of 25 /25
PENGENALAN Pembelanjawan modal ialah proses di mana firma merancang untuk membuat pelaburan aset jangka panjang atau aktiviti yang mempunyai implikasi kewangan jangka panjang. Ia melibatkan pengeluaran wang tunai yang besar dan aliran masuk tunai untuk tempoh masa panjang pada masa akan datang. Seperti dalam proses membuat keputusan yang lain, pembelanjawan modal melibatkan pertimbangan dan penilaian terhadap alternatif yang ada. Antara perkara penting yang mesti diberi perhatian dalam proses penilaian projek pembelanjawan modal adalah kesesuaian teknik yang digunakan dan anggaran yang tepat bagi aliran tunai sebagai input kepada teknik yang akan digunakan. T T o o p p i i k k 6 6 Kriteria Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menentukan kebolehterimaan projek baru berdasarkan tempoh bayar balik, nilai kini bersih, indeks keberuntungan dan kadar pulangan dalaman; dan 2. Menjelaskan kebaikan dan keburukan setiap teknik pembelanjawan modal.

10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

  • Upload
    phamdan

  • View
    258

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of 10. BBPW3103 Topik 6 -...

Page 1: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� PENGENALAN

Pembelanjawan modal ialah proses di mana firma merancang untuk membuat pelaburan aset jangka panjang atau aktiviti yang mempunyai implikasi kewangan jangka panjang. Ia melibatkan pengeluaran wang tunai yang besar dan aliran masuk tunai untuk tempoh masa panjang pada masa akan datang.

Seperti dalam proses membuat keputusan yang lain, pembelanjawan modal melibatkan pertimbangan dan penilaian terhadap alternatif yang ada. Antara perkara penting yang mesti diberi perhatian dalam proses penilaian projek pembelanjawan modal adalah kesesuaian teknik yang digunakan dan anggaran yang tepat bagi aliran tunai sebagai input kepada teknik yang akan digunakan.

TTooppiikk��

66

� Kriteria Belanjawan Modal

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. Menentukan kebolehterimaan projek baru berdasarkan tempohbayar balik, nilai kini bersih, indeks keberuntungan dan kadar pulangan dalaman; dan

2. Menjelaskan kebaikan dan keburukan setiap teknik pembelanjawan modal.

Page 2: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 212

PEMBELANJAWAN MODAL

Pembelanjawan modal merujuk kepada teknik yang digunakan untuk menganalisis sama ada pelaburan dalam aset atau projek jangka panjang menguntungkan atau tidak. Teknik berkenaan sering diketengahkan sebagai kriteria pembelanjawan modal. Terdapat empat teknik asas dalam pembelanjawan modal seperti berikut:

(a) Teknik tempoh bayar balik;

(b) Teknik nilai kini bersih;

(c) Indeks keberuntungan; dan

(d) Teknik kadar pulangan dalaman.

TEMPOH BAYAR BALIK

Teknik tempoh bayar balik melibatkan penggunaan kriteria tempoh bayar balik sebagai asas untuk membuat keputusan. Tempoh bayar balik biasanya dirujuk dengan akronim PBP iaitu projek mengambil tempoh masa tertentu untuk memperoleh semula jumlah kewangan yang telah dilaburkan pada peringkat awal projek.

6.2

6.1

SEMAK KENDIRI 6.1

Pada pendapat anda, apakah kriteria yang perlu dipertimbangkandalam pembelanjawan modal? Terangkan.

Page 3: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

213

6.2.1 Pengiraan Tempoh Bayar Balik

Contoh 6.1 hingga 6.3 menunjukkan bagaimana tempoh bayar balik (PBP) diperoleh. Contoh 6.1 Projek A mempunyai aliran tunai seperti berikut. Apakah PBP bagi projek ini?

Tahun Aliran Tunai (RM) Aliran Masuk Tunai Terkumpul (RM)

0 1 2 3 4 5

–100,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000

20,000 40,000 70,000

100,000 130,000

Aliran tunai negatif sebanyak RM100,000 pada tahun 0 adalah bersamaan dengan jumlah yang telah dilaburkan atau aliran keluar tunai yang telah dibelanjakan terhadap projek tersebut. Perhatikan aliran tunai bagi tahun 4, aliran tunai terkumpul sebanyak RM100,000 sepadan dengan aliran keluar tunai (modal permulaan) pada tahun 0. Oleh itu, PBP bagi Projek A adalah 4 tahun iaitu masa yang diambil di mana jumlah tunai yang diterima sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran tunai. Contoh 6.2 Apabila PBP berlaku antara dua tempoh masa, kita dapat menganggap bahawa agihan aliran tunai seragam berlaku. Dalam keadaan ini, interpolasi linear dalam linear boleh digunakan bagi menganggar PBP untuk projek yang dinilai. Projek pembelian mesin pengisaran mempunyai aliran tunai seperti berikut:

Tahun Aliran Tunai (RM) Aliran Tunai Masuk Terkumpul (RM)

