of 52/52
VYRIAUSYBĖS 2010 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PER I-IV KETVIRČIUS PAŽANGOS LENTELĖ Kaip sekėsi įgyvendinti Vyriausybės 2010 metų veiklos prioritetus? Praėjusiais metais pagrindiniai Vyriausybės darbo akcentai buvo nedarbo mažinimas, ekonomikos skatinimas, energetinė nepriklausomybė, kova su korupcija, reformos sveikatos, socialinėje ir švietimo srityse, apskričių reforma. Realiems pokyčiams dar prireiks ne vienų metų nuoseklių pastangų, tačiau kai kurie darbai ir laimėjimai matomi jau šiandien. Iš 9 Vyriausybės užsibrėžtų uždavinių praėjusiais metais sėkmingai įgyvendinti uždaviniai viešųjų finansų konsolidavimo, energetikos sektoriaus pertvarkos, apskričių reformos srityse, papildomų pastangų reikia nedarbui toliau mažinti, daugiabučių renovacijai skatinti, kovai su korupcija, ilgalaikėms „Sodros“ ir sveikatos sistemų reformoms įgyvendinti, valstybės tarnybai modernizuoti. NEDARBAS, VERSLAS, BIUROKRATIJA Nuo Vyriausybės veiklos pradžios daug kalbėta apie tai, kaip palengvinti verslo sąlygas, sumažinti biurokratines procedūras. Įmonę įregistruoti tapo paprasčiau ir lengviau, individualias įmones ir uždarąsias akcines bendroves jau galima įsteigti internetu. Mažoms įmonėms sumažintas pelno mokesčio tarifas, sumažinta verslo liudijimo kaina, ketinančioms pradėti savo verslą mažoms įmonėms suteikiamos iki 86 tūkst. litų paskolos iš Verslumo skatinimo fondo, startavo programos „Pradėk verslą“, „Verslo laiptai“, vyksta verslą kontroliuojančių institucijų reforma - 9 verslo inspektavimo priežiūros grupės atlieka koordinuotą verslininkų inspektavimą. Galima pasidžiaugti, kad Lietuvoje verslo sąlygos tampa palankesnės: pernai paskelbtoje „DOING BUSINESS“ ATASKAITOJE LIETUVA PAKILO TRIMIS POZICIJOMIS IR UŽIMA 23 VIETĄ TARP 183 PASAULIO VALSTYBIŲ. Tiesa, reikia pripažinti, kad šioje srityje nuveikta dar nepakankamai – didesnių pastangų reikia mažinant verslo reguliavimo ir administracinę naštą. Verslo pradžios steigimo procedūrų skaičius mažėjo lėčiau nei planuota, tačiau poslinkis į teigiamą pusę akivaizdus. Sutrumpintas verslo pradžios terminas, sumažėjo verslo pradžios steigimo procedūrų skaičius. Mažinant statybos proceso biurokratizmą iš esmės supaprastinta statybos leidimų išdavimo tvarka. Ilgai lauktas Teritorijų planavimo įstatymas jau visai arti finišo. Kai šis įstatymas bus patvirtintas Seime, daugeliu atvejų nebereikės detaliųjų planų, dokumentų skaičius, laikas ir sąnaudos sumažės daugiau nei kelis kartus. Pernai BAIGTA APSKRIČIŲ REFORMA, kurios rezultatas – nereikalingos tarpinės valdžios grandies panaikinimas, sumažinus daugiau kaip 1 000 tarnautojų, sutaupyta biudžeto lėšų,. Reikia pripažinti, kad lėčiau nei planuota įgyvendinami viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai. NEDARBO LYGIS LIETUVOJE STABILIZUOJASI. Vyriausybė priėmė keletą įdarbinimą lengvinančių sprendimų, skatino lankstesnį darbo santykių reguliavimą – priėmęs į darbą patirties neturinčių asmenų, darbdavys už šiuos asmenis metus gali nemokėti dalies socialinio draudimo įmokų, taikomos mokestinės lengvatos įdarbinant jaunimą, sudarytos lankstesnės galimybės dirbti su verslo liudijimais ir kt., Siekiant racionalizuoti struktūrą, sumažinti valdymo išlaidas ir didinti tiesiogiai klientus aptarnaujančių darbuotojų skaičių, pertvarkyta darbo biržų

15-osios Vyriausybės 2010 m. veiklos prioritetų įgyvendinimo ataskaita

  • View
    92

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of 15-osios Vyriausybės 2010 m. veiklos prioritetų įgyvendinimo ataskaita

VYRIAUSYBS 2010 MET VEIKLOS PRIORITET GYVENDINIMO PER I-IV KETVIRIUS PAANGOS LENTEL Kaip seksi gyvendinti Vyriausybs 2010 met veiklos prioritetus? Prajusiais metais pagrindiniai Vyriausybs darbo akcentai buvo nedarbo mainimas, ekonomikos skatinimas, energetin nepriklausomyb, kova su korupcija, reformos sveikatos, socialinje ir vietimo srityse, apskrii reforma. Realiems pokyiams dar prireiks ne vien met nuosekli pastang, taiau kai kurie darbai ir laimjimai matomi jau iandien. I 9 Vyriausybs usibrt udavini prajusiais metais skmingai gyvendinti udaviniai viej finans konsolidavimo, energetikos sektoriaus pertvarkos, apskrii reformos srityse, papildom pastang reikia nedarbui toliau mainti, daugiabui renovacijai skatinti, kovai su korupcija, ilgalaikms Sodros ir sveikatos sistem reformoms gyvendinti, valstybs tarnybai modernizuoti. NEDARBAS, VERSLAS, BIUROKRATIJA Nuo Vyriausybs veiklos pradios daug kalbta apie tai, kaip palengvinti verslo slygas, sumainti biurokratines procedras. mon registruoti tapo paprasiau ir lengviau, individualias mones ir udarsias akcines bendroves jau galima steigti internetu. Maoms monms sumaintas pelno mokesio tarifas, sumainta verslo liudijimo kaina, ketinanioms pradti savo versl maoms monms suteikiamos iki 86 tkst. lit paskolos i Verslumo skatinimo fondo, startavo programos Pradk versl, Verslo laiptai, vyksta versl kontroliuojani institucij reforma 9 verslo inspektavimo prieiros grups atlieka koordinuot verslinink inspektavim. Galima pasidiaugti, kad Lietuvoje verslo slygos tampa palankesns: pernai paskelbtoje DOING BUSINESS ATASKAITOJE LIETUVA PAKILO TRIMIS POZICIJOMIS IR UIMA 23 VIET TARP 183 PASAULIO VALSTYBI. Tiesa, reikia pripainti, kad ioje srityje nuveikta dar nepakankamai didesni pastang reikia mainant verslo reguliavimo ir administracin nat. Verslo pradios steigimo procedr skaiius majo liau nei planuota, taiau poslinkis teigiam pus akivaizdus. Sutrumpintas verslo pradios terminas, sumajo verslo pradios steigimo procedr skaiius. Mainant statybos proceso biurokratizm i esms supaprastinta statybos leidim idavimo tvarka. Ilgai lauktas Teritorij planavimo statymas jau visai arti finio. Kai is statymas bus patvirtintas Seime, daugeliu atvej nebereiks detalij plan, dokument skaiius, laikas ir snaudos sumas daugiau nei kelis kartus. Pernai BAIGTA APSKRII REFORMA, kurios rezultatas nereikalingos tarpins valdios grandies panaikinimas, sumainus daugiau kaip 1 000 tarnautoj, sutaupyta biudeto l,. Reikia pripainti, kad liau nei planuota gyvendinami vieojo ir privataus sektori partnerysts projektai. NEDARBO LYGIS LIETUVOJE STABILIZUOJASI. Vyriausyb prim kelet darbinim lengvinani sprendim, skatino lankstesn darbo santyki reguliavim prims darb patirties neturini asmen, darbdavys u iuos asmenis metus gali nemokti dalies socialinio draudimo mok, taikomos mokestins lengvatos darbinant jaunim, sudarytos lankstesns galimybs dirbti su verslo liudijimais ir kt., Siekiant racionalizuoti struktr, sumainti valdymo ilaidas ir didinti tiesiogiai klientus aptarnaujani darbuotoj skaii, pertvarkyta darbo bir

2

sistema. Taip pat pradtas 87,9 mln. lit verts projektas, skirtas nedarbui mainti, darbo umokesiui subsidijuoti, mokymo paslaugoms teikti. gyvendintos verslumo ir ekonominio skatinimo priemons, padedanios kurti ir ilaikyti daugiau darbo viet: PARAM KRIZS METU GAVO DAUGIAU KAIP 11 000 MONI, JOS PASINAUDOJO DAUGIAU NEI 3 MLRD. LIT PARAMA. KOVA SU KORUPCIJA, VALSTYBS TARNYBA Pernai priimti sprendimai gerokai padidino skaidrum Viej pirkim srityje. Taip pat reorganizuota Viej pirkim tarnyba, iplsta ios tarnybos kompetencija, sukurta rizikos valdymo sistema, padedanti nustatyti rizikingus pirkimus. Pirm kart pradti nuodugniai tikrinti valstybs tarnautojai, buvo tikrinamos j pajam ir turto deklaracijos ir neatitikimas tarp turimo turto ir gaunam pajam. I patikrint 100 tkstani deklaracij tyrimo metu iskirta per 20 tkst. papildomos rizikos asmen. 200 rizikingiausi asmen duomenys jau perduoti FNTT, STT ir vidinio tyrimo tarnyboms. Specialij tarnyb duomenimis, 8 asmenims i to srao pradti ikiteisminiai tyrimai. Mainti korupcijos apraikas turt padti Seimui pateiktas Politini partij ir politini kampanij finansavimo statymas, centralizuoto vaistini preparat pirkimo nustatymas. Dar btina baigti rengti kovos su korupcija labiausiai paeistose srityse policijos, viej pirkim, sveikatos apsaugos gyvendinimo planus. Kova su korupcija turi bti gerokai veiksmingesn, nors pirmieji, kad ir nedideli pokyiai, pastebimi: TRANSPARENCY INTERNATIONAL DUOMENIMIS, KORUPCIJOS SUVOKIMO INDEKSAS LIETUVOJE PAKILO NUO 4,9 IKI 5 BAL. Toliau nuosekliai dirbama tobulinant valstybs tarnyb. Ji turi tapti daug dinamikesn, lankstesn, orientuota rezultatus ir mog, turi bti sudarytos visos prielaidos korupcijai eliminuoti. Pirmieji atlikti darbai sumaintas ekonomikos augimo metais gerokai ipstas valstybs tarnybos aparatas, per dvejus metus atsisakyta 13 proc. reali etat centrinse valdios institucijose, sunkmeio metu gerokai majo darbo umokesio fondas. iuo metu visas dmesys sutelktas valstybs tarnybos veiklos kokyb. Pernai parengta ir patvirtinta valstybs tarnybos koncepcija NUMATOMA KEISTI EGZISTUOJANI ATLYGIO SISTEM DAUG SKAIDRESN, susieti j su veiklos rezultatais ir sustiprinti individuali tarnautoj atsakomyb u atliktus darbus. VIEIEJI FINANSAI, EFEKTYVUS ITEKLI PANAUDOJIMAS Vienas pagrindini ir esmini tiksl 2010 metais buvo valstybs viej finans konsolidavimas ir efektyvus itekli naudojimas diegiant rezultatus orientuot valdymo model. I esms PAKEISTAS VYRIAUSYBS VEIKLOS IR BIUDETO PLANAVIMAS. Institucijos savo biudetus pradjo planuoti turdamos aikius Vyriausybs prioritetus ir valdymo srii tikslus, taip pat paprastesn planavimo dokument sistem. Svarbu paminti, kad daug dmesio prajusiais metais buvo skiriama vieumui ir skaidrumui viej finans srityje utikrinti valstybs biudeto ilaid smatas galima matyti vieai. Taip pat atlikta privatizuotin moni, kuri savinink yra valstyb, perira. Dabar reiks parengti i moni privatizavimo plan.

