Viktoras Sencila LKDK - Lietuvos kolegiju sektorius

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Viktoras Sencila LKDK - Lietuvos kolegiju sektorius

  • 1. Lietuvos kolegij sektorius Viktoras Senila, prof. dr. ini ekonomikos forumas Atmerk akis laikas veikti: vietimas 2013-11-20

2. Lietuvos kolegij sektoriaus reforma Kolegij sektoriaus itakos 1990 metais: 82 valstybiniai technikumai spec. vidurinio mokymo programos, atitinkanios 5 lyg pagal ISCED 2011 3. Lietuvos kolegij sektoriaus reforma mokyklos stambinamos, jas apjungiant, optimizuojamas j tinklas tobulinamas valdymas, per tarybas valdym traukiami socialiniai partneriai, vedami akademins autonomijos elementai, direktori rinkimai vedami nauji reikalavimai studij programoms, dstytojams, taikomj tyrim vykdymui ir studij kokybs utikrinimui sektorius integruojamas Lietuvos ir Europos auktojo mokslo erdv (EHEA) 4. Lietuvos kolegij sektoriaus reforma Lietuvos valstybinio kolegij sektoriaus mokykl skaiiaus kaita 1990-2013 m.: 1990 metais 82 technikumai 1994 metais 68 auktesniosios mokyklos 2000 metais 48 auktesniosios mokyklos 2013 metais 13 valstybini auktj mokykl (kolegij) 2013 metais sektoriuje veikia 11 nevalstybini kolegij 5. Kolegij tinklas 6. LIETUVOS AUKTOJO MOKSLO INSTITUCIJOS Vykdant auktojo mokslo reform, Lietuvoje sukurta binarin auktj mokykl sistema: Universitetai: 14 valstybini9 privatsKolegijos: 13 valstybini11 privai 7. STUDENT SKAIIUS LIETUVOS AUKTOSIOSE MOKYKLOSE 2011-2012 Privats universitetai 7248 4%Privaios kolegijos 11658 7%Valstybiniai universitetai 117797 67% altinis: LSM 2012Valstybins kolegijos 38119 22% 8. LIETUVOS KOLEGIJ STUDIJ PROFILIO YPATUMAI studijos kolegijose yra orientuotos praktin ini taikym studij trukm nuo 3 iki 3,5(4) met, 180 210(260) ECTS kredit praktinis mokymas sudaro tredal studij programos baig studijas kolegijose gauna profesinio bakalauro diplom (nuo2006 m.) 9. AKADEMINIO IR PROFESINIO AUKTOJO ISILAVINIMO PROFILIAIUniversity (academic)PHE InstitutionsClear focus on academic-related knowledge and fundamental research 80% 70% Education focuses on knowledge and its Clear focus on academic and profession60% development related knowledge and research 50% 40% 30% 20% 10% Focus on groundbreaking research Focus on practice relevant knowledge 0% (fundamental research) and applied research mainlyProfession-oriented education and trainingProgramme delivery includes cooperation with employersEducation focuses primarily on employability in a wider meaning (ability of employment over a lifetime)altinis: HAPHE, EURASHE 10. PAGRINDINS SEKTORIAUS PROBLEMOS (1): dl demografins krizs maja student skaiius (bendra Lietuvos AM, ir ne tik, problema) kolegij finansavimas maja neproporcingai greiiau, lyginant su student skaiiaus majimu profesinio bakalauro studij finansavimas (krepelis) daug maesnis, lyginant su bakalauro studij finansavimu universitetuose 11. KOLEGIJOMS SKIRIAMI BIUDETINIAI ASIGNAVIMAI 2008-2013 M. (MLN. LIT) 171,6 160,6180 160128,6130,7126,3123,9140 120 100 80 60 40 20 0 2008 m2009 m.2010 m.2011 m.Finansavimo majimas 28%, student skaiiaus - apie 15%2012 m.2013 m.11 12. PAGRINDINS SEKTORIAUS PROBLEMOS (2):neaiki profesijos magistro perspektyva naujame MS, profesijos magistras turi bti natralus profesijos bakalauro tsinys kolegijose nefinansuojami taikomieji tyrimai, kolegijoms neleidiama dalyvauti konkursuose finansavimui moksliniams tyrimams gauti 13. LR valstybs biudeto l MTEP ir meno veiklai pltoti valstybinms mokslo ir studij institucijoms skyrimo tvarkos apraas 1.Lietuvos Respublikos valstybs biudeto l moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultrinei) pltrai ir meno veiklai pltoti valstybinms mokslo ir studij institucijoms skyrimo tvarkos apraas (toliau Apraas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybs biudeto (toliau valstybs biudetas) l skyrim valstybinms mokslo ir studij institucijoms, iskyrus kolegijas (toliau institucijos), moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultrinei) pltrai (toliau MTEP) ir meno veiklai pltoti rengiant ir vykdant atitinkam met valstybs biudet.Nuo 2012 m. lapkriio 7 d. Mokslo, inovacij ir technologij agentrai (MITA) pavesta koordinuoti nauj priemon. Ji skirta valstybini mokslo ir studij institucij vykdom kio subjekt MTEP usakym skatinimui Skatinimo los skiriamos valstybinms mokslo ir studij institucijoms, iskyrus kolegijas.Silome dirbtinai neriboti kolegij dalyvavimo vykdant taikomuosius tyrimus ir usakomuosius darbus 14. Tik pasitikjimas duoda rezultatus! Pavyzdys Baltijos slnis 15. Navigation in Corinth Canal