0 1 2 3 4 5

–200,000 50,000 50,000 70,000 70,000

50,000

100,000 170,000 240,000

Page 4: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 214

Berdasarkan aliran tunai di atas, PBP untuk projek tersebut didapati boleh diperoleh antara 3 ke 4 tahun kerana untuk mencapai sasaran PBP, aliran masuk tunai mesti sama dengan aliran keluar tunai semasa jumlah modal yang dikeluarkan pada peringkat awal sebanyak RM200,000. Pada tahun ketiga, aliran tunai terkumpul sebanyak RM170,000 masih mengalami kekurangan sebanyak RM30,000 (RM200,000 – RM170,000) untuk mencapai sasaran PBP. Dengan anggaran di mana agihan aliran tunai seragam, pengiraan PBP untuk projek pembelian mesin pengisaran adalah seperti berikut:

RM30,000PBP 3 tahun

70,000

PBP 3.43 tahun

� �

* Nota: RM30,000 adalah baki yang perlu diperoleh semula. Bagi projek yang menjana aliran tunai dalam bentuk anuiti, anda boleh gunakan formula 6.1 untuk mengira PBP.

IOPBP

ACF� (6.1)

IO = Perbelanjaan awal

ACF = Aliran tunai tahunan Contoh 6.3 Jika projek melibatkan aliran keluar tunai sebanyak RM700,000 dan dijangka menghasilkan aliran masuk tunai sebanyak RM200,000 setiap tahun sepanjang jangka hayat projek, iaitu 5 tahun. Dengan menggunakan formula 6.1, PBP projek ini ialah:

RM700,000PBP

RM200,000

3.5 tahun

Page 5: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

215

Dengan menggunakan jadual aliran tunai, ia juga didapati mendapat jawapan yang sama iaitu PBP = 3.5 tahun

Tahun Aliran Tunai (RM) Aliran Masuk Tunai Terkumpul (RM)

0 1 2 3 4 5

–700,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

200,000 400,000 600,000 800,000

1,000,000

6.2.2 Aplikasi Tempoh Bayar Balik

Selepas mengetahui apa yang dimaksudkan dengan PBP dan bagaimana pengiraan dilakukan, langkah seterusnya ialah menggunakan teknik ini dalam membuat keputusan, sama ada menerima atau menolak projek pembelanjawan modal.

Jika perbandingan dilakukan antara dua projek dengan PBP yang berbeza, projek dengan PBP yang rendah nilainya adalah lebih baik kerana syarikat memperoleh semula modal yang dilabur dengan segera. Oleh itu, syarikat mempunyai peluang untuk menggunakan wang tunai bagi tujuan pelaburan lain. Di samping itu, PBP yang lebih singkat menunjukkan tempoh di mana syarikat terdedah kepada risiko pelaburan yang lebih rendah juga.

Semasa menentukan sama ada untuk menerima atau menolak projek, syarikat harus membuat perbandingan projek PBP dengan sasaran PBP yang telah dirancang oleh syarikat. Teknik ini mencadangkan bahawa projek akan ditolak jika projek PBP lebih panjang tempohnya daripada sasaran PBP dan sebaliknya, projek akan diterima jika projek PBP mempunyai kurang tempoh dari sasaran PBP.

Merujuk pada contoh 6.1, jika syarikat menyasarkan PBP tiga tahun untuk projek berkenaan, teknik PBP mencadangkan bahawa projek A ditolak kerana PBP projek A mampu peroleh selama empat tahun melebihi sasaran PBP iaitu tiga tahun.

Kriteria untuk menerima atau tidak terhadap suatu projek pembelanjawan modal diringkaskan seperti berikut:

(a) Projek diterima jika PBP � sasaran PBP; dan

(b) Projek ditolak jika PBP > sasaran PBP.

Page 6: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 216

Apa yang penting adalah menilai sama ada PBP projek tidak mencapai atau melebihi sasaran PBP. Pengurus perlu membuat pengiraan projek PBP dengan tepat disebabkan ia amat penting untuk memastikan sama ada projek PBP adalah tinggi atau rendah daripada sasaran PBP. Untuk menilai sama ada tinggi atau rendah dari sasarannya, ia hanya perlu menentukan sama ada aliran masuk tunai terkumpul bagi sasaran PBP adalah tinggi atau rendah dari aliran keluar tunai awal.

Contoh 6.4 Andaikan sasaran PBP untuk projek seperti contoh 6.2 adalah 4 tahun. Adakah syarikat perlu membeli mesin pengisaran?

Penyelesaian Aliran masuk tunai terkumpul pada tahun 4 di mana sasaran PBP adalah RM240,000. Disebabkan jumlah sasaran ini lebih daripada jumlah aliran keluar tunai awal sebanyak RM200,000, maka boleh dirumuskan bahawa PBP untuk mesin pengisaran tersebut adalah lebih tinggi berbanding sasaran PBP. Berdasarkan teknik PBP, mesin tersebut perlu dibeli.

