of 42 /42
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: 404-02-40/2015-02 Б е о г р а д Немањина 22-26 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ОП/У/01/15 Београд, април 2015. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАžП_У_01_15... · Конкурсна документација у поступку јавне набавке услуге осигурања

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАžП_У_01_15... · Конкурсна...

 • Република Србија

  МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,

  НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

  Број: 404-02-40/2015-02

  Б е о г р а д

  Немањина 22-26

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА

  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ

  ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

  ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ОП/У/01/15

  Београд, април 2015. године

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 2 од 42

  На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/15,

  у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне

  документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

  („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број

  404-02-40/2015-02/1 од 21.04.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку

  404-02-40/2015-02/2 од 21.04.2015 припремљена је:

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  у отвореном поступку за јавну набавку услуга

  осигурања имовине и лица

  редни број ОП/У/01/15

  Конкурсна документација садржи:

  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

  IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.

  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

  VII МОДЕЛ УГОВОРА

  VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

  IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

  X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 3 од 42

  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  I 1.Подаци о наручиоцу Наручилац: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

  Адреса: Београд, Немањина 22-26

  Интернет страница: www.mpn.gov.rs

  I 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и

  подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  I 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке редни број ОП/У/01/15 су УСЛУГЕ - услуге осигурања имовине

  и лица за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, назив и ознака

  из ОРН: 66510000 - услуга осигурања.

  I 4. Циљ поступка Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

  I 5. Контакт Е – mail: [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 4 од 42

  II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  II 1. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке редни број ОП/У/01/15 су УСЛУГЕ - услуге осигурања имовине

  и лица за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, назив и ознака

  из ОРН: 66510000 - услуга осигурања.

  II 2. Партије

  Предмет јавне набавке је обликован у две партије:

  Партија 1:

  Осигурање запослених у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

  Ознака из ОРН: 66512000 - услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог

  осигурања

  Партија 2:

  Осигурање службених возила Министарства просвете, науке и технолошког

  развоја

  Ознака из ОРН: 66516100 - услуге осигурања од одговорности за моторна возила

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 5 од 42

  III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

  Партија 1: Осигурање запослених у Министарству просвете, науке и технолошког

  развоја

  Предмет набавке је услуга осигурања запослених у Министарству просвете, науке и

  технолошког развоја – 400 запослених, у трајању од 12 месеци, почев од 13.05.2015. и

  то:

  осигурање запослених од последице несрећног случаја – незгоде, непрекидно 24 сата свугде и на сваком месту, по следећим параметрима:

  Осигурани ризик Осигуране суме у РСД

  Смрт услед незгоде 500.000,00

  Смрт услед болести 250.000,00

  Трајни инвалидитет 1.000.000,00

  Смрт услед незгоде третирати као обнову осигурања.

  допунско здравствено осигурање:

  Осигурани ризик Осигуране суме у РСД

  Хируршке интервенције 200.000,00

  Теже болести 200.000,00

  Хируршке интервенције и теже болести третирати као обнову осигурања

  Осигурање се врши у складу са Општим условима за осигурање лица од

  последица несрећног случаја и Условима за осигурање лица за случај болести и

  хируршких интервенција.

  У понуди треба доставити висину укупне премије, Опште услове за осигурање

  лица од последица несрећног случаја и Услове за осигурање лица за случај болести и

  хируршких интервенција.

  Осигурање треба да покрива осигурање запослених свуда и на сваком месту,

  непрекидно 24 сата (основни ризици и допунско здравствено осигурање), у складу са

  подацима из понуде.

  Oсигуравач је у обавези да након сваког пријављеног случаја, редовно доставља

  Министарству, односно лицу задуженом за праћење уговора, извештај о решеном

  случају.

  Датум Понуђач

  М. П.

