of 32 /32
radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Zdravstveno vaspitawe - WordPress.com · 2014. 11. 19. · Moja porodica i ja 3 Rastem 4 [ta sve mogu, {ta sve umem 5 Moje novo dru{tvo 6 BRINEM O ZDRAVQU Moje zdravqe 7 Dom zdravqa

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zdravstveno vaspitawe - WordPress.com · 2014. 11. 19. · Moja porodica i ja 3 Rastem 4 [ta sve...

 • radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole

  Zdravstvenovaspitawe

 • OVO SAM JA Moja porodica i ja 3Rastem 4[ta sve mogu, {ta sve umem 5 Moje novo dru{tvo 6 BRINEM O ZDRAVQUMoje zdravqe 7Dom zdravqa 8-9Ko se sve brine o meni 10Opasnosti 11 Ko se pravilno obukao 12

  HIGIJENA^isto}a je pola zdravqa 13Kako se peru zubi 14-15Moja soba 16Moja u~ionica 17

  ZDRAVA HRANA Jedi pametno 18Zdrava hrana 19Idemo u prodavnicu 20-21Sastavi svoj jelovnik za jedan dan 22Zajedno za stolom 23Igrica 24-25

  IGRAM SE I RASTEMJedan moj dan 26Uredi svoj prostor za u~ewe 27Volim da se igram 28-29Ve`be za dobro jutro 30Zdrava diploma 31

  VODI^

  smisli i napi{i

  zadatak

  crtamo i bojimo

  pi{emo

  razgovaramo

  doma}i zadatak

  re{avamo

  istra`ujemo

 • OJA PORODICA I JA

  Nacrtaj sebe i svoju porodicu.

  OVO SAMJA

  Va`no je da se ~lanovi porodice vole i brinu jedni o drugima.

  3

  M

 • Kada sam se rodio imao sam kilograma.

  Bio sam duga~ak cm.

  ASTEM

  Pogledaj slike i ispri~aj kako se Toma mewao od ro|ewa do polaska u {kolu.

  Zamoli nekoga iz porodice da ovde opi{e dan kada su te iz porodili{ta doveli ku}i.

  OVO SAM

  JA

  4

  R

 • Pove`i linijama Sawu, Mi{u i Maju sa stvarima koje im pripadaju.Objasni {ta ume da uradi svako od wih.

  OVO SAMJATA SVE MOGU, [TA SVE UMEM

  OVO SAMJA

  5

  [

 • OJE NOVO DRU[TVO

  Posmatraj u~ionicu i |ake u woj. Ispri~aj kako se oni dru`e i {ta sve u~e u {koli. Objasni za{to je va`no imati dobrog druga ili drugaricu.

  OVO SAM

  JA

  6

  M

 • BRINEM O ZDRAVQUOJE ZDRAVQE

  Pogledaj slike i ispri~aj {ta dete radi kada je zdravo, a {ta kada je bolesno.

  I ti mo`e{ ne{to da u~ini{ za svoje zdravqe. Potrudi se: da pere{ ruke vodom i sapunomda pere{ zube posle jelada se obu~e{ i obuje{ u skladu s vremenskim prilikamada jede{ zdravu hranu i pije{ dovoqno te~nostida dovoqno vremena provodi{ u prirodi i da se odmara{

  7

  M

 • OM ZDRAVQA

  Seti se jednog sistematskog pregleda na kojem si bio u domu zdravqa. Kako je izgledao taj pregled?Pog;edaj slike i ispri~aj {ta sve na wima vidi{.

  BRINEM

  O ZDRA

  VQU

  Odgovaraju}a visina i te`ina pokazuju da

  raste{ zdravo i da se pravilno razvija{.

  Ako ima{ ravna stopala, postoje ve`be koje ti mogu pomo}i

  8

  D

 • Ako ne vidi{ dobro nao~are }e

  ti pomio}ida vidi{ boqe.

  Da bi ki~ma bila prava va`no je

  da pravilno sedi{ i hoda{

  Vakcina te {titi od raznih bolesti.

  Proteza mo`e da ti pomogne ako ti zubi nepravilno rastu.

  9

 • Kada te ne{to boli, kada se ose}a{ lo{e ili se brine{ zbog nekog problema, obavezno se obrati nekom odraslom i zatra`i pomo}.

  O SE SVE BRINE O MENI

  Mi te najvi{e volimo i brinemo o tebi.

  Kada su tata i mama zauzeti, do|i kod nas.

  Kada si u {koli, za svaki problem obrati se meni.

  Kod mene dolazi{ na sistematski pregled.

  Do|i kod mene kada te zaboli zub.

  Ako ne zna{ da pliva{, ja sam tu da ti pomognem.

