of 25 /25

0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë !...

Page 1: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

������� ������ ������������� ���� �"!#�$ &%'�(�$)�* +-,��$).�� &%��/�0 �

+-,1�$*��2�3�� ���4���5� �6��#78�$,�2�� 9�$) :;���<����=�

>5?A@CBED=FHG�D=IKJMLONP@RQ SUTVD=W�X�YZD\[]T_^WO`�`<@RTbac@edKf g�Th@jikDlF�XO@CdnmoYVF�X�FO@edp

q$rls�t&u9vewxt

y{z}|jz�~����xz<~�z������������K�����jzc�x�������e���x�����c�Rz��e���M���x~O�x�����x�����O�x��|������x�A������z��2�x�=���e�x|j~��_��������x~E�����x�2�/�x���������x�.�xz��'���x~��� ¢¡k�jz��.�_���¢z��_~£���.�e�_~��������e���_~k����|jz������¥¤§¦K�x����������|jz��������.¨j¤���x�������x�R~�����©����x���_¦xz���z����k�_����~���ªj�����_�����j¦«�¢�x~����¬�K�����«~�z����j~����� j­/�e�x�A������z£z����������_�����K�.�'�x~�¤~�z����¢�K��|����������jz/z����������_�����K���x�=���jz�®5�x���jz'¤b�_�Z¤b¯<����©R°j±£�����E�$��������z�~����K������~��x�e��z��²��������¦K�|�����z��e�����K�³ 

´«µ�¶¸·R¹j¹j¹�¶�ºR»h¼_½�¾&¿�ÀOÁ�ÂAÃ�Ã&Ä Å/¾ÆÂ�¿hÄVÇAÈRåɢʢËE̬ÍUÎ�ËEÏÑÐ'ÒMÓ�Ô£Ó�Õ/Ö×ÒMÓ�Ø ÙxÕ/ÖÚÒjÓ�Û£Ó�Õ/ÖÚÜjÓ�Ý/Ó�Þ/ßàÆá9â¥ãMäRå Î�ËEÏÑÐ

æ ½&çAècÇAéÆêAÃ¥Éxë5ìEí å Ì àEî ËÆÌ�ï¢ð î Ì ãMä Ö9ñeð¢Î å Ë'Î î Ì âOò§ã ËÆÍ à�ã�ò³ó Î�ð àEà ̬Πä�ôMá¥â&î'ã Ë à Ö î Î�Ì�õ�ï á¥ö Î ô Ì ã Ë¥ÖxÍ�ð¢õ î Ì ô Î�ËÆÌ÷Î î'áä¢ã ËEÍøÎ�õ å Ì à�î ËE̬ï¢ð î Ì ãMä Ö å¢á õ î ÎAí�ùjÎ�ÍUÍUÎ$Í á9î'öRãCå ÖCú£Î�õ¬ð á í�Î î í�û}Ì àEü Öeñ�ð³Î äjî Ì�õ á�á9àEî Ì�ÍøÎ î Ì ã�äý�þ ÿ��Úÿ��������������� ������������Vÿ���������������×ÿ����� �!��"#���$�%�! ���&'���#() ������$(*��+,-�)��hÿ� ��.�����/&ÿ102�+�3�4�3537698=ÿ*������ :+;�ÿ*��<��! #"+

=?>�@5A�BC�D#E'B�=#F7G�H�@�I!C�@>KJ�L�@MON ÿ* '�hÿ��P�!�Q,R�?��)Aÿ*<��?����(��!��&�(S�×ÿ* (�ÿ���+%,-�� ��$()UT9 ���V&ÿ*����W�."X��ZYeÿ[()� ��5���5\"+�]9^`_'a567b�6-;c�!�()��� �\�+%;�ÿ*��<��! #"+

ÿ*<�����edgf F?H�h!ikj-h�l[C�L5C�@5mon7D7pgB5>'G�@7pgB5> l7HKJ`>5i�I[p�i�@CoF[G�@C1J`L�@ + G#>#>'q1r�s's!t#t#t1J�pgB5>'G�@�pgB5> l7H�J�>5i�I[p�i�@!CgF[G�@C�J.L�@

Ù

Page 2: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

� ��������� � ���������� ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò§ã ËÆÍ à�������� ã�òló Î�ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë à������! #"�$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Ë î Î äjî Ë ã õ á Ì ä Ê¢Ë ã ïeíÎ�ï¢Ì�õ¬Ì î Ï î'ö¢á9ã ËEÏ$Î ä¢å.à�î Î î Ì à�î Ì â9à ß*) ö¢á¥àEá/ò§ã ËÆÍ à Î�Ê¢Ê á Î�Ë�Ì ä� bâ9á¥äjî ËÆÎ�õ¢Î ä¢å.ä¢ãMä í â¥á9ä�î Ë'Î�õ ' ë5ìEí àEî Î î Ì à�î Ì â¥à Öõ¬Ì ü�á õ¬Ì öRãCãeå Ë'Î î Ì ã�à Ö�Î äRå Ê ã,+<á Ë à Ê á¥â&î ËÆÎRÖ +}ö Ì â�ö Î�Ë á ð àEá¥å Ì ä ÍUÎ ä Ï å Ì.- á Ë á9ä�î Î�ÊRÊ¢õ¬Ì â Î î Ì ãMä¢à Î ä¢åÍ ãCå¢á õ àcîÆö Ë ã ð¢ù ö¢ã ð îoà�î Î î Ì à�î Ì â9à ß

)�ËÆÎ å Ì î Ì ã�ä Î�õ�Î�ÊRÊ¢õ¬Ì â Î î Ì ãMä¢à Ì ä¢â õ¬ð å¢á0/ ï³Î�õ¬õ�Ì à�î Ì â Î ä Î�õ�Ï à Ì à�ã�ò Í�ð¢õ î Ì�Ê¢õ á1+<á Î�Ê ãMä à Ï àEîÆá Í à32 Ö îÆö¢á/Eå¢á&î'á9â9î Ì ãMä ã�ò�à Ì�ù ä Î�õ à ò Ë ã Í äRã Ì àEá Ì ä Í�ðRõ î Ì â�ö Î ä¢äRá õ£Ë á¥â9á Ì ôMá Ë à32 Ö /�î'ö¢á{à�î ð å Ï ã�ò ï ã�ä¢á õ á9ä ù îÆö¢àå¢á&î'á ËEÍUÌ ä¢á¥å Ì ä ô Ì ô�ã ð à Ì ä ù!4oíZË'Î_Ï àEî'á Ë á9ã ùMË'Î�Ê ö Ï 25 76�á¥ä¢àEá¥ä Î ä¢å98Cã õ ã Í ãMä Ö}ÙxÜMÜ;: ' Î à<+cá õ¬õ«Î àä ð¢Í á Ë ã ð à Î�ʢʢõ�Ì â Î î Ì ã�ä¢à Ì ä¸â9ã ÍUÍ$ð ä Ì â Î î Ì ãMä�îÆö¢á¥ã Ë�Ï â Ì î'á9å ïjϸû�Î�Ê ö Î á õ¬Ì ÙxÜMÜ�Ò ' Î ä¢å ó Î ã Î ä¢å8 Í Ì îÆö0 ÙxÜMÜ�Þ ' ß) ö Ì à ʳÎ�Ê á Ë + Î à Í ã�î Ì ô Î î'á¥å ïjÏ\Î]Ê¢Ë ã ï¢õ á Í ò Ë ã Í>= ä Î ä¢â Ì÷Î�õ�ÍUÎ î'öRá ÍUÎ î Ì â¥à ß�) ö¢áàÆã í â Î�õ�õ á9å

å¢á õ î ÎKí�ùjÎ�Í ÍUÎ�Í á9îÆö¢ãeå Î�Ê¢ÊRË ã@? ̬ÍUÎ î'á9àoî'öRá ú£Î�õ¬ð á í�Î î í�û}Ì àEü Ö +}ö Ì â�ö Ì à«ä¢ã�î'ö Ì ä ù á õ àÆá ï¢ð î Î à ÍUÎ�õ¬õñ�ð³Î äjî Ì�õ á Ö á ß ù¢ß î'ö¢á Ù,A í�ñ�ð³Î ä�î ̬õ á ßB) ö¢á Î�Ê¢ÊRË ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMä Ì à ï³Î àEá¥å ãMä Î àÆá9â¥ãMäRå²ã Ë åRá Ë�)�Î_Ïeõ ã ËáC? ʳΠä¢à Ì ãMä"ã�ò�î'ö¢á Ê¢ËÆÌ â¥á1ã�ò ÎD= ä Î ä¢â Ì÷Î�õ å¢á ËEÌ ô Î î Ì ôMá Ö ò§ã ËUÌ ä¢à�î Î äRâ¥á Ö/Î Ô�ð¢Ë ã Ê á Î ä ã Ê î Ì ãMä ßE) ö¢ááC? ʳΠä¢à Ì ãMä Ì àkò§ã Ë îÆö¢á Ê¢ËÆÌ â¥á}ã�ò=îÆö¢á�å¢á ËEÌ ô Î î Ì ôMá Î î ΠʢÎ�Ë î Ì â ðRõ÷Î�Ë î Ì¬Í á Î ä¢å Î î Î â9á Ë î Î�Ì ä Ê¢ËEÌ â¥á õ á&ôMá õã�òOîÆö¢á ð äRå¢á ËEõ�ÏeÌ ä ù àÆá9â ð¢ËEÌ î ÏMÖ +}ö Ì â�ö ÍøÎ_Ï ï á Î ä Ì ä¢å¢á&?�ã Ë3Î ä Î àÆàÆá&î Ê¢ËEÌ â9á ß 8Cá¥áGF ðIH á Î ä¢å Û�Î ä Ù_ÜMÜKJ '£ò§ã Ë åRá9î Î�̬õ à ßL ä Î ó Î�ð àÆà Ì÷Î ä{ò ËÆÎ�Í áC+cã Ë üUîÆö¢á�àÆá9â¥ãMä¢å�ã Ë åRá Ë�Î�Ê¢Ê¢Ë ã@? Ì�ÍøÎ î Ì ã�ä õ á Î å¢à�î'ã

M N�0'PO5QSRUT � �VR ÙÓ � ��W �X$ ÙMß�Ù '+}ö¢á Ë áY� Ì à Î äXZ í å Ì¬Í á¥äRà Ì ã�ä Î�õ ó Î�ð àÆà Ì÷Î ä ôMá9â9î'ã Ë + Ì îÆö Í á Î ä ÕøÎ ä¢å1â¥ãxô Î�ËEÌ÷Î ä¢â9á ÍUÎ î ËÆÌ ?[% Ö TÌ à Î ôMá9â9î'ã Ë<Ì ä]\P^ Ö�Î ä¢å W Ì à�àÆã Í á�à ÏeÍ Í á&î ËÆÌ â(Z`_aZ íZÍøÎ î ËÆÌ ? ßK) öRá3ó Î�ð àEà Ì÷Î ä Í ãCåRá õ¢Ì à ð à ð³Î�õ�õ�Ïï³Î àEá¥å ãMä.î'ö¢á}â9á¥äjî ËÆÎ�õ³õ¬Ì�ÍUÌ î�îÆö¢á¥ã Ë á Í ß 8 ð â�ö ñ�ð³Î å ËÆÎ î Ì â Î�Ê¢Ê¢Ë ã@? Ì�ÍøÎ î Ì ã�ä¢à Î�Ë á�áC?eî Ë á Í á õ�Ï�Ê ã ÊRð¢õ÷Î�ËÌ ä ËEÌ àÆü ÍøÎ ä Î�ù á Í á9ä�î�ò§ã ËB= ä Î ä¢â Ì÷Î�õ=Ì ä¢à�î Ì î ð î Ì ãMä¢àb 7c Ì ä Î Î ä¢åXd õ¬Í á Ë9Ö=ÙxÜMÜ�Ü ' ßÔ�ñeð¢Î î Ì ãMä! ÙMß�Ù 'câ Î ä ï á ï¢Ë ã ðRù öjî Ì äjî'ã.î'ö¢á�å ̬Î�ù ãMä Î�õ ò§ã ËEÍ

M OeQ�Rgf �ih R ÙÓ hY�ijBh OeQ�R ^k lmon 7f

l h l R ÙÓipl h ìl 'C$ ÙMß Ó '

+}ö¢á Ë á h O h n $@q@q�qr$ h ^ 's� Ì à Î àEî Î ä¢å Î�Ë å"ä¢ã ËEÍøÎ�õ ôMá9â9îÆã Ë¥Ö ftO 7f n $�q@q@q�$uf ^ 's�wvx\P^ ÖcÎ ä¢åÓ

Page 3: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

j O å Ì÷Î�ù p n $@q@q@qr$ p ^ ' Ì à Î å ̬Î�ù ãMä Î�õ�ÍUÎ î ËEÌ ? ß�) ö Ì à�â Î ä ï á�å¢ã�ä¢á ï�Ï àEã õ ô Ì ä ù î'ö¢á�� ½&È=½&éEÂ�Á�Ä��A½Æê½&Ä � ½&È��AÂ�Á�º³½��Ñé'Ç�»¥Á¬½�

� � O�% $ � W O j $

Î ä¢å Ê¢ð îEî Ì ä ù ��O h Ö fbO ��T ß�«Ê¢ÊRË ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMä¢à�îÆã�îÆö¢á Ê¢Ë ã ï³Î�ï¢Ì�õ¬Ì î Ï å Ì àEî ËÆ̬ïRð î Ì ãMä.ã�ò M Ì ä¢â õ¬ð å¢á�àEá ËEÌ á¥àká&? ʢΠä¢à Ì ãMä¢à c Î î'ö Î�Ì

Î ä¢å Û�Ë ãxô�ãMàEî Ö�ÙxÜMÜjÓCÖ àÆá9â9î Ì ãMä :¢ß×Ó ' Ö ä ð¢Í á ËEÌ â Î�õ� ã ð¢ËEÌ á Ë�Ì äjôMá Ë à Ì ãMä5 L Í ö¢ã�ò Ö<ÙxÜMÒRÙ��Oû}Ì â¥á ÖcÙxÜ�ÞMÕ ' Öc�ãMäjîÆá í��/Î�ËÆõ ã{à ̬Í�ðRõ÷Î î Ì ãMä! Vó õ÷Î àEàÆá ËEÍøÎ ä¢ä]á9î Î�õVß�Ö�Ó�ÕMÕCÙ ' Ö=Î ä¢å¸ä ð¢Í á Ë ã ð à Î�Ê¢Ê¢Ë ã ? Ì�ÍøÎ î Ì ãMäRà + Ì îÆöõ¬Ì�ÍUÌ î'á9å Î â¥â ð¢Ë'Î â Ï ï³Î àÆá9å ãMä Í ã Í á9ä�î ÍUÎ î'â�ö Ì ä ù bàEá¥á 76 Î àÆâ�öRü�á ÖOÓ�ÕMÕjÓAï '«ò§ã Ë Ë á9ò§á Ë á¥äRâ¥á¥àu' ß�) ö¢áî +<ã Î�Ê¢Ê¢Ë ã Î â�ö¢á¥à ð àÆá¥å Ì ä Ê¢Ë'Î â&î Ì â¥á Ö +}ö Ì â�ö Ì ä Ê¢ËÆÌ ä¢â Ì�Ê¢õ á�â Î ä Î â�ö Ì á&ôMá Î ä Ï å¢á9à Ì�Ë á¥å Î â¥â ðRË'Î â ÏÎ�Ë á�ä ð¢Í á ËEÌ â Î�õ� ã ð¢ËÆÌ á Ë�Ì ä�ô�á Ë à Ì ã�ä Î ä¢åXc�ãMäjîÆá í��/Î�ËÆõ ã à Ì�Í�ð¢õ¬Î î Ì ãMä ß� ã Ë à ÍøÎ�õ¬õPñ�ð³Î äjî ̬õ á9à Ö à Ê á9â Ì÷Î�õc�ãMäjîÆá �/Î�ËÆõ ã]à ̬Í$ð¢õ÷Î î Ì ãMä Í á&î'ö¢ãeå¢à Ö à ð â�ö Î à Ì�ÍUÊ ã Ë î Î ä¢â9áøà Î�ÍUÊRõ¬Ì ä ù bàEá¥áá ß ù¢ß Vó õ÷Î àEàÆá ËEÍøÎ ä¢äá9î Î�õhß�Ö¢Ó�ÕMÕRÙ '3' Ö ö Î ôMá ï á9á¥ä å¢á9ô�á õ ã Ê á9å�î'ã Ë á¥å ð â9á�îÆö¢á Ë á ñeðRÌ¬Ë á9å Î�Í ã ð ä�î}ã�ò�à ̬Í�ð¢õ¬Î î Ì ãMä¢à ß

) ö¢á ã ð¢ËÆÌ á Ë.Ì äjô�á Ë à Ì ãMä Í á9îÆö¢ãCå àEî Î�Ë îÆàG+ Ì î'ö îÆö¢áâ�ö Î�Ë'Î â9î'á ËÆÌ àEî Ì â{ò ð ä¢â9î Ì ãMä��� ��s'<O��������� Ö�Bv \ Ö +}ö Ì â�ö Ì à�ü�ä¢ã +}ä Î ä Î�õ�Ï î Ì â Î�õ�õ�Ï�Ì ä{îÆö¢á�â Î àEá ÙMß�Ù ' ß ) ö¢á9ä îÆö¢á Ì äjôMá Ë à Ì ãMäò§ã ËÆÍ$ð¢õ÷Î