3

Valstybs moni valdomas turtas Pernai pirm kart per vis valstybs istorij suskaiiuota, kiek valstyb turi turto, PASKELBTA VALSTYBS VALDOM MONI 2009 MET TURTO ATASKAITA. Apvalga parod, kad iki iol valstybs turtas buvo valdomas neveiksmingai, daugumos toki moni veiklos rezultatai buvo prasti. Todl aktyviai dirbama, siekiant skaidrumo ir efektyvumo iame sektoriuje, pernai patvirtinta valstybs valdom moni skaidrumo politika ir programa. SOCIALIN, SVEIKATOS IR VIETIMO REFORMOS Prajusiais metais Vyriausybei pavyko utikrinti, kad visos statymo numatytos socialins imokos bt mokamos laiku. Taiau vluojama pradti ilgalaik Sodros ir pensij reform, dl kurios gairi iuo metu dar diskutuojama Seime. Pernai VYRIAUSYB PATVIRTINO SODROS IR PENSIJ SISTEMOS PERTVARKOS KONCEPCIJ IR ATLIKO SVARBIUS DARBUS, BTINUS TRUMPUOJU LAIKOTARPIU. Didesni Vyriausybs pastang reikia sveikatos apsaugos srityje. Nors optimizuotas sveikatos prieiros staig tinklas, jose sutelkiant geriausi patirt ir aukiausio lygio paslaugas, dar trksta esmini pokyi. Todl iais metais Vyriausyb turs sutelkti visas pastangas sveikatos srities reformai gyvendinti. ios reformos esm GEROS KOKYBS IR PRIEINAMOS PASLAUGOS MOGUI, KORUPCIJOS IGYVENDINIMAS. vietimo srityje atlikta tikrai nemaai svarbi darb PASIRENGTA IKIMOKYKLINIO UGDYMO KREPELIO VEDIMUI 2011 metais, parengtas neformaliojo ugdymo finansavimo modelis, supaprastinti nevalstybini ugdymo staig steigimo reikalavimai, sumajo popierizmas mokyklose, baigtas mokslo institut optimizavimas. Seimui buvo pateiktas vietimo statymo projektas, susijs su apskrii reforma ir vietimo prieiros pertvarka. Daugiau pastang reikia pertvarkant profesinio mokymo staig tinkl, gerinant mokymo paslaug kokyb. ENERGETIN NEPRIKLAUSOMYB Dideli permain vyko energetikos sektoriuje. Lietuva, o kartu ir Latvija bei Estija, tebra energetikai izoliuotos nuo Europos Sjungos. Energetins monopolijos, vienintels energetini itekli tiekjos, diktuoja kosmines kainas. Todl svarbiausias valstybs tikslas pasiekti energetin nepriklausomyb, kuri garantuot maesnes kainas vartotojams, skaidrum ir energijos tiekimo alternatyvas. Pernai pradti labai konkrets darbai PARENGTA NACIONALINS ENERGETIKOS STRATEGIJA, KAIP IKI 2020 MET LIETUVAI PASIEKTI ENERGETIN NEPRIKLAUSOMYB, pradjo veikti elektros skirstykla Bitnuose tai leis perduoti elektros energij Klaipdos kratui tik Lietuvoje esaniais renginiais, pasiraytas bendradarbiavimo susitarimas dl NordBalt projekto gyvendinimo, toliau vyksta parengiamieji Atomins elektrins darbai, pasiraytos sutartys su kitomis alimis dl elektros tiekimo.

4 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS 2010 MET VEIKLOS PRIORITET GYVENDINIMO PER IIV KETVIRIUS PAANGOS LENTEL I. DARBO VIET KRIMAS, NEDARBO MAINIMAS IR EKONOMIKOS SKATINIMAS Prioritetas i dalies vykdytas Strateginis tikslas realiai skatinti kio atsigavim ir padti pamatus ilgalaikiam augimui. 1. Sukurta ir isaugota 60 tkst. darbo viet. Paangos vertinimas. Tikimasi iki 43 853 ilaikyt ir sukurt nauj darbo viet (skaitant visus apdraustuosius socialiniu draudimu monse, gavusiose param pagal finans ininerijos ir su ja susijusias priemones) per 2010 metus. 2. Lietuva Doing Business ataskaitoje, kurioje vertinami 2011 met rodikliai, pagerins savo reiting, o pagal 2013 met situacijos vertinim sitvirtins pirmajame penkioliktuke. Paangos vertinimas. 2010 m. lapkriio 4 d. paskelbtoje Doing Business ataskaitoje Lietuva pakilo trimis pozicijomis ir uima 23 viet tarp 183 verslui palanki pasaulio valstybi. 3. Per metus, palyginti su 2009 metais, 5 procentais padaugs nauj smulkiojo ir vidutinio verslo subjekt. Paangos vertinimas. (Statistikos departamentas duomenis paskelbs 2011 met baland.) 4. Modernizavus 20102011 metais daugiabuius namus, bus sutaupyta nuo 5 iki 10 GWh ilumos energijos. Paangos vertinimas. 2011 metais ildymo sezono metu numatoma sutaupyti apie 13,7 GWh ilumos energijos.Tikslai 1.1. Pertvarkyti kratotvarkos sistem supaprastinti teritorij planavim, statybos leidim idavim ir kitas procedras Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas Rodiklis i dalies pasiektas Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos teritorij planavimo statymas 2010 m. lapkriio 12 d. pateiktas Vyriausybei

III ketviriai Aplinkos ministerija, Parengtas ir pateiktas Lietuvos kio ministerija Respublikos Vyriausybei (toliau Vyriausyb) naujos redakcijos Lietuvos Respublikos teritorij planavimo statymo, nustatanio supaprastintas planavimo slygas ir tvark, aikiai nurodanio atvejus, kuriais planavimo procedros netaikomos, projektas

5Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas Vyriausyb patvirtino, kaip buvo numatyta, Teritorij planavimo statymo pakeitimo statymo 6 gyvendinamuosius teiss aktus, Vyriausybs galiotos institucijos 7

III ketvirtis Aplinkos ministerija, 1. Patvirtinti Vyriausybs ar jos galiotos institucijos tvirtinami Lietuvos kio ministerija Respublikos teritorij planavimo statymo pakeitimo statymo gyvendinamieji teiss aktai (6) 2. Detalij plan pramoniniuose parkuose rengimo laikas sutrumps 80 procent (2009 metais detalij plan parengimas pagal teiss akt nustatytas procedras utruko nuo 6 iki 10 mnesi; pagal naujj reglamentavim planai pramoniniuose parkuose gals bti parengti per 1 ar 2 mnesius)

1.2. Pradti gyvendinti Vieojo ir privataus sektori partnerysts skatinimo program (parengti teisin

IV ketvirtis Aplinkos ministerija, Finansins teritorij planavimo dokument rengimo snaudos sumaja kio ministerija 30 procent (2009 metais detaliojo plano parengimas kainavo nuo 10 000 lit; jeigu pagal naujj reglamentavim vietoj detalij plan gals bti rengiami ems sklyp planai, j parengimo kaina bus nuo 3 000 lit) I ketvirtis Finans ministerija Sukurta vieojo ir privataus sektori partnerysts teisin baz ir administracin sistema

Rodiklis nepasiektas Pramonini park, laisvj ekonomini zon ir valstybini jr uost teritorij, kurioms yra parengti detalieji planai, ems sklyp padalijimo, atidalijimo, sujungimo ar perdalijimo (amalgamacijos), plan, prilyginam detaliojo teritorij planavimo dokumentams, rengimo ir tvirtinimo taisykles kio ministerija pareng ir derino su suinteresuotomis institucijomis. Derinimo metu institucij nuomons isiskyr, buvo pasilyta taisykles tvirtinti Vyriausybs nutarimu. iuo metu taisykli klausimo sprendimas atidtas, j siejant su Lietuvos Respublikos Seimui (toliau Seimas) pateikto naujos redakcijos Teritorij planavimo statymo nuostatomis Rodiklis pasiektas Vyriausyb patvirtino ems sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorij planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miest teritorijose tvarkos apra, pagal kur ems sklyp plan parengimas utrunka iki 2 mnesi, j parengimo kaina apie 2 000 lit

Rodiklis pasiektas Teisin baz ir administracin sistema sukurtos

6Tikslai baz, atrinkti konkreius partnerysts projektus, sukurti usienio investuotojams skirt informacijos baz) Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas

Rodiklis pasiektas Vyriausybs 2010 m. balandio 7 d. nutarimu Nr. 415 patvirtinta Vieojo ir privataus sektori partnerysts skatinimo 20102012 met programa. 2010 m. liepos 4 d. kio ministro sakymu patvirtintas Vieojo ir privataus sektori partnerysts skatinimo 20102012 met programos gyvendinimo priemoni planas. Nustatyti vieojo ir privataus sektori partnerysts taikymo investicij projektams tikslingumo kriterijai III ketvirtis Rodiklis pasiektas Parengta usienio investuotojams skirta kio ministerija, Finans kio ministerija. Usienio ali investuotojams parengti trys leidiniai angl kalba apie verslo slygas Lietuvoje ir investicij informacija ministerija, Usienio galimybes: Advantage Lithuania, leidinys EXPO parodai ir reikal ministerija 9 pramons sektori pristatymai. Parengti pristatymai usienio investuotojams 16-oje rengini usienyje, suteikta informacija ir konsultacijos usienio investuotojams (158 paklausimai) IV ketvirtis Rodiklis nepasiektas Parinktas privatus investuotojas 1 bandomajam vieojo ir ministerijos pagal Parinkti privats partneriai privataus sektori partnerysts vietimo srities projektui Balsi valdymo sritis, kio (investuotojai) ir gyvendinami mokyklos statyba Vilniuje, kur gyvendina Vilniaus miesto ministerija maiausiai 6 konkrets vieojo ir savivaldyb. privataus sektori partnerysts 5 bandomiesiems projektams parengti konkursins bandomieji sveikatos apsaugos, dokumentacijos projektai dl privai investuotoj atrankos. vietimo, transporto, socialinio bsto, visuomens apsaugos ir vieosios Transporto sritis Vieojo ir privataus sektori partnerysts projekt komisija tvarkos srii projektai vertino vieojo ir privataus sektori partnerysts projekt Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacins prieiros vykdymo projektas ir pateik Vyriausybei silym dl io partnerysts projekto gyvendinimo tikslingumo ( projekt gyvendins Lietuvos automobili keli direkcija prie Susisiekimo ministerijos). Visuomens apsaugos ir vieosios tvarkos sritis Parengtas vieojo ir privataus sektori partnerysts projektas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo ir 5-ojo policijos komisariat pastato Vilniuje, P. Vileiio g., statybos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos

II ketvirtis Patvirtinta Vieojo ir privataus sektori kio ministerija partnerysts skatinimo programa

7Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas komisariato aretins Vilniuje, Birelio 23-iosios g. 10, statybos ir kio prieiros projektas, kur Policijos departamentas prie Vidaus reikal ministerijos artimiausiu metu teiks Vieojo ir privataus sektori partnerysts projekt komisijai. Parengtas vieojo ir privataus sektori partnerysts projektas Pravieniki 1-j pataisos nam teritorijoje esani nenaudojam pastat rekonstravimo kaljim ir kio prieiros vykdymo projektas, kur Teisingumo ministerija artimiausiu metu teiks Vieojo ir privataus sektori partnerysts projekt komisijai Rodiklis pasiektas 2010 metais parengta 10 daugiabui nam atnaujinimo (modernizavimo) investicini projekt (i j 5 per I ketvirt) Rodiklis i dalies pasiektas Parengtas Daugiabui nam atnaujinimo (modernizavimo) programos vieinimo 20102011 met strategijos projektas. Bsto ir urbanistins pltros agentra vykd Daugiabui nam atnaujinimo (modernizavimo) programos visuomens informavimo kampanijos 20102011 met gyvendinimo paslaug pirkim, taiau vieieji pirkimai dl teismini gin sustabdyti. Todl visuomens informavimo kompanijos gyvendinimo pradia numatyta 2011 met I ketvirt Rodiklis pasiektas 2010 metais atnaujinti (modernizuoti) 78 daugiabuiai namai ir patvirtinti 26 daugiabui nam atnaujinimo investicij projektai. ilumins energijos snaudos atnaujint daugiabui nam naudingojo ploto vienetui sumaintos vidutinikai 48 procentais. Parengta 10 tipini daugiabui nam atnaujinimo (modernizavimo) projekt

1.3. Pasiekti, kad bt pradti gyvendinti pirmieji daugiabui nam atnaujinimo (modernizavimo) investiciniai projektai, parengti pagal naujj finansavimo kreditavimo mechanizm, ir parengti pirmieji tipiniai daugiabui nam atnaujinimo (modernizavimo) projektai

I ketvirtis 1. Parengti maiausiai 5 daugiabui nam atnaujinimo (modernizavimo) investiciniai projektai 2. Parengta ir gyvendinama Daugiabui nam atnaujinimo (modernizavimo) programos vieinimo 20102011 met strategija

Aplinkos ministerija, Bsto ir urbanistins pltros agentra Aplinkos ministerija, Bsto ir urbanistins pltros agentra

IV ketvirtis 3. gyvendinta ne maiau kaip 50 daugiabui nam atnaujinimo (modernizavimo) investicini projekt. 4. 20 procent sumajo ilumins energijos snaudos atnaujint (modernizuot) daugiabui nam naudingojo ploto vienetui, palyginti su snaudomis iki projekto gyvendinimo. 5. Parengta maiausiai 10 tipini daugiabui nam atnaujinimo (modernizavimo) projekt

Aplinkos ministerija, Bsto ir urbanistins pltros agentra

8Tikslai 1.4. Parengti teiss akt, kurie sumaint verslo slygas vertinaniose ataskaitose Doing Business nurodyt procedr, j trukm ir (ar) ilaidas norintiems pradti versl asmenims, projektus Vertinimo rodikliai pagal ketvirt III ketvirtis 1. Verslo pradios procedr sumajo nuo 7 iki 4, o terminas sutrumpjo nuo 26 iki 1113 dien Atsakingos institucijos kio ministerija Paangos vertinimas Rodiklis i dalies pasiektas Verslo pradios steigimo procedr skaiius sumajo iki 6. Sutrumpintas verslo pradios terminas nuo 26 iki 22 dien: mons registravimas Juridini asmen registre sutrumpintas nuo 6 iki 3 kalendorini dien ir mons registravimas PVM moktojui sutrumpintas nuo 13 kalendorini dien iki 7 darbo dien Rodiklis i dalies pasiektas Aplinkos ministerija. Rodiklis pasiektas 2010 m. liepos 2 d. primus Statybos statymo atitinkam straipsni pakeitimo ir papildymo statym, i esms pakeista statybos leidim idavimo sistema. ems nuosavyb patvirtinani dokument, projektavimo slyg svado, projekto patvirtinimo dokument ir statybos leidim gavimo vykdymo laikas sutrumpintas iki 30 darbo dien. Tolesni darbai dl reikalavim, susijusi su ems nuosavybs dokument turjimu, energijos ar ryio paslaug tiekimo sutari sudarymu ir paslaug teikimu, kadastrini byl sudarymu ir nekilnojamojo turto registravimu, bus tsiami 2011 metais. Jiems gyvendinti rengiamas veiksm plano projektas Rodiklis i dalies pasiektas Teisingumo ministerija. Juridiniams asmenims sudaryta galimyb elektroniniu bdu laikinai traukti juridinio asmens pavadinim Juridini asmen registr (iuo metu laikinai trauktas 161 pavadinimas), registruoti individuali mon, kai steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintais pavyzdiniais nuostatais (iuo metu elektroniniu bdu registruota 14 moni) ir registruoti udarj akcin bendrov. Rodiklis pasiektas kio ministerija. Primus kio ministro sakym dl Pavyzdins udarosios akcins bendrovs steigimo sutarties formos, pavyzdini udarosios akcins bendrovs stat ir j pildymo rekomendacij patvirtinimo, ministerija 2010 m. gruodio 30 d. kreipsi Teisingumo ministerij ir inicijavo Juridini asmen registro nuostat pakeitimus, siekiant sudaryti galimybes udarj akcini bendrovi, kurias steigia du ar daugiau steigj,

