.579

Değer artış fonları

- Sermaye avansı 23 - - - 6.096.898 - - - 6.096.898

Net dönem kar / (zararı) - - - - - - 693.125 693.125

31 Mart 2011 Bakiyeleri 23 17.119.878 25.090.345 20.853.349 6.096.898 497.000 (7.281.111) 693.125 63.069.484

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

Değer ArtıĢ Fonları

Page 5: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NAKİT AKIM TABLOSU

(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Geçmemiş Geçmemiş

Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak-

Referansları 31 Mart 2011 31 Mart 2010

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı 785.611 (561.241)

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin

net dönem kârı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler

Amortisman ve itfa payları 18-19-24-25 802.624 805.906

Ertelenmiş finansman gideri 8 380.946 1.479.464

Ertelenmiş finansman geliri (84.647) (1.681.631)

6111 sayılı kanun kapsamındaki karşılıklar 745.903 -

Borç karşılıkları 808.810 -

Faiz tahakkuk giderleri 29 269.041 690.734

Şüpheli alacak karşılığı 10-27 1.130.068 89.543

Özkaynaklar birleşme etkisi 3.697.579 -

Birleşme ile devrolan maddi ve maddi olamayan duran varlıklar, net (16.846.737) -

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net 31 35.750 134.508

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi

işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı (8.275.052) 957.283

Ticari alacaklardaki artış / (azalış) 10 8.035.453 (4.146.590)

Diğer alacaklardaki artış / (azalış) 11 (29.614) 6.462

Stoklardaki artış / (azalış) 13 (14.407.558) (2.987.275)

Diğer varlıklardaki artış / (azalış) 22 4.707.577 14.449.428

Ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 6.154.432 4.859.547

Diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 489.707 228.030

Borç karşılıklarındaki artış / (azalış) 657.698 -

Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 22 8.072.238 (1.380.167)

Ödenen kıdem tazminatı (388.130) (208.098)

Ödenen vergiler (641.880) (27.735)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 4.374.871 11.750.885

Yatırım faaliyetleri

Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net 18-19 (2.231.502) (16.371.008)

(2.231.502) (16.371.008)

Finansal faaliyetler

Sermaye avansları 6.096.898 -

Banka kredilerindeki değişim (2.497.591) 5.553.558

Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit 3.599.307 5.553.558

Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış 5.742.676 933.435

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 8.786.591 5.007.528

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

İncelemeden

Page 6: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

1

NOT 1 – ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 1987 yılında kurulmuştur. Şirket‟in fiili

faaliyet konusu Yatak, Modüler Mobilya, Yorgan, Koltuk, Kanepe Üretimi - Ev Tekstili ve Ev

Mobilyası alım satımıdır. Şirket, 28 Şubat 2011 tarihi itibariyle İstanbul Pazarlama Yatak ve

Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş (“Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş.”) ile devralma yoluyla birleşmiştir.

(Dipnot 3)

31.03.2011 tarihi itibarıyla Şirket‟in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.360 kişidir.

(31.12.2010: 1.229).

Şirket, Kayseri Ticaret Siciline 14222 sayı ile kayıtlı olup kanuni adresi Organize Sanayi

Bölgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi / Kayseri‟dir. Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde

(Türkiye) yürütmektedir. Şirketin 19 adet satış ofisi bulunmaktadır.

Şirketin hisseleri 1996 yılında halka arz olunmuş olup, İstanbul Menkul Kıymetler

Borsası‟nda (İMKB) işlem görmektedir.

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR

2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar

Şirket, yasal defterlerini Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen

muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak

hazırlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile

bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu

Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere

yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğin 5. Maddesine göre işletmeler Avrupa Birliği tarafından kabul

edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları‟nı (“UMS/UFRS”)

uygularlar ve finansal tabloların UMS/UFRS‟lere göre hazırladığı hususuna dipnotlarda yer

verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları

Kurulu‟nca (“TMSK”) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları

(“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK

tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama

Standartları”) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir.

Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, Uluslararası

Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlanmış 29 No‟lu “Yüksek

Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”) uygulanmamıştır.

SPK‟nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını

UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak tam set veya özet olarak

hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede, ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı

tercih etmiştir. Söz konusu özet ara dönem finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama

Standartları‟na uygun olarak hazırlamıştır. 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal tablo ve

dipnotların hazırlanmasında, SPK Karar Organı‟nın 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 sayılı karar

ile açıklanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar

Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru”da

belirtilen esaslar kullanılmıştır.

Page 7: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

2

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)

NetleĢtirme/Mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve

yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile

yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.

2.2 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar

Şirket benzer nitelikteki işlemleri, diğer olayları ve durumları tutarlı olarak finansaltablolara alır,

değerler, sunar. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli

muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden

düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise,

değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin

yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Muhasebe

tahminlerindeki değişiklik ve hatalar aşağıda sunulan “Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem

Finansal Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi” başlığı altında açıklanmıştır.

2.3 Uygulamada Olmayan Yeni Standart ve Yorumlar

Cari dönemde geçerli olan ancak finansal tablolar üzerinde etkisi olmayan yeni veya değisikliğe

tabi tutulmus standartlar, iyilestirmeler, değisiklikler ve yorumlar:

UMS 24 (Yeniden düzenleme) “İliskili taraf açıklamaları”,

UMS 32 (Değisiklik) “Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması”,

UFRYK 14 (Değisiklik) “Asgari fonlama kosulları”,

UFRYK 19 (Yorum) “Finansal borçların özkaynağa dayalı finansal araçlar ile ödenmesi”,

UFRS 3 (İyilestirme) “Revize UFRS‟nin efektif olma tarihinden önce olusan isletme

birleşmelerinden kaynaklanan kosullu bedellerin geçis hükümleri”

UFRS 3 (İyilestirme) “Kontrol gücü olmayan payların ölçümlenmesi”

UFRS 3 (İyilestirme) “Değistirilemeyen ya da gönüllü olarak değistirilebilen hisse bazlı

ödemeler ilgili ödüller”

UFRS 7 (Değisiklik) "Finansal Araçlar: Açıklamalar; UFRS 7 uyarınca yapılması gereken

açıklamalara açıklık getirilmesi ve sayısal açıklamalar ile finansal araçlara iliskin risklerin

doğası ve derecesi arasındaki etkilesimin vurgulanması”

UMS 1 (İyilestirme) “Özkaynak hareket tablosuna açıklık getirilmesi”

UMS 27 (İyilestirme) “UMS 27 “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar” standardına yapılan

değisikliklere bağlı olarak UMS 21, UMS 28 ve UMS 31 de yapılan değisikliklerin geçis

hükümlerine açıklık getirilmesi”

UFRYK 13(İyilestirme) “Müsteri Sadakat Programları: Hediye puanların gerçeğe uygun değeri”

UMS 34 (İyilestirme) “Ara Dönem Raporlama: Açıklama ilkelerinin uygulaması ve yapılması

gereken açıklamalara eklemeler”

Page 8: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

3

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.4 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket‟in finansal

tabloları karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal tablo kalemlerinin gösterimi veya

sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal

tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan mali tablolarda, maddi olmayan duran varlıklar

altında sunulan 369.239 TL tutarındaki özel maliyetler(net) maddi duran varlıklar altına

sınıflandırılmıştır.

