1. VOD Publikcia â€‍Kvalita povrchov½ch v´d na Slovensku v

 • View
  239

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of 1. VOD Publikcia â€‍Kvalita povrchov½ch v´d na Slovensku v

 • 6

  1. VOD

  Publikcia Kvalita povrchovch vd na Slovensku v rokoch 2007-2008 uvdza prehad vyhodnotenia nrodnho monitoringu kvality povrchovch vd (tokov) Slovenska.

  Spracovanie dajov o kvalite vody nadvzuje na sled predchdzajcich roeniek,

  vychdzajcich od roku 1963. V rokoch 1963-1967 boli publikovan spolu s eskou republikou v Prahe. V roku 1968 bola vydan prv samostatn roenka pre Slovensko. V rokoch 1968-1975 roenku vydal Vodorozvoj Bratislava, v rokoch 1976-1980 Vskumn stav vodnho hospodrstva (VVH) v Bratislave. Od roku 1981 a dodnes publikciu vydva Slovensk hydrometeorologick

  stav (SHM) v Bratislave, ktor archivuje daje za cel pozorovan obdobie od roku 1963.

  V zmysle zkona . 364/2004 Z.z. o vodch [4] zisovanie vskytu a hodnotenie stavu

  povrchovch vd a podzemnch vd je innos, pri ktorej sa zabezpeuj podklady potrebn na

  tvorbu koncepci udratenho vyuvania vd a ich ochrany, na vkon ttnej vodnej sprvy a na

  poskytovanie informci verejnosti. Zisovanie vskytu a hodnotenie stavu povrchovch vd

  a podzemnch vd sa komplexne vykonva v povodiach a v iastkovch povodiach. SHM je v zmysle Vyhlky . 221/2005 Z.z. zodpovedn za monitorovanie a hodnotenie

  kvality a kvantity povrchovch vd. daje o prietokoch v sledovanch tokoch poskytuj pracovisk

  SHM v Bratislave, iline, Banskej Bystrici a Koiciach.

  Cieom publikcie Kvalita povrchovch vd na Slovensku v rokoch 2007-2008 je: poznanie sasnho stavu kvality povrchovch vd v SR, identifikcia a kvantifikcia hlavnch problmov zneistenia, zhodnotenie trendov vvoja kvality povrchovch vd SR, definovanie kontroly dodriavania predpsanch imisnch kritri kvality povrchovch vd

  uvedench v Nariaden vldy 296/2005 Z. z.,

  poskytovanie podkladov pre orgny ttnej vodnej sprvy v ich rozhodovacch procesoch, poskytovanie dajov verejnosti.

  Kvalita povrchovch vd sa v rokoch 2007 a 2008 sledovala v rmci schvlenho Programu

  monitorovania stavu vd na rok 2007 a Programu monitorovania stavu vd na rok 2008-2010.

  V uvedench programoch monitorovania je popsan vber monitorovacch miest a rozsahu

  a frekvencia sledovanch ukazovateov. Programy monitorovania s zverejnen na web strnke

  VUVH v zloke rsv.

  V roku 2007 bolo monitorovanch 85 odberovch miest a v roku 2008 bolo monitorovanch 309

  odberovch miest povrchovch vd.

  V obdob 2007-2008 bola kvalita vody hodnoten v 238 odberovch miestach, hodnotenie nezahalo

  referenn lokality a odberov miesta mimo zenia SR.

  Vsledky laboratrnych rozborov vody (fyziklne, chemick, biologick, mikrobiologick

  ukazovatele a vo vybranch miestach odberov ukazovatele rdioaktivity) boli v predchdzajcich

  rokoch spracovan poda STN 75 7221 Kvalita povrchovch vd. [2]. Tto normu Slovensk stav

  technickej normalizcie ku du 1.3.2007 zruil.

 • 7

  Hodnotenie kvalitatvnych ukazovateov za rok 2007-2008 vykonan v zmysle nariadenia vldy SR .

  296/2005 Z.z. [3]. Kvalita povrchovej vody v jednotlivch miestach odberov a jednotliv kvalitatvne

  ukazovatele boli vyhodnoten poda horeuvedenho nariadenia. Poda nariadenia vldy SR .

