1. - dowiedzieli si¤â„¢ jak ekologicznie korzysta¤â€ z przestrzeni publicznej, czy w centrum wielkich miast

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. - dowiedzieli si¤â„¢ jak ekologicznie korzysta¤â€ z...

 • 1

  OPIS DOBREJ PRAKTYKI

  1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis

  nazwa inicjatywy Lekcje Kultury Wizualnej

  nazwa podmiotu Grupa nieformalna Wizualne Miasto

  dokładny adres Jugosłowiańska 19a 70-842 Szczecin

  gmina Szczecin

  powiat Szczecin

  województwo Zachodniopomorskie

  telefon 790 692 903

  adres strony

  internetowej

  www.lekcjekulturywizualnej.pl

  faks -

  adres e-mail info@lekcjekulturywizualnej.pl

  2. Charakter podmiotu

  Obywatele zorganizowani (zaznacz):

   w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

   w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców

   zebraniach wiejskich i sołectwach

   w organizacjach pozarządowych

   nieformalnych grupach obywatelskich

   indywidualne osoby

  3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):

   realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

   działalność charytatywna i opiekuńcza

   działalność edukacyjna i wychowawcza

   działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej

   działalność na rzecz podniesienia warunków życia

   działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji

  http://www.lekcjekulturywizualnej.pl/ mailto:info@lekcjekulturywizualnej.pl

 • 2

  4. Przedmiot działalności

  Lekcje Kultury Wizualnej prowadzone były nieodpłatnie w podstawówce, gimnazjum

  i liceum w Szczecinie i Policach przez specjalistów od grafiki użytkowej, działań lokalnych

  oraz promocji. Podczas warsztatów uczniowie tworzyli własne projekty kamienic bez reklam,

  dowiedzieli się jak ekologicznie korzystać z przestrzeni publicznej, czy w centrum wielkich

  miast można zbudować ul, jak wygląda graffiti z mchu i guerilla gardening oraz jak

  współpracować z instytucjami i urzędami tworząc własne projekty.

  5. Opis działań

  Potrzeba przeprowadzenia projektu, jakim są Lekcje Kultury Wizualnej (w skrócie LKW)

  wynikała z naszych badań i obserwacji dotyczących programu nauczania na lekcjach

  plastyki, wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie. W przeprowadzanych przez nas

  ankietach w szkołach gimnazjalnych i w liceum wynika, że młodzież uważa wymienione

  przedmioty i poruszane na nich tematy za nieciekawe i nie odpowiadające ich potrzebom

  rozwojowym. Młodzież wskazała, że wiele czasu poświęca się na teorie kultury i sztuki od

  starożytności do XX wieku. Mimo tematów takich, jak sztuka miasta, reklama, sztuka

  użytkowa – nauczyciele nie przekazują aktualnych treści i trendów w tym aspekcie. Brakuje

  także dyskusji nad legalnym użytkowaniem zasobów Internetu podczas autoprezentacji,

  czy w momencie promowania własnej aktywności na portalach społecznościowych, czy na

  blogach. Nie są także poruszane tematy związane z: potrzebami estetyki otoczenia,

  zauważania związków sztuki z życiem codziennym, wyrabianiem świadomego

  przeobrażania otoczenia poprzez podejmowane działań plastycznych o charakterze

  tradycyjnym i eksperymentalnym związanym z technikami komputerowymi. Te zagadnienia

  widnieją w programach nauczania plastyki. Jednak nie są realizowane.

  Z naszych obserwacji wynikało, że przyczyną może być brak wiedzy i umiejętności

  nauczycieli do merytorycznego przeprowadzenia zajęć z zakresu reklamy, sztuki miasta,

  sztuki użytkowej, czy komunikacji wizualnej. Nauczyciele nie mają także informacji o tym,

  skąd mogliby pobierać propozycje scenariuszy lekcji wraz z odpowiednimi materiałami

  dydaktycznymi. W związku z faktem, że tematy te poruszane są bardzo płytko, uczniowie

  nie uczestniczą w tych zajęciach aktywnie, w związku z tym ich podstawowa wiedza

  z zakresu kultury wizualnej i komunikacji nie jest rozwijana i wzbogacana o informacje

  niezbędne w przyszłości do wykonywania wielu zadań zawodowych. Skutkiem tego jest

  zjawisko, jakie obserwujemy – elementy graffiti będące oznakami wandalizmu, nielegalne

  pobieranie, kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć, nagrań, programów, filmów oraz innych

  treści zamieszczonych w Internecie. Złe nawyki estetyczne przy tworzeniu i edytowaniu

  na komputerze wypowiedzi pisemnych oraz prezentacji. Posługiwanie się retoryką skandalu

  lub elementami seksualności przy promowaniu własnych aktywności w sferze publicznej –

  miejskiej lub wirtualnej.