1. Anda sedang mempertimbangkan dua projek berikut:

Projek A Memerlukan pelaburan awal sebanyak RM250,000 dan projek ini

akan menjana aliran masuk tunai sebanyak RM100,000 pada akhirtahun kedua dan ketiga serta RM150,000 akan dijana pada akhirtahun keempat.

Projek B Memerlukan pelaburan awal sebanyak RM400,000 dan projek ini

akan menghasilkan aliran masuk tunai sebanyak RM125,000setiap tahun selama lima tahun.

Berdasarkan teknik PBP, adakah projek ini akan diterima jikasasaran tempoh bayar balik adalah 3 tahun?

2. Kira tempoh bayar balik untuk suatu projek yang melibatkanaliran keluar tunai awal sebanyak RM1 juta dan aliran masuk tunaitahunan sebanyak RM100,000 untuk lima tahun pertama danRM200,000 untuk lima tahun seterusnya.

LATIHAN 6.1

Page 7: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

217

6.2.3 Kebaikan dan Keburukan Tempoh Bayar Balik

Kebaikan utama menggunakan teknik PBP adalah seperti berikut:

(a) PBP mudah untuk dikira dan difahami;

(b) PBP menggunakan aliran tunai dan bukan keuntungan perakaunan sebagai asas pengiraan. Kegunaan aliran tunai sebagai asas pengiraan adalah lebih tepat kerana ia menunjukkan pendapatan dan kos yang terlibat dan juga jelas menunjukkan masa apabila aliran keluar tunai berlaku;

(c) Kriteria PBP sebagai petanda kecairan terhadap projek. PBP yang lebih singkat menunjukkan bahawa tempoh di mana dana terikat terhadap projek juga adalah singkat; dan

(d) Kriteria PBP juga mengambil kira risiko projek. Aliran tunai yang jauh mempunyai ketidakpastian yang lebih tinggi. Oleh itu, syarikat sepatutnya fokus terhadap PBP yang lebih rendah bagi mengurangkan risiko yang mungkin dihadapi oleh syarikat.

Walau bagaimanapun, teknik PBP mempunyai dua keburukan utama iaitu:

(a) PBP Tidak Mengambil Kira Konsep Nilai Masa Wang Aliran masuk tunai terkumpul diperoleh dengan menjumlahkan aliran tunai pada tempoh yang berbeza tanpa melakukan sebarang perubahan terhadap nilai masa wang. Analisis yang tidak mengambil kira konsep nilai masa wang, secara tersirat menganggap bahawa kos peluang dana adalah 0. Huraian lebih lanjut bagi keburukan ini ditunjukkan dalam contoh seterusnya.

Contoh 6.5

Tahun Projek A Projek B

0 1 2 3 4

–100,000 60,000 40,000 30,000 10,000

–100,000 40,000 60,000 30,000 10,000

SEMAK KENDIRI 6.2

Nyatakan kebaikan dan keburukan Tempoh Bayar Balik (PBP) dalampembelanjawan modal.

Page 8: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 218

Merujuk kepada jadual seperti di atas, kedua-dua projek tersebut mempunyai PBP yang sama iaitu pada tahun kedua. Ini bermakna, kedua-dua projek perlu diberi keutamaan yang sama jika PBP diaplikasikan. Berdasarkan konsep nilai masa wang, didapati bahawa projek A adalah lebih baik berbanding dengan projek B kerana menghasilkan aliran tunai tambahan sebanyak RM20,000 (RM60,000 – RM40,000) pada tahun pertama berbanding dengan projek B. Aliran tunai tambahan ini akan dilaburkan semula untuk menjana pulangan. Oleh kerana PBP tidak mengambil kira nilai masa wang, kegunaan teknik ini adalah terhad. Maka, pengurus kewangan tidak sekadar bergantung pada teknik PBP dalam membuat keputusan penting dalam pelaburan. Walau bagaimanapun, keburukan ini boleh diatasi dengan menggunakan teknik tempoh bayar balik diskaun. Teknik ini menentukan tempoh yang dikehendaki untuk memperoleh semula jumlah keseluruhan wang yang dilabur tetapi aliran masuk tunai diberi diskaun terhadap nilai kini sebelum membuat keputusan sama ada ia diterima atau tidak bagi projek tersebut.

(b) PBP Tidak Mengambil Kira Aliran Tunai Selepas Tempoh Bayar Balik Salah satu keburukan teknik PBP adalah ia mengabaikan aliran tunai selepas tempoh bayar balik. Oleh itu, projek jangka panjang tidak boleh dinilai dengan lebih tepat. Keburukan ini boleh dilihat seperti contoh berikut. Contoh 6.6

Tahun Aliran Tunai (RM)

Project A Project B

0 1 2 3 4

–100,000 50,000 50,000

– –

–100,000 50,000 40,000 40,000 40,000

Page 9: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

219

Berdasarkan PBP, projek A adalah lebih baik daripada projek B kerana PBP untuk projek A lebih singkat daripada projek B (2 tahun berbanding dengan 4 tahun). Jika sasaran PBP tidak melebihi 2 tahun, teknik PBP akan menerima projek A dan projek B ditolak walaupun projek B menjana aliran tunai selepas sasaran PBP. Dengan tidak mengambil kira aliran tunai selepas tempoh bayar balik, syarikat tidak mengambil kira pelaburan yang lebih baik dan lebih menguntungkan hanya kerana ia tidak menepati sasaran PBP.

1. Kebanyakan syarikat menggunakan tempoh bayar balik (PBP)sebagai garis panduan dalam membuat keputusan bagi pelaburanmodal atas sebab yang berikut kecuali:

A. Ia memberi pertimbangan secara tersirat terhadap jangkamasa aliran tunai

B. Mengenal pasti aliran tunai yang boleh diperoleh selepastempoh bayar balik

C. Mengukur pendedahan terhadap risiko

D. Pengiraan mudah

E. A dan C

2. Keburukan utama teknik tempoh bayar balik adalah____________.

A. Ia tidak boleh digunakan sebagai penunjuk risiko

B. Ia mengabaikan aliran tunai selepas tempoh bayar balik

C. Ia tidak mengambil kira nilai masa wang

D. B dan C

LATIHAN 6.2

Page 10: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 220

NILAI KINI BERSIH

Nilai kini bersih adalah teknik untuk membuat keputusan dalam pembelanjawan modal yang berdasarkan kepada kriteria nilai kini bersih atau singkatannya NPV. Ia adalah salah satu tenik bagi aliran tunai diskaun kerana ia menggunakan aliran tunai yang telah diselaraskan untuk nilai masa wang.

6.3.1 Pengiraan Nilai Kini Bersih

Nilai kini bersih (NPV) adalah perbezaan antara nilai kini aliran masuk tunai dengan nilai kini aliran keluar tunai dalam projek. Aliran keluar tunai bagi projek pembelanjawan modal biasanya berlaku pada permulaan projek; formula bagi NPV adalah seperti yang dinyatakan berikut:

� �

1 2 n01 2 n

t0t

CF CF CFNPV ... I

(1 k) (1 k) (1 k)

CFI

1 k�

� � � � �� � �

� ���

n

t 1

Di mana:

I0 = Aliran tunai awal

CFt = Aliran tunai bagi tempoh t

k = Kos modal

n = Jangka hayat projek Kos modal adalah kadar pulangan yang diperlukan oleh firma daripada pembelanjawan modal baru untuk mengekalkan nilai firma tersebut.

6.3

Page 11: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

221

Contoh 6.7

Tahun Aliran Tunai (RM)

0 1 2 3 4

–200,000 40,000 80,000

100,000 100,000

Projek mempunyai kos modal sebanyak 15% dan aliran tunai seperti berikut: Pengiraan:

2 3 4RM40,000 RM80,000 RM100,000 RM100,000

NPV RM200,000(1 0.15) (1 0.15) (1 0.15) (1 0.15)

� � � � �� � � �

Oleh kerana n1

(1 0.15)� juga ditulis sebagai PVIF15%,n, formula di atas juga boleh

diselesaikan dengan menggunakan jadual nilai kini. NPV = 40,000(PVIF15%,1) + 80,000 (PVIF15%,2) + 100,000 (PVIF15%,3) + 100,000 (PVIF 15%,4) – 200,000 NPV = 40,000 (0.870) + 80,000 (0.756) + 100,000 (0.658) + 100,000 (0.572) – 200,000

= RM34,800 + RM60,480 + RM65,800 + RM57,200 – RM200,000

= RM18,280 Jadual di bawah merumuskan pengiraan nilai kini.

Tahun (1)

Aliran Tunai (RM) (2)

Faktor Pendiskaunan PVIF15%,n (3)

Nilai Kini (RM) (2) (3)

1 2 3 4

40,00080,000

100,000100,000

0.870 0.756 0.658 0.572

34,800 60,480 65,800 57,200

Nilai kini aliran masuk tunai – Aliran keluar tunai awal

218,280 (200,000)

Nilai kini bersih RM18,280

Page 12: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 222

Contoh 6.8 Jika projek mempunyai aliran masuk tunai dalam bentuk anuiti, pengiraan NPV lebih mudah dan ringkas kerana anda boleh menggunakan faktor nilai kini anuiti dalam pengiraan anda. Andaikan projek melibatkan kos pelaburan permulaan sebanyak RM1 juta. Ia dijangka menghasilkan aliran tunai sebanyak RM250,000 setahun selama 5 tahun. Jika kos modal untuk projek ini ialah 12%, NPV untuk projek ini ialah:

