Zivot Bez Alkohola - Gustav Tobler

 • View
  43

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Zivot Bez Alkohola - Gustav Tobler

 • GUSTAV TOBLER

  IVOT BEZ ALKOHOLA

 • SADRAJ

  1. ALKOHOLIZAM PROBLEM .............................................................................................................................. 3 2. BLAGOSLOVEN E BITI PLOD TVOJE ZEMLJE .............................................................................................. 7 3. KAKO SU IZRAELCI IVELI OD PROIZVODA SVOJE ZEMLJE ......................................................................... 12 4. O UPOTREBI SOKA OD GROA .................................................................................................................. 16 5. DA LI JE VINO UVEK VINO? ......................................................................................................................... 25 6. RAZNI SVEDOCI IZ PROLIH VREMENA ....................................................................................................... 30 7. EKAR DA LI SE RADI O SILOVITOM PIU? .......................................................................................... 33 8. ZASTRAUJUI PRIMER IZ BIBLIJSKE ISTORIJE ............................................................................................. 40 9. SVEDOCI NAELNE VERNOSTI .................................................................................................................... 44 10. ULOGA VINA NA PRAZNIKU PASHE .......................................................................................................... 49 11. KOJU VRSTU VINA TREBA UPOTREBLJAVATI ZA SVETU VEERU? ........................................................... 53 12. VINO NA SVADBI U KANI .......................................................................................................................... 57 13. PIJ PO MALO VINA, ELUCA RADI SVOJEGA .......................................................................................... 62 14. I NE OPIJAJTE SE VINOM ......................................................................................................................... 66 15. DA LI SU KORINANI BILI PIJANI NA SVETIM VEERAMA? ...................................................................... 70 16. O POSLEDICAMA POGRENO SHVAENE SLOBODE .................................................................................. 73 17. TA ZNAI RE TREZAN? ....................................................................................................................... 78 18. BUDITE TREZNI I PAZITE! ...................................................................................................................... 84 19. OSTALI NOVOZAVETNI RAZLOZI ZA TREZVENOST .................................................................................. 90 20. SMEMO LI IZBEGAVATI GLAS ODGOVORNOSTI? ....................................................................................... 97 21. TRAE SE JUNACI! ................................................................................................................................... 102 22. DODATNA OBJANJENJA ......................................................................................................................... 107 23. POPISBIBLIJSKIH TEKSTOVA .................................................................................................................... 115

 • IVOT BEZ ALKOHOLA 1. ALKOHOLIZAM PROBLEM

  ~ 3 ~

  1. ALKOHOLIZAM PROBLEM

  U veini zemalja alkoholizam predstavlja teak problem. Ovo saznanje moe se lako potvrditi, ako pogledamo neke podatke. Posle pretraivanja slubenih dokumenata mogu se izneti vrlo zanimljive brojke o potronji alkohola u Zapadnoj Nemakoj i u vajcarskoj. Brojke nisu tako nove, ali su veoma znaajne. Godine 1971. u Zapadnoj Nemakoj i u Zapadnom Berlinu za alkohol je potroeno 27.584.006.000 nemakih maraka. Ni vajcarska ne zaostaje. Prema proceni Savezne statistike slube izdaci za alkoholna pia u 1970. godini dostiu skoro tri milijarde franaka. U Sjedinjenim Amerikim Dravama alkoholizam, prema miljenju vladinih slubenika, predstavlja zdravstveni problem broj jedan.

  Samo u vajcarskoj preko 10% mukaraca starih 20 i vie godina boluje od alkoholizma. Kada se govori o cirozi jetre kao posledici alkoholizma i porede godine 1933/1938. sa godinama 1966/1971. moe se zapaziti porast od 227%. U Sjedinjenim Dravama postoji devet miliona alkoholiara. Alkohol je tako postao glavni krivac za 25.000 poginulih i 200.000 povreenih u saobraajnim nesreama. I na ulicama evropskih drava alkohol je odneo mnogo ljudskih rtava.

  Savremena istraivanja otkrivaju porast alkoholizma meu omladinom. Brojke koje pristiu iz celog sveta daju sliku koju svaki prijatelj mladih mora da gleda sa dubokom zabrinutou. Ako je tana izreka da mladima pripada budunost, onda takva budunost moe da bude samo tamna. Ipak, da pogledamo najpre podatke iz nekih evropskih zemalja:

  Francuska: Godine 1971. prema jednom napisu u asopisu La Monde, 9% svih saobraajnih nesrea na putevima izazvali su mladi koji su bili pod uticajem alkohola.

  Nemaka: Od 600.000 alkoholiara u Nemakoj 50.000 su mladi, a veina od njih mlaa je od 17 godina.

  Engleska: Broj mladih koji su osuivani zbog pijanstva porastao je od 1958. do 1968. godine od pet na dvanaest hiljada.

  Maarska: U poreenju sa periodom od pre drugog svetskog rata, broj porodinih sukoba i samoubistava izazvanih alkoholom, udvostruio se. Broj mladih koji imaju udela u tome veoma se poveao.

  vajcarska: Broj mladia bolesnih od alkoholizma prijavljenih ustanovama za zbrinjavanje ugroenih od alkohola i socijalno-medicinsku slubu, veoma se poveava. Od 1965-1970. 24% novoprijavljenih bili su mladi od 30 godina.

