Download pdf - geografia mediului

Transcript
Page 1: geografia mediului
Page 2: geografia mediului

CUPRINS Introducere

PARTEA I

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1 Termeni care definesc mediul 15 1.2 Obiectul de studiu al geografiei mediului 17 1.3 Mediul abordat ca sistem 18

2. STRUCTURA MEDIULUI 21

2.1 Componente fizice naturale (abiotice) ale mediului 23 2.1.1 Crusta terestră, structură şi funcţionalitate 24 2.1.2 Relieful şi importanţa acestuia pentru mediul înconjurător 25 2.1.3 Atmosfera 2.1.4 Hidrosfera 2.1.5 Pedosfera

2.2 Componentele biotice 35 2.2.1 Niveluri de organizare 35 2.2.2 Factori şi procese ecologice. 38 Influenţa factorilor ecologici asupra lumii vii 2.2.3 Clasificarea şi rolul factorilor geoecologici 41 2.2.4 Relaţii caracteristice ecosistemelor 43

2.3 Componenta socio-economică 45 2.3.1. Relaţii caracteristice sociosistemelor 45

2.4 Tipuri de relaţii între diferitele categorii de componente. 46 2.4.1. Relaţii calitative între geosistem şi ecosistem 2.4.2. Relaţiile societăţii omeneşti cu mediul înconjurător

3. CIRCUITUL ENERGIEI ŞI MATERIEI ÎN MEDIU 51

3.1. Circuitul energetic 51 3.2. Circuitul oxigenului 57 3.3. Circuitul biogeochimic al carbonului 59 3.4. Circuitul biogeochimic al azotului 61 3.5. Circuitul biogeochimic al fosforului 63 3.6. Circuitul biogeochimic al calciului 65 3.7. Circuitul biogeochimic al sulfului 66

4. FUNCŢIONALITATEA MEDIULUI 68 4.1. Echilibrul factorilor de mediu 69 4.2. Dezechilibrul factorilor de mediu 71 4.3. Limitele de toleranţă ale ecosistemelor 72 4.4. Stres şi impact în mediu 74

5. TIPURI DE MEDIU 74

5.1. Criterii de clasificare a tipurilor de mediu 75 5.2. Mediile cu determinare climatică ale Terrei 77

5.2.1. Mediile extratropicale reci 78 5.2.2. Mediile extratropicale temperate 80 5.2.3. Mediile intertropicale 86

5.3. Mediul urban 88 6. IMPACTURILE DE MEDIU 89

6.1. Hazard, risc şi vulnerabilitate 90 6.2. Tipologia hazardurilor şi riscurilor 92 6.3. Cauze naturale cu impact în mediu 93

6.3.1. Fenomene naturale extreme 94 6.4. Activitatea antropică şi impactul de mediu 109

6.4.1. Modificarea reliefului 6.4.2. Incendiile

Page 3: geografia mediului

6.4.3. Eroziunea şi degradarea solului. Scăderea suprafeţelor agricole 6.4.4. Introducerea de specii noi în ecosisteme 6.4.5. Exploatarea resurselor naturale

6.4.5.1.Exploatarea pădurilor 6.4.5.2. Suprapăşunatul 6.4.5.3. Exploatarea faunei terestre 6.4.5.4. Exploatarea resurselor oceanice 6.4.5.5. Exploatarea resurselor de apă dulce

6.4.6. Construcţii hidrotehnice

Page 4: geografia mediului

SINTEZA CURSULUI PENTRU SEMESTRUL I 1. NOŢIUNI GENERALE

1.1. TERMENI CARE DEFINESC MEDIUL Descoperirea şi cunoaşterea planetei de către om a fost un proces lent care s-a desfăşurat pe

măsura evoluţiei societăţii omeneşti. Problemele legate de geosistemul terestru şi de locul omului în acesta sunt abordate doar în ultimele 3 decenii. Se conturează o nouă disciplină geografică, geografia mediului, cu obiect propiu de studiu, care operează cu terminologie specifică şi analizează relaţiile dintre societatea umană ca o componentă activă a mediului şi componentele biotice şi abiotice ale acestuia. Sunt definiţi şi analizaţi termeni precum mediu natural, mediu geografic, mediu, înconjurător, mediu antropizat, mediu antropic etc. Mediul natural reprezintă totalitatea elementelor fizice (roca, relieful, aerul, apa şi solul), aflate în relaţii de interdependenţă, care asigură suportul pentru lumea vegetală şi animală. Mediul geografic este o stare specifică a Terrei, care rezultă din combinarea şi relaţionarea dintre toate componentele planetei, respectiv abiotic şi biotic (inclusiv omul) şi care este diferită de starea altor planete (Mac, 2000). Mediu înconjurator: „starea creată prin contribuţia factorilor şi condiţiilor naturale şi antropice, care intrând în relaţie cu un component sau un grup de componente (abiotice, biotice, antropice) îi (le) asigură existenţa şi funcţionarea. Mediul înconjurator presupune o structură multipolară, adică o rezultantă de combinări exprimată calitativ sub formă de stare ... capabilă sau nu să asigure susţinerea existenţei şi funcţionării unei componente (ori grup), considerat, în mod subiectiv, central. Mediu antropizat: teritoriu pe care activitatea umană a determinat modificări importante ale componentelor, relaţiilor şi funcţiilor mediului natural (de exemplu, desţelenirea preeriei şi înlocuirea ecosistemelor iniţiale cu diferite culturi agricole). Mediul antropic: mediu creat în intregime de către om (intravilanul unor localităţi, marile platforme industriale etc).

1.2. OBIECTUL DE STUDIU AL GEOGRAFIEI MEDIULUI Odată cu creşterea interesului acordat de către numeroase ştiinţe problematicii complexe a

mediului, preocupările geografilor s-au orientat în mod firesc în această direcţie de cercetare, conturând treptat o nouă disciplină, Geografia mediului, orientată spre cunoaşterea întregului planetar „ca structură complexă, deschisă, cu funcţionalitatea, variabilitatea sa spaţială, evoluţia şi problematica sa ...” (Ungureanu, 2005). Geografia mediului studiază, deci, mediul natural în interrelaţie cu mediul socio-uman, raporturile dintre societate şi natură. Cercetarea sistemică a mediului presupune cunoaşterea întrepătrunderilor variate şi complexe, structurale şi funcţionale nu numai la la scară planetară ci şi la scară regională sau locală. În mod firesc acest deziderat poate fi atins numai cu ajutorul informaţiilor preluate şi integrate analitic de la disciplinele geografice, geologice şi biologice, dar şi de la cele sociale şi economice.

Spre deosebire de Ecologie, care analizează natura relaţiilor mediului cu vieţuitoarele, factorii şi procesele din mediu care determină modificări ale lumii vii, Geografia mediului integrează omul şi activităţile acestuia în mediul geografic din care face parte.

1.3. MEDIUL ABORDAT CA SISTEM Materia biotică şi abiotică de pe Pământ este organizată într-o infinitate de entităţi care

ocupă o poziţie distinctă în timp şi spaţiu. La rândul ei, orice entitate (sau întreg) este alcătuită din părţi. Mediul înconjurător este abordat prin prisma teoriei sistemelor care concepe obiectele în mişcare, le studiază în interdependenţă urmărind schimbul permanent de materie, energie şi informaţie. Cea mai simplă definire a sistemului are în vedere “un ansamblu de legături interdependente”.

Potrivit acestei teorii, orice sistem trebuie să aibă o structură ierarhizată, o funcţionalitate şi o evoluţie permanentă. Teoria sistemică are la bază trei idei fundamentale (Walliser, 1977): - cea a unui ansamblu de factori aflaţi în raport reciproc cu mediul, schimburile cu acesta

asigurându-i autonomia;

Page 5: geografia mediului

- cea a unui ansamblu alcătuit din subsisteme în interacţiune unul cu altul, a căror interdependenţă îi asigura coerenţa;

- cea a unui ansamblu supus la modificări mai mult sau mai puţin profunde în timp, care însă îi conservă caracterul permanent.

În orice sistem deschis au loc intrări de materie, energie şi informaţie, stări şi ieşiri, iar cele din urmă pot determina calitatea semnalului de intrare prin mecanismul numit conexiune inversă (feed-back), acesta asigurând autoreglarea sistemului.

In sistemele de mediu pot exista situaţii diferite de stare (Tivy şi O’Hare, 1981, citaţi de Mac, 2003): a. Starea de stabilitate este caracteristică pentru funcţionarea echilibrată a sistemelor, în absenţa unor procese perturbatoare. b. Starea de fragilitate care se instalează sub influenţa unor procese perturbatoare generatoare de disfuncţionalităţi care pot fi suportate de către sistem. c. Starea de regresivitate care se declanşează sub influenţa unor procese care perturbă însăşi structura şi funcţionalitatea sistemului a cărui capacitate de suport este depăşită. Numeroase ecosisteme se află în prezent în stare de regresivitate ca urmare a activităţii antropice. Intrebări de verificare 1. În accepţiune actuală prin mediu natural se înţelege:

a. mediul în care activitatea antropică nu a determinat nici un fel de modificare; b. mediul existent înainte de apariţia omului şi a societăţii omeneşti; c. mediul în care activitatea antropică a determinat modificări minore, greu de observat.

2. Terra este un sistem: a. izolat b. închis c. deschis

3. Stabiliţi corespondenţa între termenii din cele două coloane (de ex: a2) a. antropizat 1. terestru b. geosistem 2. Bucureşti c. antropic 3. modificat 4. Semnalul de ieşire dintr-un sistem poate determina parametrii de intrare: a. da b. nu 5. In mediul înconjurător, alcatuit din componente diverse, poate ocupa o poziţie centrală (înconjurată):

a. numai omul şi societatea umană b. numai componenta biotică c. numai componenta abiotică c. oricare componentă

2. STRUCTURA MEDIULUI

În ansamblul său, mediul înconjurator este compus din trei mari categorii de componente: abiotice, biotice şi socio-economice, alcătuite din aceleaşi elemente chimice, structurate însă în mod diferit (fig. 1).

Fig. 1 Componentele mediului înconjurător

La originea tuturor se află atomii al căror aranjament determină formarea celulelor vii sau a celor minerale (cristale). Celulele reprezintă nivelul la care abioticul se separă de biotic, lumea vie de cea lipsită de viaţă.

Page 6: geografia mediului

2.1. COMPONENTE FIZICE NATURALE (ABIOTICE) ALE MEDIULUI Componentele abiotice, numite şi componente fizice, includ substratul geologic, relieful, aerul, apa şi solul, acesta din urmă considerat a fi suportul ecologic.

2.1.1. Crusta terestră, structură şi funcţionalitate

Procesele din scoarţă şi din partea superioară a mantalei generează transformări semnificative ale mediului înconjurător, la nivel global, zonal sau regional, la scara timpului geologic sau a timpului uman. Ele pot avea un mod de manifestare lent sau brusc, caracter continuu sau discontinuu, iar durata de manifestare variază de la secunde la milioane de ani. Dintre acestea, menţionăm: - expansiunea fundului oceanic prin adaosul de materie din manta în zona rifturilor şi consumarea plăcilor în zonele de subducţie, care au drept consecinţe, printre altele, formarea catenelor montane, erupţiile vulcanice şi cutremurele, apariţia şi evoluţia zonelor de subsidenţă etc;

- schimbarea repartiţiei uscatului şi a apei pe Terra, geneza unor noi forme de relief, dispariţia altora şi modificarea intensităţii de acţiune a factorilor exogeni;

- modificări ale compoziţiei, structurii şi funcţionalităţii litosferei, atmosferei, hidrosferei şi pedosferei.

Toate cele trei categorii au o influenţă directă sau indirectă asupra biosferei şi a societăţii omeneşti.

2.1.2. Relieful şi importanţa acestuia pentru mediul înconjurător Asupra rocii şi a reliefului dezvoltat pe aceasta se exercită direct sau indirect acţiunea tuturor

factorilor exogeni şi endogeni, dar nu toate efectele pot fi observate şi cuantificate imediat. La rândul lor, formele de relief influenţează tipologia, structura şi funcţionalitatea unor componente ale geosferelor exterioare ale planetei, iar în acest sens enumerăm doar câteva modalităţi: - dezvoltarea altimetrică a reliefului condiţionează dezvoltarea unor medii specifice (alpin, subalpin, de câmpie, litoral etc), în care climatul are rol determinant;

- fragmentarea reliefului influenţează, printre altele, solurile, modul de utilizare a terenurilor, tipologia bazinelor hidrografice şi apele subterane etc;

- panta determină caracterul scurgerii apei pe versanţi şi în albii, raportul dintre eroziunea verticală şi laterală, transportul şi acumularea materialelor, procesele gravitaţionale (alunecări, prăbuşiri), structura depozitelor superficiale, viteza de denudare etc;

- în funcţie de expunerea versanţilor variază cantitatea radiaţiei solare, albedoul, tipul de ecosistem etc.

2.1.3. Atmosfera Atmosfera nu trebuie considerată o simplă listă de gaze ci un geosistem bine structurat pe

verticală şi orizontală, aflat în echilibru dinamic şi care interrelaţionează permanent cu celelalte geosfere. In ansamblul său atmosfera este un mediu în care au loc procese fizico-chimice de o mare complexitate

Rolul gazelor care compun atmosfera nu trebuie apreciat numai după ponderea lor totală. Abundenţa unui gaz atmosferic nu oferă şi măsura importanţei sale. Fără oxigen nu ar exista viaţă pe Pământ, dar aceasta ar fi grav periclitată şi în absenţa gazelor aflate în procentaj foarte redus, cum sunt gazele de seră şi ozonul sau centurile de gaze ionizate. De exemplu, este de o sută de milioane de ori mai puţin amoniac decât azot, dar ambele gaze sunt produse anual în aceeaşi cantitate. Diferenţa este determinată de faptul că amoniacul, spre deosebire de azot, are o viteză de transformare foarte mare, deci persistenţă redusă. Radicalii liberi, produşi tranzitorii de reacţie, deşi au o durată de viaţă foarte scurtă, participă la combinări şi recombinări vitale pentru existenţa vieţii. Radicalul metil de exemplu, primul produs al oxidării metanului, are o durată de viaţă mai mică de o secundă.

Rolul atmosferei în reglarea bilanţului energetic al planetei este unic şi se exercită prin mecanisme complexe care filtrează, stochează sau reflectă radiaţia solară sau radiaţia infraroşie emisă de suprafaţa terestră. Aceasta înseamnă că pentru perioade scurte de timp, în absenţa unor modificări naturale ale surselor de energie cosmică sau telurică, bilanţul energetic şi temperatura medie globală rămân constante. Activitatea antropică, prin unele dintre modalităţile de exercitare, poate schimba acest bilanţ, chiar la scara timpului uman. Atmosfera este, de asemenea, mediul în care se desfăşoară secvenţe ale unor circuite biogeochimice ale materiei.

2.1.4. Hidrosfera Dintre funcţiile cele mai importante ale hidrosferei în mediul înconjurător, menţionăm:

- este mediul originar al vieţii, iar în prezent are o importanţă primordială pentru menţinerea acesteia pe Pământ;

- intră în alcătuirea tuturor celorlalte geosfere şi deţine ponderea maximă în organismele vii;

Page 7: geografia mediului

- este mediul în care se dezvoltă o mare varietate de biocenoze acvatice; - înmagazinează energia termică venită de la Soare şi o transportă prin intermediul curenţilor oceanici şi marini, iar prin aceasta influenţează climatul;

- circuitul hidrologic asigură legătura între atmosferă şi litosferă în realizarea circuitului general al energiei şi a circuitelor biogeochimic al materiei;

- este agentul modelator exogen cu cea mai puternică acţiune asupra părţii superioare a scoarţei terestre prin procesele de eroziune, transport şi acumulare;

- este o resursă minerală neregenerabilă, aflată în cantitate finită, indispensabilă activităţii antropice, dar şi cea mai ieftină sursă de energie electrică;

- transportă substanţele poluante naturale sau antropice din locul de emisie, determinând diluarea şi dispersia acestora prin procese naturale specifice;

In raport cu componenta socio-economică, hidrosfera are următoarele funcţii: - este principala sursă de biomasă a planetei şi o sursă importantă de hrană şi materii prime; - resursă de apă potabilă, menajeră, industrială şi pentru agricultură; - funcţie de transport maritim şi fluviatil; - prin frecvenţa şi intensitatea unor fenomene naturale extreme (inundaţii, tsunami, El Nin o etc), produce modificări semnificative ale mediului natural, dar şi pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti;

- constituie cel mai important rezervor natural de substanţe poluante generate de activitatea antropică.

2.1.5. Pedosfera Având ca matrice litosfera (prin materialul parental), solurile s-au format abia după apariţia şi

evoluţia formelor de viaţă. Prin asigurarea nutrienţilor necesari plantelor şi prin aportul de energie solară se exercită funcţia principală a solului, producţia de biomasă vegetală . Solul este o componentă statică a mediului din punct de vedere cinematic, spre deosebire de atmosferă şi hidrosferă. Relaţiile în ambele sensuri cu celelalte componente se desfăşoară (din acest punct de vedere), doar pe coordonata temporală. In consecinţă, procesele fizico-chimice care determină eroziunea şi degradarea solurilor de pe un areal vor avea ca efect distrugerea acestuia într-un interval dependent de durata şi intensitatea de manifestare.

2.2. COMPONENTELE BIOTICE.

Totalitatea organismelor vegetale şi animale de pe Terra alcătuiesc biosfera, rezultat al interacţiunii factorilor cosmici (radiaţia solară) şi tereştri. Biosfera se caracterizează printr-un înalt nivel de organizare a materiei, fiind câmpul de interferenţă a energiilor din toate învelişurile planetei. 2.2.1. Niveluri de organizare La nivelul organismelor vii (plante şi animale) biosfera este alcatuită din individ (toţi indivizii care au aceleaşi caracteristici aparţin unei specii), populaţie (suma membrilor unei aceeaşi specii aflată pe un teritoriu), biocenoză (totalitatea populaţiilor de specii animale şi vegetale de pe un teritoriu), biom (complex de biocenoze existente pe un spaţiu geografic extins care are trăsături relativ asemănătoare ale factorilor abiotici), biosferă. Ansamblul condiţiilor mediului fizic în care trăiesc organismele (rocă, sol, aer, apă), constituie biotopul. Biotopurile sunt diversificate în funcţie de mediul în care se dezvoltă (apă, sol, rocă), dar şi altitudinal şi latitudinal. Fondul de specii din care se compune biocenoza este determinat de condiţiile de viaţă existente în biotop. Modificarea condiţiilor din biotop prin procese naturale (furtuni, cutremure, erupţii, inundaţii etc) sau ca urmare a activităţii antropice, determină schimbarea structurii şi funcţionalităţii biocenozelor. La nivelul integrat biocenoză+biotop se dezvoltă un ecosistem care este alcătuit din totalitatea

organismelor vii de pe un teritoriu şi din mediul fizic în care acestea se dezvoltă şi cu care interacţionează. Ecosistemele pot fi grupate în următoarele tipuri principale: - ecosisteme acvatice (de râu, lacustre, marine, de mlaştină etc); - ecosisteme terestre (silvice, de pajişte); - ecosisteme subterane.

In cadrul biocenozelor substanţa organică trece de la un organism la altul, alcătuind lanţuri trofice sau reţele trofice, în care fiecare organism este o verigă. Lanţurile trofice au trei niveluri de bază: producători, consumatori şi descompunători. - Producătorii sunt organisme autotrofe care transformă substanţa minerală în substanţă organică. -Consumatorii (primari, terţiari şi de vârf) sunt organisme heterotrofe care nu sunt capabile să transforme substanţele minerale şi se hrănesc cu substanţe organice vii sau moarte. - Descompunătorii sunt organisme care transformă substanţa organică moartă în substanţă

Page 8: geografia mediului

anorganică, prin procese de oxidare sau reducere, introducând-o în circuitele biogeochimice (bacterii şi micromicete nepatogene).

2.2.2. Factori şi procese ecologice. Influenţa factorilor ecologici asupra lumii vii

Factorii mediului abiotic pe care se dezvoltă biocenozele sunt factori ecologici, iar modificarea acestora va determina apariţia unor dezechilibre în biocenoze. Un singur factor ecologic aflat în cantitate prea mare sau prea mică este suficient pentru a produce diminuarea sau dispariţia speciei, dar acestea sunt mai vulnerabile în situaţii de cumul a mai multor factori cu efect negativ. Pentru dezvoltarea optimă a unei specii este necesar ca aceasta să dispună de toate elementele nutritive necesare, iar factorii ecologici să se încadreze în intervalul de toleranţă al speciilor (fig. 2).

Fig. Relaţia dintre activitatea biologică a unui individ dintr-o specie şi temperatură Sursa: Berca, 2000 şi Popescu & Popescu, 2000, modificat Fiecare specie are un interval propriu de toleranţă la factorii ecologici şi un optim de dezvoltare. Factorii ecologici de natură diferită, cu valori care depăşesc limita superioară de toleranţă, sunt consideraţi factori poluanţi pentru mediul biotic. Aerul, apa şi solul, supuse proceselor de poluare naturală sau artificială, pot modifica habitatul unor specii şi implicit structura biocenozelor. Amplitudinea intervalului de toleranţă a speciilor la factorii ecologici este foarte diferită. Speciile cu interval de toleranţă mare – eurispeciile – pot popula medii destul de diferite, spre deosebire de speciile cu interval de toleranţă redus – stenospeciile – care pot suporta numai variaţii reduse ale factorilor ecologici.

2.2.3. Clasificarea şi rolul factorilor geoecologici În funcţie de modul în care factorii de mediu determină dinamica şi repartiţia organismelor

vii se disting două mari categorii de factori geoecologici şi anume factori periodici (primari sau secundari) şi factori neperiodici sau întâmplători. - Factori periodici primari sunt aceia care stau la baza diferenţierii unităţilor teritoriale şi a tipurilor de mediu (roca, apa, aerul, radiaţia cosmică, radiaţia solară, gravitaţia câmpul geomagnetic, geotermalismul, mişcarea de rotaţie, mişcarea de revoluţie). - Factori periodici secundari sau derivaţi sunt generaţi de către cei primari: temperatura, direct dependentă de radiaţia solară, dar şi de energia geotermală, succesiunea anotimpurilor, expunerea versanţilor etc. - Factorii neperiodici sau întâmplători care se manifestă brusc (cicloni, erupţii vulcanice, cutremure, inundaţii, secetă, unele accidente industriale, tehnologice sau de transport, imisiile accidentale de noxe puternic toxice în atmosferă sau în apele de suprafaţă etc.

2.2.4. Relaţii caracteristice ecosistemelor Dintre numeroasele tipuri de relaţii specifice ecosistemelor, menţionăm:

a. relaţii spaţiale sau topice, care presupun influenţarea prezenţei unei specii pe un anumit teritoriu de către altă specie, această influenţă putând fi pozitivă sau negativă;

b. relaţii fabrice sau utilizarea rezultatului activităţii unei specii de către altă specie (vegetaţia folosită de păsări sau castori pentru construirea de cuiburi);

c. relaţii foretice, care asigură răspândirea unei specii de către alta (paraziţii transportaţi de păsări, insecte etc);

Page 9: geografia mediului

d. relaţii de amensalism, respectiv împiedecarea dezvoltăriii unei specii de către altă specie; e. relaţii trofice, care sunt relaţii de nutriţie. Prin intermediul acestor relaţii se realizează

lanţurile şi nivelurile trofice cu ajutorul cărora materia trece succesiv de la o specie la alta, într-un singur sens. De exemplu, fitoplanctonul este consumat de peştii fitofagi, aceştia, la rândul lor sunt consumaţi de peştii răpitori care sunt hrană pentru păsări etc

2.3. COMPONENTA SOCIO-ECONOMICĂ

Omul este o parte a naturii, dar reprezintă acea parte care şi-a depăşit condiţia sa naturală. Omul este integrat în natură, dar şi în societate. Prin activitatea sa complexă, omul şi-a pus amprenta asupra tuturor componentelor mediului natural şi a creat, în egală masură, noi tipuri de mediu. 2.3.1. Relaţii caracteristice sociosistemelor

Tipurile principale de relaţii specifice sistemelor sociale pot fi grupate astfel (Mac, 2003): 1. Relaţii de producţie, cele dintre om şi obiectul muncii sale; 2. Relaţiile interpersonale care se stabilesc între indivizi; 3. Relaţii sociale sau de grup care generează forme geografice specifice de organizare a spaţiului

(comunităţi, ţări, grupuri de ţări) şi de amenajare a teritoriului; 4. Relaţii de vecinătate generate de poziţia geografică, resursele naturale, interese politice etc; 5. Relaţii comportamentale: în raport cu mediul, cele dintre indivizi şi cele dintre diferitele

structuri sociale; 6. Relaţii interspaţiale care presupun deplasarea oamenilor, a produselor şi a informaţiei între

spaţii geografice diferite.

2.4. TIPURI DE RELAŢII ÎNTRE DIFERITELE CATEGORII DE COMPONENTE.

Putem distinge două categorii majore de relaţii care se desfăşoară în ambele sensuri, respectiv cele dintre subsistemele unui component (de ex. între componentele abiotice sau biotice) şi cele dintre componente (de ex. relaţiile dintre biocenoze şi biotop în interiorul unui ecosistem lacustru). Relaţiile cele mai complexe au loc între componentele abiotice, biotice şi socio-economice ale mediului, iar dintre acestea cele mai sensibile la impactul antropic sunt relaţiile dintre sol, plante şi animale, care asigură biodiversitatea planetei şi resursele de hrană pentru om.

2.4.1. Relaţii calitative între geosistem şi ecosistem Diferenţele dintre ecosistem şi geosistem decurg din cinci aspecte diferite (Roşu, 1987).

1. Ecosistemul are un caracter biocentric care diferă de cel policentric al geosistemului 2. În cazul ecosistemului, mediul are numai rolul de “cadru de viaţă”, deci o sumă de

elemente (temperatură, umiditate, sol, relief etc), care condiţionează existenţa şi limitează dezvoltarea biocenozelor din acel spaţiu. În geosistem, toate componentele sunt structurate într-un organism sistemic în care lumea vie este doar o parte cu rol mai mic sau mai mare.

3. Într-un ecosistem, relaţiile dintre organisme sunt trofice, pe când într-un geosistem acestea sunt complexe, întrepătrunderea lor asigurând resursele biogene.

4. În ecosistem sunt ierarhizate numai organismele (indivizi, populaţii, biocenoze), pe când ierarhizarea geosistemică include întregul complex teritorial (local, regional, planetar) şi toate componentele acestuia.

5. Activitatea umană este un element cadru al ecosistemului, dar devine o componentă structurală şi funcţională a geosistemului.

2.4.2. Relaţiile societăţii omeneşti cu mediul înconjurător Apariţia omului şi a societăţii omeneşti a marcat debutul unor activităţi cu impact asupra mediului, dar şi a unei noi categorii de relaţii, cele dintre societatea omenească şi mediu înconjurător, iar acestea constau din:

- Introducerea în mediu a unor substanţe organice sau anorganice diferite de cele necesare funcţionalităţii acestuia, sau într-o cantitate care depăşeşte capacitatea de preluare de către mediu. În această categorie se includ toate tipurile de poluare.

- Preluarea din mediu a unor substanţe de origine minerală sau organică, a unor resurse, şi prin aceasta perturbarea funcţionalităţii sistemului, deteriorarea calităţii peisajului şi diminuarea rezervelor.

- Modificări în structura mediului prin activităţi agricole şi diferite categorii de amenajări (îmbunătăţiri funciare, irigaţii sau desecări, navigaţie, turism), prin construcţii industriale sau social-culturale.

Page 10: geografia mediului

Intrebări de verificare

1. Stabiliţi corespondenţa dintre termenii prezentaţi în cele trei coloane (de ex. C-3-c)

A.Factor ecologic 1. redus a. stenospecie B. Interval de toleranţă 2. Relaţii interspecifice b. Mediu abiotic C. trofic 3. primar c. mediu biotic

2. Cea mai mare producţie de biomasă de pe planetă este realizată de către: a. agricultură b. oceane şi mări c. pedosferă d. ecosistemele forestiere

3. Care sunt relaţiile dintre specii cu prin intermediul cărora materia trece succesiv de la o specie la alta, într-un singur sens:

a. relaţii de comensalism b. relaţii trofice c.relaţii forice d. circuitele biogeochimice 4. Reglarea bilanţului energetic al planetei de către atmosferă se exercită prin mecanisme

complexe prin intermediul următoarelor procese: a. filtrare, stocare şi reflectarea radiaţiei solare şi a celei infraroşii emisă de suprafaţa terestră b. filtrare, stocare şi reflectarea radiaţiei solare c. reflectarea radiaţiei infraroşii emisă de suprafaţa terestră şi efectul de seră 5. Un ecosistem care este alcătuit din: a. totalitatea organismelor vii de pe un teritoriu şi din mediul fizic în care acestea se dezvoltă

şi cu care interacţionează b. biotopul şi biocenozele c. fito- şi zoocenozele de pe un teritoriu şi din mediul fizic în care acestea se dezvoltă.

3. CIRCUITUL ENERGIEI ŞI MATERIEI ÎN MEDIU

La baza tuturor fenomenelor care se petrec în natură stau fluxuri energetice şi cicluri de transformare care au rolul de refacere a energiei şi materiei.

3.1. CIRCUITUL ENERGETIC Sursa principală de energie a planetei o reprezintă radiaţia solară (99% din total), la care se

adauga energia telurică (gravitaţională, electromagnetica, geotermala etc). Din punctul de vedere al bilanţului de energie şi materie, în mediu pot fi identificate peisaje echilibrate (energia primită este folosită integral de componentele biotice) peisaje exportatoare de energie (energia captată şi transformată în masă organică vegetală şi animală este folosită pe alte teritorii decât cele in care se formează) şi peisaje importatoare de energie (localităţile, industria, etc, dependente de hrana şi materie primă pe care o importă). Ecosistemele utilizează două forme principale de energie: radiaţia solară şi energia chimică. Ambele forme pot fi utilizate şi transformate de trei grupe de organisme denumite producători primari: plantele verzi, bacteriile fotosintetizante şi bacteriile chemosintetizatoare. Energia acumulată de plante sub formă de substanţă organică poartă denumirea de producţie primară, aceasta fiind sursa de energie pentru nivelul trofic al fitofagilor. Producţia primară netă anuală a biosferei este de 177 × 109 tone masă uscată (70 % vegetaţie terestră şi 30 % vegetaţie acvatică oceanică şi continentală).

3.2. CIRCUITUL OXIGENULUI

Cea mai mare cantitate de oxigen atmosferic este de origine biogenă, fiind produs prin fotosinteză de către plantele verzi şi alge. Oxigen molecular se formează şi prin disocierea moleculelor de apă în partea superioară a atmosferei, sub influenţa radiaţiei solare de mare energie (fig. 3). Aproape tot oxigenul produs prin fotosinteză de către plantele verzi şi alge este circulat prin atmosferă asigurând un proces esenţial pentru plante şi animale, respiraţia.

Ciclul oxigenului se realizează aproape în totalitate între atmosferă şi organismele vii, deoarece ceea ce se produce prin fotosinteză este consumat prin procesul respirator. Există însă şi alte procese care generează sau consumă oxigen, contribuind astfel la circuitul acestora. Oxidarea metanului în troposfera inferioară consumă cantităţi de ordinul a 1 000 megatone oxigen într-un an. În absenţa acestui proces, concentraţia metanului din atmosferă ar creşte. Echilibrul oxigenului atmosferic este menţinut şi prin procesul natural de „extragere” a carbonului din dioxidul de carbon şi eliberarea oxigenului, carbonul fiind antrenat în procesele de sedimentare şi formare a unor roci precum calcarul (CaCO3).

Page 11: geografia mediului

3.3. CIRCUITUL BIOGEOCHIMIC AL CARBONULUI

Carbonul stă la baza tuturor moleculelor şi macromoleculelor organice. Compuşii carbonului (combustibilii fosili) reprezintă principala resursă energetică a societăţii umane, dioxidul de carbon este gazul principal cu efect de seră, iar carbonul integrat în calcar şi dolomit reprezintă un depozit foarte important. Ciclul carbonului se derulează între litosferă, atmosferă şi hidrosferă, iar transferul de la un mediu la altul se realizează în principal prin fotosinteză şi respiraţie. Medii principale cu rol de rezervor al carbonului sunt: - atmosfera: 7 × 1011 tone carbon sub formă de dioxid de carbon care se află în schimb

permanent cu biosfera şi hidrosfera; - hidrosfera: 4 × 10 13 tone sub formă de carbonaţi şi bicarbonaţi şi 3 x 1012 tone carbon inclus în

substanţa organică; - biosfera: 8 × 1011 tone carbon; - litosfera: 3 × 1012 tone în humus şi turbă, 1 x 1013 tone sub formă de combustibili fosili

(cărbune, petrol, gaze naturale, şisturi şi nisipuri bituminoase) şi 2 × 1016 tone în rocile carbonatice (calcare şi dolomite);

3.4. CIRCUITUL BIOGEOCHIMIC AL AZOTULUI

Azotul intră în structura aminoacizilor deci a substanţelor proteice, a acizilor nucleici, a alcaloizilor şi a altor substanţe. Atmosfera deţine cca 80% din cantitatea globală de azot, restul de 20% fiind depozitat în organismele vii, în humusul din sol şi în unele sedimente organice sau minerale. Circuitul biogeochimic al azotului, eminamente biologic, poate fi subîmpărţit în două subcicluri. Circuitul biogeochimic al azotului, eminamente biologic, poate fi subîmpărţit în două subcicluri: • primul, cu două faze complementare:

a) fixarea azotului liber din atmosferă şi introducerea lui în circuit; b) denitrificarea, prin care o parte a azotului este restituit atmosferei.

• al doilea, de asemenea cu două faze complementare: a) mineralizarea compuşilor organici cu azot;

b) biosinteza compuşilor organici azotaţi.

3.5. CIRCUITUL BIOGEOCHIMIC AL FOSFORULUI

Fosforul intră în alcătuirea acizilor nucleici din ţesuturile vii, a scheletului vertebratelor şi în structura fosfoglucidelor şi fosfolipidelor. Are un rol determinant în procesele de fotosinteză şi de transfer de energie. Este un element care, alături de azot determină capacitatea productivă a ecosistemelor. Fosforul nu are compuşi gazoşi deci circuitul acestui element este legat exclusiv de circuitul apei. Fosforul înglobat în roci este dizolvat sau antrenat sub formă de particule de rocă şi transportat de râuri în mări şi oceane, unde se depune odată cu sedimentele. Doar o cantitate redusă din aceste depozite poate reintra în circuit în urma unor procese orogenetice care exondează stratele formate, supunându-le iarăşi proceselor de dezagregare-alterare-dizolvare-transport.

3.6. CIRCUITUL BIOGEOCHIMIC AL CALCIULUI

Circuitul calciului este de aceeaşi natură cu cel al fosforului, putând fi caracterizat ca un circuit de tip sedimentar. Calciul este o specie chimică ce intră în structura materiei vii de origine vegetală sau animală, cu rol important în procesele metabolice. Participă, de asemenea, la alcătuirea scheletului la niveluri diferite de organizare a organismelor, fiind prezent în scheletele

Fig. Fluxurile anuale de oxigen şi carbon între rezervoarele principale ale planetei (litosferă, atmosferă, oceane), exprimate în terramoli. Un terramol (Tmol) de oxigen este echivalent cu 32 megatone, iar un terramol de carbon, cu 12 megatone. Cifrele din cele două rezervoare, atmosfera şi rocile sedimentare, exprimă cantităţile totale (după, Lovelock, 2006)

Page 12: geografia mediului

unor nevertebrate (foraminifere, briozoare, celenterate, moluşte) sau vertebrate, sub formă de carbonat sau fosfat de calciu, dar şi în ţesutul vegetal.

Rezervele de calciu ale planetei sunt uriaşe: - în litosferă, rocile carbonatice (calcar, dolomit, gips şi cretă) ocupă peste 300 milioane km2

reprezentând o resursă minerală importantă; - în hidrosferă, combinat cu CO2, sub formă de carbonaţi-bicarbonaţi, constituie mecanismul

principal de reglare a pH-ului. Absenţa unei faze gazoase a calciului, face ca circuitul acestuia să fie asemănător celui al

fosforului.

3.7. CIRCUITUL BIOGEOCHIMIC AL SULFULUI

Sulful este un element necesar alcătuirii structurii unor aminoacizi sau unor molecule de proteine. Excesul de sulf sau de compuşi ai acestuia este toxic pentru materia vie.

Sulful are o fază solidă şi, prin compuşii săi, una gazoasă. Principalele depozite de sulf se află în litosferă sub formă de zăcăminte biogene, de sulf nativ sau de compuşi ai sulfului: pirită (FeS2), calcopirită (Cu FeS2), anhidrit (CaSO4) sau gips (CaSO42H2O). La acestea se adaugă substanţele organice fosile (hidrocarburile) şi cele actuale, ambele incluzând cantităţi importante de sulf.

Sulful în stare gazoasă, aflat în atmosferă într-o cantitate apreciată la cca 1×108 tone, este prezent sub formă de dioxid de sulf (SO2) rezultat prin procesul de ardere a combustibililor fosili, a activităţii vulcanice sau ca produs al fotooxidării dimetilsulfurilor eliberate de activitatea unor alge.Tot în atmosferă se regăşeste şi sulful inclus în hidrogenul sulfurat (H2S) rezultat în urma activităţii bacteriene de descompunere a resturilor organice. Hidrogenul sulfurat din atmosferă este oxidat şi transformat în dioxid de sulf care se combină cu vaporii de apă formînd acidul sulfuric (H2SO4), acesta fiind antrenat în continuare de precipitaţii în circuitul hidrologic, pătrunzând şi în sol, de unde este preluat şi înglobat în materia organică de către plante.

Se estimează că în atmosferă intră anual 5,5×106 tone de sulf, iar aproape jumătate din această cantitate este rezultatul activităţii antropice.

Intrebări de verificare 1. Ciclul carbonului se derulează între litosferă, atmosferă şi hidrosferă, iar transferul de la un

mediu la altul se realizează în principal prin următoarele procese: a. fotosinteză şi respiraţie b. dizolvare, evaporare şi precipitare c. fotosinteză, respiraţie şi transpiraţie

2. Aranjaţi în ordine descrescatoare a mărimii principalele rezervoare de carbon ale planetei 3. Ciclul oxigenului se realizează aproape în totalitate între:

a. atmosferă şi organismele vii b. atmosferă si hidrosferă c. pedosferă şi plante

4. Energia acumulată de plante sub formă de substanţă organică poartă denumirea de a. producţie netă b. producţie primară c. Producţie secundară

5. Prin reacţii succesive de combinare, sulful din atmosferă, prezent sub formă de H2S, contribuie la formarea:

a. dioxidului de sulf b. acidului sulfuric c. ploilor acide

4. FUNCŢIONALITATEA MEDIULUI

4.1. ECHILIBRUL FACTORILOR DE MEDIU

Funcţionalitatea mediului trebuie înţeleasă ca un proces continuu care se produce în condiţiile unui echilibru dinamic între factori, echilibru care se realizează şi se menţine ca urmare a stării de autostabilizare şi autoreglare specifice mediului ca sistem.

Disfuncţionalitatea acţionează în opoziţie cu funcţionalitatea şi se manifestă ca un fenomen de dezorganizare care determină ieşirea geosistemului din starea de echilibru dinamic şi ca urmare împiedică evoluţia acestuia. Disfuncţionalitatea poate apare în mediu din cauze naturale sau ca o consecinţă a unei activităţi antropice. Cauzele de ordin natural care au determinat perturbări

Page 13: geografia mediului

importante ale mediului sunt eşalonate pe întreaga perioada de geneză a Terrei. De exemplu, modificări ale structurii scoarţei ca urmare a tectonicii plăcilor crustale au generat atât efecte de durată precum mişcările orogenetice şi subsidenţe, dar şi efecte catastrofale determinate de vulcanism sau cutremure de pământ.

4.2. DEZECHILIBRUL FACTORILOR DE MEDIU Dezechilibrul marchează trecerea de la o organizare a unui sistem la alta, de la o structură la

alta ca urmare a creşterii sau diminuării factorilor de stare din sistem. Un dezechilibru de moment induce o dezorganizare în sistem, iar acesta va tinde să se reechilibreze în funcţie de noii parametri. Acesta poate fi numit dezechilibru funcţional. De exemplu, transformarea fazei lichide a apeii în cea solidă sau gazoasă, dezechilibrarea unui versant printr-o alunecare de teren şi procesele de reechilibrare ulterioară, trecerea unei localităţi rurale în una urbană etc. Opusul acestui moment este dat de dezechilibrul disfuncţional, ca rezultat al unei mişcări disfuncţionale în interiorul sistemului, care duce la deteriorarea calităţii peisajului şi care face imposibilă evoluţia acestuia. Erupţia unui vulcan determină modificări majore ale peisajului geografic, distrugerea sau înlocuirea ecosistemelor şi modificarea reliefului.

4.3. LIMITELE DE TOLERANŢĂ ALE GEOSISTEMULUI

Limitele de toleranţă sunt date de influenţele exercitate în spaţiu sau în timp asupra unui geosistem, pe care acesta le poate suporta şi asimila fără ca stabilitatea lui să fie modificată, deci fără ca echilibrul său dinamic să fie perturbat. Depăşirea limitelor de toleranţă determină producerea unor impulsuri care depăşesc capacitatea de autoreglare a sistemului, iar acesta va înregistra un proces de regres. Deversarea apelor menajere într-un râu va determina creşterea de masă organică şi de încărcătură chimică în acesta. O parte din masa organică poate fi anihilată de consumatori a căror număr va creşte, alta se va descompune sub acţiunea bacteriilor, iar debitul chimic sporit va fi parţial filtrat, parţial transformat în compuşi netoxici. În acest mod, nu se va produce scăderea calităţii apei, dar depăşirea unui prag limită va face ineficient mecanismul natural de autoreglare.

Cunoaşterea limitelor de toleranţă, a capacităţii de autoreglare, a dezechilibrelor funcţionale şi disfuncţionale ne ajută să înţelegem mecanismele complexe care determină degradarea mediului şi să intuim modul de acţiune pentru prevenirea acestui proces.

4.4. STRES ŞI IMPACT ÎN MEDIU

Cauze naturale sau activitatea antropică pot determina modificări ale componentelor mediului şi în acest sens sunt considerate impact de mediu. Impactul de mediu poate fi definit ca fiind efectul direct sau indirect al unui proces natural sau al unei activităţi antropice care produce o schimbare a sensului de evoluţie a calităţii mediului înconjurător. Stress-ul reprezintă o stare de presiune exercitată asupra mediului de către activitatea umană, presiune care determină dezechilibre ale unuia sau mai multor componente ale acestuia. Emisiile de NOx şi SOx în atmosferă datorate arderii combustibililor fosili determină formarea acizilor sulfuric şi azotic, iar aceştia, antrenaţi de precipitaţii, vor afecta aparatul foliar al plantelor şi vor deteriora calitatea solului şi a apelor.

Impactul de mediu poate avea efecte directe sau indirecte asupra uneia sau mai multor componente de mediu şi se produc la nivel local, regional sau global.

5. TIPURI DE MEDIU

5.1 CRITERII DE CLASIFICARE A TIPURILOR DE MEDIU

Criteriile de diferenţiere a tipurilor de mediu sunt numeroase şi sunt abordate în mod diferit de către cercetători. Ion Mac (2003) consideră că pot fi utilizaţi opt parametri de control în analiza mediului, iar dintre aceştia enumerăm: -Încărcătura sau numărul de componenţi (fizici, biotici, complecşi), masa (fito- şi zoomasă, populaţia umană etc) şi participarea numerică a componenţilor. -Consistenţa şi durabilitatea prin care sunt caracterizatemăsura încărcăturii stabile dată de numărul de componenţi şi persistenţa în timp a acestora. -Varietatea, ca sumă a componentelor unui tip de mediu, ci ca diferenţiere a aceluiaşi tip dezvoltat în spaţii geografice diferite -Determinarea, care vizează factorii majori care condiţionează un tip de mediu, ca de exemplu factorii climatici sau de relief care determină climatele reci sau calde, relieful de câmpie sau cel montan. -Scara la care se face analiza.

După originea lor, mediile pot fi grupate în naturale, antropizate, şi antropice. Mediile naturale pot avea caracter diferit în raport cu omul şi activitatea acestuia, iar din acest punct de

Page 14: geografia mediului

vedere se disting medii favorabile, medii dificile (semideşerturi, mediul montan, mlaştini, etc) şi medii extreme (acvatic-subacvatic, subteran, polar, etc).

In funcţie de modul de intervenţie a omului în peisaj se diferenţiază - Peisaje de exploatare naturală din care se extrag diferite tipuri de resurse; - Peisaje de exploatare tehnogenă în care structurile naturale au fost modificate şi tehnologizate cu scopul măririi productivităţii lor (culturi, plantaţii, iazuri pentru piscicultură); - Peisaje tehnogene caracterizate prin implanturi de structuri artificiale (mari platforme industriale, zone portuare, reţele de transporturi, extracţii tehnologizate -câmpurile de sonde); - Peisaje habitat reprezentate prin aşezările umane, indiferent de dimensiunile lor.

În funcţie de climat, formele de relief şi masele de apă oceanice şi de activitatea umană se disting (Mac, 2003): - medii cu determinare climatică (reci, temperate şi calde); au desfăşurare zonală şi sunt nuanţate

de influenţele oceanice sau continentale; - medii cu determinare geomorfologică, azonale (litorale şi costiere, montane); - mediile de viaţă culturalizate, de asemenea azonale, create în întregime de către om (mediul

urban şi mediul rural) în care clima sau relieful nu au un rol decisiv.

5.2. MEDIILE CU DETERMINARE CLIMATICĂ ALE TERREI

Grigore Posea (1998) grupează tipurile de climă şi mediile geografice determinate de acestea pe criteriul zonal, delimitând zona extratropicală, în care factorul termic este determinant şi zona intertropicală, influenţată decisiv de volumul anual al precipitaţiilor. O situaţie de tranziţie între aceste două zone o reprezintă zona subtropicală (300-420 N şi 280-420 S), inclusă în zona extratratropicală, în care influenţa temperaturii şi precipitaţiilor este relativ echilibrată.

5.2.1. Mediile extratropicale reci Mediul polar şi polar excesiv Dintre impacturile majore ale acestui tip de climat asupra mediului din aria proprie de dezvoltare, din ariile adiacente sau cu efect global menţionăm: - centri barici permanenţi de înaltă presiune (anticicloni) care generează vânturile reci polare

(foarte violente) şi invaziile de aer polar în zonele subpolare sau chiar temperate; - mişcări izostatice ale scoarţei produse de masa calotelor glaciare din Antarctida şi Groenlanda

(izostazie glaciară), cu efecte regionale asupra evoluţiei liniei ţărmurilor (Lowe.& Walker, 1998);

- mişcări eustatice cu efect global asupra nivelului mediu oceanic care determină inundarea câmpiilor litorale şi deltelor, formarea fiordurilor şi estuarelor sau, dimpotrivă, ieşirea de sub apă a plajelor submerse şi a unor porţiuni din platformele continentale.

Mediul subpolar (oceanic şi continental). Dintre procesele naturale cu impact în mediu menţionăm: - Invaziile de mase de aer polar rece şi uscat din perioada de vară, care afectează plantele şi

animalele; - Viscolele puternice din perioada rece, dar care apar frecvent şi vara; - Amplitudinile termice diurne din perioada de vară; - Furtunile ciclonale din mediul oceanic, cu efect maxim asupra zonelor de ţărm; - Curgerile noroioase şi alunecările de teren care determină disfuncţionalităţi în ecosisteme.

Prezenţa permafrostului şi molisolului fac dificilă sau imposibilă realizarea unor lucrări de construcţii, drumuri de acces, căi de transport.

5.2.2. Mediile extratropicale temperate Mediul de taiga. Invazii de aer polar şi viscole în timpul iernii, inundaţii puternice în perioada de primăvară-vară, alunecări de teren generate de dezgheţarea permafrostului, geruri şi ninsori accidentale din timpul verii. Activitatea antropică principală cu efecte în mediu este exploatarea taigalei, exploatarea resurselor minerale (metale rare, combustibili fosili) şi vânătoarea. Poluarea generată de activitatea antropică este redusă. Mediul pădurilor de foioase Procesele naturale cu impact în mediu sunt determinate de ciclonii polari şi subtropicali (temperaturi negative sau secetă în perioada de vară şi temperaturi pozitive şi inundaţii iarna), curgeri noroioase, torenţialitate şi alunecări de teren. Activitatea antropică este mai intensă, iar formele de impact asupra mediului produse de aceasta, mai diversificate, constau din: - Extragerea de masă lemnoasă din păduri. Terenurile astfel eliberate au fost parţial

reîmpădurite; - Industrie extractivă şi prelucrătoare care determină niveluri semnificative de poluare a

mediului în special în preajma marilor localităţi; - Agricultură, reţele de transport şi căi de comunicaţii etc.

Mediul montan al regiunilor temperate este caracteristic munţilor cu altitudini mai mari de 2.000 m. Dintre fenomenele naturale cu impacturi importante asupra mediului menţionăm avalanşele şi

Page 15: geografia mediului

torenţialitatea, iar dintre cele antropice exploatarea resurselor naturale (lemn, substanţe minerale, vânat etc). Mediile de preerie şi stepă caracteristic teritoriilor din partea interioară a continentelor,

Activitatea antropică specifică o reprezintă creşterea animalelor şi cultura cerealelor, industria prelucrătoare a acestora şi exploatarea apelor subterane mai ales pentru irigaţii. Este unul dintre mediile cu mari transformări determinate de către om, iar dintre acestea menţionăm: - diminuarea biodiversităţii prin înlocuirea masivă a ecosistemelor naturale cu cele de cultură

(cereale, plante tehnice); - scăderea numărului de specii de mamifere şi diminuarea populaţiilor acestora prin vânătoare şi

inserţii de noi specii; - modificarea calităţilor iniţiale ale solurilor prin adaptarea acestora la specificul culturilor

agricole; - poluarea mediului ca urmare a creşterii populaţiei, a dezvoltării industriei şi zootehniei ; - înlocuirea peisajului natural cu peisaje antropizate sau antropice.

Mediul mediteranean Popularea timpurie a acestor teritorii a produs schimbări importante ale mediului natural. Vegetaţia iniţială dominată de pădurile de foioase a fost înlocuită treptat cu cea de maquis, tomillares sau garriga, arbuşti xerofiţi de stepă uscată sau cu plante de cultură, iar solurile brune de pădure s-au transformat treptat în terra rosa. Resursele naturale au fost şi sunt exploatate intens, unele până la epuizare. Dezvoltarea industrială, amenajările portuare, reţeaua de transport, dar şi căile de comunicaţie şi agricultura au determinat creşterea proceselor de poluare a mediului, iar presiunea asupra resurselor este constantă şi intensă.

5.2.3. Mediile intertropicale

Mediile intertropicale includ cele mai secetoase şi cele mai umede spaţii geografice de pe Terra (deşert şi semideşert, de savană şi ecuatorial) şi se dezvoltă între tropice şi ecuator. Mediul tropical uscat (deşert şi semideşert) mediu ostil formelor de viaţă şi activităţii antropice datorită cantităţilor reduse de precipitaţii şi temperaturilor ridicate. Impacturile naturale de mediu sunt generate de furtunile de nisip şi de ploile torenţiale care activează uedurile şi transportă cantităţi uriaşe de aluviuni. Aşezările omeneşti lipsesc pe suprafeţe de mii de km2 sau sunt localizate la periferia semideşerturilor, fiind dependente de resursele din alte zone. Mediul de savană numit şi tropical alternant sau tropical cu două sezoane este un mediu de trecere de la climatul intertropical umed la cel semiarid şi arid şi se caracterizează prin două sezoane diferenţiate puternic prin caracterul uscat sau umed al acestora.

Dintre procesele naturale cu impact în mediu menţionăm alterarea chimică tot mai intensă spre ecuator, dezagregarea mecanică, mai intensă spre tropice şi incendiile declanşate natural mai ales în savana uscată. Datorită volumului mare al precipitaţiilor eroziunea fluviatilă este puternică, iar cantitatea de aluviuni transportată de râuri, ridicată. Activitatea antropică este prezentă prin incendieri provocate în scop agropastoral, vânătoarea cu scop comercial sau “sportiv” şi agricultura extensivă care a dus la înlocuirea ecosistemelor naturale. Mediul ecuatorial are trei caracteristici climatice importante: absenţa anotimpurilor, temperaturi ridicate relativ constante şi precipitaţii abundente, distribuite uniform pe durata anului. Impacturile în mediu sunt produse de furtunile puternice însoţite de precipitatii abundente şi de cicloni formaţi deasupra oceanului, dar care au efect devastator asupra zonelor de coasta.

5.3. MEDIUL URBAN Spre deosebire de mediile naturale în care calitatea şi evoluţia ecosistemelor sunt

determinate de mediul fizic, ecosistemele urbane au o independenţă evidentă faţă de acesta, datorită posibilităţilor tehnice de care dispune omul. Relieful poate fi corectat prin lucrări de nivelare-terasare, apa este extrasă din subteran sau este adusă de la distanţă prin conducte, iar climatul exterior este compensat printr-un climat interior. Oraşele se dezvoltă în aproape toate condiţiile climatice şi de relief, în climat arid, bogat în precipitaţii, subpolar sau polar, pe versanţi abrupţi ori suprafeţe netede, dar mlăştinoase, în lagune ori pe insule. O singură dependenţă nu poate fi înlăturată, aceea de resursele de hrană şi de energie. Inpacturile de mediu sunt generate de toate categoriile de activităţi desfaşurate în oraşe, ponderea covârşitoare revenind însă poluării şi producţiei de deşeuri.

Intrebări de verificare 1. Pentru analiza mediului pot fi utilizaţi 8 parametri de control. Numiţi şi caracterizaţi

acesti parametri. 2. Peisajele habitat sunt diferenţiate în funcţie de unul dintre următorii factori:

a. modul de intervenţie a omului în mediul înconjurător b. modul de exploatare a factorilor de mediu

Page 16: geografia mediului

c. gradul de ocupare cu constructii a peisajului 3. Mişsările izostatice din mediile polare sunt produse de una dintre următoarele cauze

specifice: a. deplasarea plăcilor crustale b. variaţiile de volum ale maselor de gheaţă c. variaţiile de nivel ale oceanului

4. Vegetaţia de tip maquis, tomillares sau garriga este specifică pentru unul din următoarele tipuri de medii climatice:

a. de preerie şi stepă b. deşert sau semideşert cald c. mediteranean

5. Procesul de alterare chimică are intensitate maximă în mediul: a. ecuatorial. b. temperat oceanic c. deşertic rece

6. IMPACTURILE DE MEDIU Aşa cum s-a arătat anterior, impacturile de mediu reprezintă efectele unor procese naturale

sau ale activităţilor antropice asupra mediului. Impacturile de mediu pot fi tipizate în funcţie de cinci criterii diferite (Cossu, 1986, citat de Mac, 2003): După forma de manifestare:

- Impacturi ireversibile care nu pot fi suportate de mediu şi care induc o stare de dezechilibru disfuncţional;

- Impacturi reversibile determinate de un factor permanent, dar care pot fi suportate de către mediu.

După durata de manifestare: - Impacturi temporare, când energia de impact dispare sau este diseminată rapid, la fel şi

efectele ; - Impacturi permanente, când durata lor de acţiune se menţine perioade îndelungate de timp.

În funcţie de scara teritoriului afectat: - Impacturi locale; - Impacturi strategice care afectează teritorii mai cuprinzătoare decât aria exploatată de

activitatea umană; În funcţie de intensitatea de manifestare:

- Impacturi cu intensitate ridicată, deci cu efect maxim; - Impacturi cu intensitate medie care produc efecte care pot fi observate; - Impacturi cu intensitate redusă care sunt suportate uşor de mediu şi sunt anihilate în timp

scurt. După calitatea efectelor:

- Impacturi negative, care degradează mediul; - Impacturi pozitive, cu efect favorabil asupra mediului în ansamblul său; - Impacturi cumulative (pozitive şi negative) cu efecte complexe care se pot amplifica în timp.

6.1. HAZARD, RISC ŞI VULNERABILITATE

Hazardele sunt definite drept “o interfaţă accidentală şi în general neprevăzută între două sau mai multe serii cauzale ale căror relaţii reciproce sunt, în fiecare moment, riguros determinate, dar a căror independenţă relativă nu este imputabilă decât ignoranţei sau neputinţei noastre”. Sunt fenomene naturale extreme declanşate de evoluţia normală a unor energii acumulate în mediu şi care au un important potenţial destructiv. Probabilitatea lor de producere poate fi determinată statistic (1 la 100 de ani, de exemplu), dar nu şi momentul producerii în acest interval. Hazardele pot fi produse şi de activitatea antropică necontrolabilă (explozii, accidente tehnologice) sau pot avea cauze sociale sau politice. Potenţialul distructiv al hazardurilor se manifestă prin dezastre sau catastrofe, evaluate în funcţie de pierderile umane, materiale şi de consecinţele asupra mediului.

pagube materiale pe un teritoriu dat, într-o perioadă de referinţă, în cazul producerii unui dezastru. Deci riscul se referă doar la efectele care ar putea fi produse de dezastre asupra societăţii umane.

Riscul poate fi definit ca o posibilitate de producere a pierderilor de vieţi omeneşti şi a unor O alunecare de teren este considerată o evoluţie normală atunci când se declanşează într-un peisaj natural slab modificat de activitatea antropică, dar produce efecte dezastruoase într-o localitate. Caracteristica de bază a riscului este incertitudinea, iar aceasta o diferenţiază de impactul produs în mediu. Componentele conceptului de risc sunt următoarele (Sorocovschi, 2002).

Page 17: geografia mediului

Fig. Clasificarea fenomenelor de risc după geneza acestora (din Bogdan &Niculescu, 1999) Periculozitatea, probabilitatea ca un fenomen natural extrem sau o activitate antropică să

afecteze un teritoriu într-o perioadă de timp dată. Vulnerabilitatea, care exprimă raportul dintre intensitatea de producere a unui eveniment şi

gradul de distrugere al unui element sau grup de elemente din mediu exprimat pe o scară de la 0 (fără distrugeri, daune) la 10 (distrugere totală). Gradul de distrugere poate fi exprimat şi în procente (0-100%).

Valoarea expusă sau expunerea cuantifică elementul din mediu care trebuie să suporte evenimentul şi se exprimă în numărul de prezenţe umane, valoarea unei construcţii, capacitatea de producţie afectată, resurse naturale utilizate sau utilizabile etc.

6.2. TIPOLOGIA HAZARDURILOR ŞI RISCURILOR Hazardele şi riscurile pot fi clasificate în primul rând după natura acestora, respectiv hazarde

naturale, hazarde produse de activitatea antropică sau cu origine mixtă. La rândul lor, hazardele naturale considerate fenomene extreme, pot fi grupate în următoarele categorii (după Burton, Kates şi White, 1978, citaţi de Grecu, 2004): - hazarde geofizice: meteorologice, climatice, geomorfologice, geologice, hidrologice,

complexe; - după mediul în care se produc : marine, costiere şi insulare, continentale şi complexe.

6.3. CAUZE NATURALE CU IMPACT ÎN MEDIU Trecutul geologic al Pământului este jalonat de schimbări majore ale configuraţiei uscatului

şi oceanelor, de erupţii vulcanice, cutremure, furtuni violente şi incendii devastatoare care au modificat alura reliefului, climatul sau compoziţia atmosferei. Fiecare dintre aceste dezlănţuiri violente ale energiilor telurice au produs distrugerea sau modificarea ecosistemelor terestre şi acvatice. Au dispărut specii de plante şi animale şi au apărut altele care au evoluat în timp. În mod firesc, aceste fenomene naturale extreme fac parte din evoluţia actuală a planetei.

6.3.1 Fenomene naturale extreme

Pe o scară a efectelor pe care le produc fenomenele naturale extreme se diferenţiază următoarele categorii (Mac şi Petrea 2002): - Accidente: produc un impact minor asupra unor părţi ale geosistemelor, fără a produce

dezechilibrul acestora, iar efectele pot fi suportate. - Dezastre: implică un impact important asupra geosistemelor, producând victime umane şi

pagube materiale. În structura şi funcţionalitatea geosistemelor se produc modificări care pot fi redresate în timp îndelungat. - Catastrofe: produc efecte distructive majore care afectează toate componentele unui sistem

geografic.

Erupţiile vulcanice1 Dintre cei peste 1400 vulcani activi, care au funcţionat în această perioada istorică, aproape

100 au erupţii cu grad mare de risc. Dintre efectele produse de erupţiile vulcanilor în mediu menţionăm:

1 Pentru informaţii detaliate asupra tipurilor de erupţii şi materialele expulzate se poate consulta lucrarea Grigore Posea, Vulcanismul şi relieful vulcanic, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001.

Page 18: geografia mediului

- Expulzează cenuşă, praf vulcanic, gaze cu temperatura de 500-1100 oC (CO2, CO, SO2, H2S, CH4, Cl, Fl) şi vapori de apă, iar toate acestea pot fi propulsate până în stratosfera inferioară. Datorită vânturilor dominante şi a curenţilor de aer rapizi de la partea superioară a troposferei sau din stratosferă (50-300 km/h), substanţele expulzate pot trece dintr-o emisferă în alta, poluând toate componentele mediului. Erupţia vulcanului Pinatubo (Filipine, iunie 1991) a expulzat peste 20 milioane tone de cenuşă şi gaze până la înălţimea de 40 km, care au afectat tot spaţiul geografic situat între latitudinile de 40ON şi 60OS (WMO-AR Nr.774/1991, citat de Fărcaş&Croitoru, 2003).

- Explozia şi suflul acesteia, norii de gaze fierbinţi şi cenuşă afectează teritorii de sute sau mii de km2 în care vegetaţia este carbonizată, fauna distrusă, solul este acoperit cu praf vulcanic şi produse piroclastice. Erupţia vulcanului Krakatau (sau Krakatoa) din 26-27 august 1883, considerată cea mai mare din istoria recentă a Pământului, a debutat prin explozia craterului provocată de acumularea de gaze şi vapori de apă rezultaţi din contactul apei mării cu rezervorul subteran de magmă. Volumul de materiale vulcanice expulzate în atmosferă a fost estimat la 125 km3 (cu o viteză de 650 m/s), iar lava care a ajuns în ocean, la 75 km3. Cenuşa vulcanică şi gazele s-au ridicat la 80 km înălţime formând un nor care a diminuat radiaţia solară cu 87 % timp de câteva zile. Suprafaţa afectată de depunerile de tefra (piroclastite neconsolidate) a fost de 750.000 km2, grosimea maximă a atins 70 m., iar două treimi din Insula Krakatau a dispărut.

- Gazele şi pulberile ajunse în atmosferă amplifică procesul de formare a acizilor sulfuric, clorhidric şi fluorhidric, care sunt antrenaţi descendent de precipitaţii sub formă de ploi acide, dar aceleaşi substanţe determină ecranarea radiaţiei solare, diminuarea radiaţiei luminoase şi scăderea temperaturii aerului;

- Curgerile de lavă care înaintează cu viteze ce variază de la câţiva centimetri pe zi până la 20-30 km/oră produc incendii, distrug construcţiile şi modifică relieful minor;

- Diminuează albedoul suprafeţei topografice, iar prin aceasta favorizează creşterea temperaturii solului la distanţe de sute de kilometri de locul erupţiei.

- Erupţiile submarine produc cutremure şi valuri uriaşe (tsunami) care afectează zonele de ţărm. Lava, piroclastitele, gazele şi temperatura distrug în totalitate ecosistemele terestre şi le

modifică pe cele acvatice.

Seismele Seismele sau cutremurele de pământ sunt fenomenele naturale extreme care au cea mai mare

frecvenţă de producere. Cele mai numeroase cutremure sunt consecinţa deplasării plăcilor şi a coliziunii acestora în zonele de subducţie.

Puterea unui cutremur poate fi caracterizată prin magnitudine şi este exprimată în grade. O primă scară a magnitudinii a fost elaborată de americanul Charles Richter în 1931. Este o scară logaritmică bazată pe măsurarea amplitudinii maxime a undelor seismice. Creşterea magnitudinii (gradul cutremurului) cu o unitate corespunde cu o majorare de 10 ori a amplitudinii undelor şi de 31 de ori a energiei seismice (Andronic, 2003). De exemplu la o magnitudine 7 amplitudinea undei seismice este de 10 ori mai mare decât cea corespunzătoare unui cutremur cu magnitudinea 6, iar energia este de circa 30 de ori mai mare. Cu toate că scara Richter teoretic nu are limită superioară, aceasta poate fi considerată convenţional magnitudinea celui mai devastator cutremur produs până în prezent, şi anume de 9,3. Gradul seismului pe scara Mercalli nu are o bază matematică şi se stabileşte după evaluarea efectelor din teren produse de eveniment.

Se estimează că în fiecare an se produc trei milioane (un cutremur la 11 secunde), dar dintre acestea doar aproximativ 60 sunt clasificate ca semnificative (magnitudine 6.5 R)2, iar 19 sunt majore (magnitudine peste 7 R). Aproape 70% din totalul seismelor produse au o magnitudine cuprinsa intre 6 si 6,4 R. Efecte: valuri seismice devastatoare pentru zonele de ţărm (tsunami), seişe, alunecări de teren, prăbuşiri, victime omeneşti şi pagube materiale în localităţi şi zone industriale, accidente tehnologice cu efect poluant.

Cea mai importantă zonă cu activitate seismică din România este regiunea Vrancea unde se produc cutremure frecvente la o adâncime intermediară (70-200 km.), dar cele mai numeroase au o adâncime de 130-150 km. Riscurile seismice pentru România sunt determinate mai ales de cutremurele care au loc la adâncime intermediară. Energia cutremurelor vrâncene este în general mare, deci acestea pot fi înregistrate pe areale întinse ca şocuri monokinetice cu intensitate mică, pe o rază de sute de km în raport cu epicentrul. Unda longitudinală „P” (de volum) are o viteză medie de propagare de 7,8 km/s, transportă aproximativ 20% din energia seismului şi nu este periculoasă pentru construcţii, deoarece oscilaţiile se produc pe verticală (compresie-dilatare). Unda „S” (de forfecare), transportă aproximativ 80% din energia totală, are viteza medie de

2 R este magnitudinea pe scara Richter

Page 19: geografia mediului

propagare de 4,6 km/s şi cauzează cele mai numeroase pagube; oscilaţiile se produc perpendicular pe direcţia de propagare (înainte-înapoi) şi determină balansarea construcţiilor. Majoritatea cutremurelor vrâncene au magnitudini inferioare gradului 4,8 pe scara Richter.

Seismele mai puternice sunt concentrate într-o zonă relativ restrânsă şi au magnitudini care pot atinge gradul 8, aşa cum se presupune că a fost cutremurul din 1802.

Seismele cu M ≥ 7 au un grad ridicat de risc pentru capitală. Distanţa relativ mare a municipiului Bucureşti faţă de epicentrul cutremurelor vrâncene, parcursă în aproximativ 25-30 de secunde, face posibilă alertarea autorităţilor şi a populaţiei de către Centrul de Avertizare Seismică Bucureşti din cadrul Institutului Român de Seismologie Aplicată, care are la bază un Sistem de Monitorizare a Activităţii Seismice.

Fig.2 Sistemul de avertizare seismică a Municipiului Bucureşti bazat pe înregistrarea undei de volum „P” la trei staţii seismologice aflate la distanţe diferite de epicentrul cutremurului (adaptat după www.fotonsas.ro) Valuri seismice sau tsunami

Valurile seismice reprezintă o undă energetică mecanică ce se propagă prin apa oceanelor, ca urmare a producerii unor erupţii vulcanice sau cutremure submarine ori de coastă foarte puternice (7-9 grade pe scara Richter). Valul tsunami (din limba japoneză: val de port) se propagă diferit faţă de valul obişnuit creat de vânt. Cutremurul provoacă unde care se propagă atât vertical, cât şi lateral în raport cu hipocentrul.

Unda verticală produce o bombare maximă de aproximativ un metru a suprafeţei oceanice în zona epicentrului, de unde se va propaga spre zonele de ţărm sub formă de valuri concentrice. Inălţimea valului creşte progresiv şi atinge valori de metri sau zeci de metri la contactul cu ţărmul, apoi pătrunde pe uscat la distanţe care depind de caracteristicile reliefului. Viteza de deplasare a valului variază de la 30m/s la 70m/s, iar efectele produse în mediul terestru sunt devastatoare.

În prezent în Hawai funcţionează un centru internaţional de control a seismelor. Acesta recepţionează prin intermediul satelitului GEOS mesajele de alertă emise de staţiile care înregistrează cutremurele submarine din zona circumpacifică, făcând posibilă avertizarea autorităţilor şi populaţiei din zonele care ar putea fi afectate. Deoarece între momentul producerii cutremurului submarin şi cel al impactului dintre tsunami şi ţărm perioada de timp poate fi mare, alerta permite măsuri de evacuare a populaţiei şi de protecţie. De exemplu valul produs de un cutremur în Chile are nevoie de aproximativ 20 de ore pentru a atinge ţărmurile Japoniei. Tornade şi cicloni

Tornadele sunt perturbaţii atmosferice turbionare, de mică extindere areală (rază maximă de 1 km), dar cu intensitate mare, cu viteze ale vântului care pot atinge 500 km/h, producând pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti impresionante. În lungul traseului de deplasare al acestora cu viteze de 40-50 km/oră (în mod excepţional peste 100 km/oră), sunt distruse parţial sau total clădiri, reţele electrice, vegetaţie, culturi, dar se înregistrează şi numeroase victime omeneşti. Tornadele au frecvenţă maximă în partea centrală din SUA, la începutul primăverii în zona numită „Tornado Alley” care cuprinde porţiuni mari din statele Texas, Oklahoma, Kansas si Iowa. Între anii 1950-1999 s-au înregistrat 40.522 de tornade care au făcut 4.460 de victime şi au cauzat pagube materiale estimate la câteva mii de miliarde dolari. Partea de sud-vest a Australiei, Africa de Sud şi Argentina, dar şi vestul Europei sunt, de asemenea, afectate de tornade.

Ciclonii tropicali, cu o durată medie de 5 - 8 zile, se formează deasupra oceanelor calde din zona intertropicală şi sunt asociaţi cu vânturi puternice şi precipitaţii abundente care pot afecta teritorii pe o rază de 50 – 1.000 km. Efecte: valuri mari de furtună care lovesc ţărmurile joase,

Page 20: geografia mediului

inundaţii cu apă sărată, distrugeri de clădiri şi recolte, pierderi de vieţi omeneşti, distrugerea ecosistemelor naturale. Cel mai puternic ciclon a lovit statul Bangladesh în noiembrie 1970, producând moartea a 300.000 oameni, peste un milion de animale şi a distrus recolta de pe o suprafaţă de 400.000 ha. Fenomenul El Niño (ENSO- El Niño Southern Oscillation)

El Niño este un fenomen global generat de relaţia ocean-atmosferă, care se manifestă prin fluctuaţii importante de temperatură a apelor de suprafaţă din zona tropicală a Oceanului Pacific, a Oceanului Atlantic (mai rar şi cu intensitate redusă) şi a Oceanului Indian. Efectul acestora asupra Emisferei Sudice este profund. El Niño este cea mai importantă sursă de variabilitate interanuală a climatului, având intervale de apariţie între 2-9 ani şi o durată de manifestare variabilă (5 luni-2 ani). Mecanismul de formare a fenomenului El Niño este complex. În situaţile normale (La Niña), între temperatura apelor de suprafaţă din preajma ţărmurilor estice şi vestice din sudul Oceanului Pacific există diferenţieri semnificative. Apa mai caldă de la suprafaţă este împinsă de alizee spre vest, iar în lungul ţărmului Americii de Sud aceasta este înlocuită cu apă rece care urcă din adâncime (upwelling)3, alimentând Curentul Humboldt Datorită acestui proces şi a diferenţei de presiune atmosferică dintre axtremităţile de est şi de vest ale Oceanului Pacific, nivelul acestuia este mai ridicat cu până la 60 cm pe coastele vestice ale Asiei şi Australiei. - În situaţiile cu El Niño care se instalează la începutul verii australe, apa Oceanului din dreptul ţărmurilor Americii de Sud suportă o încălzire treptată. Intensitatea vânturilor scade, iar temperaturile se omogenizează deoarece aportul de apă rece din adâncime încetează. Masa de aer cald şi umed de deasupra oceanului generează furtuni neobişnuit de puternice, însoţite de precipitaţii violente care afectează coastele Americii de Sud. În schimb, în Asia şi Australia se instalează perioade de secetă severă.

Modificările climatice determinate de El Niño şi consecinţele acestora sunt numeroase şi au un impact puternic în mediu la scară globală:

- determină furtuni violente însoţite de precipitaţii abundente în estul şi centrul Oceanului Pacific;

- în anotimpul de vară din lungul ţărmurlilor nordice ale Perului şi Ecuadorului, de regulă cald şi uscat, se produc precipitaţii excesive urmate de inundaţii catastrofale (februarie-aprilie);

- în sudul Braziliei şi în nordul Argentinei climatul devine mult mai umed decât cel normal; - climat mai cald şi uscat în bazinul Amazonului, Columbia şi America Centrală, precum şi în

Asia de sud-est şi Australia nordică; - climat mai cald şi arid decât cel normal în Queensland, Insula Victoria, estul Tasmaniei

(iunie-august); - condiţii mai secetoase în Zimbabwe, Mozambic şi Botswana (decembrie-februarie).

Inundaţiile Prin dimensiunile impactului în mediu, prin frecvenţa de producere şi spaţiile geografice

afectate, inundaţiile reprezintă unul dintre cele mai devastatoare fenomene naturale extreme. Sunt produse de incapacitatea albiei râurilor de a evacua debitele de apă cu care sunt alimentate şi determină acoperirea unor suprafeţe de teren care sunt uscate în mod normal.

Dintre cele mai importante consecinţe ale inundaţiilor menţionăm: - pierderi de vieţi omeneşti; - pagube materiale ca urmare a distrugerii unor construcţii, mijloace de transport, culturi şi

suprafeţe agricole etc; - consecinţe ecologice prin modificarea totală sau parţială a unor ecosisteme naturale acvatice

sau terestre; - modificarea unor forme de relief prin procese de torenţialitate, erodarea malurilor, schimbarea

traseului albiei minore; - deteriorarea calităţii solului din albia majoră prin procese de aluvionare sau acoperire etc;

Inundaţiile pot fi prevăzute, cu excepţia celor provocate de aversele cu caracter local. Pentru România avertizările referitoare la iminenţa unor precipitaţii abundente cu risc de producere a inundaţiilor sunt transmise de către Administraţia Naţională de Hidrologie.

Inundaţiile pot fi cauzate sau influenţate şi de activitatea antropică. Îndiguirea albiei majore a râurilor reduce suprafaţa pe care viiturile pot fi preluate şi diminuate în mod natural, iar digurile sau barajele pot fi deteriorate ori distruse generând viituri catastrofale. Riscul de cedare a barajelor executate din anrocamente sau beton este redus. Furtunile de praf

Vânturile puternice antrenează materialele fine neconsolidate de pe suprafaţa terestră şi le transportă la mare distanţă de locul de origine. Depunerea acestor suspensii prin procesul de sedimentare sau a celui de spălare exercitat de ploi se produce lent, suspensiile putând rămâne

3 Proces de ridicare spre suprafaţă a unor cantităţi enorme de apă rece din adâncime în apropierea ţărmurilor oceanelor şi mărilor.

Page 21: geografia mediului

timp îndelungat în atmosferă, în funcţie de înălţimea la care au fost ridicate. Deflaţia este mai activă pe terenurile lipsite de vegetaţie sau cu vegetaţie uscată. Vânturile puternice ridică de pe sol particulele libere şi le transformă în suspensii subaeriene care rămân în atmosferă perioade lungi de timp. Cercetări recente au arătat că vânturile antrenează anual de pe continentul african 100-400 milioane tone de praf, transportându-le în Atlantic şi spre Mediterana. Zonele cu fenomene frecvente de acest fel sunt situate în Africa de Nord, Africa de Sud, centrul şi sudul Americii de Nord, pampasul argentinian, centrul Asiei şi al Australiei, de fapt zone cu medii deşertice şi semideşertice.

6.4. ACTIVITATEA ANTROPICĂ ŞI IMPACTUL DE MEDIU Impacturile de mediu determinate de activitatea antropică sunt tot mai intense si afectează regiuni tot mai intense. Dimensiunile influenţei negative exercitată de activitatea antropică asupra mediului este fără precedent, punând în pericol -pe termen lung- însăşi existenţa umanităţii.

6.4.1. Modificarea reliefului Mijloacele tehnice performante de care dispune omul în prezent îi permite să modifice alura

suprafeţei topografice printr-o gamă variată de lucrări de nivelare, terasare sau excavare. Unele lucrări de anvergură au importanţă chiar la scară globală şi este suficient să menţionăm Canalul Suez care leagă Mediterana de Marea Roşie sau Canalul Panama care a stabilit o legătură artificială între Oceanul Pacific şi Oceanul Atlantic. La scară regională sau locală, acestea sunt omniprezente şi determină modificări semnificative ale peisajului şi structurii unor componente de mediu. Au apărut forme noi de relief, relieful antropic, iar acesta poate fi inclus în următoarele categorii principale:

- forme de excavare (de suprafaţă şi subterane) rezultate prin lucrări miniere, săpături pentru canale (de navigaţie, pentru irigaţii, pluviale, drenuri, conducte de transport), bazine acvatice, deblee sau semideblee ale căilor de comunicaţie, pentru depozitarea deşeurilor etc);

- forme de nivelare-terasare pentru amplasare de construcţii, aerodromuri, terenuri sportive, parcări, activităţi agricole, rectificări ale albiilor şi malurilor râurilor;

- forme de adaos, rezultate prin înălţarea suprafeţei iniţiale a terenului pentru baraje, îndiguiri, căi de comunicaţie (rambleu şi semirambleu), umpluturi, halde, depozite de deşeuri, sprijiniri şi consolidări ale versanţilor. 6.4.2. Incendiile

La originea incendiilor se află cauze naturale (erupţii vulcanice, trăznete, temperatura ridicată a aerului combinată cu umiditatea redusă a atmosferei) sau antropice (neglijenţă, accidente, incendiere voită). În spaţiul mediteranean, între 1981-1985, 23 % dintre incendii au fost datorate neglijenţei, 32 % incendierilor, 40 % unor cauze necunoscute şi numai 5% unor cauze naturale (WWF, 1992). Indiferent de cauza care le declanşează, incendiile sunt imprevizibile, se întind cu mare repeziciune şi îşi schimbă traseul în funcţie de direcţia în care bate vântul. Se pot propaga cu viteze de peste 25 km/h, în funcţie de viteza vântului. Seceta prelungită, temperaturile ridicate şi umiditatea relativă scăzută a aerului pot declanşa incendii spontane prin autoaprinderea vegetaţiei uscate

Dintre efectele majore pe care le produc incendiile menţionăm: - distrugerea totală a biocenozelor terestre sau modificarea lor calitativă şi cantitativă; - eliberarea în atmosferă de pulberi şi fum care pot ajunge până la 4-10 km înălţime şi care reduc radiaţia solară;

- energia termică eliberată modifică pentru perioade diferite de timp climatul local sau regional; - introducerea în atmosferă a gazelor rezultate din procesele de combustie, ponderea revenind CO2.

6.4.3. Eroziunea şi degradarea solului. Scăderea suprafeţelor agricole Una dintre principalele preocupări ale agricultorilor o reprezintă creşterea suprafeţelor

cultivate. Creşteri spectaculoase ale acestora s-au înregistrat în deceniul al şaselea al secolului trecut, când numai în Kazahstan au fost desţelenite pentru a fi cultivate cu cereale 2,6 milioane de hectare de păşuni naturale. Potenţialul de extindere al suprafeţelor agricole pe seama unor medii naturale este tot mai redus, iar cele existente sunt diminuate constant prin trei modalităţi distincte aflate în legătură directă sau indirectă cu activităţi antropice: - procesele de eroziune şi degradare a solurilor; - sustragerea masivă de terenuri pentru habitate urbane sau construcţii industriale; - renunţarea la cultivarea unor terenuri din cauza necesităţii de refacere a calităţii acestora sau a insuficienţei rezervelor de apă.

Page 22: geografia mediului

- Eroziunea şi degradarea solurilor. În mod obişnuit în decursul unui an pe glob se erodează 22.700 miloane tone de sol fertil. Cantitatea de sol pierdut la hectar diferă de la regiune la regiune şi este dependentă de relief (pantă), climă şi modalitatea de cultură. Estimările la scara globală demonstrează că în ritmul actual de degradare prin eroziune a solurilor, această resursă se epuizează într-un ritm anual de 0,7 %, adică 7% la fiecare 10 ani. La nivelul anului 1990, totalul mondial al suprafeţelor de sol degradate prin eroziune hidrică era de 1,094 miliarde hectare, iar de atunci s-a marit continuu. - Reducerea suprafeţelor agricole Industrializarea şi urbanizarea sunt cauze majore ale reducerii suprafeţelor agricole. Acest proces este mai agresiv în ţările care aveau o densitate mare de populaţie anterior declanşării industrializării rapide. În Indonezia, industrializarea rapidă scoate anual din circuitul agricol peste 20.000 hectare teren arabil care ar putea produce hrana necesară pentru 380.000 locuitori.

Populaţia urbană se dezvoltă în detrimentul celei rurale. Se estimează că în 2025 populaţia urbană va fi de 61% din total (faţă de 43% în 1995), iar acest proces va necesita sacrificarea unor suprafeţe agricole de cea mai bună calitate dacă ţinem cont de faptul că oraşele se dezvoltă în zonele cu relieful cel mai favorabil. De exemplu în SUA, în intervalul 1982-1992, dintr-un total de 2,4 milioane hectare de teren scos din circuitul agricol, habitatele urbane au beneficiat de peste 1,6 milioane hectare.

Începând cu deceniul al şaselea al secolului trecut, la nivel global suprafaţa de pământ cultivat/cap de locuitor, a scăzut continuu de la 0,23 la 0,12 ha/locuitor. În trecut, diminuarea suprafeţelor cultivate era compensată de creşterea productivităţii la hectar, dar ritmul de creştere a celei din urmă a scăzut simţitor, iar în unele zone este chiar în regres. - Modificarea regimului hidric al solului prin de diminuarea cantităţii de apă disponibilă pentru irigaţii prin utilizarea acesteia pentru habitatele urbane sau pentru utilităţi industriale, pe măsura creşterii populaţiei şi a ritmului de industrializare din unele regiuni 6.4.4. Introducerea de specii noi în ecosisteme Prima activitate prin care omul a introdus specii noi în ecosisteme a apărut odată cu agricultura. Plantele de cultură au fost primele specii transportate de om la mare distanţă şi aclimatizate în zone diferite de locul de origine. . Din totalul de 40 graminee cultivate pe glob, 24 sunt originare din Eurasia, 8 din Africa răsăriteană, 4 din America de Sud şi 4 din alte regiuni, iar leguminoasele de pe toate continentele provin în cea mai mare parte din Europa. 6.4.5. Exploatarea resurselor naturale

Gama de resurse de care dispune Pământul este impresionantă prin diversitate şi cantitate şi poate fi grupată în două categorii majore: substanţă organică (vie sau moartă) şi substanţă anorganică. Substanţele organice vegetale şi animale se reînnoiesc permanent, pe durata unor ore (sau mai puţin), zile sau ani şi reprezintă resursele de hrană pentru componenta vie a planetei, inclusiv pentru om. Biocenozele acvatice şi terestre ale planetei au însă o productivitate limitată, dependentă mai ales de calitatea mediului fizic. Resursele biologice disponibile la un moment dat trebuie analizate şi în funcţie de consumatorii acestora. O păşune poate hrăni un număr limitat de ierbivore, iar un hectar de teren cultivat va produce o cantitate de grâu dependentă de calitatea solului şi de tehnicile agroculturale (în absenţa unor calamităţi). Indiferent de tratamentele aplicate solului şi de tehnicile de cultură (irigaţii, îngrăşăminte, pesticide etc) acea cantitate de grâu nu poate fi depăşită. Pentru un anume moment, resursele biologice ale planetei, deşi regenerabile permanent, sunt finite.

Resursele minerale conţinute în scoarţa terestră sunt, de asemenea, limitate, exceptând poate roca folosită ca material de construcţie sau în industria materialelor de construcţie (calcarul de exemplu). Minereurile metalifere sau nemetalifere şi combustibilii minerali (petrol, carbune, gaze etc) s-au format în timp geologic (milioane sau zeci de milioane de ani), iar cele mai multe dintre ele sunt în cantitate finită şi neregenerabile la scara timpului uman. Societatea umană nu poate exista fără a exploata şi utiliza resursele naturale în propriul folos 6.4.5.1.Exploatarea pădurilor

Se apreciază că pădurea a deţinut cca 40% din suprafaţa totală a uscatului. Astăzi ea ocupă doar 27 % ceea ce corespunde unei întinderi de 3,4 miliarde ha. Aceasta înseamnă că revine o medie de 1,1 hectare pădure pe cap locuitor în ţările dezvoltate şi numai 0,5 hectare în cele în curs de dezvoltare.

Pădurea naturală este caracterizată prin complexitate şi diversitate. Ecosistemele forestiere naturale sau quasinaturale îndeplinesc concomitent numeroase funcţionalităţi social-economice (produc biomasă vegetală, adăpostesc un genofond şi ecofond specifice) şi au un rol determinant în menţinerea unor echilibre din natură (biologic, hidrologic, pedologic, climatic): - Ecosistemele forestiere transformă energia solară în energie chimică potenţială prin intermediul

substanţelor din sol şi al apei, asigură reciclarea carbonului prin consumul de CO2, şi participă la introducerea în circuitul biogeochimic a unor elemente pe care le preia din substrat prin intermediul sistemului radicular.

- Reglează circuitul apei prin procesul de evapotranspiraţie, reţin stratul de zăpadă şi reglează viteza şi

Page 23: geografia mediului

intensitatea procesului de topire, reglează scurgerea de suprafaţă şi contribuie la reglarea alimentării apelor subterane.

- Funcţia de protecţie a solurilor, determinată de capacitatea pădurilor de a acţiona ca cel mai important factor biologic în procesul de pedogeneză.