  Kada ti je potrebna pomo} na ulici, obrati se meni.

  Ako primeti{ vatru ili dim, pozovi mene.

  Pove`i strelicama osobe sa slike sa re~enicama koje izgovaraju.

  BRINEM

  O ZDRA

  VQU

  Svaki problem }e{ lak{e re{iti uz ne~iju pomo}.

  10

  K

 • Izbegavaj opasne situacije. Ako je neko drugi u opasnosti potrudi se damu pomogne{

  Stara napu{tena zgrada nije sigurno mesto za igru.

  Igrawe {ibicama i petardama mo`e da bude opasno.

  Utika~i za struju nisu opasni.

  Mo`e{ da pegla{ kada ti roditeqi nisu kod ku}e.

  Pogledaj ove slike i za svaku re~enicu upi{i u kvadrati} sa strane (T) ta~no ili (N) neta~no.

  Ovde upi{i va`ne brojeve telefona.Neka ti u~iteqica pomogne u tome.

  BRINEM O ZDRAVQUPASNOSTI

  11

  O

  Ulicu ne treba prelaziti kada je upaqeno crveno svetlo na semaforu.

 • O SE PRAVILNO OBUKAO

  Proveri da li su se Ma{a, Sa{a i Steva pravilno obukli za izlazak napoqe. Pogledaj slike i ispri~aj {ta je svako od wih zaboravio kod ku}e.

  BRINEM

  O ZDRA

  VQU

  Nekada i ti zaboravi{ da skine{ jaknu kada je vru}ina ili da stavi{ kapu kada duva vetar. Trudi se da pre nego {to iza|e{ napoqe pogleda{ kakvo je vreme i pravilno se obu~e{.

  12

  K

 • ISTO]A JE POLA ZDRAVQA

  Oboj kru`i}e pored odgovora za koje misli{ da su ta~ni.Proveri sa u~iteqicom svoja re{ewa.

  HIGIJENA

  Nemoj da gricka{ nokte zato {to se ispod wih skupqa prqav{tina. Ako se unese u telo mo`e da izazove boledsti

  13

  ^

  Ruke treba prati

  pre i posle jela

  posle odlaska u toalet

  posle igrawa sa

  ku}nim qubimcem

  samo pre spavawa

  Treba se umivati

  svakog jutra i ve~eri

  samo kada po|em u goste

  kada mi je vru}ina

  kad me mama podseti

  Treba se tu{irati

  svake ve~eri

  leti kada su velike

  vru}ine

  samo za ro|endan

  jednom nedeqno

  Zube treba prati

  posle jela

  ujutru i uve~e

  pre odlaska kod zubara

  jednom nedeqno

 • HIGI

  JENA

  AKO SE PERU ZUBI

  Obavezno operi zube ujutru i uve~eRedovno pose}uj zubaraJedi puno vo}a i povr}a i ne preteruj sa slatki{imaTrudi se da hrana koju jede{ ne bude ni previ{e vru}a ni previ{e hladna

  14

  Pastu za zube nanesi na ~etkicu.

  Gorwe zube peri sa obe strane pokretom ~etkice

  nadole.

  Operi ~etkicu.Isperi usta vodom.Gorwu povr{inu zuba peri pokretom napred nazad.

  Dowe zube peri sa obe strane pokretom ~etkice

  nagore.

  KPotrudi se da pere{ zube posle svakog jela. Va`no je da koristi{ svoju i de~ju .

  Da bi tvoji bili zdravi i jaki redovno uzimaj tablete fluora.

  se peru pokretima „ki{a pada“ i „trava raste”.

 • pasta

  Upi{i znak (+) u kvadrati} ispod povr}a i slatki{a koje voli{ da jede{, a znak (-) ispod povr}a i slatki{a koje ne voli{ da jede{.Saberi broj pluseva za povr}e i za slatki{e.

  Povr}e je dobilo pluseva.

  Slatki{i su dobili pluseva.

  Prona|i u osmosmerci re~i koje stoje ispod slika.

  HIGIJENA

  P A S T A @ ^ HR Q I Q R ^ E JO F V A W M T E

  T D B J S A K RE U E O A D I DZ L P T X E C NA E I A | N A AL M } O Z U B I

  lep osmeh

  ~etkica

  proteza

  zubi

  zubar15

  Ako ima{ vi{e pluseva za povr}e – svaka ~ast, odli~no se hrani{ i ima}e{ zdrave zube!Ako ima{ vi{e pluseva za slatki{e – tvoji zubi mogu brzo da se pokvare – zato poseti zubara {to pre.

