Foo Layout 1

 • Published on
  09-Jul-2015

 • View
  126

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Foo Fighters (1995-1997)

  Inicialmente el co-creador y exmiembro de Nirvana, KristNovoselic, era candidato a

  entrar en la banda, pero lle-garon al acuerdo de que no

  queran que Foo Fighters fueseun calco de dicha banda.

  Por ello invit como guitarrista a sucompaero en las giras de Nirvana, PatSmear, y a Nate Mendel y William Gold-

  smith del recin separado grupo SunnyDay Real Estate para tocar el bajo y la

  bateria respectiva-mente.

  MMMMiiii eeeemmmmbbbbrrrroooossss

  OOOOffff iiii cccc iiii aaaallll eeeessss

  **** DDDDaaaavvvveeee GGGGrrrroooohhhh llll ---- VVVVoooozzzz ,,,, sssseeeegggguuuunnnnddddaaaa gggguuuu iiii tttt aaaarrrr rrrraaaa ,,,,bbbbaaaatttteeee rrrr aaaa yyyy ppppiiii aaaannnnoooo ooooccccaaaassss iiii oooonnnnaaaallllmmmmeeeennnntttt eeee**** CCCChhhhrrrr iiii ssss SSSShhhhiiii ffff llll eeeetttt tttt ---- PPPPrrrr iiiimmmmeeee rrrraaaa gggguuuuiiii ttttaaaarrrr rrrraaaa yyyy

  vvvvoooozzzz (((( 1111999999999999----pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee))))**** NNNNaaaatttteeee MMMMeeeennnnddddeeeellll ---- BBBBaaaa jjjj oooo

  **** TTTTaaaayyyyllll oooorrrr HHHHaaaawwwwkkkk iiii nnnnssss ---- BBBBaaaatttteeeerrrr aaaa ,,,, ppppeeeerrrr----ccccuuuussss iiii nnnn,,,, gggguuuuiiii ttttaaaarrrr rrrraaaa ooooccccaaaassss iiii oooonnnnaaaallll mmmmeeeennnntttteeee yyyyvvvvoooozzzz (((( 1111999999997777----pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee))))

  AAAAnnnntttt iiii gggguuuuoooossss

  **** WWWWiiii llll llll iiii aaaammmm GGGGoooo llllddddssssmmmmiiii tttt hhhh ---- BBBBaaaatttteeee rrrr aaaa (((( 1111999999995555----1111 999999997777))))**** PPPPaaaatttt SSSSmmmmeeeeaaaarrrr ---- GGGGuuuuiiii ttttaaaarrrr rrrraaaa yyyy vvvvoooozzzz (((( 1111999999995555---- 1111999999997777))))**** FFFFrrrraaaannnnzzzz SSSSttttaaaahhhhllll ---- GGGGuuuuiiii ttttaaaarrrr rrrraaaa yyyy vvvvoooozzzz (((( 1111 999999997777---- 1111999999999999))))

 • DDiscografaiscografalbumes:lbumes:

  * Foo Fighters - 1995* Foo Fighters - 1995

  * The Colour and the Shape - 1997* The Colour and the Shape - 1997

  * There Is Nothing Left to Lose - 1999* There Is Nothing Left to Lose - 1999

  * One by One - 2002* One by One - 2002

  * In Your Honor - 2005* In Your Honor - 2005

  * Skin And Bones - 2006* Skin And Bones - 2006

  * Echoes, Silence, Patience and Grace -* Echoes, Silence, Patience and Grace -20072007* The Missing Peices - 2008* The Missing Peices - 2008

  LLLLaaaa bbbbaaaannnnddddaaaa hhhhaaaa ccccoooonnnnsssseeeegggguuuu iiiiddddoooo vvvvaaaarrrr iiii oooossss rrrreeee----ccccoooonnnnoooocccc iiiimmmmiiii eeeennnnttttoooossss yyyy hhhhaaaannnn mmmmaaaarrrrccccaaaaddddoooo mmmmuuuucccchhhh ssss iiii ----mmmmoooossss xxxx iiii ttttoooossss aaaallll rrrreeeeddddeeeeddddoooorrrr ddddeeee llll mmmmuuuunnnnddddoooo,,,, tttt aaaallll eeeessss ccccoooommmmooooBBBBiiii gggg MMMMeeee ,,,, TTTThhhh iiii ssss iiii ssss aaaa CCCCaaaa llll llll ,,,, EEEEvvvveeeerrrr lllloooonnnngggg ,,,, MMMMoooonnnn----kkkkeeeeyyyy WWWWrrrreeeennnncccchhhh ,,,, LLLLeeeeaaaarrrrnnnn ttttoooo FFFF llll yyyy ,,,, AAAAllll llll MMMMyyyy LLLL iiii ffffeeee ,,,,TTTTiiiimmmmeeeessss LLLL iiiikkkkeeee TTTThhhheeeesssseeee ,,,, BBBBeeeessss tttt ooooffff YYYYoooouuuu ,,,,DDDD....OOOO....AAAA.... ,,,, NNNNoooo WWWWaaaayyyy BBBBaaaacccckkkk ,,,, TTTThhhheeee PPPPrrrreeeetttteeeennnnddddeeeerrrr ,,,,qqqquuuueeee aaaallll ccccaaaannnn zzzz eeee llll ppppuuuueeeessss ttttoooo NNNN 1111 eeeennnn lllloooossss HHHHooootttt MMMMoooodddd----eeeerrrrnnnn RRRRoooocccckkkk TTTTrrrraaaacccckkkkssss eeee llll ssssbbbbaaaaddddoooo 1111 ddddeeee sssseeeepppptttt iiii eeeemmmmbbbbrrrreeeeddddeeeellll 2222000000007777 yyyy sssseeee mmmmaaaannnn ttttuuuuvvvvoooo ccccoooommmmoooo nnnnuuuummmmeeeerrrroooo 1111 ppppoooorrrr 1111 8888sssseeeemmmmaaaannnnaaaassss ccccoooonnnnsssseeeeccccuuuutttt iiii vvvvaaaassss .... SSSSuuuu llll tttt iiiimmmmoooo ssss iiii nnnngggg llll eeee eeeessssLLLLeeeetttt iiii tttt DDDDiiii eeee ....

  Foo Fighters es una banda deorigen estadounidense creada enel ao 1995 por el ex-baterista de Nir-vana, Dave Grohl.