Click here to load reader

Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales - gisaski.eus · Haren berritasunetako bat da federazio batek kirol modalitate bat baino gehiago barne hartu ahal izango duela, interes publikoko

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales - gisaski.eus · Haren berritasunetako bat da federazio...

 • 2580 EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006

  KULTURA SAILA

  767

  16/2006 DEKRETUA, urtarrilaren 31koa, EuskadikoKirol Federazioena.

  Euskal Autonomia Erkidegoak, Autonomia Estatu-tuko 10.36 artikuluari jarraikiz, eskumen esklusiboa dukirolaren gaian. Eskumen hori erabiliz, Eusko Legebil-tzarrak 14/1998 Legeak onartu zuen (1998ko ekaina-ren 11koa, Euskadiko Kirolarena).

  Dekretu honek 14/1998 Lege hori garatzen du fe-derazioen arloan, eta hala, bada, indarrean den265/1990 Dekretua (1990eko urriaren 9koa, kirol fe-derazioen eraketa eta funtzionamendua arautzen ditue-na) ordezkatzen du. Izan ere, azken dekretu hori dagoe-neko indargabeturik dagoen 5/1988 Legean oinarri har-tuta onartu zen.

  Xedapen honen bidez 14/1998 Legean ezarritako fe-derazio eredua garatu nahi da, eta, era berean, egun ar-te indarrean den dekretua aplikatzean sorturiko arazoeiirtenbidea eman nahi zaie.

  Dekretuak xehetasunez arautzen ditu kirol federa-zioen funtzio publikoak. Dekretuak abiapuntu gisa,kirol federazio bakoitzak bere burua antolatzearen prin-tzipioa erabat errespetatzen duela arautze osoa eginasmo du federazioek eskuordetuta dituzten administra-zio funtzio publikoei lotutako alderdiei buruz. Arau-tze hori erabat justifikatzen du federazioek Adminis-trazioaren agente laguntzaile gisa dihardutenean izatendiren interes publikoak babestu beharrak. Kirol fede-razioen artean sorturiko auzi ugarien ondoren, Euska-diko federazioek eta lurraldeko federazioek bete beha-rreko funtzioak banatzeko erregimena argitzea erabakida. Halaber, zuhurtziazko neurriak hartzeari buruzkoerregimena landu da, funtzio publikoak egoki betetzendirela bermatzearren. Gainera, hainbat mekanismo eza-rri da kirol federazioen arteko auziak ebazteko.

  Dekretuan, ahalegina egin da federazio lizentzien in-guruan: argitu egin dira lurraldeko eta Euskadiko fe-derazioen funtzioak, lizentziak ematean eta izapide-tzean; ezarri egin da lizentziak, nahitaez, Euskal Auto-nomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan idatzitaeman behar direla; jaso egin da egungo formatuak gu-txika aldatu beharko direla eta, haien ordez, informa-zioaren teknologiek eskaintzen dituzten aukera aparteiegokituriko beste formatu batzuk erabili beharko dire-la.

  Xedapen Orokorrak

  DEPARTAMENTO DE CULTURA

  767

  DECRETO 16/2006, de 31 de enero, de las Federacio-nes Deportivas del Pas Vasco.

  La Comunidad Autnoma del Pas Vasco, de acuerdocon el artculo 10.36 del Estatuto de Autonoma, osten-ta competencia exclusiva en deporte. En ejercicio de es-te ttulo competencial, el Parlamento Vasco aprob la Ley14/1998, de 11 de junio, del Deporte del Pas Vasco.

  El presente Decreto desarrolla, en materia de fede-raciones deportivas, dicha Ley 14/1998, sustituyendoas el vigente Decreto 265/1990, de 9 de octubre, deconstitucin y funcionamiento de las federaciones de-portivas, aprobado sobre la base de la antigua Ley5/1988, ya derogada.

  Con esta disposicin se pretende desarrollar el nue-vo modelo federativo diseado en la Ley 14/1998 y, almismo tiempo, dar respuesta a los diversos problemassuscitados con la aplicacin del Decreto vigente hastala fecha.

  El Decreto aborda con detalle la regulacin del ejer-cicio de las funciones pblicas por las federaciones de-portivas. El Decreto, que parte de un absoluto respetoa los principios autoorganizativos de las federaciones de-portivas, trata de efectuar una completa regulacin deaquellos aspectos relacionados con las funciones pbli-cas de carcter administrativo que tienen delegadas, re-gulacin plenamente justificada en la proteccin de losintereses pblicos presentes en su actuacin como agen-tes colaboradores de la Administracin. Tras los nume-rosos conflictos suscitados entre las federaciones depor-tivas se ha optado por clarificar el rgimen de distribu-cin de funciones a desarrollar por las federaciones vas-cas y territoriales. Asimismo, se aborda todo el rgimenrelativo a la adopcin de medidas cautelares para ga-rantizar el correcto ejercicio de funciones pblicas y searticulan diferentes mecanismos para resolver los con-flictos entre las federaciones deportivas.

  En el Decreto se realiza un esfuerzo en materia delicencias federativas: se clarifican las funciones de las fe-deraciones territoriales y vascas en materia de emisiny tramitacin de licencias; se establece la obligatorie-dad de que las licencias sean emitidas en las dos len-guas oficiales de la Comunidad Autnoma de Euskadi;se contempla la progresiva sustitucin de los actualesformatos por otros ajustados a las extraordinarias posi-bilidades que brindan las nuevas tecnologas de la in-formacin.

  Disposiciones Generales

 • EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006 2581

  Dekretu honen asmoa da lehiaketa ofizialak, federa-zio egutegiak, Euskadiko selekzioak eta antzeko gaiakarautzea. Orain indarrean den dekretuan, nolabait, ezziren kontuan hartu gai horiek, eta arautu egin beharziren, egun arte agertu diren akatsak eta dudak gain-ditzearren. Kirol federazioen egutegi ofizialak onartzea-ri dagozkion gaiek, bai eta horien ondorioek ere, be-rezko araudia dute. Halaber, kirol lehiaketetan askoagertzen den egoera hau arautu dela nabarmendu be-har da: lehiaketa mistoak, federatutako zein federatu ga-beko parte-hartzaileak dituztenak, alegia. Indarrean dendekretuaren hutsuneak betetzeko asmo berari jarraituz,dekretu berriak lehiaketen piramide egiturari dagoz-kion alderdiak arautu ditu.

  Dekretuak oinarrizko irizpideak ematen ditu kirolmodalitate eta diziplinak onartzeko, eta federazio ba-kartasunaren erregimena ezarriko du kirol modalitatebakoitzerako. Haren berritasunetako bat da federaziobatek kirol modalitate bat baino gehiago barne hartuahal izango duela, interes publikoko arrazoiak daude-nean.

  Xedapen berri honetan, lehen aldiz ezarri dira kirolmodalitateak eta diziplinak onartzeko irizpideak; ho-rretarako, erreferentziatzat hartu dira autonomia erki-degoan, Estatuan zein nazioartean badiren arauzko tes-tuak eta proposamenak. Kirol antolatua ez da bere in-gurunetik bakartuta eduki behar. Horrekin batera, de-kretuak badakar kirol modalitateen eta diziplinen ka-talogoa duen eranskina.

  Lehendabiziko aldiz berariaz arautzen dira zenbaitfederazio errealitate, hala nola fusio bidez federazioakeratzea, bai eta federazioak zatituz edo xurgatuz eratzeaere. Orobat, kirol federazioen eratzeari administrazioonespena ematearen erregimena egokitu egin zaio14/1998 Legeak Eusko Jaurlaritzaren eta foru aldundienartean egiten duen eskumen banaketari.

  Dekretuak lantzen duen beste gai bat federazio es-tatutuak dagokion aldizkari ofizialean argitaratzearenondorioena da. Horretarako, kirol munduan ahaztuxeadagoen oinarrizko printzipio juridiko bat hartzen daabiaburu: arauen publizitatea haien izatearen eta ondo-rioen funtsezko betekizuna da. Arauzkotasunaren arlohorretan, aipatzekoa da federazioen zirkularren ezauga-rri juridikoen arazoa arautzen saiatzen dela. Izan ere, au-rre egiten dio figura hori iruzurrez erabilita benetakoarautegiak estaltzeko arautegiari (iruzur horren bidez,administrazio onespenaren izapidea saihesten da).

  Egitura organikoaren gaian, ekarpen nabarmeneta-riko bat Zuzendaritza Batzordeko kideen eta lehenda-karien agintaldiak mugatzea da. Mugatze hori kirol fe-derazioen euren estatutu edo arautegietan agertu behar-ko da. Horretarako, Auzitegi Gorenaren jurispruden-tzia izan da kontuan, federazio antolakundearen dina-

  El Decreto trata de regular cuestiones como las com-peticiones oficiales, los calendarios federativos y las se-lecciones vascas. Estas cuestiones pasaron, en cierto mo-do, desapercibidas en el vigente Decreto y resultanacreedoras a una regulacin que permita superar loserrores y las dudas manifestados hasta la fecha. Las cues-tiones atinentes a la aprobacin y contenido de los ca-lendarios oficiales de las federaciones deportivas, as co-mo sus efectos, disponen de regulacin propia. Asimis-mo, merece resear que se regula una realidad muy pre-sente en el mundo de las competiciones deportivas: lascompeticiones mixtas con la participacin de federadosy no federados. Con el mismo propsito de cubrir laslagunas detectadas en la vigente disposicin, el nuevoDecreto reglamenta aspectos relacionados con la estruc-tura piramidal de las competiciones.

  El Decreto, que contiene la fijacin de los criteriosbsicos para el reconocimiento de modalidades y disci-plinas deportivas, establece el rgimen de unicidad fe-derativa para cada modalidad deportiva y una de sus no-vedades es la posibilidad de que una federacin, por ra-zones de inters pblico, pueda tener adscrita ms deuna modalidad deportiva.

  En esta nueva disposicin se establecen, por prime-ra vez, los criterios para el reconocimiento de modali-dades y disciplinas deportivas, tomando como referen-cia los textos normativos y propuestas existentes tantoa nivel autonmico, estatal e internacional. El deporteorganizado no es una realidad que debe aislarse de sucontexto. Junto a ello el Decreto incorpora un anexo conel Catlogo de modalidades y disciplinas.

  Se regulan expresamente por primera vez realidadesfederativas como son la constitucin de federaciones porfusin, as como la constitucin por escisin o la absor-cin de federaciones. Asimismo, el rgimen de aproba-cin administrativa de la constitucin de federacionesdeportivas se ha acomodado al reparto competencial en-tre el Gobierno Vasco y las diputaciones forales queefecta la Ley 14/1998.

  Otra de las cuestiones que aborda el Decreto es la delos efectos de la publicacin de los estatutos federati-vos en el boletn oficial correspondiente. Para ello separte de un principio jurdico bsico, bastante ignora-do en el mundo del deporte, la publicidad de las nor-mas es un requisito esencial de su existencia y efectos.En este mbito de la normatividad, cabe apuntar queel problema de la caracterizacin jurdica de las circu-lares federativas se trata de regular haciendo frente a unacostumbre de utilizar fraudulentamente dicha figura pa-ra encubrir autnticos reglamentos, eludiendo el trmi-te de la aprobacin administrativa.

  En materia de estructura orgnica una de las apor-taciones relevantes es la limitacin de los mandatos delas y los Presidentes y de las y los miembros de la Jun-ta Directiva, limitacin que se encomienda a los esta-tutos o reglamentos de las propias federaciones depor-tivas. Para ello se ha tenido en cuenta la jurispruden-

 • 2582 EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006

  mismoa eta eraginkortasuna bermatzea helburu duenmugatze horren aukerari abala ematen baitio. Federa-zioko agintari berriak etorrita, ideiak berritzea eta ki-rolaren antolamenduan haratagoko mugak lortzea ahal-bidetzen du; eta, halaber, ohikeriaren eta berezko im-mobilismo eta nekearen joera saihestea du helburu.

