of 4 /4

0 5 10 15 20...ÈSÙ+ËìÐ Î Ì+ÞÍÅ#ß Î Ê¼Õ+ËÍÖ+ØNÊ Î Ð¼Ë×ÒNßíËìÐ¼Ñ ÒáÙ Ð Õ@ʼÅkÉkËÍÈSÅ Ï Å Î ÈSÙ@Ê¼Å Û Ï Å ÖyÐnÒ Ô Ð¼Ñ+ÅWмÅkÏ

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 0 5 10 15 20...ÈSÙ+ËìÐ Î Ì+ÞÍÅ#ß Î Ê¼Õ+ËÍÖ+ØNÊ Î Ð¼Ë×ÒNßíËìмÑ...

Page 1: 0 5 10 15 20...ÈSÙ+ËìÐ Î Ì+ÞÍÅ#ß Î Ê¼Õ+ËÍÖ+ØNÊ Î Ð¼Ë×ÒNßíËìÐ¼Ñ ÒáÙ Ð Õ@ʼÅkÉkËÍÈSÅ Ï Å Î ÈSÙ@Ê¼Å Û Ï Å ÖyÐnÒ Ô Ð¼Ñ+ÅWмÅkÏ

������������ ����� �� ������������ ������ �� �� � !���#"� ! $&%'"�()�"��*�+��� ,.-/ �()�'� 01��"���� 23 ��� �4��"�(5�#+��� 0768�9�� ��

:<;>=@?BADC4EDF�EHGJILKHMNF�O�P�QSRT;>=VUWQ#XYFZM�KZ[�F�EDF�MN\�]_^a`�I�QSbB;>UWQSRT;cXdP)\VIZFZegfh�ikj@l>mnjVoqp!r>sktvu+u�wDuyx{zS|>x}u@i�~)jVoq��u@|�r>s���p�|vs�p��v��j@i�j�zS|v��oq��oqm>o�p!uyx�r>s���p�|vs�p!jy|vlZ�Yp�skt�|�u�w�u��@�

���{�>�������9�_�v�>���_���v���V d¡{¢�£��_¡����{¢�¤¥�_¦T�{¢d��§�¨v��¨{�>¨{��¢d©_ª�«aª�¤¬�­v®T¯'°�±>²@³�´vµ+®d¶�·nµ�®V³v²V¸�·@¹�·a¶S·vº{¶¼»@½

¾J¿ÀnÁ�Â!¾JÃ9ÁÄZÅÇÆ�ÅkÈSÉ�ʼËÍÌ>Å�Î#ÏÅ�мÑ�ÒyÆÓÒ�ÔWÉkÒ�ÏÕ>ÅkÖ+ȼÎ�мË×Ö�Ø�мÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ�ʼÅHÚ+Ù+É�мÙ@ÛÎ�мË×Ò�Ö�ÅqÜ�ÅkÉ�Ð�ÌVÝÞÍËÍÖ+Å�Î�ÊSÛ}мË×ÏÅqÛàßdÎ�ʼÕ�Ë×Ö�Ø9Õ@ʼÒVÉkÅkÈSÈSËÍÖ+Ø9ËÍÖÓÎÇÈSÒáÙ�Ö'ÆʼÅ�ÛÕ@ʼÒyÆ�Ù+ÉqмË×Ò�ÖÓÈâÝ@ÈâмÅkÏNãWädÑ�Ë×È�мÅkÉ�Ñ+Ö�Ë×åyÙ�ÅHËÍÈaÎ�Õ+Õ�ÞÍË×ÅkÆ�мÒ#ËÍÏÕ+Ù�Þ×ÈSÅ<ʼÅ�ÛÈSÕ>Ò�Ö+ÈSÅkÈdÒ�ÔnʼÒVÒ�ÏLÐSÊ�Î�Ö+ÈâÔæÅqÊdÔæÙ�Ö+É�мËÍÒáÖ�ÈkçVмÒ�Î�ÉqÑ�ËÍÅkèTÅ<ÎÇÑ�ËÍØáÑ�ÛéåVÙ'Î�ÞÍËÍÐéÝÈSÒ�Ù+Ö'ÆêʼÅ�Õ�ʼÒyÆ�Ù�É�мËÍÒáÖëÈâÝ@ÈâмÅkÏNç�Õ+Î�ÊSмËÍÉkÙ�Þ�Î�ʼÞìÝëÒáÖ�ÅBмÑ+Î�ÐvÐSʼÅ�Î�мÈnÑ+ËÍØáÑ@ÛÔ�ʼÅ�åVÙ+ÅkÖ�É�Ý�É�ÒáÏÕ>ÒáÖ�ÅkÖVмÈkãBädÑ+ÅíËÍÏÕ+Ù�ÞÍÈSÅíʼÅ�ÈSÕ>ÒáÖ+ÈSÅ�ÈdÎ�ʼÅaÏÅ�Î�ÈSÙ�ʼÅ�ÆÌ>Å�Ô�Ò�ʼÅaÎ�Ö+ÆÎ�Ô�мÅ�ÊYмÅ�ÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ@ʼÅdÚ'Ù+ÉqмÙ'Î�мËÍÒ�ÖnçyÎ�Ö'Æ9мÑ�ÅdÔæÒ�ʼÏÅqÊdÎ�ʼÅÉkÒ�ÖyèTÅ�ÊSмÅ�Æ�мÒмÑ�Å�Þ×Î�ÐSмÅ�ÊHÌVÝÓмÑ�ÅÇÕ�ʼÒáÕ>Ò�ÈSÅ�ÆNÕ�ʼÒVÉ�ÅkÈSÈkã<ÄZÅ�Æ�ÅkÈSËÍØáÖËÍÖyèTÅ�ʼÈSÅêî+ÞìмÅ�ʼÈdÔæÒ�ÊaмÑ�ÅHÈâÝ@ÈâмÅkÏNç@Î�Ö+Æ�Åkè�Î�ÞÍÙ+Î�мÅHмÑ+Å<ËÍÏÕ�ʼÒ�èTÅkÏÅkÖVÐÒ�ÔvмÑ�ÅaʼÅ�Õ�ʼÒyÆ�Ù�É�мËÍÒáÖ!Î�ÉkÉkÙ�Ê�Î�É�Ý!Î�Ö'ÆÈSÕ>ÅkÉ�ÐSʼÙ�ÏLÆ@ËÍÈâмÒ�ÊSмËÍÒáÖvã{ïaÞÍÈSÒ�çß{Å9Õ@ʼÒáÕ>ÒáÈSÅ9Î!ÎáÆ�Î�Õ�мËÍèTÅ9Î�ÞÍØ�Ò�ʼËìмÑ+ÏðÔæÒ�Ê<мÑ+Åëß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+Ø!Ê�Î�мËÍÒ!ÅkÈâмËìÛÏ!Î�мË×Ò�Önç�Ù+ÈSËÍÖ+ØaмÑ+ÅdÒ�Ì+ÈSÅ�ʼèáÅ�Æ�ÈSËÍØ�Ö'Î�Þ�Ò�Ô�ʼÅkÕ�ʼÒyÆ@Ù+ÉkÅ�Æ�ÈSÒáÙ�Ö'Æ�ßíÑ�ËÍÉqÑËÍÈíÒáÌ@Ð�Î�ËÍÖ+Å�Æ�Î�ÐíÒ�Ö+ÞìÝJÒáÖ+ÅëÉ�ÒáÖVÐSʼÒáÞ�Õ>ÒáËÍÖVÐ�ç+Î�Ö'Æ!ßdÅHÉkÎ�Ö)Æ@Å�мÅ�ʼÏËÍÖ+ÅÎ�ÈSÙ�ËÍÐ�Î�Ì+ÞÍÅ)ß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+Ø�Ê�Î�мËÍÒ�ßíÑ�Ë×É�ÑcËÍÏÕ�ʼÒ�èTÅkÈмÑ�Å5ʼÅ�Õ�ʼÒyÆ�Ù�É�мËÍÒáÖÎ�ÉkÉkÙ�Ê�Î�É�ÝÓÎ�ÐaÅkèTÅ�ÊSÝJÉkÒ�ÖVÐSʼÒáÞvÕ>ÒáËÍÖVÐíÌyÝ�Î�Ì>ÒáÙ�ÐÇñ�òÆ+ó<ãô õ�ö�÷�øVùBú{ûYü@÷�ýàù_öä_ÒZÎ�É�Ñ+ËÍÅkèTÅÓÎ¥ÈSÒ�Ù+Ö'Æ�ʼÅkÕ@ʼÒyÆ�Ù+ÉqмË×Ò�Ö�ÈâÝ@ÈâмÅkÏþßíËìмÑ�ÞÍÒáÙ'Æ@ÈSÕ>Å�Î�ÿáÅ�ÊʼÅkÕ@ʼÒyÆ�Ù�É�мËÍÒáÖnç�ËìÐëËÍÈHËÍÏÕ>Ò�ÊSÐ�Î�ÖVÐêмÒJÆ�Å�ÈSË×Ø�Ö¥ËÍÖyèTÅ�ʼÈSÅ�î'ÞìмÅ�ʼÈêßíÑ�ËÍÉqÑÉ�Î�Ö+ÉkÅ�ÞWмÑ�Å#Å�Ü�ÅkÉ�мÈëÒ�Ô�ʼÒVÒáÏ ÐSÊ�Î�Ö+ÈâÔæÅqÊ�Ô�Ù+Ö�É�мËÍÒáÖ+È ��� ä���È��qã�êÅkÖ@ÛÅ�Ê�Î�ÞÍÞÍÝ5ÈSÕ>ÅkÎ�ÿyËÍÖ+Ø�çvËÍÖ Î!Æ�ÅkÈSËÍØáÖ Ò�ÔYËÍÖyèTÅ�ʼÈSÅÇî'ÞìмÅ�ʼÈêÔ�Ò�ÊëÈSÙ�ÉqÑ5ÈSÒáÙ�Ö'ÆʼÅkÕ@ʼÒyÆ�Ù�É�мËÍÒáÖ#ÈâÝ@ÈâмÅkÏÈkç�ßdÅíÒ�Ô�мÅkÖÉkÒáÖ�ÈSË×Æ�Å�ÊWмÑ+Å � ä���ÈYÎ�ÈYÎêмË×ÏÅqÛËÍÖyèáÎ�ʼË×Î�ÖVÐ�ÈâÝ@ÈâмÅkÏNã�êÒ�ß{ÅkèTÅ�Ê�çyмÑ+ÅaмËÍÏÅêËÍÖyèáÎ�ʼË�Î�Ö+ÉkÅëÒ�Ô_мÑ�Å � ä���ÈÉ�Î�Ö+Ö�Ò�ÐíÌ>ÅHØ�Ù'Î�Ê�Î�ÖVмÅkÅ�ÆÓËÍÖNÎÇʼÅ�Î�ÞnÎ�É�ÒáÙ+ÈâмËÍÉÇÅkÖyèyËìʼÒáÖ+ÏÅ�ÖyÐ�ã�ädÑyÙ+ÈkçÚ+Ù+É�мÙ+Î�мËÍÒáÖJÒ�ÔnмÑ+Å � ä���È�Æ@ÅkØ�Ê�Î�Æ�ÅkÈdмÑ�ÅêʼÅkÕ�ʼÒyÆ@Ù+É�мËÍÒ�ÖÓÎ�ÉkÉkÙ�Ê�Î�É�ÝÒ�ÔëмÑ+Å5ËÍÖ@èáÅ�ʼÈSÅ5ÈâÝ�ÈâмÅ�ÏNã1ï<ÖVÝ�ÉkÒ�Ö@èáÅkÖVмË×Ò�Ö'Î�ÞHÆ�Å�ÈSË×Ø�ÖcÏÅ�мÑ+ÒyÆ@ÈkçßíÑ�Ë×É�Ñ*ËÍÖ+ÉkÞÍÙ'Æ@ÅJмÑ�Å�Ò�Ü>ÛàÞ×ËÍÖ�Å�ÏÅ�мÑ�ÒyÆ�ÌVÝ �����êä��ìñ���Ò�Ê#мÑ+ÅJÙ+ÈSÅÒ�ÔdмÑ+ÅÞÍÅ�Î�ÈâÐSÛéÖ�Ò�Ê¼Ï ÈSÒáÞÍÙ@мË×Ò�Ö�� ���}çDÉ�Î�Ö�Ì>ÅÙ+ÈSÅ�Æ5мÒNÅ�Î�ÈSË×ÞìÝ�Æ�ÅkÈSËÍØáÖËÍÖyèTÅ�ʼÈSÅëî'ÞìмÅ�ʼÈkçvÑ�Ò�ß{ÅkèTÅ�Ê�ç+мÑ+ÅkÈSÅÇî'ÞìмÅ�ʼÈ<É�Î�Ö�Ö+Ò�ÐêÉkÒáÏÕ>Å�Ö+ȼÎ�мÅÇмÑ+ÅÚ+Ù+É�мÙ+Î�мËÍÒáÖëÒ�Ô�ËÍÏÕ�Ù+ÞÍÈSÅDʼÅkÈSÕ>ÒáÖ�ÈSÅkÈ_Ò�Ô � ä���Èkã��êÖHмÑ+ÅBÒ�мÑ�Å�Ê�Ñ+Î�Ö'Æ�çÒ�Ö�ÛàÞÍË×Ö�ÅHÕ�ʼÒVÉ�ÅkÈSÈSËÍÖ+ØËÍÖNËÍÖyèTÅ�ʼÈSÅêî+ÞÍмÅqÊêÆ@ÅkÈSËÍØáÖvç+ÈSÙ�ÉqÑ)Î�È�мÑ+ÅHÏ9Ù+ÞìмËìÛÕ�Þ×Å�Å�ÊSʼÒ�Ê������)Î�Þ×Ø�Ò�ʼËìмÑ+Ï�� !�}ç�É�Î�Ö¥Î�É�Ñ+ËÍÅkèTÅ�Î!ÈâÝ@ÈâмÅkÏðмÑ+Î�Ð<É�Î�ÖÎ�Æ+Î�Õ@Ð�мÒ)Ú'Ù�É�мÙ'Î�мËÍÒáÖ*Ò�Ô<ËÍÏÕ+Ù+ÞÍÈSÅ!ʼÅkÈSÕ>ÒáÖ�ÈSÅkÈ#Ò�Ô � ä���Èkã�ï Æ@Å�ÛÏÅ�ʼËìÐ9Ò�ÔaÉkÒ�Ö@èáÅkÖVмË×Ò�Ö'Î�Þ{ÒáÖ@ÛàÞ×ËÍÖ�Å�ÏÅ�мÑ�ÒyÆ�È�ËÍÈ9мÑ'Î�Ð�ÏËÍÉ�ʼÒ�Õ+Ñ�ÒáÖ+Å�ÈÏ9Ù+ÈâÐ�Ì>ÅHÈSÅqÐaÎ�ÐaÒáÖÓÎ�ÞÍÞnÉ�ÒáÖVÐSʼÒáÞvÕ>ÒáËÍÖVмÈkç�ßíÑ�ËÍÉqÑNÏ!Î�ÿTÅkÈ{мÑ�ÅHÈSÒáÙ�Ö'ÆʼÅkÕ@ʼÒyÆ�Ù�É�мËÍÒáÖ�ÈâÝ@ÈâмÅkÏ/ÉkÒ�ÏÕ+ÞÍËÍÉ�Î�мÅkÆvçDÎ�Ö'ÆZËÍÖ�ÉkÒáÖyèTÅkÖ�ËÍÅkÖVÐëÔæÒ�Ê�мÑ+ÅÞÍËÍÈâмÅkÖ+ÅqʼÈkãä_ÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ�ʼÅ�Ú+Ù+É�мÙ+Î�мËÍÒáÖ¥Ë×ÈëмÑ�ÅÏÒáÈâÐÇËÍÏÕ>Ò�ÊSÐ�Î�ÖyÐëÔæÎ�É�мÒ�Ê�ËÍÖ

