galaktosidas assay f¶r studie av promotorregion i ... 714770/   finns tv¥ olika typer

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of galaktosidas assay f¶r studie av promotorregion i ... 714770/   finns tv¥ olika typer

 • -galaktosidas assay fr studie av promotorregion i kloritdismutas frn Ideonella dechloratans

  -galactosidase assay for a study of the promoterregion of chlorite dismutase

  from Ideonella dechloratans

  Emelie Johansson

  Fakulteten fr teknik och naturvetenskap

  Biokemi/Biovetenskapligt program

  Kandidatuppsats 15hp

  Maria Rova

  Jrgen Samuelsson

  27 mars 2014

  1

 • 2

  Sammanfattning

  Oxoklorater r anjoner som delvis frekommer naturligt i naturen men ocks sprids via olika

  froreningar frn bland annat pappersindustrin. Dessa freningar r skadliga fr bde naturen

  och mnniskor vilket gr det ndvndigt att finna ett bra stt fr nedbrytning av dem. Det

  finns tv olika typer av bakterier som kan anvnda oxoklorater som elektronacceptorer under

  sin metabolism, bakterier som bryter ner klorat och bakterier som bryter ner bde perklorat

  och klorat. En bakterie som kan bryta ner klorat under anaeroba frhllanden r Ideonella

  dechloratans vilken har gener fr kloritdismutas och kloratreduktas som r enzymer fr

  nedbrytning av klorat. Genuttryck och enzymaktivitet av kloritdismutas induceras under

  anaeroba frhllanden vilket gr det intressant att ta reda p hur denna reglering gr till fr att

  bttre kunna utnyttja dessa bakterier vid biologisk vattenrening. Fr att studera uttrycket av

  genen fr kloritdismutas har en mjlig promotor- och reglersekvens tidigare klonats i en

  reportervektor som frts in i Escherichia coli (E.coli) bakterien XL-1 blue. Detta arbete gick

  ut p att utveckla en -galaktosidas assay fr kvantifiering av genuttrycket i detta system och

  tillmpa metoden p aeroba respektive anaeroba bakteriekulturer. Metoden optimerades fr

  odling i LB-medium och mtningarna av genuttrycket visade hgre promotoraktivitet under

  anaeroba jmfrt med aeroba odlingsfrhllanden fr samtliga studerade kloner. Detta

  betyder att alla kloner innehller en sekvens som kan fungera som promotor i E. coli och att

  dess aktivitet kar under anaeroba frhllanden.

 • 3

  Abstract

  Oxochlorates are anions with a partially naturally occurrence in nature but are also spread by

  human activities, including the paper industry. These compounds are harmful to both nature

  and humans, which makes it necessary to find a good way for their degradation. There are

  two different kinds of bacteria that can use oxochlorates as electron acceptors in their

  metabolism, bacteria that break down perchlorate and bacteria that break down both

  perchlorate and chlorate. A bacterium that can break down chlorate under anaerobic

  conditions is Ideonella dechloratans which holds the genes for chlorite dismutase and

  chlorate reductase which are enzymes for the degradation of chlorate. Gene expression and

  enzyme activity of chlorite dismutase are induced under anaerobic conditions, which makes it

  interesting to find out how this regulation functions in order to better exploit these bacteria in

  biological wastewater treatment. To study the expression of the gene for chlorite dismutase a

  potential promoter and regulatory sequence has previously been cloned in a reporter vector

  and transformed into Escherichia coli (E.coli) bacterium XL-1 blue. This work was to

  develop a -galactosidase assay for the quantification of gene expression in this system and

  apply it to aerobic and anaerobic bacterial cultures. The method was optimized for cultivation

  in LB-medium and measurements of gene expression showed higher promoter activity during

  anaerobic compared with aerobic culture conditions for all of the studied clones. This means

  that all the clones contain a sequence which can function as promoter in E. coli, and that its

  activity increases during anaerobic conditions.