! �"o'PO ÙÓ$#

%�&' & � ' ���)( �� ��s'�*+� ÙMß-, '

ö¢ã õ å¢à�ò§ã Ë î'öRá Ê¢Ë ã ï³Î�ï¢Ì�õ¬Ì î Ï å¢á¥ä¢à Ì î Ï ! ß;) öRá/ü�á Ï î'ã Î ä.á ËEË ã Ë�Î ä Î�õ�Ï à Ì à�ã�ò³î ËÆÎ�Ê á/.¥ã Ì å Î�õhÖ á ñ�ð¢Ì å Ì àEî Î äjîÎ�Ê¢ÊRË ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMä¢àcîÆã�îÆö¢á Ì äjî'á ùMË'Î�õ ÙMß0, '

1! �"�$uT � ' Ð O T �Ó2# &k3 m ' & �� 54IT � '6� ' � 387:9 ( ÙMß : '

Ì à/îÆö¢á Û ã Ì àÆàEãMä�à ð¢Í ÍøÎ î Ì ãMänò§ã ËÆÍ�ð¢õ¬Î1! ;"�$ T � $<�s'PO

&klm ' &

! ;"GR Ó2#T ��= '&q ÙMß�> ') ö¢á Ì ä = ä Ì îÆá�à ð¢Í Ù�ß : '=ö Î à2îÆã ï á�î ËEð ä¢â Î î'á¥å Ö àEãoîÆö¢á Ë á¥à ð¢õ î Ì ä ù á ËEË ã Ë à5â¥ãMä¢à Ì à�î Ì ä Î å Ì àÆâ Ë á9î Ì . Î î Ì ã�äá ËEË ã ËUÎ ä¢å Î î ËEð ä¢â Î î Ì ãMä á ËÆË ã Ë¥ßP) ö¢á�å Ì àÆâ Ë á&î Ì . Î î Ì ãMä á ËÆË ã Ë Ì à å¢á¥àEâ ËÆÌ�ï á9å ïjÏ Î�õ¬õ î'á ËÆÍ à Ì ä îÆö¢áÌ ä = ä Ì îÆá{à ð¢Í�Ì ä5 ÙMß-> '�áC?Câ¥á Ê îøîÆö Î î.ò§ã Ë = O ÕRß) ö ð à Ö î'ö¢á ñ�ð á9àEî Ì ãMä öRã,+�î'ö¢á å Ì àÆâ Ë á9î Ì . Î î Ì ã�äá ËEË ã Ë åRá¥â Ë á Î àEá¥à Î à ÏeÍ Ê î'ã�î Ì â Î�õ¬õ�Ï + Ì îÆöUT � î'á9ä¢å Ì ä ù î'ã Õ1Ì à Ì å¢á¥äjî Ì â Î�õ î'ã1îÆö¢á ñ�ð á¥à�î Ì ã�ä ã�ò}îÆö¢á

,

Page 4: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

î Î�̬õ�ï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! ß�� ä¸îÆö¢á�ã�î'öRá Ë ö Î ä¢å Ö î'ö¢á.î ËEð ä¢â Î î Ì ãMä¸á ËÆË ã Ë â Î ä ï á Ë á Î å ã - ÙMß : ' Î äRå Ì àã ï ô Ì ã ð à õ�Ï1Ë á õ¬Î î'á9å îÆã îÆö¢á�î Î�Ì�õOï á9ö Î ô Ì ã Ë ã�ò � ß ) ö¢á Ì ä�� ð á¥ä¢â9áUã�òcî'öRá¥àÆáUá ËEË ã Ë à�ã�ä Î â9â ð¢ËÆÎ â Ï Ì àÌ äjô�á¥àEî ̬ùjÎ î'á¥å î'ö¢á9ã Ë á&î Ì â Î�õ�õ�Ï{Î à�+<á õ�õ2Î àoä ð¢Í á ËEÌ â Î�õ¬õ�ÏnÌ ä �«ï³Î îÆá Î ä¢å�� ö Ì îÆî Ö�ÙxÜMÜjÓCÖ³Ê=ß ÓMÓ ' ß ã Ë�ÎÍ ãCå Ì.= á¥å Î�Ê¢Ê¢Ë ã Î â�ö ð à Ì ä ù ã ð¢ËEÌ á Ë/Ì äjôMá Ë à Ì ãMä Ö àEá¥áY6 Î àEâ�ö¢ü�á Ó�ÕMÕMÓ�Î ' ß

) ö Ì à ʳÎ�Ê á Ë«ÊRË ã Ê ãMàÆá9à Î å Ì.- á Ë á9ä�î Î�Ê¢Ê¢Ë ã Î â�ö1î'ã î'ö¢á Ê¢Ë ã ïRõ á Í0Ì ä Ê¢Ë ãxô Ì å Ì ä ùøÎ ä Î à ÏCÍ Ê îÆã�î Ì âÎ�Ê¢ÊRË ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMäøî'ã.îÆö¢á�å¢á¥ä¢à Ì î Ï ! Ö î'ã.î'ö¢á�î Î�̬õ àcã�ò2î'ö¢á�å Ì àEî ËÆ̬ïRð î Ì ãMänò ð ä¢â&î Ì ã�ä�� Î ä¢å{î'ã.î'öRá��ñ�ð³Î äjî Ì�õ á "��3ò§ã Ë � â õ ãMàÆá£î'ã Õ ã ËcÙMß*) ö Ì à Î�Ê¢ÊRË ã Î â�ö Ì à Ì ä$î'öRácà ÊR̬ËÆÌ î�ã�ò Ý á ËÆÎ ä[ Ù_ÜKJ > ' Ö +}öRã3å¢á ËEÌ ô�á¥àî'öRá Î à ÏeÍ Ê î'ã�î Ì â ËÆ̬ù ö�î<î Î�Ì�õlï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�ò5îÆö¢á3å Ì àEî ËE̬ï¢ð î Ì ã�äøã�ò M Î äRå Ì î'à<å¢á¥äRà Ì î Ï ò ð ä¢â&î Ì ã�ä Ì äøîÆö¢áÊ ãMà Ì î Ì ô�áoåRá = ä Ì î'á3â Î àÆá ÖRÌhß á ß +}ö¢á9ä p n $@q@q@qr$ p ^ Î�ÊRÊ á Î�ËÆÌ ä ù$Ì ä� ÙMß×Ó ' Î�Ë á Î�õ¬õ àEî ËÆÌ â9î õ�Ï�Ê ã�à Ì î Ì ô�á ß ) ö¢áâ¥ã�ä�î ËÆÌ�ï¢ð î Ì ãMäã�ò�îÆö Ì à ʳÎ�Ê á ËoÌ à/î'ã å¢á9ô�á õ ã Ê î'ö¢á Î à ÏeÍUÊ îÆã�î Ì â�î Î�Ì�õPï á9ö Î ô Ì ã Ë ò§ã Ë î'öRá ù á9ä¢á ËÆÎ�õ â Î àEá Ù�ß Ó ' Ö + Ì îÆö¢ã ð î Î ä Ï{Ë á9àEî ËEÌ â&î Ì ã�ä¢à�ãMä{î'ö¢á p� ��� ß ) öRá�á&?eî'á¥äRà Ì ã�ä�ã�ò Ý á Ë'Î ä� à Ë á9à ð¢õ î(+ Î à Í ã�î Ì ô Î î'á9åïjÏÎ�Ë á Î�õPõ¬Ì ò§á3áC? Î�Í Ê¢õ á Ì ä ËÆÌ àEü ÍUÎ ä Î�ù á Í á9äjî Î à Í á9äjî Ì ã�ä¢á¥å ï á9ò§ã Ë á ß

�3ð¢Ë�ʳÎ�Ê á Ë�Ì à�ã ËÆùjÎ ä Ì .9á¥å Î à�ò§ã õ�õ ã +}à ß L ä 8eá¥â9î Ì ãMä Ó +<á Ê¢Ë á9àÆá¥äjî M Î à ï á Ì ä ù á9àÆàEá¥äjî ̬Î�õ¬õ�Ï.Î à ð¢Íã�ò Ì ä¢å¢á Ê á9ä¢å¢á9ä�îcä¢ãMä í â¥á9ä�î Ë'Î�õÑë5ìEí å Ì àEî ËÆÌ�ï¢ð î'á9å ËÆÎ ä¢å¢ã Í ô Î�ËÆÌ÷Î�ï¢õ á9àP+ Ì î'ö å Ì - á Ë á¥äjî<å¢á ùMË á¥á9àcã�òPò Ë á¥á íå¢ã Í Î ä¢åøäRãMä í â9á¥äjî ËÆÎ�õ¬Ì î Ï.ʳÎ�ËÆÎ�Í á9î'á Ë à ß L ä�8Cá9â9î Ì ãMä , îÆö¢á ÍøÎ�Ì ä Î à ÏeÍ Ê î'ã�î Ì â Ë á9à ð¢õ î'à Î�Ë áoå¢á ËÆÌ ôMá¥å ß) ö¢á ï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�ò}îÆö¢á õ ã +cá Ë Î ä¢å ð¢Ê¢Ê á Ë î Î�̬õ à$ã�ò M Î�Ë á{ã ï î Î�Ì ä¢á9å ò§ã Ë î'ö¢á Ë á õ á&ô Î äjî Ë á ù�Ì¬Í á¥à Ö+}ö Ì â�ö Î�Ë á�å¢á9îÆá ËÆÍ Ì äRá¥å ï�Ï î'ö¢á õ ã +<á¥àEî���ö Ì�ù ö¢á¥à�î�á ̬ù á¥äjô Î�õ¬ð á ï á Ì ä ù ä¢á ùMÎ î Ì ôMá Ö .9á Ë ã�ã Ë�Ê ãMà Ì î Ì ôMá ß8Cá9â9î Ì ãMä :UÌ à�å¢á9ô�ã�î'á9å�î'ã ñ�ð³Î äjî Ì�õ á Î�Ê¢Ê¢Ë ã ? Ì�ÍøÎ î Ì ãMä ï³Î àÆá¥å�ãMä�îÆö¢á Ë á¥à ðRõ î'à Ì äX8Cá¥â&î Ì ãMä ,RßÑÔ ? Î�Í.íÊ¢õ á¥à Î ä¢å�àEã Í á å Ì àEâ ð àEà Ì ãMä�ãMä�ã ð¢Ë�Ë á¥à ð¢õ îÆà Ì ä¢â õ�ð å¢á¥å Ì ä 8Cá¥â&î Ì ã�ä > â9ãMä¢â õ�ð å¢á�î'ö¢á ʳÎ�Ê á 货 ) ö¢á9àÆááC? Î�Í Ê¢õ á¥à àÆö¢ã + î'ö Î îøã ð¢ËUÊRË ã Ê ãMàÆá9å Î�Ê¢ÊRË ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMä¢àG+cã Ë ü +cá õ¬õ ò§ã Ë áC?eî Ë á Í á õ�Ï à ÍUÎ�õ¬õ � õ÷Î�ËEù áñ�ð³Î äjî Ì�õ á9à Ö�ï¢ð î<á9ô�á¥äøò§ã Ëkñ�ð³Î äjî ̬õ á9à<à ð â�ö Î à Ù A î'ö¢á Ï�ÍøÎ_Ï àEî ̬õ�õ ä¢ã�î ï á Ê¢Ë á¥â Ì àÆá�á¥ä¢ã ð¢ù ö ß�� äUîÆö¢áã�îÆö¢á Ë ö Î äRå Ö³Ì äâ¥ã�ä�î Ë'Î à�î}î'ã ä ðRÍ á ËÆÌ â Î�õ ã ð¢ËEÌ á Ë�Ì äjôMá Ë à Ì ãMä Ö +}ö Ì â�ö Ì ä Ê¢ËÆÌ ä¢â Ì�Ê¢õ á3â Î ä Î â�ö Ì ô�á Î ä Ïå¢á9à Ì¬Ë á¥å Î â¥â ð¢Ë'Î â ÏMÖ ã ðRË}Î�Ê¢Ê¢Ë ã Î â�ö ÏCÌ á õ å¢à�áC? Ê¢õ�Ì â Ì î}áC? Ê¢Ë á¥àÆà Ì ãMäRà�ò§ã Ë îÆö¢á�áC?eî Ë á Í á ñeð¢Î äjî ̬õ á¥à ß

� �>� ���r�����P���Y������ � �"! � �"#���� �$� ������

8 ð¢ÊRÊ ãMàEácî'ö Î î�îÆö¢áb ù á¥ä¢á Ë'Î�õ�Ì .¥á9å '2á ̬ù á9äjô Î�õ¬ð á9à p � ã�ò M Î�Ê¢Ê á Î�ËÆÌ ä ù3Ì ä� Ù�ß Ó ' Î�Ë á<àÆã Ë î'á9å Ì ä Ì ä¢â Ë á Î à íÌ ä ù ã Ë å¢á 货 8 ð¢Ê¢Ê ãMàEá£îÆö¢á Ë á Î�Ë á&%(' Z å Ì à�î Ì äRâ9î2á Ì�ù á¥äjô Î�õ¬ð á¥à ÖKÎ ä¢å$å¢á9ä¢ã�îÆá ïjÏ*) l îÆö¢á£ö ̬ù öRá¥àEî Ì ä¢å¢áC?ã�ò�î'ö¢á =

í î'ö å Ì àEî Ì ä¢â9î�á ̬ù á9ä�ô Î�õ�ð á Ö�Î ä¢å ïjÏ " l Ì î'à Í�ð¢õ î ̬ÊRõ¬Ì â Ì î Ï " l O )l+ )l' n $ )-, O Õ $ )/. OeZ[' �

:

Page 5: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

î'ö ð à p ��� � q@q@q � p ��� ß� ã Ë = O Ù $@q�q@q�$ % Ö å¢á = ä¢áM l Ð O

��� �� nì p ��� � m ���� ��� n��������� R h �� ì $ Ì ò p ���O Õ $� � m � � �!� n f h $ Ì ò p � O Õ $ ÓCß�Ù '

Î ä¢å f ìl Ð O � � m ��� �!� n f ì q ) öRá¥ä�îÆö¢á MlÎ�Ë á Ì ä¢å¢á Ê á¥äRå¢á¥äjî Î ä¢å

M O9Q +.k #" �$ � &%"&'

f ìlÓ p � R

.k lmonM l q

L ò p � O ÕRÖ î'öRá¥ä M l Ì à£ó Î�ð àÆà ̬Πä ß L ò p ��(�O ÕRÖ îÆö¢á¥ä M l Ì à Î àÆâ Î�õ á9å ô�á Ë à Ì ãMäUã�ò Î §ä¢ãMä í â¥á9ä�î Ë'Î�õ ' ë5ìÆíô Î�ËÆ̬Î�ï¢õ áE+ Ì î'öa" l å¢á ùMË á9á¥à�ã�ò³ò Ë á¥á9å¢ã Í Î ä¢å�ä¢ã�ä í â9á¥äjî ËÆÎ�õ¬Ì î Ï Ê¢Î�Ë'Î�Í á9îÆá Ë*)�ìl O f ìl,+ p ì� ß 8 Ê á¥â Ì = â Î�õ¬õ�ÏMÖÌ ò.-i 0/ �1)jìl $u" l 'cå¢á9ä¢ã�îÆá¥à}î'ö¢á ë5ì2 )jìl ' í å¢á9ä¢à Ì î ÏMÖ î'öRá¥ä

! l �"o'PO Ó3 p � 3 -� Óp �� " �4) ìl $u" l '&$ ÓCß Ó '

+}ö¢á Ë á ! l å¢á9ä¢ã�îÆá¥à}î'ö¢á�å¢á9ä¢à Ì î Ï ã�ò M l ß

5 � ! ! ��76 �98 �Y������� �;:5�=<�� ���a� � #L ä�î'ö Ì à2àEá¥â&î Ì ã�ä +<á<àEö Î�õ�õ å¢á9îÆá ËÆÍ Ì äRáOî'ö¢ákî Î�Ì�õMï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�òeî'öRá<å¢á9ä¢à Ì î Ï ! �"o'Pã�ò M Î à " Î�Ê¢ÊRË ã Î â�öRá¥àî'öRá õ á&ò î Î ä¢å ËÆÌ�ù öjî«á9ä¢å Ê ã Ì äjî'àoã�ò Ì îÆàoà ð¢Ê¢Ê ã Ë î ß L î + ̬õ�õ î ð¢Ë ä�ã ð î«îÆö Î îoî'ö¢á õ á9ò î Ö�Ë á¥à ÊPß=ËE̬ù öjî Ö î Î�̬õï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! å Ì - á Ë à Î â9â¥ã Ë å Ì ä ù +}ö¢á&î'ö¢á Ë p ��� Ö5Ë á9à ÊPß p �>� Ö�Ì à�ä¢á ùMÎ î Ì ôMá Ö .9á Ë ã Ö ã Ë�Ê ãMà Ì î Ì ôMá ß� ã Ëp ��� � ÕRÖ ! ;"o' ï á9ö Î ôMá¥à õ¬Ì ü�á Î â¥ãMäRàEî Î ä�î}î Ì¬Í á¥à ! n �"o' Î à "@? +BA Ö�Î ä¢å ò§ã Ë p ����C Õ.Ì î ï á¥ö Î ô�á¥àõ¬Ì ü�á Î â¥ã�ä¢àEî Î äjîoî Ì¬Í á¥à Î�Ê ã +<á Ë ã�ò "�î Ì¬Í á¥à ! n �"o' Ö�Î à " Î�Ê¢Ê¢Ë ã Î â�ö¢á9à�îÆö¢á õ á&ò î}á¥ä¢å Ê ã Ì ä�î ß

