Transcript
 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  1/14

  UNIVERSITATEA TEHNIC GH. ASACHI DIN IASIFACULTATEA DE CONSTRUCII I INSTALAIIMASTER: EVALUARE I ADMINISTRARE IMOBILIAR AN I

  MATERIALE COMPOZITE PENTRUCONSTRUC II

  1. Istoricul materialelor compozite;

  . Clasi!icarea materialelor compozite;

  ". Aplica ii ale materialelor compozite #$ co$struc ii ci%ile.

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  2/14

  1. Istoricul materialelor compozite

  tiin materialelor compozite !"#$t %in n&'&(itt& $n)# (t$%ii *$+ti%i('i!+in#&,!)#nin% %& + -!t$+ '" &+)##& '&(t)# &(t& ')*!+&/", ')n%iii+& %& )!#& 0n '#& '&(t&

  *ti+& t#&$i& (" -$n'i)n&1& ($nt (&2&, !#)!#i&t"i+& -i1i'&, '3i*i'&, *4n&ti'&, &+&'t#i'& 5i*&'ni'& ($nt in-+$&nt& %& ')*!tii+itt& 5i *)%$+ %& %i(!$n& &+&*&nt&+)# ')*!)n&nt&.E-)#t$+ )*&ni+)# %& 5tiin (& )#i&nt&1" '"t#& *ti+&+& n)i, 5i i*!+i'it ($!# t&3ni'i+)# %&!#&+$'##& 5i !#)i&'t#& n+iti'" &+&*&nt&+)# 'ti2& n&'&(#& !#&+$'#"#ii '&(t)#. St$%i$+ $n)#t&3n)+)4ii $ (')( + i2&+" '" '&(t& # !$t& -i !+i't& + ('#" in%$(t#i+" !&nt#$ 2nt6&+&&')n)*i'&, !-)#*n 5i (i*!+itt& !#)i&'t"#ii.

  Din !$n't %& 2&%& i(t)#i', ')n'&!t$+ %& material compozit&(t& -)#t& 2&'3i. 7n E4i!t$+nti' '"#"*i1i+& %& #4i+" $ 0nt"#it& '$ !i&8 + M$1&$+ B#itni' %in L)n%#, &(t& &/!$( $n 2(%& %&!)1it#& %in !i)% *)2in4i&ni+)# 9 %.H %& !& tit)#i$+ S')i&i, #&+i1t %int#;$n

  *ti+ -)#*t %in -i#" %& (ti'+" 0nt"#it" '$ ) #"5in", '&& '& # ')#&(!$n%& (t"1i$n$i compozit%& ti! r&'i$& epo(i)ic&0nt"#it" '$ !i*r& )e sticl&.

  7n (&')+$+ +

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  3/14

  *( 2)+$*i'" *i'" 0n #!)#t '$ *&t+&+& +compozitele cu r&'i$i epo(i)ice armate cu

  !i*re%& Si, B, C, $ *(" 2)+$*i'" ($ 4J'*8 #&1i(t&n + t#'i$n& (!)#it" R* compozitul ,e%lar#& R* %& %)$" )#i *i *#& %&'=t

  + (ti'+&i8 ')&-i'i&nt %& %i+t#& *i' 0n #!)#t '$ *&t+&+&8 #&1i(t&n + 5)' #i%i't"8 %$#i+itt& *#& 0n -$n'i)n#& 0n '&+&5i ')n%iii %& -$n'i)n#&, ?K4 %& &2+#

  0n+)'$i&5t& K4 %& )&+, + ) %$#t" &4+" %& -$n'i)n#&8 '!'itt& *#& %& *)#ti1#& 2i#ii+)#8 (i4$#n" *#& 0n -$n'i)n#& #$!& $n&i -i#& %int#;) !i&(" %incompozitn$ !#)%$'& )

  *)#(" %& #$!& !i&(&i, ' 0n '1$+ *ti+&+)# '+(i'&8 ')n($* &n&ti' ('"1$t + &+)##&, 0n ')*!#i& '$ *&t+&+& !&nt#$ )in&

  !)+i&ti+&n&i (& ')n($* K'+J'*, i# !&nt#$ )&+ ? K'+J'*8 #&1i(t&n" + ')#)1i$n&8

  (ti+itt& t*i'" 5i #&1i(t&n" *#& + t&*!t$# #i%i't" -i#&+& %& &2+#, t&-+)n,H-i+ ($nt (ti+& !=n" + )C, i# -i#&+& '*i'& ti! SiC, SiNi@, A+O ($nt (ti+&!=n" + ?@ )C )C.

