Ekologick© hodnotenie stavu povrchov½ch v´d na Slovensku za rok 2007

 • View
  37

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekologické hodnotenie stavu povrchových vôd na Slovensku za rok 2007. JARMILA MAKOVINSK Á a PS 2-3 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku, Arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava, e-mail: makovinska@vuvh.sk. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ekologick© hodnotenie stavu povrchov½ch v´d na Slovensku za rok 2007

 • Ekologick hodnotenie stavu povrchovch vd na Slovensku za rok 2007JARMILA MAKOVINSK a PS 2-3

  Vskumn stav vodnho hospodrstva, Nrodn referenn laboratrium pre oblas vd na Slovensku, Arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava, e-mail: makovinska@vuvh.sk

 • Stav povrchovej vody je celkov vyjadrenie stavu tvaru povrchovej vody, ktor je uren jeho ekologickm stavom alebojeho chemickm stavom, poda toho, ktor z nich je hor.

  Dobr stav povrchovej vody oznauje stav, ktor dosahuje tvar povrchovej vody, ke je jeho ekologick a jeho chemick stav aspo dobr.Rmcov smernica o vode SMERNICA 2000/60/ES EURPSKEHO PARLAMENTU ARADY

 • Rmcov smernica o vode SMERNICA 2000/60/ES EURPSKEHO PARLAMENTU ARADYEkologick stav je vyjadrenie kvality truktry afunkcie vodnch ekosystmov, ktor s spojen s povrchovmi vodami.

  Dobr ekologick stav je stav tvaru povrchovej vody klasifikovan takto vslade sprlohou V.

  Dobr ekologick potencil je stav vrazne zmenenho alebo umelho tvaru vody klasifikovan takto vslade sprslunmi ustanoveniami prlohy V.

 • Environmentlna norma kvality je koncentrcia konkrtnej zneisujcej ltky alebo skupiny zneisujcich ltok vo vode, sedimentoch alebo ivch organizmoch, ktor sa nesmie prekroi z dvodu ochrany udskho zdraviaaivotnho prostredia.Rmcov smernica o vode SMERNICA 2000/60/ES EURPSKEHO PARLAMENTU ARADY

 • Princpy hodnotenia prstup khodnoteniu ES je zaloen na typovej pecfickostinajniou jednotkou pre hodnotenie je vodn tvarSR - 1763 (k 12.12.208) vodnch tvarov povrchovch vdtypov pecifickos: 22 rznych typov tokov 9 typov jazier - ndr

 • TypolgiaToky: 22 typov

  Ekoregin K/PPlocha povodia M/S/V 10-100km2 , 100-1 000 km2 , 1 000-10 000 km2Nadmorsk vka (1/2/3/4)800Geolgia (zmiean)

 • TypolgiaJazer/ndre: 9 typov

  Ekoregin K/P Nadmorsk vka

 • Typolgia

 • Vodn tvary Zkladn jednotky prezentovania stavu vd V: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ....

  312456

 • Vodn tvaryCelkov poet na Slovensku: 1763 V (stav k 12.12.2008) Agregcia V pre hodnotenie mal a stredn toky

  V odberov miestareprezentatvnos odberovho miesta pre ZM/PM

 • Princpy hodnotenia Porovnanie stavu vd antropognne ovplyvnench V s refrennmi podmienkamiReferenn podmienky stav bez antropognneho ovplyvnenia alebo iba minimlneho ovplyvneniaReferenn podmienky :Referenn lokalityModelovanieExpertn odhadReferenn lokality inch krajn

 • Referenn lokality

 • Achieving of objectivesYES

  NO

 • Princpy hodnotenia Ekologick stav:Nrodn klasifikan schmy (BPK, FCHPK, HMPK)Nrodn Ecological Quality Standards Environmentlne Normy Kvality (CHPK-RL)

 • Princpy hodnotenia Ekologick stav:

  !!!!!!