DFEHG IKJMLONPGRQTSVUBNXW0Y[ZKN.L]\^N[_�`�N[acbMJdW0eBNf_�LgaBN.`RJ*\h_ biN ã Ë ã ð¢Ë$Ë á¥à ðRõ î'àa+<ánàEö Î�õ¬õ ä¢á¥á9å î'ö¢áUî Î�Ì�õ<ï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�ò1 bäRãMä í '�â¥á9ä�î Ë'Î�õ<ë ì í å Ì àEî ËÆ̬ïRð î Ì ãMä¢à Ö +}ö¢ã�àÆáå¢á9ä¢à Ì î ÏnÌ à<ü�ä¢ã +}ä Î ä Î�õ�Ï î Ì â Î�õ¬õ�Ï�Ö àÆá9á3ò§ã Ë áC? Î�Í Ê¢õ áG 6�ã�ö¢ä¢àÆã�ä á&î Î�õhß�ÖÑÙxÜMÜ :RÖCÊPß :¢ÙxÒ ' Î ä¢å0 76�ãMö¢ä¢àEãMäá9î Î�õhß�ÖlÙxÜMÜ+>eÖ¢ÊPß :+,MÒ ' Ð

-i �" �1) ì $u" 'Ofjlk ,nm &po �"o'��� �� nì rq "

+ ) ' 29s ì ' n0t 29s ì ' n ) q "o'6� ' k ( �vunw o s ì ) �O Õ 'nì xHy w#z k 2{s ì o " 2{s ì ' n � ' ( s ì ) O Õ '&$ ,Rß�Ù '>

Page 6: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

+}ö¢á Ë á )øÐ O q ) ì Î ä¢å t�� �"o'PO &k. m ,

Ù%�� W %�R��YR Ù ' � " Ó � ì . � � ,Rß Ó '

Ì à/îÆö¢á Í ãeå Ì.= á¥å Ý á9àÆàEá õ ò ð ä¢â9î Ì ãMäã�ò2î'öRá =¢Ë àEî�ü Ì äRå ß) ö¢á�î Î�̬õ5ï á9ö Î ô Ì ã Ë ã�ò t�� �"o'}ò§ã Ë " ? A Ì à Ì ä¢åRá Ê á¥ä¢å¢á9äjî�ã�ò�� Ö àÆá¥á$á ß ù¢ß �«ï¢ËÆÎ�Í ã + Ì î8. Î ä¢å

8eîÆá ùMð ä Ö�ÙxÜMÒ+>CÖ ÜRß JCß�Ù '3' Ðt�� ;"o'PO � ( Ó2# "o' ' n s ì Ù R�� Ù + "o's'C$�"@? A $ ,Rß-, '

+}ö Ì â�ö õ á Î å¢à�îÆã-i �" � ) ì $u"�'O` Ó q Ó2# ' ' n ) k n ' 2 o s ì � ' u w s ì " k 2 '� o s� � ' ( s ì �vu � ( Ù R��< Ù + q "i'3'&$ " ? A $> ,Rß : '

Ì ä{îÆö¢á�â Î àEá ) �O ÕRß ) ã ù á&î'ö¢á Ë + Ì î'ö Óeß Ó 'cîÆö Ì à õ á Î å¢à/îÆã.î'ö¢á�î Î�̬õPï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! l Ì ò p �(�O Õ ' Ð! l �"o'PO ! �

l ;"o' Ù R��< Ù + � 3 " 3 '3'&$ "@? §à ù ä p � ' A $ ,Rß�> '+}ö¢á Ë á ! �l Ì à�å¢á = ä¢á¥å ï�Ï

! �l �"o' РO�� l jlk ,nm & o p � "o'

��� �� 3 " 3 k 2 '� o s� � ' ( s ��� �vu q � ì s ��� � q � ( � ) l �O Õ '3 " 3 2 s ì ' n � ' ( s ��� ) l O Õ 'C$ ,Rß×Ò '+ Ì îÆö

� l Ð O��� �� Ó q Ó$# ' ' n � ' u w s ì ) k n ' 2 o s ìl �

ì� ��� ��� k 2 � n o s� ) l �O Õ '3 p �� 3 ' 2 s ì + W " l + Ó ' ) l O Õ 'Î ä¢å ) l O�� ) ìl O 3 f l + p � 3 ß�� ã�î'á Î�õ àÆã3î'ö Î î�î'ö¢á}à ð¢Ê¢Ê ã Ë î£ã�ò ! l Ì à�� Õ $ A ' Ì ò p ��� ÕRÖ�Î ä¢å + A $ Õ��Ì ò p �� � ÕRß L ò p � O ÕRÖ î'ö¢á9ä ! l Ì à3ó Î�ð àEà Ì÷Î ä ß ) ö¢á ò§ã õ¬õ ã + Ì ä ù î'ö¢á9ã Ë á Í àEö¢ã +}àoîÆö Î î�î'ö¢á õ á&ò îoî Î�̬õï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! Ì à�å¢á&î'á ËÆÍ Ì ä¢á9å ïjÏ îÆö¢á�î Î�Ì�õ=ï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! n ß�! #"%$'&(") *,+ j.- ÇAé p n O p ��� � Õ/�¿10³½�êe½&ÈRÃ&Ä ¿hç ! Ç32 M 0RÂAë¿40³½�ÂAÃ&ç2� �Ñ¿�ÇA¿bÄV¾�Á¬½12�¿�¿ZÂ�Ä ÁP»&½50RÂ��xÄVÇAé

! �"o'PO.6 n ! n �"o' Ù R7� Ù + � 3 " 3 '3'PO�6 n ! �n �"o' Ù R7� Ù + � 3 " 3 '3'&$ "@? +BA $ ,Rß J 'Â�ÈÑê�2_ÇAé p ^ O p �>�8� Õ%/£Ä ¿90RÂAÃ�¿40³½$ÂAÃ&ç2� �Ñ¿�ÇA¿bÄV¾�é�Ä � 0e¿<¿VÂ�Ä Á2»&½50RÂ��xÄVÇAé

! ;"o'PO.6 . ! . ;"o' Ù R��< Ù + q "i'3'O.6 . ! �. �"o' Ù R�� Ù + q "o'3'&$ " ? A $ ,Rß×Þ 'Ò

Page 7: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

è 0³½&é'½�¿40³½.¾�ÇAÈRÃ&¿ZÂ�ȳ¿ 6 3 / 4 v � Ù $ %�� /kĬà � Ä;��½&ȸ»¥ç6 3 Ð O ��� s ����� ' u w� s ì �l��

n m� � � m .���� � 3 � ��� Ù + p �p � ��� ' 2 s ì � � w k ì k � � � ' ��� o ��� � o � ��� q ,Rß×Ü '� &($ $�� +�� á&î p n � ÕRß ��ðRËoÊ¢Ë ãCã�ò Ì à Ì äRà Ê¢Ì�Ë á¥å ïjÏ�Î ä Ô ? Î�ÍUÊRõ á ùMÌ ô�á¥ä Ì ä! Ý/Î�õ ü�á ÍUÎ á&î Î�õVß�Ö�ÙxÜMÜ ,RÖÊPß > J�, ' ß � áoâ õ¬Î�Ì¬Í îÆö Î î Ö +}öRá¥ä¢á&ôMá Ë}Î�Ê¢Ë ã ï³Î�ï¢Ì�õ¬Ì î Ï å¢á¥äRà Ì î Ï � ö Î à Î à ÏCÍ Ê îÆã�î Ì â ï á¥ö Î ô Ì ã Ë!� �"o'PO�" ! �n �"o' Ù R � Ù + � 3 " 3 's'G §ò§ã Ë àEã Í á.â9ãMä¢à�î Î äjî �#" �O ÕÎ ä¢å "V? +BA ' Ö î'ö¢á9ä Ö ò§ã Ë = � ÙMÖ îÆö¢áâ¥ã�ä�ô�ã õ¬ð î Ì ã�ä �%$ ! l ö Î à Î à ÏeÍUÊ îÆã�î Ì â ï á9ö Î ô Ì ã Ë

�&$ ! l 'r �"o'PO � % &' & �(' s � � ! l *) '�*+) � � ;"o' Ù R��< Ù + � 3 " 3 '3'&$ " ? + A q ,Cß�ÙxÕ '

L ä ã�î'ö¢á Ë +cã Ë å¢à Ö +<á�àÆö¢ã +²îÆö Î î% &' &

� 3 " 3 � � ;" + ) '� ;"o' + � ' s � � � ! l *) '6*,)GO � Ù 'C$�"@? + A q ,Cß�ÙMÙ ') ã�àEö¢ã + ,Rß�ÙMÙ ' Ö à ÊRõ¬Ì îcî'ö¢á Ì ä�îÆá ùMËÆÎ�õ=Ì äjî'ã�î'öRá�î +<ã Ì äjî'á ùMË'Î�õ à ËÆÎ ä ùMÌ ä ù ãxôMá Ë +BA $<"1R ��' Î ä¢å

� "PR �,$ A ' Ö ò§ã Ë àEã Í á/à ð H â Ì á¥äjî õ�Ï õ÷Î�ËEù á Ê ãMà Ì î Ì ôMácâ9ãMä¢à�î Î äjî � ß ) ö¢á =¢Ë àEî Ì äjî'á ù�Ë'Î�õ â Î ä ï á ï ã ð ä¢åRá¥åÎ à % ( �.-

' &� 3 " 3�//// � �" + ) '� �"o' + �(' s � � //// ! l 0) '�*,)�'� 3 " 3� �"o' à ð¢Ê' &21 '3 ( �.- ! l *) '3' % ( �.-

' &� �" + ) '�*+) R � 3 " 3 % ( �.-

' & �(' s � � ! l 0) '�*,) q) ö¢á =³Ë àEî3îÆá ËEÍ(Ì ä�î'ö Ì à3à ð¢Í â¥ãMäjô�á ËÆù á¥à�î'ã Õ ò§ã Ë " ? + A Ö à Ì ä¢â9á54 ( �.-' & � ;" + ) '�*,) ' ÙMÖlÎ ä¢åà Ì ä¢â¥á � �"o' + � 3 " 3 åRá¥â Ë á Î àEá¥à{à õ ã +cá Ë î'ö Î ä ! l Ö àÆá¥á ,Rß-> ' Ö ,Cß×Ò ' ß L ò�+cá1â�öRãCãMàEá 1p

l v p n $ pl ' Ö

1pl � ÕRÖ î'ö¢á9äg ,Rß-> ' Î ä¢åg ,Rß×Ò '�àÆöRã,+ îÆö Î î � ' s � � ! l *) 'BO �< � ' k � � �� '76� � � o '&$8) ? + A ÖPÎ ä¢å�î'ö ð à4 ( �.-' & � ' s � � ! l *) '�*,)[O �< � k ( �.- o k � � �� ' 6� � � o 'C$ "K? +BA Ö àÆö¢ã + Ì ä ù îÆö Î î�î'öRá àEá¥â9ãMä¢å îÆá ËEÍ Î�ï ãKô�áâ¥ã�ä�ô�á ËEù á¥à�î'ã Õ ò§ã Ë "@? +BA Ö îÆãCã ß

� ã + ,Cß�ÙMÙ ' + ̬õ¬õ ò§ã õ¬õ ã + Ì ò�+cá�àÆö¢ã + î'ö Î î}îÆö¢á Ë á Ì à Î ä Ì äjî'á ùMË'Î�ïRõ á«ò ð äRâ9î Ì ãMä ï ã ð ä¢å Ì ä ù9 Ð )5:? ! l *) '6�(' s � � à ð¢Ê( 3 ( '�; � 3 " 3 //// � ;" + ) '� ;"o' � ' ' s � � + Ù //// j.< ( �.- m & o 0) '�= ,Cß�ÙKÓ 'ò§ã Ë àEã Í á�à ð¢Ì î Î�ï¢õ�Ï â�öRãMàÆá9ä " , � ÕRß � á + ̬õ�õ â�öRãCãMàEá " , O + Ó � ß ) ö ð à(+cá�â Î ä Î àÆà ð¢Í á " ' + Ó �Î ä¢å " + ) ' + � Ì ä{î'ö¢á�ò§ã õ�õ ã + Ì ä ù â Î�õ â ð¢õ¬Î î Ì ãMä¢à ß � ËÆÌ îÆá � �"o'PO��" ! �n �"o' Ù R?> �"o's' Ö +}ö¢á Ë á3 � 3 " 3 > �"o' 3 ' @ "�' + � ,Cß�Ù , '

J

Page 8: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

�oà ð H â Ì á¥äjî õ�Ïõ÷Î�ËEù á Ö àÆã Í á�â¥ã�ä¢àEî Î äjî&' ß ) ö¢á9ä[+<á�ö Î ôMá�ò Ë ã Í ,RßÚÒ '� �" + ) '� �"o' � ' ' s � � + ÙO //// " + )" //// k 2 � '� o s� � u � q ì s � � � � k � ' ' ( ' q � ( � o Ù R?> �" + ) 'Ù R > �"o' + Ù

O ; //// " + )" //// k 2 � '� o s� � u � q ì s � � � � k � ' ' ( ' q � ( � o + ÙR //// " + )" //// k 2 � '� o s� � u � q ì s � � � � k � ' ' ( ' q � ( � o > �" + ) '+ > �"o' = Ù

Ù R > �"o'O Ð ; � n ;"�$ ) 'iR � ì �"�$ ) ' R � � �"�$ ) ' = Ù

Ù R > �"o' $ ,Cß�Ù@: '+}ö¢á Ë á � � �"�$ ) ' Ì à�å¢á = ä¢á¥å¸î'ã ï á�î'ö¢á.à ð¢ÍUÍUÎ ä¢å Î�ÊRÊ á Î�ËÆÌ ä ù{Ì ä1îÆö¢á ) îÆö Ë ã,+ ã�ò£î'ö¢á ÊRË á¥â9á¥å Ì ä ùà ðRÍ�ß � á�â õ÷Î�Ì¬Í î'ö Î î�ò§ã Ë}Î ä Ï p � ÕCÖ î'ö¢á Ë á Ì à Î â¥ã�ä¢àEî Î äjî ��� � Õ à ð â�ö�îÆö Î î� 3 " 3 3 � � �"�$ ) ' 3 ' ��� � � � � ' � $ @ "�' + Ó �,$ " + ) ' + �*$ ) O Ù $ Ó $ , q ,Cß�Ù$> ' ã Ë � � îÆö Ì à Ì à�â õ á Î�Ë9Ö à Ì ä¢â¥á � 3 " 3{3 � � �"�$ ) ' 3 ' ïjÏ ,Rß�Ù , ' ß ) ã�àÆöRã,+Hî'ö Ì à/ò§ã Ë � ì Ö ä¢ã�îÆá�îÆö Î î

� 3 " 3 > ;" + ) 'O q "� 3 " + ) 3 � 3 " + ) 3 > �" + ) ' ' //// " + )" //// ' n s ìïjÏ ,Rß�Ù , ' Ö�Î ä¢åö¢á9ä¢â¥á� 3 " 393 � ì �"�$ ) ' 3 ' //// " + )" //// � ��� k � ' ' ( ' q � ( � o $

ò§ã Ë àÆã Í á� v�\ Î ä¢å� Ð O ) n � Ó + 3 p n 3 ß � ã + Ì ò ) C ÕCÖ îÆö¢á¥ä Ù ' 3 ;" + ) ' + " 3 ' Ù R ) + Ó �r' ß L ò) � ÕRÖ�Î ä¢å "(' Ó ) Ö îÆö¢á¥ä Ù + Ó ' 3 �" + ) ' + " 3 ' ÓCß L ò ) � Õ Î ä¢å " C Ó ) Ö îÆö¢á¥ä � + Ó 3 ) 3 R �r' '3 ;" + ) ' + " 3 ' Ó q ) ö ð à Ö ò§ã Ë}Î�õ¬õ " ' + Ó � Î ä¢å " + ) ' + � Ö îÆö¢á�ò§ã õ¬õ ã + Ì ä ù�Ì ä¢á ñ�ð³Î�õ¬Ì î Ì á9àcö¢ã õ å Ð�Ó 3 ) 3 R Ó � ' //// " + )" //// ' Ó R 3 ) 3

