Click here to load reader

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 222: Forslag til lov ... · PDF file 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 220: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjel-se

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 222: Forslag til lov ... · PDF file 1) 3. behandling af...

 • Torsdag den 27. juni 2013 (D) 1

  113. møde Torsdag den 27. juni 2013 kl. 10.00

  Dagsorden

  1) 3. behandling af lovforslag nr. L 220: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjel- se af Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renove- ring). Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). (Fremsættelse 22.05.2013. 1. behandling 30.05.2013. Betænkning 20.06.2013. 2. behandling 25.06.2013).

  2) 3. behandling af lovforslag nr. L 222: Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevands- forsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbi- drag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af sær- lig forurenet spildevand m.v.). Af miljøministeren (Pia Olsen Dyhr fg.). (Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. Betænkning 20.06.2013. 2. behandling 25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  3) 3. behandling af lovforslag nr. L 189: Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. (Forbud mod salg af løs snus og lignende to- baksprodukter i Danmark). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). (Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 18.06.2013. 2. behandling 25.06.2013).

  4) 3. behandling af lovforslag nr. L 227: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og er- statningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Ændring af rammerne for almene medicinske ydelser m.v. i praksissektoren, herunder styr- kelse af regionernes planlægnings- og styringsmuligheder, ensartet kvalitet, systematisk patientinddragelse, erstatningspligt m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). (Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. Betænkning 21.06.2013. 2. behandling 25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  5) 3. behandling af lovforslag nr. L 218: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love. (Aftaler om Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fast- holdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.). Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).

  (Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. Betænkning 19.06.2013. 2. behandling 25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  6) 3. behandling af lovforslag nr. L 219: Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved depo- nering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt suppleren- de støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker). Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). (Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. Betænkning 20.06.2013. 2. behandling 25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  7) 3. behandling af lovforslag nr. L 217: Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger og midlertidig forhøjelse af re- parationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.). Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). (Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. Betænkning 19.06.2013. 2. behandling 25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  8) 3. behandling af lovforslag nr. L 216: Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven. (Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktivite- ter). Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). (Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. Betænkning 19.06.2013. 2. behandling 25.06.2013).

  9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 135: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 125 af 14. juni 2013 om statens bloktilskud til kommunerne og re- gionerne m.v. tilbage fra Finansudvalget. Af Frank Aaen (EL) og Finn Sørensen (EL). (Fremsættelse 25.06.2013).

  Kl. 10:00

  Formanden : Mødet er åbnet.

 • 2 Torsdag den 27. juni 2013 (L 222)

  Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 220: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (For- højelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til re- novering). Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). (Fremsættelse 22.05.2013. 1. behandling 30.05.2013. Betænkning 20.06.2013. 2. behandling 25.06.2013).

  Kl. 10:00

  Forhandling

  Formanden : Der er ikke stillet ændringsforslag.

  Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, så går vi til afstemning.

  Kl. 10:00

  Afstemning

  Formanden : Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse nu.

  Jeg slutter afstemningen.

  Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer og vil nu bli- ve sendt til statsministeren.

  [For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

  Det næste punkt på dagsordenen er: 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 222: Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spilde- vandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafled- ningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for be- handling af særlig forurenet spildevand m.v.). Af miljøministeren (Pia Olsen Dyhr fg.). (Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. Betænkning 20.06.2013. 2. behandling 25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

  Kl. 10:01

  Forhandling

  Formanden : Der er ikke stillet ændringsforslag.

  Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Vi går til afstemning.

  Kl. 10:01

  Afstemning

  Formanden : Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Der kan stem- mes nu.

  Jeg slutter afstemningen.

  For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

  Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

  Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 189: Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). (Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 18.06.2013. 2. behandling 25.06.2013).

  Kl. 10:02

  Forhandling

  Formanden : Hr. Jens Joel som socialdemokratisk ordfører.

  Kl. 10:02

  (Ordfører) Jens Joel (S): Tak for det. Det forslag, L 189, som der stemmes om i dag, handler om, at vi fra regeringspartiernes side har sagt, at vi ønsker, at Dan- mark lever op til sine forpligtelser i EU-retten, at man lever op til de spilleregler, som man sådan set selv har været med til at skrive under på, for så vidt angår tobaksvaredirektivet, som har været gældende siden 1992, og som man siden da desværre også har været på kant med. EU har henvendt sig til os og påpeget fejlen, juristerne har kig- get på det. EU har ret; der er ikke så meget mere at sige til det. Det, som Danmark har gjort, har været i strid med EU-retten i over 20 år, under flere forskellige regeringer og under endnu flere sundhedsmi- nistre. Er det uheldigt, og er det beklageligt? Ja, det må man sige. Men det er naturligvis også vores opgave, når vi opdager det, så at rette den fejl og sørge for, at vi lever op til EU-retten. Det er det, som forslaget, vi har her i dag, handler om; vi har jo selv været med til at vedtage reglerne.

  Så skulle man tro, at det var en formssag, men det er det ikke. For oppositionens største parti, Venstre, som selv gør et stort num- mer ud af, at man, når man en dag vælter ud af hængekøjen, så gerne vil stille med statsministerposten for kongeriget Danmark, har sagt, at man ikke ønsker at leve op til EU-reglerne. Er det, fordi der er tvivl om reglerne? Nej, det er det ikke. Er det, fordi der er nogen, der tror, at vi kommer til at vinde en retssag i EU-systemet? Nej, det er det ikke. Derfor er mit helt simple spørgsmål til Venstres ordfører, og måske endda til Venstres EU-ordfører:

  Er det en ny stil fra Venstres side, at man ønsker at være i kon- flikt med EU-reglerne og ikke ønsker at påtage sig det ansvar, man har sagt ja til i Bruxelles? Er det Venstres opfattelse, at man ikke skal følge EU-reglerne? Er det Venstres intention, at man hellere vil tage en retssag, man ved man taber, end at leve op til de regler, vi har sagt ja til i første omgang? Det synes jeg oppositionen skylder et svar på, inden man kører Danmark ud i en retssag, der vil være både pinlig og skadelig for Danmarks omdømme i Bruxelles.

  Kl. 10:04

  Formanden : Der er et par korte bemærkninger, først fra hr. Ole Birk Olesen.

 • Torsdag den 27. juni 2013 (L 189) 3

  Kl. 10:04

  Ole Birk Olesen (LA): Nu findes der jo EU-regler på forskellige planer; de øverste EU-reg- ler kan man jo sige er traktaterne. I en af traktaterne er det grundfæ- stet, at der gælder et subsidiaritetsprincip i EU, et nærhedsprincip, hvor beslutninger, der kan træffes nationalt, ikke skal træffes på EU- plan. Beslutningen om, hvorvidt borgerne i de forskellige lande må

Search related