2. I 17 procedr, kuri reikia statybos Aplinkos ministerija leidimui gauti, liko 4 procedros, o statybos leidimo gavimo laikas sutrumpjo nuo 23 iki vien met

3. Juridiniai asmenys steigimo dokumentus perduoda Juridini asmen registrui elektroniniu bdu. Jeigu juridini asmen steigimo dokumentai pildomi ir teikiami elektroniniu bdu pagal pavyzdin form, juridiniai asmenys registruojami per vien darbo dien

Teisingumo ministerija, ministerijos ir kitos valstybs institucijos pagal kompetencij

9Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas steigimo dokumentus elektroniniu bdu pateikti tiesiogiai Juridini asmen registro tvarkytojui Rodiklis i dalies pasiektas kio ministerija gyvendina tarpinstitucin Ombudsmeno (Verslo asistento) projekt (gyvendinimo data numatoma iki 2011 met kovo)

1.5. diegti verslo kontrolieriaus sistem, kad tinkamai ir efektyviai bt nagrinjami smulkiojo ir vidutinio verslo subjekt skundai (praymai) dl galbt klaidingo teiss akt taikymo ar galbt neteist institucij veiksm 1.6. gyvendinti priemones, alinanias biurokratines klitis verslui, nereikaling ir nepagrst reglamentavim

II ketvirtis kio ministerija kio ministerija steigs pareigybes, kuri funkcijos nagrinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekt skundus dl galbt klaidingo teiss akt taikymo, galbt neteist valstybs institucij veiksm ir kitko

IIIV ketviriai Versl kontroliuojanios institucijos sutelkiamos ne daugiau kaip 10 grupi, kurios veiks koordinuotai, taip maindamos verslui reglamentavimo nat, parengiami teiss aktai, skirti reglamentavimo funkcijoms optimizuoti

kio ministerija, Teisingumo ministerija

Rodiklis i dalies pasiektas steigti prieiros grupi institucij vadov komitetai, priimti teiss aktai dl inspektavimo funkcij optimizavimo. Priimtas Vieojo administravimo statymo 1, 2, 9, 43 straipsni pakeitimo ir papildymo, statymo papildymo nauju ketvirtuoju skirsniu ir 91 straipsnio pripainimo netekusiu galios statymas, kuriame detaliau reglamentuojama kio subjekt veikl priirini institucij veikla. Parengtos kio ministro ir teisingumo ministro rekomendacijos dl teiss akt atitikties Vieojo administravimo statymo nuostatoms derinimo. Vyriausybs 2010 m. spalio 6 d. pasitarime priimtas protokolinis sprendimas Dl kio subjekt veiklos prieiros tobulinimo, institucij atliekam prieiros funkcij optimizavimo. Teisingumo ministerija. Pakeistos Vyriausybs teiskros taisykls numatyta, kad kio subjekt veiklos prieiros teisinis reglamentavimas turi sigalioti tik du kartus per metus, t. y. gegus 1 d. arba lapkriio 1 d., o teiss aktus atitinkami subjektai turi priimti ne vliau kaip prie 3 mnesius iki sigaliojimo dienos. Patvirtintos rekomendacijos dl teiss akt, reglamentuojani kio subjekt prieir atliekani institucij veikl, srao rengimo ir skelbimo

10Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt IIIII ketviriai Atlikta teiss akt perira, parengiami teiss akt, alinani administracin nat verslui, projektai Atsakingos institucijos kio ministerija, Socialins apsaugos ir darbo ministerija Paangos vertinimas Rodiklis i dalies pasiektas (kio ministerija, Socialins apsaugos ir darbo ministerija) 2009 m. balandio 15 d. Vyriausybs pasitarime patvirtintas preliminarus administracins natos verslui mainimo prioritetini srii teiss akt sraas. 2010 m. birelio 22 d. priimtos Darbo kodekso pataisos, kuriomis pasiektas kompromisinis socialini partneri susitarimas dl darbo santyki lankstumo, nauj darbo viet krimo skatinimo. 2010 m. gruodio 2 d. priimtas Darbuotoj saugos ir sveikatos statymo 25, 27 ir 30 straipsni pakeitimo statymas, leidiantis sumainti administracin nat ir paspartinti verslo pradios procedras, atsisakyti darbdavio teikiamo praneimo Valstybinei darbo inspekcijai apie mons eksploatavimo pradi. Administracins natos klausimams nagrinti sudaryta speciali Saultekio komisijos Biurokratins natos verslui mainimo darbo grup. Parengta daugiau nei 150 teiss akt, alinani administracin nat verslui, projekt; dalis j jau priimta ir sigalioj Rodiklis i dalies pasiektas Socialins apsaugos ir darbo ministerija. 2010 m. birelio 22 d. priimtos Darbo kodekso pataisos, kuriomis pasiektas kompromisinis socialini partneri susitarimas dl darbo santyki lankstumo, nauj darbo viet krimo skatinimo. Priimtas Darbo kodekso 124 straipsnio papildymo ir pakeitimo statymas, siekiant reglamentuoti darbo sutarties nutraukim, kai darbuotojams nemokamas darbo umokestis, taiau j darbdavio (ar jo atstovo) buvimo vieta nra inoma ir darbo sutartys su jais nra nutraukiamos. Vyriausybs 2010 m. balandio 21 d. nutarimu Nr. 438 durpi kasimo mons darbuotojams nustatyta galimyb sivesti sumin darbo laiko apskait. Taip pagerintos slygos durpi kasimo monms. Siekiant veiksmingai prisidti prie darbo viet krimo ir lanksi darbo form pltojimo, Seimui pateiktas darbinimo per laikinojo darbinimo mones statymo projektas

IIIV ketviriai Parengti teiss akt, susijusi su darbo santyki lankstumo didinimu, projektai

Socialins apsaugos ir darbo ministerija, kio ministerija

11Tikslai 1.7. gyvendinti eksport skatinanias verslumo ir ekonominio skatinimo priemones, padsianias kurti ir ilaikyti daugiau darbo viet Vertinimo rodikliai pagal ketvirt III ketviriai Parengtos ir gyvendinamos modernios uimtumo rmimo priemons, padedanios darbo rinkoje sukurti ir ilaikyti darbo vietas (verslo pradios kreditai, darbo viet steigimo finansavimas, smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas ir kitos) Atsakingos institucijos kio ministerija (darbo grup) Paangos vertinimas Rodiklis i dalies pasiektas Ministro Pirmininko 2010 m. sausio 28 d. potvarkiu Nr. 37 sudaryta darbo grup verslo skatinimo, darbo viet krimo ir isaugojimo klausimams inagrinti ir pasilymams parengti. Vyriausyb pritar iems darbo grups pateiktiems pasilymams nedarbui mainti: Verslo laiptai mikromons, Verslo vartai, verslumo skatinimo projektai Pradk versl ir Pradk versl-2, udarosios akcins bendrovs statinio kapitalo sumainimas, nauj darbo viet krimo skatinimas. Taip pat buvo pritarta ir kitiems darbo grups pasilymams, kuriuos pagal kompetencij gyvendino kitos valstybs institucijos: mokestins lengvatos darbinant jaunim, terminuot darbo sutari sudarymas nuolatinio pobdio darbams, lankstesns galimybs dirbti su verslo liudijimais. Nuo 2010 m. liepos 1 d. sigaliojo Uimtumo rmimo statymo pataisos, kurios nustato, kad darbinus asmenis iki 29 met subsidijuojant, darbdaviams mokama darbo umokesio kompensacija iki 6 mnesi, o asmenims, pirm kart pradedantiems darbo veikl pagal gyt kvalifikacij, dalyvaujantiems darbo gdi gijimo priemonje, iki 12 mnesi. 2010 m. gegus 19 d. priimtas Vyriausybs nutarimas Nr. 576 Dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2002 m. lapkriio 19 d. nutarimo Nr. 1797 Dl Verslo liudijim idavimo gyventojams taisykli pakeitimo, kuriame minimalus verslo liudijim idavimo laikotarpis sutrumpintas iki 5 dien. Nuo 2010 m. rugpjio 1 d. sigaliojo Darbo kodekso pakeitimai ir papildymai, kurie, atsivelgiant sunkmeio slygas, sudaro galimyb darbdaviams ir darbuotojams lanksiau reguliuoti darbo santykius

12Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Socialins apsaugos ir darbo ministerija Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas 2010 m. birelio 30 d. priimtas Valstybinio socialinio draudimo statymo 4, 5, 7, 8 straipsni pakeitimo ir papildymo statymas, kuriuo sudarytos patrauklios slygos darbdaviams darbinti patirties darbo rinkoje neturinius asmenis (u juos vienus metus nemokamos socialinio draudimo mokos pensij draudimui). Nuo 2010 m. rugpjio 1 d. maos mons, veikianios ne ilgiau kaip vienus metus, socialins mons, verslininkai ir fiziniai asmenys, ketinantys pradti ar pltoti savo versl, gali gauti labai maas paskolas (iki 86 tkst. lit) i Verslumo skatinimo fondo Rodiklis pasiektas Vykdant projekt Verslo laiptai, ianalizuota Europos Sjungos valstybi praktika, susijusi su verslo slyg gerinimu. Suformuluoti pasilymai dl naujos verslo teisins veiklos formos, kuri skatint eimos versl ir verslo augim per mokestines lengvatas, sukrimo. 2010 metais 87 monms buvo paskirstyta 1 mln. lit parama inovaciniais ekiais Rodiklis pasiektas Darbo vietoms ne vis darbo laik dirbantiems darbuotojams ekonominius sunkumus patirianiose monse isaugoti skirta viej darb programa. Panaudojant Europos socialinio fondo las, vykdomas projektas Laikinieji darbai. 2010 metais i ekonominius sunkumus patiriani moni vieuosius / aplinkos tvarkymo darbus nusista 5 700 asmen. sigyti kvalifikacijos ar persikvalifikuoti buvo nusista 6 516 asmen; vieuosius darbus 25 570 bedarbi. Nuo 2010 m. spalio 1 d. vietoj 46 veikusi darbo bir dirba 10 teritorini darbo bir, turini juridinio asmens status. Po pertvarkos pagausjo tiesiogiai klientus aptarnaujani darbuotoj (nuo 645 iki 989) ir sumajo administravimo ir aptarnaujaniojo personalo (nuo 789 iki 359). gyvendinus mint uimtumo rmimo politik gyvendinani staig pertvark, bendras ekonominis 2010 met efektas 9,8 mln. lit

III ketvirtis Ianalizuota Europos Sjungos valstybi nari geriausia patirtis, kaip skatinti smulkj ir vidutin versl, pasilyti galimi sprendimai dl verslo aplinkos gerinimo

kio ministerija

1.8. Persvarstyti taikomas darbinimo pagalbos priemones, taip pat tokios pagalbos teikimo institucin struktr, siekiant utikrinti darbinimo pagalbos efektyvum

I ketvirtis Numatyti taikom darbinimo pagalbos priemoni, taip pat j teikimo institucins struktros efektyvumo didinimo veiksmai, parengti ir pradti gyvendinti j vykdymo planai

Socialins apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo bira prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos

13 II. VALSTYBS TARNYBOS MODERNIZAVIMAS IR KOVA SU KORUPCIJA Prioritetas i dalies vykdytas Strateginis tikslas didinti valstybs tarnybos veiksmingum orientuoti j paslaugos vartotoj ir konkreius rezultatus. Efekto kriterijai 2010 metais: 1. Bendradarbiaujant su ekspertais ir socialiniais partneriais, parengta Valstybs tarnybos modernizavimo koncepcija, sukurtos organizacins ir teisins slygos vykdyti valstybs tarnybos reform. Paangos vertinimas. Parengta ir priimta Valstybs tarnybos tobulinimo koncepcija. 2. Karjeros valstybs tarnybos sistemos bruo Lietuvos valstybs tarnybos modelyje sumas nuo 71 procento (EPAN, 2007) iki 50 procent. Paangos vertinimas. Duomenys renkami. 3. Pagal korupcijos suvokimo indeks Lietuva 2010 metais vertinama bent 5 balais (2009 metais 4,9 balo). Paangos vertinimas. Pagal tarptautins organizacijos Transparency International paskelbtus tyrimo Korupcijos suvokimo indeksas rezultatus Lietuva 2010 metais vertinta 5 balais.Tikslai 2.1. Valstybs tarnybos model papildyti post sistemos, kontraktinio ir projektinio valdymo elementais. 2.2. Valstybs tarnautoj veiklos vertinim ir motyvavim susieti su konkreiais j veiklos rezultatais. 2.3. I dalies centralizuoti atrank valstybs tarnyb, tobulinti valstybs tarnautoj mokymo sistem ir diegti rotacijos tarp institucij princip. 2.4. Utikrinti valstybs tarnautoj asmenins atsakomybs neivengiamum ir tvirtinti nepriekaitingos valstybs tarnautojo reputacijos institut Vertinimo rodikliai pagal ketvirt I ketvirtis 1. Parengta Valstybs tarnybos pltros koncepcija (toliau Koncepcija), kurioje numatyti valstybs tarnybos sistemos tobulinimo principai ir kryptys, o prireikus gyvendinimo etapai ir gyvendinimo priemoni planas. 2. Koncepcija aptarta su atitinkamomis valstybs tarnautoj profsjungomis Atsakingos institucijos Ministro Pirmininko 2009 m. lapkriio 30 d. potvarkiu Nr. 536 sudaryta darbo grup Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas Valstybs tarnybos koncepcija parengta (Vyriausybs 2010 m. birelio 2 d. nutarimas Nr. 715). Ministro Pirmininko 2010 m. liepos 13 d. potvarkiu Nr. 262 sudaryta darbo grup Valstybs tarnybos tobulinimo koncepcijos gyvendinimui koordinuoti. Vyriausyb 2010 m. liepos 14 d. prim nutarim Nr. 1029 dl Tarnybini nuobaud skyrimo valstybs tarnautojams taisykli pakeitimo. Taisyklse sugrietinta valstybs tarnautojo atsakomyb dl tyins alos, patikslinti atvejai, kada turi bti pradtas tarnybinio nusiengimo tyrimas

14Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas Ministro Pirmininko tarnyboje ir Vidaus reikal ministerijoje gyvendinti 2 bandomieji rezultatus orientuoto vertinimo diegimo modeliai Rodiklis i dalies pasiektas Valstybs tarnybos statymo pakeitimo statymo projektas, gyvendinantis 2.1, 2.2 ir 2.3 tikslus, Seimui nepateiktas. Numatoma pateikti Seimo VII (rudens) sesijoje. Priimtas Valstybs tarnybos statymo 29, 30, 33 straipsni pakeitimo ir papildymo statymas, kuriame sugrietinta valstybs tarnautojo atsakomyb dl alos, kuri jis padar tyia; Seimui pateiktas Valstybs tarnybos statymo pakeitimo ir papildymo statymo projektas, kuriame nustatyti atvejai, kai valstybs tarnautojas nelaikomas nepriekaitingos reputacijos Rodiklis i dalies pasiektas Vyriausyb prim Valstybs tarnybos statymo gyvendinamuosius teiss aktus dl Valstybs tarnautoj praym dl leidimo valstybs tarnautojams dirbti kit darb; dl tarnybos Lietuvos valstybei stao skaiiavimo; dl tarnybini nuobaud skyrimo valstybs tarnautojams. Vidaus reikal ministro 2010 m. liepos 2 d. sakymu patvirtintos naujos redakcijos Valstybs tarnautoj mokymo organizavimo taisykls. Vyriausybei pateiktas svarstyti Vyriausybs nutarimo Dl valstybs tarnautoj pareigybi apraymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo pakeitimo projektas. I esms pakeisti valstybs tarnautoj tarnybins veiklos vertinimo kriterijai (vertinant valstybs tarnautojus, bus orientuojamasi lyderysts, projekt valdymo, finans ir personalo valdymo, analitini ir

II ketvirtis 3. gyvendinti bent 2 bandomieji rezultatus Ministro Pirmininko tarnyba, Vidaus reikal orientuoto vertinimo diegimo (Ministro ministerija Pirmininko tarnyboje ir kitoje pasirinktoje institucijoje) projektai 4. Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos valstybs tarnybos statymo pakeitimo, papildymo ar naujos redakcijos statymo projektas ir kiti susij statym projektai Vidaus reikal ministerija

IIIIV ketviriai Vidaus reikal 5. Priimti Lietuvos Respublikos valstybs tarnybos statymo pakeitimo, papildymo ar ministerija naujos redakcijos statymo, kit susijusi statym gyvendinamieji teiss aktai: Konkurs valstybs tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraas, Primimo valstybs tarnautojo pareigas tvarkos apraas, Valstybs tarnautojo perklimo tarnybinio kaitumo bdu kitas karjeros valstybs tarnautojo pareigas taisykls, Valstybs tarnautojo statuso atkrimo tvarkos apraas, Tarnybos stao skaiiavimo tvarkos apraas, Valstybs tarnautoj pareigybi apraymo ir vertinimo metodika, Valstybs tarnautoj kvalifikacini klasi suteikimo ir valstybs tarnautoj tarnybins veiklos vertinimo taisykls, Valstybs

15Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas

2.5. Utikrinti priimam teisini sprendim ir viej finans naudojimo vieum

2.6. Sukurti efektyv ir veikiant politini partij finansavimo kontrols mechanizm

kit gebjim vertinim) ir vertinimo forma, kurioje tarnautoj tarnybins veiklos vertinimo nustatomos met uduotys kriterijai, Valstybs tarnautoj veiklos etikos taisykls, Tarnybini nuobaud skyrimo valstybs tarnautojams tvarkos apraas, Valstybs tarnautoj praym leisti dirbti kit darb nagrinjimo ir sprendim dl leidimo valstybs tarnautojams dirbti kit darb primimo ir ataukimo taisykls, Valstybs tarnautoj mokymo organizavimo tvarkos apraas, Vienkartini pinigini imok valstybs tarnautojams skyrimo tvarkos apraas, o prireikus ir kiti teiss aktai I ketvirtis Rodiklis pasiektas Teisingumo ministerija statymo projektas parengtas ir pateiktas Seimui. Parengtas naujo Lietuvos Respublikos Tiktina, kad projekto primimas gali utrukti, nes teiskros pagrind statymo projektas, kur susijs su teiss akto derinimo, primimo Seime primus bt pleiamas vis lygi teiss procedromis akt ir teiss akt projekt prieinamumas visuomenei, utikrinant patog ir paprast ios informacijos pasiekiamum, su maiausiomis snaudomis gyvendinama teis dalyvauti teiskros procese I ketvirtis Rodiklis pasiektas Pateikti Vyriausybei pasilymai dl Teisingumo ministerija Priimti Politini partij ir politini kampanij efektyvaus ir veikianio politini partij finansavimo bei finansavimo kontrols statymo finansavimo kontrols mechanizmo pakeitimo statymas ir Politini partij statymo 8 ir 10 straipsni pakeitimo statymas (sigalioja nuo 2010 m. rugsjo 15 d.)

16Tikslai 2.7. Mainti korupcijos slyg (galimybi) labiausiai korupcijos paeistose srityse (policijoje), ypa daug dmesio skirti Lietuvos policijos eismo prieiros tarnybos, sveikatos prieiros staig veiklai ir vieiesiems pirkimams Vertinimo rodikliai pagal ketvirt I ketvirtis Ianalizuotos korupcijos apraik policijoje prieastys ir slygos, Vyriausybei pateikti pasilymai (prireikus btino teiss akt pakeitimo projektai) dl kovos su korupcija policijoje Atsakingos institucijos Vidaus reikal ministerija Paangos vertinimas Rodiklis i dalies pasiektas Ministro Pirmininko tarnybai pateiktas Vidaus reikal ministerijos 2010 m. balandio 22 d. ratas dl kovos su korupcija policijoje. Siekiant utikrinti, kad pareigno vard paemin policijos pareignai neivengt tarnybins atsakomybs, parengtas ir Seimui pateiktas Vidaus tarnybos statuto 26 ir 55 straipsni pakeitimo statymo projektas. Siekiant veikas, numatytas Baudiamojo kodekso 225, 226 ir 227 straipsniuose, priskirti prie tyini apysunki ir sunki nusikaltim, o sankcijas sugrietinti, parengtas ir Seimui pateiktas Baudiamojo kodekso atitinkam straipsni ir Kodekso priedo pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 2491, 2502, 2503, 2504, 2505 ir 2521 straipsniais statymo projektai Rodiklis i dalies pasiektas Pasilymai Vyriausybei nebuvo pateikti. Centrin projekt valdymo agentra, atliekanti centrins perkaniosios organizacijos funkcijas, pasireng pirkti vaistinius preparatus, skirtus stacionarini ligoni gydymui asmens sveikatos prieiros staigose. Nuo 2011 met vasario numatoma pradti pirkimus, kuriuos gals vykdyti asmens sveikatos prieiros staigos ir Valstybin ligoni kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Parengti teiss akt projektai iuo metu derinami

I ketvirtis Vyriausybei pateikti pasilymai dl kovos su Sveikatos apsaugos ministerija korupcija sveikatos apsaugos sistemoje: pakeisti Asmens sveikatos prieiros paslaug, apmokam i Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudeto, bazini kain nustatymo metodik utikrinti objektyvesn i paslaug kain skaiiavim; sukurti ir pradti diegti kompiuterin nustatyto srao vaist ir medicinos pagalbos priemoni, skirt ligoniams gydyti stacionare, perkam asmens sveikatos prieiros staigose, kain ir kiekio stebsenos sistem; parengti teiss akt, reglamentuojani centralizuot nustatyto srao vaist ir medicinos pagalbos priemoni, skirt ligoniams gydyti stacionare, pirkim, projektus

17Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt II ketvirtis Viej pirkim tarnyboje sukurta rizikos valdymo sistema, kuri padeda nustatyti rizikingus pirkimus IIIII ketviriai Rengiamas profesins etikos mokymas valstybs tarnautojams, kurie dirba su vieaisiais pirkimais Atsakingos institucijos Viej pirkim tarnyba Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas Viej pirkim tarnyboje kurtas Rizikos valdymo ir analizs skyrius, sukurta ir nuolat tobulinama rizikos vertinimo sistema Rodiklis pasiektas Viej pirkim tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsjo 7 d. sakymu patvirtinta Etiko elgesio vieuosiuose pirkimuose mokomoji priemon. Mokomoji priemon paskelbta interneto svetainse www.vpt.lt, www.cvpp.lt, o perkanij organizacij darbuotojai bus apmokomi elektroniniu bdu (sukurta elektronin ini patikrinimo anketa) Rodiklis pasiektas Priimti Viej pirkim statymo pakeitimai, kuriais iplsta Viej pirkim tarnybos kompetencija nustatyta papildoma funkcija kontroliuoti, kaip perkaniosios organizacijos utikrina tinkam pirkim planavim, pirkimo sutari vykdym, taip pat vertinti pirkimo sutari vykdymo rezultatus. Patvirtintas Viej pirkim vidaus kontrols sistemos tobulinimo priemoni planas. Tarp Viej pirkim tarnybos ir Valstybs kontrols, taip pat Viej pirkim tarnybos ir vieosios staigos Centrins projekt valdymo agentros pasiraytos bendradarbiavimo sutartys, taip pat galioja bendradarbiavimo sutartys tarp Viej pirkim tarnybos ir Specialij tyrim tarnybos

Viej pirkim tarnyba, kio ministerija

IV ketvirtis Sukurta efektyvi vis viej pirkim cikl kio ministerija, apimanti kontrols sistema, kuri bus Viej pirkim traukta Viej pirkim tarnyba, staig tarnyba vidaus auditas, Valstybs kontrol, u ES l naudojim atsakingos institucijos

18 III. TOLESNIS VIEJ FINANS KONSOLIDAVIMAS IR EFEKTYVUS ITEKLI NAUDOJIMAS DIEGIANT REZULTATUS ORIENTUOT VALDYMO MODEL Prioritetas vykdytas Strateginis tikslas pasiekti, kad valdios sektoriaus biudeto deficitas 2010 metais neviryt 2009 met lygio, ir sudaryti slygas, kad vlesniais metais jis nuosekliai mat ir nuo 2012 met neviryt Mastrichto konvergencijos kriterijaus (3 procent BVP). Efekto rodikliai 2010 metais: 1. Valdios sektoriaus biudeto deficitas 2010 metais nevirys 9,1 procento laukiamo 2009 met BVP. 2. Savivaldybi biudet kreditorinis siskolinimas 2010 metais sumas ne maiau kaip 30 procent, palyginti su 2009 metais (Finans ministerijos duomenimis, 2009 m. gruodio 1 d. savivaldybi biudet kreditorinis siskolinimas buvo 401,7 mln. lit). 3. Valstybs valdymo ilaidos 20112012 metais sumas ne maiau kaip po 2 procentus (2009 met valstybs valdymo ilaid dydis bus apskaiiuotas pagal Finans ministerijos duomenis). Paangos vertinimas. Duomenys renkami.Tikslai 3.1. Pertvarkyti strateginio ir biudeto planavimo sistem ir principus, siekiant didesnio ilaid efektyvumo ir racionalumo, siejant tai su konkreiais rezultatais Vertinimo rodikliai pagal ketvirt I ketvirtis 1. Vyriausybei pateikti ir patvirtinti pasilymai dl strateginio planavimo ir biudeto formavimo sistemos tobulinimo diegiant rezultatus orientuot valdym 2. Priimamas Vyriausybs sprendimas dl orientuotos rezultatus ir Vyriausybs politini prioritet gyvendinim 2011 met biudeto rengimo tvarkos II ketvirtis Parengti pirminiai susitarimai dl planuojam pasiekti rezultat ir preliminari asignavim Atsakingos institucijos Ministro Pirmininko tarnyba, Finans ministerija Ministro Pirmininko tarnyba, Finans ministerija Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas Vyriausybs 2010 m. vasario 17 d. pasitarime pritarta strateginio planavimo sistemos tobulinimo kryptims

Ministro Pirmininko tarnyba, Finans ministerija

Rodiklis pasiektas Vyriausybs 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 300 patvirtintas Lietuvos Respublikos 2011 met valstybs biudeto ir savivaldybi biudet finansini rodikli projekt rengimo planas Rodiklis pasiektas Pas Ministr Pirminink vyko pasitarimai dl planuojam pasiekti rezultat ir preliminari asignavim