Ó � q ,Cß�ÙxÒ ') ã ù á9îÆö¢á Ë + Ì î'ö

à ð¢Ê( 3 ' ì - ��� k � ' ' ( ' q � ( � o ' à ð¢Ê( 3 ' ì - ��� k q � ' � � � ( � ' q � ( � o ' ��� q � ' �î'ö Ì à Ì¬Í Ê¢õ¬Ì á¥à3î'ö Î î� ,Rß�Ù$> '3ö¢ã õ å¢à�ò§ã Ë � ì ß � á&?eî1+<ánàÆö Î�õ¬õ àÆöRã,+ îÆö Î î Ì î Î�õ àEã�öRã õ å¢à�ò§ã Ë � n Ð�� äÎ�Ê¢ÊRõ¬Ì â Î î Ì ãMänã�ò2î'öRá Í á Î äô Î�õ�ð á3î'öRá¥ã Ë á Í î'ã.îÆö¢á�ò ð ä¢â9î Ì ãMä )5:? Ù + ) + "o' k 2 � '� o s� àÆö¢ã +}à}î'ö Î î

� Ù + )" � k 2 � '� o s� O Ù + " n + ,:� Ù + � n" � k 2 � '� o s� ' n )

" O Т٠R� n �"�$ ) 'C$ ,Cß�Ù,J 'Þ

Page 9: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

+}ö¢á Ë á � n Ì à}àÆã Í á�ä ðRÍ�ï á Ëoï á9î +<á¥á9ä ÕUÎ ä¢å ) ß 8 Ì ä¢â¥á Ù + � n+" õ¬Ì á9à ï á&î +cá9á¥ä Ù Î ä¢å Ù + ) + " Ö¢Ì î

ò§ã õ�õ ã +}àcò Ë ã Í ,Rß�ÙxÒ ' Î ä¢å "�' + Ó � Ö îÆö Î î� 3 " 3 3 n �"�$ ) ' 3 ' n

� Ó R Ó 3 ) 3� � � �� ,Cß�ÙxÞ 'ò§ã Ë àEã Í á�â¥ãMä¢à�î Î äjîÆà n $ n ß �oʢʢõ�ÏeÌ ä ù î'ö¢á Í á Î ä3ô Î�õ¬ð á�îÆö¢á¥ã Ë á Í î'ã/î'öRáOò ð ä¢â9î Ì ãMä )%:? � � k � ' ' ( ' � ' ( o Ö+}ö¢á Ë á O ) n � Ó + 3 p n 3 Ö àÆö¢ã +}à}î'ö Î î

� � k � ' ' ( ' � ' ( o O Ù R�� � k � � w ' ( ' � ' ( o )Ó q � ì + " O Т٠R ì �"�$ ) '&$ ,Cß�ÙxÜ '

+}ö¢á Ë á � ì Ì à�àEã Í á�ä ð¢Í�ï á Ë}ï á9î +<á¥á9ä Õ�Î ä¢å ) ß � ã +²à Ì ä¢â9á� � k � � w ' ( ' � ' ( o ' � k � q � ' � � � ( � ' q � ( � o ' � � q � ' � $

Î ä¢å�à Ì ä¢â¥á � 3 " 3 + � ì + "o' O Ù + � ì+"o' ' n s ì Ö +}ö¢á Ë á Ù + � ì

+" õ¬Ì á9à ï á&î +cá9á¥ä Ù�Î ä¢å Ù + ) + " Ö³Ì î

ò§ã õ�õ ã +}à Î à�ò§ã Ë n îÆö Î î � 3 " 3 3 ì ;"�$ ) ' 3 ' ì� Ó R Ó 3 ) 3� � � �w � � q � ' � $ ,Cß Ó�Õ '

ò§ã Ë àEã Í á�â9ãMä¢à�î Î äjî'à ì Î ä¢å ì ß'� ã + ,Rß�Ù�: ' Ö ,Rß�Ù,J ' Î ä¢åD ,Cß�ÙxÜ '<àÆö¢ã +²îÆö Î î� 3 " 3 � n �"�$ ) 'O � 3 " 3 n ;"�$ ) ' R� ì ;"�$ ) '�R� n �"�$ ) ' ì �"�$ ) '3'&$Î ä¢åD ,Cß�ÙxÞ ' Ö ,Rß Ó�Õ '£î'öRá¥ä Ì�ÍUÍ á¥å Ì÷Î îÆá õ�Ï�Ì�ÍUÊRõ�Ï ,Rß�Ù$> '<ò§ã Ë � n ß

8 Ì äRâ¥á õ�Ì¬Í (�� ' & > �"o'�O ÕUÌ î�ò§ã õ¬õ ã,+}à}ò Ë ã Í ,Rß�ÙKÓ ' Ö ,Rß�Ù�: ' Î äRå ,Rß�Ù$> ' Ö îÆö Î îoò§ã Ë«Î ä Ï p� � Õî'öRá Ë á.á&? Ì àEîÆà Î â¥ãMäRàEî Î ä�î � � � Õ à ð â�ö îÆö Î î 9 *) '"' � � ! l *) '6� ' s � � � � � � ' � ßPÝ<ð î Ì î Ì à3â õ á Î�Ë î'ö Î îî'ö Ì à Ì à Î ä Ì äjî'á ùMË'Î�ï¢õ á ÍøÎ�� ã Ë'Î äjî£ò§ã Ë à ð H â Ì á¥äjî õ�Ï à ÍøÎ�õ¬õ p ßRØ á¥ä¢â9á +<á3ã ï î Î�Ì ä ,Rß�ÙMÙ ' Î ä¢å� ,Rß�ÙxÕ ' ßL î�î'öRá¥ä¸ò§ã õ¬õ ã,+}à ï�Ï1Ì ä¢å ð â9î Ì ãMä Î ä¢å¸ò Ë ã Í ,Cß�> '}î'ö Î î�îÆö¢á�å¢á¥äRà Ì î Ï ã�ò � .l mon M

lö Î à Î à ÏCÍ Ê îÆã�î Ì â

ï á¥ö Î ô Ì ã Ë � .�lm ì

% &' & �(' s � � ! l 0) '�*,) � ! �n �"o' Ù R7� Ù + � 3 " 3 '3'&$ ,Cß ÓCÙ '

Î à "@? + A ß ) ö¢á Ë á Ë á ÍUÎ�Ì ä¢à<î'ã â Î�õ â ð¢õ¬Î î'á 4 &' & � ' s � � ! l 0) '�*,) Ð ã Ë p ���O ÕRÖ ÓCß×Ó ' ùMÌ ôMá9à% &' & �(' s � � ! l *) '�*,)O %�&

' & � ( ��� s k ì � � o -i �" �1) ìl $3" l '�* "O �

�áC? Ê ; p �Ó p n ë ì2 ) ìl ' = �

O � � w s k ì ��� � � o � Ù + p �p n � ' 2 s ì � � w s k ì k � � ' ��� o � � o $ ,Cß ÓMÓ 'Ü

Page 10: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

+}ö¢á Ë á(+cá ð àEá¥å�î'ö¢á�ò Î â&î�î'ö Î î�îÆö¢á Í ã Í á9äjî ù á¥äRá Ë'Î î Ì ä ù ò ð ä¢â9î Ì ãMä�ã�ò ë ì2 ) ìl ' Î î � ' Ù + Ó3Ì à ùMÌ ô�á¥äïjÏ� §áC? Ê � � ë ì2 ) ìl '�;'O` Ù + Ó �s' ' 2 s ì áC? Ê ) ìl �r Ù + Ó �s' ' n '&$

àÆá9á�á ß ù¢ß 6�ãMöRä¢àÆãMä á9î Î�õVß�ÖPÙxÜMÜ+>eÖRÊPß : ,KJ ' ß 8 Ì¬Í Ì¬õ¬Î�Ë â Î�õ â ð¢õ÷Î î Ì ã�ä¢à Öeð à Ì ä ù î'ö¢á Í ã Í á¥äjî ù á9ä¢á ËÆÎ î Ì ä ùò ð ä¢â&î Ì ãMäã�ò�îÆö¢á�ä¢ã ËEÍøÎ�õ å Ì à�î ËÆÌ�ï¢ð î Ì ãMä Ö àÆö¢ã + î'ö Î î

% &' & �(' s � � ! l 0) '�*,)1O � � w s k ì � w � o

ò§ã Ë p �� O Õ �O f ìl ßo) ö¢á9ä Ì î}ò§ã õ�õ ã +}àS+ Ì î'ö 6 n Î à«å¢á = ä¢á¥å Ì ä ,Rß×Ü ' Ö î'ö Î î�î'öRá�å¢á¥äRà Ì î Ï ã�ò � .l mon Ml

ö Î à/îÆö¢á Î à ÏCÍ Ê îÆã�î Ì â ï á¥ö Î ô Ì ã Ë áC? Ê � + Q + p n R ) ì n + Ó R .��" w$ � %"&' � wì ��� � � �(6 n ! �n �"o' Ù R � Ù + � 3 " 3 's' ÖRÎ à"@? + A ß ) ö ð à Ö à Ì ä¢â¥á M O5Q + .��" �$ � &%"&' � wì ��� R � .l mon M

! �"o'O áC? Ê � + Q + p n R .k #" �$ � %"&'f ìl

Ó p � p n �(6 n ! �n �" + Q�R .k �" �$ � %"&'f ìlÓ p � ' Ù R��< Ù + � 3 " 3 '3'&$

Î à " ? + A ß ) ö¢á9ä Ì î�ò§ã õ¬õ ã +}à Ì¬Í Í á9å Ì÷Î îÆá õ�Ï î'ö Î î õ¬Ì�Í (�� ' & ! �"o'r 6 n ! �n �"o's' ' n O ÙMß c�ã Ë á Ê¢Ë á9â Ì àEáÎ�ËEùMð¢Í á¥äjî'à Ö à Ì¬Í Ì¬õ¬Î�Ë îÆã îÆö¢á ãMä¢á¥àb+<á ð àEá¥å î'ã àÆö¢ã + ,Rß�Ù$> 'oò§ã Ë � n Ö îÆã ù á&î'ö¢á Ë + Ì î'öt ,Rß-> '«î'öRá¥äÌ¬Í Ê¢õ�Ï ,Cß J ' ß ) ö¢á Ê¢Ë ãeã�ò2ã�ò ,RßÚÞ ' Ì à}à Ì�ÍUÌ�õ÷Î�Ë9ß �

� ")�� &���*,+�� Î ' Ý<Ï ,Rß×ÓMÓ ' Î ä¢åD ,Cß×Ü ' Ö ò§ã Ë 4�v � Ù $ %�� Ö6 3 O �< bá&? Ê � Ùp � � M + M 3 ' �;' �

î'ö ð à 6 3 Ì à«äRã�î'ö Ì ä ù á õ àEá$î'ö Î ä�î'ö¢á Í ã Í á¥äjî ù á¥äRá Ë'Î î Ì ä ù ò ð ä¢â&î Ì ã�ä�ã�ò M + M 3 á&ô Î�õ¬ð³Î î'á¥å Î î«îÆö¢áÊ ã Ì äjî Ù

+p � � ß ï ' Ô�ñ�ð³Î î Ì ãMä ,Rß J ' Ì à�î ËEÌ ô Ì÷Î�õ�õ�Ï î ËÆð á Ì ò p n � ÕRÖ à Ì ä¢â¥á$îÆö¢á¥ä1îÆö¢á�à ð¢Ê¢Ê ã Ë î«ã�ò ! Î à +<á õ�õ�Î à«î'ö Î î

ã�ò ! n Î�Ë á ï ã�î'ö ï ã ð ä¢åRá¥åò Ë ã Í îÆö¢á õ á&ò î ß bâ@' Ô�ñ�ð³Î î Ì ãMäe ,Cß J '�àEö¢ã +}àøî'ö Î î îÆö¢á Ë á Ì à Î ò ð ä¢â&î Ì ãMä� Î ä¢å â9ãMä¢à�î Î äjî'à �*$ � Õ à ð â�ö î'ö Î î! ;"o' O 6 n ! �n ;"o'� Ù R� ;"o'3' Î ä¢å 3 � 3 " 3 � ;"o' 3 ' ò§ã ËUÎ�õ¬õ " ' + � ß ) ö¢á1â¥ã�ä¢àEî Î äjî ù�Ì ôMá9àá ËEË ã Ë$ï ã ð ä¢å¢à$ò§ã Ë î'ö¢á Î�Ê¢Ê¢Ë ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMä ß�) ö¢á ÊRË ãeã�ò Ê¢Ë á9àÆá9ä�îÆá¥å ö¢á Ë á Ì à Î â9î ð³Î�õ¬õ�Ï â¥ãMä¢à�î ËEð â9î Ì ôMá Ö

ÙxÕ

Page 11: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

ÌVß á ß á&? ÊRõ¬Ì â Ì î5ô Î�õ¬ð á¥à5ò§ã Ë � Î ä¢å â9ã ð¢õ å ï á<å¢á ËÆÌ ôMá¥å ïjÏ áC? Î â&î ï ãCã�ü�ü�á¥á Ê¢Ì ä ù3Ì ä�î'ö¢á Ê¢Ë ãeã�ò ßAÝ ã ð äRå¢àò§ã Ë îÆö¢á�àEî Î�Ë î Ì ä ù â¥ãMäRàEî Î ä�îÆàoäRá¥á¥åRá¥å Ì ä ,Rß0, 'câ Î ä ï á�ò§ã ð ä¢å Ì ä �3õ ô�á Ë ÙxÜMÒ : ' Ö ò§ã Ë á&? Î�ÍUÊ¢õ á ß bå ' 8 Ì�ÍUÌ�õ÷Î�Ë�Ë á¥à ðRõ î'à«ö Î ôMá ï á¥á¥ä]åRá ËÆÌ ôMá9å Ì ä�îÆö¢á�â¥ã�ä�îÆáC?eî�ã�ò�î Î�̬õ å Ì àEî ËÆ̬ïRð î Ì ãMä¢à � àEá¥á ó�ã õ å Ì á Î ä¢å� õ��ð¢Ê¢Ê á õ�ï á ËÆù ÙxÜMÜMÞ ' Î ä¢å Ë á&ò§á Ë á9ä¢â¥á9àoîÆö¢á Ë á Ì ä ß

DFE�� IKJMLON��cQTSVUBNXW0Y[ZKN.L]\^N[_�`�N[acbMJdW0eBNf_�L��TYRLv_r\v_�b�N8 ð¢ÊRÊ ãMàEánî'ö Î î p n � ÕCß L ä î'ö Ì à�à ð¢ï àÆá9â9î Ì ãMä +<á{àÆö Î�õ�õ å¢á ËÆÌ ôMánî'öRáøî Î�Ì�õ<ï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! ;"o' Î à "Î�Ê¢ÊRË ã Î â�öRá¥à/î'öRá õ á&ò îcá9ä¢å Ê ã Ì äjî�ã�ò Ì î'à<à ð¢Ê¢Ê ã Ë î Ð L î/ò§ã õ¬õ ã +}à£ò Ë ã Í ,Rß×Ó 'kîÆö Î î/îÆö¢á Í ãeå Ì = á9å Ý á9àÆàÆá õò ð ä¢â&î Ì ãMäøã�ò=î'ö¢á =³Ë à�î/ü Ì ä¢å t�� ;"o' ï á¥ö Î ô�á¥à õ¬Ì ü�á Ó ' � W ���R Ù '3' ' n " � Ù R �< �" ì 's' Î à "� ÕRß ) ö¢á¥ä ,Cß�Ù 'càEö¢ã +}à�îÆö Î î

-i �" �1) ì $3"�'O Ó ' 2{s ìW " + Ó ' � ' uHw s ì " 2{s ì ' n Ù R�� ;"o'3'&$ "� Õ $Î ä¢å�+ Ì îÆö ÓCß×Ó ' +<á ã ï î Î�Ì änò§ã Ë = O Ù $@q@q@qr$ % Ö

! l ;"o'PO p ' 2 s ì�W " l + Ó ' � ' uHw s ì " 2 s ì ' n Ù R�

l ;"o'3'C$+}ö¢á Ë á l Ì à Î ò ð ä¢â&î Ì ãMä�ò§ã Ë +}ö Ì â�ö îÆö¢á Ë á�áC? Ì à�îkâ¥ãMäRàEî Î ä�îÆà * l $�� l � Õ à ð â�ö�î'ö Î î 3 l ;"o' 3 ' � l 3 " 3ò§ã Ë}Î�õ�õ " v � Õ $8* l �hß ) ö¢á9ä +<á ã ï î Î�Ì änò§ã Ë = $ 4�v � Ù $@q@q�q�$ %�� Ö! l $ ! 3 �"o'PO p ' 2 s ì� p ' 2 � s ì� � � ' k uHw �vunw� o s ì

W " l + Ó ' W " 3 + Ó ' % (, ) 2 s ì ' n �" + ) ' 2 � s ì ' n Ù R l 0) 's'� Ù R 3 �" + ) 's'�*+) q

� ã +HãMä¢á�ö Î à% (, ) 2 s ì ' n �" + ) ' 2 � s ì ' n *,)O " k 2 � 2 � o s ì ' n % n,�� 2 s ì ' n Ù + � ' 2 � s ì ' n * �O " k 2 � 2 � o s ì ' n�� " l + Ó $u" 3 + Ó 'O " k 2 � 2 � o s ì ' n W #" l + Ó ' W #" 3 + Ó 'W 2 � 2 �ì ' $