  Xedapen hau oso sentibera da kirol federazioen bai-tan kirol boluntarioek duten funtsezko rolari dagokio-nez, eta, bereziki, haren zuzendaritzako langileen rola-ri dagokionez. Dekretu hau aukera aparta da, zuzenda-rien eta federazioen arteko harremanak definitzeko,haien eskubide eta betebeharrak lantzeko, edota, adi-bidez, haien erantzukizun erregimena zehazteko.

  Dekretu honen ekarpenetako bat da kirol federazioenonarpen ofiziala ezeztatzeari buruzko guztia arautzea.Ezeztatze hori 14/1998 Legeko 35. artikuluan jasota da-go. Berebat, kirol federazioak desegitearen, likidatzea-ren eta iraungitzearen gai korapilatsuak, orain arte, ar-tikulu bakarra besterik ez du izan, eta nahasmen argiaizan du kontzeptu horien eta desegitearen kausa eta mo-duen artean. Aipamen berezia merezi du federazioen li-kidazioko fasearen erregimenak; aurrerantzean, beha-rrezko xedapenak izango ditu.

  Kirolaren Euskal Planean bildutako diagnostikoa etaproposamenak aintzat hartuz, dekretuak titulu oso batdu Euskadiko kirol federazioen baitako hizkuntza nor-malizazioari buruz. Euskara, autonomia erkidegoko hiz-kuntz ofizial gisa, pixkanaka-pixkanaka ohiko komu-nikazio tresna bihurtu behar da Euskadiko kirol fede-ratuaren esparruan. Horregatik, xedapen honekin, hel-buru hori erdiesteko esparru juridikoa sortu nahi da;betiere, egun, kirol federazioetan dagoen egoera sozio-linguistikoa abiapuntu hartuta.

  Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Emaku-meentzako Ekintza Positiboetarako III. Plana. Generoa-ren ikuspegia politika publikoetan deritzon dokumen-tua (Eusko Jaurlaritzak 1999ko abenduaren 21ean onar-tu zuen) aintzat hartu da, eta dekretuan zehar, kirol fe-derazio eta babes administrazio publikoentzako jardunprintzipio gidariak sartu dira, emakumeen eta gizonenarteko benetako berdintasun eraginkorra erdieste alde-ra. Artikuluetan xedatutakoaz gain, dekretuak tituluoso bat du Euskadiko kirol federazioen baitan emaku-mezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunari buruz.

  Hitz batean, dekretu honekin, egun, Euskal Auto-nomia Erkidegoko kirol egituraren oinarrizko zutabee-tako bat arautu nahi da.

  cia del Tribunal Supremo que avala tal posibilidad delimitacin tendente a garantizar el dinamismo y la efi-cacia en la organizacin federativa. La llegada de nue-vos federativos y federativas permite conseguir renova-das ideas y progresivas fronteras a alcanzar en la orga-nizacin del deporte y, asimismo, trata de evitar la ten-dencia a la rutina y al inmovilismo y el cansancio na-tural.

  La presente disposicin se muestra muy sensible alpapel esencial del voluntariado deportivo en el seno delas federaciones deportivas y, muy especialmente, al pa-pel de su personal directivo. El presente Decreto cons-tituye una excelente ocasin para definir la relacin en-tre las y los directivos y las federaciones, abordar susderechos y obligaciones o, por ejemplo, definir su r-gimen de responsabilidad.

  Una de las contribuciones del Decreto es la regula-cin de todo lo relativo a la revocacin del reconoci-miento oficial de las federaciones deportivas, previstaen el artculo 35 de la Ley 14/1998. Asimismo, el com-plejo tema de la disolucin, liquidacin y extincin delas federaciones deportivas ha contado hasta la fecha conun solo artculo y viene padeciendo una clara confusinentre dichos conceptos y las causas y modos de disolu-cin. Mencin especial merece el rgimen de la fase deliquidacin de las federaciones que cuenta, a partir deahora, con las disposiciones necesarias.

  El Decreto, hacindose eco del diagnstico y de laspropuestas contenidas en el Plan Vasco del Deporte, in-cluye todo un Ttulo dedicado monogrficamente a lanormalizacin lingstica en el seno de las federacionesdeportivas del Pas Vasco. El euskera, como lengua ofi-cial de la Comunidad Autnoma, debe convertirse pro-gresivamente en un medio de comunicacin normal enla organizacin del deporte federado vasco. Y desde es-te planteamiento la presente disposicin trata de crearel marco jurdico propicio para ello, partiendo en todocaso de la actual realidad socio-lingstica en el seno delas federaciones deportivas.

  Finalmente, atendiendo al documento III Plan deAccin Positiva para las mujeres en la Comunidad Au-tnoma de Euskadi. Enfoque de gnero en las PolticasPblicas, aprobado por este Gobierno el 21 de diciem-bre de 1999, y en aras a conseguir una igualdad de opor-tunidades real y efectiva entre mujeres y hombres, sehan incluido a lo largo del Decreto diversos principiosrectores de actuacin de las federaciones deportivas yde las administraciones pblicas de tutela. Adems delos diferentes artculos repartidos a lo largo del articu-lado, el Decreto incorpora un Ttulo dedicado en ex-clusiva a la igualdad de mujeres y hombres en el cam-po de las federaciones deportivas.

  En definitiva, con el presente Decreto se aborda eldesarrollo reglamentario de uno de los pilares bsicosde la actual organizacin del deporte en nuestra Comu-nidad Autnoma.

 • EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006 2583

  Horregatik guztiagatik, Kultura sailburuak hala pro-posatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzun-da, eta 2006ko urtarrilaren 31n egindako bilkuranJaurlaritzaren Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren,

  XEDATU DUT:

  I. TITULUA

  XEDAPEN OROKORRAK

  1. artikulua. Dekretuaren xedea eta aplikazio ere-mua.

  1. Dekretu honen xedea da Euskadiko kirol fede-razioen erregimena arautzea.

  2. Dekretua ez zaie aplikatuko autonomia erkide-goaz gaindiko eremua hartzen duten kirol federazioei,egoitza soziala Euskadin izanda ere.

  2. artikulua. Definizioa.

  1. Dekretu honen ondorioetarako, kirol federazioakdira irabazteko asmorik gabeko eta nortasun juridikopropioa duten erakunde pribatuak, euren eskudantziezgain, administrazio funtzio publikoak betetzen dituz-tenak, eta euren lurralde eremuko kirolariak, teknika-riak, epaileak, klubak, kirol elkarteak, edo kirola mo-dalitate batean edo gehiagotan egiten edo bultzatzenaritzen diren beste talde batzuk barne hartzen dituzte-nak.

  2. Kirol federazioa izendapena dekretu honetan ha-laxe izendatzen diren erakundeei baino ez zaie eman-go. Debekaturik dago izendapen horixe edo nahastea sordezakeen antzeko izendapenik erabiltzea.

  3. artikulua. Erregimen juridikoa.

  Honako hauek arautzen dituzte kirol federazioak:1998ko ekainaren 11ko 14/1998 Legeak, Kirolaren Le-geak; dekretu honek eta garatuko duten xedapenek; fe-derazio bakoitzaren estatutuek eta arautegiek, eta fede-razio bakoitzeko organoek balioz hartutako erabakiek.

  4. artikulua. Oinarrizko antolamendua eta lurral-de eremua.

  1. Euskadiko kirol federazioak lurraldeko federa-ziotan eta Euskadiko federaziotan antolatuta daude.

  2. Lurraldeko federazio bakoitzaren oinarrizko jar-dun eremua dagokion lurralde historikoa da, nahiz etahortik kanpo ere jarduerak egin ditzakeen.

  3. Euskadiko federazioen oinarrizko jardun eremuaEuskal Autonomia Erkidegoa da, nahiz eta hortik kan-po ere jarduerak egin ditzaketen.

  En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultu-ra, oda la Comisin Jurdica Asesora de Euskadi, pre-via deliberacin y aprobacin del Consejo de Gobiernoel da de 31 de enero de 2006,

  DISPONGO:

  TTULO I

  DISPOSICIONES GENERALES

  Artculo 1. Objeto del Decreto y mbito de apli-cacin.

  1. El objeto del presente Decreto es regular el r-gimen de las federaciones deportivas del Pas Vasco.

  2. El Decreto no ser de aplicacin a las federacio-nes deportivas de mbito superior al de la ComunidadAutnoma, aunque cuenten con su domicilio social enel Pas Vasco.

  Artculo 2. Definicin.

  1. A los efectos de este Decreto, las federaciones de-portivas son entidades privadas, sin nimo de lucro ycon personalidad jurdica, que ejercen, adems de suspropias atribuciones, funciones pblicas de carcter ad-ministrativo y renen a deportistas, tcnicos y tcni-cas, jueces y juezas, clubes o agrupaciones deportivas yotros colectivos dedicados a la promocin o la prcticadeportiva de una o varias modalidades deportivas, den-tro de su mbito territorial.

  2. La denominacin de federacin deportiva quedareservada exclusivamente a las entidades que con tal de-nominacin se regulan en este Decreto. Queda prohi-bida la utilizacin de cualquier denominacin idnticao anloga que pueda inducir a confusin.

  Artculo 3. Rgimen jurdico.

  Las federaciones deportivas se rigen por la Ley14/1998, de 11 de junio, del Deporte, por lo previstoen el presente Decreto y dems disposiciones de desa-rrollo, por sus estatutos y reglamentos y por los acuer-dos vlidamente adoptados por sus rganos.

  Artculo 4. Organizacin bsica y mbito territo-rial.

  1. Las federaciones deportivas del Pas Vasco se or-ganizan en federaciones territoriales y federaciones vas-cas.

  2. El mbito bsico de actuacin de las federacio-nes territoriales se extiende al Territorio Histrico co-rrespondiente, sin perjuicio de aquellas actividades quepuedan realizar fuera de l.

  3. El mbito bsico de actuacin de las federacio-nes vascas se extiende al territorio de la Comunidad Au-tnoma del Pas Vasco, sin perjuicio de aquellas acti-vidades deportivas que puedan realizar fuera de l.

 • 2584 EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006

  5. artikulua. Jardun printzipio gidariak.

  Kirol federazioek honako printzipio hauek betez jar-dungo dute: eraginkortasuna, koordinazioa, deszentra-lizazioa, elkarren arteko lankidetza eta Euskadiko ad-ministrazioekiko lankidetza.

  6. artikulua. Administrazio publikoen babesa etalaguntza.

  1. Dekretu honen arabera eratuko diren Euskadi-ko kirol federazioek babes eta laguntza berezia jasokodute Euskadiko administrazioen eskutik.

  2. Euskadiko administrazioek kirol federazioei ba-koitzaren jarduera aurrera eramateko behar dituzten la-guntza ekonomikoa eta teknikoa emango dizkiete; be-tiere, administraziook euren aurrekontuetan xedatuta-ko horniduren arabera eta dituzten giza baliabideen etabaliabide materialen arabera.

  3. Euskadiko administrazioek laguntza eta bermeberezia eman beharko diete kirol federazioei, bertakokirolak sustatzearren.

  4. Euskadiko administrazioek laguntza eta bermeberezia eman beharko diete kirol federazioei, kirol guz-tietan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdin-tasuna sustatzearren.

  7. artikulua. Araubide juridikoa betetzea.

  1. Kirol federazioek euren jarduera beti araubidejuridikoa, euren estatutuak eta euren arautegiak betezeraman beharko dute aurrera.

  2. Administrazio publikoak bertan behera utzi edobaliogabetu ahal izango ditu kirol federazioek, admi-nistrazio funtzio publikoak betetzean, hartutako eraba-kiak eta adostutako egintzak, baldin araubide juridi-koaren kontrakoak edo haien estatutuen eta arautegienkontrakoak badira. Horretan, administrazio publikoaklegeetan eta arautegietan horretarako xedatuta daudenkasuak eta prozedurak aintzat hartuko dituzte. Aurre-koa gorabehera, agintari judizial aginpidedunek ere fe-derazioen erabakiak eta egintzak bertan behera utzi etabaliogabetu ahal izango dituzte.