  Mti+&+& ')*!)1it& $ -)(t ')n'&!$t& !&nt#$ 0n+)'$i, 0nt#;) !#)!)#i& t)t *i *#&,*ti+&+& t#%ii)n+& -)(& 5i n&-)(&, '#& ($nt '#'ti1t& %& $n&+& n&6$n($#i#&-it)#& + !-)#*n&+&, !#)'&%&&+& %& )in& 5i !#&+$'##&, 4#it&, *(&, ')*!+&/it"i4&)*&t#i'&, %)*&nii %& $ti+i1#& 5i ')(t$#i i*!)#tnt&.

  Materialele compozite sunt materiale cu proprieti anizotrope, formate din mai multe

  componente, a cror organizare i elaborare permit folosirea celor mai bune caracteristici ale

  componentelor.

  Din !$n't %& 2&%& t&3ni', n)i$n& %& *ti+& ')*!)1it& (& #&-" + *ti+&+&'#& !)(&%" $#*"t)#&+& !#)!#i&t"i:

  ($nt '#&t& #ti-i'i+, !#in ')*in#& %i-it&+)# ')*!)n&nt&8

  #&!#&1int" ) ')*in#& '&+ !$in %)$" *ti+& %&)(&it& %in !$n't %& 2&%& '3i*i', 0nt#& '#&&/i(t" ) ($!#-" %& (&!#i& %i(tin't"8

  !#&1int" !#)!#i&t"i !& '#& ni'i $n ')*!)n&nt +$t (&!#t n$ +& !)t& 2&.

  A2nt6$+ *6)#, &(&ni+ + ')*!)1it&+)# ')n(t" 0n !)(ii+itt& *)%$+"#ii !#)!#i&t"i+)# 5i)in& 0n '&(t -&+ $n&i 4*& -)#t& 2#it& %& *ti+&, '"#)# $ti+i1#& (& !)t& &/tin%& 0n !#)!&t)t& %)*&nii+& %& 'ti2itt& t&3ni'".

  >#'ti', *ti+&+& ')*!)1it& ($nt -)#*t& %int#;) *t#i'& !+(ti'", '*i'" ($*&t+i'" 5i &+&*&nt& %& #*#& #n-)#(ni, '#& ($nt %i(!$(& 0n *t#i'& 0n %i-it& !#)!)#ii 5i)#i&nt"#i. A#*"t$# ')n-" *ti+$+$i ')*!)1it ) #&1i(t&n" #i%i't" 5i #&!#&1int" &+&*&nt$+

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  4/14

  !#in'i!+ %& !#&+$#& (#'inii, i# *t#i'& #& #)+$+ %& *ti+ %& +&4"t$#" 0nt#& &+&*&nt&+& %*#& 5i *&%i$+ %& t#n(- + (#'inii &/ti)#& (!#& '&(t&.

  7n 4&n+, '&(t& %)$" -1& n$ #&'i)n&1" 0nt#& &+& 5i (& +&4 (t-&+ 0n'=t (" -i& int&$n -" %& '&++t" 0n ')n%iii+& $ti+i1"#i+)#.

  Mti+&+& ')*!)1it& !#&1int" ) (i& %& 2nt6& 0nt#& '#& (& *&ni)n&1":

  *(" 2)+$*i'" *i'" 0n #!)#t '$ *&t+&+& %& &/&*!+$ ')*!)1it&+& %in #"5ini &!)/i%i'*t& '$ -i#& %& (i+i'i$, )# 5i '#)n $ *(" 2)+$*i'" ($ K4J%*

  #&1i(t&n" *#& + t#'i$n& ')*!)1it$+ %&n$*it &2+#, !)+i* )#4ni' '$ -i#& %& #*i%&,#& ) #&1i(t&n" + t#'i$n& %& %)$" )#i *i *#& %&'=t (ti'+&i8

  ')&-i'i&nt %& %i+t#& -)#t& *i' 0n #!)#t '$ *&t+&+&8

  #&1i(t&n" + 5)' #i%i't"8

  %$#i+itt& #i%i't"

  '!'itt& *#& %& *)#ti1#& 2i#ii+)#8

  (i4$#n" *#& 0n -$n'i)n#& #$!& $n&i -i#& %int#;) !i&(" %in *ti+ ')*!)1it n$')n(tit$i& *)#(" %& #$!&8

  ')n($* &n&ti' ('"1$t 5i in(t+ii *i !$in ')(ti(it)#& 0n !#)'&($+ %& )in&, 0n #!)#t '$*&t+&+&8

  #&1i(t&n" '3i*i'" 5i #&1i(t&n" *#& + t&*!t$#i #i%i't& -i#&+& %& &2+#, t&-+)n 5i 3-i+!=n" + )C, i# -i#&+& '*i'& %& ti! SiC, SiN@, 5i A+O0nt#& ?@)C 5i )C.

  . Clasi!icarea materialelor compozite

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  5/14

  O '+(i-i'#& *i 4&n+ *ti+&+)# ')*!)1it&, '#& (& !#&1int" int#;$n *)% (int&ti',#& + 1 $ti+i1#& ')n')*it&nt %)$ '#itii (i n$*&: !#ti'$+#it"i+& 4&)*&t#i'& +&*ti+$+$i ')*!+&*&nt# (i *)%$+ %& )#i&nt#& '&(t$i in *t#i'& -i4.?.?.

  Fi4. ?. ? ; C+(i-i'#& *ti+&+)# ')*!)1it&

  O '+(i-i'#& -)#t& i*!)#tnt *ti+&+)# ')*!)1it& (& -'& 0n -$n'i& %& *)%$+ %&)#i&nt#& + -i#&+)#, *ti+&+& ')*!)1it& -iin% (t-&+ 4#$!t& 0n t#&i 't&4)#ii:

  ; *ti+& ')*!)1it& %$#i-i't& '$ -i#&8

  ; *ti+& ')*!)1it& %$#i-i't& '$ !#ti'$+& %i(!(&8

  ; *ti+ ')*!)1it& )in$t& !#in +*in#&(t#ti-i't&.

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  6/14

  Fi4. ?. ; Mti+& ')*!)1it&: #*t& '$ -i#&, %i(!(&, ' (t#ti-i't&

  R&!#&1&nt=n% '& *i '$n)('$t" 't&4)#i& 5i *#'=n% 0n'&!$t$+ -)+)(i#ii !& ('#"in%$(t#i+" n)i+)# *ti+&,compozitele '$!i*re($nt i*4int& *i +&( ($ -)#*" %& *t#i'i!+(ti'& !)+i*i'& #*t& '$ -i#& +$n4i %& (ti'+", '#& 2#&*& 0n%&+$n4t" 0n %&'&nii+& %& +*i6+)'$+2&'$+$i t#&'$t $ -)(t (in4$#$+ ti! %&compozite%& +#4" #&'$n)5t&. A5 (& &/!+i'"

  -!t$+ '", '3i# 5i 0n !#&1&nt, '&(t" '+(" %& *ti+& &(t& %&(& i%&nti-i't" 0n +itt$#" '$0n("5i n)i$n& %& compozit.

  >#in'i!i+, '$ '=t -i#&+& %& #*#& $ %i*&t#& *i *i'i, '$ t=t !#)!#i&t"i+& +)#*&'ni'& ($nt *i $n&, %&)#&'& ('%& !#)i+itt& %& !#ii& %&-&'t&+)# 0n *ti+$+ +)#,!#&'$* 5i *"#i*& !#)i+" '&(t)# %&-&'t&. Din '&(t *)ti2 (& !)t& (!$n& '" *)n)'#i(t+&+&-i+*&nt#& 3i(K&+& #&!#&1int" ) 't&4)#i& '$ t)t$+ (!&'i+" %& -i#&, 2=n% 5i !#)!#i&t"i-)#t& $n&.