+}ö¢á Ë á � �/ $9/ ' å¢á9ä¢ã�î'á9ànî'ö¢á Ý á9î ÎKí ò ð ä¢â&î Ì ãMä ß ã Ë î'öRá Ë á ÍøÎ�Ì ä Ì ä ù î'á ËÆÍ à Ö à Ì¬Í Ì¬õ¬Î�Ë â Î�õ â ðRõ÷Î î Ì ãMä¢ààÆöRã,+Hî'ö Î î}á ßÚùRß//// % (

, ) 2 s ì ' n ;" + ) ' 2 � s ì ' n l *) '�*+) //// ' � l W "l +Ó R Ù ' W " 3

+Ó 'W 2 � 2 �ì R Ù ' " k 2 � 2 � o s ì

ÙMÙ

Page 12: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

ò§ã Ë "Xv � Õ $ * l �hÖ³Ì¬Í Ê¢õ�ÏCÌ ä ù îÆö Î î! l $ ! 3 �"o'PO p ' 2 s ì� p ' 2 � s ì� �W 2 � 2 �ì ' � ' k uHw �vunw� o s ì " k 2 � 2 � o s ì ' n Ù R��< �"o's'C$�" � Õ q

� ã +5+cá Ì¬Í Í á9å Ì÷Î î'á õ�Ï ã ï î Î�Ì ä{î'öRá�î Î�̬õlï á9ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! Ð� &($ � $��������1$ *,+ * - ÇAé p n O p ��� � Õ/.¿40³½ êe½&ÈRÃ&Ä ¿bç ! Ç32 M 0RÂAø¿10³½ ÂAÃ&ç � �Ñ¿�ÇA¿hÄV¾]Á¬½12�¿ ¿VÂ�Ä Á»&½50RÂ��xÄVÇAé

! �"aRUQ +.k lmon

f ìlÓ p � 'O * 3 " 3 ^ s ì ' n Ù R��< �"o'3'&$ "� Õ ,Cß Ó�, '

è�Ä ¿40 ¿10³½.¾�ÇAÈRÃ&¿VÂ�ȳ¿*aO � .

lmon 3 p � 3 ' 2 s ìW Z +

Ó ' � ' � ��" � u w s ì q ,Cß Ó;: '� 2 p ^ O p �>� � Õ/k¿40³½&È ,Rß×Ó�, ' 0³ÇAÁ�êAà 2_ÇAé�¿10³½�é�Ä � 0e¿£¿ZÂ�Ä Á2ÂAà "�� Õ��

DFErD IKJMLON DFQTSVUBNXW0Y[ZKN.L]\^N[_�`�N[acbMJdW0eBNf_�L��

� ã + à ðRÊ¢Ê ã�àÆá$îÆö Î î p n O ÕnÎ ä¢å f ì n �O ÕRß 8 Ì ä¢â9á M n O � ��� mon f h Ì à�ä¢ã ËEÍøÎ�õ�õ�Ï å Ì àEî ËÆÌ�ï¢ð î'á9åX+ Ì îÆöÍ á Î ä .¥á Ë ã Î ä¢å ô Î�ËEÌ÷Î äRâ¥á f ì n ÖeÌ î�ò§ã õ¬õ ã +}àOî'ö Î î ! n �"o'PO q Ó2# 3 f n 3 ' ' n � ' ( w s k ì � w � o q � á�àEö Î�õ�õ àÆá¥á�î'ö Î îî'öRá õ á9ò î�î Î�̬õlï á9ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! �"o' Ì à�á¥àÆàEá¥äjî ̬Î�õ¬õ�Ï å¢á&î'á ËÆÍ Ì ä¢á9å ïjÏ îÆö¢á�î Î�Ì�õPï á9ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! n ß� &($ � $��������1$ *,+���� ½&¿ �\»&½ Â��Ñé'Ç�»�Âj»¥Ä Á�Ä ¿hçUêe½&ÈRÃ&Ä ¿bçUè�Ä ¿40{Ã&º$�+�³ÇAé�¿£Ä È � Õ $ A ' Ã&º�¾50 ¿40RÂ�¿� �"o'EO.�" " 2 Ù R7� ;"o'3'C$�"� Õ ,Cß Ó > '2_ÇAé3ÃxÇ2�ø½ " � + ÙÂ�ÈÑê ÃxÇ2�ø½�¾�ÇAÈRÃ&¿VÂ�ȳ¿ �#" �O Õ�� - ºeé&¿40³½&é /�Ã&º$�+�³ÇxÃx½�¿10RÂ�¿ � Ĭà »&ÇAºCÈÑêe½Æê{ÇAÈ ½��½&é&çÄ È³¿�½&é�AÂ�Á � T�$ A ' 2_ÇAé.½��½&é�ç T � Õ����,0³½&È ! n $ � '� �"o'PO �#" W " R Ù '� f ì n ' 2 � nq Ó$# 3 f n 3 3 " 3 ' k 2 � n o � ' ( w s k ì � w � o Ù R��< Ù + 3 " 3 's'C$ " ? + A q ,Cß Ó�Ò '� & $,$ � + ã Ë à Ì¬Í Ê¢õ¬Ì â Ì î Ï +<á Î àÆà ð¢Í á�î'ö Î î f ì n O Ù�ß ) ö¢á ÊRË ãeã�ò<ò§ã Ë�ù á¥ä¢á Ë'Î�õ f ì n Ì à�à Ì¬Í Ì¬õ¬Î�Ë ã Ë

Î�õ î'á Ë ä Î î Ì ôMá õ�Ï â Î ä ï á�åRá¥å ð â9á¥å ï�Ï Î à Ì¬Í Ê¢õ á3å ̬õ÷Î î Ì ã�ä Î�ËÆù�ð¢Í á9äjî ß� ã�î'á�î'ö Î îY ,Rß×Ó > ' Ì à�á ñ�ð¢Ì ô Î�õ á¥äjî�î'ã� �"o'PO.�" " 2 � ( w s ì Ù R��< �"o'3'&$ "� Õ qÙKÓ

Page 13: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

� ËÆÌ îÆá � �"o'PO �#" " 2 � ( w s ì Ù R ;"o'3'C$+}ö¢á Ë á 3 �"o' 3 ' ��" @ "Xv � Õ $ T � ,Cß Ó J 'Î ä¢å �X$ T � Õ�Î�Ë á�à ð¢Ì î Î�ï¢õ á�â¥ãMä¢à�î Î äjîÆà ß �«õ àÆã Ö¢õ á9î� ;"o' ' � @ " v � T�$ A ' ,Cß Ó�Þ 'ò§ã Ë àEã Í á � � ÕCß ) ö¢á¥ä[+cá�ö Î ô�á�ò§ã Ë äRá ùjÎ î Ì ô�á " Ö

! n $ � '� ;"o'>O % &, � 0) ' ! n ;" + ) '�*,)

O Ùq Ó2# % 7, �"�) 2 �(' w s ì � ' k ( ' ' o w s ì *+)

R Ùq Ó2# % 7, �"�) 2 �(' w s ì *) '6� ' k ( ' ' o w s ì *+)

R Ùq Ó2# % &7 � *) '6� ' k ( ' ' o w s ì *+)

O �"q Ó2# � ' ( w s ì 3 " 3 ' k 2 � n o % 7 � ( �, �

2 � '�� * �R �"q Ó2# � ' ( w s ì 3 " 3 ' k 2 � n o % 7 � ( �

, �2 � + 3 " 3 '6� '�� * �

R Ùq Ó2# � ' ( w s ì % &7 � *) '6� ( '� ' ' w s ì *,) q

� ã�î Ì ä ù î'ö Î î W "�R Ù 'O 4 &, � 2 � '�� * � Ö +<á ã ï î Î�Ì ä ! n $ � 'r �"o' + �" W " R Ù ' � ' ( w s ì 3 " 3 ' k 2 � n o + q Ó2#�#" W #"�R Ù '�� ' ( w s ì 3 " 3 ' k 2 � n o + q Ó2#O + 4 &7 � ( ��� 2 � '�� * �W "�R Ù ' R 4 7 � ( �, � 2 � + 3 " 3 '6� '�� * �W #" R Ù ' R 4 &7 � 0) '���( ' � ' ' w s ì *,)�#" W "�R Ù ' 3 " 3 ' k 2 � n oO Ð�� n ;"o' R � ì ;"o' R � � �"o'Cq

) ö¢á Ë á Ë á ÍUÎ�Ì ä¢àcî'ã àÆöRã,+ î'ö Î î 3 " 3 � n ;"o' R � ì ;"o' R � � �"o'3' Ì à ï ã ð ä¢å¢á¥å Î à "@? + A Ð 8 Ì ä¢â9á3 " 3 % &7 � ( � � 2 � '�� * � '

ÙT

% &7 � ( � � 2 � n � '�� * � ? Õ $ " ? + A $

+<á ö Î ô�á � n �"o'PO��< Ù + "o' Î à "@? +BA ß�� ³Ë ã Í ,Rß×Ó J ' +<á�ã ï î Î�Ì ä3 " 3 % 7 � ( �

, �2 � + 3 " 3 '6� '�� * � ' � % 7 � ( �

, �2 � n � '�� * � ' � W #"<R Ó 'C$

Ù ,

Page 14: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

àÆöRã,+ Ì ä ù î'ö Î î � ì �"o'PO.�< Ù + "o' Î à "@? +BA ß �Ì ä Î�õ�õ�ÏMÖ ,Cß Ó�Þ ' ùMÌ ô�á¥à3 " 3 2 � ì % &

7 � *) '6� ( '� ' ' w s ì *,)�' � 3 " 3 2 � ì % &7 � ( ' *,)]O � 3 " 3 2 � n � 7 ( ? Õ $�"@? +BA $

àÆöRã,+ Ì ä ù î'ö Î î � � �"o'PO.�< Ù + "o' Î à "@? +BA ß ) ö Ì à ùMÌ ô�á¥àY ,Cß Ó�Ò ' ß �

� ã Í�ï¢Ì ä Ì ä ù�ÛkË ã Ê ãMà Ì î Ì ã�ä¢à ,Rß0, Î ä¢å ,Rß :RÖ +cá�ã ï î Î�Ì ä{îÆö¢á õ á9ò îcî Î�Ì�õPï á9ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! Ð�! #"%$'&(") *,+�� - ÇAé p n O p ��� O Õ/£¿10³½$êe½&ÈRÃ&Ä ¿bç ! Ç32 M 0RÂAÃ�¿40³½ ÂAÃ&ç2� �Ñ¿�ÇA¿bÄV¾�Á¬½12�¿£¿ZÂ�Ä Á2»&½50RÂ��xÄVÇAé! ;"GRgQ +

.k lm ì

f ìlÓ p �� 'PO � ' � ��" w u w s ìq Ó2# 3 f n 3

� .�lm ì

3 f ì n + p � 3 2 s ì � 3 " 3 ' � �#" w 2 s ì � ' ( w s k ì � w � o Ù R7� Ù + "o'3'ÂAà "@? + A � - ÇAé p ^ O p � � O Õ/£¿10³½$êe½&ÈRÃ&Ä ¿bçnÇ32 M 0RÂAÃ�¿40³½$ÂAÃ&ç � �Ñ¿�ÇA¿bÄV¾�é�Ä � 0e¿<¿VÂ�Ä Á2»&½50RÂ��xÄVÇAé! ;"GRgQ +

. ' nk lmon

f ìlÓ p �� 'O � ' � � � ��" � unw s ìq Ó2# 3 f . 3

� . ' n�lmon

3 f ì. + p � 3 2 s ì � " ' � � � �#" � 2 s ì � ' ( w s k ì � w� o Ù R7� Ù + "o'3'ÂAÃ "@? A �

� � ! ! ��76 �98 �Y������� �;:5�=<�� �����1����� � � #L änî'ö Ì à£àÆá¥â&î Ì ãMä +cá ùMÌ ô�á Î ä Î�Ê¢Ê¢Ë ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMä ã�ò�î'öRá � Î ä¢å0 Ù + ��' í�ñ�ð³Î äjî ̬õ á}ã�ò M Î à � ? ÕRß � àï á9ò§ã Ë á Ö åRá¥ä¢ã�îÆá$î'öRá�å¢á¥äRà Ì î Ï ã�ò M ïjÏ ! Î ä¢å Ì î'àoå Ì à�î ËÆÌ�ï¢ð î Ì ãMä ò ð ä¢â9î Ì ãMä ï�Ï � ßo) ö¢á � í�ñ�ð³Î äjî ̬õ áã�ò M + ̬õ¬õlï á�å¢á9ä¢ã�îÆá¥å ïjÏ "�� Ö îÆö ð à

"��GO ���] ��' Ð O Ì äCò � "XvX\ Ð �< ;"o' C � � $ �!v Õ $ Ù 'Cq8 Ì ä¢â¥á�ò§ã Ë p � � � Õ�) ö¢á9ã Ë á Í ,Cß�Ù áC? Ê¢Ë á9àÆàEá¥å î'öRá õ á9ò î�î Î�Ì�õ�ï á9ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! Ì ä¸î'á ËÆÍ à�ã�òcîÆö¢áUî Î�̬õï á¥ö Î ô Ì ã Ë ã�ò ! �n Ö�Ì î Ì à�ä Î î ð¢ËÆÎ�õ îÆã Î�Ê¢Ê¢Ë ã ? Ì�ÍøÎ îÆá "�� ð à Ì ä ù îÆö¢á ñ�ð³Î äjî ̬õ á<ã�ò�àÆã Í á/à ð¢Ì î Î�ï¢õ á<ò ð ä¢â&î Ì ãMä1� �n +}ö¢á Ë á��

� ( 1� �n �"o'GO ! �n �"o'r Ù R.�< Ù + � 3 " 3 '3' Î à " ? +BA ß�) ö Ì à Ì à�å¢ãMäRá Ì ä îÆö¢áøò§ã õ�õ ã + Ì ä ùî'öRá¥ã Ë á Í ß � ã�î'á�î'ö Î î<î'ö¢áoò ð ä¢â9î Ì ãMä 1� �n ;"o' Ì à ùMÌ ôMá¥äøáC? Ê¢õ¬Ì â Ì î õ�Ï.Î ä¢åøîÆö Î î Ì î'à ñeð¢Î äjî ̬õ á¥à<â Î äná Î à Ì�õ�Ïï á�â Î�õ â ð¢õ÷Î î'á¥å{ä ð¢Í á ËEÌ â Î�õ¬õ�ÏlÐ

Ù@:

Page 15: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

�! #"%$'&(") �#+ j ¶�º$�+�³ÇxÃx½ p n O p ��� � Õ/ ÇAé p ^ O p �>��� Õ/$é�½�à �³½�¾&¿bÄ;��½&Á�ç ����½§ÅkÈ=½ ÇAÈH¿40³½é'½&Á¬½�AÂ�ȳ¿kéÆÂ�È � ½��ZÄ �b½ �%2_ÇAé�Á�Â�é � ½�È=½ � Â�¿bÄ;��½ " /�ÇAé 2_ÇAé�Á�Â�é � ½��³ÇxÃ&Ä ¿hÄ;��½ " /£é�½�à �³½�¾&¿bÄ;��½&Á�ç��

1� �n �"o' Ð O 3 p n 3 ! �n �"o'PO 3 p n 3 � n 3 " 3 k 2 � '� o s� � ' ( s � � �vu � q ì s � � � � q � ( � $Ù + 1� �. �"o' Ð O 3 p � � 3 ! �. ;"o'PO p � � � . " k 2 � '� o s� � ' ( s ��� � �vu � q ì s ��� � � ( $

è 0³½&é'½ ! �n Â�ÈÑê ! �. Â�é'½ � Ä;��½&È »¥ç ,RßÚÒ ' � � ½&¿ 6 n Â�ÈÑê 6 . »&½.êe½§ÅkÈ=½ÆêÂAÃ.Ä È ,RßÚÜ ' /�Â�ÈÑê�êe½&È=ÇA¿�½.¿40³½���� ºRÂ�ȳ¿bÄ Á¬½�Ã3Ç32 1� �n Â�ÈÑê Ù + 1� �. »¥ç 1� �n ' � ��' Â�ÈÑê Ù + 1� �. ' � ��' /�é�½�à �³½�¾&¿bÄ;��½&Á�ç � �,0³½&È /�ÂAà � ? Õ/¿40³½}Á¬ÇAèc½&é�Â�ÈÑê�º �+�³½&é � º¢Â�ȳ¿bÄ Á¬½�Ã3Ç32 M Ã¥Â�¿hĬÃ12�ç�¿40³½ 2_ÇAÁ Á¬ÇAè�Ä È � ÂAÃ&ç2� �Ñ¿�ÇA¿hÄV¾3½ � ºRÂ�¿bÄVÇAÈRÃ5/�é'½�à �³½�¾&¿hÄ;��½&Á�ç�É

