Codepot - Pig i Hive: szybkie wprowadzenie / Pig and Hive crash course

 • View
  431

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Codepot - Pig i Hive: szybkie wprowadzenie / Pig and Hive crash course

 • Pig i Hive: Szybkie wprowadzenie

  Radosaw Stankiewicz Bartomiej Tartanus

 • Agenda

  Wstp -> 2 sowa o Map Reduce -> Pig -> Hive

  3

 • Wprowadzenie

  4

 • V O LUME5

 • Variety

  6

  A|123|10$ B|555|20$ Y|333|15$

  { 'typ'='A', 'id'=123, 'kwota'='10$'

  }

 • Velocity

  OLAP

  Real Time

  Batch

  Streaming Interactive analytics

  7

 • Value

  9

 • Klasyfikacja problemu Baza danych ulic Warszawy, Dane w formacie JSON,

  optymalizacja odbioru mieci jednego z usugodawcw.

  Zdarzenia z bazy transakcyjnej i kart kredytowych w celu lepszego wykrywania fraudw

  System wyszukujcy dobre oferty samochodw z wielu serwisw - web crawling, parsowanie danych, analiza trendw cen samochodw

  Centralne repozytorium skanw umw, TB danych, codziennie przybywa kilkaset nowych dokumentw

  10

 • Geneza

  za duo danych

  pady serwerw

  wolne relacyjne bazy danych

  11

 • 12

 • Architektura

  13 rdo: Hortonworks

 • Ekosystem Hadoop

  14 rdo: Hortonworks

 • 15

 • HDFS - Namenode, Datanode

  16

 • User Commands o dfs o fsck

  Administration Commands o datanode o dfsadmin o namenode

  dfs: appendToFile cat chgrp chmod chown copyFromLocal copyToLocal count cp du dus expunge get getfacl getfattr getmerge ls lsr mkdir moveFromLocal moveToLocal mv put rm rmr setfacl setfattr setrep stat tail test text touchz

  hdfs dfs -put localfile1 localfile2 /user/tmp/hadoopdir hdfs dfs -getmerge /user/hadoop/output/ localfile

  komendy

  17

 • Architektura YARN

  18

 • Map Reduce Framework

  19

 • Map Reduce Framework

  20

  M

  M

  M

  M

  R

  R

  R

  R

  R

 • Mapper

  #!/usr/bin/env python import sys for line in sys.stdin: words = line.strip().split() for word in words: print '%s\t%s' % (word, 1)

  line = Ala ma kota

  Ala 1 ma 1 kota 1

  21

 • Reducer#!/usr/bin/env python import sys current_word = None current_count = 0 word = None for line in sys.stdin: line = line.strip() word, count = line.split('\t', 1) count = int(count) if current_word == word: current_count += count else: if current_word: print '%s,%s' % (current_word, current_count) current_count = count current_word = word if current_word == word: print '%s,%s' % (current_word, current_count)

  ala 1 ala 1 bela 1 dela 1

  ala,2 bela,1 dela,1

  22

 • Uruchomienie streaming

  cat input.txt | ./mapper.py | sort | ./reducer.py

  bin/yarn jar [..]/hadoop-*streaming*.jar \ -file mapper.py -mapper ./mapper.py -file reducer.py -reducer ./reducer.py \-input /tmp/wordcount/input -output /tmp/wordcount/output

  23

 • Map Reduce w Java(input) -> map -> -> combine -> -> reduce -> (output) 1) Mapper 2) Reducer 3) run public class WordCount extends Configured implements Tool { public static class TokenizerMapper{...} public static class IntSumReducer{...} public int run(...){...}

  }

  24

 • Mapper

  public static class TokenizerMapper extends Mapper{ private final static IntWritable one = new IntWritable(1); private Text word = new Text(); public void map(LongWritable key, Text value, Context context ) throws IOException, InterruptedException { StringTokenizer itr = new StringTokenizer(value.toString()); while (itr.hasMoreTokens()) { word.set(itr.nextToken()); context.write(word, one); } } public void setup(...) {...} public void cleanup(...) {...} public void run(...) {...} }

  value = Ala ma kota

  Ala,1 ma,1 kota,1

 • Reducer

  public static class IntSumReducer extends Reducer { private IntWritable result = new IntWritable(); public void reduce(Text key, Iterable values, Context context ) throws IOException, InterruptedException { int sum = 0; for (IntWritable val : values) { sum += val.get(); } result.set(sum); context.write(key, result); } public void setup(...) {...} public void cleanup(...) {...} public void run(...) {...} }

  kota,(1,1,1,1)

