WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, PRODUKCJI I MONTA »U strop- .4 v.1.0_20151111 dystrybucja, kopiowanie,

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, PRODUKCJI I MONTA »U strop- .4 v.1.0_20151111 dystrybucja,...

1

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, PRODUKCJI I MONTA U

2 V.1.0_20151111 DYSTRYBUCJA, KOPIOWANIE, UDOST PNIANIE I ZMIANY WYMAGAJ PISEMNEJ ZGODY WA CICIELA DOKUMENTACJI

BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE BIP-BUD

85-309 BYDGOSZCZ, UL.JULIANA FAATA 4/1

STROPY ELBETOWE ZESPOLONE

TYPU VECTOR

PRODUCENT

KONBET POZNA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, PRODUKCJI I MONTAU

OPRACOWA

BYDGOSZCZ WRZESIE 2015

3 V.1.0_20151111 DYSTRYBUCJA, KOPIOWANIE, UDOST PNIANIE I ZMIANY WYMAGAJ PISEMNEJ ZGODY WA CICIELA DOKUMENTACJI

Spis treci 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ................................................................................................................... 4

2. CEL OPRACOWANIA ................................................................................................................................... 4

3. DANE TECHNICZNE .................................................................................................................................... 4

3.1. Charakterystyka oglna .................................................................................................................................. 4

3.2. Przeznaczenie i zakres stosowania .................................................................................................................. 5

4. MATERIAY ................................................................................................................................................. 6

4.1. Beton ............................................................................................................................................................... 6

4.2. Stal zbrojeniowa pyt prefabrykowanych ........................................................................................................ 6

5. WARUNKI PRZYSTPIENIA DO WYKONANIA STROPU ..................................................................... 7

5.1. Roboty wstpne ............................................................................................................................................... 7

5.2. Ustawienie podpr montaowych ................................................................................................................... 7

5.3. Rozstaw podpr stropu w fazie montaowej ................................................................................................... 7

6. TRANSPORT I SKADOWANIE ELEMENTW ..................................................................................... 10

6.1. Transport elementw prefabrykowanych ...................................................................................................... 10

6.2. Skadowanie elementw ................................................................................................................................ 10

7. WYKONANIE STROPU ZESPOLNEGO ................................................................................................... 11

7.1. Monta pyt.................................................................................................................................................... 11

7.2. Zbrojenie nadbetonu ...................................................................................................................................... 12

7.3. Inne czynnoci robocze przed betonowaniem ............................................................................................... 17

7.4. Wycicia w pytach ....................................................................................................................................... 17

7.5. Odeskowania ................................................................................................................................................. 17

7.6. Betonowanie .................................................................................................................................................. 17

7.7. Rozdeskowanie stropu ................................................................................................................................... 18

7.8. Roboty wykoczeniowe stropu ..................................................................................................................... 18

8. TABELE NONOCI ................................................................................................................................... 18

8.1. Tabele zbroje ............................................................................................................................................... 19

8.2. Grubo pyty h=15 cm ................................................................................................................................. 21

8.3. Grubo pyty h=20 cm ................................................................................................................................. 23

8.4. Grubo pyty h=24 cm pena ........................................................................................................................ 25

8.5. Grubo pyty h=24 cm z wkadkami styropianowymi 2x125x120 na szeroko jednej pyty ..................... 27

9. NORMY ZWIZANE .................................................................................................................................. 29

4 V.1.0_20151111 DYSTRYBUCJA, KOPIOWANIE, UDOST PNIANIE I ZMIANY WYMAGAJ PISEMNEJ ZGODY WA CICIELA DOKUMENTACJI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania s wytyczne projektowe dla elbetowych pyt stropowych o konstrukcji zespolonej ze zbrojeniem kratownicowym.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji przeznaczonej dla uytku wewntrznego przy projektowaniu, produkcji i montau gstoebrowych stropw zespolonych typu VECTOR .

3. DANE TECHNICZNE

3.1. Charakterystyka oglna

Wymiary

Strop elbetowy zespolony typu VECTOR 60 stanowi cienka pyta elbetowa prefabrykowana o szerokoci 60 cm i gruboci 40 mm z zabetonowanymi w niej czciowo stalowymi kratownicami przestrzennymi i zbrojeniem gwnym rwnolegym do kierunku kratownic. Pyty uzupeniajce, produkowane s w szerokociach: 50; 40; 30; 20 i 12 cm.