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan mali tablolarda, diğer kısa vadeli yükümlülükler

içinde yer alan 174.619 TL tutarındaki finansman gideri tahakkuku, kısa vadeli finansal borçlar

hesabına sınıflandırılmıştır.

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan mali tablolarda, ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile net

gösterilen 1.689.043 TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığı, finansal durum tablosunda

ertelenmiş vergi varlığı olarak sunulmuştur. Bu netleştirmenin etkisiyle geçmiş dönemde

ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesabı da yine aynı tutarda arttırılmıştır.

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Şirket, 01.01.2008 tarihinde başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan

itibaren geçerli olmak üzere SPK‟nın Seri XI, No 29 sayılı Tebliği‟ndeki standartlara göre

finansal tablo düzenlenme kararı almıştır. Bu çerçevede finansal tabloların hazırlanmasında

izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

2.5.1 Hasılat

Satış gelirleri, yatak ve modüler mobilya satış gelirlerinden oluşmaktadır. Satışlar, sevkiyatın

yapıldığı veya kabulün gerçekleştiği tarihlerde faturalanmış değerler üzerinden tahakkuk

esasına göre kaydedilir. Net satışlar, malların fatura edilmiş bedelinin iskonto ve satış

iadelerinden arındırılmış halidir. Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar

karşılandığında muhasebeleştirilir:

- İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli riskleri ve getirileri alıcıya devretmiş olması

- Satışa konu mal üzerinde devam eden yönetimsel satıcı lehine bir hak kalmamış olması

- Hasılat tutarının güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi

- İşlemle ilişkin ekonomik yararın işletmece elde edilmesinin muhtemel olması

- İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin ölçülebilmesi

Satış işlemi bir finansman işlemini içeriyorsa, satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, alacakların

izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle

hesaplanır. Satış bedelinin nominal değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark, finansman

geliri olarak ilgili dönemlere kaydedilir.

Page 9: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

4

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.5.2 Stoklar

Stoklar, elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir.

Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut

durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Maliyet, ağırlıklı

ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet

içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı

gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.

UMS 2 (Stoklar) standardı uyarınca maliyetlerin kullanım veya satış sonucu elde edilecek

tutardan yüksek olması durumunda stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.

2.5.3 Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar, arsa, arazi ve binalar hariç finansal tablolarda maliyet bedellerinden

birikmiş amortisman payları ve kalıcı değer kayıpları indirildikten sonraki net değerleri ile

gösterilmektedir. Arazi ve binalar makul değerleri ile değerlenmiştir. Borçlanma maliyetlerinin

işletme tarafından imal edilen özellikli varlıkların defter değerinin bir unsuru olarak

muhasebeleştirilmesi UMS-23‟e göre yapılmaktadır. İşletmeler maddi varlıklarını değerlemeye

tabi tutabilir. Amortisman, düzeltilmiş tutarlar üzerinden ve aşağıda belirtilen duran

varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre

hesaplanmaktadır. Arsalar, faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana

tabi tutulmamaktadır.

Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak,

aşağıda belirtilmiştir:

Binalar, yeraltı ve yer üstü düzenleri 25-50 yıl

Makine, tesis ve cihazlar 5-14 yıl

Taşıt araçları 4-10 yıl

Döşeme ve demirbaşlar 5-25 yıl

Özel maliyetler kira süresinde

Amortisman oranları, faydalı ömürler ve kalıntı değerler, her raporlama dönemi sonunda gözden

geçirilmektedir.

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme

sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık

ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer,

ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış

fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu

oluşan kar veya zarar, düzeltilmiş tutarlar ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması ile

belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.

2.5.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar

yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde edildikleri tarihteki elde etme

maliyetinden kayda alınır ve kiralama süresi ve faydalı ömürleri dikkate alınarak doğrusal

olarak itfa edilirler. Araştırma safhasında olan maddi olmayan duran varlıklar finansal

tablolara alınmaz. Yapılan araştırmaya ilişkin harcamalar gerçekleştiği anda gider olarak

finansal tablolara alınır.

Page 10: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

5

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.5.5 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü

Şirket, ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan her varlık için her bir raporlama tarihinde, söz

konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını

değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin

edilir. Kullanıma uygun olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar

her bir raporlama tarihinde tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten

herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından

yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda

muhasebeleştirilir.

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip

artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla

ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde

geri çevrilir.

2.5.6 Borçlanma Maliyetleri

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem giderleri çıkartıldıktan sonraki

değerleriyle kaydedilir. Krediler, müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanmış iskonto

edilmiş değerleri ile finansal tablolarda takip edilirler. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan

tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince

finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda

gelir tablosuna kaydedilir. Şirket tarafından imal veya inşaatı bir yıldan uzun süren özellikli bir

varlığa ilişkin finansman giderleri bu varlığın maliyetine dahil edilir.(UMS 23 / p.11) Şirket, faiz

oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz

oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faize duyarlılığı olan varlık ve

yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.

2.5.7 Finansal Araçlar

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz

oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket‟in

risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket‟in

finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini

amaçlamıştır.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve

yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle

yönetilmektedir. Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini

yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan

karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat

alarak karşılamaktadır. Gerçeğe uygun değer, finansal varlık veya yükümlülüklerin, zorunlu

bir satış veya tasfiye işlemi dışında, istekli taraflar arasında gerçekleşecek bir cari işlemde,

el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en

iyi şekilde belirlenir. Şirket, finansal varlık ve yükümlülüklerin tahmini gerçeğe uygun

değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak

belirlemiştir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket‟in cari bir piyasa işleminde elde

edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. Kasa ve nakit değerler dahil, maliyetten gösterilen

bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun

değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir.

Page 11: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

6

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.5.8 Kur DeğiĢiminin Etkileri

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan tutarların Türk lirasına

çevrilmesinden ve borçların fazlalığından kaynaklanan açık pozisyonundan dolayı kur

değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru

riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Dönem sonu T.C. Merkez Bankası alış kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin

gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.

2.5.9 Hisse BaĢına Kazanç

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının ilgili yıl içerisinde piyasada

mevcut bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.

2.5.10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan hususlar raporlama tarihi ile finansal tabloların

yayımlanması için yetkilendirme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

2.5.11 KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Yükümlülükler

Şirket‟in, geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün

bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dışa akmasının gerekli

olabileceği ve tutar için güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda karşılıklar

oluşturulur.Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde

bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi

ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve

koşullu varlık ve yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir.

2.5.12 Kiralama ĠĢlemleri

Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Şirket‟e ait olduğu kiralama

işlemleri finansal kiralama olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen

sabit kıymetler finansal tablolarda, ilgili varlığın gerçeğe uygun değeri ile asgari finansal

kiralama ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise

asgari finansal kiralama ödemelerinin bugünkü değeri tutarında bir yükümlülük olarak izlenir.