19Tikslai 3.1.1. Tobulinti strateginio planavimo sistem utikrinti jos skaidrum, aikum ir Vyriausybs politini prioritet gyvendinim Vertinimo rodikliai pagal ketvirt I ketvirtis Priimamas Vyriausybs sprendimas dl Vyriausybs veiklos rezultat stebsenos sistemos Atsakingos institucijos Ministro Pirmininko tarnyba, Finans ministerija Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas Vyriausyb 2010 m. rugpjio 25 d. nutarimu Nr. 1220 patvirtino patobulint Strateginio planavimo metodik

I ketvirtis Patobulinta Strateginio planavimo metodika (atsivelgiant darbo grups pasilymus dl strateginio planavimo ir biudeto formavimo sistemos tobulinimo ir Vyriausybs veiklos rezultat stebsenos sistemos koncepcijos nuostatas) Kas ketvirt rengiamos Vyriausybs prioritet gyvendinimo paangos ataskaitos

Ministro Pirmininko tarnyba, Finans ministerija

Rodiklis pasiektas Vyriausyb 2010 m. rugpjio 25 d. nutarimu Nr. 1220 patvirtino patobulint Strateginio planavimo metodik

Ministro Pirmininko tarnyba

IV ketvirtis Finans ministerija, Sukurta stebsenos informacin sistema ir Ministro Pirmininko pasirengta sistem diegti 2011 met I ketvirt tarnyba 3.1.2. Utikrinti, kad asignavim valdytoj vykdom program tikslai, udaviniai ir vertinimo kriterijai bt siejami su rezultatais II ketvirtis 1. Parengta ir patvirtinta Vertinimo kriterij sudarymo ir taikymo metodika. 2. Apmokyta 120 tarnautoj, kaip sudaryti ir taikyti vertinimo kriterijus

Ministro Pirmininko tarnyba, Finans ministerija

IV ketvirtis 1. Parengta ir patvirtinta Biudeto program vertinimo metodika. 2. Apmokyta 120 tarnautoj, kaip vertinti biudeto programas

Ministro Pirmininko tarnyba, Finans ministerija

Rodiklis pasiektas Kas ketvirt rengiamos Vyriausybs prioritet gyvendinimo paangos ataskaitos Rodiklis i dalies pasiektas 2010 m. rugpjio 26 d. buvo pasirayta sutartis su paslaugos tiekju. iuo metu stebsenos informacin sistema kuriama Rodiklis pasiektas 2010 m. spalio 25 d. finans ministro sakymu patvirtinta Strateginio planavimo dokumentuose naudojam vertinimo kriterij sudarymo ir taikymo metodika. Apmokytas 121 Ministro Pirmininko tarnybos ir Vyriausybei atskaiting institucij tarnautojas ir darbuotojas pagal parengt mokymo program Vertinimo kriterijai: sudarymas ir taikymas Rodiklis i dalies pasiektas Parengta Biudeto program vertinimo metodika

20Tikslai 3.1.3. Vieai skelbti kuo isamesn informacij apie biudeto ilaidas Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas

3.2. Gerinti mokesi administravim, mainti elins ekonomikos mast ir skatinti siningai mokti mokesius

Rodiklis pasiektas Finans ministerija pareng interneto svetainje prieig dl informacijos apie valstybs biudeto ilaid smat vykdym pagal asignavim valdytoj duomenis (Aktuals valstybs finans duomenys Valstybs biudeto vykdymo duomenys) Finans ministerija Kas ketvirt per visuomens informavimo Rodiklis pasiektas Finans ministerija kas ketvirt, ne vliau kaip per priemones ir internete skelbiami visuomenei 15 dien ketviriui pasibaigus, interneto svetainje svarbs 2010 met Lietuvos Respublikos pateikia planinius ir faktinius valstybs biudeto ilaid valstybs biudeto ilaid smat vykdymo smat vykdymo duomenis pagal valstybs funkcijas duomenys Valstybin mokesi 1. Ilaikomas 2009 met lygio pagalbos Rodiklis pasiektas inspekcija prie Finans 2010 metais apskrii valstybins mokesi inspekcijos priemoni teikimas likvidumo problem suteik 308 mln. lit mokestini kredit, 2009 metais ministerijos (toliau turintiems mokesi moktojams: 359 mln. lit mokestini kredit. Valstybin mokesi mokestini kredit teikimas (per 2009 metus Didiausi tak verslui teikiam mokestini kredit inspekcija) suteikta 359 mln. lit mokestini kredit); sumajimui turjo tai, kad dl ekonomins situacijos spartesnis nei numatyta statyme pridtins verslo subjekt veiklos pelningumas 2009 metais majo, verts mokesio grinimas arba skaitymas be to, mokesi moktojai pasinaudojo teiss akt suteikta (2009 metais pridtins verts mokestis buvo galimybe mokti avansin pelno mokest pagal prajusi grinamas arba skaitomas vidutinikai per 67 laikotarpi rezultatus arba pagal numatom rezultat. Dl dienas, atsivelgiant mokesi moktoj i prieasi 2010 metais pelno mokesio prievols buvo mokestini prievoli vykdymo bkl (istorij), o daug maesns nei 2009 metais, todl maiau mokesi pagal statym iki 30 dien) moktoj kreipsi Valstybin mokesi inspekcij dl mokestini paskol sutari sudarymo. Atsivelgiant tai, mokesi moktojams buvo suteikta apie 50 mln. lit maiau mokestini kredit 2. Spariau nei numatyta Lietuvos Respublikos Valstybin mokesi Rodiklis pasiektas inspekcija Spariau, nei numatyta Mokesi administravimo mokesi administravimo statyme atliekami statyme, atliekami mokestiniai patikrinimai: 2010 metais mokestiniai patikrinimai (mokestini patikrinividutin mokestinio patikrinimo trukm buvo 31 darbo m vidutin trukm 2009 metais 45 dienos, o diena, t. y. 16 procent trumpesn, nei planuota, ir pagal Lietuvos Respublikos mokesi 31 procentu trumpesn nei 2009 metais administravimo statym iki 90 dien)

Remiantis valstybs biudeto, apskaitos ir Finans ministerija, mokjim sistemos duomenimis, sukuriama Ministro Pirmininko viea interneto prieiga prie dalies Lietuvos tarnyba Respublikos valstybs biudeto ilaid duomen

21Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt 3. Padidinamas kontrols veiksm rezultatyvumas: palyginti su 2009 met atitinkamu ketviriu, ne maiau kaip 3 procentiniais punktais padidinta vis atlikt kontrols veiksm dalis, kuri sudaro rezultatyvs kontrols veiksmai, kuriais apskaiiuojamos papildomos valdios sektoriaus biudeto pajamos; palyginti su 2009 met atitinkamu ketviriu, ne maiau kaip 5 procentais padidinta vidutin rezultatyviais kontrols veiksmais apskaiiuot papildom valdios sektoriaus biudeto pajam suma Atsakingos institucijos Valstybin mokesi inspekcija, Muitins departamentas, Finansini nusikaltim tyrimo tarnyba Paangos vertinimas Rodiklis i dalies pasiektas Rizikos analizs pagrindu atlikt mokestini patikrinim, kuri metu rasta mokestini paeidim, skaiiaus ir vis rizikos analizs pagrindu atlikt mokestini patikrinim skaiiaus santykis padidjo 3 procentais. 2010 met planin reikm 84 procentai. 2009 met faktin reikm 81 procentas Valstybin mokesi inspekcija 2010 met IV ketvirt atlikt kompleksini ir temini patikrinim metu nustatyta 15,1 mln. lit mokesi, baud ir delspinigi suma, kuri mokesi moktojai privals sumokti biudet pagal priimtus sprendimus dl patikrinimo akto tvirtinimo (vidutinikai vienam sprendimui dl patikrinimo akto tvirtinimo tenkanti suma 70 tkst. lit). Muitins departamentas Patobulinus muitins kontrols priemones, kurios utikrino efektyvesn duomen muitins deklaracijose patikr muitinio forminimo metu ir turjo tiesiogin tak muitins vykdom patikrinim po muitinio forminimo apimiai, racionaliau buvo atliekami muitins kontrols veiksmai. Atlikt kontrols veiksm dalis IV ketvirt padidjo 1 procentu, palyginti su 2009 met IV ketviriu. IV ketvirt vidutin rezultatyviais kontrols veiksmais apskaiiuot papildom valdios sektoriaus biudeto pajam suma 196,9 tkst. lit (2009 met IV ketvirt 60,4 tkst. lit). Finansini nusikaltim tyrimo tarnyba 2010 met IV ketvirt atlikti 125 rezultatyvs kins finansins veiklos tyrimai (palyginti su tuo paiu 2009 met laikotarpiu, tyrim skaiius sumajo 21,88 procentais). Vidutin rezultatyviais kins finansins veiklos tyrimais nustatyta l suma, tenkanti vienam tyrimui, 2010 met IV ketvirt 318 228 litai (255 procentais daugiau negu 2009 met IV ketvirt)

22Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt 4. Nelegalaus darbo kontrols (atsivelgiant ankstesni met nelegalaus darbo paeidimus) efektyvumas: inspektavim, per kuriuos nustatyti nelegaliai dirbantys asmenys, iniaraiuose nenurodyto darbo umokesio mokjimas ar kiti darbo teiss paeidimai, skaiiaus santykis su visais nelegalaus darbo inspektavimais, taip pat surayt pagal Lietuvos Respublikos administracini teiss paeidim kodeks protokol, ikelt ikiteisminio tyrimo byl santykis su nustatyt paeidim skaiiumi Atsakingos institucijos Valstybin darbo inspekcija, Valstybin mokesi inspekcija, Policijos departamentas prie Vidaus reikal ministerijos, Finansini nusikaltim tyrimo tarnyba Paangos vertinimas Rodiklis i dalies pasiektas Valstybin darbo inspekcija 2010 metais nustat 854 neteistai dirbusius asmenis (17 procent daugiau nei 2009 metais) ir sura darbdaviams 252 administracini teiss paeidim protokolus (9,1 procento daugiau nei 2009 metais). Nelegalaus (neteisto) darbo iaikinimo, atliekant patikrinimus, efektyvumas 2010 metaiss 61,3 procento. Valstybin mokesi inspekcija. Inspektavim, per kuriuos nustatyti nelegaliai dirbantys asmenys, iniaraiuose nenurodyto darbo umokesio mokjimas ar kiti darbo teiss paeidimai, skaiiaus santykis su visais nelegalaus darbo inspektavimais 2010 met faktin reikm 6,9 procento atitinka planin (6,9 procento). 2010 metais, atliekant operatyvius patikrinimus, nustatyti 186 paeidimai, susij su nelegaliai dirbaniais asmenimis, darbo umokesio mokjimu vokeliuose ar kitais darbo teiss paeidimais. I viso 2010 metais, tiriant gautus praneimus i asmen ir kit institucij, atlikti 2 692 operatyvs patikrinimai. Policijos departamentas prie Vidaus reikal ministerijos Valstybinei darbo inspekcijai kas ketvirt teikia policijos statistinius duomenis apie iaikintus teiss paeidimus, susijusius su nelegalaus darbo apraikomis. 2010 m. liepos 16 d. pasiraytas bendras Lietuvos policijos generalinio komisaro, Muitins departamento generalinio direktoriaus, Valstybins mokesi inspekcijos virininko, Valstybins maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sakymas Dl bendradarbiavimo ukardant nelegali preki apyvart. Padidjo nelegalaus darbo kontrols efektyvumas: 2010 metais pradti 56 ikiteisminiai tyrimai, susij su nelegalaus ar neteisto darbo apraikomis. Palyginti su 2009 metais, ikiteismini tyrim padidjo 7,7 procento

23Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt 5. Palyginti su 2009 metais, 1 procentiniu punktu padaugja paslaug, teikiam elektroniniu bdu Atsakingos institucijos Valstybin mokesi inspekcija Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas 2010 met pabaigoje Valstybin mokesi inspekcija teik 53 paslaugas, i j 22 elektroniniu bdu (t. y. 41,5 procento vis teikiam paslaug mokesi moktojams), 2009 met pabaigoje 52 paslaugas, i j 21 elektroniniu bdu (t. y. 40,4 procento vis teikiam paslaug mokesi moktojams). Paymtina, kad Valstybin mokesi inspekcija elektroniniu bdu teikia nauj paslaug Praymo grinti pridtins verts mokest, sumokt kitoje ES valstybje narje, primimas, o jau perkeltos elektronin erdv paslaugos nuolat tobulinamos, didinant informacijos pateikimo kanal kiek Rodiklis pasiektas Valstybin mokesi inspekcija. Pagal 2006 metais atliktos apklausos duomenis 37 procentai apklaustj nurod pasitikintys Valstybine mokesi inspekcija, 2010 met apklausos metu pasitikjim ireikusi mokesi moktoj padaugjo iki 58,7 procento, t. y. per ketverius metus pasitikjimas ia inspekcija vidutinikai didjo 5,4 procento kasmet. Muitins departamentas. 2010 metais buvo vykdomos 2 Lietuvos muitins svetains lankytoj apklausos siekiant suinoti, kaip muitins klientai vertina muitins teikiam paslaug kokyb. Pirmj pusmet vykdytoje apklausoje teigiamai muitins teikiamas paslaugas vertino 57 procentai apklaustj, antrj pusmet 61 procentas. Palyginti su 2009 metais, teigiamai vertinani muitins paslaugas apklaustj skaiius padidjo 5 procentais Rodiklis i dalies pasiektas Finans ministerija msi priemoni sugrietinti trumpalaiki paskol teikim. 2011 m. sausio 1 d. i Lietuvos Respublikos valstybs biudeto iduota ir negrinta tik viena trumpalaik paskola 50 mln. lit Vilniaus miesto savivaldybei