 • OJA SOBA

  [ta u ovoj sobi nije na svom mestu? Opi{i kako treba da izgleda uredna soba.Da li ti sam sre|uje{ svoju sobu? Opi{i kako to radi{. Ako nema{ svoju sobu da li poma`e{ u sre|ivawu neke druge?

  HIGI

  JENA

  16

  M

 • OJA U^IONICAHIGIJENA

  17

  M

  Pogledaj sliku i ispri~aj po ~emu se vidi da su u ovoj u~ionici neka deca neuredna.Ispri~aj koji je zadatak redara. Kako bi im ti pomogao?

 • ISHR

  ANA

  AZNOVRSNA HRANA

  Oboj zelenom bojom tablu pored grupe hrane koju naj~e{}e jede{, a crvenom bojom ono {to bi misli{ da bi trebalo da jede{ ~e{}e.

  Raznovrsna ishrana je neophodna za pravilan rast i razvoj. Zbog toga je va`no da svakog dana pojede{ neku od namirnica iz svake grupe sa ovog tawira.

  Ne quti se na svoje roditeqe zbog toga {to te ponekad teraju da jede{ i ono {to ne voli{ a zdravo je. Seti se da je to va`no za tvoje zdravqe.

  18

  R

 • ISHRANADRAVA HRANAZdrava hrana poma`e da tvoje telo bude zdravo, da ima{ dovoqno snage za igru i u~ewe, da se dobro ose}a{ i lepo izgleda{.

  Va`no je da u toku dana doru~kuje{, ru~a{, ve~era{ i dva puta u`ina{. Ne preska~i obroke i trudi se da jede{ u pribli`no isto vreme.

  Ovo je zdrava hrana koju bi trebalo da jede{ svakog dana.

  Ova hrana nije tako zdrava i treba je jesti umereno.

  Izbegavaj ovu hranu, jer ona nije zdrava.

  19

  Z

 • DEMO U PRODAVNICU

  U prodavnicu su stigle sve`e namirnice i treba ih smestiti u odgovaraju}e police. Oboj namirnice i u prazne kru`i}e upi{i broj police u koju bi tu namirnicu smestio.

  ISHR

  ANA

  MESO, RIBA I JAJA

  MLEKOI MLE^NI

  PROIZVODI

  20

  I

  1

  2

 • ISHRANA

  VO]E I POVR]E

  21

  @ITARICE

  3 4 5

 • OJ JELOVNIK ZA JEDAN DAN

  Zamisli da si {ef kuhiwe u ovom restoranu. Izaberi zdravu hranu sa stola i sastavi jelovnik za jedan dan (upi{i ili nacrtaj ono {to izabere{).

  ISHR

  ANA

  22

  M

 • AJEDNO ZA STOLOM

  Nacrtaj posu|e i pribor za jelo. Smisli i nacrtaj {ta ova porodica jede za ru~ak.

  ISHRANA

  Va`no je da dobro sa`va}e{ hranu zbog lak{eg varewa i pravilnog razvoja vilice i zuba.

  23

  Z

 • GRICAISHRA

  NA

  2. Zdrav doru~ak daje ti snagu.

  Idi 2 poqa napred.

  5. Pa`qivo pro~itaj {ta ti lekar savetujezdravqe 5+zdrava hranahigijenaodmor i u~eweigra i ve`bawepravilno dr`awe+ osmehzdravo odrastawe

  7. ^okolada za u`inu! U`as! Vrati se 1 poqe nazad.

  10. Vodi{ ra~una o higijeni.Bravo! Idi na slede}e poqe.

  12. Nepravilno sedi{. Vrlo lo{e! Vrati se kod lekara po savet.

  15. Odli~an izbor za ru~ak! Idi 3 poqa napred

  16. Lo{e odabran ru~ak! Vrati se 3 poqa nazad.

  Za igru su potrebni: kockica, pioni i dva igra~a.

  24

  I

 • 19. Pa`qivo pro~itaj {ta ti savetuje zubarzdravi zubimekana ~etkicade~ja pastazdrava hranado|i na kontroluza lep osmeh

  22. Igra{ se napoqu! Odli~no se ose}a{.

  i ska~e{ 3 poqa napred.

  24. Ceo dan igra{ igrice!Brzo tr~i napoqe! Vrati se 2 poqa nazad.

  26. Pokvaren zub! Vrati se kod zubarapo pomo} i savet.

  28. Zdrava u`ina poma`e

  da brzo uradi{ doma}iIdi 2 poqa napred.

  31. Kasno odlazi{ na spavawe! Vrati se 4 poqa nazad i dobro se naspavaj.

  33. Spasonosno prawe zuba pred spavawe.Idi 2 poqa napred.

  25

 • Razmisli i po redu upi{i brojeve u ku}ice pored slika.

