of 48 /48
VOLONTERSTVO I VOLONTERSTVO I CARITAS CARITAS s. Jelena Lončar, s. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa Zagrebačke ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije nadbiskupije

VOLONTERSTVO I CARITAS

  • Upload
    zack

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VOLONTERSTVO I CARITAS. s. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VOLONTERSTVO I CARITAS

Page 1: VOLONTERSTVO I CARITAS

VOLONTERSTVO I VOLONTERSTVO I CARITASCARITAS

s. Jelena Lončar,s. Jelena Lončar,

ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupijeravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije

Page 2: VOLONTERSTVO I CARITAS

1. Što je volonterstvo ili volontarijat ? 1. Što je volonterstvo ili volontarijat ?

Pojam volonterstva se često svodi na neplaćeni rad Pojam volonterstva se često svodi na neplaćeni rad ili neplaćenu službu, a ustvari ono prije svega ili neplaćenu službu, a ustvari ono prije svega podrazumijeva nesebičnu, plemenitu nakanu koja podrazumijeva nesebičnu, plemenitu nakanu koja čovjeka vodi do ostvarenja cilja. čovjeka vodi do ostvarenja cilja.

U postizanju tog cilja čovjek ulažeU postizanju tog cilja čovjek ulaže svoju energiju, svoju energiju, svoje vrijeme i znanje. Volonter je onaj koji ostajući svoje vrijeme i znanje. Volonter je onaj koji ostajući vjeran svojim redovitim obavezama u školi, obitelji ili vjeran svojim redovitim obavezama u školi, obitelji ili poslu, pronalazi vremena dragovoljno se angažirati poslu, pronalazi vremena dragovoljno se angažirati za dobrobit zajednice ili druge osobe.za dobrobit zajednice ili druge osobe.

Page 3: VOLONTERSTVO I CARITAS

1.1. Volonterstvo donosi obostranu korist1.1. Volonterstvo donosi obostranu korist

Volonterske aktivnosti uvijek su korisne i za one koji Volonterske aktivnosti uvijek su korisne i za one koji ih poduzimaju i za one kome su usmjerene. One ih poduzimaju i za one kome su usmjerene. One uvijek uključuju i drugu stranu. uvijek uključuju i drugu stranu.

Volonter nije čovjek bez svojih osobnih problema ili Volonter nije čovjek bez svojih osobnih problema ili koji je sve svoje probleme riješio, nego čovjek koji koji je sve svoje probleme riješio, nego čovjek koji živi ljudsku stvarnost, ne samo za sebe nego kroz živi ljudsku stvarnost, ne samo za sebe nego kroz trajni odnos s drugima. trajni odnos s drugima.

U kršćanskom smislu volonteru u njegovom U kršćanskom smislu volonteru u njegovom dobrovoljnom služenju siguran oslonac pruža dobrovoljnom služenju siguran oslonac pruža njegovo vjerničko uvjerenje.njegovo vjerničko uvjerenje.

Page 4: VOLONTERSTVO I CARITAS

2. Definicije volonterstva2. Definicije volonterstva

Volonterstvo (volontarijat, volontiranje, dragovoljni Volonterstvo (volontarijat, volontiranje, dragovoljni rad, dobrovoljni rad) prema općoj definiciji je rad, dobrovoljni rad) prema općoj definiciji je neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedina neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedina osoba doprinosi dobrobiti svoje zajednice ili cijelog osoba doprinosi dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. društva.

Volonterstvo može biti samoinicijativno ili Volonterstvo može biti samoinicijativno ili organizirano, unutar neke organizacije. Pojam organizirano, unutar neke organizacije. Pojam volonter dolazi od latinske riječi volonter dolazi od latinske riječi voluntariusvoluntarius, što , što znači dobrovoljan.znači dobrovoljan.

Page 5: VOLONTERSTVO I CARITAS

2.1 Definicije volonterstva2.1 Definicije volonterstva

Prema općoj deklaraciji o volonterstvu dragovoljni Prema općoj deklaraciji o volonterstvu dragovoljni rad se predstavlja kao jedan od kamena temeljaca rad se predstavlja kao jedan od kamena temeljaca civilnog društva, jer oživljava najplemenitija civilnog društva, jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva: zauzimanje za mir, stremljenja čovječanstva: zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude. za sve ljude.