6. Palyginti su 2009 metais, 5 procentiniais punktais padidja mokesi moktoj pasitikjimas Valstybine mokesi inspekcija ir Muitins departamentu

Valstybin mokesi inspekcija, Muitins departamentas

3.3. diegti priemones, leisianias valdyti savivaldybi biudet siskolinimo dinamik

Finans ministerija 1. Trumpalaiki paskol, teikiam i Lietuvos Respublikos valstybs biudeto apyvartini l, grietesnis valdymas: sugrietinta paskol savivaldybms teikimo ir grinimo kontrol; laiku negrintos paskolos skaitomos kaip savivaldybi gautos biudeto pajamos

24Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas Vyriausybs atstovai kas ketvirt teikia isami informacij, kaip savivaldybs vykdo Lietuvos Respublikos 2010 met valstybs biudeto ir savivaldybi biudet finansini rodikli patvirtinimo statymo 13 straipsnio nuostatas ir koki priemoni imasi siskolinimams mainti. 2010 m. rugsjo 1 d. savivaldybi kreditorinis siskolinimas sumajo apie 40 mln. lit, palyginti su 2010 m. sausio 1 d. (sumajo apie 10 procent) Rodiklis pasiektas 2010 m. kovo 30 d. kio ministerija kreipsi Lietuvos savivaldybi asociacij, praydama, kad jos nariai iplatint rekomendacijas perkaniosioms organizacijoms

Vyriausybs atstovai 2. Vyriausybs atstovai teikia isami informacij, kaip savivaldybs vykdo Lietuvos Respublikos 2010 met valstybs biudeto ir savivaldybi biudet finansini rodikli patvirtinimo statymo 13 straipsnio nuostatas ir koki priemoni imasi siskolinimams sumainti

3.4. Numatyti galimybes Rezerviniame (stabilizavimo) fonde sukaupti rezerv, kuris bt naudojamas tik tada, kai susidaro ekstremalios slygos alies kyje ar kyla grsm valstybs finansams

I ketvirtis 3. Savivaldybms pasilyta sudaromas viej pirkim sutartis nuolat traukti nuostatas dl konkrei atsiskaitymo termin ir delspinigi, o atsiskaitant u suteiktas prekes ar paslaugas pirmiausia atsiskaityti u anksiausiai atsiradusius sipareigojimus (skolas) IV ketvirtis Pakeisti atitinkami teiss aktai: 1. Lietuvos Respublikos biudeto sandaros statyme numatyta, kad perteklins Lietuvos Respublikos valstybs biudeto pajamos, gautos pasiekus Lietuvos Respublikos valstybs biudeto pertekli, pasibaigus kalendoriniams metams Vyriausybs sprendimu skiriamos valstybs skolai mainti ir kaupiamos Rezerviniame (stabilizavimo) fonde didels apimties ateities skoloms grinti

kio ministerija, Finans ministerija

Finans ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba

Rodiklis i dalies pasiektas iuo metu yra parengtas Valstybs ido atsarg sunkmeiui statymo koncepcijos projektas, numatantis perimti Rezervinio (stabilizavimo) fondo funkcijas ir paskelbti negaliojaniu Seimo nutarim dl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostat patvirtinimo. Projekt numatoma pateikti Vyriausybei

25Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas

2. Patikslintas Lietuvos Respublikos valstybs ir savivaldybi turto privatizavimo statymas numatyta, kad Rezervinio (stabilizavimo) fondo los gali bti naudojamos tik Lietuvos valstybs rezervo loms, reikalingoms kio funkcionavimui palaikyti esant ekstremalioms situacijoms ar ekonominei grsmei, sukaupti ir atkurti, io fondo valdymo ilaidoms, taip pat gali bti naudojamos valstybs turtiniams sipareigojimams, susijusiems su valstybs skola, vykdyti. 3. Patikslinti Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatai numatyti papildomi fondo l altiniai valstybs vardu pasiskolintos los, pervestos fond Vyriausybs sprendimu, ir perteklins Lietuvos Respublikos valstybs biudeto pajamos, gautos pasiekus Lietuvos Respublikos valstybs biudeto pertekli, pervestos fond Vyriausybs sprendimu I ketvirtis 3.5. Siekiant kuo platesnio visuomens ir politini jg Sudaryta Valstybs paangos taryba pritarimo, parengti Lietuvos pasilymams dl ilgalaiki strategini prioritet paangos strategij Lietuva ir j gyvendinimo krypi teikti 2020, kuri tapt nuoseklaus IIIII ketviriai strateginio planavimo Organizuoti viei aptarimai su vietos ir pagrindu akademine bendruomene, verslo ir nevyriausybini organizacij atstovais

Ministro Pirmininko tarnyba, ministerijos

Ministro Pirmininko tarnyba, ministerijos

Rodiklis pasiektas Vyriausybs 2010 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 220 sudaryta Valstybs paangos taryba pasilymams dl ilgalaiki strategini prioritet ir j gyvendinimo krypi teikti Rodiklis pasiektas Sudarytos ir posdiavo trys temins darbo grups: Sumani ekonomika, Krybin visuomen, Pilietin visuomen ir vertybs. vyko diskusijos dl vizijos Lietuva 2030 idj generavimo centruose (10 miest) ir renginys Nacionalin idj diena (2010 m. birelio 12 d.). Seime organizuota konferencija su jaunimo visuomenini organizacij atstovais

26Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas Organizuotas interviu ciklas Lietuvos televizijos laidoje Labas rytas ir atskiruose leidiniuose. Sukurtas ir palaikomas projekto profilis socialiniame tinkle Facebook. Sukurtas interneto puslapis www.lietuva2030.lt. Temini darbo grupi darbo rezultatai pristatyti Valstybs paangos tarybai. Integruojant temini darbo grupi darbo rezultatus, parengtas pirminis Lietuvos paangos strategijos Lietuva 2030 projektas Rodiklis nepasiektas Valstybs paangos taryba pritar Strategijos loginiam modeliui, prioritetinms sritims ir j vizijos gyvendinimo kryptims. Numatomos vieos konsultacijos su plaija visuomene, viei aptarimai alies regionuose, apskritojo stalo diskusijos su akademine bendruomene, socialiniais partneriais, nevyriausybinmis organizacijomis, kai kuriomis usienio lietuvi bendruomenmis Rodiklis pasiektas Perirtos visos valstybs mons ir pagal valstybs, kaip savininko, teises ir pareigas gyvendinani ministerij silymus parengtas valstybs moni reorganizavimo ir pertvarkymo planas, kuriam pritarta Vyriausybs 2010 m. liepos 7 d. pasitarime, ir pavesta ministerijoms imtis konkrei veiksm jam gyvendinti. Valstybs moni pertvarkymas sukurs prielaidas parengti j privatizavimo plan. kio ministerija kartu su Finans ministerija rengia ir teiks Vyriausybei veiksm plan, kaip patobulinti valstybs moni valdym siekiant efektyviai valdyti valstybs turt (skaitant bendroves, kuriose valstyb turi akcij). Tolesnis priemons vykdymas sietinas su Strategini veiksm plano gyvendinimu. Vyriausyb 2010 m. gruodio 1 d. nutarimu Nr. 1731 patvirtino Valstybs valdom moni efektyvumo didinimo koncepcij

IV ketvirtis Parengta Lietuvos paangos strategija Lietuva Ministro Pirmininko 2030 ir pateikta svarstyti Seimui tarnyba, ministerijos

3.6. Pasirengti privatizuoti valstybs valdom moni, kuri veikla nesusijusi su valstybs funkcij gyvendinimu, akcijas ir pradti proces

II ketvirtis Atlikta privatizuotin moni, kuri savinink yra valstyb, perira, patvirtintas ir pradtas gyvendinti j privatizavimo planas

kio ministerija

27 IV. APSKRII REFORMA Prioritetas vykdytas Strateginis tikslas sukurti reikiam teisin baz ir sklandiai perduoti apskrii virinink galiojimus ir j administracij atliekamas funkcijas valstybs valdios institucijoms arba savivaldybms. Efekto rodikliai 2010 metais: 1. Panaikintos apskrii virinink administracijos ir perskirstytos j steigtos staigos. 2. Panaikinus apskrii virinink administracijas ir j steigtas staigas, sutaupyta l (2009 met asignavimai, skirti apskrii virinink administracijoms, 711,935 mln. lit, i j 344,959 mln. lit darbo umokesiui; 2010 met I pusmet 223,437 mln. lit, i j 130,716 mln. lit darbo umokesiui). Paangos vertinimas. Panaikinus apskrii virinink administracijas, kasmet numatoma sutaupyti apie 30 mln. lit, reikaling vien darbo umokesiui. 3. Sumas valstybs tarnautoj ir darbuotoj, atliekani iuo metu apskrii virinink administracijoms priskirtas funkcijas, valstybs institucijose (2009 m. sausio 1 d. buvo 2 378 valstybs tarnautojai ir darbuotojai). Paangos vertinimas. Valstybs tarnautoj skaiius sumajo 1 146 pareigybmis.Tikslai 4.1. Iki 2010 m. liepos 1 d. perduoti savivaldybms ir kitoms valstybs institucijoms ir staigoms iuo metu apskrii virinink atliekamas funkcijas, staigas, teises, pareigas ir las perduotoms funkcijoms atlikti, o dubliuojamas ir perteklines funkcijas panaikinti Vertinimo rodikliai pagal ketvirt I ketvirtis Seimui pateikti projektai reikiam statym, susijusi su apskrii virinink funkcij perskirstymu, materialini ir finansini itekli perdavimu valstybs ir savivaldybi institucijoms, apskrities virininko steigt biudetini staig steigjo teisi ir vieosiose staigose apskrities virininko gyvendinam dalininko (savininko) turtini ir neturtini teisi perdavimu valstybs ir savivaldybi institucijoms, apskrities virininko administracijos sipareigojim dl projekt, finansuojam ES struktrini fond ir kit finansini mechanizm lomis, vykdymo tstinumo utikrinimu; taip pat gyvendintos visos numatytos I ketvirio priemons pagal Vyriausybs Atsakingos institucijos Paangos vertinimas

Rodiklis pasiektas Reikiami statym projektai Seimui pateikti vietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikal ministerija, ems kio ministerija, Krato apsaugos ministerija, Kultros ministerija

28Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt nutarimu patvirtint Priemoni apskrii virinink vykdomoms funkcijoms perskirstyti plan II ketvirtis Parengti statym gyvendinamieji teiss aktai, susij su apskrii virinink funkcij perskirstymu, materialini ir finansini itekli perdavimu valstybs ir savivaldybi institucijoms, apskrities virininko steigt biudetini staig steigjo teisi ir vieosiose staigose apskrities virininko gyvendinam dalininko (savininko) turtini ir neturini teisi perdavimu valstybs ir savivaldybi institucijoms, apskrities virininko administracijos sipareigojim dl projekt, finansuojam ES struktrini fond ir kit finansini mechanizm lomis, vykdymo tstinumo utikrinimu; taip pat gyvendintos visos numatytos II ketvirio priemons pagal Vyriausybs nutarimu patvirtint Priemoni apskrii virinink vykdomoms funkcijoms perskirstyti plan IIIIV ketviriai 1. Panaikinta apskrii virinink atlikt funkcij. 2. Perduota apskrities virininko steigt biudetini staig steigjo teisi ir vieosiose staigose gyvendinam savininko (dalininko) turtini ir neturtini teisi valstybs institucijoms. 3. Perduota apskrities virininko steigt biudetini staig steigjo teisi ir vieosiose staigose gyvendinam savininko (dalininko) turtini ir neturtini teisi savivaldybs institucijoms. 4. Panaikinta staig Atsakingos institucijos Paangos vertinimas

Koordinacin apskrii virinink likvidavimo komisija, Vidaus reikal ministerija, ministerijos pagal valdymo sritis

Rodiklis pasiektas Seimui pateiktas 81 statym projektas, susijs su apskrii reforma, iskyrus vietimo statymo pakeitimo statymo ir Turizmo statymo pakeitimo statymo projektus. Priimti 138 Vyriausybs nutarimai, reikalingi apskrii reformai gyvendinti

Koordinacin apskrii virinink likvidavimo komisija, Vidaus reikal ministerija, ministerijos pagal valdymo sritis

Rodiklis pasiektas Socialins apsaugos ir darbo ministerijai perduota 45 apskrii virinink socialini paslaug staig steigjo teiss ir pareigos (3 vaik ir jaunimo su negalia socialins globos staigos; 22 suaugusi asmen su negalia globos staigos; 3 suaugusi asmen su negalia globos staigos; 3 specialieji globos namai; 6 vaik globos namai; 1 Motinos ir vaiko globos namai; 2 socialins pagalbos ir invalid reabilitacijos dienos centrai; 5 gest kalbos vertj centrai). ems kio ministerija. Nacionalinei ems tarnybai prie ems kio ministerijos perduotos ems tvarkymo ir administravimo funkcijos. ems tvarkymo departament teritorini emtvarkos skyri pagrindu steigti Nacionalins ems tarnybos struktriniai padaliniai 48 teritoriniai emtvarkos skyriai.

29Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos Paangos vertinimas vietimo ir mokslo ministerija. 29 vietimo staig savininko teiss ir pareigos perduotos vietimo ir mokslo ministerijai. 49 vietimo staig savininko teiss, pareigos ir turtas perduoti savivaldybms. Atsisakyta 2 viej vietimo staig dalininko turtini ir neturtini teisi. Likviduotos 2 vietimo staigos. Vidaus reikal ministerija. I 88 apskrii virinink atlikt funkcij panaikintos 58. Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodio 31 d. savivaldybms perduodam funkcij ir staig finansavimas vykdomas per ministerijoms skirtus asignavimus, o nuo 2011 met los statymu bus numatytos konkreioms savivaldybms. Apskrities virininko steigt biudetini staig steigjo teisi ir vieosiose staigose gyvendinam savininko (dalininko) turtini ir neturtini teisi perduota 112 valstybs institucij ir 109 savivaldybs institucijoms. Naikinamos (likviduojamos) 8 staigos. vietimo ir mokslo ministerija. 50 mokykl savininko teiss, turtas ir los perduoti savivaldybms, 30 mokykl savininko teises perm vietimo ir mokslo ministerija. Panaikinta 10 apskrii virinink administracij vietimo padalini (33 valstybs tarnautoj etatai), panaikinti 56 valstybins vietimo prieiros skyri valstybs tarnautoj etatai, likviduotas vietimo centras. vietimo ir mokslo ministerijoje steigtas vietimo kokybs ir regionins politikos departamentas ir 30 valstybs tarnautoj etat

30Tikslai 4.2. Priimti reikiamus sprendimus, numaius apskrii virinink administracij atliekamas regionins pltros funkcijas perduoti Vidaus reikal ministerijai ar jos staigoms, o ems tvarkymo ir administravimo funkcijas Nacionalinei ems tarnybai prie ems kio ministerijos ir savivaldybms Vertinimo rodikliai pagal ketvirt III ketviriai Parengti Lietuvos Respublikos regionins pltros statymo gyvendinamuosius teiss aktus, kuri reikia nuostatoms, susijusioms su apskrii virinink administracij atliekam regionins pltros funkcij perdavimu Vidaus reikal ministerijai, gyvendinti: 1. Vyriausybs nutarimo dl didiausio leistino valstybs tarnautoj ir darbuotoj, dirbani pagal darbo sutartis ir gaunani darbo umokest i valstybs biudeto ir valstybs pinig fond, pareigybi etat skaiiaus pakeitimo projektas Vidaus reikal ministerija (esant btinumui ir kitos ministerijos pagal valdymo sritis) Rodiklis pasiektas Priimti Vyriausybs nutarimai, kuriais apskrii virinink funkcijoms atlikti nustatytas didiausias leistinas pareigybi skaiius 1 400 (nuo 2009 m. sausio 1 d. pareigybi skaiius sumajo 1 146 pareigybmis, buvo 2 546) Rodiklis pasiektas Vidaus reikal ministro 2010 m. gegus 25 d. sakymu steigtas Region pltros skyrius (su poskyriais apskrityse) Rodiklis pasiektas Reikiamas teiss aktas parengtas ir pateiktas Vyriausybei. Numatoma nacionalins regionins pltros politikos funkcij gyvendinim pavesti Vidaus reikal ministerijai Rodiklis pasiektas Vidaus reikal ministro 2010 m. birelio 30 d. sakymu patvirtinti Region pltros skyriaus ir jo poskyri nuostatai Rodiklis pasiektas Priimtas Vyriausybs 2010 m. rugsjo 15 d. nutarimas Nr. 1324 dl atstov skyrimo region pltros tarybas. Jos sudarytos i savivaldybi taryb deleguot atstov ir Vyriausybs skirt atstov Atsakingos institucijos Paangos vertinimas

2. Vidaus reikal ministro sakymo dl Vidaus reikal ministerijos struktros pakeitimo ir Vidaus reikal ministerijos teritorini padalini (skyri) apskrityse steigimo projektas 3. Vyriausybs nutarimo dl Vidaus reikal ministerijos nuostat pakeitimo projektas

Vidaus reikal ministerija

Vidaus reikal ministerija

4. Vidaus reikal ministro sakymo dl Regionins politikos departamento ir jo atitinkamo skyriaus (-i) nuostat pakeitimo projektas III ketvirtis 1. Vyriausybs arba jos pavedimu vidaus reikal ministro sprendimo dl atstov region pltros tarybas skyrimo projektas ir region pltros taryb sudarymas

Vidaus reikal ministerija

Vidaus reikal ministerija

31Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt 2. Vidaus reikal ministro sprendim dl valstybs tarnautoj perklimo Vidaus reikal ministerijos teritorinius padalinius apskrityse projektai arba valstybs tarnautoj primimo konkurs organizavimas Atsakingos institucijos Vidaus reikal ministerija Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas. Vidaus reikal ministro 2010 m. gegus 25 d. sakymu Dl Vidaus reikal ministerijos administracijos padalini ir pareigybi steigtas Vidaus reikal ministerijos Region pltros skyrius (su poskyriais apskrityse), kur i apskrii virinink administracij nuo 2010 m. liepos 1 d. perkelti valstybs tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Valstybs tarnautoj ir darbuotoj, dirbani pagal darbo sutartis, atliekani nacionalins regionins politikos gyvendinimo funkcijas, skaiius sumajo nuo 56, dirbusi apskrii virinink administracijose, iki 42, darbint Vidaus reikal ministerijoje Rodiklis pasiektas Vyriausybs 2010 m. rugpjio 12 d. nutarimu Nr. 1169 steigta valstybs mon Valstybs ems fondas

4.3. steigti valstybs mon Valstybs ems fond, kuris gyvendint apleistos ems mainimo priemones ir organizuot ems konsolidavimo proces 4.4. Priimti reikiamus sprendimus dl region, atitinkani ES teritorini statistini vienet nomenklatros NUTS 2 lyg, suformavimo

III ketvirtis steigta valstybs mon Valstybs ems fondas

ems kio ministerija

II ketvirtis Priimtas Vyriausybs lygmens sprendimas dl region, Vidaus reikal atitinkani ES teritorini statistini vienet nomenklatros ministerija, ministerijos NUTS 2 lyg, suformavimo pagal valdymo sritis

Rodiklis pasiektas Priimtas Vyriausybs lygmens sprendimas neteikti silymo dl 2003 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 nustatytos teritorins statistins struktros keitimo

32 V. SOCIALINS SRITIES STRUKTRIN REFORMA Prioritetas i dalies vykdytasStrateginis tikslas parengti ilgalaik valstybinio socialinio draudimo ir valstybini socialini imok reform, kurios tikslas mintos sistemos skaidrumas, ssajos su realia ekonomikos bkle, ilgalaikis stabilumas ir patikimumas. Efekto rodikliai 2010 metais: 1. Sudarytos slygos vykdyti ilgalaik valstybinio socialinio draudimo ir valstybini socialini imok reform. Paangos vertinimas. Pritarta Valstybinio socialinio draudimo ir pensij sistemos pertvarkos koncepcijai. 2. statym numatytos socialins imokos mokamos laiku. Paangos vertinimas. Valstybinio socialinio draudimo imokos 2010 metais buvo mokamos laiku. Tikslai 5.1. Imokas i Valstybinio socialinio draudimo fondo biudeto susieti su realiomis io biudeto pajamomis, drauge atsivelgti demografinius pokyius alyje ir numatyti prievol augant ekonomikai formuoti atskir pensij sistemos rezervo fond, leisiant ateityje suvelninti galimo ekonomikos nuosmukio pasekmes Vertinimo rodikliai pagal ketvirt I ketvirtis Vyriausyb patvirtina Valstybinio socialinio draudimo ir pensij sistemos pertvarkos koncepcij, atitinkani keliamus tikslus II ketvirtis 1. Patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo ir pensij sistemos pertvarkos koncepcijos gyvendinimo planas Atsakingos institucijos Socialins apsaugos ir darbo ministerija Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas Vyriausyb 2010 m. birelio 15 d. i esms pritar Valstybinio socialinio draudimo ir pensij sistemos pertvarkos koncepcijos projektui Rodiklis i dalies pasiektas Koncepcijoje pateiktoms struktrinms priemonms gyvendinti Socialins apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Finans ministerija pavesta parengti koncepcijos ilgojo laikotarpio reformos gyvendinimo priemones, aptarti jas su visuomene ir pateikti Vyriausybei Rodiklis pasiektas Socialins apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 16 d. sakymu sudaryta darbo grup valstybinio socialinio draudimo ir pensij sistemos reformos koncepcijos gyvendinimo priemonms parengti. Darbo grups silymai dl reformos gyvendinimo priemoni 2011 met saus pateikti socialins apsaugos ir darbo ministrui

Socialins apsaugos ir darbo ministerija

2. Patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo ir pensij sistemos pertvarkos koncepcijos gyvendinimo komisija

Socialins apsaugos ir darbo ministerija

33Tikslai 5.2. Supaprastinti socialini imok sistem didinti jos aikum ir skaidrum, mainant pai imok, drauge utikrinti, kad imokos i Valstybinio socialinio draudimo fondo biudeto ir Lietuvos Respublikos valstybs biudeto nedubliuot vienos kit ir skatint j gavjus prisidti prie alies gerovs krimo Vertinimo rodikliai pagal ketvirt III ketvirtis Parengti ir Seimui pateikti ilgalaikei valstybinio socialinio draudimo ir pensij reformai gyvendinti reikaling statym projektai (apie 12 projekt) IV ketvirtis Parengti reformai gyvendinti reikalingi statym gyvendinamieji teiss aktai Reformos gyvendinimo pradia 2011 m. sausio 1 diena Atsakingos institucijos Socialins apsaugos ir darbo ministerija Paangos vertinimas Rodiklis i dalies pasiektas gyvendinant pirmj pertvarkos etap, pritarta ministerijos parengtiems statym projektams (dl pensinio amiaus ilginimo iki 65 met nuo 2012 met, motinysts (tvysts) paalp pertvarkos statymas priimtas, valstybini pensij u nuopelnus neskyrimo statymas priimtas). Kiti ilgalaikei valstybinio socialinio draudimo ir pensij reformai gyvendinti reikaling teiss akt projektai bus parengti 2011 metais, apsvarsius darbo grups pasilymus dl reformos gyvendinimo priemoni ir Seimui pritarus Valstybinio socialinio draudimo ir pensij sistemos pertvarkos gairms. Teiss akt projektai bus pateikti Seimui svarstyti pavasario sesijos metu Rodiklis pasiektas Nuo 2010 m. liepos 1 d. specialij poreiki nustatymo pensinio amiaus monms funkcija perduota Negalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos. Socialins apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 20 d. sakymu sudaryta darbo grup, kuriai pavesta iki 2011 m. balandio 30 d. pateikti pasilymus dl konkrei specialij poreiki sistemos pertvarkai ir paslaug negaliesiems pltrai reikaling priemoni

5.3. Sukurti veiksming kontrols sistem, ukertani keli galimiems piktnaudiavimams, susijusiems tiek su socialinmis mokomis, tiek su atitinkamomis imokomis

Nuo 2010 m. liepos 1 d. specialij poreiki nustatymo pensinio amiaus monms funkcija perduota Negalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos

Socialins apsaugos ir darbo ministerija

34 VI. SVEIKATOS APSAUGOS REFORMA Prioritetas i dalies vykdytas Strateginis tikslas sukurti patikim ir efektyviai veikiani sveikatos prieiros sistem. Efekto kriterijai 2010 metais: 1. Sveikatos prieiros paslaug restruktrizavimo ekonominis efektas iki 137 mln. lit programos gyvendinimo laikotarpiu (2009 2011 metais). Paangos vertinimas. Duomenys renkami. 2. Sveikatos prieiros staig tinklo optimizavimo ekonominis efektas iki 206 mln. lit programos gyvendinimo laikotarpiu (2009 2011 metais). Paangos vertinimas. Duomenys renkami.Tikslai 6.1. gyvendinti asmens sveikatos prieiros staig tinklo optimizavimo plan, pagal kur aukiausiojo lygio paslaugos bt teikiamos universitetinse ligoninse, o regiono ir rajono lygmens ligoninse pacientai laiku gaut reikiamas, saugias ir geros kokybs paslaugas Vertinimo rodikliai pagal ketvirt I ketvirtis Siekiant utikrinti paslaug prieinamum, kokyb ir pacient saugum, numatyta pacient siuntimo atitinkamo lygmens asmens sveikatos prieiros staigas tvarka Atsakingos institucijos Paangos vertinimas Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybin ligoni kasa, sveikatos prieiros paslaugas teikianios staigos Rodiklis pasiektas Pagal sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 11 d. sakym Nr. V-110 Dl Pacient siuntimo atitinkamo lygmens asmens sveikatos prieiros staigas dl stacionarini skubi ir planini asmens sveikatos prieiros paslaug tvarkos aprao patvirtinimo pacientai siuniami atitinkamo lygmens asmens sveikatos prieiros staig stacionarinms paslaugoms gauti Rodiklis i dalies pasiektas Asmens sveikatos prieiros staig, teikiani stacionarines paslaugas, skaiius 2010 metais, palyginti su 2009 metais, sumajo nuo 81 iki 65 (16) Rodiklis pasiektas 2010 metais vis teritorini ligoni kas metin sutartin suma, skirta stacionarini paslaug ilaidoms apmokti, 185,5 mln. lit maesn negu 2009 metais

IIV ketviriai Sujungus ligonines stambesnius juridinius vienetus, sumainta sveikatos prieiros paslaugas teikiani staig (20 staig) IIV ketviriai Vadovaujantis paslaug pirkimo kriterijais, sumainta Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudeto lomis perkam stacionarini paslaug (i 20 alies ligonini skyri)

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybin ligoni kasa, apskritys Valstybin ligoni kasa, teritorins ligoni kasos, sveikatos prieiros paslaugas teikianios staigos

35Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt IIIV ketviriai Teritorini ligoni kas ir sveikatos prieiros paslaugas teikiani staig sudarytos asmens sveikatos prieiros paslaug kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudeto lomis sutartys, atsivelgiant ligonins lygmen IIV ketviriai 2 procentais sumaintas apskaiiuotas 2009 met hospitalizacijos rodiklis 100 gyventoj (met hospitalizacijos rodiklis skaiiuojamas prajus mnesiui nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos) Atsakingos institucijos Paangos vertinimas Valstybin ligoni kasa, teritorins ligoni kasos, sveikatos prieiros paslaugas teikianios staigos Rodiklis pasiektas 2010 metais sutartys sudarytos atsivelgiant ligonins lygmen

6.2. Stiprinti eimos gydytojo institucij ir pltoti ambulatorines paslaugas, tam priimti reikiamus sprendimus

Rodiklis i dalies pasiektas Pagal 2010 met sausiolapkriio duomenis, palyginti su 2009 met to paties laikotarpio duomenimis, hospitalizacijos atvej sumajo 2,15 procento. Prognozuojama, kad apskaiiuotas 2010 met hospitalizacijos rodiklis sumas 0,32 hospitalizacijos atvejo 100 gyventoj, t.y. bus 1,53 procento maesnis nei 2009 metais II ketvirtis Rodiklis pasiektas Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 2 d. sakymu Patvirtinti praplsti eimos gydytoj ger darbo Sveikatos apsaugos rezultat rodikliai ministerija, Valstybin Nr. V-609 patvirtintas naujas ger darbo rezultat rodiklis vaik profilaktini tikrinim intensyvumas. Kiti ligoni kasa atitinkami teiss aktai jau priimti IV ketvirtis Rodiklis pasiektas Parengtas sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodio Sveikatos apsaugos 1. Patvirtinti nustatytieji pirmins psichikos ministerija, Valstybin 5 d. sakymo Nr. V-943 pakeitimo projektas, nustatantis sveikatos prieiros ger darbo rezultat pirmins psichikos sveikatos prieiros ger darbo ligoni kasa rodikliai. rezultat serganij izofrenija, hospitalizacijos rodikl. 2. Perirti ir pakeisti teiss aktai, Parengti Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 reglamentuojantys pirmins sveikatos prieiros ,,Bendrosios praktikos slaugytojas. Teiss, pareigos, staigose dirbani slaugytoj kompetencij ir kompetencija ir atsakomyb ir Lietuvos medicinos funkcijas: patobulintos medicinos normos normos MN 57:2010 ,,Bendruomens slaugytojas. Teiss, Bendrosios praktikos slaugytojas ir pareigos, kompetencija ir atsakomyb projektai Bendruomens slaugytojas IV ketvirtis Rodiklis pasiektas Valstybin ligoni Siekiant nustatyti atskir pirmins sveikatos prieiros Nustatytas atskiras apmokjimas u pirmins staigose dirbani akueri ir slaugytoj teikiam sveikatos prieiros staigose dirbani akueri kasa paslaug apmokjim, parengtas sveikatos apsaugos ir slaugytoj teikiamas paslaugas ministro 2005 m. gruodio 5 d. sakymo Nr. V-943 pakeitimo projektas Valstybin ligoni kasa, sveikatos prieiros paslaugas teikianios staigos, savivaldybs

36Tikslai 6.3. vesti papildom (savanorik) sveikatos draudim, laiduojant pacientams pasirinkimo teis Vertinimo rodikliai pagal ketvirt II ketvirtis Parengtas Papildomo (savanoriko) sveikatos draudimo koncepcijos projektas Atsakingos institucijos Paangos vertinimas

Rodiklis i dalies pasiektas Papildomo (savanoriko) sveikatos draudimo koncepcijos Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybin projektas yra parengtas ir derinamas su suinteresuotomis institucijomis ligoni kasa III ketvirtis Rodiklis nepasiektas Atsivelgiant gimining diagnozi grupi sistemos diegtas tarptautinis gimining diagnozi grupi Valstybin ligoni kasa diegimo proceso eig, paslaug grupavim pagal metodas bandomosiose asmens sveikatos gimining diagnozi grupi metod aktyvaus gydymo prieiros staigose ir atliktas apmokjimo pagal stacionarines paslaugas teikianiose asmens sveikatos gimining diagnozi grupi sistem poveikio prieiros staigose numatyta pradti taikyti nuo i staig biudetams vertinimas 2011 met I ketvirio, kai tam bus parengta informacin sistema SVEIDRA. Surinkti btini 2011 met I ir II ketviri duomenys leis vertinti apmokjimo pagal gimining diagnozi grupi sistem poveik vis staig biudetams, todl minto poveikio vertinimo terminas 2011 met III ketvirtis. io rodiklio gyvendinimas Vyriausybs 2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1448 nukeltas 2011 met III ketvirt IV ketvirtis Rodiklis nepasiektas Valstybin ligoni io rodiklio gyvendinimas Vyriausybs 2010 m. spalio Visose stacionarines paslaugas teikianiose 14 d. nutarimu Nr. 1448 nukeltas 2011 met IV ketvirt sveikatos prieiros staigose diegta gimining kasa diagnozi grupi sistema IV ketvirtis Rodiklis nepasiektas io rodiklio gyvendinimas Vyriausybs 2010 m. spalio Valstybin ligoni Pasirengta u asmens sveikatos prieiros 14 d. nutarimu Nr. 1448 nukeltas 2011 met IV ketvirt kasa, teritorins paslaugas mokti pagal gimining diagnozi ligoni kasos grupi sistem visoje Lietuvoje (nuo 2011 m. sausio 1 d. pagal sutartis su teritorinmis ligoni kasomis visoms stacionarioms gydymo staigoms u paslaugas bus kompensuojama pagal nauj apmokjimo metodik)

37 VII. VIETIMO SRITIES STRUKTRINS PERTVARKOS Prioritetas i dalies vykdytas Strateginis tikslas pradti kurti integrali bendrojo, profesinio ir neformaliojo mokymosi vis gyvenim infrastruktr. Efekto rodikliai 2010 metais: 1. Jungsis ir stambs vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, suaugusij mokyklos ir darbo rinkos mokymo centrai (juridini asmen, kurie jungiasi, skaiius iki susijungimo ir po susijungimo). Paangos vertinimas. Preliminariais 2010 m. gruodio 1 d. duomenimis, vidurinio ugdymo programas vykdani bendrojo lavinimo mokykl skaiius sumajo 14 juridini asmen (2009/2010 mokslo metais 560; 2010/2011 mokslo metais 546). 2. Dids visuomens pasitikjimas vietimu (2009 metais vidutinikai 47,6 procento, maiausias lapkrit 42,2 procento). Paangos vertinimas. Pastaruoju metu rykja visuomens pasitikjimo vietimu tendencijos, nors 2010 met vidurkis yra emesnis (2009 metais 47,6 procento, 2010 metais 45,4 procento), taiau 2010 met IV ketvirt jis buvo auktesnis negu 2009 metais (2009 metais 45 procentai, 2010 metais 47,4 procento). 3. Bent 5 procentais sumas nepilnamei nusikalstam veik (2009 metais nepilnameiai 4 023 itirt nusikaltim byl dalyviai). Paangos vertinimas. Nusikalstam veik, padaryt nepilnamei arba jiems dalyvaujant, sumajo 10,8 procento (2009 metais 4 024, 2010 metais 3 589). 14,6 procento sumajo tariam (kaltinam) nusikalstam veik padarymu nepilnamei (2009 metais 3 353, 2010 metais 2 865). 4. Ilgainiui mokymosi vis gyvenim rodiklis dids (naujausi 2008 met duomenys 4,9 procento). Paangos vertinimas. Naujausiais duomenimis, mokymosi vis gyvenim lygis 2009 metais siek 4,5 procento.Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt Atsakingos institucijos vietimo ir mokslo ministerija, Socialins apsaugos ir darbo ministerija, kio ministerija vietimo ir mokslo ministerija, Socialins apsaugos ir darbo ministerija Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas Vyriausybs 2010 m. gegus 4 d. nutarimu Nr. 535 patvirtintas Lietuvos kvalifikacij sandaros apraas

II ketvirtis 7.1. Sujungti profesinio ir 1. Patvirtintas Nacionalins kvalifikacij darbo rinkos mokymo centr sistemas, pertvarkyti sandaros apraas profesinio mokymo staig tinkl 2. Patvirtinta patikslinta Profesinio orientavimo strategija ir jos gyvendinimo planas

Rodiklis nepasiektas Vyriausybs nutarimo dl Profesinio orientavimo strategijos ir jos gyvendinimo plano projektas neparengtas

38Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt III ketvirtis Darbo rinkos mokymo centrai perduoti vietimo ir mokslo ministerijai Atsakingos institucijos Paangos vertinimas

Rodiklis pasiektas Vyriausybs 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 161 vietimo ir mokslo vietimo ir mokslo ministerijai pavesta nuo 2010 m. ministerija, Socialins apsaugos ir darbo ministerija balandio 1 d. gyvendinti darbo rinkos mokymo centr valstybs dalininko turtines ir neturtines teises ir pareigas. vietimo ir mokslo ministerija perm Alytaus, Kauno, Klaipdos, Panevio, iauli, Utenos, Vilniaus Jeruzals ir Vilniaus irmn darbo rinkos mokymo centrus IV ketvirtis Rodiklis nepasiektas vietimo ir mokslo 1. Neparengta Rengimo profesijai grandi sveikos 1. Parengta Rengimo profesijai grandi ministerija koncepcija. sveikos koncepcija. 2. Parengtas Vyriausybs nutarimo projektas, kur primus 2. Savivaldybms perduota 12 profesini bus vykdomas 12 profesini mokykl, susijungsiani su mokykl, susijungsiani su kitomis kitomis mokyklomis, steigjo funkcij perdavimas mokyklomis. savivaldybms. 3. Padids vidutinis pagal vidurinio ugdymo 3. Vidutinis pagal vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo ir profesinio mokymo programas (ISCED3) programas (ISCED3) besimokanij skaiius vienoje besimokanij skaiius vienoje mokykloje. mokykloje nedidjo. 4. Bus pasirayta 10 universali 4. Nepasirayta n viena universali daugiafunkci centr daugiafunkci centr steigimo projekt steigimo projekt finansavimo ir administravimo sutartis finansavimo ir administravimo sutari vietimo ir mokslo 7.2. Atnaujinti bendrojo I ketvirtis Rodiklis i dalies pasiektas ministerija Naujo vietimo statymo projekto svarstymas atidtas lavinimo teisin baz 1. Seimui pateiktas vietimo statymo Seimo VII (rudens) sesijai. statymo projektas apsvarstytas supaprastinti mokykl patais, susijusi su apskrii reforma ir pastraipsniui Seimo vietimo, mokslo ir kultros komitete steigimo ir veiklos slygas, vietimo prieiros pertvarka, projektas. ir svarstytas 2010 m. birelio 10 d. Seimo plenariniame pertvarkyti prieir 2. Supaprastinti nevalstybini ugdymo posdyje, padaryta svarstymo pertrauka. staig steigimo reikalavimai. 2010 m. balandio 13 d. ministro sakymu patvirtintos 3. Supaprastinti vidurinio ugdymo nevalstybini mokykl (iskyrus auktsias) steigimo, j programos akreditavimo kriterijai. veiklos slyg supaprastinimo ir pltros gairs. 4. 10 procent sumas bendrojo lavinimo Akreditacijos kriterij skaiius sumaintas 34 procentais, mokyklos dokument iki 35 dien sutrumpintas vidurinio ugdymo programos akreditavimo laikas. 7 procentais sumajo bendrojo lavinimo mokyklos dokument skaiius

39Tikslai Vertinimo rodikliai pagal ketvirt II ketvirtis 1. Patvirtinti mokykl vadov primimo pareigas tvarkos pakeitimai primimo komisijas netraukiami centrins valdios atstovai 2. Patvirtinti biurokratizm ir savarankikumo suvarymus mainantys mokykl vadov, j pavaduotoj, skyri vedj atestacijos nuostatai IV ketvirtis 1. Gautas Lietuvos vietimo tarybos ir joje atstovaujam vietimo organizacij pritarimas vidurinio ugdymo turinio kaitos tikslams. 2. Per metus iorini mokykl vertinim (audit) atlikta daugiau negu tradicini inspekcini patikrinim I ketvirtis 7.3. Skatinti sprsti mokini ir mokytoj santyki, darbo Mokykl prioritet pagrindu parengti rizikos su rizikos grupi ir socialiai grupi ir socialiai paeidiam vaik motyvavimo mokytis ir uimtumo projekt paeidiamais vaikais atrankos kriterijai problemas IV ketvirtis 1. Parengtas neformaliojo ir ikimokyklinio ugdymo finansavimo modelis. 2. Mokykl, kuri bendruomens parengusios mokytoj ir mokini etikos kodeksus arba elgesio taisykles, skaiius. 3. Padidjs mokykl, kuriose gyvendinamos smurto, patyi ir kitos prevencijos programos, skaiius Atsakingos institucijos vietimo ir mokslo ministerija Paangos vertinimas Rodiklis pasiektas 2010 m. liepos 2 d. priimtas vietimo ir mokslo ministro sakymas Dl vietimo ir mokslo ministro 2001 m. rugpjio 3 d. sakymo Dl valstybini ir savivaldybi vietimo staig vadov primimo pareigas tvarkos patvirtinimo pakeitimo Rodiklis nepasiektas vietimo staig vadov atestacijos nuostatai bus pradti rengti, patvirtinus valstybs ir savivaldybi vietimo staig vadov primimo pareigas tvark Rodiklis i dalies pasiektas 1.