of 2 /2
LAMPIRAN C SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN Saya ………………………………………..No. KP:…..……………………… mengesahkan bahawa: / Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / tabung pendidikan; Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada …………………………… mula tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak ! ……………… dan ………..…. mulai tarikh ………………………... hingga ……………………………… sebanyak ! Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak ! ……………… dan pada masa ini sedang membuat pembayaran se"ara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai ……………………. ; Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak ! ……………… dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………………… . PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yangdinyatakan di atasadalah benar. Sekiranya tidak benar# saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan $ %&' dan Peraturan $ %g'# Peraturan-Peraturan Pegawai (wam %Kelakuan dan ……………………………………………. )andatangan Pegawai Nama : (K !( N) 0) !(N 1awatan : PPP 23,4 (lamat Pejabat :SK S5 5(N3 P5(K (6# 1(7(N 6N3( (8(# 9 9 9 (70 S5)( # K52( PENGESAHAN ..………………………………………….. )andatangan Ketua 1abatan Nama : 1awatan : (lamat Pejabat : )arikh : HAKIMAH BT OTHMAN 730108-02-5432

2014-07-08_3 Lampiran C_Format_Surat Akuan Pinjaman Pendidikan.doc

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lampiran

Text of 2014-07-08_3 Lampiran C_Format_Surat Akuan Pinjaman Pendidikan.doc

Are You suprised ?

LAMPIRAN C SURAT AKUAN

PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN

Saya ..No. KP:.. mengesahkan bahawa:

Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / tabung pendidikan;

/

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mula tarikh . hingga .. sebanyak RM dan ... mulai tarikh ... hingga sebanyak RM . Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran;

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mulai tarikh . hingga .. sebanyak RM dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai . ;

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mulai tarikh . hingga .. sebanyak RM dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada .

PERAKUAN

Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya tidak benar, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

.

Tandatangan Pegawai

Nama: HAKIMAH BINTI OTHMAN

Jawatan: PPP DG32

Alamat Pejabat:SK SEBERANG PERAK BARU, JALAN BUNGA RAYA, 05050 ALOR SETAR , KEDAH

Tarikh:15.02.2015

PENGESAHAN

....

Tandatangan Ketua Jabatan

Nama:

Jawatan:

Alamat Pejabat:

Tarikh:

HAKIMAH BT OTHMAN

730108-02-5432