мÑ�ÅÏÒyÆ�Ëìî'É�Î�мËÍÒáÖ�Ò�Ô�мÑ+Å#Õ@ʼÒáÕ'Î�ØTÎ�мË×Ò�Ö�мË×ÏÅ�Ò�ÔíÈSÒáÙ�Ö'ÆZÌ>Å�É�Î�Ù�ÈSÅмÑ�Å<ÈSÕ>ÅkÅkÆ!Ò�Ô_ÈSÒ�Ù+Ö+Æ!ËÍÈ�ÎHÔ�Ù+Ö+ÉqмË×Ò�Ö�Ò�ÔnмÅ�ÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ@ʼÅáã��àÔnмÑ�ÅaʼÒVÒ�ÏмÅkÏÕ>ÅqÊ�Î�мÙ�ʼÅaÉ�Ñ'Î�Ö�ØáÅkÈ{ÌyÝÓñ#"!$<çyмÑ+Å<ÈSÕ>ÅkÅ�Æ!Ò�ÔnÈSÒáÙ+Ö+ÆJÉ�Ñ'Î�Ö+Ø�ÅkÈ�ÌVÝÎ�Ì>ÒáÙ�Ð&%yã �('Jã{ï<ÉkÉkÒ�Ê�Æ�ËÍÖ+Ø�ÞìÝVç�мÑ�ÅëÕ�ʼÒáÕ+Î�ØáÎ�мËÍÒáÖNмËÍÏÅHÒ�ÔBÈSÒáÙ+Ö+Æ�ÈíËÍÈÏÒyÆ@ËÍî+Å�Æ¥Å�èTÅkÖ�ËìÔ�ÐSÊ�Î�Ö�ÈâÔæÅ�Ê9É�Ñ'Î�Ö�Ö+ÅkÞÍÈ�Ò�ÔíÈSÒ�Ù+Ö'ÆZÆ�Ò)Ö+Ò�Ð�ÉqÑ+Î�Ö+Ø�Å*)� ä���ÈJÎ�ÞÍÈSÒ�É�Ñ'Î�Ö�ØáÅ)ÌVÝ�Î�Ì>Ò�Ù�Ð+%@ã �*'!ã,�éÖgÎáÆ�Æ�ËìмËÍÒáÖvç�мÑ+Å)Å.-�Î�ÉqÐÉkÒ�ÖVÐSʼÒáÞ+Ò�Ô�Ñ+ËÍØáÑ@Û}Ô�ʼÅ�åVÙ+Å�Ö+É�Ý9ÉkÒáÏÕ>Ò�Ö+ÅkÖVмÈDËÍÈYÆ�Ë0/ÉkÙ�ÞÍÐYÌ>ÅkÉ�Î�Ù+ÈSÅ�мÑ+Å