  II. TITULUA

  KIROL FEDERAZIOEN FUNTZIOAK

  8. artikulua. Lurraldeko federazioak.

  Lurraldeko federazioek euren kirol modalitateari da-gozkion lurralde eremuko kirol jarduera eta lehiaketakbultzatzen, kalifikatzen, baimentzen, arautzen eta an-tolatzen dituzte.

  9. artikulua. Euskadiko federazioak.

  Euskadiko federazioek euren kirol modalitateari da-gozkion autonomia erkidegoko eremuko kirol jardue-

  Artculo 5. Principios rectores de actuacin.

  Las federaciones deportivas actuarn de acuerdo conlos principios de eficacia, coordinacin, descentraliza-cin y colaboracin entre s y con las administracionesdel Pas Vasco.

  Artculo 6. Proteccin y apoyo por las administra-ciones pblicas.

  1. Las federaciones deportivas del Pas Vasco cons-tituidas conforme a lo dispuesto en el presente Decre-to sern objeto de especial proteccin y apoyo por par-te de las administraciones del Pas Vasco.

  2. Las administraciones del Pas Vasco proporciona-rn a las federaciones deportivas, dentro de las dotacio-nes que al efecto establezcan sus propios presupuestos yen el marco de sus recursos humanos y materiales, el apo-yo econmico y la asistencia tcnica que resulten nece-sarios para el desarrollo de sus actividades propias.

  3. Las administraciones del Pas Vasco debernprestar especial atencin y apoyo a las federaciones de-portivas para la promocin de las modalidades autc-tonas.

  4. Las Administraciones del Pas Vasco debernprestar especial atencin y apoyo a las federaciones de-portivas para la promocin de la igualdad de mujeresy hombres en las distintas modalidades deportivas.

  Artculo 7. Sujecin al ordenamiento jurdico.

  1. Las federaciones deportivas debern ajustar su ac-tuacin en todo momento al ordenamiento jurdico y asus estatutos y reglamentos.

  2. Los acuerdos y los actos de las federaciones de-portivas en el ejercicio de las funciones pblicas de ca-rcter administrativo que sean contrarios al ordena-miento jurdico, o a sus estatutos y reglamentos, po-drn ser suspendidos o anulados por la AdministracinPblica con arreglo a los supuestos y procedimientoslegales y reglamentarios previstos al efecto. Lo anteriorse entiende sin perjuicio de la facultad de suspensin yanulacin de los acuerdos y actos federativos por la au-toridad judicial competente.

  TTULO II

  FUNCIONES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

  Artculo 8. Federaciones territoriales.

  Las federaciones territoriales impulsan, califican, au-torizan, ordenan y organizan las actividades y compe-ticiones deportivas oficiales de mbito territorial de sumodalidad deportiva.

  Artculo 9. Federaciones vascas.

  Las federaciones vascas impulsan, califican, autori-zan, ordenan y organizan las actividades y competicio-

 • EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006 2585

  ra eta lehiaketak bultzatzen, kalifikatzen, baimentzen,arautzen eta antolatzen dituzte.

  10. artikulua. Euskadiko kirolaren ordezkaritza.

  1. Euskadiko federazioek Euskadiko kirol federa-tua ordezkatzen dute Estatuan eta nazioartean.

  2. Lurraldeko federazio guztiek euren kirol moda-litateari dagokion Euskadiko federazioaren barruanegon beharko dute.

  11. artikulua. Lurraldeko federaziorik edo Euska-diko federaziorik ez egotea.

  1. Lurralde historiko batean ez badago kirol mo-dalitate baterako lurraldeko federaziorik, Euskadiko fe-derazioak hartuko ditu bere gain lurraldeko federazioeidagozkien funtzio guztiak, eta bete egin beharko ditu.Euskadiko federaziorik egon ezean, Foru Aldundiak ki-rol erakunde bat gaitu ahal izango du, berrizta daite-keen bi urteko gehieneko epe baterako, lurraldeko fe-derazioari dagozkion funtzio publikoak bete ditzan.

  2. Kirol modalitate jakin batean Euskadiko fede-raziorik egon ezean, Eusko Jaurlaritzak lurraldeko fe-derazio bat edo, bestela, beste edozein kirol erakun-de gaitu ahal izango du, berrizta daitekeen bi urte-ko gehieneko epe baterako, Euskadiko federazioari da-gozkion funtzio publikoak bete ditzan.

  3. Administrazio funtzio publikoak bete ditzan, ki-rol erakunde bat gaitu baino lehen, Euskadiko KirolKontseiluak txostena egin beharko du, bere BatzordeIraunkorraren bidez.

  12. artikulua. Lurraldeko federazioen funtzioak.

  Lurraldeko federazioek honako funtzio hauek dituz-te:

  a) Kirol jarduera federatua antolatzea euren lurral-de eremuan.

  b) Lehiaketa eta jarduera ofizialak antolatzea eurenlurralde historikoan, euren kirol modalitateari dagoz-kion kirol diziplina guztietarako.

  c) Parte hartzeko eta lehiatzeko euren arauak ezar-tzea; betiere, haien eremuaz gaindiko lurralde eremuaduten federazioek ezarritako arauak betez, hala dago-kionean.

  d) Euren kirol modalitatea ordezkatzea autonomiaerkidegoko eremuan, eta baliabideak jartzea euren es-tamentu guztiek eremu horretako lehiaketetan parte hardezaten.

  e) Euren kirol modalitateari dagozkion federazio li-zentziak izapidetzea, Euskadiko federazioek horiekeman ditzaten, azken horiek ezarritako baldintzekin etaprozedurarekin bat.

  nes deportivas oficiales de mbito autonmico de sumodalidad deportiva.

  Artculo 10. Representacin del deporte vasco.

  1. Las federaciones vascas ostentan la representacindel deporte federado vasco en el mbito estatal e inter-nacional.

  2. Todas las federaciones territoriales debern in-tegrarse en la federacin vasca de su modalidad depor-tiva.

  Artculo 11. Inexistencia de federacin territorialo vasca.

  1. Si en un Territorio Histrico no existiera fede-racin territorial de una modalidad deportiva, todas lasfunciones que corresponderan a la misma sern asumi-das y ejercidas por la respectiva federacin vasca. Si noexistiera federacin vasca, la Diputacin Foral corres-pondiente podr habilitar, por un periodo mximo dedos aos, con carcter renovable, a una entidad depor-tiva para el ejercicio de las funciones pblicas de aque-lla federacin territorial.

  2. Si en una determinada modalidad deportiva noexistiera federacin vasca, el Gobierno Vasco podr ha-bilitar, por un periodo mximo de dos aos, con carc-ter renovable, a una federacin territorial o, en su de-fecto, a cualquier otra entidad deportiva para la asun-cin de funciones pblicas propias de las federacionesvascas.

  3. La habilitacin a entidades deportivas para elejercicio de funciones pblicas de carcter administra-tivo deber ir precedida del informe del Consejo Vascodel Deporte, a travs de su Comisin Permanente.

  Artculo 12. Funciones de las federaciones territo-riales.

  Son funciones de las federaciones territoriales:

  a) Organizar la actividad deportiva federada en sumbito territorial.

  b) Organizar competiciones oficiales y actividades ensu respectivo territorio histrico, en todas y cada unade las disciplinas de su modalidad deportiva.

  c) Establecer sus propias normas de participacin ycompeticin, sin perjuicio de la aplicacin, en su caso,de las normas dictadas por federaciones de mbito te-rritorial superior.

  d) Ostentar la representacin de su modalidad de-portiva en el mbito autonmico e instrumentar la par-ticipacin de todos sus estamentos en competiciones dedicho mbito.

  e) Tramitar las licencias federativas de su modalidad,para su expedicin por la federacin vasca conforme alos requisitos y el procedimiento establecido por sta.

 • 2586 EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006

  f) Euren jarduera aurrera eramatean sortutako kirolarazoez arduratzea eta horiek konpontzea, organo judi-zialek eta kirol epaileen organoek ere euren aginpideakdituztela kontuan izanik.

  g) Euren arautegiak bete daitezen zaintzea, eta arauhorien arabera duten diziplina ahalmena betetzea.

  h) Euskadiko federazioari laguntzea kirolean debe-katuta dauden substantziak, talde farmakologikoak etaarauz kanpoko metodoak erabil daitezen prebenitzen,kontrolatzen eta zigortzen, horretarako xedatuta dagoenaraudiarekin bat.

  i) Euskadiko federazioei laguntzea dagokien kirolmodalitatean aritzen diren teknikariak eta epaileakprestatzen.

  j) Euren baliabide ekonomikoen helburua zehazteaeta baliabideok esleitzea, beste erakunde batzuek eurenjarduerarako transferitzen dizkieten baliabideak kudea-tzea, eta euren baliabide guztiak ongi erabiltzen dire-la kontrolatzea.

  k) Lurraldeko federazioen barruan diren klub eta el-karteentzako diru laguntzak esleitzea, eta aplikatzen di-rela kontrolatzea.

  l) Euskadiko administrazioei laguntzea kirola susta-tzeko helburuetan, eta, bereziki, legeak federazioei zu-zenean ematen dizkien lankidetzako eta aholkularitza-ko funtzio jakinetan.

  m) Euren estatutuak eta arautegiak egitea.

  n) Dagozkien kirol modalitatean eta lurralde ere-muan, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdin-tasuna sustatzea eta, ahal den heinean, bermatzea.

  o) Eta, oro har, dagokien kirol modalitatearen jar-duera sustatzeko eta hobetzeko komeni den guztia xe-datzea.

  13. artikulua. Euskadiko federazioen funtzioak.

  1. Euskadiko federazioek honako funtzioak hauekdituzte:

  a) Dagokien kirol modalitatea ordezkatzea Estatuaneta nazioartean, eta, hala dagokionean, euren federazioabeste erakunde batzuei atxikitzeko era zehaztea.

  b) Dagozkien lurraldeko federazioen jarduera koor-dinatzea.

  c) Lehiaketa eta jarduera ofizialak antolatzea auto-nomia erkidegoko eremuan, euren kirol modalitatearidagozkion kirol diziplina guztietarako.

  d) Parte hartzeko eta lehiatzeko euren arauak ezar-tzea; betiere, haien eremuaz gaindiko lurralde eremuaduten federazioek ezarritako arauak betez, hala dago-kionean.

  f) Conocer y resolver los conflictos deportivos que seoriginen en el desarrollo de su actividad, sin perjuiciode la competencia de los rganos judiciales y arbitra-les.

  g) Velar por el cumplimiento de sus normas regla-mentarias y ejercer la potestad disciplinaria con arre-glo a las mismas.

  h) Colaborar con la federacin vasca en la prevencin,control y represin del uso de sustancias y grupos far-macolgicos prohibidos y mtodos no reglamentariosen el deporte, conforme a la normativa que al efecto sedetermine.

  i) Colaborar con la federacin vasca en la formacinde las y los tcnicos y jueces que desarrollan su activi-dad en la respectiva modalidad.

  j) Establecer el destino y la asignacin de los recur-sos econmicos propios, gestionar los recursos que lestransfieran otras entidades para el desarrollo de su ac-tividad, y controlar la correcta aplicacin de todos susrecursos.

  k) Asignar y controlar la aplicacin de las subven-ciones que concedan a los clubes y agrupaciones depor-tivas adscritas a ellas.

  l) Colaborar con las administraciones del Pas Vas-co en el cumplimiento de sus fines de promocin de-portiva y, en particular, en aquellas funciones de coo-peracin y asesoramiento que la Ley atribuye directa-mente a las federaciones.

  m) Elaborar sus estatutos y reglamentos.

  n) Promover y, en la medida de lo posible, garanti-zar, la igualdad de mujeres y hombres en la prctica desu modalidad deportiva en su mbito territorial.

  o) Y, en general, disponer cuanto convenga para lapromocin y mejora de la prctica de su modalidad de-portiva.