Finansal durum tablosundaki finansal kiralama yükümlülüğü anapara geri ödemeleri yoluyla

azaltılırken, kira ödemelerinin finansal gider kısmı, kiralama süresi boyunca oluştuğu

döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran

varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. Kira süresinin kiralanan

varlığın faydalı ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlığın Şirket tarafından

satın alınmasının kesin olmadığı durumlarda, aktifte yer alan kiralanan varlık kira süresi

içerisinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün kira süresinden kısa olması durumunda ise

faydalı ömrü içinde amortismana tabi tutulur.

Diğer kiralama işlemleri faaliyet kiralamasıdır ve kiralanan varlıklar, finansal durum tablosunda

gösterilmezler. Faaliyet kiraları olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem

ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

Page 12: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

7

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)

2.5.13 ĠliĢkili Taraflar

TMS 24 “İlişkili Tarafların Açıklamaları” standardı; hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile

ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya

önemli derecede etkileyebilen kuruluşları, ilişkili kuruluş olarak tanımlar. İlişkili kuruluşlara

aynı zamanda sermayedarlar ve Şirket yönetimi de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, varlıkların

ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini

içermektedir

Bu finansal tablolar açısından Şirket‟in ortakları ve Şirket ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan

grup şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarından

oluşan üst düzey yöneticiler “ilişkili taraflar” olarak tanımlanmaktadır.

2.5.14 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması

Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya

coğrafi bölümdür. Endüstriyel bölümler, işletmenin tek bir ürün veya hizmet ya da birbirleriyle

ilişkili bir ürün veya hizmet grubu sunumunda faaliyetinde bulunan ve risk, getiri açısından

diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler taşıyan, ayırt edilebilir bölümüdür. Coğrafi bölümler

ise şirket‟in belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından

başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip

bölümlerdir. Şirket tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve benzer nitelikte ürün, üretim ve satış

alanında faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır.

2.5.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Dönem karı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi

içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı

üzerinden ve raporlama tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi

yükümlülüğünü içermektedir. Ertelenmiş vergi borcu veya alacağı varlıkların ve borçların

finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan

tutarları arasındaki geçici farklılıkların vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir.

Ertelenmiş verginin hesaplanmasında yürürlükte olan vergi oranları kullanılmaktadır.

Başlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin finansal tablolardaki ve vergi kanunlarına göre

değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden ve maddi duran varlıklar ile ilgili

aktifleşme ve amortisman farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Ertelenmiş vergi borcu veya

alacağı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi

tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal tablolara

yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi avantajının

sağlanmasının olası olduğu durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı

anlaşıldığı oranda ilgili varlıklardan silinir.

2.5.17 Ticari Alacaklar

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari

alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden

değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz

tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir.Şirketin,

ödenmesi gereken tutarları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu

olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu

karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili

mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlarda dahil olmak

üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak

iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir

durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.

Page 13: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

8

NOT 3 – ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ

Şirket, 28 Ekim 2010 tarihli Özel Durum açıklamasında kamuya açıklandığı üzere Türk Ticaret

Kanunu‟nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 18 - 20‟nci maddeleri ve SPK‟nın Seri:

I, No: 31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde Yataş İstanbul

Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.‟nin („İstanbul Pazarlama‟) Şirket tarafından

devralınması suretiyle birleşilmesi işlemlerine onay talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu‟na

başvurmustur.

Uzman kuruluş Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından

düzenlenen 26.10.2010 tarihli rapor ve Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi‟nin

görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda 27.12.2010 tarihinde

birleşme sözleşmesi imzalanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 06.01.2011 tarih ve 1/25 sayılı

kararı ile birleşmeye onay vermiştir. Birleşme İndirgenmiş Nakit Akım yöntemiyle

gerçekleştirilmiş olup birleşme oranı 0,9935 değişim oranı ise 1,0269 olarak belirlenmiştir.

Şirket‟in 17.010.000 TL olan çıkarılmış sermayesi birleşme ile 109.878 TL arttırılarak

17.119.878 TL‟ye çıkarılmıştır.

18.02.2011 tarihinde İstanbul Pazarlama‟nın 21.02.2011 tarihinde Şirket‟in Olağanüstü Genel

Kurulları yapılarak birleşme kabul edilmiş ve 28.02.2011 tarihinde tescil edilmiştir. 28.02.2011

tarihi itibariyle de birleşme işlemleri tamamlanmıştır.

Birleşme tarihinde İstanbul Pazarlama‟nın bilanço kalemleri özet olarak aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir.

28.02.2011

Dönen varlıklar 11.298.285

Duran varlıklar 16.942.540

Toplam Varlıklar 28.240.825

Kısa vadeli yükümlülükler 24.146.301

Uzun vadeli yükümlülükler 396.945

Toplam Yükümlülükler 24.543.246

Sermaye nominal 10.700.000

Sermaye düzeltmesi farkları 1.787.056

Değer artış fonları 6.692.061

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 14.216

Birikmiş karlar/(zararlar) (15.495.754)

Toplam Özkaynaklar 3.697.579

Page 14: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

9

NOT 4 – Ġġ ORTAKLIKLARI

Yoktur. (31.12.2010: Yoktur)

NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yoktur. (31.12.2010: Yoktur)

NOT 6 – NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla hazır değerler aşağıdaki gibidir.

Hazır Değerler 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Nakit 39.699 31.247

Banka

-Vadesiz Mevduat 4.592.287 2.598.768

-Vadeli Mevduat 3.589.400 -

Diğer Hazır Değerler 565.205 413.900

Toplam 8.786.591 3.043.915

31 Mart 2011 tarihi itibariyle Şirket‟in bankadaki vadeli mevduatı Türk Lirası olup, faiz oranı

%5 vade tarihi 5 Nisan 2011‟dir.

NOT 7 – FĠNANSAL YATIRIMLAR

31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir.

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

(%) TL (%) TL

Kay-Ser A.Ş. 1 82.229 1 82.229

Valya Mobilya Üretim A.ş: 49,98 814.700 49,98 814.700

İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) (411.025) (411.025)

485.904 485.904

Fransız Cauval şirketi ile ortak kurulan Valya Mobilya Üretim A.Ş. üretim faaliyetlerine 2008

yılında son vermiştir. Şirketin sermaye yapısı ortaklık ve yönetim durumunun belirsizliği ve

sağlıklı finansal tablolara ulaşılamaması nedenleriyle şirket özkaynak yöntemine göre konsolide

edilememiştir. Ödenmeyen sermaye taahhütlerinin durumu belirsizliğini korumaktadır.