ßdÎ�èTÅkÞÍÅkÖ+Ø�мÑ5Ì>ÅkÉkÒáÏÅ�ÈHÈSÑ+Ò�ÊSмÅ�ÊëÎ�ÈêмÑ+ÅÇÔ�ʼÅ�åVÙ�ÅkÖ+É�ÝNË×Ö�É�ʼÅ�Î�ÈSÅkÈkã�óYÝÆ@ÅkØ�Ê�Î�Æ�ËÍÖ+Ø�ʼÅkÕ@ʼÒyÆ�Ù�É�мËÍÒáÖ�Î�É�ÉkÙ�Ê�Î�É�ÝVçêÈSÒ�Ù+Ö+ÆgÞ×ÒVÉkÎ�ÞÍË21�Î�мËÍÒáÖ Î�ÉkÉ�Ù�ÛÊ�Î�É�ÝJËÍÈ<Î�ÞÍÈSÒ!Æ�ÅkØ�Ê�ÎáÆ�ÅkÆvã3�+Ò�Ê�мÑ�ËÍÈíʼÅkÎ�ÈSÒáÖvç�ß{ÅëÈSÑ+Ò�Ù+Þ×Æ�ʼÅkÈSÉ�Î�ÞÍÅ � Ò�Ê4 ß�Î�Ê¼Õ 4 �<мÑ�Å9мËÍÏÅ#Î!-@Ë×ÈëÒ�Ô{мÑ�Å�ËÍÏÕ+Ù�Þ×ÈSÅ�ʼÅkÈSÕ>ÒáÖ�ÈSÅkÈÇÒ�Ô � ä���È<мÒÉ�ÒáÏÕ>ÅkÖ�ȼÎ�мÅêмÑ�ÅHʼÒVÒáÏ Ð¼ÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ�ʼÅêÚ+Ù+É�мÙ+Î�мËÍÒáÖvã� ÖJмÑ+ËÍÈíÕ'Î�Õ>ÅqÊ�ç�ß{ÅÇÎ�Õ+Õ�ÞìÝÓÎ�мË×ÏÅqÛàßdÎ�ʼÕ�Ë×Ö�Ø�ÏÅ�мÑ�ÒyÆ5� ò(�vмÒ�мÑ�ÅÏ9Ù+ÞìмËÍÉqÑ+Î�Ö�Ö+ÅkÞvÈSÒáÙ�Ö'Æ�ʼÅkÕ@ʼÒyÆ�Ù�É�мËÍÒáÖ)ÈâÝ@ÈâмÅkÏ6� 7#��мÒÒáÌ@Ð�Î�ËÍÖ)Ñ+ËÍØ�Ñ�ÛåVÙ+Î�ÞÍËìÐ ÝgÈSÒ�Ù+Ö+ÆvçHÕ+Î�ÊSмËÍÉkÙ�Þ�Î�ʼÞìÝcÒ�Ô9Ñ+ËÍØáÑ@Û}Ô�ʼÅ�åVÙ+Å�Ö+É�Ý�ÉkÒáÏÕ>Ò�Ö+ÅkÖVмÈkãädÑ�Å9ʼÒVÒ�Ï Ð¼ÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ@ʼÅ9ËÍÈëÖ�Ò�ÐÇÎ�ÞÍßdÎkÝ�ÈëÅkåyÙ+Î�Ì�Þ×Å�ç�Î�Ö'Æ)ËìÐÇË×ÈÇÆ@ËìÔ�Ûî+ÉkÙ+ÞìÐHмÒJÏÅ�Î�ÈSÙ�ʼÅ�ËìÐ�Î�ÉkÉkÙ�Ê�Î�мÅkÞìÝVã#ïaÉkÉkÒ�Ê�Æ�ËÍÖ+Ø�ÞÍÝVçvËìÐÇËÍÈHÖ+Ò�ÐÇØáÙ+Î�ÊSÛÎ�ÖVмÅkÅ�ÆJмÑ+Î�Ð�мÑ�ÅHÈSÙ+ËìÐ�Î�Ì�ÞÍÅHß�Î�ʼÕ�ËÍÖ+Ø�Ê�Î�мË×ÒÉkÎ�ÖÓÌ>ÅêÒáÌ�Ð�Î�ËÍÖ+Å�ÆÓÒ�Ö+ÞìÝÔ�ʼÒáÏ&ʼÅkÈSÙ�ÞìмÈÒ�ÔëÙ�ÈSË×Ö�Ø�ΥмÑ�Å�ʼÏÒáÏÅqмÅ�Ê�ã�ädÑ+Å�ʼÅ�Ô�Ò�ʼÅáçíß{ÅNÏ�Ù�ÈâÐÒ�Ì�Ð�Î�Ë×֥мÑ+ÅÈSÙ+ËìÐ�Î�Ì+ÞÍÅ#ß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+ØNÊ�Î�мË×ÒNßíËìмÑ�ÒáÙ�Ð�Õ@ʼÅkÉkËÍÈSÅÏÅ�Î�ÈSÙ@ʼÅ�ÛÏÅ�ÖyÐnÒ�Ô�мÑ+ÅWмÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ@ʼÅYËÍÖ�Ò�Ê�Æ@Å�Ê�мÒ<Æ�ÅkèyËÍÈSÅdÎ�ß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+Ø<ÏÅ�мÑ+ÒyÆÔ�Ò�Ê#мÑ�Å�ÈSÒ�Ù+Ö+Æ�ʼÅ�Õ�ʼÒyÆ�Ù�É�мËÍÒáÖ*ÈâÝ@ÈâмÅkÏNã5êÅkÖ�ÉkÅáçBßdÅ�Ö+Å�ßíÞìÝ�Õ@ʼÒ�ÛÕ>Ò�ÈSÅaÎ�Ö!ÎáÆ�Î�Õ@мË×èáÅ<Î�ÞÍØáÒ�ʼËìмÑ�Ï8Ô�Ò�ÊWмÑ+Å�ß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+ØHÊ�Î�мË×ÒÇÅkÈâмËÍÏ!Î�мË×Ò�ÖnçßíÑ�ËÍÉqÑ9Ù+ÈSÅkÈBÎ�Ö�ÒáÌ�ÈSÅ�ʼèTÅ�Æ�ÈSËÍØáÖ'Î�Þ�ÏÅkÎ�ÈSÙ�ʼÅkÆ�ÌVÝÇÒáÖ�ÅdÒ�Ô+мÑ+Å{É�ÒáÖVÐSʼÒáÞÕ>Ò�ËÍÖyмÈkã

8 9<ýàö;:=<�ø?>@<>øBAdýàö;CED#øTùWüF:HG(G8JIéô KL:HGáüF<NMéýàö;CgùPORQJýTSU:WV?XBýYG${Ò�Ö+ÈSË×Æ�ÅqÊ�мÑ+ÅDß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+ØaÒ�Ô@мÑ+Å[Z�ÛàÕ>Ò�Ë×ÖVÐSÛàÞÍÅkÖ+Ø�мÑÇË×ÏÕ�Ù+ÞÍÈSÅDʼÅkÈSÕ>ÒáÖ�ÈSÅÒ�Ô � ä��{çB\ ��] �qçVËÍÖVмÒR\_^ ��` �BßíËìмÑß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+ØÇÊ�Î�мËÍÒba;cedyã[��ËìʼÈâÐ�çf\ ��] �ËÍÈWÐSÊ�Î�Ö+ÈâÔ�Ò�ʼÏÅ�ÆËÍÖVмÒ�ÎÇÔ�ʼÅ�åVÙ+ÅkÖ�É�ÝÆ@ÒáÏ!Î�ËÍÖÌVÝhgi�Däj)VмÑ+ËÍÈ{É�Î�Ö!Ì>ÅØ�ËÍèTÅkÖÓÌVÝ

k �ml �3nUoqpPrst*uwv \ ��] �yx p_zF{�|�}~ t � %�� l ��Z���ñ!��� � ñ#�ßíÑ�Å�ʼŠk �ml ��ËÍÈaÎ9Ô�ʼÅ�åVÙ+ÅkÖ�É�ÝyÛ Æ@ÒáÏ!Î�Ë×Ö!ʼÅkÕ@ʼÅkÈSÅkÖVÐ�Î�мËÍÒáÖÓÒ�Ô�\ ��] �qã�êÅ.-yÐ�çVß{ÅëÆ�Å�мÅqʼÏË×Ö�Å&\_^ ��` �YÎ�ÐíÅkèTÅqÊSÝ!ȼÎ�ÏÕ+ÞÍÅ�Æ!Õ>ÒáËÍÖVÐ `6� %��` ������ñ#�qç>ßíÑ+Å�ʼÅ�� ËÍÈ<мÑ+Å�Ï!Î�-@ËÍÏ�Ù�Ï ËÍÖVмÅkØáÅ�Ê<ßíÑ+ËÍÉ�Ñ¥Æ@ÒVÅkÈÖ�Ò�ÐíÅ.-@ÉkÅ�Å�Æ�a c�d&� Z¥ã[�éÔ[a c�d�� ñ�ç�\ ^ ��` �{ÉkÎ�ÖÓÌ>ÅëØ�ËÍèTÅkÖÓÌVÝ

\ ^ ��` ��n ñZ �� � ~ { pPrs� uwv k �ml �yx pfz�{�|�}�B��� ~&�� o�p�rs� u ~ {

k �ml �yx z {Y|(��}�� ~���B��� ~ ��� ���  ) � �(�

Page 2: 0 5 10 15 20...ÈSÙ+ËìÐ Î Ì+ÞÍÅ#ß Î Ê¼Õ+ËÍÖ+ØNÊ Î Ð¼Ë×ÒNßíËìÐ¼Ñ ÒáÙ Ð Õ@ʼÅkÉkËÍÈSÅ Ï Å Î ÈSÙ@Ê¼Å Û Ï Å ÖyÐnÒ Ô Ð¼Ñ+ÅWмÅkÏ

Ò�мÑ+Å�ÊSßíËÍÈSÅ�\ ^ ��` �{É�Î�ÖNÌ>ÅëØáËÍèTÅkÖ�ÌVÝ\ ^ ��` ��n ñ� �� �¢¡ { p�rs� uNv k �ml �yx p_z {�|�}�B��� ~ �

� oqpPrs� u oqp ¡ {k �ml �yx z {Y|*�2}�� ~���B��� ~£� � ��� W¤ � *�

ädÑ+ÅdмÑ+Å�Ò�ʼÅ�мËÍÉ�Î�Þ+è�Î�ÞÍÙ+ÅdÒ�Ô>мÑ+Å{ßdÎ�ʼÕ�Ë×Ö�ØêÊ�Î�мËÍÒëËÍÈWÆ�Å�î+Ö+Å�Æ9Î�ÈDмÑ+ÅÊ�Î�мË×Ò�Ò�ÔDÐ ß{Ò#ÈSÒáÙ�Ö'ÆJÈSÕ>ÅkÅ�Æ�Èa ced n * @ñ ¤ ¥ � % ¤ ¥�¦ v * yñ ¤ ¥ � % ¤ ¥!¦w§ � � òB�ßíÑ�Å�ʼŠ¦ v ËÍÈ_мÑ�Å{Ò�ʼË×Ø�ËÍÖ'Î�ÞyʼÒVÒáÏ�мÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ@ʼÅ{Î�Ö'Æ ¦w§ Ë×È�мÑ�ÅYʼÒVÒ�ÏмÅkÏÕ>ÅqÊ�Î�мÙ�ʼÅHÎ�Ô�мÅqÊaÚ+Ù+É�мÙ+Î�мËÍÒáÖÓÎ�ÐíмËÍÏÅj¨�ã8JI�8 V¥ú3<©A{÷�ýTªP:WVLMYCnùnøVý}÷*«3S¬Oâùvø­>@<>øBAdýàö;C®K5<>÷�ýéù ¯°G�±