"�� O p � � õ ã ù 6 n R5 1� �n ' � ��' R��< Ù + � 3 1� �n ' � /��' 3 'C$ :¢ß�Ù '" n ' � O p �>� õ ã ù 6 . R5 Ù + 1� �. ' �] ��'�R7� Ù + � Ù + 1� �. ' � /��'3'Cq :¢ß Ó '� &($ $�� + F3á = ä¢á1î'öRá]àÆö Ì ò î'á¥å ËÆÎ ä¢å¢ã Í ô Î�ËÆ̬Î�ï¢õ á M k� " o Ð O M + p ��� õ ã ù 6 n ß F3á¥ä¢ã�îÆá Ì îÆàøå¢á9ä¢à Ì î ÏïjÏ ! k� " o Ö�Ì î'à å Ì à�î ËE̬ï¢ð î Ì ãMä¸ò ð ä¢â&î Ì ãMä ïjÏ �Mk� " o Î ä¢å Ì î'à � í�ñ�ð³Î ä�î ̬õ á ïjÏ " � m k� " o O � �k� " o /��' ß�Û�ð î

"�� m n Ð O` 1� �n ' � /��' ß 8 Ì ä¢â9á"��aO "�� m k� " o R p � � õ ã ù 6 n $

:Rß�Ù ' Ì à�á ñ�ð¢Ì ô Î�õ á¥äjî�îÆã" � m k� " o + "�� m n O.�< Ù + � 3 "�� m n 3 'C$ "�� m n ? + A q :¢ß-, '

) ö¢á Ë á Ë á ÍUÎ�Ì äRàOî'ã$àEö¢ã + :¢ß0, ' ÐCÎ ä Î�ÊRÊ¢õ¬Ì â Î î Ì ãMä�ã�ò ) ö¢á¥ã Ë á Í ,Rß�Ù îÆã M k� " o àÆö¢ã +}à£î'ö Î î ! k� " o �"o'PO6 n m k� " o ! �n �"o'� Ù R�� Ù + � 3 " 3 's' Ö +}ö¢á Ë á 6 n m k� " o O�6 n á&? Ê � + p ��� õ ã ù 6 n ' + p ��� � O ÙMÖ¢Ìhß á ß! k� " o �"o'PO ! �n ;"o'� Ù R7� Ù + � 3 " 3 '3'&q :¢ß : '

� ä îÆö¢á�ã�î'öRá Ë ö Î äRå Ö + Ì îÆö 1! �n �"o' Ð O �� ( 1� �n ;"o'EO 3 p n 3 �� ( ! �n �"o' +cá Î�õ àÆã.ã ï î Î�Ì ä

1! �n �"o'PO ! �n �"o'� Ù R�� Ù + � 3 " 3 's'Cq) ö ð à

1! �n ;"o'PO ! k� " o �"o'r Ù R��< Ù + � 3 " 3 '3'C$ "@? + A $ö¢ã õ å¢à Ö î'ö Î î Ì à Ö îÆö¢á Ë á�á&? Ì àEî Ê ãMà Ì î Ì ôMá�â¥ã�ä¢àEî Î äjî'à �*$ � Õ à ð â�ö î'ö Î î3 ! k� " o �"o' + 1! �n �"o' 3 ' � 3 " 3 ! k� " o ;"o' @ " ' + �,q

Ù$>

Page 16: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

� ö¢ãeãMàÆá��cà ð â�ö�î'ö Î î Ì ä Î å¢å Ì î Ì ãMä ! k� " o �"o' � Õ ò§ã ËOÎ�õ¬õ "�' + � ßK) ö¢á9ä � k� " o Ì àOà�î ËEÌ â9î õ�Ï Ì ä¢â Ë á Î à Ì ä ùãMä + A $ + ��' Î äRå�ö¢á9ä¢â¥á�� �k� " o /� k� " o ;"o'3'PO "�ò§ã Ë}Î�õ¬õ "�' + � ß F3á = ä Ì ä ù

� �"o' Ð O � k� " o �"o' + 1� �n �"o'&$ :¢ß�> 'Ì î�ò§ã õ¬õ ã +}àcîÆö Î î

3 � �"o' 3 ' % (' &

3 ! k� " o *) ' + 1! �n 0) ' 3 *,)�' � 3 " 3 � k� " o �"o' @ "�' + �,q :¢ß×Ò '� ã + õ á9î Õ � � � Ù à ð â�ö�îÆö Î î "�� m n ' + � ß'� ã�î Ì ä ù îÆö Î î

"�� m k� " o + "�� m n O � �k� " o /� k� " o ;"�� m k� " o 's' + ���k� " o /� k� " o �"�� m n 's'C$î'öRá Í á Î ä ô Î�õ¬ð á.îÆö¢á¥ã Ë á Í Ì¬Í Ê¢õ�Ì á¥àoî'ö¢áUáC? Ì à�î'á¥äRâ¥áøã�ò�àÆã Í á�â¥ãMäRàEî Î ä�î � ï á&î +cá9á¥ä � k� " o �"�� m k� " o 'Î ä¢å��dk� " o �"�� m n 'cà ð â�ö�îÆö Î î ïjÏ :¢ß-> ' Î ä¢å :¢ß×Ò ' Ö3 " � m k� " o + "�� m n 3 O 3 � k� " o ;" � m k� " o ' + � k� " o ;"�� m n ' 3 / 3 /� �k� " o ' � ' 3

O 3 � ;"�� m n ' 3 / 3 /� �k� " o ' � ' 3'

� 3 "�� m n 3 � k� " o �"�� m n '! k� " o � �k� " o � '3'O � 3 "�� m n 3 � k� " o ;"�� m n '

�� k� " o /� �k� " o � '3'! �n /� �k� " o � '3' ! �n /� �k� " o � '3'! k� " o /� �k� " o � '3' q :¢ß J '

8 Ì ä¢â¥á 3 � + � k� " o �"�� m n ' 3 ' 3 � ;"�� m n ' 3 ' � k� " o �"�� m n ' + � 3 "�� m n 3 ÖxÌ î�ò§ã õ�õ ã +}à=îÆö Î î � v � � k� " o �"�� m n '� Ù + + � 3 "�� m n 3 '&$�� k� " o �"�� m n 'r Ù R + � 3 "�� m n 3 ' �hÖ5Î ä¢å ö¢á¥ä¢â9á õ�Ì¬Í (���� � � ' & � k� " o ;"�� m n ' + � O ÙMß L ä ʳÎ�Ë�íî Ì â ð¢õ¬Î�Ë¥Ö � ? Õ Î à�"�� m n ? + A Ö�Î ä¢åî'ö ð à ) Ð O � �k� " o � 'M? + A Î à "�� m n ? + A ß 8 Ì ä¢â¥á

õ¬Ì�Í' � ' &� k� " o *) ' ! �n ' *) ' O + p n �O Õ

ïjÏ :¢ß : ' Ö³õ � Ø ãMà Ê¢Ì î Î�õ � à ËÆðRõ á Ì¬Í Ê¢õ�Ì á¥à£î'ö Î îõ�̬Í(���� � � ' &

� k� " o � �k� " o � '3'! �n � �k� " o � 's' O õ¬Ì�Í' � & � k� " o 0) '! �n *) ' O + p n q�«õ àÆã ÖRï�Ï :¢ß : ' Ö

õ�̬Í( ��� � � ' &! �n /� �k� " o � '3'! k� " o � �k� " o � '3' O õ�̬Í' � ' &

! �n 0) '! k� " o 0) ' O Ù q) ö ð à1 :¢ß J ' Ì¬Í Ê¢õ�Ì á¥à :¢ß0, ' Î äRå�ö¢á9ä¢â¥á< :Rß�Ù ' ß ) ö¢á Ê¢Ë ãeã�ò2ã�ò :¢ß×Ó ' Ì à}à Ì�ÍUÌ�õ÷Î�Ë9ß �

ÙxÒ

Page 17: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

) ö¢á¥ã Ë á Í :¢ß�Ù«ùMÌ ôMá9à Î ä Î�Ê¢Ê¢Ë ã@? Ì�ÍøÎ î Ì ã�ä ã�ò "�� Ì ä�î'á ËÆÍ à<ã�òPî'ö¢á � íZñeð¢Î äjî ̬õ á�ã�ò�àEã Í á}ò ð ä¢â&î Ì ãMä1� �n �"o' ß�) ö¢á Ë á Ö 1� �n ;"o' O 3 p n 3 ! �n ;"o'S+ Î à�â�ö¢ãMàEá¥ä ß�Ø ã +cá&ôMá Ë9Ö î'ö¢á ÊRË ãeã�òkã�ò ) ö¢á9ã Ë á Í :¢ß�Ù àÆöRã,+<á¥åî'ö Î î Î ä Ï ò ð ä¢â&î Ì ã�ä 1� �n â¥ã ð¢õ åö Î ôMá ï á9á¥ä â�ö¢ãMàÆá9ä ÖÑÎ à õ ãMä ù�Î à

** " 1� �n �"o'PO ! �n �"o'� ٠R�� ٠+ � 3 " 3 's'C$ "@? +BA q

ã Ë áC? Î�Í Ê¢õ á Ö ãMäRá Í Ì¬ù ö�î/â�ö¢ãCã�àÆá1� �n �"o' Ð O % (

' &! n *) '�*,)oq

) ö¢á9ä Óeß Ó ' Ì�ÍUÊRõ¬Ì á9à 1� �n ' � ��'O p ���Ó ë ì n ' � m 2 � ) ì n '&$

+}ö¢á Ë á ë ì n ' � m 2 ) ì '$åRá¥ä¢ã�îÆá¥à�î'ö¢á Ù + ��' í�ñ�ð³Î äjî Ì�õ ánã�òoîÆö¢á ë ì í å Ì àEî ËE̬ï¢ð î Ì ã�äD+ Ì îÆög" å¢á ùMË á9á¥à ã�òò Ë á9á¥å¢ã Í Î ä¢å ä¢ãMä í â¥á9ä�î Ë'Î�õ�Ì î ÏøʳÎ�Ë'Î�Í á&î'á Ëp) ì ß ) ö ð à�+<á ã ï î Î�Ì ä Ð� $'&($���� � &�� �#+�� ¶�º �+�³ÇxÃx½ p n O p ��� � Õ%/$ÇAé p ^ O p �>� � Õ%/�é'½�à �³½�¾&¿hÄ;��½&Á�ç � �,0³½&È �X? Õ\Ĭý � ºeÄ;�AÂ�Á¬½&ȳ¿=¿�Ç/ë ì n ' � m 2 � ) ì3 'R? A 2_ÇAé 4�v � Ù $ %�� /PÂ�ÈÑê ÂAà � ? Õ%/P¿40³½<Á¬ÇAèc½&é�Â�ÈÑê3º$�+�³½&é � º¢Â�ȳ¿bÄ Á¬½�ÃÇ32 M Ã¥Â�¿bĬÃ12�ç ¿10³½92_ÇAÁ Á¬ÇAè�Ä È � ÂAÃ&ç � �Ñ¿�ÇA¿hÄV¾.½ � ºRÂ�¿bÄVÇAÈRà 2_ÇAé p ��� � Õ�Â�ÈÑê p ���8� Õ/ké'½�à �³½�¾&¿bÄ;��½&Á�çMÉ

"�� O p ��� õ ã ù 6 n R p ���Ó ë ì n ' � m 2 � ) ì n ' R7� Ù + � ë ì n ' � m 2 � ) ì n '3'&$ :¢ß×Þ '" n ' � O p �>� õ ã ù 6 . R p � �Ó ë ì n ' � m 2 � ) ì. ' R7� Ù + � ë ì n ' � m 2 � ) ì. '3'&q :¢ß×Ü '

� ã Ë ã õ¬õ÷Î�ËEÏ :Rß Ó�õ¬Ì ä¢ü�àPî'ö¢á ñ�ð³Î äjî Ì�õ á¥à5ã�ò M + Ì î'ö�î'öRá ñ�ð³Î äjî ̬õ á9à5ã�ò¢ä¢ã�ä í â9á¥äjî ËÆÎ�õ�ë ì í å Ì àEî ËE̬ï¢ð î Ì ã�ä¢à ß) ö¢á õ¬Î îÆîÆá Ë â Î ä ï á$â Î�õ â ð¢õ÷Î î'á¥å + Ì î'ö ÍøÎ ä Ï àÆã�ò î + Î�Ë á ʳΠâ�ü Î�ù á¥à Ö à ð â�ö Î à � Ö��cÁ¬½�¾&¿bé'ÇAȳÄV¾ �³Âj»¥Á¬½�Ãã Ë�¶�¿VÂ��Âj»¥Á¬½&Ö îÆö¢á õ÷Î îEî'á Ë î +<ã ï ã�îÆö Ë á9ô Ì áC+cá9å Ì ä Ý ãeã Í à ÍUÎ�Î ä¢å<c�ã õ á¥ä ÎMÎ�Ë ÙxÜMÜ;: ' ß ) öRá ʳΠâ�ü Î�ù ᶠ�� Á�º�à ö Î à Î/Ë ã ð î Ì ä¢á Ì�ÍUÊ¢õ á Í á¥äjî'á9å«î'ã}â Î�õ â ð¢õ÷Î îÆá�îÆö¢ákå Ì à�î ËÆÌ�ï¢ð î Ì ãMä«ò ð ä¢â9î Ì ãMä�ã�ò Î ä¢ãMä í â¥á9äjî Ë'Î�õMë5ìÆíå Ì àEî ËE̬ï¢ð î Ì ã�ä ßeØ ã +cá&ôMá Ë¥Ö�Ì îcå¢ãCá9à/ä¢ã�î/â¥ã Í Ê¢ð îÆá«î'ö¢á Ì äjôMá Ë àÆá�ã�ò5îÆö Ì àcò ð ä¢â9î Ì ãMä ÖeÌVß á ß î'ö¢á ñ�ð³Î ä�î ̬õ á¥à ß� á&ôMá Ë î'öRá õ á9àÆà Ölð à Ì ä ù Î�ï¢Ì àEá¥â&î Ì ã�ä Í á9îÆö¢ãeå Ö î'öRá ñ�ð³Î ä�î ̬õ á¥à�â Î ä ï á Î�Ê¢Ê¢Ë ã ? Ì�ÍøÎ îÆá¥åä ð¢Í á ËÆÌ â Î�õ�õ�Ï�ß

) ö¢á�ò§ã õ¬õ ã,+ Ì ä ù îÆö¢á¥ã Ë á Í ù�Ì ôMá9à Î ä Î�Ê¢Ê¢Ë ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMänã�ò�îÆö¢á ñeð¢Î äjî ̬õ á¥à}ã�ò M ò§ã Ë î'ö¢á�â Î àÆá�î'ö Î îî'öRá õ ã +cá9àEî1 bã Ë îÆö¢á õ÷Î�ËEù á¥à�î&'cá ̬ù á9ä�ô Î�õ�ð á Ì à ÕCÐ

Ù,J

Page 18: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

�! #"%$'&(") �#+ * ¶�º$�+�³ÇxÃx½ p n O p ��� O Õ/ ÇAé p ^ O p �>� O Õ/$é�½�à �³½�¾&¿bÄ;��½&Á�ç ����½§ÅkÈ=½ ÇAÈH¿40³½é'½&Á¬½�AÂ�ȳ¿kéÆÂ�È � ½

1� �n ;"o' Ð O � 3 f n 3q Ó2# � ' � �#" w u w s ì .�l m ì 3 f ì n + p �� 3 2 s ì � + "o' ' n ' � �#" w 2 s ì � ' ( w s k ì � w � o $Ù + 1� �. ;"o' Ð O � 3 f . 3q Ó2# � ' � � � �#" � u w s ì . ' n�l mon 3 f ì. + p �� 3 2 s ì � " ' n ' � � � �#" � 2 s ì � ' ( w s k ì � w� o q

��½&È=ÇA¿�½}»¥ç 1� �n ' � ��' Â�ÈÑê Ù + 1� �. ' � /��' ¿10³½ ���� ºRÂ�ȳ¿hÄ Á¬½�Ã�Ç32 1� �n Â�ÈÑê�Ù + 1� �. /�é'½�à �³½�¾&¿bÄ;��½&Á�ç � �,0³½&È /ÂAà � ? Õ/<¿10³½ Á¬ÇAèc½&é Â�ÈÑêøº �+�³½&é � ºRÂ�ȳ¿hÄ Á¬½�Ã.Ç32 M Ã¥Â�¿bĬÃ12�ç ¿10³½ 2_ÇAÁ Á¬ÇAè�Ä È � ÂAÃ&ç2� �Ñ¿�ÇA¿bÄV¾.½ � º¢Â�¿bÄVÇAÈRÃ5/é'½�à �³½�¾&¿hÄ;��½&Á�ç�É

"�� O Q +.k lm ì

f ìlÓ p �� Re 1� �n ' � /��' R��< Ù + 1� �n ' � ��' ì 'C$ :Rß�ÙxÕ '

" n ' � O Q +. ' nk lmon

f ìlÓ p �� Re 1� �. ' �G ��' R��< Ù + Ù + 1� �. ' �] /��' ì 'Cq :Rß�ÙMÙ '