  Ispri~aj {ta ti jo{ radi{ u toku dana.

  Va`no je da pravilno rasporedi{ vreme za sve svoje obaveze u toku dana.

  EDAN MOJ DANIGRA

  M SE

  I RAST

  EM

  Pre nego {to ode{ na spavawe spakuj kwige za {kolu.Neka te probude malo ranije pa }e{ imati dovoqno vremena da se spremi{.Kada ustane{, uradi nekoliko ve`bi. One }e ti pomo}i da se rasani{(na strani 31 pogledaj kako se rade neke jutarwe ve`be).

  26

  J

 • Ispri~aj kako izgleda tvoj prostor za u~ewe.

  IGRAM SE I RASTEMREDI SVOJ PROSTOR ZA U^EWE

  Radni sto i stolica treba da odgovaraju tvojoj visini. Prozor i lampa treba da budu sa tvoje leve strane ukoliko pi{e{ desnom rukom (a sa desne strane ako pi{e{ levom rukom). Kad u~i{ ili radi{ doma}i zadatak, ne treba da te ometaju televizor ili preglasna muzika.

  27

  Sedi pravilno – ispravi le|a i nasloni se. Stopala celom du`inom osloni na pod.Ruke osloni na sto.

  U

 • Ispri~aj koju igru ti najvi{e voli{ da igra{.

  Objasni kako se igra ta igra.

  Igrawe je zabavno i neophodno da bi se tvoje telo pravilno razvijalo.

  IGRAM

  SE

  I RAST

  EMOLIM DA SE IGRAM

  28

  V

 • Ako trenira{ neki sport, uvek ve`baj u prisustvu trenera ili instruktora.

  IGRAM SE I RASTEM

  29

 • 1. Lezite na le|a, okrenite glavu

  na desnu stranu i levom rukom

  blago pritisnite bradu uz rame.

  Zadr`ite se tako pet sekundi, a

  zatim se vratite u po~etni polo`aj.

  Isto uradite na levu stranu.

  Ponovite ve`bu dva puta na obe

  strane.

  2. Sedite na ivicu kreveta, pre-

  pletite prste i ruke polo`i na

  teme. Izdi`ite glavu pritiskaju}i

  je rukama, tako da osetite otpor.

  Zadr`ite se u ovom polo`aju pet

  sekundi. Ponovite ve`bu dva puta.

  3. Sedite na krevet, stavite

  ruke na ramena i kru`ite

  laktovima napred-gore-

  nazad-dole. Ponovite ve`bu

  tri puta.

  Isto uradite

  i u suprotnom smeru.

  4. Ustanite, prepletite prste i

  ruke stavite na teme. Sa izdahom

  ispru`ite ruke kao na slici i {to

  vi{e se istegnite. Ponovite ve`bu

  tri puta.

  5. Stanite uza zid. Polako se

  spu{tajte u ~u~aw, a zatim se

  podignite, nastoje}i da se {to

  vi{e istegnete uvis. Neka glava

  i le|a stalno dodiruju zid.

  Ponovite ve`bu tri puta.

  6. Ustanite, lagano se

  spu{tajte u vise}i polo`aj,

  kao na slici. Najpre spus-

  tite glavu, zatim vrat i

  ramena, pa gorwi i dowi

  deo le|a. Ostanite u tom

  polo`aju tri do pet sekun-

  di, a potom se spustite u

  ~u~aw. Iz ~u~wa se vratite

  u stoje}i polo`aj. Ponovite

  ve`bu tri puta.

  * Preuzeto iz kwige Vedrane Kurjan Manestar [email protected] ZAJEDNO, priru~nik za fizi~ku kulturu, Kreativni centar, Beograd 2005.

  IGRAM

  SE

  I RAST

  EM

  30

  [email protected] ZA DOBRO JUTROV

 • 31Diplomu dodequje u~iteq na kraju godine.

 • ZDRAVSTVENO VASPITAWEza prvi razred osnovne {koleprvo izdawe

  Jelena Ili}

  An|elka Ru`i}

  Du{an ^e`ek

  Prof. dr Gorica Sbutega Milo{evi}, Medicinski fakultet u Beogradu

  Vesna Joci}, profesor fizi~ke kulture, O[ „Mladost” na Novom Beogradu

  Mr Aleksandra Markovi}

  Jelena Reqi}

  Kreativni centar

  Gradi{tanska 8

  Beograd

  Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

  Slavica Markovi}

  Mr Qiqana Marinkovi}

  Publikum

  autori

  ilustrovao

  recenzenti

  lektor

  likovni urednik

  izdava~

  urednik

  za izdava~a

  {tampa