  _____________________________ ________________________________

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 6 од 42

  Партија 2: услуге осигурања службених возила Министарства просвете,науке и

  технолошког развоја

  1. Обавезно осигурање од ауто-одговорности

  - ZASTAVA 101 SKALA 2000. годинa; 40,5 kw; 1116 cm3

  - ZASTAVA KORAL 1.1 2003. годинa; 40 kw; 1116 cm3

  - ZASTAVA JUGO 1.3 CW CIAO 2002. годинa; 48 kw; 1299 cm3

  - ZASTAVA JUGO TEMPO 1.1 1995. годинa; 40 kw; 1116 cm3

  - ZASTAVA FLORIDA 1.3 2002. годинa; 48 kw; 1299 cm3

  - ZASTAVA FLORIDA IN 1.6 L 2007. годинa; 70 kw; 1587 cm3

  - DACIA DUSTER AMBIENCE 1.5 2015. годинa; 80 kw; 1461 cm3

  - MITSUBISHI CARISMA 1.6 2003. годинa; 76 kw; 1597 cm3

  - TOYOTA HIACE 1996. годинa; 58 kw; 2446 cm3

  - TOYOTA PRIUS 1.5 VVT-I 2008. годинa; 57 kw; 1497 cm3

  - ŠKODA FABIA COMFORT 1.2 2004. годинa; 47 kw; 1198 cm3

  - ŠKODA OCTAVIA A5 ELEGANCE 2011. годинa; 77 kw; 1896 cm3

  - ŠKODA OCTAVIA A5 AMBIEN 2006. годинa; 77 kw; 1896 cm3

  - ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 2.0 2001. годинa; 85 kw; 1986 cm3

  - AUDI 1.6 B 1994. годинa; 74 kw; 1596 cm3

  - AUDI 1.6 B 1995. годинa; 74 kw; 1600 cm3

  - RENAULT SCENIC 1.6 2003. годинa; 83 kw; 1598 cm3

  - CITROEN C 4 2010. годинa; 66.2 kw; 1560 cm3

  - ZASTAVA JUGO 55 1989. годинa; 40 kw; 1116 cm3

  - ZASTAVA TEMPO 1.1 1999. годинa; 40 kw; 1116 cm3

  - VOLKSWAGEN POLO 1.4 2008. годинa; 51 kw; 1422 cm3

  - AUDI A4 3.0 V6 1 2008. годинa; 176 kw; 2967cm3

  - MAZDA 3 2015. годинa; 110 kw; 2191 cm3

  2. Каско-осигурање службених возила

  - без релативног и без апсолутног учешћа у штети са укљученим ризиком од краће у

  земљи и иностранству са најмање три штете без обрачуна ,,малуса“, за следећа возила

  - MITSUBISHI CARISMA 1.6 2 ком. 2003. годинa; 76 kw; 1597 cm3

  - ŠKODA FABIA COMFORT 1.2 1 ком. 2004. годинa; 47 kw; 1198 cm3

  - ŠKODA OCTAVIA A5 ELEGANCE 3 ком. 2011. годинa; 77 kw; 1896 cm3

  - TOYOTA PRIUS 1.5 VVT-I 1 ком. 2008. годинa; 57 kw; 1497 cm3

  - CITROEN C 4 1 ком. 2010. годинa; 66.2 kw; 1560 cm3

  - DACIA DUSTER AMBIENCE 1.5 1 ком. 2015. годинa; 80 kw; 1461 cm3

  - VOLKSWAGEN POLO 1.4 2 ком. 2008. годинa; 51 kw; 1422 cm3

  - ŠKODA OCTAVIA A5 AMBIEN 1 ком. 2006. годинa; 77 kw; 1896 cm3

  - MAZDA 3 5 ком. 2015. годинa; 110 kw; 2191 cm3

  1 ком.

  10 ком.

  12 ком.

  2 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  2 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  3 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  1 ком.

  2 ком.

  1 ком.

  5 ком.

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 7 од 42

  Обавезно осигурање од ауто-одговорности (као и каско осигурање), обухватају

  службена возила у власништву Министарства просвете, науке и технолошког развоја и

  аутомобиле који се користе или ће се користити по уговору.

  По истеку важности уговора, Осигуравач је дужан да Осигуранику достави изјаву

  са списком возила на којима је остварен бонус.

  У складу са Законом о обавезном саобраћајном осигурању, Друштва за осигурања

  су дужна да у свој премијски систем односно тарифу, укључе и систем бонус-малус

  према критеријумима које одређује Народна Банка Србије.