Page 15: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

10

NOT 8 – FĠNANSAL BORÇLAR

Bu dipnot, iskonto edilmiş maliyet yöntemine göre ölçülen finansal borçların sözleşme

şartlarıyla ilgili bilgi içermektedir. Şirket‟in yabancı para riskl analizleri Not 34‟de

gösterilmiştir:

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Yıllık Yıllık

faiz oranı % TL faiz oranı % TL

Kısa Vadeli Finansal Borçlar

Banka Kredileri

USD Krediler 6,38 12.853.834 6,24 4.610.788

TL Krediler 9,77 7.533.061 9,30 4.942.525

EURO Krediler 5,42 901.001 5,42 850.367

Kısa Vadeli Banka Kredileri Toplamı 21.287.896 10.403.680

Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli

Anapara Taksit ve Faizleri

Katılım Bankalarına Olan Borçlar (TL) 11,33 29.067.769 11,82 27.289.152

USD Krediler 6,69 2.580.606 6,85 2.896.605

Diğer TL Krediler 11,70 2.328.937 11,81 2.574.035

Taşıt Kredisi (TL) 10,80 24.332 18,27 10.793

34.001.644 32.770.585

Diğer Finansal Borçlar

Akreditif (USD) 2,00 793.064 2,00 275.772

Diğer Finansal Borçlar Toplamı 793.064 275.772

Toplam Kısa Vadeli Finansal Borçlar 56.082.604 43.624.656

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Yıllık Yıllık

faiz oranı % TL faiz oranı % TL

Uzun Vadeli Finansal Borçlar

USD Krediler 6,24 10.850.131 6,24 17.550.487

Taşıt Kredisi (TL) 10,80 29.651 - -

Katılım Bankalarına Olan Borçlar (TL) 11,82 5.467.218 11,82 5.412.522

Diğer TL Krediler 11,81 7.702.299 11,81 9.728.685

Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplamı 24.049.299 32.691.694

Page 16: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

11

NOT 9 – DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Şirket‟in 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla diğer finansal yükümlülüğü

bulunmamaktadır. NOT 10 – TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Alacak Çek ve Senetleri 31.916.911 28.240.086

Ticari Alacaklar 7.792.695 4.391.805

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Not 33) 36.969 17.516.324

Şüpheli Ticari Alacaklar 10.216.266 8.322.690

49.962.841 58.470.905

Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-) (6.970.448) (5.932.045)

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 42.992.393 52.538.860

Ticari Borçlar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Borç Senetleri 28.505.556 29.568.836

Ticari Borçlar 23.393.038 15.972.060

Diğer Ticari Borçlar 1.124.934 1.473.810

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Not 33) 844.893 783.930

Kısa Vadeli Ticari Borçlar 53.868.421 47.798.636

Şüpheli ticari alacak karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir.

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

01 Ocak (5.932.045) (5.257.010)

Tahsilatlar 91.665 45.370

Yıl içinde ayrılan karşılıklar (22.491) (720.405)

İşletme birleşme etkisi (1.107.577) -

(6.970.448) (5.932.045)

Page 17: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

12

NOT 11 – DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Personelden Alacaklar 8.400 -

Diğer Alacaklar - 58.988

Verilen Depozito ve Teminatlar - 1.875

8.400 60.863

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Verilen Depozito ve Teminatlar 146.421 64.344

Kısa Vadeli Diğer Borçlar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Personele Borçlar 2.611.142 2.124.544

Diğer Çeşitli Borçlar 3.130 -

Ortaklara Borçlar - 21

2.614.272 2.124.565

NOT 12 – FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR

Yoktur (31.12.2010: Yoktur).

NOT 13 – STOKLAR

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Hammadde 29.510.518 25.278.844

Yarı mamul 10.634.596 10.465.575

Mamul 18.951.700 11.717.658

Ticari mallar 4.679.419 2.592.661

Diğer stoklar* 24.766 21.840

Stok değer düşüklüğü karşılığı - (683.137)

63.800.999 49.393.441

(*) Diğer stoklar yoldaki mallardan oluşmaktadır.

NOT 14 – CANLI VARLIKLAR

Yoktur. (31.12.2010: Yoktur) NOT 15 – DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR

Yoktur. (31.12.2010: Yoktur) NOT 16 – ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

Yoktur. (31.12.2010: Yoktur) NOT 17 – YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER

Yoktur. (31.12.2010: Yoktur)

Page 18: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

13

NOT 18 – MADDĠ DURAN VARLIKLAR

01 Ocak 2011 GiriĢler

BirleĢmeden

gelen devir ÇıkıĢlar 31 Mart 2011

Arazi ve arsalar 11.829.717 317.093 14.850.856 - 26.997.666

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 458.743 - - - 458.743

Binalar 36.554.656 40.000 196.558 - 36.791.214

Makine, tesis ve cihazlar 32.374.540 271.711 239.336 - 32.885.587

Taşıtlar 835.471 8.475 631.844 - 1.475.790

Döşeme ve demirbaşlar 9.718.775 352.549 3.366.970 - 13.438.294

Özel maliyetler 519.576 666.299 5.387.313 - 6.573.188

Yapılmakta olan yatırımlar 12.706.312 512.458 32.384 - 13.251.154

Maliyet Değerleri 104.997.790 2.168.585 24.705.261 - 131.871.636

BirikmiĢ Amortismanlar (-)

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 134.954 2.263 - - 137.217

Binalar 6.337.873 164.813 30.345 - 6.533.031

Makine, tesis ve cihazlar 22.117.125 329.208 249.867 - 22.696.200

Taşıtlar 543.029 42.940 182.169 - 768.138

Döşeme ve demirbaşlar 7.506.252 163.972 3.089.887 - 10.760.111

Özel maliyetler 150.336 50.180 4.324.865 - 4.525.381

Toplam 36.789.569 753.376 7.877.133 - 45.420.078

Net Defter Değeri 68.208.221 86.451.558

31 Mart 2011 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 16.177.954

TL‟dir.

Yatırım harcamaları Samandıra‟ da yapılan depo inşaatına aittir.

01 Ocak 2010 GiriĢler ÇıkıĢlar 31 Aralık 2010

Arazi ve arsalar 9.026.717 2.803.000 - 11.829.717

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 458.743 - - 458.743

Binalar 27.324.656 9.230.000 - 36.554.656

Makine, tesis ve cihazlar 28.522.897 4.294.165 (442.522) 32.374.540

Taşıtlar 3.211.474 75.733 (2.451.736) 835.471

Döşeme ve demirbaşlar 8.529.823 1.203.208 (14.256) 9.718.775

Özel maliyetler 299.881 219.695 - 519.576

Yapılmakta olan yatırımlar 10.310.587 2.395.725 - 12.706.312

Maliyet Değeri 87.684.778 20.221.526 (2.908.514) 104.997.790

BirikmiĢ Amortismanlar (-) 35.499.476 3.458.469 (2.168.376) 36.789.569

Net Defter Değeri 51.185.302 68.208.221

Page 19: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

14

NOT 19 – MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

01 Ocak 2011 GiriĢler

BirleĢmeden

gelen devir ÇıkıĢlar 31 Mart 2011

Haklar 1.713.413 62.917 144.380 - 1.920.710

Birikmiş itfa payları (-) (604.759) (49.248) (125.771) - (779.778)

Net Defter Değeri 1.108.654 1.140.932

01 Ocak 2010 GiriĢler ÇıkıĢlar 31 Aralık 2010

Haklar 1.146.579 566.834 - 1.713.413

Birikmiş itfa payları (-) (495.244) (108.515) - (604.759)

Net Defter Değeri 651.335 1.108.654

NOT 20 – ġEREFĠYE

Yoktur. (31.12.2010: Yoktur)

NOT 21 – KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Verilen teminat, rehin ve ipotekler

31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihi itiariyle Şirket‟in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”)

pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

ġirket tarafından verilen TRĠ'ler 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ‟lerin Toplam Tutarı 136.961.437 115.430.269

B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine

Vermiş Olduğu TRİ‟lerin Toplam Tutarı

C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3.

Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ‟lerin Toplam

Tutarı

28.063.950 25.982.907

D.Diğer Verilen TRİ‟lerin Toplam Tutarı

i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ‟lerin Toplam Tutarı

ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri

Lehine Vermiş Olduğu TRİ‟lerin Toplam Tutarı

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu

TRİ‟lerin Toplam Tutarı

165.025.387 141.413.176

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirketin özkaynaklarına oranı 31.03.2011 tarihi

itibarıyla %0 'dır (31.12.2010 - %0).

Page 20: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

15

NOT 21 – KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

ġarta Bağlı Yükümlülükler YP KarĢılığı 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Verilen Teminat Mektupları 1.634.884 1.341.518

Ciro Edilen Çekler 704.933 1.374.791

Verilen Teminat Senedi (TL) 56.950.000 54.950.000

Verilen Kefaletler (USD) 6.500.000 10.063.950 6.500.000

Verilen Kefaletler (TL) 18.000.000 19.482.907

Verilen Teminat Senedi (USD) 11.500.000 17.805.450 11.500.000

105.159.217 95.149.216

ġarta Bağlı Varlıklar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Alınan Teminat Mektupları 4.387.245 3.247.906

Alınan İpotekler 37.964.200 14.353.000

42.351.445 17.600.906

31 Mart 2011 tarihi itibarıyla Şirket‟in maddi duran varlıkları üzerinde muhtelif bankalara

verilen ipotek tutarları 59.886.170 TL dir (31 Aralık 2010: 46.263.960 TL).

Ayrıca ilişkili şirketler ve ortakların Şirket lehine vermiş oldukları toplam 19.700.000 USD ve

33.500.000 TL tutarında ipotekleri bulunmaktadır.

NOT 22 – DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer dönen varlıklar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

İlişkili taraflara verilen sipariş avansları (Not 33) 8.502.392 5.982.799

Verilen sipariş avansları 4.818.077 2.392.269

Peşin ödenen giderler 4.314.203 3.885.951

Personel avansları 115.349 -

Diğer KDV 75.498 45.028

İş avansları 55.363 145.264

Devreden KDV 15.306 291.296

Peşin ödenen vergiler - 697.230

17.896.188 13.439.837

Diğer duran varlıklar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Gelecek Yıllara Ait Giderler 2.244 3.122.068

Page 21: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

16

NOT 22 – DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Alınan Sipariş Avansları 12.955.397 4.591.351

Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler 1.609.595 1.519.207

Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Bağ. SSK vergi borçları(*) 762.601 1.528.497

Diğer Yükümlülükler 109.647 84.421

Gider Tahakkukları 1.885 175.370

Diğer KDV - 260.242

15.439.125 8.159.088

(*) Vadesi geçmiş, ertelenmiş bağ-kur, ssk vergi borçları hesabının 563,719 TL‟si 6111sayılı

kanun kapsamında SGK karşılığı‟ndan, 198,882 TL‟si 6111sayılı kanun kapsamında matrah

arttırım karşılığı‟ndan oluşmaktadır.

Diğer uzun vadeli yükümlülükler 31 Mart 2011

31 Aralık

2010

6111sayılı kanun kapsamında SGK karşılığı 1.115.184 -

6111sayılı kanun kapsamında matrah arttırım karşılığı 397.771 -

1.512.955

Şirket, 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı (I. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe giren, 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" (6111 sayılı Kanun)'un "matrah artırımı"

hükümlerinden yararlanmıştır. Bu çerçevede, Şirket‟in 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim

yılları için vergiye esas alınan matrahları artırılmış olup; bu işlem sonucunda 596.653 TL

tutarında karşılık finansal tablolara kaydedilmiştir. Söz konusu tutar ilgili düzenlemelere

uygun olarak 18 taksitte 31 Mart 2014 vade sonuna kadar ödenecektir.

Şirket yönetimi, yine aynı yasa kapsamında geçmiş dönemlerde yapılandırdığı 1.529.653 TL

tutarındaki Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını da yeniden yapılandırmıştır. Söz konusu

yapılandırılma sonucunda Şirket‟e toplamda 1.678.903 TL‟lik prim borcu oluşmuştur. İki

yapılandırma arasında doğan 149.250 TL tutarındaki fark finansal tablolara kaydedilmiştir.

NOT 23 – ÖZKAYNAKLAR

ÖdenmiĢ Sermaye

Şirket‟in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL‟dir (31 Aralık 2010: 75.000.000 TL).

Şirket‟in ödenmiş sermayesi beheri 1 kr olan 1.711.987.800 adet hisseden oluşmakta olup,

nominal değeri 17.119.878 TL‟dir.(31 Aralık 2010: 17.010.000 TL)

Page 22: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

17

NOT 23 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

Şirket‟in 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

TL Pay (%) TL Pay (%)

Hacı Nuri Öztaşkın 1.493.722 8,73 1.493.722 8,78

Muammer Öztaşkın (bloke)* 1.392.064 8,13 1.438.100 8,45

Yılmaz Öztaşkın 1.066.772 6,23 1.020.740 6,00

Şükran Balçık 1.020.600 5,96 1.020.600 6,00

Işıl Beğendik / Öztaşkın 1.020.600 5,96 1.020.600 6,00

Hakkı Altop 867.348 5,07 850.499 5,00

Türkan Öztaşkın 680.400 3,97 680.400 4,00

Hatice Altop 510.300 2,98 510.300 3,00

Nimet Eşelioğlu / Altop 510.300 2,98 510.300 3,00

Yavuz Altop 474.641 2,77 460.200 2,71

Osman Altop 412.022 2,41 408.652 2,40

Serhan Sinan Altop 340.200 1,99 340.200 2,00

Şölen Aslı Altop 340.200 1,99 340.200 2,00

Habibe Altop 340.200 1,99 340.200 2,00

Halka açık kısım / diğer 6.650.509 38,84 6.575.287 38,66

SERMAYE 17.119.878 100,00 17.010.000 100,00

SERMAYE DÜZELTMESĠ OLUMLU FARKI** 25.090.345 23.303.289

42.210.223 40.313.289

Birleşmeden kaynaklanan sermaye farkları ilişikteki özsermaye değişim tablosunda

gösterilmiştir.

(*) Azlık pay sahibi Muammer Öztaşkın‟ın yönetim kurulu üyeleri hakkında açmış olduğu

sorumluluk davası nedeniyle TTK 341. Maddesi uyarınca bloke edilen hisse senetleridir.