- Intervine activ în conservarea reliefului prin reducerea eroziunii areale şi a celei verticale şi contribuie la fixarea solurilor nisipoase şi a alunecărilor de teren.

- Funcţia de protecţie a climei determinată în principal de existenţa coronamentului arborilor prin care produce următoarele efecte: diminuarea radiaţiei solare directe, dispersarea şi distribuirea precipitaţiilor, reducerea evaporaţiei la sol, ridicarea umidităţii atmosferice şi protecţia complexă la efectele vânturilor.

- Reduce efectele poluării atmosferice. Este ecosistemul cu cel mai mare consum de CO2 şi cel mai mare producător de oxigen. Un stejar eliberează 42 kg oxigen în 24 de ore, ceea ce corespunde necesarului de consum al unui om pentru 80 de zile. În acelaşi timp el consumă aproape 60 kg dioxid de carbon în acelaşi interval. Pădurea fixează eficient substanţele toxice din atmosferă. Un curent de aer cu viteză de 25 km/oră în care dioxidul de sulf are o concentraţie de 0,1 mg/m3 (valoare apropiată de pragul de alertă pentru acest gaz) este complet epurat după ce traversează un hectar de pădure de stejar cu vârstă mijlocie (Bobic, 1971). Frunzele arborilor de pe un hectar de pădure de molid pot fixa şi metaboliza 32 tone pulberi atmosferice, iar cele de fag 68 de tone; procesul este reînnoit după fiecare precipitaţie care spală aparatul folial.

- Unele specii de arbori (Quercus, Betula, Tillia, Pinus, Abies etc) eliberează în aer substanţe fitoncide care distrug germenii tuberculozei, holerei, febrei tifoide etc (Cărmăzin şi Cocovschi, 1957, citaţi de Toader şi Dinu, 2004).

- Pădurea este o importantă resursă de material lemnos utilizat în industrie sau drept combustibil, de plante medicinale care conţin alcaloizi, taninuri, uleiuri volatile, vitamine etc) utilizate în industria farmaceutică, fructe de pădure şi ciuperci.

- Adăugăm la acestea funcţia de recreere şi cea de ocrotire a genofondului şi ecofondului pe care le adăposteşte.

6.4.5.2. Suprapăşunatul Asociaţiile naturale de graminee şi plante ierboase reprezintă principala sursă de hrană naturală

pentru ierbivore. Sălbatice sau domestice, ierbivorele consumă covorul vegetal ca hrană. La rândul său, omul consumă carnea unor ierbivore, fiind astfel o verigă a lanţului trofic. Relaţia dintre păşune şi ierbivorele sălbatice se reglează prin mecanisme naturale. O suprafaţă anumită de păşune poate hrăni un număr limitat de indivizi, iar acest număr nu este acelaşi pretutindeni. Astfel, pampasul argentinian are o capacitate limită de 14 tone carne/km2, preeria din Texas, 11 tone carne/km2, iar savana din Kenia, numai 3,5-5 tone carne/km2 de păşune (Neacşu, 1986). Necesarul de produse animaliere pentru consumul populaţiei (carne, lapte, lână, piei) determină supraîncărcarea păşunilor cu ierbivore domestice, iar aceasta va conduce la suprapăşunat. Covorul vegetal va fi înlăturat prin consumare sau distrugere mecanică într-o măsură mai mare decât partea care poate fi regenerată de ecosistem. Vegetaţia se reduce treptat iar apoi dispare, favorizând instalarea proceselor de şiroire şi erodare a solului. Cele mai vulnerabile sunt păşunile din zonele cu deficit de umiditate Teritorii afectate de acest proces şi aflate într-un stadiu avansat de degradare se întâlnesc în Spania (Platoul Castiliei), Italia (Munţii Apenini), statele Wyoming şi Montana din SUA, nordul Africii (Algeria, Tunisia, Libia), Africa de Sud (Kenia, RSA). 6.4.5.3. Exploatarea faunei terestre

Biosfera reprezintă unica sursă de hrană pentru om, şi o rezervă importantă de materii prime regenerabile. Ca urmare, omul a acţionat permanent asupra biosferei prin mijloace şi cu intensităţi diferite, determinând o reducere treptată a potenţialului genetic al acesteia, dispariţia unui număr important de specii de plante şi animale, dar şi reducerea numărului de indivizi care aparţin diferiţilor taxoni. In Asia, mai există numai câteva sute de exemplare din asinul persan şi din alt equid, culanul. Situaţii la limită se înregistrează pentru ursul mare de bambus sau rinocerul Asiatic. În Africa, elefanţi, zebre, girafe, lei şi antilope au fost vânate sistematic, unele dintre specii ocupând astăzi areale reduse şi un număr redus de exemplare. Peste 20 de specii de primate sunt pe cale de dispariţie, cei mai afectaţi fiind lemurienii. Peste 30 de specii dintre marsupialele australiene sunt pe cale de dispariţie di motive diferite, dintre care lupul marsupial şi koala fiind vânate pentru blană. 6.4.5.4. Exploatarea resurselor oceanice

Exploatarea resurselor biologice ale oceanelor se manifestă în câteva direcţii precise: (1) vânarea marilor mamifere acvatice reprezentate prin sirenieni şi cetacee; (2) pescuitul cu subramuri specializate pentru peşte, crustacei, cefalopode şi octopode, moluşte (pentru consum şi pentru perle); (3) recoltarea de biomasă vegetală.

Cele mai numeroase dereglări ale ecosistemelor acvatice le produce pescuitul. În medie, populaţia planetei creşte cu 1,6%/an. Pe măsura creşterii populaţiei a crescut şi necesarul de proteine

Page 24: geografia mediului

obţinute în urma pescuitului. Ihtiofauna oceanică este alcătuita din cca 30.000 de specii dintre care numai 20 asigură peste 90% din totalul pescuit. În 1938 se pescuiau 20 milioane t/an, 65 milioane t/an în 1968 şi 74 milioane t/an în 1977. După acest an creşterile au fost mult diminuate. Specialiştii au evaluat la cca 100 milioane tone, capacitatea maxim exploatabilă de peşte şi, aceasta a atins în 1994 un volum de aproape 92 milioane tone, în anii următori înregistrând o scadere treptată. Cu toate acestea producţia mondială de peşte a crescut la 109 milioane tone în acelaşi an, diferenţa fiind furnizată de piscicultură, aflată într-un progres rapid. Cantitatea totală de peşte pescuit pe cap de locuitor a fost de 19,3 kg/an în 1994, cu puţin sub nivelul maxim atins în 1988 (19,4 kg/an). Toate studiile indică faptul că productivitatea biologică a oceanului este pe cale sa fie depăşită prin suprapescuit

Destinaţia producţiei de peşte crează numeroase aspecte. Aproape o treime din totalul de peşte pescuit are altă destinaţie decât hrană directă către om şi anume furaj pentru piscicultură sau pentru animale domestice (păşări, ovine, porcine). Peru, cel mai mare producator mondial de hrană pentru animale transformă toată recolta de 6 milioane tone de anşoa (scrumbie şi sardele) în 1,6 mil tone de hrană pentru peşti. In Chile, 90 % din producţia de scrumbie este consumată pentru realizarea de conserve destinate animalelor de companie. 6.4.5.5. Exploatarea resurselor de apă dulce

Apa dulce este o resursă naturală finită distribuită inegal pe Glob. În zonele climatice reci, temperate şi tropicale umede se află 98% din totalul disponibil. Cantitatea totală de apă dulce din râuri este apreciată la 91.100 km3 (26 % din resursele totale de apă dulce de pe Glob), la care se adaugă 2.120 km3 cantonaţi în lacuri (0,006 %) şi 105.000 km3 (30 %) în apele subterane (Zăvoianu, 2002). Creşterea populaţiei determină o presiune constantă asupra rezervelor de apă dulce folosită în următoarele scopuri: irigaţii, zootehnie, industrie, scopuri casnice, servicii diverse etc.

Tabelul 1 Consumul de apă dulce (km3/an) pe categorii de folosinţă (după Goudie, 1994). Pentru anul 2000, valorile au fost prognozate.

Destinaţia 1900 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Agricultură 409 679 859 1180 1400 1730 2050 2500 Industrie 3,5 9,7 14,5 24,9 38,0 61,9 88,5 117 Folosinţe urbane 4,0 9,0 14,0 20,3 29,2 41,1 52,4 64,5 Rezervoare 0,3 3,7 6,5 23,0 66,0 120 170 220 Total 417 701 894 1250 1540 1950 2360 2900 Efectele supraexploatării apei dulci constau în:

- Diminuarea debitelor râurilor aval de folosinţe. - Scăderea nivelului unor lacuri alimentate de râuri (Aral) şi deprecierea ecosistemelor de ţărm. - Scăderea nivelului piezometric al apelor subterane cu o medie anuală de până la 3 m, fapt care

depăşeşte capacitatea de reîncărcare naturală a acestora. - Ridicarea nivelului apelor subterane în zonele intens irigate şi deprecierea calităţii solurilor. - Scăderea productivităţii solurilor şi creşterea riscului de degradare a acestora. - Modificarea ecosistemelor hiporeice şi a celor freatice.

În condiţiile în care consumul mediu zilnic pe locuitor este estimat la 1 m3/24 ore (inclusiv cel industrial, agricol, etc), cantitatea de apă disponibilă a planetei ar asigura necesarul unei populaţii de maxim 20 miliarde locuitori, preconizată pentru anul 2 100

6.4.6. Construcţii hidrotehnice Construirea de canale pentru irigaţii, navigaţie şi barajele în calea apei sunt modalităţile cele mai

importante prin care activitatea umană determină modificări ale structurii şi funcţionalităţii reţelei hidrografice şi în egală masură a mediului din zonele adiacente. Barajele sunt o prezenţă pregnantă şi necesară în peisajul geografic. În prezent există în lume aproape 40.000 de baraje importante şi numeroase alte stavile de dimensiuni mai reduse care modifică regimul natural de scurgere şi circuitul apei în natură. Pe lângă aspectele practice greu de înlocuit pe care acestea le generează (producţie de energie electrică, preluarea viiturilor, stocarea apei pentru perioadele secetoase etc), apar însă şi numeroase efecte negative, dintre care enumerăm: - Inundarea unor mari suprafeţe de teren agricol de cea mai bună calitate, situat în zona de luncă şi pe terasele inferioare ale văilor din spatele barajelor; - Defrişarea forţată a cuvetei viitorului lac care determină reducerea suprafeţei fondului forestier şi implicit dispariţia fito- şi zoocenozelor gazduite de acesta. - Creşterea cantităţii de apă evaporată, mai ales în zonele calde. - Reţinerea sedimentelor în cuveta lacului, fapt care determină scăderea producţiei de peşte - Formarea unor obstacole insurmontabile pentru speciile amfibiotice de peşti migratori precum somonul, anghila sau cega;

Page 25: geografia mediului

- Schimbări importante în regimul scurgerii determinate de regularizarea debitelor extreme, sustragerea unor debite din bazinele hidrografice şi dirijarea lor în alte bazine; - Modificarea stabilităţii versanţilor; - Modificări de topoclimat ca urmare a apariţiei unui volum important de apă cu coeficient de cedare termică redus.

Întrebări de verificare

1. Dintre fenomenele naturale extreme, cea mai mare frecvenţă de producere o au: a. valurile seismice b. tornadele şi ciclonii c. seismele

2. Riscul seismic maxim pentru România este generat de către regiunea Vrancea şi este datorat cutremurelor care se produc la adâncime: a. mare b. intermediară. c. mică 3. Numiţi fenomenul cu manifestare globală generat de relaţia ocean-atmosferă, fenomen care se presupune că este implicat în procesul de încălzire globală 4. Enumeraţi în ordine descrescătoare cauzele care produc incendiile 5. Enumeraţi în ordine descrescătoare patru dintre cele mai importante activităţi consumatoare de apă dulce Biliografie obligatorie Povară I. (2007) Geografia mediului. Poluarea şi protecţia mediului înconjurător, pp. 11-114. Ed.

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. Mac, I. (2003) – Ştiinţa mediului, Editura Europontic, Bucureşti. Posea, Gr., Armaş, I. (1998) – Geografie fizică. Editura Enciclopedică, Bucureşti, pp. 331-381. Bibliografie suplimentară Berca, M. (2000) – Ecologie generală şi protecţia mediului. Editura Ceres, Bucureşti, pp. 32-127. Ungureanu, I., (2005) – Geografia mediului, Editura Universităţii Al.I. Cuza, Iaşi. Posea Gr. Vulcanismul şi relieful vulcanic (2001). Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.


Recommended