Smurto lyties pagrindu prevencija

 • View
  156

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Smurto lyties pagrindu prevencija

 • SMURTO LYTIES PAGRINDU PREVENCIJA VADOVAS

 • Projektas LOG IN SAUGUMAS MAN PATINKA

  Projekto koordinatorius: Modenos miesto savivaldyb: www.comune.modena.itProjekto partneriai: - Modenos moter dokumentacijos centras: www.cddonna.it - Viduremio lyi studij institutas: www.medinstgenderstudies.org - Moter informacijos centras: www.lygus.lt/mic - Lyi laisvs ir lygybs asociacija: www.aleg-romania.eu

  Finansikai parmus Europos Sjungos Daphne programai

  Visa atsakomyb dl io leidinio turinio tenka autoriams. Turinys neatspindi Europos Komisijos nuomons, ir Komisija nra atsakinga u jok ia pateiktos mediagos panaudojim.

  Padka:Ypatingai dkojame visiems jauniesiems Log in projekto dalyviams visoje Europoje u nekainojam indl, entuziazm ir atsidavim

  Autorius: Modenos moter dokumentacijos centras

  Maketas ir grafika: Edicta scrl - Parma

 • EUROPINIS PROJEKTAS LOG IN SAUGUMAS MAN PATINKA ANGA KAS MES ESAME?

  SMURTAS LYTIES PAGRINDU APIBREIMAI IR SKAIIAI STAMBULO KONVENCIJA SMURTO SKAIIAI

  PRAKTINI USIEMIM JAUNIMUI VADOVAS PROJEKTO STRUKTRA KODL TRAUKIAMOS IR MOKYKLOS? MOKYMASIS PER VEIKL KAS YRA BENDRAAMI UGDYMAS? USIMIMAI BENDRAAMI UGDYTOJAS: DARBE STEBJIMAS IR TIKRINIMAS

  GAIRS PRAKTINIAMS SUAUGUSIJ MOKYMAMS USIMIMAI

  IVADOS

  p. 05

  p. 09

  p. 29

  p. 32

  p. 13

  TURINYS

 • 5ANGA

  is vadovas yra praktini seminar, skirt smurto lyties pagrindu pre-vencijai, rezultatas. Seminarai buvo organizuoti kaip LOG IN Saugu-mas man patinka projekto dalis, fi-nansuota Europos Komisijos ir vyko 2013-2014 mokslo metais keturiuose Europos miestuose (Modenoje, Vil-niuje, Nikosijoje ir Sibiu). Juose daly-vavo apie 1000 mokini.Vadovo tikslas - pasidalyti seminar metu gautais rezultatais ir pasilyti veikl metodus, kaip bd kovoti su smurtu lyties pagrindu.

  Pristatome pagrindines veiklas, ku-rios buvo vystomos projekto metu, dalijams kovos prie smurt lyties pagrindu teorija ir taip suteikiame priemones, kurios gali bti lengvai naudojamos (ypatingai mokytoj ir ugdytoj), siekiant paskatinti disku-sijas apie kov su smurtu lyties pa-grindu.

  LOG IN PROJEKTASProjektas LOG IN Saugumas man patinka (toliau - Log In) pradtas vykdyti 2013m. sausio mnes, tru-km - 24 mnesiai. Projekto partne-riai: Modenos miesto savivaldyb

  (pagrindinis partneris), Modenos Mo-ter dokumentacijos centras (Italija), Viduremio lyi studij institutas (Kipras), Moter informacijos centras (Lietuva) ir Lyi laisvs ir lygybs asociacija (Rumunija).Pagrindinis projekto tikslas - kovoti su smurtu lyties pagrindu, skatinant jaunim atsakingai naudotis soci-aliniais tinklais ir iuolaikins i-niasklaidos priemonmis, suteikiant jiems ini apie tai, kok vaidmen gali turti naujosios technologijos, skleidiant ir skatinant stereotipus, susijusius su lytimi. Projektas silo keturi moduli semi-narus ir krybines veiklas jaunimui, kurie padeda dalyviams atpainti ir ianalizuoti seksistinius stereotipus bei paskatinti abipusiu supratingu-mu paremtus skirting lyi santy-ki modelius. Dalyviams suteikiama erdv kritikai ir konstruktyviai dis-kusijai bei apmstymams, kuriuose gali ireikti save, iekoti problem sprendim bei pozityvi naujj technologij naudojimo bd. Projekto metu organizuota nemaai seminar suaugusiems: tvams, mo-kytojams, vietjams, ir kt. (Lietuvoje buvo apmokyta daugiau nei 400 su-augusij), siekiant paskatinti smur-to lyties pagrindu supratim bei atsa-king socialini tinkl ir iuolaikins iniasklaidos priemoni naudojim.