  Clasi!icarea compozitelor cu !i*re

  C)n(i%t& 4+)+, !#in'i!+&+& 't&4)#ii %& ')*!)1it& #*t& '$ -i#& ($nt $#*"t)#&+& :

  1. Compozite cu matrice polimeric& %& )i'&i ($nt #"5ini t*)#i4i%& &!)/i%i'&, !)+ii*i%&($ !)+i&(ti'& ($ t*)!+(ti'&, #*t& '$ -i#& %& (ti'+", %& '#)n, %& )#($ #*i%i'& &2+#, '$ *)n)'#i(t+& '*i'& ($, *i #&'&nt, '$ -i#& *&t+i'&. S$nt -)+)(it&*i +&( 0n !+i'ii '#& i*!+i'" t&*!t$#i #&+ti2 6)(& %& +$'#$ 6$n4=n%, 0n *)%&/'&!i)n+, !&nt#$ t*)!+(ti'& -#i't& !#in in6&'i&, + ni2&+$+ */i* %& @C.

  . Compozite cu matrice metalic& '&+ *i -#&'2&nt (& 1&1" !& +i6& %& +$*ini$,*4n&1i$, titn ($ '$!#$, 0n '#& (& int#)%$' -i#& %& )#, %& '#)n 4#-it ($ '*i'& %&)i'&i %& +$*in" ($ '#$#" %& (i+i'i$. T&*!t$# %& +$'#$ $1$+ %& '&+ *$+t C $n$i(t-&+ %& ')*!)1it &(t& +i*itt" %& ni2&+$+ !$n't$+$i %& 0n*$i& ($ %& t)!i#& '#& '#'ti1&1"*ti+$+ *t#i'&i.

  D'" !+i'i 2$t" 0n 2&%& i*!+i'" t&*!t$#i *#i, t$n'i (& #&')*n%" -)+)(i#& '*t#i'& $n)# +i6& !& 1" %& ni'3&+ ($ $n)# ($!+i6&. D&12nt6$+ '&(t)# &(t& '" $4#&$t"i (!&'i-i'& *#i, %$'=n% + '#&5t& *(i2it"ii (t#$'t$#ii -in+&.

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  7/14

  ". Compozite cu matrice ceramic& $ -)(t %&12)+tt& 0n *)% (!&'i+ !&nt#$ !+i'ii+& '$t&*!t$#i -)#t& #i%i't& %& +$'#$ !&(t& ?C8 '&+& *i $ti+i1t& *ti+& %& 1" ($nt'#$# %& (i+i'i$ SiC, +$*in A+O 5i (ti'+, i# -i#&+& %& #*#& $1$+& ($nt t)t %& nt$#"'*i'" %& )i'&i ($ -)#*" %& -i#& %i(')ntin$&, -)#t& ('$#t&.

  -. Compozite car*o$/car*o$0 '$ *t#i'& %& '#)n ($ %& 4#-it 5i #*#& '$ -i#& ($&("t$#i %& -i#& %& 4#-it8 ($nt -)#t& ('$*!&, %# 5i in')*!#i+& '$ +t& *ti+& !#in#&1i(t&n + t&*!t$#i 0n+t& %& !=n" + C, '$!+t" '$ %&n(itt& *i'" 5i ')&-i'i&nt$+*i' %& %i+t#& t*i'".

  C&+& *i #"(!=n%it& ($nt ')*!)1it&+& #*t& '$ -i#& +$n4i %& )i'&i %in '#)n, )#,(ti'+", +$*in" ($ '#$#" %& (i+i'i$, '#& *i ($nt n$*it& 5i $ni%i#&'i)n+&. A'&(t& ($nt'#'ti1t& %& ) !$tni'" ni1)t#)!i& !#)!#i&t"i+)# -i1i');*&'ni'&, -iin% $5)# %& i*4int'" !#)!#i&t"i+& '&+& *i $n& (& #&+i1&1" !& %i#&'i #*"#ii.