  296/2005 Z.z. (alej NV) sa na hodnotenie kvality povrchovch vd pouvaj postupy poda STN

  75 7221.

 • 9

  1. SPSOB ULOENIA DAJOV V DATABZE A VYSVETLENIE POUITCH SYMBOLOV

  daje o kvalite povrchovch vd za cel Slovensko s uloen v databze SHM na Odbore

  kvality povrchovch vd. Vstupn zostavy, ktor s zkladnm podkladom pre vyhodnotenie kvality

  povrchovch vd, s vytvoren vo vvojovom prostred MAGIC.

  1.1 Evidencia miest odberov vzoriek

  Na evidenciu miesta odberu sli 8-miestne evidenn slo (NEC), ktor obsahuje symbol

  hlavnch tokov SR a zohaduje umiestnenie odberovho miesta v rmci povodia.

  1.2 Rieny kilometer

  Udva polohu miesta odberu na toku. seln hodnota zana v st (od 0,0) a postupuje proti

  toku k prameu. Tento spsob bol pouit aj v prpade hraninch tokov, kde vak dan kilometr

  nezodpoved tej skutonej. Tka sa to hraninch tokov, pri ktorch sa nezohaduj riene kilometre

  danho toku aj na zem susednho ttu. Vnimku tvor len hranin tok Dunaj, kde bola ponechan skuton kilometr.

  Nzov toku a rieny kilometer je uvdzan poda Vodohospodrskych mp (M 1:50 000, 3.

  vydanie). Na SHM bol vydan k 2. vydaniu Aktualizovan hydrologick zoznam tokov a plch povod na zem Slovenska [5]. Nzvy tokov boli schvlen nzvoslovnou komisiou Slovenskho radu geodzie a kartografie. K 3. vydaniu takto zoznam zatia nebol vydan.

  1.3 Hydrologick charakteristiky

  Kvantitatvne hydrologick charakteristiky s udvan poda STN 75 1400. Uveden daje

  (Q355, Q270, Qa a Q1) platia pre prirodzen reim povrchovho odtoku.

  Q355 - [m3.s-1] priemern denn prietok dosiahnut alebo prekroen poas 355 dn

  v roku za referenn obdobie 1961-2000

  Q270 - [m3.s-1] priemern denn prietok dosiahnut alebo prekroen poas 270 dn

  v roku za referenn obdobie 1961-2000

  Qa - [m3.s-1] dlhodob priemern prietok za referenn obdobie 1961-2000

  Q1 - [m3.s-1] maximlny prietok dosiahnut alebo prekroen priemerne raz za rok

  (jednoron prietok)

 • 10

  1.4 Zoznam sledovanch ukazovateov

  Zoznam sledovanch ukazovateov v obdod 2007-2008 je uveden v tabuke 1.1.

 • 21

  2. SPSOB HODNOTENIA KVALITY POVRCHOVCH VD

  V MIESTACH ODBEROV VZORIEK

  Hodnotenie kvalitatvnych ukazovateov v povrchovch vodch bolo uskutonen poda

  nariadenia vldy SR . 296/2005 Z.z., ktorm sa ustanovuj poiadavky na kvalitu a kvalitatvne ciele

  povrchovch vd a limitn hodnoty ukazovateov zneistenia odpadovch a osobitnch vd, v ktorom

  je stanoven, e na hodnotenie kvality povrchovch vd sa pouvaj postupy poda STN 75 7220

  a STN 75 7221.

  Poda normy STN 75 7221 sa hodnoten ukazovatele povrchovch vd zarauj do tried

  kvality s pouitm sstavy medznch hodnt uvedench tried.

  Zaradenie kvalitatvnych ukazovateov povrchovej vody sa uskutouje porovnanm

  vypotanej charakteristickej hodnoty ukazovatea so zodpovedajcou sstavou jeho medznch

  hodnt. V prpade pH porovnanm dvoch vypotanch charakteristickch hodnt (s

  pravdepodobnosou neprekroenia 10 a 90 %), v prpade rozpustenho O2 porovnanm vypotanch

  charakteristickch hodnt s pravdepodobnosou neprekroenia 10%.