  Vemi dobrdobrpriemernzlVemi zl

 • Princpy hodnotenia Ekologick stav:

  Nrodn klasifikan schmy (BPK)InterkalibrciaPorovnatenos metd

 • Princpy hodnotenia Ekologick stavBiologick prvky kvalityFytoplanktnFytobentos a makrofytyBentick bezstavovceRyby

 • Princpy hodnotenia Ekologick stavPodporn prvky:

  Hydromorfologick prvky kvality Hydrologick reim (dynamika toku, typy prden , vzby spodzemnmi vodami aspovrchovmi vodami, rchlos toku v355, prietok Q355, k355, k330)Priechodnos rieky (nenaruen migrcia organizmov)Morfologick podmienky (usporiadanie rieneho koryta, priemern rka koryta, premenlivos rky, premenlivos hbky, substrtov podmienky, truktra apodmienky prbrenej zny, stav brehov, zatienenie seku

 • Princpy hodnotenia Ekologick stavPodporn prvky:Fyziklno-chemick prvky kvalityrozpusten kyslk, BSK5 bez potlaenia nitrifikcie, ChSKCrteplota vody, pH, mern vodivoskyselinov neutralizan kapacita do pH 4,5 (Alkalita)zsadov neutralizan kapacita do pH 8,3 (Acidita)amoniaklny dusk N-NH4dusinanov dusk N-NO3celkov dusk Ncelkfosforenanov fosfor P-PO4celkov fosfor Pcelk

 • Princpy hodnotenia Ekologick stavPodporn prvky:

  Fyziklno-chemick prvky kvality

  Klasifikan schmy pre vetky prvky (C90, resp. C75) typovo pecifick (toky) Harmonizcia triedu urujce s BPK overovacia procedra Limitn hodnoty: I-II II-III

 • Princpy hodnotenia Ekologick stavPodporn prvky:

  Relevantn (pecifick) ltky Aniln, Arzn ajeho zleniny, Benznsulfonamid, Benztiazol, Bifenyl (fenylbenzn), Bisfenol A, Clopyralid, Desmedipham, Dibutylftalt, Difenylamn, Ethofumesate, Fenantrn, Formaldehyd, Glyfost, Chrm ajeho zleniny, Kyanidy, Me ajej zleniny, MCPA, 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol, PCB ajeho kongenry, Pendimethalin, 1,1,2-trichlretn, Tolun, Vinylbenzn (styrene), Xylny (izomry), Zinok ajeho zleniny

  ENK na nrodnej rovni (testy toxicity)

 • Princpy hodnotenia Ekologick stavBiologick prvky kvalityMusia spa normatvne defincie RSVCharakterizovan:Druhov diverzitaAbundancia/biomasaCitliv druhyReagova na vplyvy stresoryHydromorfologick zmenyOrganick zneistenieEutrofizciaAcidifikciaVyjadrenie cez metriky, indexy

 • Princpy hodnotenia Ekologick stavBiologick prvky kvality: indexy, metriky zjednotenie EQR Ecological Quality Ratio (Pomer ekologickej kvality)

  meran hodnota metrikyEQR (PEK) --------------------------------------------- referenn hodnota metriky

 • Princpy hodnotenia Klasifikan schmy:pre 22 typov tokov pre jazer (prprava) pre HMPK (I-II) pre FCHPK (I-II-III) pre BPK (I V)

 • Princpy hodnotenia Podkladov dokumenty pre klasifikan schmy:pozaov koncentrcie pre ak kovy analza dajov monitorovania FCHPK za poslednch 10 rokov) harmonizcia jednotlivch prvkov kvality (2003, 2004, 2005, 2006) vber reprezentatvnych odberovch miest pre hodnotenie stavu

 • Princpy hodnotenia Podkladov dokumenty pre klasifikan schmy:

  nvrh ENK pre relevantn ltky analza vsledkov monitorovania z roku 2007 prprava kritri a metodiky pre definovanie spoahlivosti hodnotenia analza referennch lokalt harmonizcia V so susednmi krajinami