NPV = RM250,000 (PVIFA 12%,5) – RM1,000,000

= RM250,000 (3.605) – RM1,000,000

= RM901,250 – RM1,000,000

= – RM98,750

6.3.2 Aplikasi Nilai Kini Bersih

NPV projek menunjukkan jumlah peningkatan atau penurunan dalam nilai firma yang disebabkan oleh pelaburan terhadap projek. NPV bersamaan dengan sifar menunjukkan nilai firma adalah kekal. NPV yang positif akan meningkatkan nilai firma manakala NPV negatif akan menurunkan nilai firma tersebut. Berdasarkan penerangan di atas, projek seharusnya diterima jika NPV adalah positif dan hendaklah ditolak jika NPV negatif. Oleh itu, projek dalam Contoh 6.7 haruslah diterima, manakala projek dalam Contoh 6.8 hendaklah ditolak. Kriteria untuk menolak/menerima keputusan pelaburan berdasarkan teknik nilai kini bersih boleh dirumuskan seperti berikut:

(a) Jika projek tersebut dinilai sebagai projek bebas, tterima projek yang mempunyai NPV 0; dan

(b) Jika projek tersebut dinilai sebagai projek eksklusif, tterima projek yang mempunyai NNPV paling tinggi dan NNPV 0.

Page 13: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

223

6.3.3 Kebaikan dan Keburukan Nilai Kini Bersih

Kebaikan teknik NPV adalah seperti berikut:

(a) Ia menggunakan aliran tunai dan bukan keuntungan perakaunan;

(b) Ia mengambil kira penjadualan aliran tunai dengan menggunakan aliran tunai terdiskaun atau konsep nilai masa wang;

(c) Ia mengambil kira semua aliran tunai projek; dan

(d) Kriteria NPV mengikut konsep kekayaan pemilik di mana secara teori, NPV projek mewakili pengukuran eksplisit bagi peningkatan atau penurunan nilai firma dan kekayaan pemilik. Oleh itu, teknik NPV adalah teknik yang terbaik dalam perspektif teori kewangan.

Keburukan teknik NPV adalah seperti berikut:

(a) Pengiraan NPV agak kompleks berbanding dengan PBP kerana ia memerlukan kefahaman yang lebih mendalam bagi konsep dan pengiraan nilai kini; dan

(b) Pengiraan NPV memerlukan maklumat ke atas kos modal untuk projek yang sukar untuk dikenal pasti.

AKTIVITI 6.1

Apakah hubung kait antara kos modal dan NPV?

Page 14: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 224

1. Anda dikehendaki menilai tiga projek yang mempunyai anggaran aliran tunai seperti jadual di bawah.

Aliran Tunai (RM)

Tahun Projek A Projek B Projek C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

–26,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

–500,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

– – –

–100,000 0 0 0

30,000 40,000

0 60,000 70,000

– –

Jika kos modal bagi projek tersebut adalah 10%, adakah anda akan melabur dalam projek ini sekiranya anda menggunakan teknik NPV?

2. Pembukaan pasar mini melibatkan kos sebanyak RM300,000 sebagai modal permulaan. Ia dijangka menjana aliran tunai sebanyak RM20,000 setiap tahun bagi tempoh lima tahun. Pada akhir tahun kelima, pasar mini boleh dijual untuk menjana aliran tunai sebanyak RM400,000. Apakah NPV jika kos modal bersamaan dengan 10%?

3. Apabila kos modal meningkat, projek NPV akan ________________.

LATIHAN 6.3

Page 15: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

225

INDEKS KEBERUNTUNGAN

Teknik indeks keberuntungan atau PI menggunakan kriteria yang dikenali sebagai indeks keberuntungan sebagai asas penilaian untuk projek pembelanjawan modal.

6.4.1 Pengiraan Indeks Keberuntungan

Seperti juga NPV, Indeks Keberuntungan (PI) menggunakan aliran tunai terdiskaun sebagai asas penilaian. Oleh itu, ia berada dalam kumpulan kriteria aliran tunai terdiskaun. PI didefinisikan sebagai nilai kini setiap Ringgit bagi pelaburan dan merupakan jenis nisbah faedah-kos. Formula PI adalah seperti berikut:

nt

tt 1

0

CF(1 k)

PII

��

�� (6.2)

Pengiraan PI memerlukan input yang serupa seperti pengiraan NPV. Jika kita lihat projek dalam contoh 6.8, kita akan mendapati bahawa projek PI adalah 0.90125 iaitu RM901,250 dibahagikan dengan RM1,000,000.

6.4.2 Aplikasi Indeks Keberuntungan

Projek akan menjana keuntungan jika faedah melebihi kos. Peraturan umum untuk PI adalah projek perlu diterima sekiranya PI adalah sama dengan atau lebih daripada satu. Seperti mana yang dibincangkan sebelum ini, nilai firma akan meningkat jika NPV positif. Perhatikan NPV yang positif sama dengan situasi di mana PI lebih daripada satu. Berikutan itu, nilai firma akan meningkat jika PI lebih daripada satu. Oleh itu, teknik PI menggalakkan projek untuk diterima jika PI lebih daripada satu dan ditolak jika PI kurang daripada satu.

6.4

Page 16: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 226

Dirumuskan, kriteria penerimaan/penolakan adalah seperti berikut:

(a) Terima projek jika PI 1;

(b) Tolak projek jika PI ª� 1; dan

(c) Jika PI = 0, projek tidak mempunyai kesan terhadap kekayaan syarikat. Oleh itu, penerimaan atau penolakan suatu projek tidak akan memberi kesan ke atas syarikat.

6.4.3 Kebaikan dan Keburukan Indeks Keberuntungan

Dirumuskan bahawa PI mempunyai kebaikan dan keburukan yang hampir sama dengan teknik NPV. Keburukannya berbanding dengan NPV adalah ia tidak boleh mengukur jumlah peningkatan kekayaan seperti yang boleh diukur oleh NPV. Ia juga mempunyai kebaikan di mana ia digunakan bersama dengan NPV untuk membuat keputusan dalam situasi di mana pelaburan modal firma adalah terhad.

KADAR PULANGAN DALAMAN

Teknik ini menggunakan kriteria yang dikenali sebagai kadar pulangan dalaman sebagai asas penilaian dalam projek pembelanjawan modal.

6.5

LATIHAN 6.4

Kira PI bagi projek dalam soalan 1 pada Latihan 6.3.

SEMAK KENDIRI 6.3

Jika projek NPV memiliki kadar diskaun sebanyak 15% iaitu(RM350,000), IRR projek ini adalah lebih daripada 15%. Adakahkenyataan ini benar atau salah?

Page 17: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

227

6.5.1 Pengiraan Kadar Pulangan Dalaman

Kadar Pulangan Dalaman (IRR) projek didefinisikan sebagai kadar diskaun yang menyamakan nilai kini aliran tunai dengan aliran tunai awal atau kadar diskaun, apabila NPV adalah sama dengan sifar. Ia dikira dengan menggunakan kaedah matematik berikut:

nt

IRR 0tt 1

CFNPV I 0

(1 IRR)�� � ��

Pengiraan manual bagi IRR melibatkan proses cuba dan ralat serta interpolasi linear. Contoh 6.9 melibatkan pengiraan menggunakan persamaan di atas. Contoh 6.9 Dua projek mempunyai aliran tunai seperti berikut:

Tahun Aliran Tunai (RM)

Projek A Projek B

0 1 2 3 4 5

–100,000 50,000 40,000 30,000 10,000

–1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

IRR bagi Projek A ialah:

1 2 3 4A, IRR50,000 40,000 30,000 10,000

NPV 0 100,000 0(1 IRR) (1 IRR) (1 IRR) (1 IRR)

� � � � � � �� � � �

Secara manual, anda perlu menggunakan kaedah cuba-cuba di mana anda memasukkan kadar diskaun (k) dan menentukan sama ada NPV adalah sama dengan sifar atau tidak. Anda mungkin dikehendaki melakukan proses ini beberapa kali sehingga mencapai k apabila NPV apabila sama dengan sifar (jika boleh, anda perlu mencuba sehingga memperoleh nombor positif dan nombor negatif). Ada kemungkinan besar yang melibatkan interpolasi linear di mana IRR bukan bilangan keseluruhan. Kalkulator dan beberapa pakej komputer tertentu boleh digunakan untuk mengira IRR yang bukan keseluruhan bilangan.

Page 18: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 228

Andaikan selepas beberapa kali percubaan, anda akhirnya mencuba k = 14% NPVA,14% = 50,000(0.877) + 40,000(0.769) + 30,000(0.675) + 10,000(0.592) – 100,000

= RM780 Berdasarkan nilai NPV ini dan hubungan songsang antara k dan NPV, ia jelas menunjukkan bahawa anda harus mencuba diskaun dengan kadar yang lebih tinggi daripada 14%. Andaikan anda mencuba 15%. NPVA,15% = 50,000(0.870) + 40,000(0.756) + 30,000(0.658) + 10,000(0.572) – 100,000

= – RM800 NPVA,14% adalah positif dan NPVA,15% adalah negatif, kita dapati bahawa IRR ialah antara 14% dan 15%.

Kadar (%) Nilai (RM)

14% 780

NPV 0

15% –800

Untuk mendapatkan anggaran IRR bagi Projek A, anda boleh menggunakan interpolasi linear seperti berikut:

� �78014% 15% 14%

780 800

14% 0.49%

14.49%

� � � �� ��� �

� �

Bagi projek B, pengiraan IRR adalah lebih mudah kerana anda boleh menggunakan fungsi nilai kini anuiti untuk memudahkan pengiraan. Ini kerana aliran masuk tunai untuk tahun 1 hingga 5 adalah seragam iaitu RM250,000.

Page 19: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

229

Anda boleh mendapatkan IRR dengan menggunakan persamaan berikut:

B,IRR

AIRR,5

AIRR,5

NPV 0

250,000 (PVIF ) 1,000,000 0

1,000,000PVIF

250,000

4

� �

Merujuk kepada jadual nilai kini anuiti (lihat baris tempoh ke-5), anda akan memperoleh 8%. Dengan menggunakan kaedah cuba-cuba, anda akan mendapati bahawa IRR bagi Projek B ialah antara 7% dan 8% seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut.

