of 11 /11
Pentru cã soluþiile software trebuie sã fie simple, utile ºi accesibile

KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KeyVision este o solutie software online dedicata avocatilor care ofera functionalitati complete de pontaj, facturare, managementul clientilor si dosarelor, rapoarte specifice. In plus, KeyVision este o soluție online, accesibilă de oriunde, care nu presupune costuri de licențiere, infrastructură hardware sau implementari dificile.

Text of KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Page 1: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Pentru cã soluþiile software

trebuie sã fie simple,

utile ºi accesibile

Page 2: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

De ce KeyVision?

Acces instant la informaþii vitale, indicatori de performanþã ºi grafice

prin intermediul dashboard-ului;

Funcþionalitãþi complete de înregistrare a orelor lucrate ºi facturate per

avocat / proiect / dosar;

Calcul ºi emitere de facturi pe baza orelor lucrate ºi aprobate;

Management complet al clienþilor, contractelor ºi dosarelor;

Urmãrirea ºi gestiunea termenelor din instanþã;

Rapoarte complete ºi analize de performanþã;

Configurabilitate ridicatã la nivelul întregii aplicaþii;

Bazã unicã de date pentru managementul complet al activitãþii;

Interfaþã prietenoasã;

Cost fix lunar per utilizator per lunã.

KeyVision este soluþia

idealã pentru o casã de

avocaturã. KeyVision îºi

propune sã aducã aceastã

profesie nobilã în sec. XXI,

punând la dispoziþia

avocaþilor o soluþie de

pontaj ºi facturare

inteligentã, eficientã ºi

simplã, în trend cu evoluþiile

internaþionale din domeniu.

KeyVisionsub formã de serviciu

ì

ì

ì

ì

ì

ì

ì

ì

Fãrã complicaþii legate de infrastructurã. Fãrã servere, fãrã licenþe,

fãrã investiþii iniþiale. Noi ne ocupãm în totalitate de hostarea ºi

mentenanþa aplicaþiei;

Utilizare uºoarã datoritã interfeþei prietenoase ºi intuitive. Nu necesitã

instalarea vreunui soft sau citirea unui manual de utilizare;

Costuri semnificativ mai mici prin reducerea drasticã a efortului de

implementare ºi de mentenanþã, cât ºi prin eliminarea costului de

achiziþionare a licenþelor;

Acces gratuit ºi automat la toate versiunile noi de KeyVision;

Accesibilitate ridicatã ºi garantatã, singurul lucru necesar fiind o

conexiune la internet;

Hosting în datacentere profesionale, cu uptime garantat;

Disponibilitate 24/7;

Securitate ºi redundanþã.

Page 3: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Tablou de bord

Cat incasez?

Cat sunt de eficient?

Cum stau cu clientii?

Vei ºti exact cât ai încasat, cât trebuie sã încasezi ºi la cât se ridicã

restanþele. Mai mult, poþi calcula numãrul mediu de zile de întârziere pentru

încasarea sumelor facturate.

Calculele de eficienþã sunt specialitatea noastrã. În dashboard ai imediat

acces la acest indicator, calculat pe luna curentã, pe luna trecutã cât ºi per

total. Toate cu posibilitatea de a le analiza detaliat, per avocat.

Monitorizarea clienþilor este esenþialã. KeyVision calculeazã automat câþi

clienþi noi ai atras în luna curentã, precum ºi câþi au fost activi ºi þi-au adus

venituri. Dumneavoastrã trebuie doar sã vã asiguraþi cã sunt peste zero.

Page 4: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Pontaj facil

Calendar inteligent

Legãturi interne

Comentarii

Validare

Verde pentru date corecte ºi complete, galben pentru pontaj incomplet,

roºu pentru lipsã pontaj. Nimic mai simplu!

Înregistrarea unei activitãþi se poate face la nivelul clientului, contractului,

dosarului sau a unei activitãþi explicite, de genul redactãrii unei întâmpinãri.

KeyVision te ghideazã inclusiv la redactarea comentariilor, sugerând

completarea lor în limba de comunicare a clientului.

În unele cazuri este necesarã o validare a pontajului înainte de a fi

considerat la calculul facturii. KeyVision îþi pune la dispoziþie aceastã

funcþionalitate, atât punctual, cât ºi general, în cadrul procesului de emitere

a facturii.

Page 5: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Calendar

Toate elementele din calendar se editeazã direct din fereastra principalã.