 • 4

  Frkortningar

  Cld Kloritdismutas

  Clr Kloratreduktas

  IPTG Isopropyl- -D-1-thiogalaktopyranosid

  LB Luria Bertani broth

  OD Optisk densitet

  ONPG o-nitrofenyl--D-galaktosid

  N ver natt

  dH2O Destillerat vatten

  MCS Multiple cloning site

  E.coli Escherichia coli

  FNR Fumarat och nitrat reduktas

  SEM Standars error of mean

  I.dechloratans Ideonella dechloratans

 • 5

  Innehllsfrteckning

  Sammanfattning ....................................................................................................................... 2

  Abstract ..................................................................................................................................... 3

  Frkortningar ........................................................................................................................... 4

  1. Inledning ............................................................................................................................ 6

  1.1 Oxoklorater ........................................................................................................................... 6

  1.2 Genreglering i fakultativt anaeroba bakterier ................................................................... 6

  1.3 Ideonella dechloratans .......................................................................................................... 7

  1.3.1 Kloritdismutas i I. dechloratans ....................................................................................... 7

  1.4 pQLacZ-1 ............................................................................................................................... 8

  1.5 -galaktosidas och -galaktosidas assay ............................................................................. 9

  2. Syfte.................................................................................................................................. 10

  3. Material och metod ......................................................................................................... 11

  3.1 Kloner och bakteriestammar ............................................................................................. 11

  3.2 Odling i minimalmedium.................................................................................................... 11

  3.3 Aerob odling i LB medium ................................................................................................. 12

  3.4 Anaerob odling i LB medium ............................................................................................. 12

  3.5 -galaktosidas assay ............................................................................................................ 12

  4. Resultat och diskussion .................................................................................................. 14

  4.1 Odling i minimalmedium.................................................................................................... 14

  4.2 Aerob odling i LB-medium................................................................................................. 15

  4.3 Anaerob odling i LB-medium ............................................................................................ 16

  4.4 -Galaktosidas assay ........................................................................................................... 18

  5. Slutsats ............................................................................................................................. 26

  6 Referenser ........................................................................................................................ 27

  Appendix I: Recept ................................................................................................................ 28

  Appendix III: Rdata fr -galaktosidas assay ................................................................... 29

  Resultat fr tester med den optimerade assayen: ........................................................................ 29

  Kontrollfrsk aerob odling med tillsats av nitrat: ..................................................................... 33

 • 6

  1. Inledning

  1.1 Oxoklorater

  Oxoklorater bland annat klorit CO2-, klorat CO3

  - och perklorat CO4

  - r anjoner som har en

  hg lslighet i vatten. Dessa r naturligt frekommande i miljn men det faktum att de

  anvnds aktivt som raketkrut, ogrsmedel och blekmedel inom pappersindustrin gr dem till

  stora vattenfroreningar [1]. Klorat kan bland annat pverka den marina miljn genom sin

  toxicitet fr alger, frmst fr s kallade brunalger [2] perklorat kan i fr stora mngder

  pverka transporten av jod till skldkrteln [3] och klorit kan ka toxiciteten av andra

  froreningar, d det verkar oxiderande eller klorerande [4].

  P grund av spridningen av oxoklorater och dess toxicitet r nedbrytning av klorat och

  perklorat ndvndig, det r drfr intressant att studera nrmare. Nedbrytningen sker med

  hjlp av bakterier som under anaeroba frhllanden anvnder klorat eller perklorat som

  slutlig elektronacceptor. Det finns tv typer av kloratreducerande bakterier, de som kan bryta

  ned perklorat och klorat, och de som bara kan bryta ner klorat. Nedbrytningen av perklorat

  och klorat sker drfr antingen genom en tre- eller tvstegsreaktion. I de bakterier som bara

  kan bryta ner klorat sker endast en tvstegsreaktion, klorat reduceras i det frsta steget till

  klorit med hjlp av kloratreduktas. I perkloratreducerande bakterier reduceras perklorat med

  hjlp av perkloratreduktas frst till klorat och sedan reduceras klorat till klorit. Klorit