 • Prklad hodnotenia stavu povrchovch vd poda fytobentosuTYP P1M

  FytobentosCEEEPI-DIPSVyhodnotenie prtomnosti vlknitch baktriREF13,913,816,0I - II0,90,89>12,40,90>12,40,92>14,70,91II - III0,70,7310,10,7310,10,7411,90,72III - IV0,50,567,80,577,80,569,00,53IV - V0,30,405,50,405,50,386,10,34

 • Biologick prvky kvalityFytoplanktn (chl-a, abu, druh.diverzita)Fytobentos (CEE, IPS, EPI-D, baktrie) a vodn makrofyty (referenn, index druhovej diverzity, skre taxnov, IBMR trofick index)Bentick bezstavovce (multimetrick index)Ryby (Slovensk nrodn index pre ryby)

  Princp one out all out- najhor prvok zatrieuje

 • Princpy hodnotenia Ekologick potencil Zkladn kritrium pre stanovenie hranc ekologickho potencilu je: Ekologick stav hor ako II Vplyv HMPK na jednotliv BPK vber relevantnch BPK (napr. kanl - len FP) Klasifikan schmy sa pripravili pre kad HMWB a AWB Prehodnocovanie kadch 6 rokov

 • Vyhl. MP SR .221/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuj podrobnosti ozisovan vskytu ahodnoten stavu povrchovch vd apodzemnch vd, oich monitorovan, veden evidencie ovodch aovodnej bilanciiMonitorovanie:Zkladn (zistenie stavu, trendov, HT, RL)

  Prevdzkov (sledovanie tlakov-stresorov, sledovanie innosti opatren)

  Prieskumn (zistenie neznmych prin zhorenia stavu, mimoriadne zneistenia, havrie, povodne)

 • Hodnotenie povrchovch vd

  2007 monitoring v zmysle RSV2008 hodnotenie kvality povrchovch vd poda vsledkov monitoringu 2007 Zklad pre: Vodn pln Slovenska Plny manamentu povod Programy opatren

 • Vyjadrenie spoahlivosti sprvneho hodnotenia povrchovch vd

  Metodika navrhnut v rmci Povodia Dunaja (ICPDR MKOD) dopracovanie pre nae podmienkySpoahlivos -jednotliv kritri pre:VysokStrednNzkPre ekologick stavPre chemick stavPremietne sa v grafickom zobrazen (mapy)

 • Vsledky hodnoteniaCelkove 1763 VU527 VU Vemi dobr stav604 VU Dobr stav571 VU Priemern stav52 VU Zl stav9 VU Vemi zl stav

 • Spoahlivos hodnotenia44 VU stredn spoahlivos1719 VU nzka spoahlivos

  !!! Chbajce daje a merania

 • Spoluprca (PS 2-3)VVH: RNDr. Jarmila Makovinsk, CSc., RNDr. Lvia Tthov, PhD., RNDr. Mat Haviar, PhD., Ing. Emlia Kunkov, Ing. Marta Halnov, RNDr. Emlia Elexov Mikov, PhD., RNDr. Daa Hlbikov, Ing. Peter Bali, PhD., Ing. Monika Supekov, Mgr. Miroslav Holubec

  SHM: RNDr. Katarna Kurov, Mgr. Kristna Trubenov, PhD., Mgr. Ivan Bartk, Ing. Katarna Melov, Ing.Renata MagulovSVP, .p.: Mgr. Magda Valchov, ., Ing. Mria Kobelov Ing. Elena Paerbov, Ing. Natlia Rozdobukov, PaeDr. Daniel Matulk, GD: RNDr. Duan Bodi, CSc., RNDr. Jozef Kordk. PhD., RNDr. Igor Slaninka, PhD, H SAV: RNDr. Pavla Pekrov, CSc., Z SAV BA: RNDr. Ferdinand porka, CSc., SAP BB: RNDr. Vladimr Muk, CSc., PRIF UK: Doc. RNDr. Vladimr Kov, CSc. FPV UMB BB: Prof. RNDr. Peter Bituk, CSc.

 • akujem za pozornos