1 PH¦N 1 M»T S» V¤N »€ CHUNG V»€ D Y H»ŒC THEO CH»¦ »€

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 1 PH¦N 1 M»T S» V¤N »€ CHUNG V»€ D Y...

 • 1

  PHN 1

  MT S VN CHUNG V

  DY HC THEO CH TCH HP LIN MN

  I. Khi nim dy hc tch hp lin mn

  Dy hc tch hp lin mn l dy hc nhng ni dung kin thc lin quan

  n hai hay nhiu mn hc. "Tch hp" l ni n phng php v mc tiu ca hot

  ng dy hc cn "lin mn" l cp ti ni dung dy hc. dy hc "tch hp"

  th chc chn phi dy kin thc "lin mn" v ngc li, m bo hiu qu ca

  dy lin mn th phi bng cch v hng ti mc tiu tch hp. mc thp th

  dy hc tch hp mi ch l lng ghp nhng ni dung gio dc c lin quan vo qu

  trnh dy hc mt mn hc nh: lng ghp gio dc o c, li sng; gio dc

  php lut; gio dc ch quyn quc gia v bin gii, bin, o; gio dc s dng

  nng lng tit kim v hiu qu, bo v mi trng, an ton giao thng... Mc

  tch hp cao hn l phi x l cc ni dung kin thc trong mi lin quan vi nhau,

  bo m cho hc sinh vn dng c tng hp cc kin thc mt cch hp l

  gii quyt cc vn trong hc tp, trong cuc sng, ng thi trnh vic hc sinh

  phi hc li nhiu ln cng mt ni dung kin thc cc mn hc khc nhau. Ch

  tch hp lin mn l nhng ch c ni dung kin thc lin quan n hai hay

  nhiu mn hc, th hin s ng dng ca chng trong cng mt hin tng, qu

  trnh trong t nhin hay x hi. V d: Kin thc Vt l v Cng ngh trong ng c,

  my pht in; kin thc Vt l v Ha hc trong ngun in ha hc; kin thc

  Lch s v a l trong ch quyn bin, o; kin thc Ng vn v Gio dc Cng

  dn trong gio dc o c, li sng

  II. u im ca vic dy hc theo ch tch hp lin mn

  i vi hc sinh, trc ht, cc ch lin mn, tch hp c tnh thc tin

  nn sinh ng, hp dn, c u th trong vic to ra ng c, hng th hc tp cho

  hc sinh. Hc cc ch tch hp, lin mn, hc sinh c tng cng vn dng

  kin thc tng hp vo gii quyt cc tnh hung thc tin, t phi ghi nh kin

  thc mt cch my mc. iu quan trng hn l cc ch tch hp, lin mn gip

  cho hc sinh khng phi hc li nhiu ln cng mt ni dung kin thc cc mn

  hc khc nhau, va gy qu ti, nhm chn, va khng c c s hiu bit tng

  qut cng nh kh nng ng dng ca kin thc tng hp vo thc tin.

  i vi gio vin th ban u c th c cht kh khn do vic phi tm hiu

  su hn nhng kin thc thuc cc mn hc khc. Tuy nhin kh khn ny ch l

  bc u v c th khc phc d dng bi hai l do: Mt l, trong qu trnh dy

  hc mn hc ca mnh, gio vin vn thng xuyn phi dy nhng kin thc c

  lin quan n cc mn hc khc v v vy c s am hiu v nhng kin thc

  lin mn ; Hai l, vi vic i mi phng php dy hc hin nay, vai tr ca

 • 2

  gio vin khng cn l ngi truyn th kin thc m l ngi t chc, kim tra,

  nh hng hot ng hc ca hc sinh c trong v ngoi lp hc; v vy, gio

  vin cc b mn lin quan c iu kin v ch ng hn trong s phi hp, h tr

  nhau trong dy hc. Nh vy, dy hc theo cc ch lin mn khng nhng gim

  ti cho gio vin trong vic dy cc kin thc lin mn trong mn hc ca mnh

  m cn c tc dng bi dng, nng cao kin thc v k nng s phm cho gio

  vin, gp phn pht trin i ng gio vin b mn hin nay thnh i ng gio

  vin c nng lc dy hc kin thc lin mn, tch hp. Th h gio vin tng

  lai s c o to v dy hc tch hp, lin mn ngay trong qu trnh o to gio

  vin cc trng s phm.