  НАПОМЕНА:

  Уговор ће се примењивати по истеку важности претходног уговора. Регистрација ће се

  вршити према расположивим средствима и потребама, а у складу са Закључком Комисије

  за одобравање употребе службених возила.

  Датум Понуђач

  М. П.

  _____________________________ ________________________________

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 8 од 42

  IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И

  ЧЛ. 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

  IV 1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.

  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава

  IV 1-1.

  Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

  1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

  2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

  привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или

  давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

  3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

  4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној

  територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

  5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – Дозвола Народне банке Србије за

  обављање делатности осигурања која су предмет јавне набавке.

  6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и

  условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права

  интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  IV 1-2.

  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне

  услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

  Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом - да није пословао са губитком у последње три године пословања (2011./2012./2013.)

  IV 2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач

  доказује достављањем следећих доказа:

  1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ:

  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

  надлежног Привредног суда.

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 9 од 42

  2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:

  Правна лица:

  1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем

  подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште

  представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно

  лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против

  животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело

  преваре;

  2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал

  Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко

  од кривичних дела организованог криминала;

  3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе

  МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за

  кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,

  кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од

  кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту

  рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач

  има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

  Предузетници и физичка лица:

  1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе

  МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

  организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

  привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или

  давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења

  или према месту пребивалишта).

  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

  3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона -Доказ:

  Правна лица: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера

  забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да

  код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера

  забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за

  подношење понуда;

  Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране

  обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог

  органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера

  забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за

  подношење понуда.

  Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране

  обављања одређених послова.

  Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 10 од 42

  4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -Доказ:

  Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио

  доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да

  је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних приходаили потврду

  Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

  5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Дозвола Народне банке Србије за обављање делатности осигурања која

  су предмет јавне набавке, коју понуђач доставља у виду неоверене копије.

  Дозвола мора бити важећа.

  6. Услов из члана чл. 75. ст. 2. -Доказ:

  Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X).

  Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена

  печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана

  од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

  Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач

  доказује достављањем следећег доказа:

  Биланс стања и успеха за 2011., 2012. и 2013. годину.

  Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе

  достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из

  члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је

  поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

  Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за

  подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,

  а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко

  подизвођача.

  Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених

  копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,

  чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да

  достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

  Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не

  достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову

  понуду одбити као неприхватљиву.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не

  морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне

  регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 11 од 42

  Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде

  доказује испуњеност обавезних услова, члан 75. став 1. тач. 1) до 4).

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен

  конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој

  су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију

  електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује

  електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ

  доставља у изворном електронском облику.

  Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,

  уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном

  одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или

  другим надлежним органом те државе.

  Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су

  документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране

  надлежних органа те државе.

  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у

  вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења

  одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и

  да је документује на прописани начин.

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 12 од 42

  V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  V 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ

  САСТАВЉЕНА Понуђач подноси понуду на српском језику.

  Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа мора да

  достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној

  документацији није другачије назначено.

  V 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,

  затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се

  први пут отвара.

  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се

  ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуду доставити на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

  Београд, Захумска 14, соба 208, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – услуга

  осигурања имовине и лица редни број ОП/01/15 и број партије за коју се понуда

  подноси - НЕ ОТВАРАТИ”.

  Понуђач може поднети понуду за једну или више партја. У понуди мора навести за коју

  се партију понуда подноси. Уколико се понуда подноси за обе партије, подноси се један

  општи део конкурсне докуентације. Посебни део конкурсне документације се подноси

  за сваку партију посебно.

  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до

  28.05.2015. године до 10:00 часова.

  Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда

  налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу

  приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати

  потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема

  понуде.

  Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно

  која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се

  неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са

  назнаком да је поднета неблаговремено.

  Јавно отварање понуда обавиће се дана 28.05.2015. године са почетком у 10:30

  часова, у просторијама наручиоца, Захумска 14, сала на II спрату, уз присуство

  овлашћених представника понуђача.

  Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе

  наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је

  заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица

  понуђача.

  Понуда мора да садржи:

  попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде;

  доказе којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и чл. 76. Закона (глава IV 2 1-4 )

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 13 од 42

  доказ о испуњавању обавезних услова од којег зависи прихватљивост понуде - Дозвола Народне банке Србије за обављање делатности осигурања, која су

  предмет јавне набавке; (глава IV 2.5. )

  доказе о испуњавању додатног услова (глава IV 1.2 под 1) – биланс стања и успеха за 2011., 2012. и 2013. годину

  попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да

  образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;

  попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора,

  Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних

  захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.

  Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и

  да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена

  због битних недостатака понуде.

  Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за

  попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.

  У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном

  обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као

  таква ће бити одбијена.

  Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да

  обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи

  из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће

  потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев

  образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу

  (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),који

  морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе

  понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и

  печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који

  подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено

  треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу

  обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде

  сагласно чл. 81. Закона.

  V 3. ПАРТИЈЕ Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије.

  Партија 1: Осигурање запослених у Министарству просвете, науке и технолошког

  развоја

  Партија 2: Осигурање службених возила Министарства просвете, науке и технолошког

  развоја

  Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати

  најмање једну целокупну партију.

  Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли се понуда односи на целокупну

  набавку или само на одређене партије.

  У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се

  може оцењивати за сваку партију посебно.

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 14 од 42

  У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, докази из чл. 75. и 76. Закона, не

  морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у

  једном примерку за све партије.

  V 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

  Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  V 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду

  на начин који је одређен за подношење понуде.

  Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа

  накнадно доставља.

  Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство просвете,

  науке и технолошког развоја, Београд, Захумска 14, са назнаком:

  „Измена понуде за јавну набавку услуге – услуга осигурања имовине и лица

  редни број ОП/У/01/15 број партије …. - НЕ ОТВАРАТИ” или

  „Допуна понуде за јавну услуга осигурања имовине и лица редни број

  ОП/У/01/15 број партије ….- НЕ ОТВАРАТИ ” или

  „Опозив понуде за јавну набавку услуга осигурања имовине и лица редни

  број ОП/У/01/15 број партије ….- НЕ ОТВАРАТИ ” или

  „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга осигурања имовине и лица

  редни број ОП/У/01/15 број партије …. - НЕ ОТВАРАТИ ”.

  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду

  подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача

  и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју

  понуду.

  V 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду.

  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

  заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више

  заједничких понуда.

  У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,

  односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси

  понуду са подизвођачем.

  V 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде

  (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности

  набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део

  предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

  Понуђач у Обрасцу понуденаводиназив и седиште подизвођача, уколико ће делимично

  извршење набавке поверити подизвођачу.

  Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који

  подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној

  набавци.

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 15 од 42

  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су

  наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се

  доказује испуњеност услова.

  Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне

  набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради

  утврђивања испуњености тражених услова.

  Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у

  поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује

  испуњеност услова.

  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  V 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

  Понуду може поднети група понуђача.

  Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора

  бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на

  извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)

  Закона и то податке о:

  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

  понуђачу који ће издати рачун,

  рачуну на који ће бити извршено плаћање,

  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном

  документацијом.

  Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су

  наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује

  испуњеност услова.

  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или

  заједничку понуду у име задругара.

  Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и

  уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

  Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка

  јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

  V 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ

  ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

  V 9.1. Услови осигурања:

  Понуђач је дужан да у понуди достави услове осигурања.

  Наручилац задржава право да врши корекцију броја запослених у складу са реалним

  бројем запослених у Министарству (партија 1)

  Под осигурањем запослених се подразумева осигурање од ризика одређених

  Конкурсном документацијом свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа (партија 1.)

  Понуђач коме буде додељен уговор обавезан је да достави Полису осигурања и Услове

  за осигурање у вези са предметом јавне набавке (посебно за сваку партију)

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 16 од 42

  V 9.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

  Плаћање ће се вршити по основу испостављених полиса осигурања за осигурање

  запослених, обавезно осигурање од ауто одговорности и каско осигурање, за сваку

  појединачну полису у износу који се утврђује полисом осигурања, према врсти

  осигурања, у року који не може бити краћи од 15 али не и дужи од 45 дана од дана

  пријема полисе.

  Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као

  неприхватљива.

  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

  V 9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге

  Наплата осигурања се врши у року од 14 дана од дана пријема документације и доказа

  неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штете.

  V 9.4. Рекламација

  У случају неадекватно извршене услуге, Наручилац задржава право да о томе обавести

  Извршиоца који је дужан да отклони евентуалне недостатке у року од 3 дана од дана

  пријема обавештења.

  V 9.5. Захтев у погледу рока важења понуде

  Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

  У случају истека рока важења понуде,наручилац је дужан да у писаном облику затражи

  од понуђача продужење рока важења понуде.

  Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

  V 9.6.Захтеви у погледу квалитета пружања услуге

  Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне набавке,

  услугу обави благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из области

  осигурања и добрим пословним обичајима и пословном етиком.

  V 9.7. Негативне референце – извршење обавезе по раније закљученим уговорима

  Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. став 3.

  тачка 1.-8. Закона који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније

  закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне

  набавке, за период од претходне три године.

  V 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА

  ЦЕНА У ПОНУДИ Цена мора бити исказана у динарима, са и без припадајућег пореза, са урачунатим свим

  трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за

  оцену понуде узимати у обзир цена без пореза.

  Цена је фиксна и не може се мењати.

  У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на

  основу ове јавне набавке.

  Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на

  тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу

  са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део

  одвојено искаже у динарима.

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 17 од 42

  V 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО

  ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ

  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ

  ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ

  СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А

  КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства

  финансија.

  Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне

  средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

  Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству

  рада, запошљавања и социјалне политике.

  V 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И

  РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

  Извршилац је дужан да достави:

  једну бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку

  потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и

  менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице, у висини од 10% од

  вредности уговора, без ПДВ-а у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без

  протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 3 дана дуже од дана трајања

  уговора. Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног

  и/или неблаговременог извршавања уговором преузетих обавеза, од стране понуђача.

  Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из

  регистра НБС).

  Извршилац је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења

  преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица.

  У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду,

  сваки појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и

  менично овлашћење.

  Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима,

  садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС 56/11). Уз

  меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у

  регистар.

  V 13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

  ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ

  ПОДИЗВОЂАЧЕ

  Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на

  располагање.

  V 14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА

  ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-мејл: [email protected],

  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем

  понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

  Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за

  додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор

  доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу

  јавних набавки и на својој интернет страници.

  mailto:[email protected]

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 18 од 42

  Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним

  информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број

  ОП/У/01/15.

  Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека

  рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави

  обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да

  допуњује конкурсну документацију.

  Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде

  телефоном није дозвољено.

  Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.

  Закона.

  V 15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

  И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном

  облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

  вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,

  односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити

  контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу

  оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући

  наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака

  уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову

  понуду одбити као неприхватљиву.

  V 16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

  ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне

  набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет

  набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде

  додељен уговор, дужан је дау тренутку закључења уговорапреда наручиоцу

  банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:

  безусловнаиплатива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје

  се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је

  30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се завреме

  трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске

  гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  V 17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ

  КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

  ИМЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ

  КРИТЕРИЈУМА Избор најповољније понуде за партију 1. ће се извршити применом критеријума

  „Најнижа понуђена цена“.

  Избор најповољније понуде за партију 2. ће се извршити применом критеријума

  „Најнижа понуђена цена“.

  V 18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ

  ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 19 од 42

  ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ

  ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ Елемент критеријума за доделу уговора код обе партије је најнижа понуђена цена.

  Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће

  изабрана понуда оног понуђача који је понудио:

  за партију 1. - дужи рок плаћања с тим да понуђени рок плаћања не може бити

  дужи од 45 дана.

  за партију 2. – већи број штете без учешћа код каско осигураних возила.

  Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, односно исти рок штета без

  учешћа, као најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача који је први поднео

  понуду.