  A+t& '#itii %& '+(i-i'#& *ti+&+)# ')*!)1it& ($nt:

  D$!" (t#& %& 4#&4#& *t#i'&i 5i *ti+$+$i %i(!(t:

  ')*!)1it& %& ti! +i'3i%;()+i% ($(!&n(ii, #)tin&8 ')*!)1it& %& ti! +i'3i%;+i'3i% &*$+(ii8 ')*!)1it& %& ti! 41;()+i% (t#$'t$#i P-4$#&, )%i(!(ii8 ')*!)1it& ()+i%;()+i% *&t+;'#)n, *&t+;-i#&, '#)n;'#)n, !)+i*-i#& &t'.

  D$!" ')n-i4$#i 4&)*&t#i'" *ti+$+$i ')*!+&*&nt#:

  ')*!)1it& '$ -i#& %i(')ntin$& -i#& ('$#t&, *)n) ($ *$+ti-$n'i)n+&8 ')*!)1it& '$ -i#& ')ntin$&8 ')*!)1it& '$ !#ti'$+& *#i 4#-it, )/i1i, nit #$n, '#)n, +i6& '&(t& 2=n%

  %i*&n(i$ni *i *#i %& ? Q* 5i %i-it& -)#*&: (-i'", !+t", &+i!()i%+", n&4$+t"8 ')*!)1it& '$ *i'#)!#ti'$+& + '#& *ti+$+ %i(!(t 0n *t#i'& #&!#&1int" ?;?, i#

  %i*&t#$+ *&%i$ + !#ti'$+&+)# n$ %&!"5&5t& %& #&4$+" ,? **8 ')*!)1it& +*&+#& (t#ti-i't&.

  ' D$!" *)%$+ %& %i(t#i$i& *ti+$+$i ')*!+&*&nt#:

  ')*!)1it& i1)t#)!&, '#& ')nin &+&*&nt& %i(!(& %& ti! !#ti'$+&, 4#n$+& *&t+i'& ($-i#& ('$#t&, $ni-)#* #&!#ti1t&8

  ')*!)1it& ni1)t#)!& '$ !#)!#i&t"i 2#ii+& '$ %i#&'i, + '#& *ti+$+

  ')*!+&*&nt# &(t& ($ -)#*" %& -i#& ')ntin$& in(ii, 0*!+&tit$#i, )#i&ntt&$ni%i#&'i)n+ 0n !+n ($ 0n (!i$ ($ -i#& ('$#t& #&!#ti1t& +ini#8

  ')*!)1it& (t#ti-i't&, 0n '1$+ '"#)# &+&*&nt&+& ')*!)n&nt& ($nt i%i*&n(i)n+&8

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  8/14

  ')*!)1it& '$ ) %i(t#i$i& %i#i6t" *ti+$+$i %i(!(t, )in$t& !#in ()+i%i-i'#&

  $ni%i#&'i)n+" ($ %&-)#*#& !+(ti'" + #&'&.

  % D$!" *)%$+ %& #&+i1#& ($!#-&&i %& ')nt't:

  ')*!)1it& int&4#t& '3i*i', + '#& int'i$ni+& %in ($!#- %& ')nt't ($nt %& nt$#"'3i*i'" 2it#)'*$+ 4* (i+i'i)(", *(&+& #&-#'t#& -)(-ti'&, '*&ii8

  ')*!)1it& )in$t& !#in 4#&4#&, + '#& !#&%)*in" -)#&+& %& %&1i$n& 5i ')&1i$n& 0nt#&

  ')*!)n&ni8 ')*!)1it& '$ #*$#" %i(!(", '#& ')n(t$ %int#;) *t#i'& #i4i%" '*i'" ($

  %&-)#*i+" *&t+&, +i6& !)+i*i, 0n '#& (& 0n4+)&1" *ti+$+ ')*!+&*&nt#,')n(tit$it %in -i#& ($ !#ti'$+&, -)#&+& %& +&4"t$#" -iin% %& nt$#" -i1i'" 5iJ($ '3i*i'".

