of 15 /15
PEDAGOGI ABAD KE 21 SATU KEMESTIAN UNTUK DIKUASAI DEWAN RAFFLESIA, IPG TAWAU 4 SEPT 2014 OLEH: DR. MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIB PENGARAH PUSAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI, IPGM

Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

Embed Size (px)

Text of Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

Page 1: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

PEDAGOGI ABAD KE 21 SATU KEMESTIAN UNTUK DIKUASAI

DEWAN RAFFLESIA, IPG TAWAU

4 SEPT 2014

OLEH:

DR. MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIB

PENGARAH

PUSAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN

DAN INOVASI, IPGM

Page 2: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

“Pendidikan merupakan pencetus kreativiti dan menjana inovasi yang

melengkapkan generasi muda dengan kemahiran yang diperlukan

untuk bersaing dalam pasaran kerja, dan menjadi pengupaya

perkembangan ekonomi keseluruhannya”

(PM. PPPM Th 2013-2025, 6 Sept 2013)

“Guru perlu membentuk pelajar yang mampu berfikir secara tajam,

mendalam dan kreatif bagi menghadapi apa saja kemungkinan”

(PM, 12 Julai 2012)

YAB PM DATUK SERI NAJIB RAZAK

YAB TPM TAN SERI MUHYIDEN YASIN

IPGM perlu menerapkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam latihan

perguruan. Ia perlukan pendekatan yang lebih interaktif dan

komprehensif dalam proses p&p.

(TPM Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri KPM, 4 Jan 2012)

BUDAYA KREATIVITI DI NEGARA MAJUKorea Selatan: Without Innovation, We Shall Not Survive,

Resources Are Limited But Creativity Is Unlimited, Singapura: Education Reform 1997, Think Creatively And Critically

“ … sudah tiba masanya guru benar-benar menjadi pencetus kreativiti

dan penjana inovasi dalam mendidik murid. … Untuk menghadapi

persaingan global yang semakin sengit dalam persekitaran ekonomi

yang dipacu inovasi, sistem pendidikan kita memainkan peranan yang

amat penting dalam menjana daya inovasi rakyat.

(TPM ‘Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi’ Hari Guru,16 Mei 2014)

PENDIDIKAN DAN GURU PERLU KREATIF & INOVATIF

Page 3: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

Greater Need for Education in Society and Economy

Higher Standards for Teaching & Learning

More Diverse Students with Greater Educational Needs

Greater Expectations of Schools for Ensuring Success

Creative Work —• Research

• Development

• Design

• Marketing/Sales

• Global Supply Chain Management

Routine Work

done by machines

Routine Workdone by people

THE FUTURE WORLD OF WORK

Page 4: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

Thinking Skills

Transparently

Problem Solving

Project based Learning

Collaboratively

Inter-disciplinary

Contextually

Technological, Information and Media Fluencies

21ST CENTURY PEDAGODY

are

teach

build

work

use

foster

assessed

develop

PEDAGOGI ABAD KE 21

Page 5: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

• Critical thinking

• Active learning

• Problem solving skills

• Communicating, making connections, creating and expressing oneself in a variety of ways

• Contextualised knowledge

• Collaborative teamwork

• IT Savvy

• Learning to know

• Learning to do

• Learning to be

• Learning to live together

21ST CENTURY PEDAGOGY FEATURES

Page 6: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

ABAD KE 20

•Dipimpin guru

•Arahan langsung

•Pengetahuan

•Kandungan

•Kemahiran asas

•Teori

•Kurikulum

•Individu

•Bilik darjah

•Pentaksiran sumatif

•Belajar untuk sekolah

ABAD KE 21

•Berasaskan murid

•Pembelajaran kolaboratif

•Kemahiran

•Proses

•Pemikiran Aras Tinggi

•Praktikal

•Kemahiran hidup

•Berkumpulan

•Komuniti

•Pentaksiran formatif

•Belajar untuk kehidupan

PEMBELAJARAN ABAD KE 21

Page 7: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

PERBEZAAN KBSR DENGAN KSSR

KBSR KSSR

Rekabentuk berasaskan 3 bidang:

• Komunikasi

• Manusia dan Alam sekitar

• Perkembangan Diri Individu

Rekabentuk berasaskan 6 Tunjang:

• Komunikasi

• Kerohanian, Sikap & Nilai

• Kemanusian

• Perkembangan Fizikal & Estetika

• Sains dan Teknologi

• Ketrampilan Diri

Bahan Kurikulum:

• Sukatan Pelajaran

Bahan Kurikulum:

• Dokumen Standard Kurikulum

Rekabentuk Kurikulum:

• Linear

Rekabentuk Kurikulum:

• Modular

Organisasi Kurikulum:

• Tahap 1 (Th 1,2 & 3) dengan Mata Pelajaran

Teras, Wajib & Tambahan

• Tahap 2 (Th 4,5 & 6) ) dan Mata Pelajaran Teras,

Wajib & Tambahan

Organisasi Kurikulum:

• Tahap 1 (Th 1,2 & 3) dengan Modul Teras Asas,

Modul Teras Tema & Modul Elektif

• Tahap 2 (Th 4,5 & 6) ) dengan Mata Pelajaran

Teras & Elektif

Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan

Kreatif

Elemen kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan

teknologi Maklumat & Komunikasi secara eksplisit

Fokus:

• 3M (Membaca, Menulis dan Mengira)

Fokus:

• 4M (Membaca, Menulis, Menulis dan Menaakul)

Page 8: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

PELAJAR GLOKAL

KEUPAYAAN LITERASI &

NUMERASI

MEMUPUK NILAI UNTUK DIRI,

MASYARAKAT & NEGARA

MENGUASAI SUBJEK TERAS: BM,

BI, MATH, SAINS & SEJARAH

BERKEBOLEHAN DALAM SUKAN,

SENI & MUZIK

KEMAHIRAN APLIKASI

PENGETAHUAN DALAM SITUASI

HARIAN

KEUSAHAWANAN

BERDAYA TAHAN

KECERDASAN EMOSI

KETERAMPILAN KOMUNIKASI

MENGUASAI BM, BI &

BAHASA TAMBAHAN

BEKERJASAMA&

BERKOMUNIKASI DI

PERINGKAT NASIONAL &

ANTARABANGSA

KREATIF & INOVATIF

PENYELESAIAN MASALAH &

PENAAKULAN

KEUPAYAAN BELAJAR

SENDIRI & SEPANJANG

HAYAT

KEROHANIAN

INTEGRITI

TANGGUNGJAWAB SIVIK

PPPM TH 2013-2025: ASPIRASI UNTUK

SETIAP MURID

BANGGA SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA

TEGUH DENGAN RUKUN NEGARA

BERTOLAK ANSUR & MENGHORMATI ORANG LAIN

BERKONGSI PENGALAMAN DALAM & LUAR SEKOLAH

MEMAHAMI SEJARAH NEGARA, ASPIRASI MASA

DEPAN NEGARA YANG SAMA

ADAKAH KSSR DAN PPPM MENYEDIAKAN PEDAGOGI

ABAD KE 21?

KEMAHIRAN MEMIMPIN

KEMAHIRAN DWIBAHASAI

ETIKA & KEROHANIAN

IDENTITI NASIONAL

PENGETAHUAN

KEMAHIRAN BERFIKIR

Page 9: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

Lecture, 5%

Reading, 10%

Audio-Visual, 20%

Demonstration, 30%

Discussion Group, 50%

Practice by Doing, 75%

Teach Others/ Immediate Use, 90%

PIRAMID PEMBELAJARAN & PERATUS PENGEKALAN(LEARNING PYRAMID & RETENTION RATE)

Page 10: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

Creating

Evaluating

Analysing

Applying

Understanding

Remembering

Knowledge Creation

Knowledge Deepening

Knowledge Acquisition

LOTSLower Order Thinking Skills

HOTSHigher Order Thinking Skills

PERUBAHAN ARAS PEMIKIRAN

Page 11: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

4E LEARNING• CONSTRUCTIVE LEARNING; • STUDENT-CENTRED

LEARNING; • COLLABORATIVE

LEARNING; • COOPERATIVE LEARNING, • AUTHENTIC LEARNING; • PROBLEM-SOLVING

LEARNING; • INTERACTIVE MULTIMEDIA

LEARNING; • PROJECT-BASED

LEARNING.