(**) Sermaye düzeltmesi olumlu farkları şirket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmiş toplam

tutarı ile Şirket‟in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı arasındaki olumlu farkı ifade

eder. Sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.

GeçmiĢ Yıllar Karları, Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler, Değer ArtıĢ Fonları,

ve Diğer Sermaye Yedekleri

Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden

oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin yüzde 20‟sine ulaşıncaya

kadar yasal dönem karının yüzde 5‟i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler,

SPK düzenlemelerine göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda Şirket sermayesinin yüzde 5‟ini aşan

tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/10‟u oranında, yasal kayıtlara göre kar dağıtımı yapıldığı

durumlarda ise Şirket sermayesinin yüzde 5‟ini aşan tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/11‟i

oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin yüzde 50‟sini

aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların

karşılanmasında kullanılabilirler. 31 Mart 2011 tarihi itibariyle, Şirket‟in yasal yedekler toplamı

497.000 TL‟dir (31 Aralık 2010: 482.784 TL).

1 Ocak 2009 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK

duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse

Senedi İhraç Primleri”‟nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz

konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıklar :

- “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş

Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;

Page 23: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

18

NOT 23– ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

- “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta

ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar

Kar/Zararıyla”,ilişkilendirilmiştir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama

Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 27 Ocak 2010 tarihli 02/51 sayılı toplantısında alınan kararı

gereğince; halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların

dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık anonim

ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım

zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının SPK‟nın Seri: IV, No: 27 sayılı

Tebliği‟nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler

tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde

gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Temettü dağıtımı yapılmasına karar verilmesi

durumunda, bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya

da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak

ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması

suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut

ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %5‟inden az olması durumunda, söz konusu tutarın

dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme

ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları

“eski” ve “yeni” şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, faaliyetleri sonucunda elde

ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden

dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulunun 31.03.2011 tarihli 67 nolu kararına istinaden ileride yapılacak

sermaye artırımına karşılık şirket hisselerinin %50,49 oranına sahip olan hissedarlar tarafından

toplam 6.096.898 TL sermaye avansı ödemesi yapılmıştır.

Değer artıĢ fonları

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Yeniden değerleme fonu 14.161.288 14.161.288

İşletme birleşmesinden gelen değerleme fonu 6.692.061 -

Ödenen sermaye avansı 6.096.898 -

26.950.247 14.161.288

Kardan ayrılmıĢ kısıtlanmıĢ yedekler

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Yasal yedek akçeler 482.784 482.784

İşletme birleşmesinden gelen yasal yedek 14.216 -

497.000 482.784

Page 24: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

19

NOT 24 - SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ

24.1 SatıĢlar

31 Mart 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap dönemlerine ait satışlar

aşağıdaki gibidir:

Esas Faaliyet Gelirleri 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Yurtiçi satışlar 47.501.712 39.758.784

Yurtdışı satışlar 2.203.703 822.870

Diğer satışlar 115.889 -

Satıştan iadeler(-) (1.002.636) (727.293)

Satış iskontoları(-) (7.607.899) (7.117.582)

Diğer indirimler(-) (1.281.361) (903.301)

SatıĢ Gelirleri 39.929.408 31.833.479

SatıĢların Maliyeti(-) (25.312.799) (21.608.932)

14.616.609 10.224.547

24.2 SatıĢların Maliyetleri

31 Mart 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap dönemlerine ait satışların

maliyeti aşağıdaki gibidir :

31 Mart 2011 31 Mart 2010

Dolaysız İlk Madde ve Malzeme Giderleri 17.856.495 13.571.856

Dolaysız İşçilik Giderleri 2.628.578 2.802.712

Genel Üretim Giderleri 3.868.852 2.748.541

Yarı Mamul Kullanımı (1.078.572) (887.263)

Üretilen Mamul Maliyeti 23.275.353 18.235.846

Mamul Stoklarında Değişim(-) (6.111.911) (556.675)

Satılan Mamul Maliyeti 17.163.442 17.679.171

Satılan Emtia Maliyeti 7.166.399 3.929.761

Satılan Hizmet Maliyeti 982.958 -

SatıĢların Maliyeti 25.312.799 21.608.932

Satışların maliyetinin 542.383 TL‟si cari yıl amortisman giderinden oluşmaktadır.

NOT 25 – ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE

DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ

Faaliyet Giderleri 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 7.884.042 7.471.044

Genel Yönetim Giderleri 2.687.724 1.254.090

Araştırma ve Geliştirme Giderleri 341.117 108.832

10.912.883 8.833.966

Page 25: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

20

NOT 26 – NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER

31 Mart 2011 31 Mart 2010

Personel giderleri 4.291.731 2.537.222

Reklam giderleri 2.707.894 3.763.715

Nakliye giderleri 1.178.913 775.548

Kira giderleri 816.886 429.672

Amortisman gideri 260.241 239.564

Seyahat – ulaşım – konaklama gideri 240.784 190.003

Danışmanlık gideri 211.192 37.399

Banka komisyon gideri 127.312 54.543

Bakım onarım gideri 105.485 79.598

Sigorta giderleri 98.660 34.299

Elektrik – su – ısıtma giderleri 58.269 65.405

Vergi – resim – harç giderleri 55.520 48.538

Haberleşme giderleri 52.801 72.894

Dava sonucu ödenen tazminatlar 17.795 54.347

Diğer giderler 689.400 451.219

10.912.883 8.833.966

NOT 27 – DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR VE GĠDERLER

Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Hurda satış karları 97.552 40.950

Konusu kalmayan karşılıklar (Not 10) 91.665 113.289

Araç hasar gelirleri 25.707 -

Sigorta gelirleri 15.693 -

Fuar teşvik primleri 6.155 12.491

Kira geliri 1.320 18.237

Maddi duran varlık satış karı - 5.932

Diğer 105.814 99.328

343.906 290.226

Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar 31 Mart 2011 31 Mart 2010

6111 sayılı yasadan kaynaklanan karşılık giderleri 745.903 -

Önceki dönem gider ve zararları 78.190 472.929

Kıdem tazminatı karşılığı iptali - 413.204

Diğer giderler 84.055 167.351

908.148 1.053.484

NOT 28 – FĠNANSAL GELĠRLER

31 Mart 2011 31 Mart 2010

Vadeli satış finansman geliri 653.667 1.866.553

Kur farkı geliri 358.829 1.161.091

Faiz geliri 163.589 -

Kazanılmamış finansman geliri 84.647 1.681.631

1.260.732 4.709.275

Page 26: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

21

NOT 29 – FĠNANSAL GĠDERLER

Finansman Giderleri 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Faiz gideri 2.026.882 2.550.324

Vadeli alım gideri 626.132 438.187

Kur farkı gideri 435.847 1.296.950

Kazanılmamış finansman gideri 380.946 1.479.464

Kredi kartı komisyon gideri 136.273 130.060

Teminat mektubu komisyon gideri 8.525 2.854

3.614.605 5.897.839

NOT 30 – SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN

FAALĠYETLER

Yoktur. (31.12.2010: Yoktur)

NOT 31 – VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ

5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu‟na göre, Kurumlar Vergisi Oranı %20‟dir.