ã

ã

ã ã

ã

Task-uri

Alerte

Concedii

Salva i task-urile zilnice direct în KeyVision prin simpla completare a câtorva

informaþii. Odat salvate, acestea devine imediat vizibil în calendar, atât

pentru responsabil cât ºi pentru colegi.

Noi alerte referitoare la

termenele de instanþ sau facturile nepl tite sunt acum disponibile.

acesteia.

Concediile ºi sãrbãtorile legale se pot introduce in KeyVision, devenind

automat vizibile în calendarul de activit þi ºi în pagina de pontaj.

þ

task-urile urgente, contractele pe cale s expire,

Acum pute i vizualiza într-o singura

fereastra toate activita ile planificate

pe ziua, saptamâna sau luna în

curs.

Acest lucru se traduce prin acces

imediat la termenele de instan a,

task-urile, termenele limita pentru

proiectele în derulare, chiar i la

alertele pentru facturi restante sau

contracte care expira.

þ

þ

þ

º

Pute i identifica rapid în

func ie de culori:

erde pentru task-urile i

termenele de instan a proprii i

în termen;

gri pentru task-urile i

termenele de instan a ale

colegilor

ro u pentru orice task sau

termen depa it;

albastru pentru concedii

þ task-urile ,

þ

v º

þ º

º

þ

;

º

º

.

ì

ì

ì

ì

Page 6: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Instanþã

În KeyVision, noþiunile de dosar sau

termen sunt integrate la toate

nivelurile. Cu alte cuvinte, odatã ce

ai definit un dosar pentru un client,

poþi sã pontezi direct pe acesta ºi

poþi înregistra toate termenele la

care trebuie sã participi. Mai mult,

KeyVision te notificã automat la

scadenþa unui termen.

Dosare

Termene în instanþã

Definirea unui dosar este la fel de simplã ca orice activitate în KeyVision. Ai

chiar posibilitatea de a configura modalitãþi specifice de facturare - global,

per termen, tarif orar.

KeyVision te ajutã sã îþi organizezi activitatea. Plecând de la datã, orã,

locaþie ºi stadiu, se pot înregistra toate informaþiile necesare unui

management complet al termenelor din instanþã.

Fiecare termen cu informaþii complete, incluzând chiar ºi rezoluþia ºi

comentariile publicate in portal.just.ro.

În pagina Dosarului sau a Termenului, aveti opþiunea de a verifica datele

publicate pe portal.just.ro de tribunale sau alte instanþe competente cu

privire la dosarul în cauzã. Acest lucru se face în funcþie de numãrul

dosarului ºi de aceea este foarte important sã introduceþi corect numãrul

acestuia ºi instanþa la care se judecã dosarul.

Integrare cu portal.just.roSituaþia la zi a termenelor ºi a

dosarelor active

Aveþi acces, într-o singurã fereastrã,

la situaþia completã a dosarelor

active, cu referire directã la

urmãtorul termen. Din aceastã

fereastrã puteþi edita dosarul ºi

puteþi sincroniza informaþiile cu cele

din portal.just.ro.

Page 7: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Facturi ºi încasãri

KeyVision calculeazã la zi tot ce

trebuie facturat. Mai mult decât atât,

þine cont de toate tipurile posibile de

configurare - fie cã este tarif orar,

global, per activitate, de tip

abonament sau cu tranºe. Sunã

complicat, ºi totuºi întregul proces

constã în parcurgerea asistatã a

unor paºi care încep cu selecþia

clientului ºi se finalizeazã cu

validarea facturii finale. Emiterea

facturilor nu a fost niciodatã atât de

simplã.

Calcul la zi

Ce trebuie sã facturez?

KeyVision þine cont de tot ce s-a înregistrat ºi calculeazã la zi toate

facturile. Informaþiile sunt disponibile inclusiv în dashboard, la un clic

distanþã.

Spre deosebire de alte sisteme, KeyVision îþi aratã tot ce este de facturat.

Tu doar trebuie sã selectezi ºi sã confirmi elementele care vor fi incluse în

facturã.

Facturã pe email

Pute i transmite facturile cãtre clien i

direct din KeyVision.

Folosind opþiunea "Email , puteþi

trimite formatul pdf al facturii cãtre

persoana de contact implicitã pe

clientul respectiv. Textul email-ului

poate fi predefinit ºi suportã mai

multe versiuni de limbã.

þ þ

Facturã proforma ?i facturã fiscalã

Anexã la facturã

ª

avoca?ilor. De aceea, KeyVision oferã posibilitatea de a emite atât facturi

proforme, cât ºi facturi fiscale. Vã puteþi optimiza astfel politica de taxe,

având în acelaºi timp o situaþie foarte clarã a tuturor facturilor emise,

indiferent de forma acestora.