Kadar (%) Nilai (RM)

7% 25,000

NPV 0

8% –1,750

Untuk memperoleh anggaran IRR, anda boleh menggunakan interpolasi linear seperti berikut:

�� � �� �

25,000= 7% + (8% 7%)

(25,000 + 1,750)

= 7% + 0.94%

= 7.94%

Pengiraan IRR adalah lebih mudah jika anda menggunakan kalkulator kewangan. Ada beberapa fungsi khusus untuk mengira IRR dan anda hanya perlu memasukkan maklumat dalam jadual seperti di atas.

Page 20: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 230

6.5.2 Aplikasi Kadar Pulangan Dalaman

IRR adalah kadar pulangan dijangka yang boleh diperoleh oleh sebuah firma jika projek tersebut diterima. Di samping itu, kos modal, k, kadar pulangan diperlukan daripada projek yang mengekalkan nilainya. Jika projek IRR adalah lebih tinggi daripada k, maka nilai firma akan meningkat dan sebaliknya, nilai firma akan jatuh apabila IRR lebih rendah daripada k. Nilai firma tidak akan berubah jika IRR adalah sama dengan k.

Secara ringkasnya, kriteria untuk menerima atau menolak projek berdasarkan IRR adalah seperti berikut:

(a) Jika projek dinilai sebagai projek bebas, projek tersebut diterima dengan IRR sebagai kos modal; dan

(b) Jika projek dinilai sebagai projek eksklusif secara bersama, projek tersebut diterima dengan IRR lebih tinggi dan antara projek yang mempunyai sekurang-kurangnya IRR yang sama dengan kos modal.

Merujuk kepada projek seperti contoh 6.9, jika kos modal ialah 14%, projek A akan diterima manakala projek B akan ditolak.

LATIHAN 6.5

1. Apabila nilai kini bersih negatif, kadar pulangan dalaman adalah_____________ kos modal.

A. Lebih besar daripada

B. Lebih besar daripada atau sama dengan

C. Kurang daripada

D. Sama dengan

E. Tidak boleh dikenal pasti tanpa aliran tunai

Page 21: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

231

2. Kadar pulangan dalaman adalah _______________.

A. Kadar diskaun yang menghasilkan NPV positif

B. Kadar diskaun yang sama dengan nilai kini aliran masuktunai serta nilai kini aliran keluar tunai

C. Kadar diskaun yang menghasilkan NPV negatif

D. Kadar diskaun yang menghasilkan tempoh bayar balik positif

E. A dan D

3. Syarikat Voltex sedang mempertimbangkan projek baru. Projekini akan melibatkan pelaburan permulaan sebanyak RM1,200,000dan akan menghasilkan sebanyak RM600,000 aliran tunai setiaptahun selama 3 tahun. IRR bagi projek ini ialah

A. 14.5%

B. 18.6%

C. 23.4%

D. 20.2%

4. Projek M mempunyai aliran tunai berikut:

C0 = – 2,000 C1 = 500 C2 = 1,500 C3 = 1,455

Apakah nilai IRR bagi projek M?

A. 10%

B. 18%

C. 28%

D. Bukan kadar di atas

Page 22: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 232

6.5.3 Kebaikan dan Keburukan Kadar Pulangan Dalaman

Selepas memahami IRR dan bagaimana ia diaplikasikan, sekarang kita lihat kebaikan dan keburukan IRR.

Kebaikan IRR adalah seperti berikut:

(a) Seperti kriteria PBP dan NPV, IRR menggunakan aliran tunai dan bukan keuntungan perakaunan sebagai asas pengiraan;

(b) Seperti kriteria NPV, IRR mengambil kira nilai masa wang dalam pengiraan; dan

(c) Dalam kebanyakan situasi, teknik IRR memberikan penyelesaian secara selari dengan teknik NPV. Teknik IRR merupakan teknik terbaik dari perspektif teori kewangan. Ini kerana apabila projek yang mempunyai IRR lebih dari k, maka NPV juga lebih dari 0.

(i) Jika k > IRR, NPV < 0 ; projek ditolak;

(ii) Jika k < IRR, NPV > 0; projek diterima; dan

(iii) Jika k = IRR, NPV = 0; projek diterima.

Keburukan IRR adalah seperti berikut:

(a) Pengiraan IRR adalah lebih rumit berbanding dengan NPV;

(b) Pengiraan IRR maklumat diperlukan ke atas kos modal projek di mana ia agak sukar untuk dikenal pasti; dan

(c) Keputusan sukar dibuat apabila IRR berganda, situasi di mana penyelesaian persamaan matematik bagi IRR memberikan lebih dari satu jawapan. Situasi ini akan dihadapi dalam mempertimbangkan projek yang bukan konvensional. Projek konvensional ditentukan sebagai projek di mana aliran keluar tunai hanya berlaku pada permulaan projek, manakala tahun berikutnya, projek akan menjana aliran masuk tunai. Isyarat bagi aliran tunai ini mempunyai pola berikut: – + + + + +. Untuk projek yang bukan konvensional, aliran keluar tunai boleh berlaku pada pertengahan siri aliran masuk tunai, contohnya, projek yang mempunyai pola aliran tunai berikut: – + + - + + - + +. Bilangan IRR bagi projek tersebut adalah sama bilangan dengan perubahan arah aliran tunai, dalam contoh ini adalah nombor lima.