(31.03.2010:%20) Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi

kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin

indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir

vergi ödenmemektedir.

31 Mart 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap dönemlerine ait vergi

gelir/giderinin detayı aşağıdaki gibidir:

. 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Cari dönem vergi gideri (128.236) (27.736)

Ertelenmiş vergi geliri/gideri 35.750 134.508

Toplam Vergi Geliri / Gideri (92.486) 106.772

Cari dönem kurumlar vergisi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

31 Mart 2011 31 Mart 2010

Ticari kazanç / (zarar) 785.611 37.008

Matraha ilave edilecek giderler 222.326 1.054.207

Diğer indirimler (21.896) (952.537)

Yasal ile UFRS arasındaki düzeltmeler (344.859) -

Kurumlar Vergisi Matrahı 641.182 138.678

Etkin vergi %20 128.236 27.736

Ödenecek Kurumlar Vergisi 128.236 27.736

Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, finansal tablo kalemlerinin

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı

değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak

hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, UFRS ve vergi

kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden

kaynaklanmaktadır. Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmesinden kaynaklanan kayıtlı

değerdeki değişiklikten dolayı hesaplanan ertelenen vergi ise doğrudan özsermaye grubu ile

ilişkilendirilir.

Gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen

vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran %20‟dir.

Page 27: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

22

NOT 31 – VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı)

Raporlama tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve

yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki

gibidir:

31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Kümülatif

Geçici Farklar

Ertelenmiş

Vergi

Kümülatif

Geçici Farklar

Ertelenmiş

Vergi

Ertelenmiş vergi varlıkları

Kıdem tazminatı 1.428.900 285.780 1.159.332 231.866

Ertelenmiş finansman giderleri 912.190 182.438 297.483 59.497

Stoklar değerleme farkları 3.596.900 719.380 3.429.841 685.968

Aktifleştirilen marka iptalleri 3.424.265 684.853 3.424.265 684.853

Şüpheli alacaklar karşılıkları 1.413.409 282.683 - -

Kur farkları - - 134.296 26.859

ErtelenmiĢ vergi varlıkları 2.155.134 1.689.043

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların

düzeltmesi (6.153.255) (1.230.650) (5.231.577) (1.046.315)

Aktifleştirilen finansman maliyetleri (1.527.553) (305.511) (1.527.553) (305.511)

Sabit kıymet değerleme artışları:

- Maddi duran varlık değerlemeleri (14.161.288) (2.832.258) (14.161.288) (2.832.258)

- Birleşmeden gelen arsa ve arazilerin

değerleme etkisi (7.044.275) (352.214) - -

Ertelenmiş finansman gelirleri (720.126) (144.025) (946.672) (189.334)

ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü

(4.864.658) (4.373.418)

ErtelenmiĢ vergi

varlığı/(yükümlülüğ),net (2.709.524) (2.684.375)

ErtelenmiĢ vergi geliri mutabakatı 31.03.2011

31 Aralık 2010 Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net (2.684.375)

31 Mart 2011 Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net (2.709.524)

Dönem farkı (25.149)

Birleşme etkisi (-) 60.899

Cari dönem ertelenmiĢ vergi geliri 35.750

Birleşmeden gelen ertelenmiş vergi detayı aşağıdaki gibidir:

BirleĢmeden gelen ertelenmiĢ vergi detayı

Kümülatif

Geçici Farklar

ErtelenmiĢ

Vergi

Maddi ve maddi olmayan duran varlık değerlemeleri (925.095) (185.020)

Arsa ve arazilerin yeniden değerleme etkisi (7.044.275) (352.214)

Kıdem tazminatı 297.094 59.419

Şüpheli alacaklar karşılıkları 79.668 15.934

Stoklar değerleme farkları 2.004.908 400.982

Dönem farkı (60.899)

Page 28: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

23

NOT 32 – HĠSSE BAġINA KAZANÇ

Hisse başına kazanç / zarar, kazanç ve zararın ilgili yıl içinde mevcut hisseleri ağırlıklı ortalama

adedine bölünmesi ile tespit edilir.

31 Mart 2011 31 Mart 2010

Net Dönem Karı / Zararı 693.123 (454.469)

Her biri 1 TL Nominal Değerli Hisse Sayısı 17.119.878 17.010.000

Hisse BaĢına Kazanç/Zarar 0.040 (0.027)

NOT 33– ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI

ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş. 8.502.392 5.982.799

Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş.(net) - 17.516.324

8.502.392 23.499.123

ĠliĢkili Taraflara Borçlar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010

Valya Mobilya Üretim A.Ş. (net) 798.279 781.984

Şase Ev Tekst. Aksesuarları San. Tic. Ltd. (net) 9.645 1.946

Valya Mobilya Üretim A.Ş. (Sermaye Taahhüt) 411.025 411.025

Ortaklara Borçlar - 21

1.218.949 1.194.976

Mal ve Hizmet SatıĢları 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş.(*) 9.345.457 16.549.496

Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş. - 863

Valya Mobilya Üretim A.Ş. - 1.934

Şase Ev Tekst. Aksesuarları San. Tic. Ltd. - 6.045

9.345.457 16.558.338

(*) 01 Ocak-28 Şubat 2011 tarihleri arasındaki satışlardan oluşmaktadır. İlgili firma dipnot 3‟te

açıklandığı üzere Şirket‟e devrolmuştur.

Kira Gelirleri 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş.(*) 11.000 16.500

11.000 16.500

(*) 01 Ocak-28 Şubat 2011 tarihleri arasındaki satışlardan oluşmaktadır. İlgili firma dipnot 3‟te

açıklandığı üzere Şirket‟e devrolmuştur.

Faiz Gelirleri 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş. - 316.422

Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş. 160.013 460.230

160.013 776.652

Page 29: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

24

NOT 33 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

Ürün ve Hizmet AlıĢları 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş. - 944.166

Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş. 6.196 2.060.240

Şase Ev Tekst. Aksesuarları San. Tic. Ltd. - 47.954

6.196 3.052.360

Kira Giderleri 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş. - 153.243

Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş. 12.201 50.496

12.201 203.739

Maddi Duran Varlık Alımları 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş. 8.475 15.245.900

8.475 15.245.900

Faiz Giderleri 31 Mart 2011 31 Mart 2010

Valya Mobilya Üretim A.Ş. 20.989 20.093

20.989 20.093

ĠliĢkili Taraflara Yapılan ĠĢlemlerin Değerlendirilmesi: Şirket SPK‟nın Seri IV No.41

sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar

Hakkında Tebliğin “4-6” maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin

değerlemesini yaptırmamıştır.