÷áýTSU<>÷áýàù_öädÑ�Å�ÉkÒ�ÏÕ>ÅkÖ+ȼÎ�мËÍÒáÖ�Ò�Ô<Ë×ÏÕ�Ù+ÞÍÈSÅʼÅkÈSÕ>ÒáÖ�ÈSÅkÈÒ�Ô � ä���È�Ì+Î�ÈSÅ�Æ*ÒáÖмÑ�ÅJмÑ�ÅkÒ�ʼÅ�мËÍÉ�Î�ÞíèáÎ�Þ×Ù�Å�Ò�Ô<мÑ�ÅJßdÎ�ʼÕ�Ë×Ö�Ø Ê�Î�мËÍÒZÉ�Î�Ö+Ö+Ò�Ð#Ì>Å�ØáÙ'Î�ÊSÛÎ�ÖyмÅ�Å�Æ�мҥÌ>ÅJÈSÙ+ËìÐ�Î�Ì�ÞÍÅÓÌ>ÅkÉ�Î�Ù+ÈSÅJмÑ+Å�ʼÅÓÎ�ʼÅÓÌ�Ë×Î�ÈÎ�Ö'Æ�Å�ÊSʼÒ�ʼÈËÍÖмÑ�ÅHÏÅ�Î�ÈSÙ@ʼÅkÏÅkÖVÐ�Ò�Ô�мÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ�ʼÅHÙ�ÈSË×Ö�Ø9мÑ�Å�ʼÏÒáÏÅ�мÅqʼÈkã�²YÎ�ÉqÑмÑ�Å�ʼÏÒáÏÅ�мÅqÊDÈSÑ+Ò�ßíÈBмÑ+ÅdмÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ�ʼÅíÎ�ÐYÒ�Ö+ÞìÝ9ÒáÖ+ÅíÕ>Ò�Ë×ÖVÐWËÍÖ�мÑ+ÅʼÒVÒ�ÏNçyÎ�Ö+Æ�мÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ@ʼÅkÈWË×ÖмÑ�ÅíÐSÊ�Î�Ö+ÈâÔ�Å�ÊdÉ�Ñ'Î�Ö+Ö+Å�Þ'Ò�ÔvÈSÒáÙ�Ö'ÆÎ�ʼÅÖ�Ò�Ð�Î�ÞìßdÎ�Ý@ÈÇÙ+Ö�ËìÔæÒ�ʼÏNãädÑ+Å�ʼÅ�Ô�Ò�ʼÅáçBËÍÖ Ð¼Ñ+ËÍÈÇÈSÅkÉ�мËÍÒáÖvç_ßdÅÕ@ʼÒáÕ>Ò�ÈSÅÎ�Ö5Î�Ù�мÒ�Ï!Î�мËÍÉÇÏÅ�мÑ+ÒyÆ�Ò�ÔWÅkÈâмËÍÏ!Î�мËÍÖ+Ø#мÑ�Åëß�Î�ʼÕ�ËÍÖ+ØÊ�Î�мËÍÒ!Ù+ÈSËÍÖ+ØмÑ�Å<Ò�Ì+ÈSÅ�ʼèTÅkÆ!ÈSËÍØ�Ö'Î�Þ>Ô�ʼÒáÏ ÎÇÏËÍÉ�ʼÒáÕ�Ñ+Ò�Ö+ÅaÕ+Þ×Î�ÉkÅkÆJÎ�Ð�ÒáÖ�ÞìÝÒáÖ�ÅêÒ�ÔмÑ�ÅHÉkÒáÖVÐSʼÒ�ÞnÕ>Ò�Ë×ÖVмÈkã� Ö�мÑ�ËÍÈJÏÅqмÑ+ÒyÆvç{мÑ+ÅÓßdÎ�ʼÕ+ËÍÖ�Ø�Ê�Î�мËÍÒ�ßíÑ+ËÍÉ�ÑgÏËÍÖ+ËÍÏË21kÅkÈ#мÑ+ÅȼåVÙ'Î�ʼÅ�Æ�ÅqÊSʼÒ�Ê&xëÌ>Å�Ð ß{ÅkÅkÖÓÒ�Ì+ÈSÅ�ʼèáÅ�Æ�ÈSËÍØáÖ+Î�ÞP³ ��] �dÎ�Ö'ÆJÅkÈâмËÍÏ!Î�мÅ�ÆÈSËÍØáÖ+Î�Þ´³ ��] �{ËÍÈíÈSÒáÙ�ØáÑVÐ�ãYädÑ+ÅëȼåVÙ'Î�ʼÅ�Æ�ÅqÊSʼÒ�ÊjxÇËÍÈaÆ�Åqî'Ö+ÅkÆÓÎ�Èxjn s t¶µ ³ ��] �J� ´³ ��] ��·w¸J� � 7(�ßíÑ�Å�ʼŠ´³ ��] �3n����J�D亹 k ^ �ml ��a ced �y» �ml ��¼ �ml ��½ � ¥ �Î�Ö'Æ­�y�J�Dä­¾ � ¿ Æ�ÅkÖ�Ò�мÅkÈaмÑ+ÅÇËÍÖ@èáÅ�ʼÈSÅ��J�Dä�ÒáÕ>Å�Ê�Î�мÒ�Ê�ã k ^ �ml ��a c�d �ËÍÈ k �ml �BßdÎ�ʼÕ>Å�Æ#ßíËìмÑß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+ØÇÊ�Î�мËÍÒ�a;c�d@ç_» �ml �DË×È{Ë×ÖyèTÅqʼÈSÅaî+ÞÍмÅqÊÒ�Ô k ^ �ml ��a c�d �qç+Î�Ö'Æ�¼ �ml �{ËÍÈíмÑ+ÅHËÍÖ+Õ�Ù�ÐíÈSËÍØáÖ+Î�ÞnÒ�Ô�мÑ�ÅHÈâÝ@ÈâмÅkÏNãóYÝZÙ�ÈSËÍÖ+ØÓмÑ�ÅȼåyÙ+Î�ʼÅ�Æ¥Å�ÊSʼÒ�Ê�x�Î�Ö'Æ5мÑ+ÅbÀ Û}мÑZß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+ØNÊ�Î�мË×Òa°Á2Â�Ãc�d ç+мÑ+Å � À � ñ!�éÛ}мÑNß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+Ø#Ê�Î�мËÍÒ�a°Á0Â�Ä r Ãced É�Î�Ö)Ì>ÅÇÙ�Õ�Æ+Î�мÅkÆÓÌVÝ

мÑ�ÅHÈâмÅkÅkÕ>ÅkÈâÐ<Æ@ÅkÈSÉkÅkÖVÐaÏÅ�мÑ+ÒyÆ�ç@Î�ÈaÈSÑ+Ò�ßíÖNÌ>ÅkÞÍÒ�ß�)a Á2Â�Ä r Ãc�d nUa Á2Â�Ãc�d �ºÅÇÆ xÆ a;c�dÉÈÈÈÈ Ê ��� u Ê �0Ë ���� � �TÌ �ßíÑ�Å�ʼÅiÅ�ËÍÈíÎ�ÈâмÅkÕ@ÛàÈSË�1�ÅHÕ'Î�Ê�Î�ÏÅ�мÅ�Ê�ã��éÖJмÑ�ÅêÈSÅkÉ�ÒáÖ'Æ!мÅ�Ê¼Ï Ò�Ö�мÑ+ÅʼËÍØáÑVÐSÛàÑ'Î�Ö'ÆÓÈSË×Æ@Å�Ò�Ô[²Yå'ã �TÌ �qç+мÑ�ÅëÕ'Î�ÊSмË�Î�ÞDÆ�ËìÜ�Å�ʼÅ�ÖyмË×Î�мË×Ò�Ö)É�Î�Ö)Ì>ÅØ�Ë×èáÅkÖÓÌVÝÆ xÆ a c�d n � s t¶µ ³ ��] �J�@´³ ��] � · � ÆÆ a ced µ ³ ��] ����´³ ��] � ·

n � s t¶µ ³ ��] �J� ´³ ��] ��·� ÆÆ a c�d ¹ �q���J�Dä�Í k ^ �ml ��a;c�d(�y» �ml ��¼ �ml �YÎ ½n � s t¶µ ³ ��] �J� ´³ ��] � ·�_Ï �q���J�DäÑÐ ÆÆ a c�d k ^ �ml ��a;c�d*�y» �ml ��¼ �ml �YÒPÓ+� �mÔ �

ßíÑ�Å�ʼŠÆÆ a;c�d k ^ �ml ��a;c�dB�Õn ÆÆ a;ced �J�Dä ¹ \ ^ ��` �Öa;c�d*� ½n �J�Dä Ï ÆÆ a c�d \ ^ ��` �Öa c�d �#Ó+� �m× �ßíÑ�Å�ʼÅØ�J�Dä?¾ � ¿ Æ�ÅkÖ�Ò�мÅkÈ�мÑ+ÅØ�J�Dä ÒáÕ>Å�Ê�Î�мÒ�Ê�ã �éÔ�a Á2Â�Ãc�d ËÍÈØ�ʼÅ�Î�мÅqÊ8мÑ+Î�Ö Ò�Ê4Å�åVÙ'Î�Þ�Ð¼Ò ñáç�мÑ+Å Õ+Î�ÊSмË×Î�Þ�Æ�ËìÜ�Å�ʼÅkÖVмË×Î�мËÍÒ�ÖÆ \ ^ ��` ��a c�d �ÚÙ Æ a c�d ËÍÖ�²Wå'ã �m× �dÉ�Î�ÖÓÌ>ÅHØáËÍèTÅkÖÓÌyÝÆ \ ^ ��` �Öa ced �Æ a c�d n ñZ �� � ~ { p�rs� uNv k �ml �yx p_z {Y|�}�f��� ~ ���ÖÛ ��Ü l_`a ¸c�d Z

� oqp�rs� u ~ {k �ml �yx z {�|(��}�� ~���B��� ~ �E�ÖÛ ��Ü �ml �WZ­� `a ¸ced Z � ���  ) � ñ�%B�

Ò�мÑ+Å�ÊSßíËÍÈSÅ Æ \_^ ��` ��a;cedB�ÚÙ Æ a;ced9É�Î�ÖNÌ>ÅHØáËÍèTÅ�ÖNÌVÝÆ \_^ ��` ��a ced �Æ a;c�d n ñ� �� � ¡ { p�rs� uwv k �ml �yx p_z {Y|(}�B��� ~ � �ÖÛ ��Ü lF`a ¸c�d Z

� o�p�rs� u oqp ¡ {k �ml �yx z {Y|(��}�� ~���B��� ~ � �ÚÛ �!Ü �ml �WZ�� `a ¸c�d Z � ���  ¤ � ñ�ñ!�

� Ö�Õ@Ê�Î�É�мËÍÉkÅ�çWî�ʼÈâÐ�çDмÑ+Å!Î�Æ+Î�Õ@Ð�Î�мËÍÒáÖ�Î�Þ×Ø�Ò�ʼËìмÑ+Ï�ËÍÈ�Õ>Å�ÊSÔ�Ò�ʼÏÅ�ÆËÍÖ¥Õ'Î�ÊSмËÍÉkÙ�Þ×Î�Ê�ÉkÒáÖVÐSʼÒ�ÞYÕ>Ò�Ë×ÖVÐëÔ�Ò�ÊÇÅ�ÊSʼÒ�Ê9Ò�Ì+ÈSÅ�ʼè�Î�мËÍÒ�Önãb�<Å.-yÐ�çnмÑ�ÅßdÎ�ʼÕ�Ë×Ö�ØÊ�Î�мËÍÒ!ÒáÌ�Ð�Î�ËÍÖ+Å�ÆNÌVÝJмÑ+ÅÇÎ�ÞÍØ�Ò�ʼËìмÑ+Ï Ë×È<Î�Õ�Õ+ÞÍËÍÅ�ÆÓмÒ!Ò�мÑ�Å�ÊÉ�ÒáÖVÐSʼÒáÞ>Õ>Ò�Ë×ÖVмÈWÔæÒ�Ê{ßíÑ+ËÍÉqÑ!мÑ+Å�ËÍÊYʼÅkÕ�ʼÒyÆ@Ù+ÉkÅkÆ!ÈSËÍØ�Ö'Î�ÞÍÈíÎ�ʼÅêÖ+Ò�ÐdÒ�Ì�ÛÈSÅqʼèTÅ�ÆÌVÝ�мÑ+ÅaÈâÝ@ÈâмÅkÏNãDóWÝÙ+ÈSËÍÖ+Ø9Î�Ì>Ò�èTÅqÛéÏÅ�ÖyмËÍÒ�Ö+Å�Æ�Õ@ʼÒVÉkÅ�Æ@Ù�ʼÅáçß{ÅÇÉ�Î�Ö5ÉkÒ�ÏÕ>ÅkÖ+ȼÎ�мÅÇмÑ�ÅHмÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ�ʼÅëÚ'Ù�É�мÙ'Î�мË×Ò�Ö+ÈaËÍÖ5Î�ÞÍÞ�ÉkÒ�Ö�ÛÐSʼÒ�ÞnÕ>Ò�ËÍÖyмÈkãÝ D°:�øfOâùnøBSÞ<�öYü�: ù�OßV ú;<©AY÷áýmª�: V5MTC_ùvøVý}÷*«3S Oâùvø>@<�ø*Adýàö;CEKL<�÷�ýàù�¯�G�÷áýTSU<�÷�ýàù_ö�éÖ Ð¼Ñ+ËÍÈ Õ'Î�Õ>Å�Ê�ç9ß{Å�Î�ÈSÈSÙ+ÏÅ�мÑ+Î�РмÑ+Å�ÖyÙ+Ï9Ì>Å�Ê5Ò�Ô!ÈSÅkÉ�ÒáÖ'Æ�Î�ÊSÝÎ�ÉkÒáÙ�ÈâмËÍÉ)ÈSÒáÙ�ʼÉ�ÅkÈ!Ò�ÔêмÑ�ÅÓʼÅkÕ@ʼÒyÆ�Ù+ÉqмË×Ò�Ö�ÈâÝ@ÈâмÅkÏ&ËÍÈNñ ¥ Î�Ö+Æ*мÑ�ÅÖyÙ�Ï�Ì>Å�ÊíÒ�ÔYÉ�ÒáÖVÐSʼÒáÞ�Õ>Ò�ËÍÖyмÈaËÍÈ ¥ ãaÄZÅÇÅkèáÎ�ÞÍÙ'Î�мÅëмÑ+Î�Ð<ËÍÔBмÑ�Å�Ò�Õ�мËìÛÏË21kÅkÆ)ßdÎ�ʼÕ�Ë×Ö�Ø�Ê�Î�мË×Ò�Ï!Î�мÉ�Ñ+ÅkÈaмÑ+Å�ʼÒVÒáÏ É�Ñ'Î�Ê�Î�É�мÅ�ʼËÍÈâмËÍÉkÈ�Î�Ô�мÅ�ÊмÅ�ÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ@ʼÅêÚ'Ù�É�мÙ'Î�мË×Ò�ÖÓÌVÝ!мÑ+ÅHÕ@ʼÒáÕ>Ò�ÈSÅ�ÆÓÏÅ�мÑ�ÒyÆvãÝ�Iéô àá:H<NGáûWøf:HSU:'ö�÷NùPOëõ!SUA{û;MTG*:WKL:HG�A<ùnö;G(:ädÑ�ÅíË×ÏÕ�Ù+ÞÍÈSÅdʼÅkÈSÕ>Ò�Ö+ÈSÅkÈYÙ+ÈSÅ�Æ�ËÍÖ#мÑ�Ë×ÈBÈâмÙ+Æ@Ý�Î�ʼÅíÏÅ�Î�ÈSÙ@ʼÅ�Æ�ËÍÖ!Î�ÖÎ�ÉkÒáÙ�ÈâмËÍÉÅ.-@Õ>Å�ʼËÍÏÅkÖVÐêʼÒVÒáÏNç_ËÍÖ¥ßíÑ+ËÍÉ�ѥмÑ�Å9ʼÅkèTÅqʼÌ>Å�Ê�Î�мËÍÒáÖ Ð¼ËÍÏÅËÍÈÎ�Ì>ÒáÙ@Ð%@ãÍñ!75ÈSÅkÉkÒáÖ+Æ�Èkã�ädÑ+ÅÓÎ�ÊSÊ�Î�Ö+ØáÅ�ÏÅkÖVÐÒ�Ô<мÑ+Å�Î�Õ+Õ+Î�Ê�Î�мÙ+ÈËÍÈ9ÈSÑ+Ò�ßíÖ�ËÍÖ ��ËÍØ�ã�ñ�ã �@Ë0-ZÕ>ÒáÈSËìмËÍÒáÖ+ÈkçdÎ�Ð9мÑ+ÅÐ ß{Ò¥Å�Î�ʼÈ�Ò�Ô<мÑ�ÅêïYäq�!Î�Ö+Æ+%yã %B7�Ï ËÍÖ�Ô�ʼÒáÖVÐaÎ�Ö+Æ�Ì>ÅkÑ�ËÍÖ'ÆмÑ+ÅkÏNç@Î�ʼÅHÈSÅkÞÍÅkÉ�мÅ�ÆÓÎ�ÈÉ�ÒáÖVÐSʼÒáÞ'Õ>Ò�ËÍÖyмÈYÎ�ÐYßíÑ+ËÍÉ�Ñ#мÑ+ÅíÏËÍÉ�ʼÒáÕ�Ñ+ÒáÖ�ÅkÈdÎ�ʼÅíÈSÅ�Ð�ç@Î�ÈYÈSÑ+Ò�ßíÖ!Ë×Ö��ËÍØ@ãf�VãBädËÍÏÅdÈâÐSʼÅ�мÉ�Ñ+Å�ÆÇÕ+Ù�Þ×ÈSÅj� ¥ � � äq�Fâ;�nßdÎ�ÈBÙ+ÈSÅkÆ9Î�ÈBмÑ�Å{ÈSÒ�Ù+Ö'ÆÈSÒ�Ù�ʼÉkÅ!ÈSËÍØáÖ+Î�ÞWÔæÒ�Ê9ÏÅ�Î�ÈSÙ�ʼÅkÏÅkÖVÐ�çvßíÑ+Å�ʼÅJäq�Fâ�ÈSËÍØáÖ+Î�ÞdÞÍÅkÖ�Ø�мÑ�ËÍÈñ� @ñ�% Ì ��ÛàÕ>ÒáËÍÖVÐ�ç'ȼÎ�ÏÕ�ÞÍË×Ö�Ø�Ô�ʼÅkåyÙ�ÅkÖ+ÉqÝ!Ë×Èíò Ô %*%(%hj1áç+Î�Ö+Æ�Î�Æ+Æ@ËÍмËÍÒ�ÖÔ�Ò�Ê<Î�èTÅ�Ê�Î�ØáËÍÖ+ØËÍÈíò�мËÍÏÅkÈkãÝ�I�8 ã�û;SU:+øTýéüF<NMiä�ùnö{úYýà÷�ýéùnö<Å�ʼÅáçdß{Å Î�ÐSмÅkÏÕ@Ð#мÒZß�Î�ʼÕgмÑ+ÅNËÍÏÕ�Ù+ÞÍÈSÅÓʼÅkÈSÕ>Ò�Ö+ÈSÅkÈJÒ�Ô � ä��{çä�� § ç'ËÍÖÓмÑ�ÒáÈSÅëÒ�Ô � ä��{ç'ä�� v ãdädÑ�ÅHʼÒVÒáÏ�мÅkÏÕ>Å�Ê�Î�мÙ�ʼÅêÔ�Ò�Êêä�� §ËÍÈ¢� Ì ã ¥ "($�ÒáÖ!Î�èTÅ�Ê�Î�ØáÅáç�Î�Ö+Æ�мÑ'Î�Ð{ÔæÒ�Ê�ä�� v Ë×È�� ¥ ã ��"($*ÒáÖJÎ�èTÅ�Ê�Î�ØáÅáãädÑ�ÅaмÑ�ÅkÒ�ʼÅqмË×ÉkÎ�Þ>è�Î�ÞÍÙ+ÅaÒ�ÔvмÑ+Å�ß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+ØÇÊ�Î�мËÍÒ@çHa ced çyËÍÈdÉ�Î�ÞÍÉkÙ+Þ×Î�мÅkÆмÒ�Ì>Å�ñáã %*%*��ò*%JÙ�ÈSË×Ö�Øb²Wå>ã � òB�qã

Page 3: 0 5 10 15 20...ÈSÙ+ËìÐ Î Ì+ÞÍÅ#ß Î Ê¼Õ+ËÍÖ+ØNÊ Î Ð¼Ë×ÒNßíËìÐ¼Ñ ÒáÙ Ð Õ@ʼÅkÉkËÍÈSÅ Ï Å Î ÈSÙ@Ê¼Å Û Ï Å ÖyÐnÒ Ô Ð¼Ñ+ÅWмÅkÏ

å ����m�iqp­æ�ç �_ÎkÝVÒáÙ@ÐíÒ�ÔWÎ�ÉkÒáÙ�ÈâмË×ÉëÅ�-�Õ>ÅqʼË×ÏÅ�ÖyÐ�ʼÒVÒ�ÏNã

å ����m�i�phèNç ïíÊSÊ�Î�Ö�ØáÅkÏÅkÖVÐ�Ò�ÔBÏËÍÉ�ʼÒáÕ�Ñ+ÒáÖ�ÅkÈkãädÑ+ÅêÕ@ʼÒáÕ>Ò�ÈSÅ�Æ�Î�ÞÍØáÒ�ʼËìмÑ�Ï ÈSÅ�Î�ʼÉ�Ñ+Å�ÈdÔæÒ�Ê�мÑ�ÅaßdÎ�ʼÕ�Ë×Ö�Ø9Ê�Î�мË×Ò9ÌVÝ

