2n taller iloquid cp - soc - 06-06-12

  • View
    145

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of 2n taller iloquid cp - soc - 06-06-12

  • 1. Espai per escriure ttol Certificats deprofessionalitat (CP) 6 de juny de 2012Servei de Qualificaci Professional

2. ndex7. Qu s el conveni ILOQUIDCertificats de professionalitat8. Objecte del conveni ILOQUID1. Qu s un CP9. Entitats i centres que hi han2. La importncia dels certificats departicipat professionalitat10. Finalitats del Conveni ILOQUID3. Estructura dun CP4. Finalitats dels CP Registre de certificats de5. Requisits per obtenir un certificats professionalitat i acreditacions de professionalitat o lacreditaciparcials acumulables parcial acumulable6. Vies per obtenir lacreditaci dunitats de competncia11. Procediment de sollicitud,inscripci, expedici i lliuramentConveni ILOQUID de CP APA Normativa i Punts dinformaci 3. Certificats de professionalitatCERTIFICATS DEPROFESSIONALITAT 4. Certificats de professionalitat1. Qu s un CP?1- s un ttol oficial, vlid a tot el territori espanyol, que acredita a quilobt que s competent per a desenvolupar una activitat laboral dacordamb les exigncies de la producci i locupaci.s a dir, que t els coneixements i les habilitats per desenvolupar-la, deforma correcta i dacord amb les exigncies del mercat.2- Acredita una qualificaci professional del Catleg Nacional deQualificacions Professionals i est configurat per unitats de competncia.3- Acredita les competncies professionals duna personaindependentment de si aquestes shan obtingut a travs de lexperinciaprofessional o de la formaci tant formal com no formal.4- Es creen i es publiquen sempre a traves dun Reial Decret.5- Cada CP t un nivell associat corresponent a la qualificaciprofessional que acredita. 5. Certificats de professionalitat2. La importncia dels certificats de professionalitat Millora de la qualificaci professional i la situaci laboral de les persones Per a les Garantia de professionalitat per integrar- personesse, romandre i progressar en el mercat laboral Seguretat que els seus treballadorsposseeixen la qualificaci idnia per alcorresponent lloc de treball Per a les Sofereix a les empreses personal ms empreses qualificat i adaptat a les necessitatsformatives Faciliten la mobilitat dels treballadors dinsdel territori nacional 6. Certificats de professionalitat 3. Estructura dun CP Els CP acrediten una qualificaci professional (QP) de referncia. Les QP estan formades per unitats de competncia (UC). Cada UC pot tenir un bloc de formaci associat que conforma un mdul formatiu (MF) * Els MF que superin les 90 hores es poden subdividir en unitats formatives (UF). Unitat formativa 1Unitat competncia1 Mdul formatiu 1 CERTIFICATQUALIFICACI Unitat formativa 2PROFESSIONALITATPROFESSIONAL Unitat competncia2Mdul formatiu 2 *Noms s una de les formes dacreditaci de la UC 7. Certificats de professionalitat 4. Finalitats dels CPa) Acreditar qualificacions professionals.b) Facilitar laprenentatge permanent a travs duna formaci oberta, flexible i accessible.c) Afavorir la transparncia en el mercat del treball.d) Ordenar loferta formativa vinculada al Catleg Nacional de Qualificacions Professionals.e) Contribuir a la millora de la qualitat de loferta de formaci professional per a locupaci.f) Contribuir a la integraci, transferncia i reconeixement entre les diverses ofertes de formaci professional. 8. Certificats de professionalitat 5. Requisits per obtenir un CP o lacreditaci parcial acumulableCertificat de Acreditar totes les UC que cont unCP professionalitat Tenir exempt o superat el mdul desencer (CP) prctiques.Acreditaci parcial Acreditar una o ms UC dun CPsense tenir-lo completacumulable (APA) 9. Certificats de professionalitat6. Vies per obtenir lacreditaci dUC ADMINISTRACI SISTEMALABORAL / LABORALEDUCATIUEDUCATIU Superar amb Tenir acreditades Via procedimentsavaluaci positiva pel sistema dacreditaci deels MF educatiucompetncies acorresponents a la (Departamenttravs deUC.dEnsenyament)lexperincia les UClaboral o vies no corresponents.formals de formaci (RD 1224/2009) ACREDITAT. 10. Conveni ILOQUIDCONVENI ILOQUID 11. Conveni ILOQUID7. Que s el conveni ILOQUID?-s un conveni de collaboraci entre el Servei dOcupaci deCatalunya i la Diputaci de Barcelona per a la implementaci deformaci lligada a certificats de professionalitat dins del marc deles iniciatives europees ILOQUID.- s un projecte experimental i pioner a Catalunya.- s la primera vegada que es realitza formaci de certificats deprofessionalitat a Catalunya no gestionats directament pel SOC. 12. Conveni ILOQUID8. Objecte del conveni ILOQUID- La RESOLUCIN de 2 de diciembre de 2008, de la Secretarade Estado de Poltica Social, Familias y Atencin a laDependencia y a la Discapacidad, indica que el 2015 tots elprofessionals de lmbit de la dependncia tan els de lassistnciadatenci domiciliaria com els auxiliars de gerontologia, haurandacreditar alguna de les titulacions oficials en aquest mbit.