of 14 /14
"สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส" โโโ โโโโโโ โโโโโโโโ (โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโ "โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโ โโโโโ โโโโโโ" โโโโโโโโโ โโโโ โโโโโโโโโโโโโโ โโโโ "โโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโ" โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ โโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโ, 18 โโโโโโ โ.โ.2552) สสสสสสสสส “ผผผผผผ 3 ผผผ ทททททททททท "ททททททททททททท" ททททททททททททททททททททททททททททท ททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท "ททท ทททท" ททททททททททททททททททททททททททททททททททท” 1) โโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโ โโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโ โโ - โโโโโโโโโโโโโโโโโ, โโโโโโโโโโโ, โโโ โโโโ โโโโโโโโโโ

สอนหนังสือชุมชนจินตกรรมของครูเบ็น Teach "Imagined Communities"

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ถอดความจากงานเปิดตัวหนังสือชุมชนจินตกรรม จากวาจาของ เกษียร เตชะพีระ

Text of สอนหนังสือชุมชนจินตกรรมของครูเบ็น...

Invalid document format