LEARNING OUTCOME DOMAIN

(LOD)

PROBLEM SOLVING % SCIENTIFIC

SKILLS

INFORMATION MANAGEMENT

& LIFELONG LEARNING

SKILLS

KNOWLEDGE

PRACTICAL KILLS

SOCIAL SKILLS & RESPONSIBILITIES

VALUES, ATTITUDE & PROFESIONALISME

CUMMUNICATION, LEADERSHIP & TEAM SKILLS

MANAGERIAL & ENTREPRENEURIAL

SKILLS

APTITUDE

ABILITY

PRESERVERANCE

OPPORTUNITY

QUALITY

APPROPRIATENESS

INCENTIVE

TIME TEACHING

LEARNING

TEACHING + LEARNING + 4E (ENGAGING, ENHANCING, EMPOWERING, ENJOYING) = ENCOURAGING LEARNING

OUTCOME

Page 12: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

INCOMPETENCE COMPETENCE

UNCONSCIOUS Unconscious

Incompetence

FLUENCY

Unconscious

Competence

CONSCIOUS Conscious

Incompetence

Conscious

Competence

LITERACY

MODEL KECEKAPAN SEDAR(CONSCIOUS FLUENCY MODEL)

• Pelajar yang celik huruf (literacy) berada dalam kecekapan dalam sedar

• Pelajar yang fasih (fluency) berada dalam kecekapan tanpa sedar

Page 13: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

KemahiranTeknologiMaklumat, Komunikasi

& Media

Standard & Pentaksiran

Kurikulum

Pembangunan Profesional

Persekitaran Pembelajaran

• Literasi Maklumat

• Literasi Media

• Literasi Teknologi

Maklumat &

Komunikasi)

• Menggunakan

teknologi untuk

mengakses,

mengurus,

mengintegrasi dan

menilai maklumat,

menjana maklumat

baru dan

berkomunikasi

dengan orang lain

• Kebolehsuaian &

fleksibel

• Mempunyai inisiatif dan

terarah kendiri

• Kemahiran sosial dan

antara budaya

• Produktiviti &

akauntabiliti & adaptasi

• Tanggungjawab dan

kepimpinan

• Berkebolehan dalam

pelbagai bidang

• Membuat refleksi dan

penambahbaikan

• Kreativiti, Inovasi & Semangat meneroka

• Pemikiran Kritis dan Penyelesaian

Masalah

• Komunikasi & Kolaborasi

• Menganalisis & mengkonsepsi

• Belajar sepanjang hayat

Mata pelajaran teras dantema Abad ke-21

Kemahiran belajar&

Inovasi

Kemahiranhidup & kerjaya

• Kesedaran global

• Literasi kewangan, ekonomi,

perdagangan dan kuesahawanan

• Literasi sivik

• Kesedaran alam sekitar

• Kesedaran kesihatan &

kesejahteraan

Page 14: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

Kualiti guru merupakan penentu utama

pencapaian murid di sekolah.

Kajian di Tennessee USA (1990an)

menunjukkan secara relatif guru

berprestasi tinggi dapat meningkatkan

pencapaian murid sebanyak

50% dalam tempoh 3 tahun berbanding

guru yang berprestasi rendah.

PPPM (2013-2025)

“Profesion keguruan perlu dijadikan

suatu profesion yang dinamik, kekal

profesional, dan memberikan kepuasan

untuk menarik minat mereka yang

terbaik supaya kekal berkhidmat dalam

sistem pendidikan Malaysia”

PPPM (2013-2025)

KEMPEN PROFILE TINGGI

Page 15: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)

Perubahan mencetuskan pembaharuan

yang boleh membawa kemajuan.

Setiap pendidik merupakan agen membangunkan

modal insan kreatif dan inovatif.

DR MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIB

E-MAIL: [email protected]

NO MISSION IS IMPOSSIBLE MISSION: START WITH THE IMPOSSIBLE,THEN WORK

OUT HOW TO MAKE IT POSSIBLE