Click here to load reader

ПРОТОКОЛ №9/15.05 9+-15.05+(19+(1).pdf Изпълнителния Директор на МИ на МВР и Заповед № 105/04.04.2019г. на Изпълнителния

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ПРОТОКОЛ №9/15.05 9+-15.05+(19+(1).pdf Изпълнителния Директор на...

 • 1

  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН – СОФИЯ

  гр.София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133

  факс 02/8054130, e-mail: [email protected]

  ПРОТОКОЛ №9/15.05.2019 г. гр.София

  Днес, 15.05.2019 г. от 16:00 ч., в сградата на СО, район „Триадица”, гр. София, ул.

  „Алабин“ № 54, ет. 3, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в 23-ти район

  - София (РИК 23 – София), за произвеждане на изборите за Европейски парламент на 26

  май 2019г., назначена с Решение № 47-ЕП от 03.04.2019 г. на ЦИК.

  След извършена проверка на кворума, при откриване на заседанието се констатира

  присъствието на следните членове на РИК 23 - София:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СЕКРЕТАР:

  ЧЛЕНОВЕ:

  1. Живка Василева Котева

  2. Метин Мехмед Сюлейман 3. Бригита Емилова Костова-Атанасова

  4. Полина Василева Витанова

  5. Антоанета Захариева Крумова 6. Борис Стоянов Евтимов 7. Йорданка Пенева Петкова 8. Мария Петрова Праматарова-Щуркова 9. Снежана Младенова Кондева 10. Стоян Красимиров Кожухаров 11. Таня Андонова Дишлиева 12. Дарина Маркова Пачева 13. Даниел Сергеев Тунчев 14. Милен Събинов Ревански 15. Роман Чавдаров Дражев 16. Павлин Данков Пенков 17. Надя Асенова Ангелова

  ОТСЪСТВАТ: 1. Красимир Георгиев Сираков 2. Емил Григоров Николов

  Присъстват повече от половината членове на РИК. На основание чл. 70, ал. 3 от

  Изборния кодекс комисията има изискуемия от закона кворум за провеждането на заседание

  и за приемането на валидни решения.

  Председателят откри заседанието.

  След откриване на заседанието председателят на РИК направи предложение

  заседанието на комисията да протече при следния дневен ред:

 • 2

  1. Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Красно село, община Столична.

  2. Назначаване на състава на 3 /три броя/ служебни СИК в Район „Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове.

  3. Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ .

  4. Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район „Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове.

  5. Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район „Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове.

  6. Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район „Изгрев” и утвърждаване списъците с резервните членове.

  7. Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Студентски община Столична.

  8. Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район „Младост” и утвърждаване списъците с резервните членове.

  ГЛАСУВАЛИ:

  «За»: Живка Василева Котева, Бригита Емилова Костова-Атанасова, Полина Василева

  Витанова, Метин Мехмед Сюлейман, Антоанета Захариева Крумова, Борис Стоянов

  Евтимов, Йорданка Пенева Петкова, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Снежана

  Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, Таня Андонова Дишлиева, Дарина

  Маркова Пачева, Даниел Сергеев Тунчев, Милен Събинов Ревански, Роман Чавдаров

  Дражев, Павлин Данков Пенков и Надя Асенова Ангелова

  «Против»: няма

  В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за дневен

  ред и заседанието протече при посочения по-горе дневен ред на заседанието, като РИК

  пристъпи към разглеждане и гласуване на следните решения:

  По т.1 от Дневния ред: Формиране на единната номерация на служебни

  избирателни секции в район Красно село, община Столична.

  Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в

  район Красно село, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети

  изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед №РД-26-652/05.04.2019 г. на

  Изпълнителния Директор на УМБАЛСМ „Пирогов“, Заповед № 1181/05.04.2019 г. на

  Изпълнителния Директор на МИ на МВР и Заповед № 105/04.04.2019г. на Изпълнителния

  Директор на IV-та МБАЛ-София ЕАД , с които ръководителите на посочените заведения са

  образували избирателни секции на територията на заведенията.

  Със заповед №СОА19-РД09-535/15.04.2019г. на Кмета на Столична община,

  съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните

  избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други

 • 3

  социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения, като

  със Заповед на кмета на район „Красно село” № РКС19-РД09-186/16.04.2019 г. са

  определени следните номера на служебните секции , а именно- в МИ на МВР – 234602094,

  в IV-та МБАЛ-София ЕАД - 234602095 и в УМБАЛСМ „Пирогов“– 234602093.

  Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и

  във връзка със Заповед №РД-26-652/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на

  УМБАЛСМ „Пирогов“, Заповед № 1181/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на МИ

  на МВР и Заповед № 105/04.04.2019г. на Изпълнителния Директор на IV-та МБАЛ-София

  ЕАД, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

  РЕШЕНИЕ №29-ЕП/15.05.2019 г.

  Формира следната единна номерация на служебни избирателни секции в Район

  „Красно село“, Столична община, както следва:

  234602093 - УМБАЛСМ „Пирогов“;

  234602094 - МИ на МВР;

  234602095 - IV-та МБАЛ-София ЕАД,

  където:

  23 е номерът на областта - за София-град,

  46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46,

  02 е номерът на административния район

Search related