  Charakteristick hodnota ukazovatea a jej spsob vpotu zvis od poetnosti sledovania:

  Ak je poetnos kontroly 24 a viac odberov, charakteristick hodnota zodpoved hodnote 90- percentilu (c90). Hodnota c90 je charakteristick hodnota ukazovatea kvality vody s

  pravdepodobnosou neprekroenia 90 %, hodnota ukazovatea rozpustenho kyslka je s

  pravdepodobnosou neprekroenia 10 %. Poetnos v sledovanch miestach odberov je zva 12-

  krt rone, preto je potrebn pre vpoet charakteristickej hodnoty spoji vsledky odberov za 2

  roky. Klasifikcia sa preto vzahuje na dan dvojroie.

  Ak je poetnos kontroly za dan obdobie od 11 do 23 odberov, charakteristick hodnota sa ur ako priemer troch najnepriaznivejch hodnt.

  Pri poetnosti kontroly niej ako 11 odberov je charakteristickou hodnotou maximlna hodnota.

  Poda STN 75 7221 vypotan charakteristick hodnota za dvojroie 2007 a 2008 bola porovnvan

  s limitmi pre jednotliv ukazovatele a jednotliv triedy kvality poda uvedenej normy (triedy I.-V.)

  a zrove bola t ist vypotan charakteristick hodnota porovnvan s limitnmi hodnotami poda

  Nariadenia vldy SR . 296/2005 Z.z. Mapy hodnotenia kvality a vstupn zostavy klasifikcie miest

  odberov vzoriek poda Nariadenia vldy SR . 296/2005 Z.z. a STN 75 7221 s na priloenom CD.

 • 22

  V tejto zostave s vypotan pre jednotliv ukazovatele nasledovn tatistick daje:

  priemern hodnota za sledovan roky (rok 2007 a rok 2008) poet meran za dvojroie (2007-2008)

  minimlna hodnota za dvojroie (2007-2008)

  maximlna hodnota za dvojroie (2007-2008)

  medin za dvojroie (2007-2008)

  charakteristick hodnota

  trieda kvality poda STN 75 7221 limitn hodnota poda Nariadenia vldy SR .296/2005 Z.z. (prloha 1)

  vsledok hodnotenia poda Nariadenia vldy SR .296/2005 Z.z. (A-vyhovuje limitu, N-prekrauje limit).

  Jednotliv kvalitatvne ukazovatele s zaraovan poda medznch intervalov uvevedench v STN 75

  7221 do 5 tried kvality:

  I. trieda - vemi ist voda

  II. trieda - ist voda

  III. trieda - zneisten voda

  IV. trieda - silne zneisten voda

  V. trieda - vemi silne zneisten voda

  Popis prloh roenky:

  V prlohe 1 roenky je uveden zoznam vyhodnotench miest odberov kvality povrchovch

  vd za obdobie 2007-2008 poda Nariadenia vldy . 296/2005 Z.z. a STN 75 7221. V tabuke s

  uveden ukazovatele pre jednotliv miesta odberov, ktor prekrauj limity poda Nariadenia vldy .

  296/2005 Z.z. a ukazovatele, ktor boli vyhodnoten ako silne zneisten voda a vemi silne

  zneisten voda (IV. a V. triedy kvality).

  Prlohy 2 a 3 s mapy na CD. V prlohe 2 je mapov zobrazenie sledovanch miest odberov

  kvality povrchovch vd za rok 2007-2008 (Mapa .1).

  V prlohe 3 s mapy (Mapa . 2-8), kde s vyhodnoten jednotliv miesta odberov pre

  jednotliv ukazovatele (BSK5 (ATM), ChSKCr, pH, Pcelk, rozpusten kyslk, koliformn baktrie,

  chlorofyl a, Ncelk ) i spaj limit poda Nariadenia vldy . 296/2005 Z.z. alebo ho prekrauj.

  Miesta odberov, kde je vsledn hodnota (hodnota c90 vypotan za obdobie rokov 2007-2008 poda

  STN 75 7221) niia alebo rovn limitu NV, s oznaen modrou farbou a miesta odberov, kde

  vsledn hodnota je vyia ako limit, s oznaen ervenou farbou.

 • 23

  AS III: HODNOTENIE KVALITY POVRCHOVCH VD PODA NARIADENIA VLDY SR .

  296/2005 Z.z. A STN