Waga

Waga 1 m2 prefabrykatu wynosi ok. 100 kg.

Ognioodporno

Odporno ogniowa stropu VECTOR 60 wynosi REI 60 (1 godz.). Istnieje moliwo zwikszenia ognioodpornoci poprzez naoenie na doln powierzchni stropu tynku gipsowego lub cementowego o odpowiedniej gruboci. Warstw ochronn w postaci tynku zamienia si na rwnowan grubo betonu:

- 1 cm tynku cementowego lub cementowo wapiennego odpowiada 0,67 cm betonu

- 1 cm zwykego tynku gipsowego odpowiada 2,5 cm betonu.

Dwikoizolacyjno

Dzwikoizolacyjno stropu VECTOR 60 wynosi:

- VECTOR 60/15: Rw= 53 dB

- VECTOR 60/20 Rw= 58 dB

- VECTOR 50/24 Rw = 60 dB

Dodatkowe zbrojenie

Na budowie ukadane jest na pytach dodatkowe zbrojenie/ebro rozdzielcze pyt (rys.1) lub zbrojenie na kierunku prostopadym do kratownic, jeli pyta ma by zbrojona krzyowo.

W przypadku pyt krzyowo zbrojonych naley rwnie przewidzie zbrojenie grne w naroach zgodnie z zasadami zbrojenia takich pyt [1]. W przypadku projektowania stropw cigych jednokierunkowo i krzyowo zbrojonych nad podporami (cianami, podcigami) ukadamy rwnie wymagane w tych przekrojach zbrojenie grne. Nastpnie na prefabrykowanej pycie jest ukadana warstwa betonu o gruboci wymaganej ze wzgldu na stan graniczny nonoci i uytkowania.

ebra wzmacniajce pod ciankami dziaowymi naley wykona poprzez uoenie dodatkowego zbrojenia na pycie VECTOR w miejscu ustawienia cianki lub w przypadku cianek

5 V.1.0_20151111 DYSTRYBUCJA, KOPIOWANIE, UDOST PNIANIE I ZMIANY WYMAGAJ PISEMNEJ ZGODY WA CICIELA DOKUMENTACJI

rwnolegych do kierunku pyt, pod ciank ukadamy pyt uzupeniajc o szerokoci 12 lub 20 cm wzmocnion.

Prefabrykowana pyta stropowa peni take rol traconego szalunku w czasie betonowania stropu na budowie. Stalowe kratownice przestrzenne nadaj prefabrykatowi odpowiedni sztywno w czasie transportu, montau i betonowania stropu na budowie.

Obydwie warstwy stropu s ze sob zespolone poprzez szorstk grn powierzchni pyty oraz za pomoc stalowych dwigarkw kratowych, przenoszcych siy rozwarstwiajce w paszczynie zespolenia oraz przypodporowe siy tnce. Z tego ostatniego powodu przy duych obcieniach moe zachodzi konieczno zagszczenia rozstawu kratownic, wstawienia odcinkw kratownic lub dodatkowego zbrojenia w strefach podporowych.

Rysunek 1. Strop Vector 60

Zalet stropu jest moliwo stosowania pyt o dowolnych wymiarach z wyciciami i otworami, co pozwala na wykonanie stropw o dowolnym ksztacie (trjkt, trapez, koo itp.). Istotn cech jest rwnie gadka powierzchnia sufitu eliminujca konieczno wykonania tynkw.

Przestrzenie pomidzy kratowymi dwigarkami stalowymi mog by wykorzystane do rozprowadzenia instalacji np. elektrycznej czy ogrzewania podogowego zgodnie z dokumentacj projektow uzgodnion z projektantem konstrukcji stropu. Wypenienie wolnych przestrzeni mog stanowi: materiay izolacyjne, pustaki lub ksztatki zgodnie z dokumentacj projektow, ustabilizowane tak by nie dopuci do ich przesunicia w trakcie ukadania nadbetonu. Mog to by rwnie ksztatki styropianowe odciajce pyt.

Dla przeciwdziaania ewentualnemu klawiszowaniu pyt w stropach zbrojonych jednokierunkowo o rozpitoci do 4 m naley wykona jedno ebro rozdzielcze wykonane przynajmniej z dwch prtw 10. Przy wikszych rozpitociach wykonujemy dwa ebra rozdzielcze.

Zbrojenie gwne w pprefabrykacie