  Chcąc odpowiedzieć na wynik naszych obserwacji, poprzez LKW stworzyliśmy nie tylko

  wirtualne miejsce, aktualizowane o materiały dydaktyczne oraz interesujące informacje

 • 3

  z zakresu kultury wizualnej, reklamy, marketingu i komunikacji, dostępne dla każdego

  zainteresowanego – a przede wszystkim dla nauczycieli. Poprzez nasz projekt pokazaliśmy,

  że dzięki współdziałaniu z nauczycielami mamy szansę stworzyć świadome pokolenie, które

  będzie komunikowało się legalnie i efektywnie, dzięki rozwijającej się technologii.

  Celem naszego projektu było pobudzenie młodzieży do samodzielnego, legalnego

  i efektywnego promowania własnej aktywności. Chcieliśmy, aby nasz projekt dotarł do

  maksymalnie szerokiego grona odbiorców. Dzięki promocji, oprócz młodzieży,

  zainteresowaliśmy nauczycieli, którzy korzystają z bazy materiałów edukacyjnych, które

  umieścimy na stronie www. Kolejnymi celami, które realizowaliśmy podczas prowadzenia

  pokazowych Lekcji Kultury Wizualnej w szkołach na trzech poziomach było: pobudzenie

  zainteresowania dzieci i młodzieży tematyką kultury wizualnej w kontekście nowych

  mediów oraz projektowania graficznego, uwrażliwienie na estetykę wizerunku otaczającego

  świata, zwiększenie wiedzy dotyczącej praw autorskich, zasad projektowani graficznego oraz

  użytkowego, wzrost zainteresowania działaniami dla lokalnej społeczności oraz

  zaangażowanie młodzieży w odpowiedzialne korzystanie z przestrzeni publicznej.

  W związku z tym, na LKW dla klas szkoły podstawowej były zorganizowane ciekawe

  warsztaty z tworzenia makiety miast „zanieczyszczonych reklamą” oraz wolnych od

  bannerów. Dzieci miały szansę dowiedzieć się, dlaczego tak istotne jest pielęgnowanie

  architektury miast i dbanie o ich wygląd. Natomiast na spotkaniach z młodzieżą gimnazjalną

  i licealną omawialiśmy nasz projekt – jak został stworzony, w jaki sposób tworzyliśmy

  koncepcję materiałów reklamowych, jak kontaktowaliśmy się z mediami, gdzie szukaliśmy

  inspiracji do stworzenia strony www, skąd pobieramy zdjęcia, w jaki sposób tworzone

  są grafiki oraz na jakich zasadach w oparciu o prawo autorskie, użytkowane są wszystkie

  wizualne komunikaty, jakimi się posługujemy. Na zajęciach tworzone były mapy myśli

  mikroprojektów młodzieży.

  Pokazaliśmy na przykładzie naszego projektu, że promowanie własnej aktywności nie jest

  trudne. W tym pomogła nam nasza strona www, która jest dziś bezpośrednim rezultatem

  trwałym. Poprzez Lekcje Kultury Wizualnej przekazaliśmy jak największą ilość praktycznych

  informacji oraz pobudziliśmy w dzieciach i młodzieży poczucie odpowiedzialności nie tylko

  za użytkowanie przestrzeni publicznej, ale także za sukces własnych aktywności. W wyniku

  naszych działań zmieniło się postrzeganie młodzieży na zasoby Internetu. Młodzież potrafiła

  wskazać zasady działania prawa autorskiego. Zmieniło się także postrzeganie estetyki

  okolicy. Dzieci po warsztatach samodzielnie podsumowały, że zamieszczanie reklam na

  elewacjach kamienic nie tylko niszczy ich wygląd ale także i strukturę, w związku z tym

  zagraża bezpieczeństwu. Natomiast młodzież po warsztatach chętnie przyłączyła się

  w ramach wolontariatu do inicjatywy pielęgnowania Ula Miejskiego oraz do wspierania innej

  inicjatywy – Żyj w pięknie, gdzie uczniowie jednej ze szczecińskich szkół w ramach projektu

  Inkubatora Kultury, sadzili kwiaty i dekorowali szkolne podwórko nowym graffiti.

 • 4

  Inicjatorami Lekcji Kultury Wizualnej jest zespół prywatnych osób, które zawiązały Grupę

  Nieformalną Wizualnej Miasto. Od pięciu lat jako grupa nieformalna wspólnie działamy

  w środowisku społecznym i kulturalnym Szczecina, wzajemnie korzystamy ze swojego

  doradztwa i kontaktów przy realizowaniu swoich projektów. Każde z nas w środowisku

  swojej pracy zawodowej i poza nią tworzyło, realizowało lub koordynowało projekty dla

  społeczności lokalnej. Lekcje Kultury Wizualnej (w skrócie LKW) są projektem, który

  chcielibyśmy realizować w przyszłości stale. Mamy dobrze przygotowane scenariusze lekcji,

  wsparcie merytoryczne i pedagogiczne, kontakty z mediami i ciekawymi osobami,

  działającymi w tematyce kultury wizualnej. Celami działania naszej grupy jest podnoszenie

  świadomości wizualnej u młodzieży, uwrażliwianie dzieci na estetykę otaczającego świata

  oraz odpowiedzialnego i zgodnego z prawem użytkowania przestrzeni publicznej (miejskiej