Page 23: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

233

LATIHAN 6.6

1. Kadar pulangan dalaman berganda (IRR berganda) berlakukerana _____________.

(a) Perbezaan dalam masa aliran tunai untuk suatu projek

(b) Perbezaaan dalam saiz pelaburan projek

(c) Perbezaan dalam andaian kadar pelaburan semula

(d) Perbezaan dalam corak aliran tunai tahunan projek

2. Projek mempunyai aliran keluar tunai awal sebanyak RM10,000yang menghasilkan aliran tunai tunggal sebanyak RM16,650dalam tahun pertama. Jika kos modal ialah 12%, kira:

(a) Tempoh bayar balik

(b) Nilai kini bersih

(c) Indeks keberuntungan

(d) Kadar pulangan dalaman

3. Projek mempunyai aliran keluar tunai awal sebanyak RM10,000dan menghasilkan aliran masuk tunai sebanyak RM2,146 setiaptahun untuk 10 tahun berikutnya. Jika kos modal adalah samaiaitu 12%, kira:

(a) Tempoh bayar balik

(b) Nilai kini bersih

(c) Indeks keberuntungan

(d) Kadar pulangan dalaman

4. Projek mempunyai aliran keluar tunai awal sebanyak RM10,000 danmenghasilkan aliran masuk tunai sebanyak RM3,000 pada akhirtahun pertama, RM5,000 pada akhir tahun kedua dan RM7,500pada akhir tahun ketiga. Jika kos modal bersamaan 12%, kira:

(a) Tempoh bayar balik

(b) Nilai kini bersih

(c) Indeks keberuntungan

(d) Kadar pulangan dalaman

Page 24: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

� TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL 234

5. Syarikat Bina sedang menilai dua projek pembinaan pangsapuri mewah yang berbeza di dua bandar di negeri Kedah. Pelaburan Permulaan untuk kedua-dua projek adalah sama iaitu RM160,000. Kadar pulangan yang diperlukan bagi projek ini adalah 10%. Berikut adalah anggaran aliran tunai tahunan untuk tempoh enam tahun pertama.

Tahun Projek Mergong (RM) Projek Sik (RM)

1 2 3 4 5 6

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

30,000 35,000 35,000 30,000 40,000 51,000

Berdasarkan maklumat di atas, anda dikehendaki untuk membuat analisis dalam membuat keputusan ke atas pembelanjawan modal berdasarkan teknik berikut:

(a) Tempoh bayar balik

(b) Nilai kini bersih

(c) Indeks keberuntungan

6. Senaraikan satu kebaikan dan satu keburukan yang unik bagi setiap teknik penilaian pembelanjawan modal berikut:

(a) Tempoh bayar balik

(b) Nilai kini bersih

(c) Kadar pulangan dalaman

Page 25: 10. BBPW3103 Topik 6 - oumvle.oum.edu.myoumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246... · Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

TOPIK 6 KRITERIA PEMBELANJAWAN MODAL �

235

� Ada empat jenis teknik utama dalam pembelanjawan modal iaitu teknik PBP

teknik, NPV teknik, PI dan teknik IRR.

� Tempoh Bayar Balik (PBP) adalah bilangan tahun yang diperlukan untuk memperoleh kos projek. Dengan menggunakan teknik ini, projek akan diterima jika PBP adalah kurang daripada sasaran PBP.

� Nilai kini bersih (NPV) adalah perbezaan antara nilai kini aliran masuk tunai dengan nilai kini aliran keluar tunai. Dengan menggunakan teknik NPV, projek akan diterima jika NPV melebihi sifar.

� Teknik NPV adalah teknik terbaik dari perspektif teori kewangan kerana NPV mengukur peningkatan nilai firma dan kekayaan pemilik yang mempengaruhi penilaian projek.

� Indeks keberuntungan (PI) adalah nisbah nilai kini aliran masuk tunai sepanjang projek dengan aliran keluar tunai awal. Berdasarkan teknik PI, projek ini akan diterima jika PI melebihi daripada satu.

� Kadar pulangan dalaman adalah kadar diskaun di mana NPV adalah sama dengan sifar. Berdasarkan kepada teknik IRR, projek akan diterima jika IRR melebihi k.

� Salah satu keburukan utama IRR adalah masalah IRR berganda iaitu situasi di mana penyelesaian persamaan matematik diberi lebih daripada satu jawapan.

� Teknik NPV, PI dan IRR dikategorikan sebagai teknik aliran tunai terdiskaun (teknik DCF).

Aliran tunai tahunan

Faktor pendiskaunan

Indeks keberuntungan

Kadar pulangan dalaman

Kos modal

Nilai kini

Nilai kini bersih

Pembelanjawan modal

Perbelanjaan awal

Tempoh bayar balik