2013-02-02¢  2 PROJEKAT PODIZANJE KAPACITETA POLITI¤’KIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA Priredio Doc. dr

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2013-02-02¢  2 PROJEKAT PODIZANJE KAPACITETA POLITI¤’KIH INSTITUCIJA GRADA...

 • PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA 1

 • P R O J E K A T2

  PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA

  Priredio

  Doc. dr Slaviša Orlović

  Izdavač

  Univerzitet u Beogradu, Fakultet Političkih nauka Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka

  Za izdavače

  Prof. dr Ilija Vujačić Prof. dr Vukašin Pavlović

  Urednik edicije

  Prof. dr Čedomir Čupić

  Tiraž 300 primeraka

  Štampanje ove publikacije pomogao je Grad Beograd u okviru projekta „Podizanje kapaciteta poli- tičkih institucija grada Beograda“.

  Ova publikacija je deo naučno istraživačkog projekta br. 149036: Podizanje kapaciteta političkih ustanova (rukovodilac Vukašin Pavlović), koji se radi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, uz fi nansijsku podršku Ministarstva nauke Republike Srbije.

 • PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA 3

  PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA

  GRADA BEOGRADA Projektni tim:

  Prof. dr Vukašin Pavlović Slobodan Vučetić

  Prof. dr Snežana Đorđević Prof. dr. Milan Jovanović Doc. dr Zoran Stojiljković

  Prof. dr. Ratko Božović Mr Ljiljana Brdarević

  Doc. dr Slaviša Orlović, rukovodilac projekta

  BEOGRAD, 2010. godine

 • P R O J E K A T4

 • PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA 5

  SADRŽAJ

  Uvod .............................................................................................................................................. 9

  I IDENTIFIKOVANI PROBLEMI U FUNKCIONISANJU POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA ......................................................................11

  II ANALIZA ZAKONSKIH I STATUTARNIH REŠENJA ............................................................... 15 Ustavni okvir ......................................................................................................................... 15 Zakonski okvir ....................................................................................................................... 16 Statutarna rešenja ................................................................................................................. 17 Nedostaci zakonskih rešenja ................................................................................................ 18

  III PREDLOZI ZAKONSKIH I STATUTARNIH PROMENA, PREPORUKE I REŠENJA ........................................................................................................... 21 1. Proširenje kruga poverenih poslova Grada Beograda iz nadležnosti Republike ............................................................................................................................. 21

  2. Organizacija vlasti u Gradu Beogradu .......................................................................... 26 Predlog 1. Dva modela organizacije vlasti: 1. Prvi model Prva varijanta: 1. 1. Skupština Grada + Gradonačelnik koji se bira neposredno + Gradsko veće ................29 Druga varijanta 1.2. Skupština Grada + Gradonačelnik koji se bira neposredno + Gradska uprava .................................................................................................. 31 2. Drugi model Skupština Grada + Gradonačelnik koga bira Skupština + Gradsko veće ................. 32 Predlog 2. Različite nadležnosti Skupštine Grada za različita pitanja gradskih opština ............. 33

 • P R O J E K A T6

  Predlog 3. Uvođenje „Saveta Gradonačelnika” ........................................................ 33 Predlog 4. Način izbora gradskih institucija .............................................................. 34 1. Značaj lokalnih izbora ....................................................................................................... 34 2. Uporedna iskustva ............................................................................................................. 35 3. Iskustva Srbije ................................................................................................................... 40 4. Predlog za reformu lokalnog izbornog prava – modeli ...................................................... 43 4.1. Izbor odbornika ........................................................................................................ 43 4.2. Izbor gradonačelnika ................................................................................................ 45

  3. Profesionalizacija i depolitizacija Gradske uprave ............................................................. 50 Gradska uprava – opšta analiza ........................................................................................... 50 Funkcionisanje gradske i opštinske uprave u Beogradu ....................................................... 50 Upravni organi ................................................................................................................. 50 Koncept uprave ................................................................................................................ 51 Realno stanje ................................................................................................................... 52 Nedostatak saradnje grada i opština ............................................................................... 52 Odnos gradske i državne uprave ..................................................................................... 53 Odnos gradske i opštinskih uprava .................................................................................. 54 Nadležnosti ...................................................................................................................... 54 Koordinacija u oblasti fi nansija ....................................................................................... 56 1. Gradska uprava i službenički sistem zasluga .................................................................. 57 2. Službenički sistem u Gradu Beogradu ............................................................................. 58 2.1. Služba za upravljanje kadrovima i Gradsko službeničko veće ................................. 58 2.1.1. Trenutno stanje i mogući pravci reforme ......................................................... 58 2.1.2. Preporuke ........................................................................................................ 59 2. 2. Vertikalna i horizontalna pokretljivost u gradskoj upravi i „kompatibilnost zvanja” ............................................................................................. 60 2.2.1. Trenutno stanje i mogući pravci reforme ........................................................ 60 2.2.2. Preporuke ........................................................................................................ 62 2.3. Rukovodeći radnici i sistem zasluga ......................................................................... 62 2.3.1. Trenutno stanje i mogući pravci reforme ......................................................... 62 2.3.2. Preporuke ........................................................................................................ 63 4. Različiti nivoi vlasti u Beogradu ........................................................................................... 65 5. Preispitivanje nadležnosti Grada i gradskih opština .......................................................... 67 6. Zahtevi za formiranje novih gradskih opština ..................................................................... 71 7. Da li su Mladenovac i Lazarevac spremni da dobiju status posebnih jedinica lokalne samouprave ................................................................................................. 72 8. Reforma javnih komunalnih preduzeća ............................................................................... 73

 • PODIZANJE KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA GRADA BEOGRADA 7

  Izazovi reforme Javnih komunalnih preduzeća ..................................................................... 74 Komparativna iskustva ..................................................................................................... 74 Modeli reformi JKP .......................................................................................................... 75 Stanje i razvojne perspektive JKP u Beogradu .................................................................... 77 Tržišno ili netržišno poslovanje JKP u Beogradu ............................................................. 77 Neke karakteristike pružanja javnih usluga u Beogradu .................................................. 78 Način formiranja cena usluga .................................................................................... 78 Subvencije ................................................................................................................. 78 Korišćenje elektronskih sistema kao način odgovora na potrebe građana .................................................................................................. 79 Reforma i procesi modernizacije JKP u Beogradu ................................................................ 80 9. Način izbora direktora, članova upravnih i nadzornih odbora javnih komunalnih preduzeća ............................................................................................... 82

  10. Javno-privatna partnerstva ..........................................................................