H»‡ m·t tr»‌i

  • View
    13

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of H»‡ m·t tr»‌i

Slide 1

inh Diu AnhTrn Ngc AnhL Tin cPhm V Hong HNguyn Ph Minh HinLi Nht LinhPhm Huyn Mai

Mt triCc hnh tinhCc tiu hnh tinhSao chi v thin thch

Mt TriSao ThySao KimMt TrngTri tSao HaSao McSao ThSao Thin VngSao Hi Vng

Kch thc: thin thch < tiu hnh tinh < hnh tinhKhng khi lng gi hnh cuH mt tri c Vnh ai tiu hnh tinh nm gia Ha tinh v Mc tinh

- Khi kh ng bng + - ng knh vi km- Qu o: hnh elip dt vi Mt Tri l tiu im- Chu k: vi n 150 nm

BI T CC HNH TINHKHI KH NG BNGH20CO2NH3...KHONG CHTKIM CNGGRAFITTITAN CARBIDE...

L nhng tng chuyn ng quanh Mt Tri.Chuyn ng theo nhiu qu o khc nhau.

Cm n!