Ù�ÈSË×Ö�Ø9мÑ�ÅêÒáÖ�ÞìÝ!ÒáÌ+ÈSÅqʼèTÅ�Æ�ÈSËÍØ�Ö'Î�ÞvÎ�Ð&$¢éáãDÄ�ÅëÎ�Õ+Õ+ÞìÝмÑ�Å<ß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+ØÊ�Î�мË×ÒJËÍÖ5$¢é�мÒ!мÑ+Å�ÉkÒáÏÕ>ÅkÖ�ȼÎ�мËÍÒáÖ5Ò�ÔYмÅkÏÕ>ÅqÊ�Î�мÙ�ʼÅëÚ+Ù+É�мÙ+Î�мËÍÒáÖËÍÖ*Ò�мÑ�Å�ÊÉkÒ�ÖyÐSʼÒ�Þ�Õ>ÒáËÍÖVÐ¼È � $ r ç¢$ ¸ ç�$¢êáç¢$�ë�ç{Î�Ö'Æ®$¢ì!�qãí<ÅkÖ+É�Åáçß{ÅJÕ>ÅqÊSÔæÒ�Ê¼Ï Ð¼Ñ+ÅÈSÙ�Õ>Å�ʼèyËÍÈSÅ�Æ�ÎáÆ�Î�Õ@Ð�Î�мËÍÒáÖ*ËÍÖ�ÒáÖ�ÞìÝ $ é ã��éÖ�ÉkÒáÖ@ÛÐSÊ�Î�ÈâÐ�ç@ß{ÅêÕ>Å�ÊSÔ�Ò�ʼÏ�мÑ�Å<Ù�Ö+ÈSÙ�Õ>Å�ʼèyË×ÈSÅkÆJÎ�Æ+Î�Õ�Ð�Î�мËÍÒ�Ö�ËÍÖJÒ�мÑ+ÅqÊ�ÉkÒáÖ@ÛÐSʼÒ�ÞYÕ>Ò�Ë×ÖVмÈkãÓädÑ+ÅËÍÖ+ËìмË×Î�Þ{ÈSÒáÞÍÙ�мËÍÒáÖ�Ò�ÔdмÑ+Å#ßdÎ�ʼÕ�Ë×Ö�ØNÊ�Î�мËÍÒ)ËÍÈÇÈSÅ�ÐмҥÌ>ÅZñ ¤ %*%(%*%(%@çêÎ�Ö'Æ*мÑ+ÅNÕ@ʼÒVÉkÅkÈSÈ!ËÍÈʼÅkÖ+Å�ß{Å�Æ���%¥Ð¼ËÍÏÅkÈkã�ädÑ�ÅÈâмÅkÕ@ÛàÈSË�1�ÅNÕ'Î�Ê�Î�ÏÅ�мÅ�ÊhÅ7ËÍÈî%@ã %*%(%*%@ñ�ã�ädÑ+ÅNËÍÖ�Õ+Ù�Ð#ÈSË×Ø�Ö'Î�Þ<Ò�ÔêмÑ+ÅÈâÝ@ÈâмÅkÏï¼ �ml �HËÍÈ�Î�ÖZËÍÏÕ�Ù+ÞÍÈSÅ�ʼÅkÈSÕ>Ò�Ö+ÈSÅÒ�Ô�мÑ�Å#Ì'Î�Ö'ÆyÛéÕ+Î�ÈSÈHî+ÞÍмÅqÊÒ�ÔnßíÑ�Ë×É�Ñ!мÑ+ÅaÕ'Î�ÈSÈSÌ+Î�Ö+Æ!Ê�Î�Ö+ØáÅ<ËÍÈêñ!7�%!ð'ñ�%*%(%*%hj1�ã�êÅ�ʼÅ�Î�Ô�мÅ�Ê�çyß{ÅÆ@Å�î'Ö�Å#ä�� ^§ Î�ÈÇä�� § ßdÎ�ʼÕ>Å�Æ ÌyÝÓмÑ+Å9мÑ�ÅkÒ�ʼÅqмË×ÉkÎ�ÞBß�Î�ʼÕ�ËÍÖ+ØÓÊ�Î�мË×ÒÎ�Ö'Æ�ä�� ^ ^§ Î�ÈÇмÑ+Å!ä�� § ßdÎ�ʼÕ>Å�ÆZÌVÝ Ð¼Ñ+ÅÈSÙ�ËÍÐ�Î�Ì+ÞÍÅß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+ØNÊ�Î�мË×ÒßíÑ�Ë×É�ÑÓËÍÈaÒáÌ@Ð�Î�ËÍÖ+Å�ÆJÌVÝJмÑ�ÅëÎáÆ�Î�Õ@мË×èáÅëÏÅ�мÑ+ÒyÆ�ãñêÈSËÍÖ+ØмÑ+ÅÇËÍÏÕ+Ù�ÞÍÈSÅÇʼÅ�ÈSÕ>ÒáÖ+ÈSÅ�Èëä�� v ç�ä�� § ä�� ^§ Î�Ö'Æ5ä�� ^ ^§ ç'ß{ÅÆ@ÅkÈSËÍØáÖÇËÍÖ@èáÅ�ʼÈSÅWî+ÞìмÅ�ʼÈnÔ�Ò�Ê�мÑ�ÅYÏ9Ù+ÞìмËÍÉqÑ+Î�Ö+Ö�ÅkÞáÈSÒ�Ù+Ö+ÆëʼÅ�Õ�ʼÒyÆ�Ù�É�мËÍÒáÖÈâÝ@ÈâмÅkÏNãNädÑ+ÅJË×ÖyèTÅqʼÈSÅ#î'ÞìмÅ�ʼÈ#Î�ʼÅJÆ�ÅkÈSËÍØáÖ�Å�Æ�ÌVݥмÑ�Å!Þ×ÅkÎ�ÈâÐSÛàÖ+Ò�ʼÏÈSÒ�Þ×Ù@мËÍÒáÖ�Ë×Ö�мÑ�ÅJÔ�ʼÅ�åVÙ+ÅkÖ�É�Ý�Æ@ÒáÏ!Î�ËÍÖvã�ädÑ+Å�ËÍÏÕ+Ù+ÞÍÈSÅʼÅkÈSÕ>Ò�Ö+ÈSÅkÈkçËÍÖ�ßíÑ+ËÍÉ�Ñ�мÑ�Å�ÈSËÍØáÖ+Î�ÞíÞÍÅkÖ+Ø�мÑ*Ë×È Ì �(%(%¥Õ>ÒáËÍÖVмÈkç{Î�ʼÅ�ÐSÊ�Î�Ö+ÈâÔ�Ò�ʼÏÅ�ÆËÍÖVмÒJмÑ�Å9Ô�ʼÅ�åVÙ+ÅkÖ�É�Ý Æ�Ò�Ï!Î�ËÍÖ5ÌyÝL�J�Dä ßíËìмѥÎ�ÞÍÅkÖ�Ø�Ð¼Ñ Ò�Ô� *� Ì ¥ Ô çÎ�Ö'Æ5Ë×ÖyèTÅqʼÈSÅ9î'ÞìмÅ�ʼÈÇÎ�ʼÅÆ�ÅqмÅ�ʼÏËÍÖ+Å�Æ�ã�ädÑ+ÅkÈSÅ#ËÍÖyèTÅ�ʼÈSÅ�î'ÞìмÅ�ʼÈÇÎ�ʼÅî+ÞÍмÅqʼÅ�Æ�ÌVÝ*Î5Ì'Î�Ö'ÆyÛéÕ+Î�ÈSÈ�î'ÞìмÅ�ÊËÍÖ*ßíÑ+ËÍÉqÑ*мÑ+Å�Õ'Î�ÈSÈSÌ'Î�Ö+Æ*Ê�Î�Ö+Ø�ÅËÍÈ5ñ!7(%#ð'ñ�%*%*%(%ò&1áçaÎ�Ö+ÆcÎ�ʼÅ)мÑ+ÅkÖ�ÐSÊ�Î�Ö+ÈâÔ�Ò�ʼÏÅ�Æ�Ë×ÖVмÒ�мÑ�ÅNмË×ÏÅÆ@ÒáÏ!Î�ËÍÖÌVÝÎR *� Ì ¥ Ô ÛàÕ>ÒáËÍÖVÐ�ËÍÖyèTÅ�ʼÈSÅÉ�J�DäêãVÄ�ÅaÆ@Å�î'Ö�ÅíмÑ�Å<ËÍÖyèTÅ�ʼÈSÅî+ÞÍмÅqʼÈaÒ�ÔWä�� v ç'ä�� § ç>ä���^§ Î�Ö'Æ�ä���^ ^§ Î�È&�Y�jó v ç=�Y�jó § ç����&ój^§ Î�Ö'Æ�Y�jó ^ ^§ ç�ʼÅkÈSÕ>Å�É�мËÍèTÅkÞìÝVãÝ�IeÝ ¯°XJAÉ:+øVýTSU:'ö�÷(<wMÉKL:HGáû3Mà÷��ËÍØáÙ@ʼÅb ÓÈSÑ�Ò�ßíÈÇÎ�Ì>ÅkÑ'Î�èyËÍÒ�ÊÇÒ�ÔYмÑ+Å#Ù�Õ�Æ+Î�мÅ�Æ5ßdÎ�ʼÕ�Ë×Ö�ØÓÊ�Î�мËÍÒNËÍÖмÑ�ÅêËìмÅ�Ê�Î�мËÍèTÅHÎáÆ+Î�Õ�Ð�Î�мË×Ò�Önç+Î�Ö+ÆJмÑ+Åaß�Î�ʼÕ+ËÍÖ+Ø�Ê�Î�мËÍÒ#ÉkÒ�Ö@èáÅ�ʼØáÅkÈíÎ�ÐÎ�Ì>ÒáÙ�Ðëñ�ã %*%@ñ × 7VãädÑ+Å5ʼÅkÞ×Î�мËÍÒáÖ�ÈSÑ+ËÍÕ�Ì>ÅqÐ ßdÅ�ÅkÖcмÑ+Å Ö@Ù�Ï�Ì>Å�ÊJÒ�Ô�ËìмÅ�Ê�Î�мË×Ò�Ö+È)Î�Ö'Æ

ȼåVÙ'Î�ʼÅ�ÆëÅ�ÊSʼÒ�ÊDÔ�ʼÒáÏ�мÑ+ÅYÆ�ÅkÈSËìʼÅ�ÆÇÈSËÍØáÖ'Î�Þ@Î�Ð[$ é ËÍÈ�ÈSÑ�Ò�ßíÖ9ËÍÖ°��Ë×Ø@ã�ò�ãädÑ�Å#ȼåVÙ'Î�ʼÅkÆ¥Å�ÊSʼÒ�ÊÇË×È�Æ@Å�î'Ö�Å�Æ)ÌyÝL²Wå'ã � 7*�qã!ädÑ�Ë×ÈHʼÅ�ÈSÙ+ÞìÐ�ÈSÑ+Ò�ßíÈмÑ+Î�ÐÓмÑ�Å5Å�ÊSʼÒ�Ê)ÉkÎ�Ö�Ì>ŠʼÅkÆ�Ù+É�Å�ÆgÌVÝcÎ�Ì>Ò�Ù�Ð¥ñ Ô Æ+ó<ãÉ��ËÍØáÙ@ʼÅW7

