Download pdf - CURS 12 Pereti

Transcript
 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  1/40

  CCURSURS 77PERETIPERETI

  A.A. DEFINITIA, CLASIFICAREA ŞI ROLUL PEREŢILORDEFINITIA, CLASIFICAREA ŞI ROLUL PEREŢILOR

  Sub aspect general structura pereSub aspect general structura pereţţilor este realizatilor este realizatăă din mai multe elementedin mai multe elemente componente, şi anume:componente, şi anume:

  •• elementul de bază elementul de bază   realizat din zidărie, beton, lemn,realizat din zidărie, beton, lemn, etc., care asigura rezistenta mecanica sietc., care asigura rezistenta mecanica si

  stabilitateastabilitatea;;

  •• elemente au!l!a"eelemente au!l!a"e::

  -- elementul de finisare (tencuielelementul de finisare (tencuiel i, placaje, tapete, etc)i, placaje, tapete, etc)-- dupdupă caz, elementeă caz, elemente  înglobate: finisaj, protectie, goluri, tamplarie, etansare, incideri (u înglobate: finisaj, protectie, goluri, tamplarie, etansare, incideri (uşi, ferestre,şi, ferestre,

  straturi termostraturi termo, fono sau, fono sau idroizolatoare, coşuri de fumidroizolatoare, coşuri de fum, canale de !entila, canale de !entilaţţie etc). "rezinta zone !itrate si zoneie etc). "rezinta zone !itrate si zone

  opace.opace.

  "ere"ereţţii sunt elemente de constructie plane (uneori curbeii sunt elemente de constructie plane (uneori curbe) !erticale care au rolul funcţional de) !erticale care au rolul funcţional derealizare şi delimitare a unităţilor şi subunităţilorrealizare şi delimitare a unităţilor şi subunităţilor functionale din cladiri,functionale din cladiri, deosebindu#se astfedeosebindu#se astfellpereţi e$teriori şi interioripereţi e$teriori şi interiori..

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  2/40

  Clasificarea pereţilorClasificarea pereţilor se poate facese poate face în funcţie de poziţia şi rolul lor în construcţie, materialele din care se în funcţie de poziţia şi rolul lor în construcţie, materialele din care se

  e$ecută, tenologia de realizare, etc.e$ecută, tenologia de realizare, etc.

  a.a. Dupa criteriul functional D

  upa criteriul functional , adica poziţia lor în construcţie, pot fi:, adica poziţia lor în construcţie, pot fi:

  # $e"e%! ete"!&"!# $e"e%! ete"!&"!,,  care împreuncare împreună cu acoperişă cu acoperişul formeazul formeazăă subansamblul elementelor de încidere asubansamblul elementelor de încidere a

  clclăădirii,dirii, denumit şidenumit şi %%an!elopă&an!elopă&;;

  # $e"e%! !nte"!&"!# $e"e%! !nte"!&"!, care împreună cu planşeele formează subansamblul, care împreună cu planşeele formează subansamblul elementelor de compartielementelor de compartimentarementare

  pe funcţiuni a clădiriipe funcţiuni a clădirii..

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  3/40

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  4/40

  ## $e"et! $u"ta%!$e"et! $u"ta%!  nestructurali ace nestructurali aceşti pereţişti pereţi nu fac parte din structura denu fac parte din structura de rezistenţă a clădiriirezistenţă a clădirii , ei a, ei a!nd!nd

  rolul strict de compartimentare funcţională la interiorrolul strict de compartimentare funcţională la interior  sau de încidere către e$terior.sau de încidere către e$terior. +ce+ceşti pereţi reazemă peşti pereţi reazemă pe

  planşee sau grinzi, care preiau greutatea lor proprie şi o transmit elementelor !erticale de rezistenţă (pereţiplanşee sau grinzi, care preiau greutatea lor proprie şi o transmit elementelor !erticale de rezistenţă (pereţi

  portanţi sau stlpi)portanţi sau stlpi)..

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  5/40

  c.) upăc.) upă materialul folosit şi tehnologia de execuţiematerialul folosit şi tehnologia de execuţie ,, pereţii pot fi din zidărie, beton monolit, elementepereţii pot fi din zidărie, beton monolit, elemente

  prefabricate, lemn sau alte materiale (sticlă,prefabricate, lemn sau alte materiale (sticlă, materiale plastice, etc).materiale plastice, etc).

  d.) dupad.) dupa tehnologia de realizaretehnologia de realizare::# pereti realizati# pereti realizati $"!n z!d!"e$"!n z!d!"e de blocuri din diferite materiale, cu diferite forme si dimensiuni;de blocuri din diferite materiale, cu diferite forme si dimensiuni;

  # pereti realizati# pereti realizati $"!n tu"na"e$"!n tu"na"e la fata loculuila fata locului ::

  ## din beton armat din beton armat  : # cu agregate grele: # cu agregate grele

    # cu agregate usoare  # cu agregate usoare

  ## din pamant:din pamant:   # natural  # natural

    # cu adaosuri (argila, !ar, fibre organice)  # cu adaosuri (argila, !ar, fibre organice)

  # pereti realizati# pereti realizati $"!n a'ambla"e$"!n a'ambla"e de elemente prefabricate:de elemente prefabricate:

  - elemente liniare- elemente liniare

  - elemente de suprafata- elemente de suprafata

  --elemente de dimensiuni marielemente de dimensiuni mari

  --elemente de dimensiuni mijlociielemente de dimensiuni mi

   jlocii

  -- elemente cu structura:elemente cu structura: # omogena# omogena

    # compozita (in straturi din di!erse materiale)# compozita (in straturi din di!erse materiale)

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  6/40

  ## elementeelemente  dindin: # beton armat cu agregate usoare: # beton armat cu agregate usoare

    # beton armat cu agregate grele# beton armat cu agregate grele

    # beton celular# beton celular

    # produse ceramic# produse ceramic

    # ipsos, sticla, lemn, materiale plastice# ipsos, sticla, lemn, materiale plastice

   .. SOLUTII DE PERETII PORTANTISOLUTII DE PERETII PORTANTI

  -.PERETI DIN LEN

  "ere"ereţţiiii din lemn se utilizeazădin lemn se utilizează în general la în general la construcţii pro!izorii, turistice, locuinţe în zone de munte etc.construcţii pro!izorii, turistice, locuinţe în zone de munte etc.

  Se e$ecută cu uşurinţă, se pot prefabrica, au greutate proprie redusa şi asigură o buna izolare termică şiSe e$ecută cu uşurinţă, se pot prefabrica, au greutate proprie redusa şi asigură o buna izolare termică şi

  fonică. "entru asigurarea unei comportări corespunzatoare în caz de incendiu şi împotri!a biodegradăriifonică. "entru asigurarea unei comportări corespunzatoare în caz de incendiu şi împotri!a biodegradării

  necesită însă măsuri speciale de protecţie.necesită însă măsuri speciale de protecţie.

  "er"ereţii se pot e$ecuta din lemn brut sau parţial prelucrat (eţii se pot e$ecuta din lemn brut sau parţial prelucrat ( rotund, brne,rotund, brne, cioplitură), din lemn ecarisatcioplitură), din lemn ecarisat

  (grinzi, dulapi, scnduri(grinzi, dulapi, scnduri) sa) sau din produse pe bază deu din produse pe bază de lemn ("+-, "-, placaj).lemn ("+-, "-, placaj).

  upa modul de alcătuire, pereţii portanţi sau neportanţi din lemn pot fiupa modul de alcătuire, pereţii portanţi sau neportanţi din lemn pot fi : masi!i,: masi!i, cu scelet de rezistenţă şicu scelet de rezistenţă şi

  materiale de umplutură sau din panourimateriale de umplutură sau din panouri prefabricate.prefabricate.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  7/40

  a. Pe"et! ma'!/! d!n lemn  Sunt alcatuiti din brne de lemn rotund Sunt alcatuiti din brne de lemn rotund prelucrate pe ambele feţe sau dinprelucrate pe ambele feţe sau dinlemn ecarisat. /rinzile se solidarizează între elelemn ecarisat. /rinzile se solidarizează între ele  prin cepuriprin cepuri din lemn sau dornuri metalice, iar la colţuri,din lemn sau dornuri metalice, iar la colţuri,

   încrucişări sau ramificaţii prin certare. încrucişări sau ramificaţii prin certare. "eretele reazemă pe un soclu de zidărie sau din beton, prin intermediul"eretele reazemă pe un soclu de zidărie sau din beton, prin intermediulunei tălpi de lemn de dimensiuni mari, denumita talpă sau babă, dispusă pe un strat de izolaţie idrofugă.unei tălpi de lemn de dimensiuni mari, denumita talpă sau babă, dispusă pe un strat de izolaţie idrofugă.

  aa bb

  cc d d 

  Structuri de rezistenţă verticale din lemn masiv: aStructuri de rezistenţă verticale din lemn masiv: a

  - din lemn rotund; b - din lemn rotund teşit n- din lemn rotund; b - din lemn rotund teşit n zonele de mbinare; c - din lemn semirotund; d - zonele de mbinare; c - din lemn semirotund; d -

  din lemn ecarisat!din lemn ecarisat!

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  8/40

  Detalii de pereţi exteriori realizaţi din bârne de lemn:Detalii de pereţi exteriori realizaţi din bârne de lemn: a " cu bârne profilate; b " cua " cu bârne profilate; b " cu

  dornuri pentru mpiedicarea deplasării laterale a grinzilor dornuri pentru mpiedicarea deplasării laterale a grinzilor 

  http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=pereti+din+barne&source=images&cd=&docid=Vlzu8x7KdjPRVM&tbnid=zO1wshj3Z6XCDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ecologichouse.ro/Detalii-exterioare.php&ei=PAc0UfPyEaeW0QWQ64HgCQ&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNG_aBBjnFmIf-T-S4YvA2j4VCKoLA&ust=1362450469026341

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  9/40

  b. Pe"e%! )u ')0elet d!n lemn  Sceletul Sceletul se e$ecută din lemn rotund sau ecarisat şi este alcătuit dinse e$ecută din lemn rotund sau ecarisat şi este alcătuit din

  elemente principale !erticale (stlpi) şi orizontaleelemente principale !erticale (stlpi) şi orizontale (rigle), rigidizate prin rigle intermediare respecti! diagonale.(rigle), rigidizate prin rigle intermediare respecti! diagonale.

  "e sceletul de rezistenta se fi$eaza elementele de finisaj (încidere)"e sceletul de rezistenta se fi$eaza elementele de finisaj (încidere) şişi umplutura:umplutura:

  ## scnduri sau dulapi alăturaţi sau îmbinaţi în lambă şi uluc fi$aţi pe sceletul de rezistenţă şi la interiorscnduri sau dulapi alăturaţi sau îmbinaţi în lambă şi uluc fi$aţi pe sceletul de rezistenţă şi la interior

  umplutură termoizolantă sau fonoizolantăumplutură termoizolantă sau fonoizolantă..

  aa

  bb  

  cc

    Structuri de rezistenţă cu schelet portant Structuri de rezistenţă cu schelet portant  : a - cu montanţi amplasaţi la distanţe reduse; b - cu diagonale de contravântuire: a - cu montanţi amplasaţi la distanţe reduse; b - cu diagonale de contravântuire

  continue pe un nivel; c - cu diagonale de contravântuire n #!continue pe un nivel; c - cu diagonale de contravântuire n #!

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  10/40

  http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=panou+prefabricat+lemn&source=images&cd=&docid=LXh8Jzq6NtZcMM&tbnid=y_0J3QS0U16UyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.case-ecologice.eu/produse/constructii-pe-structura-din-lemn&ei=6wo0UcO7Gcmn0QWs3oHgCA&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNGnKmMnoeyJb4Rz932GYK4TJG-pWA&ust=1362451345572959

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  11/40

  c.c. Pe"et! d!n $an&u"! $"e1ab"!)ate d!n lemnPe"et! d!n $an&u"! $"e1ab"!)ate d!n lemn

  Structura de bază a panourilor este realizată din:Structura de bază a panourilor este realizată din:

  •• cadru de lemn, dispus la interior, alcătuit dincadru de lemn, dispus la interior, alcătuit din::

  # montanţi dispuşi la distanţe de 01231 cm;# montanţi dispuşi la distanţe de 01231 cm;

  # rigle amplasate la partea superioară şi la cea inferioară;# rigle amplasate la partea superioară şi la cea inferioară;

  # rigle intermediare pentru rigidizarea montanţilor şi pentru delimitarea golurilor de uşi şi ferestre;# rigle intermediare pentru rigidizarea montanţilor şi pentru delimitarea golurilor de uşi şi ferestre;

  # diagonale de contra!ntuire;# diagonale de contra!ntuire;

  •• feţe portante sau neportante alcătuite dinfeţe portante sau neportante alcătuite din::

  # scnduri în grosime minimă de 4,4 cm dispuse longitudinal şi trans!ersal (perpendicular pe cele două# scnduri în grosime minimă de 4,4 cm dispuse longitudinal şi trans!ersal (perpendicular pe cele două

  feţe ale panoului);feţe ale panoului);# placaj de construcţie în grosime de 51254 mm;# placaj de construcţie în grosime de 51254 mm;

  # plăci din fibre de lemn ("+-) în grosime de 54 mm, încleiate cu răşini epo$idice, rezistente la umiditate;# plăci din fibre de lemn ("+-) în grosime de 54 mm, încleiate cu răşini epo$idice, rezistente la umiditate;# plăci din 6S7;# plăci din 6S7;# plăci din gips#carton în grosime de 51 mm;# plăci din gips#carton în grosime de 51 mm;# combinaţii ale materialelor prezentate, dispuse diferenţiat pe cele două feţe.# combinaţii ale materialelor prezentate, dispuse diferenţiat pe cele două feţe.

  *lementele componente ale cadrului interior sunt asamblate prin cuie, prin încleiere sau cu plăcuţe*lementele componente ale cadrului interior sunt asamblate prin cuie, prin încleiere sau cu plăcuţemulticuie.multicuie.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  12/40

  http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=pereti+lemn+panouri&source=images&cd=&docid=qPlPaZLtcm4GEM&tbnid=ak9lHhxb3-vN4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bona-dea.ro/constructii-din-lemn-case-mansarde-etc/constructii-case-din-lemn.html&ei=lQk0UdTMM6ms0QWN-YDQAw&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNGzGMtGcyMtXV06wimzAKUImSbIKA&ust=1362451074848941http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=panou+prefabricat+lemn&source=images&cd=&cad=rja&docid=q9prfMw7JT0ooM&tbnid=JEedAr_WBQ8CnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mastercon.ro/suntem-producatori.html&ei=gQs0UeuoE4iO0AXO6IGgBw&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNGnKmMnoeyJb4Rz932GYK4TJG-pWA&ust=1362451345572959

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  13/40

    2.2.  PERETI REALI3ATI PRIN 3IDIREPERETI REALI3ATI PRIN 3IDIRE

  a.a. Al)atu!"ea z!da"!!l&"Al)atu!"ea z!da"!!l&"

  8idaria este unul din cele mai !eci materiale de constructie si a fost utilizata pentru realizarea fundatiilor,8idaria este unul din cele mai !eci materiale de constructie si a fost utilizata pentru realizarea fundatiilor,

  peretilor, planseelor. 9n prezent se foloseste mai ales la e$ecutia peretilor datorita rezistentei la compresiuneperetilor, planseelor. 9n prezent se foloseste mai ales la e$ecutia peretilor datorita rezistentei la compresiune

  relati! mare pe care o are si a rezistentelor foarte mici la întindere, înco!oiere si forfecare.relati! mare pe care o are si a rezistentelor foarte mici la întindere, înco!oiere si forfecare. 8idaria este un8idaria este un

  material compus, alcatuit din blocuri (corpuri) de zidarie din piatra naturala sau artificiala, asezate dupa anumitematerial compus, alcatuit din blocuri (corpuri) de zidarie din piatra naturala sau artificiala, asezate dupa anumite

  reguli constructi!e (reguli de tesere), legate între ele prin mortar sau legaturi metalice.reguli constructi!e (reguli de tesere), legate între ele prin mortar sau legaturi metalice.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  14/40

  Elementele constitutiveElementele constitutive ale zidariei sunt:ale zidariei sunt:

  # bl&)u"!le# bl&)u"!le (corpurile sau pietrele), care pot fi din piatra naturala (bruta, cioplita sau prelucrata), piatra(corpurile sau pietrele), care pot fi din piatra naturala (bruta, cioplita sau prelucrata), piatra

  artificiala arsa (materiale ceramice) sau piatra artificiala nearsa (beton, beton celular autocla!izat sau lut);artificiala arsa (materiale ceramice) sau piatra artificiala nearsa (beton, beton celular autocla!izat sau lut);

  # mate"!ale de le4atu"a # mate"!ale de le4atu"a , care pot fi mortare, legaturi metalice (agrafe, scoabe, dornuri, placute metalice în, care pot fi mortare, legaturi metalice (agrafe, scoabe, dornuri, placute metalice în

  coada de rndunica), adezi!i sintetici.coada de rndunica), adezi!i sintetici.

  Cla'!1!)a"ea z!da"!!l&"Cla'!1!)a"ea z!da"!!l&" se face dupa natura materialelor utilizate, modul de alcatuire si natura solicitarii.se face dupa natura materialelor utilizate, modul de alcatuire si natura solicitarii.

  upaupa natura materialelor natura materialelor  utilizate, elementele de constructie se pot realiza din:utilizate, elementele de constructie se pot realiza din:# zidarii din# zidarii din $!at"a natu"ala $!at"a natu"ala  ;;

  # zidarii din# zidarii din )a"am!z! 'au bl&)u"! d!n $!at"a a"t!1!)!ala )a"am!z! 'au bl&)u"! d!n $!at"a a"t!1!)!ala ..

  upaupa modul de alcatuiremodul de alcatuire, elementele de constructie pot fi realizate din:, elementele de constructie pot fi realizate din:

  ## z!da"!! '!m$lez!da"!! '!m$le, alcatuite numai dintr#un singur tip de bloc de zidarie;, alcatuite numai dintr#un singur tip de bloc de zidarie;

  ## z!da"!! m!tez!da"!! m!te, realizate din doua, rareori din mai multe tipuri de pietre;, realizate din doua, rareori din mai multe tipuri de pietre;

  ## z!da"!! a"matez!da"!! a"mate, realizate prin înglobarea în rosturile orizontale si !erticale sau în golurile blocurilor, realizate prin înglobarea în rosturile orizontale si !erticale sau în golurile blocurilor

  a unei armaturi uniform repartizata ;a unei armaturi uniform repartizata ;

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  15/40

  ## z!da"!! )&m$leez!da"!! )&m$lee, realizata prin asocierea zidariei cu elemente din beton armat turnate monolit, realizata prin asocierea zidariei cu elemente din beton armat turnate monolit

  (stlpisori, centuri, buiandrugi). aca elementele de beton (stlpisorii si centurile) alcatuiesc contururi încise(stlpisori, centuri, buiandrugi). aca elementele de beton (stlpisorii si centurile) alcatuiesc contururi încise

  ce includ panouri de zidarie formeaza un ansamblu comple$ ce poarta denumirea de zidarie înramata.ce includ panouri de zidarie formeaza un ansamblu comple$ ce poarta denumirea de zidarie înramata.

   

   g. g.

  a!a!  $idarie simpla $idarie simpla

  b!b!  $idarie mixta din caramida si blocuri  $idarie mixta din caramida si blocuri 

  c!c!  $idarie mixta din piatra bruta si caramida $idarie mixta din piatra bruta si caramida

  d!d!  $idarie mixta cu beton armat monolit  $idarie mixta cu beton armat monolit 

  e!e!  $idarie cu $idarie cu zidarie cu armatura dispusa n golurile blocurilor; zidarie cu armatura dispusa n golurile blocurilor;

  f! $idarie cu armatura dispusa n rosturile orizonale;f! $idarie cu armatura dispusa n rosturile orizonale;

  g! $idarie complexa!g! $idarie complexa!

  5 zidarie de fatada; 4 zidarie din blocuri mici; ancore5 zidarie de fatada; 4 zidarie din blocuri mici; ancoremetalice; zidarie din piatra bruta; 0 beton armat monolitmetalice; zidarie din piatra bruta; 0 beton armat monolit

  e) f)e) f)

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  16/40

  b. 3!da"!! d!n $!et"e a"t!1!)!aleb. 3!da"!! d!n $!et"e a"t!1!)!ale

  "ietrele artificiale pot fi fabricate ca:"ietrele artificiale pot fi fabricate ca: pietre arse sau pietre nearsepietre arse sau pietre nearse..

  in categoriain categoria $!et"ele a"t!1!)!ale a"'e$!et"ele a"t!1!)!ale a"'e fac parte cărămizile pline, cărămizile şifac parte cărămizile pline, cărămizile şi  blocurile ceramice cu goluriblocurile ceramice cu goluri

  !erticale şi blocurile ceramice cu goluri orizontale.!erticale şi blocurile ceramice cu goluri orizontale.

  iinn categoriacategoria $!et"el&" a"t!1!)!ale nea"'e$!et"el&" a"t!1!)!ale nea"'e cele mai uzuale sunt blocurile de zidărie din beton cu agregatecele mai uzuale sunt blocurile de zidărie din beton cu agregate

  obişnuite, blocurile din beton celular autocla!izatobişnuite, blocurile din beton celular autocla!izat (7

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  17/40

  # caramizi pline# caramizi pline PPresateresate:: 41=550=3 mm;41=550=3 mm;

  # caramizi cu goluri !erticale# caramizi cu goluri !erticale 5656:: 41=550=>> mm;41=550=>> mm; 41=550=>> mm;41=550=>> mm;

    4?1=550=5> mm;  4?1=550=5> mm; 4?1=550=5> mm.4?1=550=5> mm.

  # beton celular autocla!izat# beton celular autocla!izat CACA 311 (011)=41=411 mm pentru interior;311 (011)=41=411 mm pentru interior;

    311 (011)=4?1=41 mm pentru e$terior.  311 (011)=4?1=41 mm pentru e$terior.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  18/40

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  19/40

  )-. Pe"e%! d!n z!dă"!e '!m$lă de )ă"ăm!dă $l!nă 8! )u 4&lu"! /e"t!)ale)-. Pe"e%! d!n z!dă"!e '!m$lă de )ă"ăm!dă $l!nă 8! )u 4&lu"! /e"t!)ale 9 P"!n)!$!! 4ene"ale9 P"!n)!$!! 4ene"ale

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  20/40

  8idă8idăria din cria din căărrăămidmidăă plinplinăă sau csau cu goluri !erticale este folositău goluri !erticale este folosită curent la noi încurent la noi în tarătară pentru realpentru realizareaizarea

  pereţilor portanţi la clădiri cu regim de î  pereţilor portanţi la clădiri cu regim de î  nalnalţţime redus, ma$im " @ *.ime redus, ma$im " @ *.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  21/40

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  22/40

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  23/40

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  24/40

  :.PERETI REALI3ATI PRIN TURNARE

    a.a. PERETI DIN ETON ARAT ONOLITPERETI DIN ETON ARAT ONOLIT

  A/anta;eA/anta;e

  # durabilitate mare;# durabilitate mare;

  ## capacitate portantă mare,capacitate portantă mare, ceea ce permite utilizarea lorceea ce permite utilizarea lor la clădiri cu multela clădiri cu multe ni!eluri;ni!eluri;

  ##  îmbinările monolite dintre pereţii longitudinali şi cei trans!ersali, precum şi îmbinările monolite dintre pereţii longitudinali şi cei trans!ersali, precum şi dintredintre pereţi şi planşee,pereţi şi planşee,

  asigură conlucrarea spaţială a structurii clădiriiasigură conlucrarea spaţială a structurii clădirii;;

  ## tenologia de e$ecuţie printenologia de e$ecuţie prin folosirea de cofraje metalice cu dimensiuni marifolosirea de cofraje metalice cu dimensiuni mari permite realizarea lor maipermite realizarea lor mairapidă dect a pereţilor din zidărie,rapidă dect a pereţilor din zidărie, realizndu#se orealizndu#se o producti!itate bună în e$ecuţie;producti!itate bună în e$ecuţie;

  # se pot realiza diferite forme si grosimi de elemente;# se pot realiza diferite forme si grosimi de elemente;

  ## la turnare rezultă suprafeţe netede, pentru finisaje utilizndula turnare rezultă suprafeţe netede, pentru finisaje utilizndu#se tencuieli#se tencuieli subţiri.subţiri.

  Se realiSe realizează prin turnarea betonului la faţa loculuizează prin turnarea betonului la faţa locului  în cofraje de in!entar, în cofraje de in!entar, glisante,glisante,

  metalice plane sau spatiale. "ereţii sunt legaţi monolit între ei şimetalice plane sau spatiale. "ereţii sunt legaţi monolit între ei şi  formează structuraformează structura

  de rezistenţă a clădirii, denumită şi structură cu pereti structurali dinde rezistenţă a clădirii, denumită şi structură cu pereti structurali din beton armat.beton armat.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  25/40

  Deza/anta;eDeza/anta;e

  ## rezistenţă termică foarte mică (la grosimea de 50 cm realizează sub 51Arezistenţă termică foarte mică (la grosimea de 50 cm realizează sub 51A din redin rezistenţa termicăzistenţa termică

  necesarănecesară), ceea ce necesit), ceea ce necesităă practic, asigurarea repractic, asigurarea rezistenţeizistenţei termice prin pre!ederea unui strat termoizolant;termice prin pre!ederea unui strat termoizolant;

  ## tenologia de e$ecuţie dificilă în perioadele foarte calde sau reci ale anului;tenologia de e$ecuţie dificilă în perioadele foarte calde sau reci ale anului;

  ## necesită un consum mare de materiale (ciment, oţel, cofraje) şi manoperă calificatănecesită un consum mare de materiale (ciment, oţel, cofraje) şi manoperă calificată..

  Al)ătu!"ea $e"e%!l&"Al)ătu!"ea $e"e%!l&"

  +!nd în !edere func+!nd în !edere funcţiunile distincte ale pereţţiunile distincte ale pereţilor e$terioriilor e$teriori şşi interior,i interior, structura acestora diferă esenţstructura acestora diferă esenţial.ial."ereţii interiori se realizează dintr"ereţii interiori se realizează dintr #un singur strat, cu grosimea#un singur strat, cu grosimea determinatădeterminată din condidin condiţiile impuse de stărileţiile impuse de stările

  limită ultime de rezistenţă şi stabilitate,limită ultime de rezistenţă şi stabilitate, de izolarede izolare fonică şi de rezemarea planşeelor, lundufonică şi de rezemarea planşeelor, lundu#se egal#se egală cu celă cu cel

  puţin 5puţin 50 (41) cm.0 (41) cm.

  "ereţii e$teriori se realizează în două sau trei straturi,"ereţii e$teriori se realizează în două sau trei straturi,  în care fiecare strat în care fiecare strat participă la realizarea funcţiuniiparticipă la realizarea funcţiunii

  comple$e a peretelui e$terior în raport cucomple$e a peretelui e$terior în raport cu proprietăţileproprietăţile sale.sale.

  St"u)tu"! d!n d&uă 't"atu"!St"u)tu"! d!n d&uă 't"atu"!, unul din, unul din straturi a!nd funcţiunea portantă şi celălalt de izolare termică.straturi a!nd funcţiunea portantă şi celălalt de izolare termică.

  Soluţia cea mai folosită este aceea în careSoluţia cea mai folosită este aceea în care stratulstratul  portantportant este poziţionat la interior şi cel termoizolant laeste poziţionat la interior şi cel termoizolant la

  e$teriore$terior,, datorită attdatorită att a!antajela!antajelor de e$ecuţie, ct şi a celor de comportare igrotermică.or de e$ecuţie, ct şi a celor de comportare igrotermică.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  26/40

  St"u)tu"a d!n t"e! 't"atu"!St"u)tu"a d!n t"e! 't"atu"!, tip sand!iş, stratul al treilea a!nd funcţiunea principală de protecţie a stratului, tip sand!iş, stratul al treilea a!nd funcţiunea principală de protecţie a stratului

  termoizolanttermoizolant..

  /rosimea stratului portant rezultă din calculul de rezistenţă şi stabilitate şi !a fi de minim 50 cm. /rosimea/rosimea stratului portant rezultă din calculul de rezistenţă şi stabilitate şi !a fi de minim 50 cm. /rosimea

  stratului termoizolant rezultă în urma dimensionării termice, fiind în funcţie de zona climatică unde estestratului termoizolant rezultă în urma dimensionării termice, fiind în funcţie de zona climatică unde este

  amplasată clădirea, cerinţele de confort interior şi de materialul utilizat.amplasată clădirea, cerinţele de confort interior şi de materialul utilizat.

  /rosimea stratului de/rosimea stratului de protecţie este cuprinsă între 0protecţie este cuprinsă între 0 # B cm.# B cm. 

  Soluţii constructive la pereţi exteriori din beton armat monolit Soluţii constructive la pereţi exteriori din beton armat monolit 

  a; b "a; b " n două straturi' cu stratuln două straturi' cu stratul termoizolant la interior' respectiv la exterior;termoizolant la interior' respectiv la exterior;

  c; d " n trei straturi' cu stratul portant la exterior' respectiv la interior;c; d " n trei straturi' cu stratul portant la exterior' respectiv la interior;

  (" strat portant; ) " strat termoizolant; * "(" strat portant; ) " strat termoizolant; * " strat de protecţie; +strat de protecţie; + " " barieră de vapori barieră de vapori !!

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  27/40

  Elemente de a"ma"e a $e"et!l&" d!n bet&n a"mat m&n&l!tElemente de a"ma"e a  $e"et!l&" d!n bet&n a"mat m&n&l!t

  *$tremitatile unui perete structural din beton armat monolit sunt supuse în general unor eforturi mai mari*$tremitatile unui perete structural din beton armat monolit sunt supuse în general unor eforturi mai mari

  (din compresiune e$centrica), astfel înct se recomanda intarirea lor prin îngrosari locale ale sectiunii ((din compresiune e$centrica), astfel înct se recomanda intarirea lor prin îngrosari locale ale sectiunii (bulbi bulbi ))

  sau prin mentinerea dimensiunilor sectiunii dar cu o armare suplimentara a zonei.sau prin mentinerea dimensiunilor sectiunii dar cu o armare suplimentara a zonei.

  +rmatura unei diafragme se diferentiaza în doua categorii:+rmatura unei diafragme se diferentiaza în doua categorii:

  # armaturi în inima diafragmei (în cmp) alcatuita din doua plase din bare independente sau plase sudate,# armaturi în inima diafragmei (în cmp) alcatuita din doua plase din bare independente sau plase sudate,

  dispuse paralel în imediata !ecinatate a celor doua fete ale peretelui la circa 5,0 cm de acestea;dispuse paralel în imediata !ecinatate a celor doua fete ale peretelui la circa 5,0 cm de acestea;

  # armaturi în e$tremitatile peretelui (bulbi).# armaturi în e$tremitatile peretelui (bulbi).

   %rmarea de rezistenta a peretilor la ramificatii  %rmarea de rezistenta a peretilor la ramificatii 

  http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=armare+pereti++din+beton+armat&source=images&cd=&cad=rja&docid=lQTpSGVM8pHqkM&tbnid=guxPUHEvhD05rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.robotics.ucv.ro/flexform/aplicatii/ite/Giju%20Adriana%20-%20Liste%20HTML%20pentru%20lectia%20Tehnologie%20de%20executie%20a%20structurilor%20din%20zidarie/sdbam/pereti-din-beton-armat.html&ei=do1GUZSHHcXbPMP6geAC&bvm=bv.43828540,d.ZWU&psig=AFQjCNGmuaHlHA9dbTDsPrJyW7HdZks9Vw&ust=1363664625330962

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  28/40

   %rmarea de rezistenta a peretilor la intersectii  %rmarea de rezistenta a peretilor la intersectii 

  12Ř20Pc52

  12Ř20Pc52   2Ř12/15

  Pc52

  1215  16

  1516

  17

   %rmarea de rezistenta a unui perete independent  %rmarea de rezistenta a unui perete independent 

  http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=armare+pereti+structurali&source=images&cd=&docid=0PNFgzuXwANv5M&tbnid=LJssjbM0qmgYSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PREVEDERI-CONSTRUCTIVE44854.php&ei=E41GUfjrK87ZPdGMgJgN&bvm=bv.43828540,d.ZWU&psig=AFQjCNFWcusocuBTFC6aQL3negMvonh1CA&ust=1363664484803173

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  29/40

   

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  30/40

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  31/40

  "anourile se armează cu armături sub formă de plase, iar pe"anourile se armează cu armături sub formă de plase, iar pe contur suntcontur sunt pre!ăzute cu armături sub formăpre!ăzute cu armături sub formă

  de mustăţi sau bucle necesare pentru realizareade mustăţi sau bucle necesare pentru realizarea monolitizării.monolitizării. Fot pe contur sunt pre!ăzute praguri şi al!eoleFot pe contur sunt pre!ăzute praguri şi al!eole

  necesare pentrunecesare pentru preluarea eforturilor de lunecare.preluarea eforturilor de lunecare.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  32/40

  Pan&u"!le ma"! $ent"u $e"e%! ete"!&"!Pan&u"!le ma"! $ent"u $e"e%! ete"!&"! pot fi într#pot fi într#un singur strat, cu douăun singur strat, cu două straturi, sau tristrat.straturi, sau tristrat.

  Pan&u"!le d!nt"#un '!n4u" 't"atPan&u"!le d!nt"#un '!n4u" 't"at s#s#au realizat din betoane uşoare, cu rezistenţa la transfer termic maiau realizat din betoane uşoare, cu rezistenţa la transfer termic mai

  bună în comparaţie cu betoanele grele, rezultndbună în comparaţie cu betoanele grele, rezultnd grosimi de 1#1 cm. grosimi de 1#1 cm. upă creşterea e$igenţelor pri!indupă creşterea e$igenţelor pri!ind

  rezistenţa la transfer termic, acestea nu mai corespund (la grosimi menţionate).rezistenţa la transfer termic, acestea nu mai corespund (la grosimi menţionate).

  Pan&u"!le ma"! =n d&uă 't"atu"!Pan&u"!le ma"! =n d&uă 't"atu"! se pot realiza cu stratul de beton la interior sau la e$terior, cu o grosimese pot realiza cu stratul de beton la interior sau la e$terior, cu o grosime

  de 54#5 cm fiind strat portant.de 54#5 cm fiind strat portant.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  33/40

  Stratul termoizolantStratul termoizolant se poate realiza din plăci termoizolante (7

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  34/40

    C.C. PEREŢI PURTAŢI # NESTRUCTURALIPEREŢI PURTAŢI # NESTRUCTURALI

  "ereţii purtaţi pot fi interiori (cu rol de compartimentare interioară) sau"ereţii purtaţi pot fi interiori (cu rol de compartimentare interioară) sau e$teriori (cu rol de încidere).e$teriori (cu rol de încidere).

  Pe"e%!! $u"ta%! ete"!&"! (de =n)0!de"e* 'Pe"e%!! $u"ta%! ete"!&"! (de =n)0!de"e* 'e pot realiza astfel:e pot realiza astfel:# pere# pereţi din zidărieţi din zidărie ## se realizează din zidărie de cărămidă,se realizează din zidărie de cărămidă, blocuri saublocuri sau plăci din 7

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  35/40

   

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  36/40

  Pe"e%!! $u"ta%! !nte"!&"!Pe"e%!! $u"ta%! !nte"!&"! se pot realiza astfel:se pot realiza astfel:

  ## dindin zidărie de cărămidă plină sau cu goluri  zidărie de cărămidă plină sau cu goluri , cărămizile fiind aşezate pe cant sau pe lat (zidărie cu, cărămizile fiind aşezate pe cant sau pe lat (zidărie cu

  grosimea nominală de B,0 sau 54,0 cm);grosimea nominală de B,0 sau 54,0 cm);

  ## dindin fâşii prefabricat fâşii prefabricat e realizate din C!e realizate din C! ,, ipsosipsos (pline sau cu goluri), gips,(pline sau cu goluri), gips, betoane uşoare, lemn etc.,betoane uşoare, lemn etc.,

  lungimea fşiilor fiind egală cu înălţimea camerei;lungimea fşiilor fiind egală cu înălţimea camerei;

  ## dindin dale de sticlă presată dale de sticlă presată  (de tip Ge!ada), care oferă a!antajul unor pereţi(de tip Ge!ada), care oferă a!antajul unor pereţi translucizi;translucizi;

  # din# din profile verticale d  profile verticale d e sticlă translucidee sticlă translucide, în formă de H (profilit), care se pot dispune pe un rnd sau, în formă de H (profilit), care se pot dispune pe un rnd sau

  pe două rnduri (fono#termoizolatoare);pe două rnduri (fono#termoizolatoare);

  # din# din  produse superioare din lemn, din "!# sau "$# produse superioare din lemn, din "!# sau "$#, cu unul sau mai multe, cu unul sau mai multe straturi cu spaţii de aerstraturi cu spaţii de aer

   între ele sau cu spaţiul umplut cu !ată minerală etc; între ele sau cu spaţiul umplut cu !ată minerală etc;

  ## dindin materiale plasticemateriale plastice a!nd greutate proprie redusă, o bună izolare fonică.a!nd greutate proprie redusă, o bună izolare fonică.

  "ereţii purtaţi interiori se dispun direct pe planşeu înainte de realizarea pardoselii. *ste necesar ca"ereţii purtaţi interiori se dispun direct pe planşeu înainte de realizarea pardoselii. *ste necesar ca

  greutatea lor să fie ct mai mică: dacă este subgreutatea lor să fie ct mai mică: dacă este sub 1111 daGIm (un metru lungime, pe toată înălţimea ni!elului),daGIm (un metru lungime, pe toată înălţimea ni!elului),

  greutatea lor poate fi considerată, în mod simplificat, distribuită uniform pe întreaga tramă structurală pe caregreutatea lor poate fi considerată, în mod simplificat, distribuită uniform pe întreaga tramă structurală pe care

  sunt pre!ăzuţi, poziţia lor putnd fi oricnd modificată.sunt pre!ăzuţi, poziţia lor putnd fi oricnd modificată. -a greutăţi mai mari,-a greutăţi mai mari, popoziţia lor trebuie să fie fi$ă şiziţia lor trebuie să fie fi$ă şi

  planşeul se calculează pentru această situaţie.planşeul se calculează pentru această situaţie.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  37/40

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  38/40

  Pe"e%! )&"t!nă Pe"e%! )&"t!nă 

  Sunt pereţi uşori, neportanţi, care îmbracă clădirea în e$teriorul structurii de rezistenţă (de regulă, oSunt pereţi uşori, neportanţi, care îmbracă clădirea în e$teriorul structurii de rezistenţă (de regulă, o

  structură cu scelet) şi care pot să rezeme pe aceasta sau direct pe fundaţii, fiind doar ancorati de structura destructură cu scelet) şi care pot să rezeme pe aceasta sau direct pe fundaţii, fiind doar ancorati de structura de

  rezistenţă.rezistenţă.

  *lementele de rezisten*lementele de rezistenţă din care este alcătuit sceletul peretelui cortină sunt profile (speciale) metaliceţă din care este alcătuit sceletul peretelui cortină sunt profile (speciale) metalicelaminate sau ambutisate din oţel sau aluminiu în care se montează panouri opace sau !itrate. "anourile opacelaminate sau ambutisate din oţel sau aluminiu în care se montează panouri opace sau !itrate. "anourile opace

  sunt, de regulă,sunt, de regulă, panouri tip sandJic cu miez termoizolant.panouri tip sandJic cu miez termoizolant. "anourile !itrate pot fi din sticlă obişnuită, cu sticlă"anourile !itrate pot fi din sticlă obişnuită, cu sticlă

  termopan sau specială, simplă sau colorată.termopan sau specială, simplă sau colorată.

  Solutiile sunt catalogate ca fiind Kde firmaK sau specifice,Solutiile sunt catalogate ca fiind Kde firmaK sau specifice,

  fiecare producator elabornd un sistem propriu.fiecare producator elabornd un sistem propriu.

  Sistemul este unul comple$, compus din profile (sectiuni)Sistemul este unul comple$, compus din profile (sectiuni)

  specific di!erselor rezol!ari constructi!e (zone de cmpspecific di!erselor rezol!ari constructi!e (zone de cmp

  curent, zone de colt, zone de margine, zone situate la parteacurent, zone de colt, zone de margine, zone situate la partea

  inferioara a fatadei sau la partea superioara, elemente pentruinferioara a fatadei sau la partea superioara, elemente pentrurealizarea de ungiuri ascutite ori obtuze etc.), profile derealizarea de ungiuri ascutite ori obtuze etc.), profile de

  etansare (garnituri, bagete etc.), elemente de feronerie etc.etansare (garnituri, bagete etc.), elemente de feronerie etc.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  39/40

  Pe"et! d!n 4!$'#)a"t&nPe"et! d!n 4!$'#)a"t&n

  Sunt pereti ce au fete, placi din gips, prinse de un cadru metalic, din profile de tabla ambutisata, cu miezSunt pereti ce au fete, placi din gips, prinse de un cadru metalic, din profile de tabla ambutisata, cu miez

  din !ata minerala de mica densitate.din !ata minerala de mica densitate.

 • 8/16/2019 CURS 12 Pereti

  40/40

  "entru reducerea transmiterii att a zgomotului aerian prin cai colaterale ct si a zgomotului de impact,"entru reducerea transmiterii att a zgomotului aerian prin cai colaterale ct si a zgomotului de impact,

  peretele este KseparatK de elementele structurale printr#o banda elastica din cauciuc.peretele este KseparatK de elementele structurale printr#o banda elastica din cauciuc.

  Costurile rezultate între placile de gips sau de la intersectii, sunt mentinute încise prin utilizarea uneiCosturile rezultate între placile de gips sau de la intersectii, sunt mentinute încise prin utilizarea unei

  bande elastice autoadezi!e.bande elastice autoadezi!e.

  A/anta;ele '!'temulu!A/anta;ele '!'temulu!

  # montare I demontare rapida;# montare I demontare rapida;

  # sunt relati! usor de e$ecutat;# sunt relati! usor de e$ecutat;

  # nu genereaza mizerie;# nu genereaza mizerie;

  # pentru e$ecutare, nu necesita întreruperea acti!itatii din cladiri;# pentru e$ecutare, nu necesita întreruperea acti!itatii din cladiri;

  # permite realizarea relati! usor a peretilor cu forme curbe;# permite realizarea relati! usor a peretilor cu forme curbe;

  # permite mascarea elementelor de instalatii electrice, alimentari cu apa, canalizare etc. prin înglobarea în# permite mascarea elementelor de instalatii electrice, alimentari cu apa, canalizare etc. prin înglobarea în

  grosimea peretelui;grosimea peretelui;

  # placile de ipsos ofera o protectie buna contra actiunii focului;# placile de ipsos ofera o protectie buna contra actiunii focului;

  # ofera o protectie fonica foarte buna;# ofera o protectie fonica foarte buna;

  # permite corelarea cu alte elemente de constructie (pardoseli, ta!ane) e$ecutate cu acelasi sistem.# permite corelarea cu alte elemente de constructie (pardoseli, ta!ane) e$ecutate cu acelasi sistem.

  Deza/anta;ele '!'temulu!Deza/anta;ele '!'temulu!

  # ipsosul este un material greu reciclabil.# ipsosul este un material greu reciclabil.