Obsah 1 £‘vodn£­ slovo

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Obsah 1 £‘vodn£­ slovo

 • Zpráva o činnosti a hospodaření České rozvojové agentury za rok 2015

 • Obsah 1

  Úvodní slovo ................................................................................................................................................................................ 3 1. Kdo jsme a jak pracujeme? ............................................................................................................................................ 5 2. Kde působíme? ...............................................................................................................................................................11 3. Základní přehled výdajů na projekty ČRA v roce 2015 ............................................................................................15 4. Hlavní trendy v činnosti ČRA v roce 2015 ..................................................................................................................19 5. Vybrané výsledky projektů ČRA ..................................................................................................................................21 5.1 Planeta ................................................................................................................................................................ 22 Zemědělství, lesnictví a rybolov ..................................................................................................................... 25 Voda a sanitace ................................................................................................................................................. 29 Obecná ochrana životního prostředí ..............................................................................................................31 Připravenost a prevence katastrof ................................................................................................................. 33 5.2 Populace ............................................................................................................................................................. 34 Ostatní sociální infrastruktura a služby, populační politika ..................................................................... 37 Zdravotnictví .......................................................................................................................................................41 Vzdělávání .......................................................................................................................................................... 43 5.3 Právo ................................................................................................................................................................... 44 Státní správa a občanská společnost ............................................................................................................ 47 5.4 Prosperita ........................................................................................................................................................... 50 Výroba a dodávky energie ............................................................................................................................... 53 Obchod a další služby ....................................................................................................................................... 55 Nerostné zdroje a těžba ................................................................................................................................... 57 5.5 Partnerství .......................................................................................................................................................... 58 Soukromý sektor .................................................................................................................................................61 Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí ............................................................................................. 63 Vysílaní expertů ................................................................................................................................................ 67 Trojstranné projekty ........................................................................................................................................ 69 Tuzemské projekty ............................................................................................................................................71 6. Přílohy ............................................................................................................................................................................. 73 6.1 Komplexní rozbor hospodaření ČRA v roce 2015 ........................................................................................ 74 6.2 Přehled čerpání bilaterální projektové spolupráce v gesci ČRA v roce 2015 ......................................... 77 6.3 Přehled provedených rozpočtových opatření v roce 2015 ......................................................................... 85 6.4 Přehled čerpání projektů Zapojení soukromého sektoru do ZRS v gesci ČRA v roce 2015 ................. 86 6.5 Přehled čerpání tuzemské projektové spolupráce v gesci ČRA v roce 2015 ........................................... 87 6.6 Přehled čerpání trilaterální projektové spolupráce v gesci ČRA v roce 2015 ........................................90 6.7 Přehled čerpání programu Vysílání učitelů v gesci ČRA v roce 2015 ...................................................... 93 6.8 Přehled čerpání programu Vysílání expertů v gesci ČRA v roce 2015 ..................................................... 94 6.9 Abstrakty realizovaných bilaterálních projektů v gesci ČRA v roce 2015 .............................................. 95 6.10 Informace ke schválení Střednědobé vize posilování kapacit České rozvojové agentury ..................143 6.11 Zpráva auditora k účetní závěrce ČRA za rok 2015 ................................................................................... 144 6.12 Seznam zkratek ............................................................................................................................................... 146

  Zpracoval: kolektiv ČRA Předkládá: Michal Kaplan, ředitel ČRA Grafický design: Zuzana Dvorská, www.mertli.cz Ilustrace: Michal Bačák

  Obsah

 • Úvodní slovo 3

  Vážení čtenáři,

  nepropadejme dojmu negativních zpráv z médií. Je pravda, že konflikty na Blízkém východě a Ukrajině stále nekončí, islámský extrémizmus a terorizmus zatím nebyly poraženy, výkyvy podnebí jsou stále čas- tější a statisíce lidí se daly do pohybu. Naštěstí tomu nemusíme pouze přihlížet, ale můžeme i něco udělat. Rozvojová spolupráce je nástrojem, jak se výzvám po- stavit a udělat svět lepším místem. Všechny státy světa se v září 2015 přihlásily k Cílům udržitelného rozvoje. Zavázaly se zajistit důstojný život pro každého člověka na Zemi, a to prostřednictvím zelené ekonomiky, která uchová planetu i pro příští generace.

  Jak k těmto vznešeným cílům přispívá Česká rozvojo- vá agentura (ČRA)? Sám jsem se o tom přesvědčil na vlastní oči během loňských cest. V Kambodži jsem na- vštívil drobné farmáře, kteří díky bioplynkám využívají přírodní energii a jejich děti se mohou učit i po setmě- ní. Na Ukrajině jsem poznal rektory univerzit, kterým poskytujeme expertní i materiální pomoc poté, co se musely přestěhovat z bojových území. V Palestině jsme zahájili nový projekt, který pomůže tamní znevýhodně- né mládeži najít práci. S gruzínským ministrem život- ního prostředí jsme zhodnotili pomoc českých geologů při prevenci sesuvů půdy, které v létě postihly také hlavní město Tbilisi.

  Česká rozvojová agentura neustále reaguje na měnící se podmínky a potřeby našich partnerů. V roce 2015 jsme zahájili dva nové programy. Začali jsme vysílat české experty, kteří v Srbsku, Moldavsku a Gruzii pomáhají s budováním institucí a přibližováním le- gislativy evropským standardům. V rámci programu Rozvojové partnerství pro soukromý sektor, který jsme převzali od Ministerstva zahraničních věcí, jsme vloni podpořili 17 podnikatelských projektů s rozvojovým dopadem. Jsem rád, že počet zájemců o naše programy neustále roste a více než polovina projektů přišla od nových realizátorů. Patří sem firmy, které našly příleži- tost ve zpracování kávy v Etiopii či v distribuci biopro- duktů z Moldavska, a řada dalších.

  Rok 2015 byl také Evropským rokem pro rozvoj. Česká rozvojová agentura se tak ve spolupráci s Minister- stvem zahraničních věcí zapojila do celoevropské kam- paně na zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci. Uspořádali jsme semináře pro odborníky i výtvarnou soutěž pro děti. Byli jsme vidět v televizi i slyšet v roz- hlase. Mohli jste nás potkat na festivalu pod otevře- ným nebem na Kampě i na sociálních sítích. V komu- nikačních aktivitách budeme pokračovat nadále i bez požehnání z Bruselu. Česká veřejnost si zaslouží vědět, kam a jak efektivně plynou prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS).

  Věřím, že se Vám nový formát naší výroční zprávy bude líbit a najdete v ní mnoho zajímavých informací. A pokud nenajdet

Recommended

View more >