  V 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и

  материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих

  прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

  као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у

  поглављу X конкурсне документације).

  V 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ

  ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права

  интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  V 21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

  ПОНУЂАЧА

  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,

  или пословно удружење у њихово име.

  Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

  Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој

  комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштомна e-

  mail [email protected] или препорученом пошиљком са повратницом на

  адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Захумска 14.

  Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против

  сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

  О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку

  јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних

  набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

  Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива

  за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати

  благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека

  рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења

  захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

  После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави

  поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је

  5 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње

  наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли

  бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а

  подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од

  стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца

  mailto:[email protected]

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 20 од 42

  за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног

  захтева.

  Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на евиденциони рачун за уплату

  таксе за подношење захтева за заштиту права. Број рачуна 840-30678845-06, с тим да су

  у обавези да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама достави доказе о уплати

  таксе. Упутство за уплату таксе са свим осталим детаљима о начину уплате може се

  пронаћи на сајту Комисије за заштиту права понуђача у посутпцима јавних набавки

  www.kjn.gov.rs, или кликом на следећи линк: Уплата таксе из Републике Србије.

  Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке који обликован по

  партијама: 1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне

  набавке, садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина

  конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за

  подношење понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака

  јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком

  поступку без објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је

  укупна процењена вредност јавне набавке (збир процењених вредности свих партија) и

  без обзира на то колика је процењена вредност појединачне партије у којој се подноси

  захтев за заштиту права; 2) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње

  наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда (пријава), укључујући и

  одлуку о додели уговора о јавној набавци и одлуку о обустави поступка јавне набавке,

  висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки, осим у поступку јавне набавке

  мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење

  понуда, одређује према укупној процењеној вредности јавне набавке (збир свих партија),

  без обзира на процењену вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за

  заштиту, па ако укупна процењена вредност јавне набавке не прелази 80.000.000 динара

  такса износи 80.000 динара, а ако укупна процењена вредност јавне набавке прелази

  80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.

  Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

  V 22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

  Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року

  од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.

  Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор

  пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.

  тачка 5) Закона.

  http://www.kjn.gov.rs/http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 21 од 42

  VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

  Понуду подносимо за:(заокружити партију/партије за које се подноси понуда)

  Партија 1: Осигурање запослених у Министарству просвете, науке и технолошког

  развоја

  Партија 2: Осигурање службених возила Министарства просвете, науке и технолошког

  развоја

  Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да

  су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку

  понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом

  оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног

  понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

  Понуђачи попуњавају образац понуде за сваку партију посебно.

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 22 од 42

  ПАРТИЈА 1 - Осигурање запослених у Министарству просвете, науке и

  технолошког развоја

  Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга –

  услуга осигурања имовине и лица, редни број ОП/У/01/15 наручиоца Министарства

  просвете, науке и технолошког развоја, партија 1 - Осигурање запослених у

  Министарству просвете, науке и технолошког развоја

  1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

  Назив понуђача:

  Адреса понуђача:

  Матични број понуђача:

  Порески идентификациони број понуђача

  (ПИБ):

  Име особе за контакт:

  Електронска адреса понуђача (e-mail):

  Телефон:

  Телефакс:

  Број рачуна понуђача и назив банке:

  Лице овлашћено за потписивање уговора

  2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

  А) САМОСТАЛНО

  Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

  В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

  Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се

  понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико

  понуду подноси група понуђача

 • Конкурсна документација у поступку јавне набавке

  услуге осигурања имовине и лица редни број ОП/У/01/15

  страна 23 од 42

  3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

  1)

  Назив подизвођача:

  Адреса:

  Матични број:

  Порески идентификациони број:

  Име особе за контакт:

  Проценат укупне вредности набавке

  који ће извршити подизвођач:

  Део предмета набавке који ће

  извршити подизвођач:

  2)

  Назив подизвођача:

  Адреса:

  Матични број:

  Порески идентификациони број:

  Име особе за контакт:

  Проценат укупне вредности набавке

  који ће извршити подизвођач:

  Део предмета набавке који ће

  извршити подизвођач:

  Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи

  број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.