¯†ç¢¼­¸èˆ‡ç¶²è·¯®‰…¨ 第 9 ç«  …¬é–‹é‡‘é‘°¯†ç¢¼­¸èˆ‡ R SA

 • View
  123

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

密碼學與網路安全 第 9 章 公開金鑰密碼學與 R SA. 私密金鑰密碼學. 傳統的 私密/秘密/單一金鑰 密碼學使用一把金鑰 傳送端和接收端共用同一把金鑰 所以也稱為對稱式加密 若通訊時洩漏金鑰,會危及通訊安全 而且也無法確認傳送端的真實身份. 公開金鑰密碼學. 公開金鑰密碼學是整個密碼學最重大的發展,也是整個密碼學演進史唯一真正的變革 使用兩把金鑰:公開金鑰和私密金鑰 也稱為 非對稱加密 ,兩端使用不一樣的金鑰 公開金鑰演算法是以數學函數為基礎,而非替代和重排. 為什麼要使用 公開金鑰加密?. 解決兩大金鑰的議題: 金鑰分送 數位簽章 - PowerPoint PPT Presentation

Text of ¯†ç¢¼­¸èˆ‡ç¶²è·¯®‰…¨...

 • *

  9 RSA

 • *

 • *

 • *1976

 • *()()

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • * ()DES56256 25656

 • *RSARSA1977Ron RivestAdi ShamirLen AdlemanMITnn1024 (n 21024 1)

 • *RSARivestShamirAdlemannlog2(n)i2i < n 2i+1MC ned

 • *RSARSAM < nMed mod n = MednM < nMe mod nCd mod nend ed

 • *RSA

 • *RSA - p=17 & q=11 n = pq =17 11=187 (n)=(p1)(q-1)=16 10=160 e: gcd(e,160)=1; e=7 d: de=1 mod 160 d < 160; d=23 PU={7,187} PR={23,187}

 • *RSA /

 • *RSAnnRSA

 • *c = 0; f = 1for i = k downto 0 do c = 2 x c f = (f x f) mod n if bi == 1 then c = c + 1 f = (f x a) mod n return f

 • *RSAee65537216 + 13171 e = 3RSA

 • *RSARSApqedde pqpqeddegcd((n),e) = 1ed e-1(mod (n))

 • *RSA4RSARSA

 • *RSA n d e-1 (mod (n)) pq(n) (n)d RSAn

 • *Paul Kocher1990RSA()

 • * ()RSARSACCARSARSA

 • *RSA

  **************************