  & D$!" *"#i*& *ti+$+$i ')*!+&*&nt#:

  *i'#)')*!)1it& + '#& *ti+$+ %i(!( &(t& + ('#" *i'#)(')!i'" ($ -)#* %& -i#&

  ')ntin$& +init& ($ 0*!+&tit&, -i#& ('$#t& +init& ($ n&+init&, (-i'&, !+t&,&+i!()i%+&, +t& ')n-i4$#ii, *i'#)!#ti'$+&, (t#$'t$#i +*&+#&, #&&+& (!i+&,')*!)n&nt& *$+ti!+&8

  *'#)')*!)1it&, 't&4)#i& 0n '#& (& 0n'%#&1" ')*!)1it&+& (t#ti-i't& *'#)(')!i',

  *ti+& ')!it&, *ti+& '$ &+&*&nt& %& #*#& + ('#" *'#).

  COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU I2RE

  I2RE UTILIZATE

  ')ntin$&, '=n% #!)#t$+ %int#& +$n4i*& + 5i %i*&t#$ % +J% ?8 %i(')ntin$&, '#& 0n -$n'i& %& %i*&n(i$ni (& '+(i-i'" 0n:

  ; !i*re lu$3i, + '#& +J% ?8

  ; !i*re scurte, + '#& +J% ?8

  ; !i*re !oarte scurte3i(K(.

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  9/14

  MATRICE UTILIZATE

  TERMORI4I5E: ; t&*!t$#" %& t)!i#& 6)("

  ; +&4"t$#i i#&2(ii+& t$#i i#&2(ii+&

  ; 0nt"#i#& !#in 0n'"+1i#& i !#&(#&, ($ '$ 4&ni %& 0nt"#i#&,($ !#in')*ini&

  ; n$ 05i !)t *)%i-i' -)#* !#in 0n'"+1i#& W (& %&4#%&1"

  E/:!)+i&(t, 2ini+&(t, &!)/i

  TERMOPLASTE: ; %&2in *)i '=n% ($nt 0n'"+1it& + t&*!t$#i #i%i't& i %&2in #i4i%&

  %$!" #"'i#& + t&*!t$#" *int"

  ; !)t -i 0n'"+1ii 5i #"'ii #&!&tt W !)t -i #&'i'+t&

  ; ti*! %& %&!)1it#& n&+i*itt, #&$ti+i1#&

  ; 2=(')1itt& *#& 2=(')1itt& *#& W 4#&$ %& ')*int '$-i#& ')ntin$& 4#&$ %& ')*int '$ -i#& ')ntin$&

  E/: !)+ii*i%& >A, !)+i'#)nii >C, !)+i&t($+-)n&+& >ES, !)+i&t&t'3&t)n>EE,!)+i&t'3&t)n >E, !)+i!#)!i+&n >>, !)+i!#)!i+&n($+-$# >>S.

  ". Aplica ii ale materialelor compozite #$ co$struc ii ci%ile

  C)n(t#$'i %& '+"%i#i 5i )i&'t& %& $1 '(ni': >n)$#i t*)i1)+nt&, !&i, #*& %&-&(t#&, t2n&, ')n%$'t&,')-#6&, )#n*&nt& !&nt#$ -%&, (t)+$#i, +*#i$#i, ')!i5$#i,&+&*&nt& %& i+$*int, i1)+ii, '"1i %& i&, +2)#&.

  >+n5&&+& %in Mti+& C)*!)1it&>+n5&&+& %in *ti+& ')*!)1it& &t)n #*t (& 1&1" !& ')*!)#t*&nt$+ int'ti2

  %int#& ')*!)n&nt&+& (t#$'t$#+& %& )&+ 5i &t)n $ti+i1t& 0n 2&%& )inii $n&i '=t *i $n&'#'ti(ti'i 0n'"#'#&;#&1i(t&n". C)*!)n&nt&+& !)t -i &+&*&nt& i1)+t& %i('#&t -)#*=n% ) !#t&

  (i(t&*$+$i (t#$'t$#+ %& !+n5&$.

