of 36 /36
Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1

Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Embed Size (px)

Text of Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

  • 1. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA1

2. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 3. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 4. (PPK, 2001)Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 5. KANDUNGANKURIKULUMPEDAGOGIBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPENTAKSIRAN5 6. Isi mata pelajaranMatlamat dan objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui mata pelajaran tersebut.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 7. Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui menerusi teknik dan kaedah yang berkualiti ke arah mencapai objektif pembelajaran.Susun atur pengalaman pembelajaran yang terancang bagi mencapai objektif pembelajaran. (PPK, 2001)Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 8. Kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah dicapai.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 9. Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid Menilai keberkesanan PdP Membantu memperbaiki PdP Membantu perancangan tindakan susulanBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA9 10. Memahami tujuan mereka belajar dan mengetahui kemajuan pembelajaran mereka Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri Memaklumkan murid tentang tindak susulBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA10 11. PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAHPENTAKSIRAN FORMATIFPENTAKSIRAN SUMATIFDijalankan secara berterusan dalam proses PdP. Maklumat yang diperoleh memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Guru dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid. Contoh: latihan, kerja rumah, kuiz, lembaran kerja, tugasan projek murid dan pemerhatianPentaksiran sumatif dikaitkan dengan pentaksiran pada akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atau tahun.Ianya memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Contoh: Ujian topikal, ujian bulanan, peperiksaan penggal persekolahanBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 12. PERBEZAAN ANTARA PENTAKSIRAN FORMATIF DAN SUMATIF FORMATIF Semasa PdP Pelaporan dalam bentuk deskriptif Dilaksanakan secara berterusan Maklumat membantu meningkatkan kualiti PdP Tindakan susulanBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIASUMATIF Berlaku pada akhir suatu tempoh pembelajaran Pelaporan dalam bentuk skor/gred Berkala Maklumat menunjukkan tahap pencapaian murid 13. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA13 14. PSDSKPPBSBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA14 15. Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DSKP menyenaraikan Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi). Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 16. Kurikulum merangkumi Kandungan, Pedagogi dan Pentaksiran. Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses PdP. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 17. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA17 18. KRITERIA PENCAPAIAN YANG BERASASKAN SETIAP KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG DITETAPKANBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA18 19. Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum TAHAP PENGUASAAN1 2 3 4 5 6TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 20. Tahap PenguasaanTahap Kemahiran1ILMU2AMALI3AMALAN4ILTIZAM5PENGHAYATAN6PENTABIATANBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPernyataan Standard Murid dapat menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam setiap kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing. Murid dapat menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara praktik dalam kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing. Murid dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing. Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Murid berkebolehan memberikan justifikasi serta istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan seharian berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari. Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkah laku serta mempamirkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain. 21. TAFSIRAN TAHAP PRESTASI PDP SECARA UMUM BAGI MATA PELAJARAN BAHASA Tahap PenguasaanTahap KemahiranTafsiran Tahap Prestasi Secara Umum1SANGAT TERHADMurid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat terhad serta sukar berkomunikasi.2TERHADMurid mempunyai tahap pengetahuan dan kecekapan berbahasa yang terbatas sehingga menjejaskan kelancaran berkomunikasi.3MEMUASKAN4BAIK5SANGAT BAIK6CEMERLANGMurid berupaya mempamerkan tahap penguasaan pengetahuan bahasa dan kemahiran bahasa pada tahap yang asas. Murid berupaya mempamerkan kebolehan penggunaan pengetahuan bahasa dan kemahiran bahasa serta mengaplikasikan kemahiran bahasa dengan berkesan secara kendiri. Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa, kecekapan berbahasa dan mengaplikasikan kemahiran bahasa dengan berkesan dalam pelbagai situasi secara kendiri. Murid berupaya mempamerkan penguasaan pengetahuan dan kecekapan berbahasa yang cemerlang dan konsisten, mengaplikasikan kemahiran bahasa dengan berkesan, penuh keyakinan secara kendiri dan boleh menjadi teladan.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 22. TAHAP PENGUASAAN 1TAFSIRAN Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas sains2Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut dengan apa-apa cara.3Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk melaksanakan tugasan pada suatu situasi4Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan pada suatu situasi dengan cara yang bersistematik5Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam melaksanakan satu tugasan atau situasi baru secara tekal, bersistematik dan bersikap positif6Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam rekacipta, menilai atau menkonsepsikan sesuatu yang baru dengan kreatif dan inovatif dalam melaksanakan sesuatu tugasan.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 23. TAHAP PENGUASAANTAFSIRAN1Mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.2Memahami perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.3Menerangkan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari. Menguasai pengetahuan dan kemahiran secara tersusun berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.4 5Membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.6Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 24. TAHAP PENGUASAAN 1 2TAFSIRAN Meniru pergerakan isyarat tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan berdasarkan kata tugas yang tersenarai Memadan dan membezakan senarai perkataan yang tersenarai.3Menyata dan melakukan isyarat yang ditunjukkan.4Menyatakan kata tugas yang berbeza daripada kata tugas yang telah dipelajari.5Bercerita secara berpandu melalui lisan atau isyarat berdasarkan kata tugas yang dikuasai.6Bercerita secara bebas berdasarkan kata tugas melalui lisan atau isyarat .Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 25. STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM) TAHAP PENGUASAAN1TAFSIRANKognitif - Melakukan aktiviti meniru/mengajuk. (Modul Penghasilan Muzik) - Mengetahui muzik yang didengar. (Modul Apresiasi Muzik) - Mengetahui notasi muzik. (Modul Membaca dan menulis notasi muzik) Psikomotor - Bernyanyi/Bermain alat muzik dengan cara mengajuk. (Modul Pengalaman Muzikal) - Melakukan pergerakan dengan cara meniru. (Modul Pengalaman Muzikal) Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal) - Menerima nilai murni dalam aktiviti muzik.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA25 26. STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM) TAHAP PENGUASAAN2TAFSIRAN Kognitif - Mengetahui dan memahami elemen muzik. (Modul Penghasilan Muzik) - Mengetahui dan memahami muzik yang didengar. (Modul Apresiasi Muzik) - Mengetahui dan memahami notasi muzik. (Modul Membaca dan menulis notasi muzik) Psikomotor - Bernyanyi/Bermain alat muzik. (Modul Pengalaman Muzikal) - Melakukan pergerakan berdasarkan elemen muzik. (Modul Pengalaman Muzikal) Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal) - Menerima nilai murni dan mempamerkan dalam aktiviti muzik.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA26 27. STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM) TAHAP PENGUASAAN3TAFSIRAN Kognitif - Menghasilkan muzik dengan mengaplikasikan elemen muzik. (Modul Penghasilan Muzik) - Mengetahui, memahami dan menyatakan ciri muzik yang didengar. (Modul Apresiasi Muzik) - Mengetahui, memahami dan menulis semula notasi muzik pada baluk. (Modul Membaca dan menulis notasi muzik) Psikomotor - Bernyanyi/Bermain alat muzik dengan mempraktikkan elemen muzik. (Modul Pengalaman Muzikal) - Melakukan pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. (Modul Pengalaman Muzikal) Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal) - Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA27 28. STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM) TAHAP PENGUASAAN4TAFSIRAN Kognitif - Mengaplikasikan pengetahuan muzik untuk menghasilkan muzik. (Modul Penghasilan Muzik) - Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton dengan mengaplikasikan pengetahuan muzik. (Modul Apresiasi Muzik) - Menulis notasi muzik pada baluk. (Modul Membaca dan menulis notasi muzik) Psikomotor - Bernyanyi/Bermain alat muzik dengan mempraktikkan elemen muzik dengan betul. (Modul Pengalaman Muzikal) - Melakukan pergerakan mengikut tema berdasarkan muzik yang didengar. (Modul Pengalaman Muzikal) Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal) - Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA28 29. STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM) TAHAP PENGUASAAN5TAFSIRAN Kognitif - Mengimprovisasikan idea muzik untuk menghasilkan karya muzik. (Modul Penghasilan Muzik) - Membicarakan muzik pilihan sendiri dengan mengaplikasikan pengetahuan muzik. (Modul Apresiasi Muzik) - Menulis notasi muzik pada baluk dengan betul dan tepat. (Modul Membaca dan menulis notasi muzik) Psikomotor - Bernyanyi/Bermain alat muzik/ dengan mengaplikasikan elemen muzik secara konsisten. (Modul Pengalaman Muzikal) - Membuat interpretasi melalui pergerakan terhadap muzik yang didengar. (Modul Pengalaman Muzikal) Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal) - Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik dan menjadi contoh kepada murid lain.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA29 30. STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM) TAHAP PENGUASAAN6TAFSIRAN Kognitif - Mencipta karya muzik. (Modul Penghasilan Muzik) - Membuat penilaian muzik pilihan sendiri dengan mengaplikasikan pengetahuan muzik untuk mengenal pasti identiti utama muzik tersebut. (Modul Apresiasi Muzik) - Menulis notasi muzik pada baluk dengan betul dan tepat secara konsisten. (Modul Membaca dan menulis notasi muzik) Psikomotor - Bernyanyi/Bermain alat muzik dengan mengaplikasikan elemen muzik secara ekspresif dan konsisten. (Modul Pengalaman Muzikal) - Merancang dan melakukan pergerakan kreatif dari muzik yang didengar. (Modul Pengalaman Muzikal) Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal) - Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara kepada rakan yang lain.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA30 31. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 32. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SEJARAHTAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH Standard Kandungan 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarahStandard Pembelajaran Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah. 1.1.2 Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi. 1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa. 1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah. 1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. 1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan. K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian. K.1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu dan kesinambungannya dengan masa kini. K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diriTahap Penguasaan1.1.11Murid mengetahui tentang pengertian dan kemahiran sejarah.2Murid memahami pengertian dan kemahiran sejarah.3Murid boleh menerangkan tentang pengertian dan kemahiran sejarah dengan memberikan contoh.4Murid boleh menguasai pengertian dan kemahiran sejarah serta disesuaikan dengan pelbagai situasi. Murid boleh membuat penilaian tentang pengertian dan kemahiran sejarah dalam kehidupan seharian.6Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA5Murid boleh menjadi pemudah cara kepada rakan menerangkan tentang kemahiran pemikiran sejarah. 33. TIDAK SECARA DALAM TALIAN MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN SEHINGGA LENGKAP SATU KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK: - TINDAK SUSUL - PELAPORAN KEPADA PIHAK BERKEPENTINGANBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 34. NOTATIADA UJIAN SETARA DI PERINGKAT DAERAH ATAU NEGERI UJIAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN BOLEH DILAKSANAKAN DI SEKOLAHBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA34 35. Garis Masa Pelaksanaan Penggunaan DSKP KohortTahun 1Tahun 2Tahun 3Tahun 4Tahun 5Tahun 6KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR semakan DSKPKBSR SP+ HSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSPKBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSPKBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KSSR DSKP KSSR DSKP KSSR DSKP KSSR DSKPKBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KSSR DSKP KSSR DSKP KSSR DSKPKBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KSSR DSKP KSSR DSKP2018KSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR DSK+DSPKSSR DSKPKSSR DSKPKSSR DSKP2019KSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR DSKPKSSR DSKPKSSR DSKP2020KSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR DSKPKSSR DSKP2021KSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR DSKP2022KSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKPKSSR semakan DSKP2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 36. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA36