Download pdf - Inovarea Tehnologică

Transcript
 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  1/26

  INOVAREA TEHNOLOGICĂ

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  2/26

  Definirea inovării: 1) transformare care implică iniţiative individuale /

  de grup şi care prin acceptare, imitare şi difuzare

  afectează, după caz, economia, ştiinţa, politica saucultura (J.Pavon ş.a.). 2) schimbare care implică un mare grad de

  imaginaţie şi care conduce la o ruptură relativ

  profundă faţă de actuala formă a obiectului căruia i secreează atribute fundamentale noi (R.Nelson). 

  Managementul inovaţiei –eliminarea/atenuarea decalajelor dintre ce este şi cear trebui să fie, prin: * fructificarea oportunităţilor şi

  * rezolvarea problemelordificile. invenţie -

   procesul de concepere a ideii , inovare -rocesul rin care o inven ie / idee este trans usă în

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  3/26

  lasificare, după gradul de originalitate a inov. tehnol:a) Inovaţii radicale/de ruptură:

  - aplicarea fundamental nouă 

  a unei tehnologii,- combinarea originală a unor tehnologiicunoscute - conduce la produse sau procedeecomplet noi.

  !ransmiterea noutăţii se face pe verticală printransformarea "ntr-un produs sau procedeu nou.

  b) Inovaţii de îmbunătăţire/de ameliorare suntperfecţionări realizate în structura deja eistentă -nu conduc la modificarea substanţială acompetitivităţii "ntreprinderii# constituie o imitare

  creativă a unui produs / procedeu.!ransferul noută ii se face e orizontală  rin

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  4/26

  !novaţiile de îmbunătăţire"ameliorare au caractercontinuu  $cele radicale sunt discontinue% şi o

  frecvenţă relativ mare, pt. satisfacereanecesităţilor percepute pe piaţă# asigură firmelorcâştiguri mai mici în comparaţie cu inovaţiileradicale. ategoria inovaţiilor îmbunătăţite include şiinovaţii "imitate", similare cu cele ale concurenţilor$noi pt. firmă dar care nu sunt noi pt. piaţă%.

   &mbele artrebui să fie prezente "n "ntreprinderi.

  Tab..  - 'rincipalele caracteristici ale aplicării

  celor două tipuri de inovări tehnologice "n producţie.

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  5/26

    Tabelul . !rincipalele caracteristici ale produselorîmbunătăţite şi ale produselor inovatoare 

  #roduse#roduse îmbunătăţite îmbunătăţite

  #roduse inovatoare#roduse inovatoare

  ererea pieţeiererea pieţeieste cunoscutăeste cunoscută şişiprevizibilăprevizibilă

  ererea pieţei esteererea pieţei estenecunoscutănecunoscută şişi implicăimplicăun grad mare de risc şiun grad mare de risc şi

  de nesiguranţăde nesiguranţă

  (ecunoa(ecunoaşştereaterea şşii

  acceptarea peacceptarea pepiaţă este rapidăpiaţă este rapidă

  )u se poate prevedea)u se poate prevedea

  cu siguranţă o reacţiecu siguranţă o reacţiea pieţeia pieţei

   &daptarea &daptareavnzărilorvnzărilor şşi ai a

  politicii depoliticii de

  distibudistibuţiţie lae lae+igenţele pieţeie+igenţele pieţeieste ueste uşşoarăoară

  !rebuie dusă o politică!rebuie dusă o politicăde mareting,de mareting,

  distribuţiedistribuţie şşi vnzarei vnzare

  special pentruspecial pentrucştigareacştigareaconsumatorilor consumatorilor 

  egmentul actualegmentul actualal pieţei esteal pieţei este

  angaat "n politicaangaat "n politicanoului produsnoului produs

  erea poate să nuerea poate să nucoincidă cu segmentulcoincidă cu segmentul

  de piaţă pe carede piaţă pe care firmfirmaa "l deserveşte "l deserveşte

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  6/26

  'rocesul de inovare poate avea ca finalitate:a) un produs: bun fizic, serviciu sau autor tehnic#

  mai bun dect cele prezente pe piaţă, care oferă

  mai multe funcţiuni  sau le îndeplineşte maibine# poate fi un produs cu totul nou .ormele de inovare de produs: sc#imbare de concepţie $o idee nouă%,$realizare produs cu noi materiale / componente, sc#imbarea designului .

  b) procese: te#nologice, organi$atorice#vizează aspectele interne ale "ntreprinderii căreia

   "i "mbunătăţesc performanţele $datorită uneiinvestiţii, valorificării e+perienţei, perfecţionăriimaterialelor e+istente etc.%.

  c) componente sau combinaţii ale acestora.

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  7/26

   0n funcţie de nivelul industrial al proceselor  şiproduselor  se deosebesc inovaţii :% radicale constnd "n apariţia unor procese de

   producţie ba$ate pe te#nologii noi&% evolutive constnd "n îmbunătăţirea şide$voltarea proceselor de producţie e'istente&% radicale materializate prin introducerea de noi

   produse, aferente unor noi te#nologii #% evolutive constnd "n îmbunătăţirea şi  

   perfecţionarea unor produse. 

  !novarea tehnologică se poate asimila pt:a%  produse - capacitatea de "mbunătăţire apropriilor produse sau de dezvoltare a unora noi,perfecţionate prin: "ncorporarea de noi descoperiri

  tehnologice aplicate / adaptate proceselor e+istente.

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  8/26

  b%  procese/procedee - *introducerea de noi procesede producţie sau *modificarea celor e+istenteprin "ncorporarea de noi tehnologii.!novarea se va realiza "n corelare cu posibilitateacreşterii competitivităţii   produsului  $cu obiectivprincipal reducerea costului%. aracterizarea consecinţelor introducerii inovăriiasupra competitivităţii "ntreprinderilor şi a relaţiilorsale cu piaţa, prin conceptul "distrugere creativă(  se face prin diferenţa "ntre inovaţii 

  ) ar#itectonice, *) creatoare de breşe, +) revoluţionare şi

  ) de rutină.

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  9/26

  . Inovaţiile ar#itectonice generează noi relaţii "ntre "ntreprindere şi piaţă, necesită acumularea denoi cunoştinţe. 1novaţiile se "ntlnesc "n cadrulproduselor dar şi a proceselor.*. Inovaţiile creatoare de breşe sunt fundamentatepe tehnologiile şi producţia e+istente, creează noi

  legături cu piaţa.+. Inovaţiile revoluţionare refuză legăturile "ntreprinderii cu piaţa printr-o ofertă de produsefundamental noi, destinate satisfacerii unor

  necesităţi e+istente.. Inovaţiile de rutină sunt cele mai frecvente# se "nscriu "n relaţiile dea constituie ale "ntreprinderii cu:*piaţa şi *capacităţile interne disponibile "n

   "ntreprindere.

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  10/26

  %aracteristicile procesului de inovare tehnologică!novarea are: $ca obiectiv  e+ploatarea oportunităţiloroferite de schimbare, ce obligă "ntreprinderea să-şi

  formeze o cultură inovatoare, adaptabilă rapid la noisituaţii/cerinţe oferite de piaţa concurenţială,*la ba!ă comple+itatea proceselor de investigare

  tehnologică, "n dezvoltare pe piaţă.

  !novarea include *inventarea - acţiuni dirijate spre"enerarea de noi idei şi punerea lor în #ormă #uncţională ) şi *e'ploatarea te#nică şi comercială - trans#ormarea ideilor în procese te$nice/or"ani!. noişi îmbunătăţite cu ajutorul de!voltării% #abricării şicomerciali!ării   pt. îndeplinirea de obiective speci#ice%evaluarea lor% trans#erarea în practica întreprinderii a

  re!ultatelor şi di#u!area în scopul comerciali!ării  ) asolu iilor re$ultate.

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  11/26

  !novarea tehnologică 2 proces care conţine etape orientate spre introducerea pe piaţă a re$ultatelorcercetării , "n care se intervine cu soluţii de natură&te$nică% estetică, stimulatoare "n activitatea de 34.

  n fiecare etapă oparte a re$ultatelor  cercetării sunt *utili$abile

  imediat , iar o parte sunt 'ascunse' , "şi *vor arătautilitatea "ntr-o altă fa$ă a procesului. 0ntre etapele inovării tehnologice are loc un flu+ deinformaţii care creşte acţiunea inovatoare prin

  raportarea la  cerinţele clienţilor,  acţiunile concurenţei,  utili$area altor te#nologii. 

  Tab..  - azele prin care trece un proces de

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  12/26

  Tabelul .*. efinirea activităţilor unui proces de inovare te#nologică

  &aza&aza DefinireaDefinirea 'ezultatul'ezultatul

  (enerarea(enerareaideilor ideilor 

  nalizanaliza **i sintezai sintezainformaţiilor despreinformaţiilor despre

  piaţă+ tehnologii+piaţă+ tehnologii+procedeeprocedee **iidepistareadepistarea

  opor opor ttunităunităţţilor ilor 

  !dei!dei

  %ercetare%ercetarefundamentalăfundamentală

  %ercetarea%ercetarea**tiintiinţţifică aifică a

  fenomenelor fizicefenomenelor fizicefără de care nu potfără de care nu pot

  fi estimatefi estimaterezultatelerezultatele

  %uno%uno**tintinţţee

  %ercetare%ercetareaplicatăaplicată

  ,tudii direc,tudii direcţţionateionatespre identificareaspre identificarea

  posibilelor aplicaposibilelor aplicaţţiiiispecificate despecificate decunocuno**tintinţţeleele

  generalegenerale

  %uno%uno**tintinţţeespecificespecifice

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  13/26

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  14/26

  &abricarea&abricarea

  ,tructurarea,tructurarea *i*i montareamontarea

  mediului demediului deproducproducţţie careie careface posibilăface posibilăeecutareaeecutarea

  operaoperaţţiilor cu uniilor cu un înalt nivel de înalt nivel de

  eficieneficienţţăă

  0pera0peraţţiileiile **iicosturilecosturile

  procesuluiprocesului

  %omerciali%omercializareazarea

  ,olu,oluţţionareaionareacalculelor tehnicecalculelor tehnicecare fac utilizabilcare fac utilizabil

  produsulprodusul

  cceptareacceptareaprodusuluiprodusului

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  15/26

  -tapele de dezvoltare produse 

  rearea unui produs presupune următoarele etape:a) 5anifestarea necesităţii#b) ăutarea şi generarea de idei noi#c) &legerea ideilor#d) tudii de verificare a soluţiilor#e) 4ezvoltarea produsului şi construirea prototipului#f)  'robarea produsului pe piaţă#g) 'roducerea masivă a produsului#h) omercializarea.

   &ceste etape nu sunt clar delimitate "n timp, "ntreele e+istnd o corelare şi un feed –bac continuu:

  i".. - 'rocesul deselectare a roduselor noi

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  16/26

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  17/26

  6tapa de manifestare a necesităţii  este permanentăşi poate conduce la generarea de noi idei  care să

  ducă la obţinerea unui produs nou , altul dect celimaginat iniţial.(enerarea de noi idei are ca scop găsirea unuinumăr cât mai mare de  posibile re$olvări ale

   problemei . 0a$a de căutare şi de selectare se realizeazăaproape concomitent.1electarea trebuie făcută din punctul de vedere al

  fabricantului, distribuitorului şi clientului.  0ntr-o etapă

  preliminară, de selectare se are "n vedere obţinerearăspunsului la o serie de "ntrebări: 

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  18/26

  1. e obiective sunt realizabile de către produs7alitatea ansamblului se "mbunătăţeşte7osturile se reduc7

  2. 'rodusul se "ncadrează "n linia de fabricaţiea "ntreprinderii7. 8or e+ista solicitări pentru un astfel de produs7

  are este volumul pieţii7 are va fi ponderea

  produsului nou "n gama de produse a firmei73. e va putea vinde produsul prin actualele canalede comercializare a firmei7 4acă nu, care va fi costulnoilor canale de distribuţie7

  4. abricarea şi comercializarea produsului seva putea face competitiv7 8a putea concurenţa să-limite "ntr-un timp scurt7

  5. t timp va dura punerea ăn fabricaţie şire ătirea comercializării7

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  19/26

  6. unt necesare instalaţii noi, costisitoare pentru ase putea fabrica produsul7

  7. 6+istă o sursă da materii prime accesibilă78. are sunt produsele cu proprietăţi

  asemănătoare care au fost dea fabricate şi careeste poziţia lor pe piaţă7

  19. um va influenţalansarea produsului, programul de fabricaţie al

   "ntreprinderii7 11. alificarea forţei de muncă din firmă este

  corespunzătoare, sau vor trebui efectuate angaărisuplimentare pentru fabricarea produsului712. are va fi costul lansării pe piaţă71. are este gradul de motivare a personalului

   "n privinţa promovării noului produs7

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  20/26

  14. are este estimarea supra rentabilităţiiprodusului7

  15. t de lungă se presupune a fi durata de viaţăa produsului7

  16. 4upă ct timp se presupune că produsulva deveni rentabil7

  17. 6ste capabilă firma să finanţezelansarea produsului şi "n ce condiţii7

  ! l d l t id il t b i ă ibă "

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  21/26

  !rocesul de selectare a ideilor  trebuie să aibă "nvedere şi strategia întreprinderii .

   0ntreprinderea care vrea să se menţină pe piaţă, "şi

  propune să atingă anumite nivele de performanţă denumite obiective strategice ce permit menţinerea unui raport acceptabil întreceea ce este şi ceea ce trebuie să fie. 

  n funcţie de obiectiveleîntreprinderii , se ia deci$ia de a lansa un proiectde produs nou.  2portunitatea ideii  seevaluează prin: *capacitatea de a oe*ploata%+ stadiul de evoluţie a te$nolo"iei%+ necesităţile utili!atorilor%

  + stadiul şi comportamentul concurenţilor%+ a ortul noului rodus în ra ort cu cele e*istente.

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  22/26

  1tudiile de piaţă urmăresc  e'aminarea comportamentului pieţei  faţă

  de produse similare e*istente şi  anticiparea comportamentului   pieţei  #aţăde noul   produs,

   în scopul:  cunoaşterii necesităţilor şi

   măririi profitului ce-l va aduce noulprodus prin aprecierea/evaluarea cererii.e reţin ideile care corespund unui produs 

  % destinat unei pieţe accesibile,  %  cu un  preţ şi la un nivel  al producţiei convenabile,  %  care să poată fi comerciali$at  prin canale de distribuţiee'istente $sau uşor de pus la punct cu eforturi de

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  23/26

  1tudiile financiare constituie criterii cheie "nselectarea ideilor inovatoare.

  unt estimaţi parametrii: probabilitatea de succes tehnic 3t#, probabilitatea de succes comercial 3c , 

   rata internă de probabilitate a, 

   durata de recuperare a investiţiloravansate t .  !deile inovatoare se clasifică "nordinea: * descrescătoare aindicatorului a şi * crescătoare a

  indicatorului t   reţinndu-se aceleacare au o: 1) rată arentabilităţii cât mai ridicată şi*) durată de recuperare a investiţiilor cât mai

  redusă.

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  24/26

  4erificarea soluţiilor  se realizează avnd "n vedere$fezabilitatea tehnică şi economică,$designul,

  $implementarea industrială, $viabilitatea comercială.e estimea$ă care: $este şansa de reali$arete#nică a produsului la preţuri accesibile,

  $este capacitatea "ntreprinderii de a vinde 

  produsul,$este configuraţia produsului,$sunt mi5loacele te#nice la dispoziţia "ntreprinderii.1deile de un nivel superior "n fazele de selectare /

  evaluare trebuie să se materializeze "n etapa de% de$voltare a produsului -  "n legătură cu ceea de

   probare a pieţei), e'ecutare a prototipului, 

  % producere propriu%$isă. 

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  25/26

  !robarea pieţei  2 comercializarea produsului pe opiaţă "n condiţii similare cu cele definitive.

  (ezultatele obţinute permit "ntreprinderii să iadecizii adecvate# cea mai convenabilă fiindlansarea masivă a produsului pe piaţă.

  e$voltarea produsului  este eficientă cnd producţia şi vân$ările ating un ritm consideratcompatibil cu cerinţele.

 • 8/16/2019 Inovarea Tehnologică

  26/26

  Reglementările

  tehnice noi

  Cerinţele arhitecturale

  complexe

  Inovarea

  tehnologică înconstrucţii

  Atitudinea fabricanţilor

  de materiale şi mijloace tehnice

  Aplicarea de

  tehnologii noi


Recommended