  Utoliko je udnija opta ravnodunost najirih drutvenih krugova prema ovom problemu. U jednom predavanju na temu Pokret trezvenosti u orsokaku Paul Najdhart je izjavio: injenino stanje ne moe se osporiti; junaka vremena pokreta trezvenosti su prola! Dananji trezvenjaci vie ne daju svoj doprinos u prilog korienja neprevrelog voa. Umor i mirenje sa postojeim stanjem se ire... Ono to je pre pola veka jo bilo mogue, danas je potpuno nezamislivo: u ono vreme krvavi zloin jednog pijanice koji je pio samo liker od pelena, u vajcarskom narodu mogao je izazvati takav talas emocija, da je taj narod i protiv volje svojih vlasti mogao izdejstvovati zakonsku zabranu upotrebe likera od pelena. Poslednjih godina dogodilo se vie slinih nasilja od strane alkoholiara, javnost ih je jedva zapazila.

  Poznati asopis Hrianstvo danas iznosi slinu tvrdnju: Najtunija strana problema sastoji se u tome to praktino nita nije uinjeno za reenje tog pitanja. Izgleda da skoro niko o tome ne razmilja. Zato? Pogrean poklik prohibicije mnoge trezvenjake snage preveo je u odstupnicu i

 • IVOT BEZ ALKOHOLA 1. ALKOHOLIZAM PROBLEM

  ~ 4 ~

  otada se one vrte u krug. Posle ukidanja prohibicije, alkoholna pia dobila su vrloatraktivan i napadan ugled. Industrija godinje daje blizu 200 miliona dolara za reklamu u elji da toj slici da jo vie sjaja.

  Sve vei broj hriana, od kojih se veina i ne trudi da ispita tamnu stranu ove slike, miri se sa ovim prilikama.

  Neki uglavnom smatraju da je trezvenost ostatak stare kulture i neto to ovek bez ozbiljne tete moe ostaviti na stranu. Pojedini hriani usled drutvenog pritiska, linog ponosa, ili otpora, i sami poinju da ovako misle. Postoji izvesna privlanost u pozivu da se slome okovi tzv. zakonitosti, a i elja da okolina na njih ne gleda kao na zaostale, to bi se dogodilo kad bi bili u vezi sa bilo kakvim pokretom za borbu protiv alkoholizma. Jo ozbiljnije prilike nastaju kad hriani ponu da piju, da bi se rasteretili, zaboravili brige, ili pobegli od stvarnosti. Ameriki istraivai kau da oni koji piju da bi pobegli od stvarnosti, vrlo brzo zapadaju u jo vee tekoe.

  Meutim, ne postoji nikakav razlog za naputanje borbe i povlaenje. Ko vidi porast upotrebe alkohola, a time i porast alkoholizma, naroito kod mlade generacije, ko je video samo krajiak ove nevolje koju je alkoholizam doneo u veliki broj porodica, ko je spoznao kako alkohol nastoji da uniti i preplavi brane postavljene protiv poplave alkohola, taj odumiranje pokreta trezvenosti moe da posmatra samo sa velikim aljenjem i dubokom zabrinutou.

  Najpre moramo da sagledamo uzroke neodlunosti koja se javlja meu hrianima u borbi protiv poplave alkohola. U tome emo naii na problem da veini naklonjenih ljudi uopte nije jasno zbog ega smo prestali da upotrebljavamo najbolje oruje u borbi protiv neprijatelja koji je postao skoro svemoan. vie ne koristimo ovu pomo, jer se Sveto pismo sve vie upotrebljava za opravdavanje stava koji nam oduzima svaku odlunost.

  Da li Biblija zaista opravdava nau neodlunost i ravnodunost? Da li je biblijsko stanovite prema alkoholu zaista tako podeljeno, kao to se uglavnom tvrdi? Da li Biblija kad upotrebljava re vino uvek govori o prevrelom groanom soku, kako to danas razumemo? Ova pitanja se nameu i zahtevaju jasan odgovor.

  Kad uzmemo bilo koji od modernih prevoda Biblije i u njemu sretnemo re vino, teko se moemo snai, jer smo nauili da je vino prevreli sok od groa. Moe nam se zato dogoditi ono to je pre sto godina doiveo dr Norman Ker iz Londona. On pria da mu se mnogo puta dogodilo da mu je neki postojani, trezveni i obrazovani ateista ukazao na odreena mesta iz Svetog pisma, na kojima se hvali vino.

  Pa, zar ne vidite, objanjavao bi takav ovek, da se u Bibliji vino hvali. Zar moe jedna takva knjiga da bude istinita? Da li se ona zaista odlikuje boanskim nadahnuem, kad se u njoj hvali i slavi tenost koju kao ovek od nauke i prakse morate oznaiti kao otrov?

  Dr Ker se nije smeo, ali ta bismo mi sami odgovorili? Zar zaista ne stojimo pred veoma tekim problemom? Pre nego to budemo raspravljali o ovome pitanju, dozvolimo jednom obinom itaocu Biblije, ije nam ime nije poznato da nam kae ta je njemu zapalo za