Trimite factura cãtre client împreunã cu informaþii complete despre serviciile

prestate, orele lucrate ºi cheltuielile efectuate. KeyVision vã ajutã sã faceþi

acest lucru automat, fiecare facturã emisã fiind însoþitã de o anexã

detaliatã.

tim cât de importantã este utilizarea facturii proforma în activitatea

Page 8: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Clien i i contracteþ º

KeyVision include toate tipurile

de configurare de care ne-am

lovit pânã acum. Plecând de la

client, se permite stabilirea

onorariului global sau orar, per

contract, per proiect sau dosar.

Pute?i stabili chiar si tarife orare

diferite pentru fiecare avocat în

parte, luând în considerare

experien?a ?i pregatirea acestuia.

Însã, în fiecare caz în parte

opþiunile sunt mult mai

diversificate.

Sã luãm ca exemplu dosarul - se

permite stabilirea unui prag în

ore, cu posibilitatea alertãrii în

cazul depãºirii acestuia. În cazul

în care s-au agreat cu clientul

tranºe de platã, acestea se

introduc la fel de simplu.

Contracte

Dosare, Proiecte

Tipuri de activitãþi

Se pot înregistra toate informaþiile necesare contractului, inclusiv versiunea

scanatã a contractului. Mai mult, se poate stabili un onorariu cadru care se

va folosi ulterior pentru dosare sau proiecte în derulare.

Indiferent dacã sunt dosare de instanþã sau proiecte de consultanþã,

KeyVision permite înregistrarea lor completã. Pentru fiecare se pot stabili

onorarii separate sau reguli de calcul onorariu. KeyVision þine cont de toate

aceste configurãri când calculeazã factura.

KeyVision permite calculul "cantitativ" al facturii când, de exemplu, s-a

agreat cu clientul un onorariu per termen sau per document redactat. Mai

mult, avem toate informaþiile pentru a compara valoarea facturatã ºi efortul

depus pentru fiecare activitate.

Page 9: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Raportare

KeyVision vine din start cu un set

complet de rapoarte specifice

domeniului avocaturii. De la situaþii

facturi la neîncasate, de la

productivitate la topuri. Mai mult,

lista se îmbogãþeºte constant cu noi

analize care îþi permit sã identifici

direct verigile slabe ºi punctele forte.

Noi le-am împarþit în patru categorii principale, fiecare incluzând rapoarte

detaliate cu filtre multiple. Principalele rapoarte sunt:

Total de facturat

Istoric facturi;

Neîncasate pe intervale de întârzieri ºi restanþe

Eficienþã ºi productivitate la nivel de firmã, client ºi avocat

Situaþie pontaje;

Raport general de activitate ºi raport de activitate pe client sau avocat

Facturi

ì

ì

ì

Activitate

ì

ì

ì

;

;

;

;

Încasãri

ì

ì

ì

Clienþi

ì

ì

ì

Încasãri pe client

Încasãri pe contract sau proiect;

Încasãri pe responsabili.

Tarif mediu pe client ºi pe firmã

Top 10 clienþi facturaþi;

Clienþi restanþi ºi clienþi activi.

;

;

Page 10: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte

Departamente i practiciº

KeyVision vã permite sã defini i

departamente în cadrul firmei ºi sã

alocaþi practici legale pe fiecare în

parte. Astfel, puteþi avea o situaþie

clarã a contractelor, facturilor ºi

cheltuielilor înregistrate pe fiecare

linie de business.

De exemplu, pentru departamentul

Litigii puteþi defini practica de

Arbitraj ºi Instanþã. Ulterior, puteþi

ob?ine rapoarte privind orele lucrate

ºi situaþia financiara pe fiecare

domeniu în parte.

þ

Securitate ºiconfidenþialitateToate conturile KeyVision folosesc conexiuni criptate SSL. Niciodatã nu se

trimit sau se primesc informaþii în format text, citibile. În plus, serverele

KeyVision sunt hostate în datacentere de ultima generaþie, fiind protejate la

accesul fizic ºi de la distanþã.

Mai mult, facilitãþile puse la dispoziþie de datacenterul care hosteazã

KeyVision includ ºi antiseismic, antiincendiu ºi generator electric care

asigura un 99.99% uptime.

Page 11: KeyVision - pontaj, facturare, dosare, rapoarte