Wereldwijd geloven - lesmap (0606)

 • Published on
  26-Mar-2016

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De map met kopieerbaar materiaal Wereldwijd geloven geeft leerlingen in 25 lessen meer inzicht in de belangrijkste thema's uit de wereldgodsdiensten. Na een verkenning van het thema godsdienst volgen de lessen de thema's als de stichters, heilige boeken, gebedshuizen en feesten.

Transcript

 • Bestelnummer 0606

  ISBN 90 5788 1616

  9 789057 881619

  00000

  Wereldwijd geloven is een lespakket voor de bovenbouw van de basisschool. Het pakket bestaat

  uit een tekstboek en een lesmap van 25 lessen. In het tekstboek maken de leerlingen kennis met

  belangrijke themas van de grote godsdiensten, zoals de stichters, de heilige boeken, de feesten.

  De lesmap biedt een verkenning van wat godsdienst is: waarom geloven mensen, op welke

  vragen proberen godsdiensten een antwoord te geven, welke grote godsdiensten kennen we en

  waar vinden we ze terug in onze samenleving?

  De lessen zijn per thema geordend en bieden praktisch en gemakkelijk toegankelijk materiaal

  voor leerkracht en leerling. In de map is bij elke les een kopieerbaar lesblad voor de leerlingen

  opgenomen.

  Met behulp van het tekstboek en de lessen krijgen bovenbouwleerlingen een stevige bagage mee

  voor hun leven in onze multireligieuze en multiculturele samenleving.

  Wereldwijd geloven

  lesmap

  Wat jij? lesmapWereldwijd geloven

  Wereldw

  ijd geloven

  lesmap

  wereldwijd geloven.indd 1 19-12-2005 15:14:07

 • Auteur: Erik IdemaIllustraties: Ingrid ter Koele Warner Banga: Les 10 gebedshuizen, met toestemming

  overgenomen uit Werken met Wereldwijd geloven 2000 (Uitgeverij Kwintessens). Uit deze uitgave is ook de puzzel in les 24 overgenomen. Anky Spoelstra: Les 16 kerststal, met toestemming overgenomen uit Kleur in de kerk 2003, jaargang 15, nr.1 (NZV Uitgevers)

  Fotos: Catchlight Visual ServicesRedactie: Marita NijenhuisVormgeving: Garage bureau voor grasch en illustratief ontwerp BNO

  2006 Kwintessens Uitgevers, Amersfoort, www.kwintessens.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opge-slagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Bestelnummer 0606ISBN 90 5788 161 6

  kwBBWwereldwijdgeloven0306.indd 2 20-03-2006 10:36:19

 • Inhoud

  Woord voorafLes 1 Vol verwondering 1

  Les 2 Symbolen 6

  Les 3 Stichters (1) 10

  Les 4 Stichters (2) 14

  Les 5 Heilige boeken (1) 18

  Les 6 Heilige boeken (2) 23

  Les 7 Initiatieriten 26

  Les 8 Volwaardig meedoen 31

  Les 9 Gebedshuizen (1) 35

  Les 10 Gebedshuizen (2) 40

  Les 11 Thuis bidden 45

  Les 12 Feestmaaltijden 49

  Les 13 In de naam van God 52

  Les 14 Jom Kippoer/Grote Verzoendag 56

  Les 15 Lichtfeesten 60

  Les 16 Kerst 63

  Les 17 Ik geloof (1) 67

  Les 18 Ik geloof (2) 71

  Les 19 Goed en kwaad (1) 76

  Les 20 Goed en kwaad (2) 81

  Les 21 Het geloof centraal 86

  Les 22 Op bedevaart 91

  Les 23 Leven na de dood 96

  Les 24 Wereldwijd geloven 100

  Les 25 Veel te vertellen 104

  kwBBWwereldwijdgeloven0306.indd 3 20-03-2006 10:36:22

 • Woord voorafW

  oord vooraf

  Deze lesmap biedt lesmateriaal bij het boek Wereldwijd Geloven van David Self. Het tekstboek en de lesmap zijn geschikt voor gebruik in de bovenbouw van de basisschool. Wereldwijd Geloven kan worden gezien als een vervolg op de lesmethode Wat geloof jij? (Kwintessens NZV Uitgevers, 2006): Wat geloof jij? kan worden gebruikt in de midden-bouw, Wereldwijd Geloven in de bovenbouw van het basisonderwijs.

  In Wereldwijd Geloven komen de verschillende godsdiensten op een gelijkwaardige ma-nier tot hun recht. Er is voor gekozen om niet uit te gaan van n bepaalde godsdienst, maar op een neutrale manier te kijken naar wat er in verschillende religieuze tradities te zien en te horen valt. De methode is daardoor zeer geschikt voor het vak levensbe-schouwelijke vorming, ook op scholen op niet-religieuze grondslag.In deze methode is de stof thematisch gerangschikt. In plaats van gedurende een paar weken een bepaalde godsdienst te behandelen, wordt in elke les een bepaald thema behandeld dat in verschillende godsdiensten een rol speelt. Een belangrijk voordeel van deze benadering is dat goed zichtbaar wordt dat godsdienstige mensen uit verschillen-de tradities heel veel met elkaar gemeen hebben. Kinderen zien bij themas als heilige boeken, feesten of gebed hoeveel raakvlakken de verschillende godsdiensten hebben.

  Door het werken met Wat geloof jij? en Wereldwijd Geloven leren kinderen dat gods-dienst voor veel mensen over de hele wereld een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven. Godsdienst is van alle tijden en in principe van alle mensen.