0 5 10 15 201

1.0005

1.001

1.0015

1.002

1.0025

Number of iterations

War

ping

rat

io C

th

ô3õ�öF÷wø�ùiúNû[ü¢ý=þ;ÿÖþ������������Úý �����©þ����;þ�þ���Öý�þ�������©þ.ÿ��������Öþ.ÿ�������������� �Öý=þ!�"��ÿ����# $hÿ������#� %&�'�(*)�ù,+�û�-&þ��Fÿ���� � .����#�/0��.�.��Fÿ��.�12���Éþ�3Bþ�ÿ415.��/6�Úÿ��/�*�7�/�#6�8:9 -<; � =?>�#�3Bþ.ÿ��Úþ!@��2þ.ÿ�� ACB AED A"F A"G AEH A"IJ 9CKML N % N O % O O % P O % O O % Q O % NJ 9CK!RL S�T % U SWV % X S�V % V S�V % Y S�V % T SWV % VJ 9!KCR RL U�Y:% P UU�% Q U/U6% Y U/U6% Q U�P % X U�P % S�Úý �W�Z�?�Öý=þ�ÿÖþ������������Úý ���[�©þ��\�¢þ�þ�]�Öý�þZ:� ���©þ.ÿ^���_���Öþ.ÿ������#�/��"�����`6����ÿÖþW�?þ.ÿÚÿ��(ÿa���a���Öý=þ.ÿa.��/6�Úÿ��/�b�7�/�#6���!�c�(ÿa�qý��#.�ýd�Öý�þ��0ÿiÿÖþ��Fÿ��e�:��.�þ��f�4�#$/���#�b�¢þ.ÿÖþE ��b�/� �Úþ.ÿ�3BþW�f�61a�Öý=þ"�g1:�g�Öþ��0h�þ�i:.�þ��:�^��� A"G %ü¢ý�þ�þ.ÿÚÿ��(ÿ��?��ÿÖþE�c�/��������a.��:3*þ.ÿ�$*þZ�����j��g���j�������/��#.W���#�#1�������#�.��/6�Úÿ��/�*�7�/�#6����h�����+ÿÖþ�� ��..þW�5�61[��7�� � S O ��=k�/0��3*þ.ÿ��$(þ/%ü��� �2þ S �Úý��W�Z�_�Öý�þ 8�9 -l��%�ü¢ý�þ?��ÿ��#$/�#����6�4�/��ÿ�..þ��m��ÿÖþ?�/�:����#=þW��612.��/�3n���3��#�$üEompq�Z�#�Öý J 9CK p�h7�qý��#.�ýd�!ÿÖþ�����þW����ÿÖþ��4�7�/ �Úþ��M����Öý �#��ÿÖþ��Fÿ���� � .����#�/r�g1:�g�Öþ��0%,=3þ��s��ÿÖþ5�Öý=þ]�"��ÿ�� �� $t��ÿ��6.�þ��4��hb�Öý�þ8�9 -u�#� O % N ��=v�]�W3Bþ.ÿ���$*þ/%^wZ�c�Öþ.ÿb�Öý�þ��E�!ÿ����#�$M�Fÿ��6.�þ��4��hn�;þE.W��#�j�Fÿ���3*þf�Öý�þ 8�9 -x�61 S P:% Y0��=y�/z��3*þ.ÿ��$(þ/%hü¢ý�þ��Úþ°ÿÖþ��4�������a�# e�:�#.W���ÖþZ�Öý������¢þl.W��îÿÖþ���#�#{�þa��ý��#$*ý:e\`�����#����1��4�/����hÿÖþ���ÿ����:��.����#�/�g1:�g�Öþ��|�61 � �4�� $��Öý��#�l�/� ��:�������#�/,���#$/�(ÿ����Öý �0%ü¢ý=þ}�4�©þ�.��Úÿ��� .�ý��!ÿ��.��Öþ.ÿ��#�g���#.��u��5�Öý=þ}�g1 �g�Öþ��~�#�j��� ���Úþ®ÿÖþ�e�4�7���Úþ�����ÿÖþ;þ�3/���������ÖþW��%mo��#$/�FÿÖþ T �Úý��W�Z���Öý�þ?�4�©þ�.��Úÿ���6.�ý���ÿ���.��Öþ.ÿ4e�#�g���#.����?�Öý�þq�g1 �g�Öþ����#�j��� �#�Úþ�ÿÖþ��4�7���Úþf�/� �Úþ.ÿ�3BþW�t��� AED %�ü¢ý�þ��ÚþÿÖþ��4�������¢ÿÖþ�3BþW���7�Öý����Z�j��ÿÖþjþ.ÿÚÿ���ÿE�E���C���j���#��@HþW�j�Z���Öý�ý ��$(ý=þ.ÿ���ÿÖþ�e`6��þ��.�12�©þ��s��ÿÖþ�� �4�� $j�Öý=þf��ÿ��/�7��ÚþW�,�bþ��Öý�����h7���:�C�Öý�þ��4�©þ�.��Úÿ���.�ý��!ÿ��.��Öþ�ÿ����g���#.��l�©þ�.W���bþq��#�j�/�g�Z�����l�����Öþ.ÿC.��/�j�©þ� �������#�/*%ü��íþ�3��#�����Öþd�Öý�þ,�4�©þ�.��Úÿ����M.�ý���ÿ���.��Öþ.ÿ��#�g���#.��0����bþ.ÿ��#.W���#�#16hE�;þ.���#.��������Öþ!�Öý=þC�4�©þ�.��Úÿ������ �#�g���(ÿ4���#�z� 8��q��� �Öý��#�".W��5�©þC$/�#3Bþ�[�618:� ; ��=^>�� ���� S������� B�� UXb�#�/$0� �!� �c� � � ��m�� � �c� � � ��� D�� � S U ��qý�þ.ÿÖþ � �M� �c� � � � �#�M�Öý=þ�� ��$/ �#������þ���¢ÿÖþ��4�7���Úþj�����Öý=þ��g1 �g�Öþ���� �������þW�M�61M.���3n�/�#3��#�$qüEo p �Z���Öý J 9CK p ��� A � h���� �n��M� �c� � � � �#��Öý����Z�����Öý=þC�g1 �g�Öþ��|�/� �����#=þW�[��1 .��/�3n�/�#3��#�$�üEomp!�Z�#�Öý2���3Bþ�ÿ��Úþ@����Öþ.ÿ���h=þ�i ..þ�� �E�c�(ÿ J 9!K p�%ü��� �2þ�U��Úý �W�Z�l�Öý�þ 8:� ��%"=?12� �4�#�$]�Öý=þM�Öý�þ��(ÿÖþ�����.�����"��ÿ����# $ÿ������#� hn�;þE.W�]�#�j�Fÿ���3*þ��Öý=þ 8�� �m�61����7�/�:��Y�% Pq��=r�����61���7�/�:�Y�% N � =����4�#�$j�Öý=þa�4� ��������2þq�E�!ÿ����#�$bÿ������#�:%jü¢ý�þ��Úþ�ÿÖþ��4�������C���� ��e.����Öþq�Öý����l�¢þ���� �g�C�� ������t�4� �#�������2þ����­þ�i���.��!�"��ÿ�� �� $bÿ������#�/�

Page 4: 0 5 10 15 20...ÈSÙ+ËìÐ Î Ì+ÞÍÅ#ß Î Ê¼Õ+ËÍÖ+ØNÊ Î Ð¼Ë×ÒNßíËìÐ¼Ñ ÒáÙ Ð Õ@ʼÅkÉkËÍÈSÅ Ï Å Î ÈSÙ@Ê¼Å Û Ï Å ÖyÐnÒ Ô Ð¼Ñ+ÅWмÅkÏ

0 5 10 15 20−20

−18

−16

−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

Number of iterations

Err

or [d

B]

ô;õ�ö�÷Nø�ùC�wû;ü¢ý�þ;ÿÖþ��������#���Úý��#�]�©þ����¢þ.þ�f�Öý�þ"������©þ.ÿ��������Öþ.ÿ������#�������d�Öý�þ]��`6���!ÿÖþW�5þ.ÿÚÿ���ÿ���� A"G % J A"G h_�Öý�þ�ÿÖþ��Fÿ���� ��..þW�z�4�#$/����"��b�/� �Úþ.ÿ�3BþW�f��1q�Öý�þ"�g1:�g�Öþ����s��ÿb�Öý=þ��"��ÿ����# $iÿ������#�iþ��g���#� �����#�_%

0 5 10 15 20−20

−18

−16

−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

Number of iterations

Err

or [d

B]