  Artculo 13. Funciones de las federaciones vascas.

  1. Son funciones de las federaciones vascas:

  a) Ostentar la representacin de la modalidad depor-tiva en el mbito estatal e internacional y definir, en sucaso, el rgimen de adhesin de la federacin a otras en-tidades.

  b) Coordinar la actividad de las federaciones territo-riales que la integren.

  c) Organizar competiciones oficiales y actividades dembito comunitario en todas y cada una de las disci-plinas de su modalidad deportiva.

  d) Establecer las normas de participacin y compe-ticin propias, sin perjuicio de la aplicacin, en su ca-so, de las normas dictadas por federaciones de mbitoterritorial superior.

 • EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006 2587

  e) Baliabideak jartzea euren estamentu guztiek Es-tatuko eta nazioarteko lehiaketetan parte har dezaten.

  f) Dagokien kirol modalitatearen federazio lizentziakematea.

  g) Euren jarduera aurrera eramatean sortutako ara-zoez arduratzea eta horiek konpontzea, organo judizia-lek eta kirol epaileen organoek ere euren aginpideak di-tuztela kontuan izanik.

  h) Euren arautegiak bete daitezen zaintzea, eta arauhorien arabera duten diziplina ahalmena betetzea.

  i) Euskal administrazioari laguntzea kirolean debe-katuta dauden substantziak, talde farmakologikoak etaarauz kanpoko metodoak erabil daitezen prebenitzen,kontrolatzen eta zigortzen, horretarako xedatuta dagoenaraudiarekin bat.

  j) Dagokien kirol modalitateko teknikariak eta epai-leak prestatzea, horretarako ezarriko den araudiarekinbat.

  k) Euren baliabide ekonomikoen helburua zehazteaeta baliabideok esleitzea, beste erakunde batzuek eurenjarduerarako transferitzen dizkieten baliabideak kudea-tzea, eta euren baliabide guztiak ongi erabiltzen dire-la kontrolatzea.

  l) Lurraldeko federazioentzako, eta, hala dagokio-nean, kirol klub eta elkarteentzako diru laguntzak es-leitzea, eta aplikatzen direla kontrolatzea.

  m) Euskadiko administrazioei laguntzea kirola sus-tatzeko helburuetan, eta, bereziki, legeak federazioeizuzenean ematen dizkien lankidetzako eta aholkulari-tzako funtzio jakinetan.

  n) Euren estatutuak eta arautegiak egitea.

  o) Dagozkien kirol modalitatean eta lurralde ere-muan, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdin-tasuna sustatzea eta, ahal den heinean, bermatzea.

  p) Eta, oro har, dagokien kirol modalitatearen jar-duera sustatzeko eta hobetzeko komeni den guztia xe-datzea.

  2. Euskadiko federazioek lurraldeko federazioenjarduera koordinatzeko beharrezko diren neurri orga-niko eta funtzionalak hartuko dituzte, bateratuak ez di-ren jarduerak saihestearren, ahaleginak optimizatzea-rren, eta euren kirol modalitaterako Euskadiko federa-zio sisteman ekintza batasuna lortzearren.

  3. Koordinazio funtzioak subsidiarioki beteko di-ra, funtzio horien helburuak lankidetzaren edo partai-detzaren bidez ezin lor daitezkeenean.

  14. artikulua. Administrazio funtzio publikoak.

  1. Beste funtzio batzuez gain, Euskadiko federa-zioek eta lurraldeko federazioek administrazio funtzio

  e) Instrumentar la participacin de todos sus esta-mentos en competiciones estatales e internacionales.

  f) Expedir las licencias federativas de su modalidad.

  g) Conocer y resolver los conflictos que se originenen el desarrollo de su actividad, sin perjuicio de la com-petencia de los rganos judiciales y arbitrales.

  h) Velar por el cumplimiento de sus normas regla-mentarias y ejercer la potestad disciplinara con arre-glo a las mismas.

  i) Colaborar con la administracin en la prevencincontrol y represin del uso de sustancias y grupos far-macolgicos prohibidos y mtodos no reglamentariosen el deporte, conforme a la normativa que al efecto sedetermine.

  j) Formar las y los tcnicos y jueces de su modali-dad conforme a la normativa que al efecto se determi-ne.

  k) Establecer el destino y la asignacin de los recur-sos econmicos propios, gestionar los recursos que lestransfieran otras entidades para el desarrollo de su ac-tividad, y controlar la correcta aplicacin de todos susrecursos.

  l) Asignar y controlar la aplicacin de las subvencio-nes que concedan a las federaciones territoriales y, ensu caso, a los clubes y agrupaciones deportivas.

  m) Colaborar con las administraciones del Pas Vas-co en el cumplimiento de sus fines de promocin de-portiva, y, en particular, en aquellas funciones de coo-peracin y asesoramiento que la Ley atribuye directa-mente a las federaciones.

  n) Elaborar sus estatutos y sus reglamentos.

  o) Promover y, en la medida de lo posible, garanti-zar, la igualdad de mujeres y hombres en la prctica desu modalidad deportiva en su mbito territorial.

  p) Y, en general, disponer cuanto convenga para lapromocin y mejora de la prctica de su modalidad de-portiva.

  2. Las federaciones vascas adoptarn las medidas or-gnicas y funcionales necesarias para coordinar la acti-vidad de sus federaciones territoriales al objeto de evi-tar acciones divergentes, de optimizar esfuerzos y deconseguir una unidad de accin en el sistema federati-vo vasco de la correspondiente modalidad deportiva.

  3. Las funciones de coordinacin sern ejercidas deforma subsidiaria cuando los objetivos que persiguenno sean posibles de alcanzar a travs de la cooperacino colaboracin.

  Artculo 14. Funciones pblicas de carcter admi-nistrativo.

  1. Adems de otras funciones, las federaciones vas-cas y las federaciones territoriales ejercen funciones p-

 • 2588 EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006

  publikoak betetzen dituzte, eta, halakoetan, dagokionadministrazioaren agente laguntzaile gisa jarduten du-te.

  2. Dagokion administrazioaren irizpidearen, babe-saren eta kontrolaren pean, kirol federazio horiek ho-nako administrazio funtzio publiko hauek betetzen di-tuzte, eskuordetzan:

  a) Lehiaketa ofizialak kalifikatzea, arautzea, antola-tzea eta baimentzea.

  b) Euskadiko kirolak Estatuko eta nazioarteko lehia-ketetan izango duen ordezkaritza arautzea.

  c) Federazio lizentzia ematea eta izapidetzea.

  d) Kirol jardueretako indarkeria prebenitzea, kon-trolatzea eta zigortzea.

  e) Dopatzea prebenitzea, kontrolatzea eta zigortzea.

  f) Kirolean duten diziplina ahalmena baliatzea.

  g) Kirol Justiziako Euskal Batzordearen ebazpenakgauzatzea.

  h) Euren estatutuak eta arautegiak onartzea.

  i) Administrazio publikoari laguntzea haren kirolprogrametan, eta haietan parte hartzea, bereziki hona-ko hauetan: goi mailako kirolarientzako programetan;eskola kiroleko programetan; emakumezkoen eta gizo-nezkoen arteko berdintasuna sustatzeko programetan;eta administrazio publikoak antolatzen dituen eta in-teres orokorrekoak diren programetan.

  j) Federazioetako hauteskundeak kontrolatzea.

  3. Kirol federazioek eskuordeturiko administraziofuntzio publikoak betetzean xedatutako egintzek batetorri beharko dute administrazio prozedura erkideaarautzen duten arauei dagozkien printzipio gidariekin.

  4. Aurreko idatz-zatian zehazturiko egintzenkontrako errekurtsoak jarri ahal izango dira dagokienlurralde historikoko edo Eusko Jaurlaritzako organoa-ren aurrean; errekurtso horien inguruko ebazpenekinamaituko da administrazio bidea. Errekurtso horienerregimena izango da 1992ko azaroaren 26ko30/1992 Legeak gora jotzeko errekurtsoetarako eza-rritako erregimen bera, Kirol Justiziako Euskal Ba-tzordeak ebatzi beharreko errekurtsoen kasuan izanezik.

  5. Kirol administrazioak bere esku dagoen aholku-laritza teknikoa eskainiko die kirol federazioei, funtziopublikoak egoki bete ditzaten.

  15. artikulua. Funtzioak eskuordetzea.

  1. Kirol federazioek ezin izango dute inola ere es-kuordetu, dagokion administrazio baimena gabe, haiei

  blicas de carcter administrativo, actuando en este ca-so como agentes colaboradores de la Administracin co-rrespondiente.

  2. Bajo los criterios, tutela y control de la Admi-nistracin correspondiente, dichas federaciones depor-tivas ejercen, por delegacin, las siguientes funcionespblicas de carcter administrativo:

  a) La calificacin, ordenacin, organizacin y auto-rizacin de las competiciones oficiales.

  b) La ordenacin de la representacin del deportevasco en las competiciones estatales e internacionales.

  c) La emisin y tramitacin de las licencias federa-tivas.

  d) La prevencin, control y sancin de la violenciaen la prctica del deporte.

  e) La prevencin, control y sancin del dopaje.

  f) El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva.

  g) La ejecucin de las resoluciones del Comit Vas-co de Justicia Deportiva.

  h) La aprobacin de sus estatutos y reglamentos.

  i) La participacin y colaboracin con la Adminis-tracin pblica en el desarrollo de sus programas de-portivos, en especial en los programas para deportistasde alto nivel, en los programas de deporte escolar, enlos programas de promocin de igualdad de hombres ymujeres y en aquellos programas de inters general queorganice aquella.

  j) El control de los procesos electorales federativos.

  3. Los actos que se dicten por las federaciones de-portivas en el ejercicio de las funciones pblicas dele-gadas se ajustarn a los principios inspiradores de lasnormas reguladoras del procedimiento administrativocomn.

  4. Los actos sealados en el apartado anterior sonsusceptibles de recurso ante el rgano correspondientede los Territorios Histricos o del Gobierno Vasco, cu-ya resolucin agotar la va administrativa. Tal recursotendr el rgimen establecido para el recurso de alzadaen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a excepcin deaquellos recursos cuyo conocimiento corresponde al Co-mit Vasco de Justicia Deportiva.

  5. Para el adecuado ejercicio de las funciones p-blicas, la Administracin deportiva competente ofrece-r a las federaciones deportivas el asesoramiento tcni-co de que disponga.

  Artculo 15. Delegacin de funciones.

  1. En ningn caso, las federaciones deportivas po-drn delegar, sin la autorizacin administrativa corres-

 • EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006 2589

  eskuordetu zaizkien funtzio publikoak betetzea. Dituz-ten ezaugarriengatik eskuorde daitezkeen funtzioetara-ko baino ez da emango baimen hori.

  2. Euskadiko federazioek eta lurraldeko federazioekeskuordetu ahal izango diete funtzio publikoak bete-tzea, aurretik aipaturiko administrazio baimena dute-la, dagozkien lurraldeko federazioak edo Euskadiko fe-derazioak ordezkatzen dituzten elkarteei.

  16. artikulua. Lankidetzako eta partaidetzako hi-tzarmenak. Programa-kontratua.

  1. Lurraldeko federazioek eta Euskadiko federa-zioek euren funtzioak, hurrenez hurren, lurralde histo-rikoetako foru organoekiko eta Eusko Jaurlaritzako or-ganikoekiko lankidetzan beteko dituzte. Horretarako,elkarrekin lankidetza hitzarmenak egin ahal izango di-tuzte, helburuak, kirol programak, aurrekontuak eta es-kuordeturiko funtzio publikoei zuzenean loturiko gai-nerako alderdiak zehazteko. Hitzarmen horien izaera ju-ridiko administratiboa izango da.