  kota,4

 • Mainpublic int run(String[] args) throws Exception { Configuration conf = new Configuration(); Job job = Job.getInstance(conf, "word count"); job.setJarByClass(WordCount.class); job.setMapperClass(TokenizerMapper.class); job.setCombinerClass(IntSumReducer.class); job.setReducerClass(IntSumReducer.class); job.setOutputKeyClass(Text.class); job.setOutputValueClass(IntWritable.class); FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0])); FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1); } public static void main(String[] args) throws Exception { int res = ToolRunner.run(new Configuration(), new WordCount(),args); System.exit(res); }

  yarn jar wc.jar WordCount /tmp/wordcount/input /tmp/wordcount/output

 • Wprowadzenie do przetwarzania danych na

  przykadzie Pig

  28

 • Architektura Pig

  29

 • Czy warto?

  Top 5 stron odwiedzanych przez uytkownikw majcych 18 lat

 • import java.io.IOException; import java.util.ArrayList; import java.util.Iterator; import java.util.List; import org.apache.hadoop.fs.Path; import org.apache.hadoop.io.LongWritable; import org.apache.hadoop.io.Text; import org.apache.hadoop.io.Writable; import org.apache.hadoop.io.WritableComparable; import org.apache.hadoop.mapred.FileInputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.FileOutputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.JobConf; import org.apache.hadoop.mapred.KeyValueTextInputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.Mapper; import org.apache.hadoop.mapred.MapReduceBase; import org.apache.hadoop.mapred.OutputCollector; import org.apache.hadoop.mapred.RecordReader; import org.apache.hadoop.mapred.Reducer; import org.apache.hadoop.mapred.Reporter; import org.apache.hadoop.mapred.SequenceFileInputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.SequenceFileOutputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.jobcontrol.Job; import org.apache.hadoop.mapred.jobcontrol.JobControl; import org.apache.hadoop.mapred.lib.IdentityMapper; public class MRExample { public static class LoadPages extends MapReduceBase implements Mapper { public void map(LongWritable k, Text val, OutputCollector oc, Reporter reporter) throws IOException { // Pull the key out String line = val.toString(); int firstComma = line.indexOf(','); String key = line.substring(0, firstComma); String value = line.substring(firstComma + 1); Text outKey = new Text(key); // Prepend an index to the value so we know which file // it came from. Text outVal = new Text("1" + value); oc.collect(outKey, outVal); } }

  public static class LoadAndFilterUsers extends MapReduceBase implements Mapper { public void map(LongWritable k, Text val, OutputCollector oc, Reporter reporter) throws IOException { // Pull the key out String line = val.toString(); int firstComma = line.indexOf(','); String value = line.substring(firstComma + 1); int age = Integer.parseInt(value); if (age < 18 || age > 25) return; String key = line.substring(0, firstComma); Text outKey = new Text(key); // Prepend an index to the value so we know which file // it came from. Text outVal = new Text("2" + value); oc.collect(outKey, outVal); } } public static class Join extends MapReduceBase implements Reducer { public void reduce(Text key, Iterator iter, OutputCollector oc, Reporter reporter) throws IOException { // For each value, figure out which file it's from and store it // accordingly. List first = new ArrayList(); List second = new ArrayList(); while (iter.hasNext()) { Text t = iter.next(); String value = t.toString(); if (value.charAt(0) == '1') first.add(value.substring(1)); else second.add(value.substring(1)); reporter.setStatus("OK"); } // Do the cross product and collect the values for (String s1 : first) { for (String s2 : second) { String outval = key + "," + s1 + "," + s2; oc.collect(null, new Text(outval)); reporter.setStatus("OK"); } } } }

 • public static class LoadJoined extends MapReduceBase implements Mapper { public void map( Text k, Text val, OutputCollector oc, Reporter reporter) throws IOException { // Find the url String line = val.toString(); int firstComma = line.indexOf(','); int secondComma = line.indexOf(',', firstComma); String key = line.substring(firstComma, secondComma); // drop the rest of the record, I don't need it anymore, // just pass a 1 for the combiner/reducer to sum instead. Text outKey = new Text(key); oc.collect(outKey, new LongWritable(1L)); } } public static class ReduceUrls extends MapReduceBase implements Reducer { public void reduce( Text key, Iterator iter, OutputCollector oc, Reporter reporter) throws IOException { // Add up all the values we see long sum = 0; while (iter.hasNext()) { sum += iter.next().get(); reporter.setStatus("OK"); } oc.collect(key, new LongWritable(sum)); } }

  public static class LoadClicks extends MapReduceBase implements Mapper { public void map( WritableComparable key, Writable val, OutputCollector oc, Reporter reporter) throws IOException { oc.collect((LongWritable)val, (Text)key); } } public static class LimitClicks extends MapReduceBase implements Reducer { int count = 0; p