- I aix ho recull la nota informativa del Departament de Benestar iFamlia, de requeriments del personal auxiliar datenci a ladependncia a Catalunya anys 2011-2015. 13. Conveni ILOQUID 7.Objecte del conveni ILOQUIDUna daquestes titulacions sn:-Per auxiliar de gerontologia el certificat de professionalitatSSCS0208 Atenci sociosanitria de persones dependents eninstitucions socials.- Per assistent/a datenci domiciliaria el certificat deprofessionalitat SSCS0108 Atenci sociosanitria a persones aldomicili. 14. Conveni ILOQUID8. Objecte del conveni ILOQUID- Per aquest motiu, sha volgut impulsar aquest conveni a travsdel qual, el SOC reconeix una formaci finanada pel Fons SocialEuropeu per no gestionada per ell sin per la Diputaci deBarcelona, a travs dels ajuntaments, orientada a lobtencidaquests certificats de professionalitat.- Per tal de dur a terme la formaci dacord amb la normativa delscertificats de professionalitat, el SOC ha acreditat a partir del seuprocs dhomologaci, a aquelles entitats on sha impartit laformaci del conveni ILOQUID. 15. Conveni ILOQUID9. Centres i entitats que hi han participatEntitats - Centres Certificat de ProfessionalitatAjuntament de Cardona*Ajuntament de Matar/Institut Municipal de PromociEconmica de MatarAjuntament de Sant Pere de RibesAjuntament de Sant Sadurn dAnoiaAjuntament de SitgesConsell Comarcal dOsona/ Fundaci MillenariSSCS0208 AtenciConsorci de la Formaci Cercs-Bergued*sociosanitria aConsorci per la Promoci de Municipis del Moians* persones dependents en institucions socials.Institut Municipal de Promoci de lOcupaci / Ajuntament deBadalonaConsorci Ocupaci i Promoci Econmica del VallsOccidental (COPEVO)Ajuntament de Barber del Valls / Fundaci BarberPromociAjuntament de Pineda* 16. Conveni ILOQUID9. Centres i entitats que hi han participatEntitats - Centres Certificat de ProfessionalitatAjuntament de Barber del Valls / Fundaci BarberPromociAjuntament de Corbera de LlobregatAjuntament de Vilafranca del PenedsAjuntament de ManresaConsell Comarcal dOsona / Fundaci Millenari SSCS0108 Atenci sociosanitria aConsorci de la Formaci Cercs-Bergued* persones al domiciliInstitut Municipal de Promoci de lOcupaci/Ajuntament deBadalonaConsorci Ocupaci i Promoci Econmica del VallsOccidental (COPEVO)*Ajuntament de Pineda* 17. Conveni ILOQUID10. Finalitat del conveni ILOQUID- Aquest conveni ILOQUID t per finalitat que els alumnes que hansuperat les accions formatives daquests certificats deprofessionalitats dutes a terme en aquest conveni podran sollicitarlexpedici i lliurament dels certificats de professionalitat al SOC. 18. Registre de CPs i APAsRegistre de certificats deprofessionalitat i acreditacionsparcials acumulables 19. Registre de CPs i APAs11. Procediment de sollicitud, inscripci,expedici i lliurament de CP i APASOLLICITUD COMPROVACI VALIDACI INSCRIPCI EXPEDICILLIURAMENT 20. Registre de CPs i APAs La persona interessada de formaQui ho sollicita? individual. Emplenar la sollicitud en suport digital que t a la pgina web del SOC.Com ho sollicita? Imprimir sollicitud i entrar pel registre Adjuntar documentaci acreditativa si sescau. CP o APA que es sollicita.Qu cont la UC que sacrediten i com. sollicitud? Punt de recollida del ttol. 21. Registre de CPs i APAsA qui sadrea la Al SSTT dadscripci de ladrea del sollicitud? punt de recollida Llei 30/1992A on es presenta Preferentment al registre dels SSTTla sollicitud? dadscripci de ladrea del punt derecollida triat en la sollicitud per lapersona interessada 22. Registre de CPs i APAsQui fa la El SSTT dadscripci de ladrea delcomprovaci? punt de recollida. Que les dades introdudes telemticament es corresponguin amb la Qu essollicitud registrada en suport paper. comprova? En cas de no coincidir el SSTT far les esmenes corresponents a laplicatiu. 23. Registre de CPs i APAs Qui fa la El SQP.validaci? Que la persona interessada realment t dret a obtenir el CP o APA.Qu s valida? En funci de la validaci semetr resoluci positiva o negativa (termini 3 mesos). 24. Registre de CPs i APAs Qu sinscriu en Es fa la inscripci de tots els CP i APAel Registre de CP expedits pel SOC. i APA del SOC?Qui fa la LSQP, tan bon punt lentitat bancria liinscripci al comuniqui el pagament de la taxaRegistre de CP i LSQP transferir les dades al APA? Registre estatal del SEPE. 25. Registre de CPs i APAsQui ser elresponsable degestionar El Servei de Qualificaci Professional. lexpedici del CP o APA? Qui Lexpedici de APA la far lSQP, que tamb sencarregar de la impressi i lenviament.realitzar lexpedici Lexpedici , impressi i lenviament dels CP del CP oels far lempresa adjudicatria sota la supervisi de lSQP, el qual ser elAPA? responsable de generar el fitxer. 26. Registre de CPs i APAs On es recull el Al punt de recollida indicat per la persona interessada en la sollicitudCP o APA expedit (inclosa la seu del SSTT corresponent) La persona interessada, entregant el justificant de pagament de taxaQui recull el CP o En el cas de no recollir el CP o APA lAPA expedit?durant els 3 mesos desprs de la comunicaci a la persona interessada, el SSTT enviar el CP o APA a lSQP 27. Registre de CP