  2. Kirol federazioek, era berean, programa-kontra-tuak egin ahal izango dituzte dagokien administrazioe-kin. Programa-kontratu horietan honako hauek sartu-ko dira, gutxienez: federazioek eginiko aurrekontu au-rreikuspenak; lortu beharreko helburu zehatzak edokuantifikagarriak; eta helburuok balioztatzeko nahizhaien kontuak ikuskatzeko mekanismoak.

  3. Kirol federazioek, euren funtzioen alorrean, lan-kidetza eta partaidetza hitzarmenak egin ahal izango di-tuzte Euskal Autonomia Erkidegoko zein kanpoko ki-rol erakunde publiko eta pribatuekin, kirol jarduera etalehiaketak batera aurrera eramatearren. Bereziki, Eus-kal Herriko bertako kirolak garatzea eta haietan jardu-tea bultzatzen duten beste euskal lurralde edo erkide-go batzuetako erakundeekin lankidetzan aritzeko for-mulak sustatu ahal izango dituzte kirol federazioek.

  4. Lurraldeko federazioek eta Euskadiko federa-zioek laguntza eman beharko diete ezgaitasunen bat (fi-sikoa, psikikoa, sentsoriala, edo mistoa) duten herrita-rren kirol jardueraz arduratzen diren kirol federazioei,herritar horiek erabat gizartera daitezen laguntzearreneta behar duten laguntza teknikoa ematearren.

  5. Lurralde historiko bereko hainbat kirol modali-tatetako lurraldeko federazioek, bai eta Euskadiko fe-derazioek ere, lankidetza hitzarmenak egin ahal izan-go dituzte, baterako programak aurrera eramatearren.

  17. artikulua. Jardueren ardura hirugarren pertso-nei edo erakundeei ematea.

  1. Kirol federazioek funtzio publikoak betetzeariloturiko jarduera material, jarduera tekniko edo zerbi-tzu jardueren ardura hirugarren pertsona edo erakun-de batzuei eman ahal izango diete, eraginkortasun arra-

  pondiente, el ejercicio de las funciones pblicas que lehan sido delegadas. La autorizacin slo podr conce-derse en relacin con aquellas funciones que, por su pro-pia naturaleza, sean susceptibles de delegacin.

  2. Las federaciones vascas y territoriales podrn de-legar, con la citada autorizacin administrativa previa,dicho ejercicio de funciones pblicas en las asociacio-nes representativas de las federaciones territoriales o vas-cas correspondientes.

  Artculo 16. Convenios de colaboracin y coopera-cin. Contratos-programa.

  1. Las federaciones territoriales y las federacionesvascas desarrollarn sus funciones en colaboracin conlos rganos forales de los territorios histricos y del Go-bierno Vasco respectivamente. A tal efecto, podrn sus-cribir entre s convenios de colaboracin al objeto dedeterminar los objetivos, programas deportivos, presu-puestos y dems aspectos directamente relacionados conlas funciones pblicas delegadas. Tales convenios ten-drn naturaleza jurdico-administrativa.

  2. Las federaciones deportivas tambin podrn sus-cribir con las administraciones pblicas correspondien-tes contratos-programa en los que se incluirn, comomnimo, las previsiones de financiacin de aquellas, losobjetivos concretos o cuantificables a alcanzar as comolos mecanismos para evaluacin y auditoria de dichosobjetivos.

  3. Las federaciones deportivas, en el mbito de susfunciones, podrn concertar convenios de colaboracino cooperacin con las entidades deportivas pblicas oprivadas radicadas dentro o fuera de la Comunidad Au-tnoma del Pas Vasco para el desarrollo de actividadesy competiciones deportivas comunes. En especial, lasfederaciones deportivas podrn promover frmulas decolaboracin con aquellas entidades de otros territorioso comunidades vascas que fomenten la prctica y el de-sarrollo de los deportes autctonos de Euskal Herria.

  4. Las federaciones territoriales y vascas debern co-laborar con las federaciones deportivas encargadas de laprctica deportiva por la ciudadana que padezca mi-nusvalas fsicas, psquicas, sensoriales o mixtas al ob-jeto de contribuir a su plena integracin social y al ob-jeto de proporcionar la asistencia tcnica que precisen.

  5. Las federaciones territoriales de diferentes mo-dalidades pertenecientes al mismo Territorio Histri-co, as como las federaciones vascas, podrn suscribir en-tre s convenios de colaboracin para el desarrollo deprogramas comunes.

  Artculo 17. Encomienda de actuaciones a terceraspersonas o entidades.

  1. Las federaciones deportivas podrn encomendara terceras personas o entidades actuaciones de carctermaterial, tcnico o de servicios relativas al ejercicio defunciones pblicas de carcter administrativo por razo-

 • 2590 EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006

  zoiengatik, edota jarduera horiek aurrera eramateko ba-liabiderik egokienak izan ezean.

  2. Kudeatzeko gomendio horrek ez du berekin eka-rriko administrazio funtzio publikoak lagatzea edo es-kuordetzea.

  18. artikulua. Zuhurtziazko neurriak.

  1. Euskadiko federazioei eta lurraldeko federazioeiematen zaizkien funtzio publikoak bete egiten direlabermatzeko, Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek ho-nako jarduera hauek aurrera eraman ahalko dituzte, ba-koitzak dituen eskumenen barruan eta zigortzeko hel-bururik gabe:

  a) Federazioen liburuak eta agiriak ikuskatzea.

  b) Kide anitzeko organoei dei egitea eskuordetuta-ko funtzio publikoak betetzearekin zuzenean edo zehar-ka zerikusia duten gai guztiak eztabaidatzeko eta ebaz-teko, baldin organo horiei aurretik dei egin ez bazaie.

  c) Zuhurtziaz kargutik kentzea federazioko lehenda-karia eta organoetako gainerako kideak, arrazoiak ema-nez, diziplina espedientea irekitzen zaienean, ustez la-rriak edo oso larriak diren administrazioko edo dizipli-nako arau-hausteengatik, azken horiek eskuordeturikofuntzio publikoekin zuzeneko edo zeharkako lotura du-tenean.

  d) Zuhurtziaz kargutik kentzea federazioko lehen-dakaria eta gobernu organoetako gainerako kideak, arra-zoiak emanez, eskuordeturiko funtzio publikoak ber-tan behera uzten diren kasuetan.

  e) Kontabilitateari eta kudeaketari kontu ikuskape-nak eta bestelako kontrol batzuk egin dakizkiela eska-tzea.

  f) Lege honetan arauturiko beste kirol erakunde ba-tzuk behin behinekoz gaitzea administrazio funtzio pu-bliko jakin batzuk bete ditzaten, baldin aparteko be-har larria badago, funtzio publiko horiek betetzen di-rela bermatzearren.

  g) Eskuordeturiko funtzio publikoak egoki betetzendirela bermatze aldera, beharrezko diren gainerako zu-hurtziazko neurri guztiak hartzea.

  2. Kirol federazioko lehendakaria eta kide anitze-ko organoetako gainerako kideak kargutik kentzen di-renean, Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek kontu-hartzaileak eta administratzaileak izendatu ahal izan-go dituzte behin-behinean.

  19. artikulua. Zuhurtziazko administrazio kontu-hartzea.

  1. Administrazio funtzio publikoak egoki ez bete-tzeko arrisku larria dagoenean, eta bestelako neurri ba-tzuk eraginkorrak ez direnean, Eusko Jaurlaritza eta fo-ru aldundiek dagokion kirol federazioan administraziokontu-hartzea egitea erabaki ahal izango dute.

  nes de eficacia o cuando no se posean los medios tcni-cos idneos para su desempeo.

  2. Tal encomienda no supondr cesin o delegacinde las funciones pblicas de carcter administrativo.

  Artculo 18. Medidas cautelares.

  1. Con el fin de garantizar el cumplimiento efec-tivo de las funciones pblicas encomendadas a las fede-raciones vascas y territoriales, el Gobierno Vasco y lasdiputaciones forales podrn llevar a cabo, en el mbitorespectivo de sus competencias, las siguientes actuacio-nes, que en ningn caso tendrn naturaleza sanciona-dora:

  a) Inspeccionar los libros y documentos federativos.

  b) Convocar a los rganos colegiados para el debate yresolucin de todas las cuestiones relacionadas directa oindirectamente con el ejercicio de funciones pblicas de-legadas cuando aquellos no hayan sido convocados.

  c) Suspender motivadamente de forma cautelar a lapresidenta o presidente y dems miembros de los rga-nos cuando se les incoe expediente disciplinario comoconsecuencia de presuntas infracciones administrativasy disciplinarias de carcter grave y muy grave relacio-nadas, directa o indirectamente, con el ejercicio de fun-ciones pblicas delegadas.

  d) Suspender motivadamente de forma cautelar a lapresidenta o presidente y dems miembros de los rga-nos de gobierno en los supuestos de abandono en elcumplimiento de las funciones pblicas delegadas.

  e) Exigir que la contabilidad y la gestin se some-tan a auditoras u otros tipos de fiscalizacin.

  f) Habilitar provisionalmente para el ejercicio de de-terminadas funciones pblicas de carcter administra-tivo a otras entidades deportivas reguladas en esta ley,en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para ga-rantizar el desarrollo de esas funciones pblicas.

  g) Adoptar cualesquiera otras medidas cautelares queresulten necesarias para garantizar el correcto ejerciciode las funciones pblicas delegadas.

  2. En los supuestos de suspensin del Presidente oPresidenta y del resto de miembros de los rganos co-legiados de las federaciones deportivas, el Gobierno Vas-co y las Diputaciones Forales podrn nombrar provisio-nalmente interventores o interventoras y administrado-res o administradoras.

  Artculo 19. Intervencin administrativa cautelar.

  1. En aquellas situaciones en las que peligre gra-vemente el adecuado ejercicio de las funciones pbli-cas de carcter administrativo y no sea efectiva otro ti-po de medida, el Gobierno Vasco y las diputaciones fo-rales podrn acordar la intervencin administrativa dela correspondiente federacin deportiva.

 • EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006 2591

  2. Kontu-hartzea erabatekoa edo zati batekoa izanahalko da. Halaber, kontu-hartze hori kontrola edo fis-kalizazioa izan daiteke, baina, orobat, ezgaitu den or-ganoaren funtzioek beregana dezake kontu-hartze ho-rrek.

  3. Aipatutako administrazio publikoetako batekirregulartasun handiren bat atzematen badu federaziobaten kudeaketan, ekonomiaren, administrazioaren,zein kirolaren aldetik, hau da, administrazio funtzio pu-blikoak egoki betetzea arriskuan jartzen duen irregu-lartasuna, federazioko administrazio organoari deitukozaio, eta, hura entzun ondoren, kontu-hartze erregimenegokia erabakiko da, funtzio publikoak betetzen dire-la bermatzearren. Premiazko kasuetan ez da beharrez-koa izango entzunaldiaren izapidea.

  4. Kargua egoki betetzeko gaitasuna duten pertso-na fisiko edo juridiko guztiak izendatu ahal izango di-ra kontu-hartzaile.

  5. Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakun-deen Erregistroan erregistratu beharko dira kontu-har-tzailearen izendapena, haren eskumenak, haren agintal-diaren iraupena, eta gainerako datu garrantzitsuak.

  6. Kontu-hartzaileek, hasiera batean, ordezkatzendituzten federazio organoaren eskumen berberak izan-go dituzte.

  7. Epea igarotzen denean, kontu-hartzea bertan be-hera geldituko da automatikoki, baldin ez bada epe ho-ri luzatzea erabaki. Kontu-hartzea ezin izango da urte-betekoa baino gehiagokoa izan. Epe horretan, federa-zioari dagozkion organoak eman beharko zaizkio, edo,hala badagokio, federazioa desegiteari eta likidatzeariekingo zaio.

  8. Kontu-hartzaileek ordainsari bat jasotzeko esku-bidea izango dute, federazioaren baliabideen kargura,edo, hala badagokio, eurak izendatu dituen administra-zioaren kargura. Kontu-hartzaileak izendatzeko eraba-kian zehaztuko da ordainsari hori, eta kasuan kasukofederazioaren diru baliabideen araberakoa izan dadinsaiatuko da.