  III. B tr gio vin ging dy

  Trong thi gian u, cc t/nhm chuyn mn tho lun, phn cng gio

  vin phi hp thc hin hoc c th tham mu hiu trng la chn phn cng

  gio vin c iu kin thun li nht thc hin. Thng qua vic trin khai dy hc

  cc ch tch hp lin mn v qua sinh hot t/nhm chuyn mn, gio vin gip

  nhau t bi dng nhng nm hc sau mi gio vin c th m nhn nhiu

  phn mn trong mt mn hc tch hp.

  Vic qun l dy hc cc ch tch hp lin mn cn thc hin theo hng

  bo m quyn t ch ca nh trng, t/nhm chuyn mn v gio vin; nng cao

  nng lc ca i ng cn b qun l v cng tc kim tra, gim st v h tr cc

  nh trng thc hin k hoch gio dc theo nh hng pht trin phm cht v

  nng lc ca hc sinh.

  1. Ch trng cc bin php nhm to iu kin thun li v c s vt cht,

  thit b dy hc, thi gian, kinh ph; khuyn khch, to ng lc cho gio vin

  tch cc, ch ng, sng to trong thc hin k hoch, xut iu chnh, bo co

  kt qu v kinh nghim t chc dy hc cc ch tch hp lin mn.

  2. Cc hot ng ch o, thanh tra, kim tra ca cp trn u phi tn trng

  k hoch gio dc c ph duyt ca nh trng. Cc cp qun l cha xp

  loi gi dy, cha thanh tra hot ng s phm ca gio vin dy hc cc ch

  tch hp lin mn.

  3. Tp trung i mi sinh hot ca t/nhm chuyn mn thng qua hot

  ng nghin cu bi hc. Tng cng cc hot ng d gi, rt kinh nghim

  iu chnh v gp iu chnh ni dung dy hc cc ch tch hp lin mn;

  hon thin tng bc ni dung cc ch v k hoch mn hc, phng php v

  hnh thc t chc dy hc, kim tra, nh gi kt qu hc tp ca hc sinh theo

  nh hng pht trin nng lc hc sinh. Nn ghi hnh cc tit dy v cc cuc hp,

  tho lun/rt kinh nghim lm t liu chia s cho gio vin tham kho. T chc

 • 3

  tt hot ng sinh hot chuyn mn theo cm trng; c ngi ph trch t chc

  v qun l cc hot ng chuyn mn trn "Trng hc kt ni" v ch o cc

  trng tch cc tham gia cc hot ng chuyn mn trn mng; tng cng t chc

  cc hi tho, nh gi tng kt, rt kinh nghim trong vic thc hin dy hc cc

  ch tch hp lin mn.

  4. Tng cng cc hot ng trao i, chia s kinh nghim v k hoch gio

  dc theo nh hng pht trin nng lc hc sinh thng qua cc hnh thc t chc

  hi ngh, hi tho, hc tp, giao lu gia nh trng vi cc c s gio dc trin

  khai m hnh trng hc mi v cc c s gio dc khc.

  IV. Xy dng cc ch dy hc tch hp lin mn

  1. Xc nh ni dung dy hc tch hp lin mn

  Tuy c mi lin h vi nhau nhng chng trnh cc mn hc trong chng

  trnh gio dc trung hc ph thng hin hnh c tnh c lp tng i, c thit

  k theo mch kin thc mn hc trn nguyn tc kin thc c hc trc l c s

  ca nhng kin thc c hc sau. V th, mt s ni dung kin thc c lin quan

  n nhiu mn hc u c a vo chng trnh ca cc mn hc gy ra s

  chng cho, qu ti. Khng nhng th, thi im dy hc cc kin thc cc

  mn hc khc nhau l khc nhau, i khi thut ng c dng cng khc nhau,

  gy kh khn cho hc sinh.

  khc phc nhng kh khn , trong khi cha c chng trnh mi, cn

  phi r sot chng trnh cc mn hc c lin quan vi nhau trong chng trnh

  gio dc ph thng hin hnh, tm ra nhng kin thc chung xy dng thnh cc

  ch dy hc tch hp lin mn. V d:

  - Trong chng trnh cc mn Vt l, Ha hc, Sinh hc, a l c cc ni

  dung kin thc chung thuc cc ch nh: Cu to cht, Nng lng, C kh...

  R sot chng trnh cc mn hc ny, c th xc nh c mt s kin thc lin

  mn nh sau:

  + Kin thc v "Cu to cht", "Thuyt ng hc phn t" v "Cc nh lut

  cht kh" trong mn Vt l 10 v kin thc v "Nguyn t" v "Lin kt ha hc"

  trong mn Ha hc 10;

  + Kin thc v "Cht rn kt tinh. Cht rn v nh hnh", "Bin dng c ca

  vt rn" trong mn Vt l 10 v kin thc v "Lin kt ion, tinh th ion", "Tinh th

  nguyn t v tinh th phn t" trong mn Ha hc 10;

  + Kin thc v "S chuyn th ca cc cht", " m ca khng kh" trong

  mn Vt l 10 v kin thc v "Ngng ng hi nc trong kh quyn. Ma" trong

  mn a l 10...