  Het tekstboek van David Self biedt op een overzichtelijke en voor kinderen heel begrij-pelijke manier veel informatie. In de lesmap wordt materiaal geboden waarmee de ver-schillende onderwerpen kunnen worden ingeleid en waarmee kinderen met de stof uit het tekstboek aan de slag kunnen in de les. Een belangrijke rol spelen daarbij de meisjes Lisa en Layla. In de lesmap komen zij vrijwel elke les terug. Lisa en Layla zijn allebei niet gelovig en ze vinden geloven eigenlijk maar iets raars. Totdat Lisa op school aanbiedt om een spreekbeurt te houden over godsdienst. Vanaf dat moment zoekt Lisa naar in-formatie over godsdiensten en praat ze met Layla over verschillende onderwerpen die in godsdiensten een belangrijke rol spelen. De verhaaltjes over Lisa en Layla kunt u gebrui-ken als voorleesverhalen.

  Deze lesmap biedt voor elke les informatie voor de leerkracht en een werkblad. Bij de informatie voor de leerkracht vindt u steeds eerst een korte samenvatting van de les en een mogelijke lesopbouw. Bij deze lesopbouw is ook een tijdsindicatie gegeven. Daarbij moet natuurlijk meteen worden gezegd dat de benodigde tijd per lesonderdeel van veel meer afhangt dan alleen van het materiaal dat in de lesmap wordt geboden; de tijdsin-dicatie is dan ook slechts bedoeld als suggestie.

  Wereldwijd geloven

  kwBBWwereldwijdgeloven0306.indd 5 20-03-2006 10:36:31

 • Woord

  vooraf

  Verder vindt u in de lesmap regelmatig een aanzet voor een gesprek met de klas, een voorleesverhaal dat bij de stof uit het tekstboek past en de antwoorden op de opgaven van het werkblad. Op het werkblad, dat u voor alle kinderen kunt kopiren, vindt u in-houdelijke vragen, knutselopdrachten en discussievragen en andere opdrachten. Het verdient aanbeveling om de kinderen aan het begin van het jaar een multomap te ge-ven waarin de werkbladen kunnen worden bewaard.

  Erik Idema

  Wereldwijd geloven

  kwBBWwereldwijdgeloven0306.indd 6 20-03-2006 10:36:34

 • Vol verwonderingV

  ol verwond

  ering

  1

  Les 1 In deze les worden Lisa en Layla, de twee meisjes die in deze lesmap een hoofdrol

  spelen, gentroduceerd. Lisa en Layla zien op straat mensen in religieuze kleding

  voorbijkomen. Het onderwerp godsdienst komt zo ter sprake vanuit de praktijk

  van het dagelijks leven. In het tekstboek wordt het onderwerp godsdienst

  gentroduceerd vanuit het thema verwondering: doordat mensen verwonderd kijken

  naar de wereld om hen heen, stellen ze zichzelf religieuze vragen.

  In opdracht 1 denken de leerlingen zelf na over manieren waarop je godsdienst op

  straat kunt tegenkomen. Het is daarbij goed om als leerkracht van tevoren al een

  aantal voorbeelden bedacht te hebben (bijvoorbeeld: kerken, visje op auto, vrouwen

  met hoofddoek etc.).

  Bij de extra opdracht 3 worden verschillende woorden uitgelegd die gebruikt worden

  om uit te leggen hoe mensen denken over het bestaan van God. Daarbij moet

  worden opgemerkt dat de term ietsist minder algemeen aanvaard is dan de andere

  woorden. De laatste tijd wordt dit woord vaak gebruikt voor mensen die wel geloven

  dat er meer is dan wat we om ons heen zien, maar niet een duidelijk godsbeeld

  hebben. Na het introduceren van deze woorden kunnen de kinderen zelf aangeven

  hoe ze zichzelf zouden noemen. Het is daarbij aardig om de antwoorden klassikaal te

  bespreken; het schema kunt u ook op het bord zetten.

  Het materiaal van deze les kan worden gebruikt bij les 1 uit het tekstboek.

  Benodigdheden groot vel papier (A2), kranten/tijdschriften, scharen, lijm (opdracht 1).

  Mogelijke Introductie Lisa en Layla 5 min.lesopbouw Verhaal Vast priesters of zo 7 min. Opdracht 1 20 min.

  Verhaal Lasagne 5 min.

  Opdracht 2 3 min.

  Tekst Vol verwondering, tekstboek les 1 5 min.

  (nog niet het tekstvak De symbolen van zes religies)

  Opdracht extra

  Lesdoel De leerlingen maken kennis met het verschijnsel godsdienst vanuit de praktijk van het dagelijks leven.

  Wereldwijd geloven

  kwBBWwereldwijdgeloven0306.indd 1 20-03-2006 10:36:45

 • Werkblad

  LisaLisa is elf jaar oud en ze zit in groep 8. Ze woont met haar moeder in een stad ergens in Nederland. Haar moeder, Els, is christelijk opgevoed, maar ze doet niets meer met haar geloof. Ik geloof in de kracht van de mens, zegt Lisas moeder vaak. Lisa houdt zich niet zo veel bezig met godsdienst: ze vindt godsdienst iets voor opas en omas.

  LaylaLayla is elf jaar geleden geboren in Marokko en ze heeft drie ou-dere broers en n zusje. In Marokko zijn veel mensen moslim. Layla en haar familie zijn ook moslim, maar ze doen er niet zo veel mee. Layla vindt dat godsdiensten de mensen heel veel re-gels opleggen en ze weet niet of ze moet geloven dat er een God bestaat. Layla zit bij Lisa in de klas en ze zijn goede vriendinnen.

  Vast priesters of zoTsss moet je die zien, zegt Lisa, wie gaat er nou zo bij lopen? Echt geen porem. Geen wat? vraag