� & $,$ � + � á$ã�ä õ�Ï î Ë á Î îoîÆö¢á�â Î àEá p n O ÕCß ) öRá î Ë á Î î Í á9äjî«ã�ò�î'ö¢á ð¢Ê¢Ê á Ë î Î�Ì�õ ò§ã Ë p ^ O ÕUÌ àà Ì�ÍUÌ�õ÷Î�Ë9ß 8 Ì ä¢â¥á�î'ö¢á Ê¢Ë ãeã�ò Ì à<à Ì¬Í Ì¬õ÷Î�Ë î'ã îÆö¢á ÊRË ãeã�ò�ã�ò ) ö¢á9ã Ë á Í :Rß�ÙMÖ�ð à Ì ä ù1) ö¢á¥ã Ë á Í ,Rß->�Ì äRàEî'á Î åã�ò ) ö¢á¥ã Ë á Í ,Rß�ÙMÖ +<áoãMä õ�Ï àEö¢ã +"ö¢ã + î'ã Í ãCå Ì ò Ï îÆö Î î Ê¢Ë ãeã�ò ß�Û�ð î M k� " o Ð O M R � .l m ì � wì ��� + Q O� .l mon M

lß � á9î ! k� " o Î ä¢å � k� " o ï á�î'ö¢á å¢á¥ä¢à Ì î Ï�Î ä¢å1å Ì àEî ËÆÌ�ï¢ð î Ì ãMäò ð ä¢â9î Ì ãMä�ã�ò M k� " o ÖlÎ ä¢å " � m k� " o

î'öRá�â9ã ËÆË á¥à Ê ãMäRå Ì ä ù � í�ñ�ð³Î äjî Ì�õ á ß F3á = äRá 1! �n �"o' Ð O �� ( 1� �n ;"o'cò§ã Ë " � ÕCß ) ö¢á¥ä

1! �n ;"o'PO � ' � �#" w u w s ìq Ó2# 3 f n 3� .�lm ì

3 f ì n + p � 3 2 s ì � 3 " 3 ' � �#" w 2 s ì � ' ( w s k ì � w � o Ù Re Ù R.k lm ì "

l +Ó ' f ì n " ' ì '&$

Î ä¢å ) ö¢á9ã Ë á Í ,Rß�>�ùMÌ ôMá¥à 1! �n ;"o'PO ! k� " o �"o'r Ù R � Ù + "o'3' ß ) ö¢á9ä + Ì î'ö "�� m n O` 1� �n ' � /��'�å¢á¥äRã�î Ì ä ùî'öRá � í�ñ�ð³Î ä�î ̬õ á/ã�ò 1� �n Î äRå îÆö¢á�à Î�Í á�ä¢ã�î Î î Ì ãMä¢à Î à Ì ä�î'öRá Ê¢Ë ãeã�òÑã�ò ) ö¢á¥ã Ë á Í`:Rß�ÙMÖ :¢ßÚÒ ' ï á¥â9ã Í á9à3 � �"o' 3 ' �� ( � � k� " o �"o' Ö�Î ä¢åD :¢ß J 'câ�ö Î ä ù á¥à}î'ã3 " � m k� " o + "�� m n 3 ' 3 "�� m n 3 � k� " o �"�� m n '

�� k� " o � �k� " o � 's'

+ 1! �n /� �k� " o � 's'� /� �k� " o � 's' ' n 1! �n � �k� " o � 's'! k� " o /� �k� " o � '3' Ù+ � �k� " o � '

O 3 "�� m n 3 Ù+ � �k� " o � ' Ù R�� Ù '3'&$

+}ö¢á Ë á õ � Ø ãMà Ê¢Ì î Î�õ � à ËEð¢õ áB+ Î à Î�ʢʢõ�Ì á¥å�îÆã � k� " o � �k� " o � '3' + + 1! �n /� �k� " o � 's'� /� �k� " o � ' ' ' n ' ß ) ö Ì à Ì�Í�íÊ¢õ�Ì á¥à :¢ß�ÙxÕ ' ß �

ÙxÞ

Page 19: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

�Ì ä Î�õ¬õ�ÏMÖ ò§ã Ë p ����� Õ ã Ë p �>� � ÕRÖeÎ ä Î�Ê¢Ê¢Ë ã ? Ì�ÍøÎ î Ì ãMä�â Î ä ï áS+ ËEÌ îÆîÆá¥änåRã,+}ä ñeðRÌ î'á�áC? Ê¢õ�Ì â Ì î õ�ÏMÖ+}ö Ì â�ö Ì à�å¢ãMä¢á Ì ä{îÆö¢á�ä¢áC?eî ) ö¢á¥ã Ë á Í Ð�! #"%$'&(") �#+ � ¶�º$�+�³ÇxÃx½ p n O p � � � Õ//ÇAé p ^ O p � � � Õ/�é'½�à �³½�¾&¿bÄ;��½&Á�ç � �,0³½&È /£ÂAà � ? Õ/k¿40³½Á¬ÇAèc½&é�Â�ÈÑêøº �+�³½&é � º¢Â�ȳ¿bÄ Á¬½�Ã.Ç32 M Ã¥Â�¿bĬÃ12�çU¿40³½92_ÇAÁ Á¬ÇAè�Ä È � ÂAÃ&ç2� �Ñ¿�ÇA¿hÄV¾.½ � ºRÂ�¿hÄVÇAÈRÃ5/�é�½�à �³½�¾&¿bÄ;��½&Á�ç�É

"�� O Q +.k lmon

f ìlÓ p �� Re ZÓ * ��' ì s ^ R7� /� 0s ^ 'C$

" n ' � O Q +.k lmon

f ìlÓ p �� + ZÓ * ��' ì s ^ R��< /� 0s ^ '&$

è 0³½&é'½ * ĬÃ�¿40³½.¾�ÇAÈRÃ&¿ZÂ�ȳ¿cêe½§ÅkÈ=½ÆêUÄ È ,Rß×Ó;: ' �) ö¢á Ê¢Ë ãeã�ò Ì à�à Ì�ÍUÌ�õ÷Î�Ë î'ã.îÆö¢á Ê¢Ë ãeã�ò�ã�ò ) öRá¥ã Ë á Í :¢ß0,�Î ä¢åî'ö¢á Ë á9ò§ã Ë á�ã Í Ì îÆîÆá¥å ß

� � 6 �T8 ! � � # �a� � #�� � #�#������L ä¸î'ö Ì à�àÆá¥â&î Ì ãMä +cá àÆö Î�õ¬õOÌ�õ¬õ¬ð àEî ËÆÎ î'á�î'ö¢á Ë á¥à ðRõ î'à�ã�ò£î'öRá õ¬Î àEî�àEá¥â&î Ì ã�ä ïjÏ¸Í á Î äRà�ã�òcà Ê á9â Ì.= â�áC? íÎ�Í Ê¢õ á9à ß��3ð¢Ë/Î�ÊRÊ¢Ë ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMä¢à+ ̬õ�õlï á«â9ã Í Ê³Î�Ë á9åøî'ã$àEî Î ä¢å Î�Ë å Î�Ê¢Ê¢Ë ã ? Ì�ÍøÎ î Ì ãMäRà Ö�õ¬Ì ü�á Î ä¢ã ËEÍøÎ�õÎ�Ê¢ÊRË ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMäøò§ã Ë p n ' ÕR֢Πä¢å Î�ùMÎ�ÍUÍUÎ�Î�ÊRÊ¢Ë ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMänò§ã Ë p n � ÕRß��� � ) � �1" �,+ j � � Á Á�º�Ã&¿béEÂ�¿hÄVÇAÈ Ç32�ÀkÂAÃx½�� �8 ð¢ÊRÊ ãMàEáøî'ö Î î Ì ä î'öRá Í ãeå¢á õ ÙMß×Ó 'b+<ánö Î ôMá<Z O Ù$>eÖ % O ,RÖ p ��� O + ÓeÖ p � w O ÙMÖ p ��� O ÓCÖ" n O >CÖ " ì O :¢Ö " � O ÒCÖ )jì n O :¢Ö f ìì O :¢Ö f ì� O ÙxÒRÖlÎ ä¢å�Q�O ÕRß L ä �̬ù�ð¢Ë á Ù î'ö¢á õ á9ò î ʳÎ�Ë î�ã�òî'öRá�å Ì à�î ËE̬ï¢ð î Ì ãMä ò ð ä¢â&î Ì ã�ä1ã�ò M Ö î'ö¢á�äRã ËÆÍUÎ�õ�Î�Ê¢Ê¢Ë ã ? Ì�ÍøÎ î Ì ãMä Î à +<á õ�õOÎ àoî'ö¢á Î�Ê¢Ê¢Ë ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMä¢àÎ â9â¥ã Ë å Ì ä ù îÆã ) ö¢á¥ã Ë á Í :Rß�ٸΠäRå � ã Ë ã õ�õ÷Î�Ë�Ït:¢ß×Ó Î�Ë á Ê¢õ ã�îEî'á9å ß ) ö¢á�2�î ËÆð ár2\å Ì à�î ËÆÌ�ï¢ð î Ì ãMä ö Î àï á¥á¥ä�â¥ã Í Ê¢ð îÆá¥å ï�Ï ä ð¢Í á ËEÌ â Î�õ� ã ð¢ËÆÌ á Ë�Ì äjô�á Ë à Ì ãMä[+ Ì îÆö�ö Ì�ù ö Î â¥â ð¢Ë'Î â ÏMß ) ö¢á õ á9ò î ùMËÆÎ�Ê ö�àÆö¢ã +}àî'öRá Ê¢Ë ã ï³Î�ïR̬õ¬Ì î Ï ãMä Î õ�Ì ä¢á Î�Ë àÆâ Î�õ á Ö +}ö ̬õ á�îÆö¢á ËÆ̬ù ö�î ùMËÆÎ�Ê ö àÆö¢ã +}à Ì î�ãMä Îõ ã ùjÎ�ËÆÌ î'ö Í Ì â àÆâ Î�õ á ß ³Ë ã Í îÆö¢á õ á9ò î ùMË'Î�Ê ö Ì î â Î ä ï áUàÆá9á¥ä î'ö Î î îÆö¢ánä¢ã ËEÍøÎ�õ å Ì à�î ËÆÌ�ï¢ð î Ì ãMä Î�Ê¢Ê¢Ë ã@? Ì�ÍøÎ î'á¥à�î'ö¢á î ËEð áå Ì àEî ËE̬ï¢ð î Ì ã�ä +<á õ¬õ ò§ã Ë à ÍøÎ�õ�õ 3 " 3 Ö +}ö¢á Ë á Î à�îÆö¢á Î�Ê¢ÊRË ã@? ̬ÍUÎ î Ì ãMä¢àcã�ò ) ö¢á¥ã Ë á Í :¢ß�Ù�Î ä¢å � ã Ë ã õ¬õ÷Î�ËEÏ:¢ß×Ó�Î�Ê¢Ê¢Ë ã@? ̬ÍUÎ îÆá ï á9îEî'á Ë ò§ã Ë5õ¬Î�ËÆù ákä¢á ùjÎ î Ì ôMá " Ö +}ö Ì â�ö Ì à5àÆöRã,+}ä ï�Ï îÆö¢á ËE̬ù öjî ùMËÆÎ�Ê ö ß,) ö¢á£ä¢ã ËEÍøÎ�õ

ÙxÜ

Page 20: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

−30 −25 −20 −15 −10 −5 0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

x

prob

abili

ty

true (Fourier inversion)tail approximation 4.2tail approximation 4.1normal approximation

−60 −50 −40 −30 −20 −10 0

1e−

081e

−06

1e−

041e

−02

x

������������ �������������������� �!�"�#��%$&�('��#���)����#����*+�,��*�-.�����*0/21435�765��*8���%97:��!;<����<=�>��?/@-A��'#��� CBED%FHGI6J��'JK"A�����'L�#��M*����#;%�!�E�!�����#�N:&��;<�!�#����*O��*�$<�#��5�!�����#�N:&��;%�P�#����*Q'R�!�S����T���T;VU�>��5��*�$�1"���#�����(�!�WXU�>ZY&>[����5�#�����I�"��������'#���PK\'4���#��)��!)������]���^'���*_�������%'#-A�!���`[������T���\��*_������*�^�!�\'-T�����>aEbcb�d^e[fhgjikaQlNgme�n0gjo%p�e�iqbcr�lNs�tvuCw0ike�iqsInxlOikaQlNpPy�gjnczc{SlNycs_p�rci|rc}jaEnxlNoOeE~J��p[aEnvsIaEo^gm}mw0uLs_d^sIaEteE�Hl^ycs+b"e&��sId�o^s�d^gjs�oOs�fhb7aEncoAgje�n�eE~MlNycs+p�rci|rc}jaEnxlOz�sIncs�dNaQl^gjncz�~�rcn�p�lNgme�n�aEnct�aEd^s_zEgm��s�n�uxw

�"�����O���� �� � � �\�� aEnct �������� �� � � �<�!���?� �&��� � �

� � � �� �¡�� �^¢ ¡� £ ¤

¥§¦©¨cªV«J¬�­¯®�°m±³²�´!µ¶µ�·C¸�¹�ºA»E¹#¼½�¾V½�¿ÁÀX»�¸&ÂÄÃ�ÅÆ rcb�b"e�oAsÇlNycaQl|gmnÈlNy�sÇiqehtcs�} � ��É � � ��s0y7a[�Es0Ê �ÌËÍ� �hÎ � �Ï�ÑÐ�Ò � ¡ � � Î   �Ï� � Î   ¡ �ÑÐ ÎaEnct �Ä�ÓÐ ÉSÔ zxaEgmn Î aÏnce�dAiÇaQ}"aQbcbcd^e[fhgjikaQl^gje�nÁgjo�ÕCrcgml^s§z�eSehtkaQl�lNycs�pIsInxl^sId%eE~�l^ycs§t�gjoAl^d^gmucr�lNgme�n Î�Oycs�d^s[aQo�lNycs�aEbcb�d^e[fhgjikaQlNgme�nÁeE~©Ö%ycs�e�d^s�i�× É�Ø ��e�dAÙCo���s�}j}7~�e�dÚ}2aEdAz�sOncsIz�aQlNg@��sOÛ É Ö5aEuc}ms � o^yce&�Oo� Ð

Page 21: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

−3.0 −2.5 −2.0 −1.5 −1.0 −0.5 0.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

x

prob

abili

ty

true (Fourier inversion)tail approximation 4.3normal approximation

−8 −6 −4 −2 0

1e−

161e

−12

1e−

081e

−04

1e+

00

x

��������� Y� [����J������\�Q�!�#�4���C�#��X$���'��#���)��&�#����*��,��*�-.�����*�/j143J�c64��*��#���97:���;����� =&>ZY�/m-T��'#��� �B�D�� GI6"��'4K"A���x��'�#���*����;<������������N:&��;%�P�����*+�!*�$+�#��%��������N:[��;%�P�����*_�!�"����A���T; UQ> ��>E����<������I�5��� �!���8'����PK\'M�����)Q�!)��������#��A'��*?�����������#���#��;<�(- '#-A�!���`[�#�����T���\��*� ��*_������*�^�!�\'-T�����>lNycaQl<lNy�s?lPaEgm}�aEbcb�d^e[fhgjikaQlNgme�nÇuLsIp�e�iks�o%u"s�l^l^sId<lNycaEn0lNycs_n�e�d^ikaE}�aQbcbcd^e[fhgjikaQl^gje�nq~�e�d<bcdAe�u7aEucgm}��gml^gjs�o§aEb�bcd^e[fhgjikaQlNs�}mwvuLsI}me�� Ð É Ð ��� É � n5gjz�rcdAs �hÎ lNy�s|tcgjoTlNdAgjucr�l^gje�n�~�rcncp�lNgjeEn eE~�� Î lNycsÄnce�dAiÇaE}aEbcb�d^e[fhgjikaQlNgme�nHaEo���s�}j}�aEo�lNycs�aQbcbcd^e[fhgjikaQl^gje�n�eE~ÚÖ%ycsIe�dAsIi�× É�Ø aQd^s|bc}meEl^l^sIt¯e�n a0}mgjncsIaEd�aEnct}jeEzxaEd^g@lNyciqgjp�o^pIaE}js É¥§¦©¨cªV«J¬�­¯®�°��³²�´!µ¶µ�·C¸�¹�ºA»E¹#¼½�¾V½�¿ÁÀX»�¸&Â� IÅÆ rcb�b"e�oAs lNy7aQlÁgmn lNycs iqeStcsI} � ��É � � ��s�yca&�EsvÊ � × Î Ë�� �hÎ � �q� � ¡ � � Î ��� � � � � �hÎ� ��� � ¡ � � Î � � � � � � Ð É �8� � gjo�pPy�e�o^s�n�oArcpPy lNy7a�l<lNycs§}js�~¶l�lPaEgm}ReE~©lNycs§tcgjoTlNd^gmucr�l^gje�nksInctcoOa�lÐ É7Ô oAl^dNaEgmz�yxl^~�e�dT�<aQd^t�aEbcbcdAe[f�gmiÇa�lNgjeEn eE~ oArcpPyHaÁtcgjoTlNdAgjucr�l^gje�n gmoOaqz�aEikika|tcgmoAlNdAgjucrhlNgjeEn � �Ogml^y� �

Page 22: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

������������� ���� ��������������������� � � ������� �!�"��������$#%�� �&�� �� ��� �'��������(#)�� �!�� ���*)+,* > *�* -/.�+ ,�0 *�1 -�.�+ > .$2 > 1 0 -�.�+ 0 ,�0 * 0 2*)+,*�1 > * -/.�+ 0�3 . 0 -�.�+ 3 *�*2 >0 -�.�+ 3 *�*�4�* ,*)+,*%.$*�* -�1)+5*�6!2 > -71)+ , 2 3 .(4 , -71)+,1�14�4 3 **)+,*�* > * -�1)+ , , ,3 -71)+ 0 > 2�6 , 2 -71)+82 0 .(*�4�6*)+,*�*).(* -�1)+54 0�0 1 - , +91!42�6!2 0 -71)+ 3+> 2�1 3 2*)+,*�**%. - , + > . , . -:2�+,* > 2�42 0 - , + > 6�1 >�, .