C1C2C3C5C6

 �¡�¢ £�¤�¥§¦�¨§©"ª�«0¬�«�­�®�¯�°#±/²�³4ª °#´kµ7«�¯�¶�«�«�²·¯�ª «0²�¸�¹�µ7«�¬j±ºM°#¯�«�¬�®�»¯�°#±/² ³Z®²�¼[¯�ª�«C³�½6¸�®�¬�«�¼5«�¬4¬�±�¬�³C®�¯l®­#­*¾�±/²6¯4¬�±/­*´7±/°#²6¯�³E«�¿:¾�«�´:¯lÀ"Á/Âà ²}¯�ª�«�³4«,¾�±/²6¯4¬�±/­C´7±/°#²6¯�³�ÄE¯�ª�«�°�¬ ¬�«�´:¬�±�¼ ¸�¾�«W¼}³4°#Å/²�®­#³5¶�«�¬�«t²�±�¯±µ�³4«�¬�Æn«�¼5µ6Ç ¯�ª�«M³gÇ:³g¯�«�¹0¯�±�¬�«�®­#°#È�«f®�ª�°#Å/ª:»\½�¸�®­#°�¯�Ç[³4±/¸ ²�¼ ¬�«�´ ¬�±�¼:¸�¾�¯�°#±/²2³gÇ ³g¯�«�¹0ÂÉ Ê5Ë�Ì?Í ÎÐÏ�ÑÒ\Ë_ÌÓ «q¼ «�³4¾�¬�°#µ7«W¼,®]¾�±/¹j´7«�² ³�®�¯�°#±/²,¹j«�¯�ª ±�¼[ºc±¬!¯�«�¹j´7«�¬�®�¯�¸:¬�«MÔ�¸�¾�»¯�¸�®�¯�°#±/²qµ6ÇM­#°#²�«W®�¬�¯�°#¹j«m¶E®�¬�´ °#²�ÅZ¯�±C®WÆn±°�¼a¯�ª «^¼ «�Å�¬�®/¼�®�¯�°#±/²f±º:¬�«�»´:¬�±�¼ ¸�¾�¯�°�±²[®¾�¾�¸:¬�®¾�Ç]±º�®f³4±¸�²�¼�¬�«�´ ¬�±�¼ ¸ ¾�¯�°#±/²[³gÇ:³g¯�«�¹0 à ²[²�¸:»¹j«�¬�°#¾W®�­m³4°#¹�¸�­�®�¯�°�±²z¸ ³4°#²�Å5¬�«�®­b«�²�Æ�°#¬�±²�¹j«�²6¯�®�­�¼�®�¯�®:Ä*¶"«�¾�±/¸ ­�¼°#¹j´ ¬�±�Æn«C¯�ª�«!¬�«�´:¬�±�¼ ¸ ¾�¯�°#±/²,®�¾�¾�¸ ¬�®�¾�°#«�³!¸ ³4°#²�Å�¯�ª «M¶E®�¬�´ °#²�Åj´ ¬�±�»¾�«�³4³"¶Z°#¯�ª5®q³4¸�°�¯�®µ ­�«C¶E®�¬�´ °#²�Åq¬�®�¯�°#± Ä °#²5¾�±¹j´�®�¬�°�³4±²[¶Z°�¯�ª ¯�ª�±³4«µ7«�ºc±¬�«�¸�³4°#²�Å ¯�ª�«f´ ¬�±6¾�«�³4³�ÂqÕC­#³4± ¶"«�´:¬�±/´7±³4«W¼z®�²d®/¼�®�´ ¯�°#Æn«�®­�»Å±¬�°�¯�ª�¹Öºs±�¬"¶E®�¬�´�°#²�Åa¬�®�¯�°#±f«�³g¯�°#¹ ®�¯�°#±/²*Â^×?Ç]¸ ³4°#²�Åa¯�ª�«C®/¼ ®´ ¯�°#Æn«®�­�ű¬�°�¯�ª�¹0Äl¶"«d¾W®�²y°#¹j´:¬�±�Æ/«�³[¯�ª «,¬�«�´ ¬�±�¼:¸�¾�¯�°#±/²Ø®�¾�¾�¸:¬�®¾�ÇØ®�¯«�Æ/«�¬4Ç[¾�±/²6¯4¬�±/­*´7±/°#²6¯Zµ6Ç5®µ7±/¸:¯qÙ�Új¼ ×CÂÛ ÜzÍ/ÝbÌ?Ë�Þ,ÎÐß�à�á_âyß�Ì�ã©"ª °�³E¶�±¬�ä ¶E®³l´�®�¬4¯�­�Ç2³4¸ ´�´7±¬4¯�«�¼5µ6Ç2À�å!æ?ç ©xèÐÀ�±¬�«aål«�³4«W®�¬�¾�ªºc±¬Cæ^Æ/±/­#¸ ¯�°#±/²�®­�ç:¾�°#«�² ¾�«q®²�¼2©�«�¾�ª�² ±/­#±/Å�Ç�éE°#²,ê/®´�®�²_Â

0 2000 4000 6000 8000 10000−15

−10

−5

0

5

0 2000 4000 6000 8000 10000−15

−10

−5

0

5

Am

plitu

de [d

B]

0 2000 4000 6000 8000 10000−15

−10

−5

0

5

Frequency [Hz] ?¡c¢:£*¤�¥§ë*¨·ì ¬�«W½6¸�«�² ¾�ǧ¾�ª�®�¬�®�¾�¯�«�¬�°#³g¯�°#¾z±�ºq³gÇ ³g¯�«�¹í°#¹j´ ¸�­#³4«0¬�«�»³4´7±²�³4«2®�¯[À"Á/Âu©"ª «[¯�±´§î�Å/¸:¬�«5°#³�¯�ª «[¶"®�Æ/«�ºs±�¬�¹ï¶Z°�¯�ª Ã\ð!ñMò į�ª «�¹j°�¼ ¼ ­#«fî�Å/¸:¬�«�°#³M¯�ª�®�¯!¶Z°�¯�ª Ã\ð!ñ!óò Ä_®²�¼t¯�ª «�µ7±�¯4¯�±/¹�î�Å/¸:¬�«°#³E¯�ª�®�¯E¶Z°�¯�ª Ã�ðCñ ó óò Âô?õ:ö�÷�¥ ø�¨lç�´7«�¾�¯4¬�¸ ¹ù¼ °#³g¯�±�¬4¯�°�±²t®�¯l«�Æn«�¬4Ç5¾�±/²6¯4¬�±/­*´7±/°#²6¯ç�úùû ¼�×?ü°#²�Æn«�¬�³4«!î�­�¯�«�¬�³ ÀCý ÀEþ À"ÿ À Á À�� À��Ã�ðCñ ò Ú: � �� � �6 � ��Â#Ù Ú: � Ú Â �Ã�ðCñ óò Ù � Ù/ � Ù � Ù/ � Ù � Ù/ ÚÃ\ð!ñ ó óò Ù Ù/Â#Ù ÙÂ#Ù Ù/Â#Ù Ù : � ß �gß��6ß�Ì�Í:ß�Ñû�Ù�ü��zÂ��2°�Ç6±/³4ª °�®�²�¼���Â��q®²�«�¼�®:Ä�� à ²:Æ/«�¬�³4«�î�­�¯�«�¬�°#² Å0±º"¬�±6±¹®�¾�±/¸ ³g¯�°�¾�³�Ä � à æ^æ^æ ©*¬�®²�³�ÂlÕ!ç�ç��mÄ"Æn±/­� ����Äq²�±  �6ÄM´�´*Â#Ù�Ú����Ù ����Ä_Ù !���:Âû ��ü ÕqÂ"�q®�¹j°#²:¸ ¹ ®:Ä"ç� à ³4«0®²�¼#�]Â�ç:ª�°#䮲 ± Ä��/Õ�¹j«�¯�ª ±�¼§±�º¼:«�³4°#Å/²�°#² Åf°#²�Æn«�¬�³4«E³gÇ:³g¯�«�¹xºc±¬"¹�¸�­�¯�°�»Ð¾�ª�®²�² «�­�³4±/¸ ²�¼�¬�«�´:¬�±»¼:¸�¾�¯�°#±/²�³gÇ ³g¯�«�¹x¸�³4°#²�Åa­#«W®�³g¯4»\² ±¬�¹]»Ð³4±/­#¸:¯�°�±²_Ä �$�b¬�±6¾Ân±º*Õl¾�»¯�°#Æn« !:Ä Æn±/­� ��Ä�´�´* �!��� �%�&��Ú Ä�Ù��!:Âû ��ü[ç7Â7ê Â�æ^­#­#°#±¯4¯WÄ Ã Â'�zÂ*ç�¯�±�¯�ª�«�¬�³C®²�¼(��Â7Õq ð «�­�³4±²_Ä'�/Õ)�2¸�­�»¯�°#´�­#«jæm¬4¬�±¬$*��,çdÕl­#Å/±¬�°�¯�ª ¹ ®²�¼ à ¯�³qÕC´�´ ­#°�¾�®�¯�°#±/²t¯�±5¯�ª «Õl¾�¯�°#Æn«]À�±²6¯4¬�±/­^±º"ç:±/¸ ²�¼d®²�¼ ñ °#µ ¬�®�¯�°#±²_Ä � à æ^æ^æ ©_¬�®�²�³�ÂÕ!ç�ç���Ä:Æn±­  ����Ä�² ± Â#Ù �Ä�´ ´_Â#Ù�Ú&�!�+��Ù�Ú��Ú ÄmÙ������Âû Úü ©!Â-,!°#ä�°#¾�ª °�®�²�¼yì� à ¯�®ä�¸ ¬�®�Ä.�n©"°#¹j« Æ®�¬�°�®�¯�°#±² ±º]¬�±6±¹®�¾�±/¸ ³g¯�°�¾0¯4¬�®�²�³gºc«�¬ ºs¸�² ¾�¯�°#±/² ³ ®²�¼u°�¯�³ «0/�«�¾�¯�³j±²k®z¹�¸�­�¯�°�»¹j°#¾�¬�±´�ª�±²�«d¼ «�¬�«�Æn«�¬�µ7«�¬�®�¯�°#±/²y®´ ´ ¬�±n®�¾�ª*Ä � Ó ±¬�ä�³4ª ±/´�±/²

�2°#¾�¬�±´�ª�±²�«�ÕZ¬4¬�®�Ç ³�1�©"ª�«�±¬4Ç6Ä úM«�³4°#Ų32 Õl´�´�­#°#¾W®�¯�°�±²_ÄÀ"Õ Ã ��Ä�Ù ��Ú Âû ��ü ÕqÂ4�q®¹j°#²�¸�¹ ®:Ä7ç� à ³4«]®²�¼��]Â_ç�ª�°#䮲�±:Ä4�/ål±/µ ¸�³g¯M³4±¸�²�¼:»¬�«�´:¬�±�¼ ¸ ¾�¯�°#±/² »Ð³gÇ:³g¯�«�¹ ¼:«�³4°#Å/² ®�Ån®�°�² ³g¯Ø¯�ª�« ª «W®/¼ ¹j±�Æ/«�»¹j«�²6¯WÄ �5�m¬�±6¾/Âz±º·©"ª�«ù³4«�Æn«�²6¯�ª Ó «�³g¯�«�¬�²6�m®¾�°#î�¾�ål«�»Å°�±²�®�­mÕC¾�±¸�³g¯�°#¾�³MÀ�±/² ºc«�¬�«�² ¾�«5è Ó æ�ç:©��^åCÕlÀ ñCÃ4à é�Ä�Æn±/­�Â#Ù/Ä´ ´_ Ú&�!+�6Ú�&�6Ä��!!�:Âû ��ü7��Âlç:¸ È�¸�ä�°�ÄCì�ÂlÕC³�®² ± Ä-,� »8��Â��a°#¹0ÄC®²�¼Ø©!ÂCç:±/² «/Ä-�nÕC²±´ ¯�°#¹�¸ ¹ ¾�±/¹j´ ¸ ¯�«�¬4»ÐÅ/«�²�«�¬�®�¯�«W¼ ´�¸ ­�³4«[³4°#Å/²�®­E³4¸�°�¯�®�µ�­#«5ºc±¬¯�ª «,¹j«W®³4¸:¬�«�¹j«�²6¯ ±ºfÆn«�¬4Ç}­#±/² År°�¹j´ ¸�­#³4«,¬�«�³4´7±/² ³4«�³�Ä ��ê ÂÕl¾�±/¸ ³g¯WÂ7ç�±6¾/Â�Õl¹0Â#Ä Æ/±/­� &��Ä�²�±: �6Ä�´ ´_Â#Ù/ÙÙ +��Ù/Ù �!�:ÄmÙ�����Â