  9. Kontu hartzeko prozeduraren edozein alditanahal izango du kontu-hartzearen erregimena aldatukontu-hartze hori erabaki zuen administrazio organoak.

  10. Behar adinako arretaz beteko dute kontu-har-tzaileek euren kargua, eta erantzungo dute Adminis-trazioaren Publikoaren aurrean, federazioaren aurrean,federazioko kideen aurrean eta hirugarren pertsonen etaerakundeen aurrean, legez kontra edo arreta faltaz egin-dakoengatik eta bete gabe utzitakoengatik,

  11. Kontu-hartzaileen erabakiak agirietan jasokodira, eta behar bezala izapideturiko liburu batean trans-kribatuko dira.

  20. artikulua. Goragokoak eskumena beregana-tzea.

  2. La intervencin podr ser total o parcial. Asimis-mo, dicha intervencin podr ser de control o fiscaliza-cin, pero tambin podr conllevar la asuncin de lasfunciones del rgano que resulte inhabilitado.

  3. Si cualquiera de dichas administraciones pbli-cas advirtiera una gran irregularidad en la gestin eco-nmica, administrativa o deportiva de una federacin,que ponga en peligro el adecuado ejercicio de las fun-ciones pblicas de carcter administrativo, se requeri-r al rgano de administracin de la federacin y, unavez odo ste, se aprobar el rgimen de intervencinpertinente para garantizar el ejercicio de las funcionespblicas. Dicho trmite de audiencia no ser preciso enlos supuestos de urgencia.

  4. Podrn ser nombradas interventoras todas aque-llas personas fsicas o jurdicas que resulten capacitadaspara desempear adecuadamente el cargo.

  5. La designacin de interventor o interventora, susfacultades, el alcance temporal de su mandato y las de-ms circunstancias relevantes debern ser inscritas enel Registro de Entidades Deportivas del Pas Vasco.

  6. Las y los interventores tendrn, en principio, lasmismas facultades que el rgano federativo al que, ensu caso, sustituyen.

  7. La intervencin quedar automticamente alza-da por el mero transcurso del plazo, salvo que se acuer-de la prrroga. La intervencin no podr prolongarse porms de un ao, dentro de cuyo plazo habr que dotar ala federacin de los rganos correspondientes o, en sucaso, proceder a instar la disolucin y liquidacin de lamisma.

  8. Las y los interventores tendrn derecho a una re-tribucin con cargo a los recursos de la federacin o, ensu caso, de la Administracin que proceda a su nom-bramiento. Dicha retribucin ser fijada en el acuerdode su nombramiento y tratar de ser proporcional a losrecursos econmicos de la correspondiente federacin.

  9. En cualquier estado del procedimiento de inter-vencin, el rgano administrativo que la acuerde podrmodificar el rgimen de la misma.

  10. Las y los interventores debern desempear sucargo con la diligencia debida, y respondern ante laAdministracin Pblica, ante la federacin, sus miem-bros y ante terceras personas y entidades de los daosy perjuicios causados por los actos y omisiones contra-rios a la Ley o realizados sin la debida diligencia.

  11. Las decisiones de las y los interventores se con-signarn documentalmente y se transcribirn en un li-bro debidamente diligenciado.

  Artculo 20. Avocacin.

 • 2592 EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006

  1. Kirol federazioak kontrolatzea, babestea, eta fis-kalizatzea dagokien administrazio organoek gai jakinbaten gaineko eskumena beregana dezakete, nahiz eta,araudiaren arabera eskuordetutako funtzio publiko ba-tengatik, gai hori kirol federazioaren eskumenekoa izan,baldin eta, arrazoi teknikoak, ekonomikoak, sozialak,juridikoak edo lurraldearen inguruko arrazoiak direlamedio, hori komeni bada.

  2. Dena dela, goragokoak eskumenak bereganatuaurretik, entzunaldia egin beharko da, arrazoiak azal-tzen dituen erabaki baten bidez. Erabaki hori interes-dunei, baldin badago, jakinaraziko zaie.

  3. Ezin izango da errekurtsorik jarri goragokoak es-kumena bereganatzeko erabakiaren kontra; hala ere,aurka egin ahalko zaio dagokion prozeduraren ebazpe-naren kontra jarritako errekurtsoan, baldin errekurtsohori jartzen bada.

  21. artikulua. Kirol federazioen arteko auziakebaztea.

  1. Kirol federazioen artean, 14/1998 Legeak etaDekretu honek ematen dizkien funtzioak betetzean,sortzen diren auziak Kirol Justiziako Euskal Batzordeakebatziko ditu.

  2. Kirol federazioen artean eskuordeturiko funtziopublikoak betetzeari loturiko auziren bat sortzen de-nean, interesa duen kirol federazioak Kirol JustiziakoEuskal Batzordeari eskatu beharko dio auzia ebatz de-zan.

  3. Interesa duen edozein federaziok eman ahal izan-go dio eskumena duen organoari auziaren berri, eskae-rari dagozkion agiriak gehituta.

  22. artikulua. Funtzio publikoak eta sinbolo ofi-zialak.

  1. Euskadiko kirol federazioek Euskadiko himnoaeta ikurrina erabili ahal izango dituzte euren euskal se-lekzioek parte hartzen duten lehiaketetan.

  2. Autonomia Erkidegoko beste sinbolo ofizial ba-tzuk erabili nahi dituzten Euskadiko federazioek Eus-ko Jaurlaritzaren administrazio baimena beharko dute.

  3. Euren lurralde historikoko sinbolo ofizialak era-bili nahi dituzten lurraldeko federazioek aplikagarriakdiren foru xedapenei jarraituko diete.

  III. TITULUA

  FEDERAZIOKO KIDE EGITEA. LIZENTZIAK

  23. artikulua. Federazio lizentzien izaera eta on-dorioak.

  1. Los rganos administrativos a quienes correspon-da el control, tutela y fiscalizacin de las federacionesdeportivas podrn avocar para s el conocimiento de unasunto cuya resolucin le corresponde a la federacin de-portiva por una funcin pblica delegada reglamenta-riamente, cuando circunstancias de ndole tcnica, eco-nmica, social, jurdica o territorial lo hagan convenien-te.

  2. En todo caso, la avocacin se realizar, previo tr-mite de audiencia, mediante acuerdo motivado que se-r notificado a las y los interesados en el procedimien-to, si los hubiere.

  3. Contra el acuerdo de avocacin no cabr recur-so, aunque podr impugnarse dicho acuerdo en el re-curso que, en su caso, se interponga contra la resolu-cin del correspondiente procedimiento.

  Artculo 21. Resolucin de conflictos entre fede-raciones deportivas.

  1. La resolucin de los conflictos que se susciten en-tre las federaciones deportivas en el ejercicio de las fun-ciones que les atribuye la Ley 14/1998 y el presente De-creto se resolvern por el Comit Vasco de Justicia De-portiva.

  2. Cuando se produzca algn conflicto relacionadocon el ejercicio de funciones pblicas delegadas entrefederaciones deportivas, la federacin deportiva intere-sada deber solicitar al Comit Vasco de Justicia De-portiva la resolucin del conflicto.

  3. Cualquier federacin interesada podr poner enconocimiento del rgano competente el conflicto exis-tente, acompaando a la peticin la documentacin per-tinente.

  Artculo 22. Funciones pblicas y smbolos oficia-les.

  1. Las federaciones deportivas vascas podrn utili-zar el himno y la bandera del Pas Vasco en las compe-ticiones en las que participen sus selecciones vascas.

  2. Las federaciones vascas que deseen utilizar otrossmbolos oficiales de la Comunidad Autnoma preci-sarn de la autorizacin administrativa del GobiernoVasco.

  3. Las federaciones territoriales que deseen utilizarlos smbolos oficiales de su Territorio Histrico se so-metern a las disposiciones forales que resulten de apli-cacin.

  TTULO III

  INTEGRACIN FEDERATIVA. LICENCIAS.

  Artculo 23. Naturaleza y efectos de las licenciasfederativas.

 • EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006 2593

  1. Federazio lizentzia agiri pertsonala eta bestere-nezina da, bere titularrari federazio bateko kide izaeraematen dio, eta lehiaketa ofizialetan parte hartzeko gai-tzen du; betiere, lehiaketa bakoitzean diren arauei ja-rraituz.

  2. Federazio lizentzia bakarra izango da, eta, ho-rren bidez, titularra kirol modalitate bateko bai lurral-deko federazioari bai Euskadiko federazioari atxikitaegongo da.

  3. Pertsona fisikoak eta juridikoak kirol federazioe-tako kide egiteko bidea dagokien lizentzia ematea izan-go da.

  4. Lurraldeko federazioek eta Euskadiko federa-zioek, adostasunez, aisialdiko edo zerbitzuetako txartelbakarra sortu ahal izango dute, ofiziala izango ez denaeta borondatezko harpidetza izango duena. Txartel ho-rrek ez du titularra dagokion federazioko kide egingo,eta kirol jarduera batzuetan parte hartzea edo zerbitzujakin batzuk jasotzea baino ez du ahalbidetuko. Halaeta guztiz ere, argi adierazita egon beharko du agiri ho-ri ez dela federazio lizentzia eta, ondorioz, ez duela ema-ten lehiaketa ofizialetan parte hartzeko eskubiderik.

  5. Aurreko idatz-zatian jasotako berariazko gaikun-tzak ezin izango du berekin ekarri beste kirol modali-tate bati dagozkion aisialdiko zerbitzuak edo antzekoakematea, ez eta beste federazio batzuen funtzioak arris-kuan jartzea ere.

  6. Euskadiko federazioek emandako lizentziek eu-ren titularrak autonomia erkidegoaz gaindiko eremu-ko lehiaketetan parte hartzeko gaituko ditu, dagokionaraudiak ezarritako kasu eta baldintzetan.

  24. artikulua. Federazio lizentziak izapidetzea etaematea.

  1. Autonomia erkidegoan, Euskadiko federazioeketa lurraldeko federazioek dute eskumena federazio li-zentziak emateko eta izapidetzeko, hurrenez hurren.

  2. Euskadiko kirol federazioak dira federazio lizen-tzien erregimena agirien, kirolaren nahiz diruaren al-detik ezartzeko eskumena duten erakundeak, eta,hortaz, honako hauek ezarriko dituzte: eskubideak etabetebeharrak; iraupena; indarrean sartzeko data; kate-goriak; kuotak; prozedura; formatua, eta antzeko gai-nerako alderdiak. Funtzio horrek barne hartuko du, oro-bat, nahitaezko arrisku estaldura bermatzeko asegurukolektiboak kontratatzea.

  3. Euskadiko kirol federazioek eta lurraldeko kirolfederazioek borondatezko kuota gehigarria jaso ahalizango dute federatuengandik, federazio horien zerbi-tzuak eta jarduerak finantzatzeko, baina lurraldeko fe-derazioek ezin izango dituzte lizentzien izapideak kar-

  1. La licencia federativa es el documento de carc-ter personal e intransferible que otorga a su titular lacondicin de miembro de una federacin y le habilitapara participar en las competiciones oficiales siempreconforme a las reglas que en cada caso rijan las mismas.

  2. La licencia federativa ser nica y supondr ladoble adscripcin de su titular a la federacin territo-rial y a la federacin vasca de la correspondiente moda-lidad deportiva.

  3. La integracin de las personas fsicas y jurdicasen las federaciones deportivas se producir mediante laexpedicin de la correspondiente licencia.

  4. Las federaciones territoriales y vascas podrncrear, de comn acuerdo, una nica tarjeta recreativa ode servicios, no oficiales y de suscripcin voluntaria, queno conllevar el derecho a participar en competicin ofi-cial alguna y que no supondr la integracin en la fe-deracin correspondiente, dando lugar nicamente a laparticipacin en actividades deportivas no oficiales o ala obtencin de determinados servicios. En todo caso,deber constar claramente que dicho documento noconstituye una licencia federativa y que, en consecuen-cia, no da lugar al derecho a participar en competicio-nes oficiales.