31 Mart 2011 tarihi itibarıyla sona eren ara dönem hesap dönemine ait Şirket‟in yönetim kurulu

başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst

yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 808.186 TL‟dir. (

31 Mart 2010: 1.028.153 TL).

Page 30: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

25

NOT 34 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE

DÜZEYĠ

Yabancı para riski

31 Mart 2011 tarihi itibariyle Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların

kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:

31 Mart 11

TL KarĢılığı ABD Doları Avro

1. Ticari Alacaklar 3.032.289 1.554.782 286.496

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 815.385 524.938 1.203

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 354.176 220.571 5.806

3. Diğer - - -

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 4.201.850 2.300.291 293.504

5. Ticari Alacaklar - - -

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - -

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 147.273 95.119 -

7. Diğer - - -

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 147.273 95.119 -

9. Toplam Varlıklar (4+8) 4.349.123 2.395.411 293.504

10. Ticari Borçlar 2.212.630 2.735 1.012.283

11. Finansal Yükümlülükler 17.497.041 10.480.853 581.929

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - -

12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 19.709.671 10.483.587 1.594.212

14. Ticari Borçlar - - -

15. Finansal Yükümlülükler 10.850.131 7.007.770 -

16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - -

16 b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 10.850.131 7.007.770 -

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 30.559.802 17.491.358 1.594.212

19. Finansal Durum Tablosu DıĢı Döviz Cinsinden Türev

Araçların - - -

Net Varlık / Yükümlülük Pozisyonu (19a-19b)

19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu DıĢı Döviz

Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - -

19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu DıĢı Döviz

Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - -

20. Net Yabancı Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (26.210.679) (15.095.947) (1.300.708)

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /

(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-

12a-14-15-16a)

(26.712.128) (15.411.638) (1.306.513)

22. Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam

Gerçeğe Uygun Değeri - - -

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - -

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - -

25. Ġhracat 4.423.107 1.415.200 1.023.080

26. Ġthalat 9.943.998 1.693.376 3.356.318

Page 31: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

26

NOT 34 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE

DÜZEYĠ (Devamı)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların

kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010

TL KarĢılığı ABD Doları Avro

1. Ticari Alacaklar 2.734.138 1.413.243 268.052

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil 1.039.932 655.524 12.928

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 1.283.554 569.465 224.442

3. Diğer - - -

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 5.057.623 2.638.232 505.421

5. Ticari Alacaklar - - -

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - -

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - -

7. Diğer - - -

8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - -

9. Toplam Varlıklar (4+8) 5.057.623 2.638.232 505.421

10. Ticari Borçlar 2.079.450 78.074 951.026

11. Finansal Yükümlülükler 8.643.795 5.016.690 413.000

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - -

12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler 59.570 36.282 3.137

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 10.782.816 5.131.047 1.367.163

14. Ticari Borçlar - - -

15. Finansal Yükümlülükler 17.570.789 11.310.453 -

16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - -

16 b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 17.570.789 11.310.453 -

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 28.353.604 16.441.499 1.367.163

19. Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net

Varlık / Yükümlülük Pozisyonu (19a-19b)

- - -

19a. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev

Ürünlerin Tutarı

- - -

19b. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev

Ürünlerin Tutarı

- - -

20. Net Yabancı Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-

18+19) -23.295.981 -13.803.268 -861.742

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /

(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-

11-12a-14-15-16a) -24.519.965 -14.336.451 -1.083.046

22. Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların

Toplam Gerçeğe Uygun Geğeri - - -

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - -

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - -

25. Ġhracat 4.832.446 1.460.104 1.356.376

26. Ġthalat 12.461.330 3.556.391 3.581.470

Page 32: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

27

NOT 34 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE

DÜZEYĠ (Devamı)

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu

31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla Şirket‟in vergi öncesi karının diğer değişkenler

sabit tutulduğunda, ABD Doları ve Euro daki %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık analizi

aşağıdaki gibidir:

31 Mart 11

Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancı

paranın değer

kazanması

Yabancı

paranın değer

kaybetmesi

Yabancı

paranın değer

kazanması

Yabancı

paranın değer

kaybetmesi

ABD Doları Kurunun %10 değiĢmesi halinde

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü -2.386.184 2.386.184 - -

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 0 0 - -

3-ABD Doları Net Etki (1+2) -2.386.184 2.386.184 - -

Avro Kurunun %10 değiĢmesi halinde

4-Avro net varlık/yükümlülüğü -285.029 285.029 - -

5-Avro Riskinden korunan kısım (-) 0 0 - -

6- Avro Net Etki (4+5) -285.029 285.029 - -

TOPLAM (3+6) -2.671.213 2.671.213 - -

31 Aralık 2010

Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancı

paranın

değer

kazanması

Yabancı

paranın değer

kaybetmesi

Yabancı

paranın

değer

kazanması

Yabancı

paranın

değer

kaybetmesi

ABD Doları Kurunun %10 değiĢmesi halinde

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (2.228.719) 2.228.719 - -

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 0 0 - -

3-ABD Doları Net Etki (1+2) (2.228.719) 2.228.719 - -

Avro Kurunun %10 değiĢmesi halinde

4-Avro net varlık/yükümlülüğü (223.277) 223.277 - -

5-Avro Riskinden korunan kısım (-) 0 0 - -

6- Avro Net Etki (4+5) (223.277) 223.277 - -

TOPLAM (3+6) (2.451.996) 2.451.996 - -

Page 33: 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait ......2011/03/31  · Dönem baúındaki nakit ve nakit benzerleri 3.043.915 4.074.093 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLARA

ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR

( Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir. )

28

NOT 35 – FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE

FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ

AÇIKLAMALAR)

Gerçeğe uygun değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında

istekli taraflar arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir

piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. Finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun

değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme metotları kullanılarak

tespit olunmuştur. Ancak, gerçeğe uygun değeri belirlemek için piyasa verilerinin

yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket‟in bir

güncel piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir.

Parasal varlıklar

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen yabancı para cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun

değerlerinin, kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.

Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber gerçeğe

uygun değeri yansıttığı öngörülmektedir.

Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerinin ilgili varlıkların kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul

edilir.

Parasal borçlar

Kısa vadeli banka kredileri ve diğer parasal borçların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli

olmaları nedeniyle kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.

Yabancı para cinsinden parasal kalemler finansal durum tablosu değerinin gerçeğe uygun

değerlerine yakın olması sebebi ile dönem sonu kurları kullanılarak TL‟ye çevrilmektedir.

NOT 36 – RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR

Şirket, 6111 sayılı kanundan yararlanmıştır. İlgili düzeltmeler 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla

finansal tablolara yansıtılmıştır.

NOT 37 – FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI

AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR

Şirket Yönetim Kurulunun 06.04.2011 tarihli 68 nolu kararı uyarınca ileride yapılacak sermaye

artırımına karşılık şirket hisselerinin %30,78 oranına sahip olan hissedarları tarafından toplam

2.491.063 TL sermaye avansı ödemesi 06.04.2011 günü yapılmıştır. 31.03.2011 tarihli açıklaması

ile birlikte şirketim hisselerinin %50,49 oranına sahip olan hissedarlar tarafından toplam

8.587.961 TL sermaye avansı ödemesi yapılmıştır.