Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: PREDLOG PRORA ČUNA OB ČINE IDRIJA ZA LETO 2015 - ... II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna ob čine IDRIJA za leto 2015 so po prora čunskih uporabnikih izkazani kot