;)<>=@?,ACBED!FHG&<JI�KML5?,A�N'L,IOKQP@ARA�S(<>TVU@?5AXW@Y ZO[�\�<>NQAR]@D&^�_a`cb&Y d

e�f ��g�h�������i�E����� ��%j e�k ����l�������i�E���E�nmHoqpr�� f � �!� k/f �%st�u����wvxm oC�!��jzy!��� �� k �iv{ma| o +} f ��s���i�u�c��������(#)�� �!�� ����~�� e y��E����p������R�!�h� f � k �������E���!��� f ��j� e ��������%�� ���'�g� e�e �E�����{������ f �����E����s����� f ��O~�s��������%��p f � �z� f �c�/���n����%���$#) �u�!��������� } f ��������� 2�+82 e�e �%�g�E�� ����{����� *%�5*�� ����������(#)�� �!������� +

� ")�� &�� �,+���� � k ��� f ���/�! ���!�������$#) �u�!�� ��� e j������y��Ejw���� f �������Ey� ��� e�e � k �� �������������� ��/� -���y��E����j���g���������O�{��h���O� * ���'�V� * ����%j��'� � * �g��O eOk � �$�!��� f �!��v��{��� ~)#%�Ej���on� f �¡��������(#) -�u�!������c�� } f ��������� 2�+�. �t� e ��s��y������j���� e ����� e �{�������n� * ���%�%� k � � e �h���i¢��E��� + } �u�£������������s��y����>#)��� k ��r�����s� e �{��r� f ����������� ��� e �{���np f k/f ��������������$#%�� �&�� �� e pC���¤cpC�E� �Q��������p�������j���E��j¥����� k e �h���������C�g���%��j e +%¦ e �£�� ������jc���%�V �c§r���u���¤u� +,1 v k o>�%��z���� � k �����O��C e �g� e�e ���� �O������%��� � e � k/f �£������j e �����%�ry�����¥�E�¨��£�����!��� +

��� ��© � �{ª �'«�� } f e �J#%��u�%� � e�f �(p e � f �!���� k �� f ����£����� f �!�¡v 2%+,4 on��%j�v 2�+ 3 or�!�������$#) �u�!���p���� �R��������{���ly��E��� e � ������q¬ � �E��­®�°¯±� 1 �'²H�O�°² | � . ��³O�'�l�´� | � 1 �"µ(�O�¶µ | � 1· �p f �E��� ·w¸ �c e �£� e ����y��"�!��j�¹¥� *%+ } f �E��º��h�»³¡v�³ ·t¼¾½ ��o | �¿º | �Àv ·�¼Á½ | o | �'p f ����� ½ ����j ½ | ��������j��E�g�E��j������ e �/�!��j����jÂ������� �!��y!��� ���� � e + } f ����Ãuv ½�Ä¿ÅÇÆ ³ �%È/�!ɨo ¸ËÊ *%� 33 ��%j����{����� �(p e � f �!�là vQº | ÅÌÆ v · ³Í��o�|(È(v ·h¼ ��o7|�ɨoV��ÃuvMº�� ÅÎÆ ³¡v ·�¼ ��o7|$È$³¡v · ³Í��o�|�É ¸ Ê *%� 33 + � � k �º��t�!��j̺ | ����c���j��E�g�E��j��������R����{����� �(p e ÃuvMº�� ¼ º | ÅÏÆ ³ .(1· È .@1· ɨo ¸Ð*%� 3�3 �H �i������ �%sÂ� f �&�� f �l�����%� .(Ñ¡- ����������� �l��Òº�� ¼ º | � � e � Æ ³ .@1· È .@1· É +�Ó �(p��Ey�����Ô��¿p���� e �h� f ����������(#)�� �!�� ���v 2%+,4 oJ��p�� f �$y���Õ��X� 1�Ö �Q× |JØ Ö�Ù�Ú ×MÛ � f �E� k �ÝÜÞ �Qß � · |>à 1q¼ ����s 1 ³�á | � Ö�âã � v · | oJ�)p f �E���ÝÜÞ �Qß j��E������ e� f �l����%���$#) �u�!�����s������!�������� + � �� k ��� f � .@Ñ�- ����������� �r��aáa| � v · |>oX� �� e � Æ v · ³ 1)� 0 o�|EÈ@v ·C¼�1)� 0 o7|�ÉQ�

1�1

Page 23: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

0 2 4 6 8 10

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

x

prob

abili

ty

true (Fourier inversion)tail approximation 4.4gamma approximation

0.001 0.005 0.050 0.500

1e−

071e

−05

1e−

031e

−01

x

��������� ���� ���������������������� �!��#"$�&%'��!��(��$�����)*�+��)-,.�!����)0/21435�765��)8�!��9;:$��<9����#=$> �?/@,;��%�#A$�CB�D9EGF�6�HI��%5J K�����%L�!�������<M<#�N��������O:$��<#�P�����)Q��)�"R������������O:S��<#�P�����)Q���T ���;���!K<VU-> U->- �����!�����W�X��������Y%����PJL%XZ[��)�"Q�!�������(���(��������!��K%���)Y�������#%,;�����H�����������X��)����)Y�M����)�\���L%,;�����>

]_^a`'b�c_c2b$dNe#^Of7g-^ihÛ�j!kmlon c2b�p�qYrts�u&v-s8rtwIx�y�qYr � u&qzw7{Oc_b�p�q*rts�u�vzs*rtwCx�yzq}| � u�qzw�~!� b��ac�gz�Kp��8w7�^Of�]2e8��]_� �W�Ke?�Wc_�Sgz�Kc_��`'�Kb���^Of���^O�K�����C�7g-�C^\]2c_�z��dNf�]2�Pf�c2]2��e[]_� n r[�$qzw7{S��qzw�~!�5��b�dM��e\����^Of7g�^[^\f��gz�����\bS��]2��g-^O]_b���� × ���I�5�Wgz��c2�Wgz��^Ob*c�gz�Kp��9���\�\bz�\e�]2��^\f��Ngz�����KbS��]_��g�^O]2bz���-]@` ^\f��#c2�� ���c��Q¡¢]2e�£��������gz���i]_`X^Of��8��b����W�W�I^\�Ogzc_]_^.� � �7g-�Ogz�¤��^\�W�\eagz�K�[c2gz�\pz�z���� ��W�G]@`¥^\f��8�W]2pz�W�I -gzc2����eR¦ j g-����¦ x f�g$ z�[^\f��eOg-���Y�¤b�����c2��e��

q Ø

Page 24: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

��������������� �

¦ ���!���!��� + ���j� f �������� + v . 3�3 1 o + } f ���Ò��������� - e �E�� � e �i�E� f �)jÝ�{���O ��y��E�������sc������ e �{���� e ���%�������!�� ������ij� e ���� ���%�� ��� e + �������������! #"%$�&'��()$+*�,.-��0/213"546�87:9<;=;8>?�A@B46&C�A/2�D$ � .(* ¬ �%E)4�4)+

¦ �%����i�(pr���¢!�.F + ���j � ����s���'��G + v . 30 � o +IHI46�87=J�/%/%KL/NMPO46&�-���(�46&Q�A@B46>SR.����@�&C�A/2�D$0T<UV��&�-WRX/213Y(Z��>[42$0T]\�1^4�;�-=$0T_46�87`Oa46&�-���(�46&C�A@B46>b,#4=J+>c�0$>+ed ���t�£��� ��� �� d �!���������gfC��������i�� � �����j��!��j e �¦ ������ ��jLF��!� f �E� �&�� kEe � ���� � e +#h �(y��E�jiR������ k �!������ e +

fV���¤�E� �%� ¦¡+�¦�+ �=kh�^l�%���g�E� �£����s���m + �����ji§r� e �� k ¤Ô� � + G + v . 3�3 ��o +8h ��� e ��� � e pr�� f�n �� e�e ¨�!����� � e +o 1p/%@+*�q�/2�87�/2�rO46&s-D*t ./%@+*�u'vxw � 0�0 vQ��o>¬ � 0 4yE%�!4�4%+

fC�E����'�!§ + v . 3 6�� o + } �����%�������!�� ������� e ��Ô�%��� k �E�������!�%�����j����!�� k �{����� e +g9j���8*g #&A46&Q�c$�&A* ����v 2 o>¬ 3�0�3 E3 6!2�+

fC����� e �u�%� ¦�+ ���jrF��������������gG + � + v . 3�3 2 o + �������n�E� � k �������� k �/������ e �{���n�%�������!�� ������ij� e ���� ��� -�� ��� e +),.-��j9j(z��13�A@B46�r #&A46&C�c$�&Q�A@��C46� � 2�4 ¬ .@� � -/. 0 1)+

h �D{i�� ht+ �!��j|iÒ�!�'��� + v . 3�3 6 o +a¦ � �@y����y)��Ep ��"y!�� �%�l�!�C�� e ¤ +~}�/2��1��846>S/NM��)��1����246&'�0$ � 2 ¬ 6%E�2 3 +§r���%�� ������jÂ���� ;8&C�A/2�D$IOa461pK=��&�$ vAmC�� e ������� �% j�� e � n + ���j�FÂ���� ¨�!�� e � ¦�+ n + �Ô�Ej e + o>�e�"����j�����¬� j%pC���j � � s����v 1**�* o +

n ���� Ó�+ ��%j � �u�� f ��i + v . 33 4 o + � ���i�V�g�����j e ���t� f �nj� e ���� ���)�� ��¡�� k �E����� �t�����!j����!�� k �{���� e��c������� ��������j%��� y!��� ������ e +V9j��$�&C1^46>?�C46�a46�87��P��U��b�B46>[46�87Z}D*t #&�46&A* � 2�* v . o>¬ 6 � E)4).�+

n �¨� e�e ����� �!���'�ti + � Ó �E j��E� �£����s����E�_i + �R�!��j � f � f �����j%j� �'�_i + v 1*�*). o + � { k ������!F���������mV�������i�E� f ��j e �{���ry!�� �%� - �&� - �� e ¤ + G��'¬ Oa42$�&'��13�����5���c$0K6�X9<;=;8>?�A@B46&C�A/2�D$ �£y��� ���i� 1 v ¦ � �>#%��%j����E�Sm + ��Ej + o>�����s� e 6%E%1*)+ �Ò ���� k �� } �i� e iR�������� k � Ó �� �Q�g�"����j��� +

n ��� j����Dm + F + ��%jrkh�^l�%���g�E� �£����s���m + v . 33 4 o + � ���£�>#)�g��������� ��'j� e ���� �%�%������ e + G��'¬ 9 o 1B4�@�&C�A@B46>\����C7��!&N/�H`�B46�%"�,�46��>�$LuA e46��&�4L��461+J0461^42TP��9<w v ¦ j�� �E���¿§ + �X������j�� �!�'�"§ + �¿���j } ������'�_F + ��Ej e + o>�����s�� e 2 � �%E�2�� 3 + fC���¤ f l�� e ����fC� e �������#fC� e �����'�8F ¦�+

G�� f ��7�t� + i + v . 3�0 . o�mC���i���%�� ��s¥� f �zj� e ���� ���%�� ������r�����!j����!�� k �{����� e ���%�����u��Ry!��� ���� � e +���A/2(z��&Q13�cK64l2�4 � 2%. 3 -�2�1 0 +

1!2

Page 25: 0...ð³Î å ËÆÎ î Ì â£ò ã ËÆÍ à ã òló Î ð àEà ̬Πä$ôMá9â9îÆã Ë ! #"$&%(' Ê¢õ÷Î_Ï Î ä Ì¬Í Ê ã Î äjî õ á Ê¢Ë ïeí Î ï¢Ì õ¬Ì

��� e�k/f ¤�!� � + v 1*�*�1 ��o + � ��������������� e e ��H����������� � - ��������$#%�� �&�� �� e � e ��s!�������� ���n���y���� e �������� f � k ������>#�� ��Òj%������� - s���u�u� - �������u����i��j���� e vAFÂ�&� f�e ��Ò�� �����s���� e o +I\�9j� o � �c$0K)�����%�A��U �* 0 ¬ 1!4yE ��� +

��� e�k/f ¤�!� � + v 1*�*�1 �Ôo + } f ��mC������ e�f - �H e�f ��� - �>#)���� e ��i��t� f � k �������>#��q��gj������/� - s���i� � - ������� �!��!�������$#) �u�!�� ��� e +]}�/2��1��846>_/NM����c$0K � 2 v 2 o>¬5��� -7��1)+

���� e ����� ht+ § + ���j � ��� ��u����� Ó�+ v . 33 2 o +r¦ �������$#) �u�!�� ��� e ��� � ������ j� e ���� ���)�� �� e ��Rj��>~������������!j����!�� k �{����� e +<}D*S9j(z��1x*t #&�46&C�c$�&�*S9j$0$%/%@+* � 4 3 v 2�1 0 o>¬ 2�4�*yE�2�4 0 +

�� f � e ���'� d�+ � + �ekh���¢� � + �£���j�fC��¨�¤��� e�f ����'� d�+ v . 3�3 2 o +:�]/2��&C������/2��$��������2461��C46&'�I�I�c$�&C1��CJ+��Y&C�A/2�D$+*��b/2>[*��+ �¾�� �E� � ������ e ���iR���������� ������!��jaFÂ�!� f ���u�!�� k �!� � �/�!�� e �� kEe + �� f �W�¾�� �E��� ��� e G�� k + � d �>p�q����¤ +

�� f � e ���'� d�+ � + �ekh���¢� � + �£���j�fC��¨�¤��� e�f ����'� d�+ v . 3�3 � o +:�]/2��&C������/2��$��������2461��C46&'�I�I�c$�&C1��CJ+��Y&C�A/2�D$+*��b/2>[* ��+ �¾�� �E� � ������ e ���iR���������� ������!��jaFÂ�!� f ���u�!�� k �!� � �/�!�� e �� kEe + �� f �W�¾�� �E��� ��� e G�� k + � d �>p�q����¤ +

FÂ�!� f �Q� ¦�+ F + ���j�iX���(y�� e �$� � + f + v . 33 1 o +����D4=761^46&Q�A@]M /213()$)��� 1^46�87�/2( �2461��C4=J+>c�0$>+ FÂ�� k �E�h �E¤�¤��� G�� k + � d �Ep�q���¤ +

F�����%��� + ���j�� � �i���E� ¦¡+ v . 3�3�3 o +.h �����/� - s���i� ���{�����RpV�$� e +���������������������� �"!�#%$'&)(*�+�"!-,�#.�/,-01&�+

2 ��y�����e� + � + � + v . 3�0 2 o + � ���������g�����j e �{��O� e ���u�%����� k �J#)���� e ��� e �gpr�� f ��Ý������� k �&�� ��¥���k ��� �%j����¡�{�%� k �� ��� e ����¨���s��z���s����i����� + G��'¬ 9�$�"2(j;8&N/2&C�A@| ./2>?��&Q�A/2�D$L/NM!� � 3���10����&C�C46>5476+�D46Y&C�A/2�D$r46�87 ,.-�����1�9<;=;8>?�A@B46&C�A/2�D$ u o 10/%@+* #"�(j;�/%$+*[T�Oa46&�-D*�� �0$+*:�]����&N��1pT8�t* e*�9j13(Z"yT�������2*9 �c$%@0/2�D$����DT_O4=76�c$%/2�DT 9 �c$+*[T��-:�;=<6w v��¾ � k �$#g�#m + ���Ej + o>�����s� e . 0 � EÔ.(4 � + �¾ � �>��� d �Ep>q����¤ +

§��� f ��E� Q� ht+ v . 33�0 o + h e ���� ���)�� �����l���� k �E��������� �%j��E~��%����¥�����j%���!�� k �{����� e � k ��u�����>#�%�����u��gy!���¨��%� � e + ?@4 4 4 ,g1^46�D$+*A?3� M /21�(�*�,.-��0/213" � 2�1 vQ��oJ¬ .$*�*�1%E£.$*�*�6)+

§r k �!� � + 2 + v . 3 4�* o + h e ��������%�� ������������j����!�� k �{����� e �� ������� �!�u�����j���� y!��� ������ eCB�>y!�� ���&�� ��z���¥���%�u�E�� k ��'�������s����!������ +< +?^9�O }D*t .@��C*X #&A46&Q�c$�&A*��]/2(j;8��&A* � . v 2 o>¬ 2 � 4%E�2�2�4%+

1��