  5. La habilitacin expresa contenida en el aparta-do anterior no podr conllevar la prestacin de servi-cios recreativos o anlogos propios de otra modalidaddeportiva, ni poner en peligro las funciones de otras fe-deraciones.

  6. Las licencias emitidas por las federaciones depor-tivas vascas habilitarn a sus titulares para participaren competiciones oficiales de mbito superior en los ca-sos y condiciones que establezca la normativa correspon-diente.

  Artculo 24. Tramitacin y emisin de las licenciasfederativas.

  1. Las federaciones vascas y las federaciones terri-toriales son las entidades competentes en la Comuni-dad Autnoma para emitir y tramitar, respectivamen-te, las licencias federativas.

  2. Las federaciones deportivas vascas son las enti-dades competentes para establecer el rgimen documen-tal, deportivo y econmico de las licencias federativasestableciendo sus derechos y obligaciones, duracin, co-mienzo de la vigencia, categoras, cuotas, procedimien-to, formato y dems cuestiones anlogas. Tal funcincomprender tambin la contratacin de los seguros co-lectivos que garanticen las coberturas obligatorias deriesgos.

  3. Las federaciones deportivas vascas y territorialespodrn percibir de sus federados y federadas una cuotaadicional de carcter voluntario para la financiacin delos servicios y actividades de dichas federaciones, perolas federaciones territoriales no podrn gravar la trami-

 • 2594 EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006

  gatu dekretu honetako 25.3. artikuluan xedatutakoakez diren kuota gehigarriekin.

  4. Lurraldeko kirol federazioak dira lizentziak iza-pidetzeko eskumenak dituzten erakundeak, eta funtziopubliko horretan honako hauek bete beharko dituzte,besteak beste:

  a) Federatu nahi dutenei argibideak ematea federa-zio lizentzien baldintzei eta ondorioei buruz.

  b) Federazioko kide egiteko beharrezkoak diren agi-riak eta datuak jasotzea.

  c) Lizentzien zenbateko osoa kobratzea, eta zenbate-ko hori likidatzea dekretu honetan ezarritakoaren ara-bera nahiz dekretua garatzeko xedapenetan ezarritakoa-ren arabera.

  5. Euskadiko federazioek euren Batzar Nagusianonartutako moduan banatuko dute lizentzia bakoitza-ren zenbateko garbia. Honela lortuko da zenbateko gar-bi hori: zenbateko gordinari 25. artikuluko 3. idatz-za-tiko a) eta d) letretan ezarritako zenbatekoak kendukozaizkio. Lurraldeko federazioek edo Euskadiko federa-zioek jasoko duten zenbatekoa ezingo da izan, inola ere,lehen aipatutako zenbateko garbiaren % 35a baino txi-kiagoa.

  25. artikulua. Lizentzien formatua eta edukia.

  1. Euskadiko kirol federazioek onartuko dituzte li-zentzien formatua eta edukia, eta lizentziotan, halabe-harrez, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofi-zialak erabili beharko dira.

  2. Lizentzien euskarriak komunikazioaren tekno-logiak egoki aprobetxatzeko moduko baldintza tekni-koak izango ditu. Kiroletan eskumenak dituen EuskoJaurlaritzako zuzendaritzak onartuko ditu euskarri ho-rien ezaugarri teknikoak.

  3. Lizentziaren agirian argi jasoko dira honako kon-tzeptu ekonomiko hauek:

  a) Nahitaezko aseguruen kuota: titularraren osasunarriskuak estaltzen dituen osasun laguntzako asegurua-ren, erantzukizun zibileko aseguruaren eta heriotzaga-tiko eta galera anatomiko eta funtzionalengatiko kalteordainen aseguruaren kuota, hain zuzen.

  b) Euskadiko kirol federazioaren egitura eta funtzio-namendua finantzatzeko kuota.

  c) Lurraldeko kirol federazioaren egitura eta funtzio-namendua finantzatzeko kuota.

  d) Federazioen eremuaz gaindiko lehiaketa ofiziale-tan parte hartzeko kuota, hala badagokio.

  4. Lizentziaren agirian, halaber, argi jasoko dira ho-nako eduki hauek:

  a) Lizentzia ematen duen federazioa.

  b) Lizentziaren iraupena.

  tacin de licencias, con cuotas adicionales a las previs-tas en el artculo 25.3 de este Decreto.

  4. Las federaciones deportivas territoriales son lasentidades competentes para tramitar las licencias y talfuncin pblica comprende, entre otras, las siguientesfacultades:

  a) Informar a quienes deseen federarse sobre los re-quisitos y efectos de las licencias federativas.

  b) Recoger los documentos y datos necesarios parala afiliacin federativa.

  c) Cobrar el importe total de las licencias y liquidardicho importe con arreglo a lo establecido en el presen-te Decreto y en las disposiciones de desarrollo.

  5. Las federaciones vascas repartirn el importe ne-to de cada licencia en los trminos aprobados por laAsamblea General respectiva. Dicho importe neto serel resultante de minorar al importe bruto los importesestablecidos en las letras a) y d) del apartado 3 del ar-tculo 25. En ningn caso, la cantidad a percibir porlas federaciones territoriales o vascas podr ser inferioral 35% del importe neto antes citado.

  Artculo 25. Formato y contenido de las licencias.

  1. El formato y contenido de las licencias sern apro-bados por las federaciones deportivas vascas y en dichaslicencias debern emplearse necesariamente las dos len-guas oficiales de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  2. Las licencias debern emitirse en un soporte quecuente con unas condiciones tcnicas que permitan unadecuado aprovechamiento de las tecnologas de la co-municacin. La Direccin del Gobierno Vasco compe-tente en materia de deportes aprobar las especificacio-nes tcnicas de dichos soportes.

  3. En el documento de la licencia se consignarnclaramente los siguientes conceptos econmicos:

  a) Cuota de los seguros obligatorios de asistencia sa-nitaria que cubra los riesgos para la salud de la o el ti-tular, de responsabilidad civil y de indemnizaciones porfallecimiento y por prdidas anatmicas y funcionales.

  b) Cuota destinada a financiar la estructura y fun-cionamiento de la federacin deportiva vasca.

  c) Cuota destinada a financiar la estructura y funcio-namiento de la federacin deportiva territorial.

  d) Cuota, en su caso, para participar en competicio-nes oficiales de mbito territorial superior.

  4. En el documento de la licencia se consignarntambin claramente los siguientes contenidos:

  a) Federacin deportiva emisora.

  b) Duracin de la licencia.

 • EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006 2595

  c) Titularraren izena eta abizenak.

  d) Titularraren jaioteguna.

  e) Kirol diziplina edo kirol diziplinak.

  f) Hala badagokio, titularra kide den kirol erakun-dea.

  g) Kategoria eta estamentua.

  h) Lizentzia ematen duen federazioko lehendakaria-ren sinadura, edo hark berariaz eskuordetutako pertso-narena.

  i) Lizentzia ematen duen federazioaren zigilua.

  26. artikulua. Pertsona fisikoentzako arrisku es-taldura.

  1. Pertsona fisikoen federazio lizentzia bakoitzakarrisku hauek, gutxienez, estaltzea bermatzen duen ase-gurua ekarriko du berekin:

  a) Erantzukizun zibila.

  b) Galera anatomiko edo funtzionalengatiko edo he-riotzarengatiko kalte ordainak.

  c) Osasun laguntza, osasun sistema publikoak doa-neko estaldurarik ematen ez duen kasu eta esparrueta-rako, titularrari arrisku horiek beste aseguru batek es-taltzen ez dizkionean.

  2. Aurreko idatz-zatian aipaturiko aseguruarenprestazioak izango dira, gutxienez, 1993ko ekainaren4ko 849/1993 Errege Dekretuak, Estatuko lehiaketa fe-deratuetarako nahitaezko kirol aseguruaren gutxiene-ko prestazioak ezartzen dituenak, ezarritakoak edo de-kretu hau garatzean ezarriko direnak.

  3. Kirol denboraldi bakoitzaren hasieran, Euskadi-ko kirol federazioek Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzen-daritzari eginiko aseguruen zerrenda bidaliko diote, ha-ren berri izan dezan eta dagozkion ondorioetarako, baieta, bermatuta dauden estaldurak eta prestazioak zehaz-turik, aseguru horiek dituzten baldintzen kopia ere.

  27. artikulua. Iraupena.

  1. Federazio lizentziek, hasiera batean, urtebetekoiraupena izango dute. Eusko Jaurlaritzek, salbuespengisa, iraupen luzeagoa baimenduko du, baldin interesorokorreko arrazoiak badaude.

  2. Kirol federazioek iraupen laburragoko lizentziakeman ahal izango dituzte, baina, halakoetan, aldi bate-rako lizentzia horiek ez diete hauteskunde eskubiderikemango titularrei.

  28. artikulua. Lizentzien bateragarritasuna.

  1. Pertsona berak honako hauek bateratu ahal izan-go ditu:

  a) Hainbat kirol modalitatetako federazioei dagoz-kien lizentziak.

  c) Nombre y apellidos de la persona titular.

  d) Fecha de nacimiento de la persona titular.

  e) Disciplina o disciplinas deportivas.

  f) En su caso, entidad deportiva a la que perteneceel titular.

  g) Categora y estamento.

  h) Firma de la o el Presidente de la federacin emi-sora, o de la persona en quien delegue expresamente.

  i) Sello de la federacin emisora.

  Artculo 26. Cobertura de riesgos para personas f-sicas.

  1. Cada licencia federativa de personas fsicas lle-var aparejado un seguro que garantice, como mnimo,la cobertura de los siguientes riesgos:

  a) Responsabilidad civil.

  b) Indemnizacin por supuestos de prdidas anat-micas o funcionales, o de fallecimiento.

  c) Asistencia sanitaria para aquellos supuestos y m-bitos en que no exista cobertura gratuita del sistema p-blico sanitario cuando la o el titular no tenga cubier-tas las contingencias a travs de otro seguro.

  2. Las prestaciones del seguro sealado en el apar-tado anterior debern ser, como mnimo, las estableci-das en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por elque se determinan las prestaciones mnimas del Segu-ro Obligatorio Deportivo para competiciones federadasde mbito estatal, o las establecidas en desarrollo delpresente Decreto.

  3. Al inicio de cada temporada deportiva, las fede-raciones deportivas vascas remitirn a la Direccin deDeportes del Gobierno Vasco, para su conocimiento yefectos oportunos, relacin de las plizas que se hubie-ran concertado y copia de las condiciones de las mis-mas en las que se concreten las coberturas y prestacio-nes que resulten garantizadas.

  Artculo 27. Duracin.

  1. Las licencias federativas sern, en principio, deduracin anual. El Gobierno Vasco autorizar excepcio-nalmente una duracin superior atendiendo a razonesde inters general.

  2. Las federaciones deportivas podrn emitir licen-cias de duracin inferior pero, en tal caso, tales licen-cias temporales no concedern derechos electorales a sustitulares.

  Artculo 28. Compatibilidad de licencias.

  1. Una misma persona podr:

  a) Ostentar licencias federativas correspondientes afederaciones de diferentes modalidades deportivas.

 • 2596 EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006

  b) Estamentu desberdinetakoak diren federazio be-reko lizentziak.

  c) Kirol diziplina desberdinetakoak diren federaziobereko lizentziak.

  2. Ez da inola ere onartuko pertsona berak kirolmodalitate bereko, kirol diziplina bereko edo estamen-tu bereko lizentziak izatea lurralde historiko batean bai-no gehiagotan.

  3. Euskadiko kirol federazioek arautu egin behar-ko dituzte lizentzien bateragarritasunaren gaineko bal-dintzak eta ondorioak.

  29. artikulua. Aldez aurreko osasun azterketa.

