18
1 Закривен Носач од Лепено ламелирано дрво со променлива висина Pos A – Кровна покривка A.1. Анализа на товари: Сопствена тежина................................................. ..g=0,25kN/m 2 Снег................................................... .......................s=0,75kN/m 2 g=1,00kN/m 2 Ветер.................................................. ......................w 0 =0,70kN/m 2 C 1 =1,2sin α0,4=−0 , 11 C 2 0 , 30 W 1 =−0 , 11 0 , 70=−0 , 077 W 2 0 , 30 0 , 700 , 21 max W=0 , 133 kN / m 2 min W =0 , 287 kN / m 2 - Според g`=g+s=1,00kN/m 2 и растојание меѓу рожниците од 2,5m усвоен е соодветен профил според производителот. o Долен строј: TR/175/0,8mm o Горен строј: TR/200/0,7mm Поставена термоизолација помеѓу лимовите со d=8cm Поради тоа што minW>g = 0,287>0,25, постои можност од подигање на кровниот покривач, па треба да се води сметка на врската рожник – лим. Тодор Санев - 834

Zakriven Nosac So Promenliva Visina

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konstrukcii od lepeno lamelirano drvo

Citation preview

16

Pos A A.1. : ...................................................g=0,25kN/m2 ..........................................................................s=0,75kN/m2 g=1,00kN/m2 ........................................................................w0=0,70kN/m2

g`=g+s=1,00kN/m2 2,5m . :TR/175/0,8mm :TR/200/0,7mm d=8cm minW>g = 0,287>0,25, , .

Pos 1 1. : ........................................................................0,25kN/m2 14/27..................0,14*0,27*5/2=0,08kN/m2 ....................................................................0,12kN/m2g=0,45kN/m2

0,75kN/m2

1.1.

1.2. x y

2.

3. : , I :0=65% :=20C :=12%

h/b=c=2

b=12cm

b=16cm

b=16cm

:

4. 4.1.

4.2.

4.3.

Pos 2 1. : ........................................................................0,25kN/m2 16/34..............0,16*0,34*5/2,5=0,11kN/m2 0,20*1,60*5,00/8,8...................=0,17kN/m2 ....................................................................0,12kN/m2g=0,65kN/m2

0,75kN/m2 .0,70kN/m2

1.1.

:

:

2. A)

B)

:

:

Tx=0

3. : , I =12% , , .

:

(R1) .

( )

s1 :

( 1)

3.1.

4. 4.1.

:4.2.

4.3.

4.4. .

5. 5.1.

max

5.2.

6.

- 834