  Europinis projektas LOG IN Saugumas man patinka (Laboratories On Gender violence in New media)

 • 6KAS MES ESAME?

  Modenos miesto savivaldyb (Comune di Modena)Vadovaujantis projekto partneris yra Modenos miesto savivaldyb (iaurs Italija), kurioje gyvena apie 185,000 moni.http://www.comune.modena.it/pa-riopportunitaProjekt gyvendino Lygi Galimybi Departamentas, kuris atsakingas u lyi lygybs gyvendinim, paremt iniciatyvomis ir projektais, apiman-iais darbo ir eimos laiko derinim, smurto prie moteris prevencij ir t.t.Taip pat projekte dalyvavo savivaldy-bs Europos politikos ir tarptautini ryi departamentas, kuris usiima ES politika ir tarptautine miesto re-klama, bei padeda miesto adminis-tracijai gyvendinti projektus ir sie-kiant Europos finansavimo. http://www.comune.modena.it/pro-gettoeuropa/english/

  Modenos moter dokumentacijos centras (Centro Documentazione Donna di Modena)Modenos moter dokumentacijos centr (http://www.cddonna.it/) (CDD) 1996m. kr grup moter, siekiani saugoti ir vieai pristatyti iuolaikin moter istorij.Centras skatina moter dalyvavim vieajame gyvenime ir lygias galimy-bes tarp moter ir vyr; kovoja u vie-tos moter teises, bei padeda imigran-tms siekti pilietybs. CDD vykdo daug veikl: kultrins iniciatyvos; santykiai ir ryi umez-gimas; istoriniai ir socialiniai tyrimai bei analiz; mokymai; archyvavimas ir bibliotekininkyst; didaktika; komuni-kacijos ir IT sistemos; konsultavimas ir prieira.

  Viduremio lyi studij institutas (The Mediterranean Institute of Gender Studies - MIGS)Viduremio lyi studij centras (http://www.medinstgenderstudies.org) (MIGS) yra ne pelno siekianti organizacija, kurios centrinis ofisas sikrs Kipre. Centro misija - panai-kinti visas moter diskriminacijos formas per vykdomus tyrimus, politi-k ir interneto tinklus, taip pat moky-mo kursus, seminarus, konferencijas ir kitas veiklas.MIGS skatina moter dalyvavim vi-sose socialinio ir pilietinio gyveni-mo srityse, ypatingai akcentuojant sprendim primim.MIGS ypatingai aktyvus iose srity-se: smurtas prie moteris, prekyba ir prostitucija, moter dalyvavimas vie-ajame valdyme, socialin ir ekono-min lyi lygyb bei moter teiss tarptautiniame lygmenyje.

  (Moter informacijos centras)Moter informacijos centras www.moteruinformacijoscentras.lt (MIC) - nevyriausybin organizacija (toliau NVO), kurta 1996m. Lietuvoje ir yra viena stipriausi Lietuvos moter or-ganizacij. MIC skatina moter ir vyr lygias tei-ses ir galimybes, dirba gerinant soci-alin moter status ir padeda kitoms moter organizacijoms bei atski-riems asmenims, suteikiant informa-cij, konsultacijas ar mokymus. Pagrindins MIC veikl temos: lyi lygi galimybi aspekto integravi-mas; smurtas prie moteris; prekyba monmis, eimos ir darbo pareig derinimas; moter dalyvavimo spren-dim primime skatinimas ir pan.

  Lyi laisvs ir lygybs asociacija (Asociatia pentru Libertate si Egalita-te de Gen)Lyi laisvs ir lygybs asociaci-

 • 7ja (http://www.aleg-romania.eu/en) (A.L.E.G.) - nevyriausybin organiza-cija kurta Sibiu mieste (Rumunijoje) 2004 metais, siekiant skatinti lyi lygyb ir kovoti prie smurt prie moteris (apimant smurt artimoje aplinkoje, seksualin priekabiavim, prekyb monmis ir prostitucij). Rumun kalba A.L.E.G reikia A renkuosi taip ireikiama viena i asociacijos pagrindini vertybi: moterys ir vyrai gali pasirinkti savo vaidmenis eimoje ir visuomenje, nevaromi joki iankstini nusista-

  tym. Organizacija teikia socialines pas-laugas (Darbo ir Socialins politikos ministerijos akreditacija): konsulta-vimas ir parama aukoms, nukent-jusioms nuo smurto lyties pagrindu; politins bei socialins veiklos skati-nimas, siekiant ivengti smurto.A.L.E.G. yra tarptautini organizaci-j nar: WAVE (Moterys prie smurt Europoje), AWID (Moter teisi vysty-mo asociacija) ir ASTRA (Centrins ir Ryt Europos moter tinklas).

  Asocijuoti partneriai San Filippo Neri fondas - Modena (Italija) Modenos sritis - Modena (Italija) Modenos srities mokykl departamentas - Modena (Italija) Genujos universitetas - Genuja (Italija) Emilia-Romagna regionin valdia Bolonija (Italija) Sibiu Raudonasis Kryius - Sibiu (Rumunija) Sibiu mokykl Inspekcija - Sibiu (Rumunija) Vietin Sibiu policija - Sibiu (Rumunija) Moter namai - La Louviere (Belgija) Reves tinklas - Briuselis (Belgija) Federalin Valonijos valdia - Lygi galimybi

  departamentas Briuselis (Belgija)

 • Partneriai

  Modena

  sibiu

  NICOSIA

  vilnius

 • 9STAMBULO KONVENCIJA

  Europos Tarybos konvencija dl smurto prie moteris ir smurto ei-moje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) - Europos Tarybos Konvencija, kuri apibria smurt prie moteris kaip istori-kai nelygius jgos santykius tarp ly-i, kurie lm vyr dominavim ir moter diskriminacij. Konvencija pripasta struktrin smurto prie moteris pobd, nes jis yra susijs su lytimi. Smurtas prie moteris yra vienas i pagrindini socialini me-chanizm, naudojam padaryti jas pavaldias vyrams, todl lyi lygy-bs pripainimas de jure ir de facto yra kovos su smurtu prie moteris pagrindas. Remiantis tuo, Konvencija turi pa-grindin tiksl smurto prie mote-ris prevencija, baudiamasis perse-kiojimas ir vis smurto form prie moteris panaikinimas, skatinant lygyb tarp lyi, stiprinant moter savarankikum ir apsisprendim.

  Nuo pasiraymo iki ratifikavimoNuo 1990m. Europos Taryba vykdo iniciatyvas, kuriomis siekia skatinti moter apsaug nuo smurto artimo-je aplinkoje. Parlamentin Europos

  Tarybos Asamblja prim kelet rezoliucij ir rekomendacij, reika-laujani teiss akt primimo, ku-rie apsaugot nuo pai sunkiausi ir labiausiai paplitusi smurto lyties pagrindu form. Europos Taryba nusprend, jog svar-bu nustatyti pasaulinius standartus, siekiant ivengti ir kovojant prie smurt prie moteris ir smurt ar-timoje aplinkoje. 2008m. gruodio mn., Ministr Komitetas sukr ekspert grup, kuri turjo paruo-ti Konvencijos projekt, apiman-t iuos klausimus. Maiau nei po dviej met, grup CAHVIO (Speci-alusis komitetas prevencijai ir kovai su smurtu prie moteris ir smurt artimoje aplinkoje) pateik projek-to tekst. Paskutinis projektas buvo pateiktas 2010m. gruod.2011m. balandio 7d. Europos Tary-bos Ministr Komitetas pareng ga-lutin Konvencijos tekst. Stambulo Konvencija buvo pateikta pasirayti 2011m. gegus 11d. 121 Ministr Ko-mitet Sesijos, vykusios Stambule, metu. Ji sigaliojo po to, kai buvo ra-tifikuota deimties ali; 8 i j turi bti Europos