 • 4

  - Trong chng trnh cc mn Ng Vn, Lch s, a l, Gio dc Cng

  dn, c cc ni dung kin thc chung thuc cc ch nh: Mi trng, Bng n

  dn s, Dch bnh, Truyn thng dn tc, Xu hng ton cu ha v khu vc ha...

  R sot chng trnh cc mn hc ny, c th xc nh c mt s kin thc lin

  mn nh sau:

  + Mn Lch s v a l c cc kin thc chung v: iu kin t nhin v v

  tr a l, Pht kin a l, H thng bn , Lch s v a l ca cc quc gia v

  vng lnh th trn th gii;

  + Mn Ng vn v Lch s c cc kin thc chung v: Cc tc phm vn

  hc, Vn hc nc ngoi, Vn ha Phc hng, Cc tc gi, tc phm;

  - Trong chng trnh cc mn Vt l, Ha hc, Sinh hc, a l, Cng ngh

  c cc ni dung kin thc chung v ng dng trong i sng v k thut. R sot

  chng trnh cc mn hc ny, c th xc nh c mt s kin thc lin mn

  nh sau:

  + Kin thc v "Ni nng v s bin i ni nng", "Cc nguyn l ca

  nhit ng lc hc" trong mn Vt l 10 v kin thc v "ng c t trong" trong

  mn Cng ngh 11;

  + Kin thc v dng in xoay chiu" trong mn Vt l v kin thc v

  ng c in, my pht in trong mn Cng ngh...

  Dy hc theo ch tch hp lin mn cp n ni dung dy hc, n hnh

  thc t chc v phng php dy hc, n ni dung v phng php kim tra, nh

  gi kt qu hc tp. Chng trnh gio dc no cng tn ti nhng ni dung kin

  thc lin mn, v vy vic dy hc tch hp lin mn cn phi thc hin ngay trong

  chng trnh hin hnh, mc d vic thit k, sp xp cc ni dung dy hc trong

  chng trnh, trong sch gio khoa cha tht s to nhiu thun li cho mc tiu .

  Vic la chn ni dung dy hc xy dng cc ch tch hp lin mn ph hp

  nhm khc phc nhng kh khn .

  2. Xy dng cc ch dy hc tch hp lin mn

  B Gio dc v o to (GDT) giao quyn t ch xy dng v thc hin

  k hoch gio dc, pht huy vai tr sng to ca nh trng v gio vin; ch o cc

  c s gio dc trung hc, t chuyn mn v gio vin ch ng, linh hot trong vic

  xy dng k hoch gio dc nh hng pht trin nng lc hc sinh ph hp vi

  iu kin thc t ca nh trng, a phng v kh nng ca hc sinh. T nm hc

  2013-2014, cc trng ph thng c giao quyn t ch trong vic xy dng v

  trin khai k hoch gio dc da vo mc tiu gio dc quy nh trong chng trnh

  gp phn nng cao cht lng gio dc, ph hp vi iu kin c th ca nh trng

  theo tinh thn cc vn bn ch o ca B GDT: Cng vn s 3535/BGDT-

 • 5

  GDTrH ngy 27 thng 5 nm 2013 v vic Hng dn trin khai thc hin phng

  php Bn tay nn bt v cc phng php dy hc tch cc khc; Cng vn s

  791/HD-BGDT ngy 25 thng 6 nm 2013 v vic hng dn th im pht trin

  chng trnh gio dc nh trng ph thng; Cng vn s 5555/BGDT-GDTrH

  ngy 08 thng 10 nm 2014 v vic hng dn sinh hot chuyn mn v i mi

  phng php dy hc v kim tra, nh gi; t chc v qun l cc hot ng

  chuyn mn ca trng trung hc/trung tm gio dc thng xuyn qua mng; cc

  cng vn hng dn thc hin nhim v gio dc trung hc hng nm. Theo ,

  thay cho vic dy hc ang c thc hin theo tng bi/tit trong sch gio khoa

  nh hin nay, cc t/nhm chuyn mn cn c vo chng trnh v sch gio khoa

  hin hnh, la chn ni dung xy dng cc ch dy hc trong mi mn hc

  v cc ch tch hp lin mn ph hp