  L&4"t$# %int#& '&+& %)$" *ti+& )&+ 5i &t)n 0n &+&*&nt&+& (t#$'t$#+& +& $n&i')n(t#$'ii %in *ti+& ')*!)1it& &(t& -)#t& i*!)#tnt". M$+t& ti!$#i %& &+&*&nt& %&int')n&'t#&, '$* # -i: )+$#i+& %& *#& #&1i(t&n", $+)n&+& %& )&+ !#&i$ ()+i'it#& %&-)#-&'#& '& (& %&12)+t" %&; +$n4$+ 5 n$*it&i int-&& )&+ &t)n. 7n -i4$# ?. (& !)t&)( (t#$'t$# $n$i !+n5&$ %in &t)n #*t 5i &+&*&nt&+& '& -)#*&1" '&(t" (t#$'t$#" X?Y.

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  10/14

  F)#* !+t-)#*&i ($ t+&i %& )&+ !#)-i+t& &(t& !#&+$t" %& &t)n$+ !#)(!"t, -)#*=n% $n')*!)n&nt int&4#+ '#& &(t& -)+)(it !#)!& &/'+$(i2 0nt#;) -)#*" ($ +t 0n (i(t&*&+& !+n5&&+)#%in &t)n #*t.

  C)*in#& $n$i (i(t&* %& ti!$+ 4#in%" '$ 1"#&+& '$ $n (i(t&* %& !+n5&$ '#& ("')nin" t+i$+ %in )&+ '$ !+' !#)!#i$;1i(" %& &t)n ')n%$'& + )in& $n$i (i(t&* &/t#&*

  %& &--i'i&nt %& !+n5&$Dt)#it" 4#&$t"ii #&%$(& *ti+$+$i 5i !)(ii+it"i+)# $5)#& %& (*+#&, n$*i !#in

  !#)'&%&& $('t&, &+&*&nt&+& %& ')n(t#$'i&, 0n (!&'i+ !+n5&&+& 5i '3i# '(& 0nt#&4i !#&-#i't&%in +&*n $ '$n)('$t ) %&12)+t#& %& *!+)#& 0n $+ti*ii ni .

  A(t-&+ %& '(& (;$ ')n(t#$it %& *i *$+i ni, *i +&( !&nt#$ #'*&nt&, %i*&n(i$ni+&%& 1" -iin% (tn%#%i1t& !&nt#$ '&(t& ti!$#i %& '+"%i#i. 7n -i4$# ?. (& !#&1int" ) '("*)%n" %in +&*n.

  Fi4. ?. St#$'t$# !+n&$+$i %in &t)n

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  11/14

  Fi4. ?.@ E/&*!+$ %& !+n&$ ')*int ')*!)1it '$ (t#$'t$#" 4#in%" '$ 1"#&+&V&%& 4&n+" V&%& (i*!+i-i't"

  ; CONSOLIDRI CU ESTURI UNI; SAU MULTI;DIRECIONALE, >RE;IM>REGNATESAU IM>REGNATE 7N TIM>UL A>LICRII

  ; CONSOLIDRI CU LAMELE CU >OSIBILITATEA DE >RECOM>RIMARE

  ; CONSOLIDRI CU ARMTURI COM>OZITE

  ; ARMAREA I >RECOM>RIMAREA ELEMENTELOR DE BETON CUARMTURICOM>OZITE

  ; >ANOURI SAND[ICH

  ; >ROFILE COM>OZITE

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  12/14

  TEHNOLOGIA DEZVOLTAT 7N \A>ONIA W ESTURI

  EURO>A W LAMELE

  LI>IREA COM>OZITELOR >E SU>RAFAA DIFERITELOR ELEMENTE

  ELEMENTE MATERIALE SOLICITARE

  ]GRINZI ]BETON ARMAT ]7NCOVOIERE

  ]ST^L>I ]CRMID ]FOR TIETOARE

  ]>EREI ]LEMN ]COM>RESIUNE

  ]OEL ] TORSIUNE

  ]>IATR

  CONSOLI56RI CU COMPOZITE7 E8EMPLE

  /ZI56RIE

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  13/14

  / CONSOLI5AREA UNOR 4RINZI LA ORECARE

  / CONSOLI5AREA UNOR PERE I I PLAN EE

 • 7/25/2019 Caracteristici materiale compozite

  14/14

  / CONSOLI5AREA UNOR ST6LPI