  Aurkeztu beharko da, arautegian hala xedatuta du-ten kirol modalitateetan, eta xedapen horietan ezarri-tako baldintzekin bat. Xedapen horietan osasun azter-ketak kirolaren, kategoriaren, adinaren eta antzeko bes-te baldintza batzuen arabera ezarri beharko dira.

  30. artikulua. Izaera arautua.

  Lizentziak emateak izaera arautua izango du, eta, be-raz, ezin izango da lizentzia ematea ukatu eskatzaileaklizentzia eskuratzeko beharrezko baldintzak betetzendituenean.

  31. artikulua. Lizentziak izapidetzeko eta emate-ko betebeharra.

  1. Lurraldeko eta Euskadiko federazioek lizentziakizapidetzeko eta emateko, edo ukatzeko, betebeharradute, gehienez hilabeteko epean, behar bezala formali-zaturiko eskaera aurkeztu eta hurrengo egunetik zen-batzen hasita.

  2. Lizentzia emateko eskatu eta gero, baldin lehenzehaztu den gehieneko epearen barruan ez bada espre-suki ebazpena jakinarazten, lizentzia eman egin delaulertuko da.

  3. Aurreko idatz-zatietan aipaturiko lizentziak iza-pidetzea edo ematea ukatzen dela espresuki jakinaraz-ten denean (arrazoiak emanez ukatu beharko da), edo-ta lizentzia egiaztatzen duen agiria eskuratzea ukatzendenean, errekurtsoa jarri ahal izango da dagokion fo-ru aldundian edo Eusko Jaurlaritzan kiroletan esku-menak dituen zuzendaritzaren aurrean, zazpi egun na-turaleko epean. Horretarako, 1992ko azaroaren 26ko30/1992 Legean gora jotzeko errekurtsoetarako ezarri-tako erregimenari jarraituko zaio.

  4. Dagokion Euskadiko kirol federazioko zuzenda-ritzako kideek erantzun egin beharko dute, baldin au-rreko idatz-zatietan aipaturiko federazio lizentziak ema-tea arrazoitu gabe ukatzen badute, berariaz eskaerei bu-ruzko ebazpenak epearen barruan ematen ez badituzte,edo lizentziak iruzurrez espresuki edo ustez ema-

  b) Ostentar licencias federativas correspondientes auna misma federacin, pero por distintos estamentos.

  c) Ostentar licencias federativas correspondientes auna misma federacin, pero por distintas disciplinas de-portivas.

  2. En ningn caso se admitir que una misma per-sona ostente licencias en una misma modalidad, o dis-ciplina deportiva, y estamento por ms de un Territo-rio Histrico.

  3. Las federaciones deportivas vascas debern regu-lar las condiciones y efectos de la compatibilidad de li-cencias.

  Artculo 29. Reconocimiento mdico previo.

  Para tramitar la licencia federativa ser preciso acre-ditar la obtencin del correspondiente reconocimientomdico de aptitud en aquellas modalidades deportivasque se determinen reglamentariamente y de acuerdo conlas condiciones que se establezcan en dichas disposicio-nes, las cuales debern establecer distintos tipos de re-conocimiento mdico segn la modalidad deportiva, ca-tegora, edad y otras circunstancias anlogas.

  Artculo 30. Carcter reglado.

  La expedicin de licencias tendr carcter reglado nopudindose denegar su expedicin cuando la o el soli-citante rena las condiciones necesarias para su obten-cin.

  Artculo 31. Obligacin de tramitar y expedir li-cencias.

  1. Las federaciones territoriales y vascas estn obli-gadas a tramitar y emitir, o a denegar, las correspon-dientes licencias en el plazo mximo de un mes a con-tar desde el da siguiente a su solicitud debidamenteformalizada.

  2. Si solicitada la expedicin de la licencia no senotifica la resolucin expresa durante el plazo mximoantes indicado se entender otorgada.

  3. Contra la denegacin expresa de la tramitacin oexpedicin de las licencias a que se refieren los aparta-dos anteriores, que deber ser motivada, o contra la de-negacin de la entrega del documento justificativo, po-dr interponerse recurso ante la Direccin competente enmateria de deportes, de la respectiva Diputacin Foral odel Gobierno Vasco, en el plazo de siete das naturales,con arreglo al rgimen establecido para el recurso de al-zada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  4. Las y los directivos de la federacin deportivavasca correspondiente que, injustificadamente, no ex-pidan las licencias federativas a que se refieren los apar-tados anteriores, que no resuelvan voluntariamente lassolicitudes en plazo o las expidan, de forma expresa opresunta, fraudulentamente, incurrirn en responsabi-

 • EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006 2597

  ten badituzte. Halakorik gertatzen bada, sor daitekeenerantzukizun zibilaz edo penalaz gain, zuzendaritzakokide horiei horren araberako zigorra jarri ahal izangozaie. Halaber, lurraldeko federazioetako zuzendaritza-ko kideek erantzun egin beharko dute, baldin, arrazoi-tu gabe, uko egiten badiote lizentziak izapidetzeari.

  32. artikulua. Administrazio publiko eskumendu-nei lizentzien berri ematea.

  1. Eusko Jaurlaritzak zuzenean eta etengabe izan-go ditu eskuragarri, komunikazioaren teknologia be-rrien bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko federazioekemandako lizentziak. Foru aldundiek euren lurraldehistorikoari dagozkion lizentziak baino ez dituzte es-kuragarri izango. Komunikazio horren baldintza tek-nikoak eta haren edukia arautegien bidez xedatuko di-ra.

  2. Federazio lizentzietako datu pertsonalak bil-tzean, tratatzean, uztean nahiz datu horiekin antzeko-rik egitean, datu pertsonalak babesteko indarrean di-ren xedapenak bete beharko dira.

  33. artikulua. Federazioetako kideen eskubideak.

  Federazioko estamentuetako kideek honako eskubi-de hauek izango dituzte, gutxienez:

  a) Federazioko organoetan ordezkaritza izatea etahaietako kide izatea, aplikagarria den araudiaren ara-bera ezarritako eran, baldintzetan eta proportzioan.

  b) Federazioak antolaturiko jarduera guztietan par-te hartzea, federazioak horren gainean dituen arauenarabera.

  c) Kide diren federazioari buruzko eskatu bezainbes-teko informazioa jasotzea, indarrean den legediarekinbat.

  d) Federazioko organo eskumendunetara jotzea, fe-derazioko arauak bete daitezela eskatzeko.

  e) Egoki iruditzen zaizkien kontsultak eta errekla-mazioak egitea, federazioko arauekin bat.

  f) Federazio lizentzia egiaztatzen duen agiria izatea.

  34. artikulua. Federazioetako kideen betebeha-rrak.

  Federazioko estamentuetako kideek honako betebe-har hauek izango dituzte, estatutuetan gehi daitezkeenbetebeharrez gain:

  a) Ezarritako kuotak ordaintzea.

  b) Federazioko organoetan onartutako erabakiak be-tetzea, horretarako eskumena duen organoak balioga-betzen edo bertan behera uzten ez dituen bitartean.

  c) Federazioaren helburuak lortzen era aktiboan par-te hartzea.

  lidad y podrn ser objeto de la correspondiente sancin,sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que sepueda derivar. Tambin incurrirn en responsabilidadlas y los directivos de las federaciones territoriales queinjustificadamente se nieguen a tramitar las correspon-dientes licencias.

  Artculo 32. Comunicacin de las licencias a las ad-ministraciones pblicas competentes.

  1. El Gobierno Vasco tendr acceso directo y per-manente, a travs de las nuevas tecnologas de la comu-nicacin, a las licencias federativas que emitan las fe-deraciones vascas. Las diputaciones forales slo tendrnacceso a las licencias federativas correspondientes a suTerritorio Histrico. Las condiciones tcnicas de tal co-municacin y el contenido de la misma se determina-rn reglamentariamente.

  2. La recogida, tratamiento, cesin y cualesquieraactos anlogos respecto a los datos personales de las li-cencias federativas debern ajustarse a las disposicionesvigentes en materia de proteccin de datos.

  Artculo 33. Derechos de las y los miembros de lasfederaciones.

  Las y los integrantes de los estamentos de la federa-cin tendrn, como mnimo los siguientes derechos:

  a) Tener representacin y formar parte de los rga-nos federativos en la forma, condiciones y proporcinque les reconozca la normativa aplicable.

  b) Participar en cuantas actividades organice la fe-deracin, conforme a las reglas que sta dicte al respec-to.

  c) Recibir cuanta informacin soliciten sobre la fe-deracin a la que pertenezcan en los trminos previstosen la normativa vigente.

  d) Acudir a los rganos federativos competentes pa-ra instar el cumplimiento de las normas federativas.

  e) Elevar las consultas y reclamaciones que estimenpertinentes conforme a las normas de la federacin.

  f) Disponer del documento justificativo de la licen-cia federativa.

  Artculo 34. Obligaciones de las y los miembrosde las federaciones.

  Las y los integrantes de los estamentos federativostendrn, con independencia de lo que se pudiera aa-dir al respecto en los estatutos, los siguientes deberes:

  a) Pagar las cuotas que se establezcan.

  b) Cumplir todos los acuerdos vlidamente adopta-dos por los rganos federativos en tanto no sean anula-dos o suspendidos por el rgano competente.

  c) Colaborar activamente en la consecucin de los fi-nes de la federacin.

 • 2598 EHAA - 2006ko otsailak 14, asteartea N. 31 ZK. BOPV - martes 14 de febrero de 2006

  d) Hala dagokionean, dituzten karguei atxikitakobetebeharrak leialki betetzea.

  e) Euskadiko selekzioek eta lurraldeko selekzioek ki-rol-lehiaketetan parte hartzeko edo horiek prestatzekoegiten dituzten deialdietara joatea.

  35. artikulua. Informazioa jasotzeko eskubidearennondik norakoak.

  1. Federazio lizentziak honako hauei buruz infor-mazioa jasotzeko eskubidea ematen du: federazioko or-ganoen osaerari buruz; horien kontabilitate egoerari bu-ruz, eta federazioaren edozein jarduerari eta agiriri bu-ruz.

  2. Informazio hori jasotzeko ez da beharrezkoa izan-go Batzar Nagusiko edo Zuzendaritza Batzordeko ki-de izatea.

  3. Informazioa jasotzeko eskubideak barne hartzendu 132. artikuluan zehaztutako dokumentazioa era zu-zen eta pertsonalean eskuragarri izateko eskubidea. Do-kumentazioa eskuragarri izateko eskubidearen arabera,kide den pertsonak interesatzen zaizkion alderdien ko-pia edo fotokopia lortu ahal izango du, betiere horrengastuak ordainduta eta datu pertsonalak babesteko le-gediak baimentzen duenaren barruan.

  4. Federazioko organoek, salbuespenezko egoera ja-kin batzuetan, ukatu ahal izango dute informazioa ema-tea, horrek federazioaren interesak larri kalte ditzakee-nean. Salbuespen hori ez da bidezkoa izango eskaerarieuren babesa ematen diotenean Batzar Nagusiaren laur-den bat, gutxienez, ordezkatzen duten batzarkideek.

  5. Halaber, federazioko organoek informazioa ema-teari uko egin ahal izango diote eskubide abusu argiagertatuz gero. Besteak beste, eskubide abusutzat jokoda informazioa era masiboan eta bereizi gabe eskatzea.

  6. Dena dela, informazioa ematea ukatzen bada, be-har bezala arrazoitu beharko da, eta kasu murritzetanbaino ez da ukatu beharko.

  7. Informazioa jasotzeko eskubidea estatutuetanedo arautegietan arau daiteke, eskubidea gauzatzeko le-kuari, denborari eta erari dagokienez.

  8. Informazioa emateko murriztapenak ezin izan-go zaizkio ezarri Eusko Jaurlaritzako edo foru aldundi-ko dagokion organoari, horrek babestu behar dituen ad-ministrazio funtzio publikoei dagokienez.

  IV. TITULUA

  LEHIAKETA FEDERA