Click here to load reader

OBSAH 1. Akademická angličtina 3 2. Aplikácia prístupu zameraného na človeka vo vzťahoch 5 3. Aplikácia systemického prístupu v školskej praxi.....7

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBSAH 1. Akademická angličtina 3 2. Aplikácia prístupu zameraného na...

  • OBSAH 1. Akademická angličtina.................................................................................................................... 3 2. Aplikácia prístupu zameraného na človeka vo vzťahoch................................................................5 3. Aplikácia systemického prístupu v školskej praxi.......................................................................... 7 4. Cvičenie pri mori.............................................................................................................................9 5. Didaktika geografie........................................................................................................................11 6. Didaktika psychológie................................................................................................................... 12 7. Diplomová práca a jej obhajoba....................................................................................................14 8. Diplomová práca a jej obhajoba....................................................................................................15 9. Diplomový projekt I...................................................................................................................... 16 10. Diplomový projekt II...................................................................................................................17 11. Diplomový projekt III..................................................................................................................18 12. Diplomový seminár 1.................................................................................................................. 19 13. Diplomový seminár 2.................................................................................................................. 20 14. Diplomový seminár 3.................................................................................................................. 22 15. Diplomový seminár I...................................................................................................................23 16. Diplomový seminár II..................................................................................................................25 17. Etika práce učiteľa a výchovného poradcu................................................................................. 27 18. Geografia a didaktika geografie.................................................................................................. 29 19. Geografia mesta........................................................................................................................... 30 20. Geografia náboženstiev................................................................................................................32 21. Geografia Českej republiky......................................................................................................... 34 22. Geografické systémy nevýrobných aktivít.................................................................................. 36 23. Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax............................................................. 38 24. Hospodárska geografia Slovenska...............................................................................................40 25. Informačné systémy o území.......................................................................................................42 26. Integrácia žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.................................................. 44 27. Kariérne poradenstvo...................................................................................................................46 28. Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku...........................................................................47 29. Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku.......................................................................... 49 30. Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku...................................................................... 50 31. Kultúra jazykového prejavu.........................................................................................................52 32. Kultúrna geografia....................................................................................................................... 54 33. Kurz prežitia-survival.................................................................................................................. 56 34. Letný kurz-splav rieky Tisa.........................................................................................................58 35. Manažment triedy........................................................................................................................ 60 36. Moderná didaktická technika.......................................................................................................62 37. Nové trendy vo vyučovaní geografie.......................................................................................... 64 38. Pedagogická a školská psychológia pre učiteľov........................................................................65 39. Pedagogická diagnostika..............................................................................................................67 40. Pedagogická komunikácia........................................................................................................... 69 41. Pedagogika a didaktika pre učiteľov........................................................................................... 71 42. Pedagogika a psychológia........................................................................................................... 73 43. Politická geografia a geopolitika.................................................................................................76 44. Populačný vývoj sveta.................................................................................................................78 45. Počítačom podporované prírodovedné laboratórium...................................................................80 46. Prevencia drogových závislostí pre učiteľov psychológie.......................................................... 82 47. Prevencia užívania drog v práci učiteľa......................................................................................84 48. Problémové a agresívne správanie žiakov. Etiológia, prevencia a intervencia............................86

  • 49. Psychológia a didaktika psychológie...........................................................................................88 50. Psychológia tvorivosti a práca s nadanými v práci učiteľa.........................................................91 51. Psychológia zdravia..................................................................................................................... 93 52. Regionálna geografia Afriky a Austrálie.................................................................................... 95 53. Regionálna geografia Ameriky....................................................................................................97 54. Regionálna geografia Európy...................................................................................................... 99 55. Regionálna geografia Ázie........................................................................................................ 100 56. Rozvoj osobnosti a kľúčové kompetencie pre úpech na trhu práce.......................................... 102 57. Seminár z didaktiky geografie...................................................................................................104 58. Sociológia detí a mládeže..........................................................................................................106 59. Svojpomocné skupiny učiteľov................................................................................................. 107 60. Tvorba textových učebných pomôcok.......................................................................................109 61. Umenie pomáhať rozhovorom...................................................................................................111 62. Výchovné poradenstvo.............................................................................................................. 113 63. Výstupová priebežná prax......................................................................................................... 116 64. Výstupová priebežná prax......................................................................................................... 117 65. Výstupová súvislá prax I...........................................................................................................118 66. Výstupová súvislá prax I...........................................................................................................119 67. Výstupová súvislá prax II..........................................................................................................120 68. Výstupová súvislá prax II..........................................................................................................121 69. Vývinová psychológia pre učiteľov.......................................................................................... 122 70. Všeobecný slovenský jazyk pre učiteľov.................................................................................. 124 71. Zahraničná exkurzia 2............................................................................................................... 126 72. Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu................................................ 127 73. Základy špeciálnej pedagogiky....................................

Search related