Click here to load reader

tipovi političkih poredaka

  • View
    349

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of tipovi političkih poredaka

TIPOVI POLITI KIH POREDAKADRU TVO

DRU TVENI POREDAK = relativno stabilni i pravilni obrasci pona anja me u ljudima (veza SOCIOLOGIJA)

POLITI KI POREDAK = na in organiziranja dr ave KRITERIJ RAZLIKOVANJA : - legitimnost vlasti - odnos izme u zakonodavne izvr ne i sudbene vlasti

OSNOVNI I OVI OLI I OREDAKA

I

DEMOKRACIJA = Vladavina naroda od naroda za narod (A.Linkoln ) ARISTOKRACIJA - OLIGARHIJA vladavina malobrojnih i privilegiranih - PLUTOKRACIJA vladavina bogatih DIKTATURA = neograni ena vlast pojedinca ili skupine ( u vladanju dominira mo ) TIRANIJA = samovlast, nema podjele vlasti dominira mo

TOTALITARIZAM - vlast ima totalni nadzor nad svim dijelovima politi kog, gospodarskog, kulturnog i ukupnog dru tvenog ivota - temelji se esto na karizmatskoj vlasti (npr. Vladavina Hitlera, Staljina, Tita ) - ideolo ka mobilizacija masa - po iva na zastra ivanju ( ako nisi za nas onda si protiv nas a onda si za Sibir ili Goli otok )

OBLICI DR AVEMONARHIJAAPSOLUTNA USTAVNA PARLAMENTARNA

REPUBLIKA(lat. res publica = javna stvar, op e dobro vlast imaju izabrani predstavnici trodioba vlasti : zakonodavna, izvr na i sudbena

ARISTOKRATSKA vlast pripada manjini (plemstvu) Predsjednika

DEMOKRATSKA vlast pripada itavom narodu kao demosu

PARLAMENTARNA PREDSJEDNI KA izvr na vlast (Vlada) ve a samostalnost odgovorna je parlamentu dr ave

POLITI KE IDEOLOGIJE= temelj politi kih poredaka =zagovaraju odre ene na ine ure enja dru tvenih i politi kih odnosa VA NIJE : LIBERALIZAM = individualizam, sloboda, jednaka prava za sve KONZERVATIVIZAM = obi aji, tradicija, patrijarhalna obitelj, po eljan utjecaj crkve na privatni i javni ivot gra ana SOCIJALIZAM = jednakost, kolektivizam, kritika kapitalizmu, jaka funkcija dr ave ili partije NACIONALIZAM = te nja stvaranju vlastite nacionalne dr ave, ksenofobija , diskriminacija, jaka funkcija dr ave

Search related