U razvijenim zemljama i zemljama u razvoju U razvijenim zemljama i zemljama u razvoju volonterstvo igra važnu ulogu na polju socijalnog i volonterstvo igra važnu ulogu na polju socijalnog i humanitarnog djelovanja.humanitarnog djelovanja.

Page 6: VOLONTERSTVO I CARITAS

2.2 Definicije volonterstva2.2 Definicije volonterstva

Europska povelja o volonterstvu, iz 1998. godine, određuje volonterski Europska povelja o volonterstvu, iz 1998. godine, određuje volonterski rad kao:rad kao:- djelatnost u interesu ljudi,- djelatnost u interesu ljudi,- djelatnost koja nije motivirana financijskim interesom,- djelatnost koja nije motivirana financijskim interesom,- djelatnost koja se odvija na lokalnoj ili nacionalnoj razini,- djelatnost koja se odvija na lokalnoj ili nacionalnoj razini,- djelatnost koja je dragovoljna,- djelatnost koja je dragovoljna,- djelatnost koja je miroljubiva,- djelatnost koja je miroljubiva,- djelatnost koja je utemeljena na osobnoj motivaciji i slobodi izbora,- djelatnost koja je utemeljena na osobnoj motivaciji i slobodi izbora,- djelatnost koja potiče aktivnu građansku ulogu na dobrobit zajednice,- djelatnost koja potiče aktivnu građansku ulogu na dobrobit zajednice,- djelatnost koja potiče razvoj ljudskih potencijala,- djelatnost koja potiče razvoj ljudskih potencijala,- djelatnost koja poboljšava kvalitetu življenja na načelima solidarnosti,- djelatnost koja poboljšava kvalitetu življenja na načelima solidarnosti,- traganje za predodžbama društva nesigurne budućnosti,- traganje za predodžbama društva nesigurne budućnosti,- poticaj iskorištavanju poduzetničkih prigoda,- poticaj iskorištavanju poduzetničkih prigoda,- osnova razvoja partnerskih odnosa između aktera sustava blagostanja,- osnova razvoja partnerskih odnosa između aktera sustava blagostanja,- poticaj samoorganiziranja ljudi pri rješavanju problema.- poticaj samoorganiziranja ljudi pri rješavanju problema.

Page 7: VOLONTERSTVO I CARITAS

2.3 Definicije volonterstva2.3 Definicije volonterstva

Volonterskim radom smatra se onaj rad koji je:Volonterskim radom smatra se onaj rad koji je:

- dobrovoljan (slobodan, bez prisile)- dobrovoljan (slobodan, bez prisile)

- neplaćen (radi se besplatno, bez želje za profitom)- neplaćen (radi se besplatno, bez želje za profitom)

- solidaran (motivacija za rad je želja da se nekome - solidaran (motivacija za rad je želja da se nekome pomogne) pomogne)

Page 8: VOLONTERSTVO I CARITAS

2.4 Definicije volonterstva2.4 Definicije volonterstva

Hrvatski zakon o volonterstvu kaže da su volonteri i Hrvatski zakon o volonterstvu kaže da su volonteri i volonterke osobe koje dobrovoljno ulažu svoje volonterke osobe koje dobrovoljno ulažu svoje osobno vrijeme, trud, znanja i vještine obavljajući osobno vrijeme, trud, znanja i vještine obavljajući usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a pritom ne traže novčanu nagradu ili opću dobrobit, a pritom ne traže novčanu nagradu ili drugu imovinsku korist.drugu imovinsku korist.

Page 9: VOLONTERSTVO I CARITAS

2.3 Definicije volonterstva2.3 Definicije volonterstva

U vjerničkom, kršćanskom smislu volonter U vjerničkom, kršćanskom smislu volonter (dobrovoljac) je onaj koji nesebično i bez (dobrovoljac) je onaj koji nesebično i bez koristoljublja daje svoje slobodno vrijeme i sebe na koristoljublja daje svoje slobodno vrijeme i sebe na raspolaganje drugima i čini to redovito, prema raspolaganje drugima i čini to redovito, prema svojim mogućnostima.svojim mogućnostima.

Page 10: VOLONTERSTVO I CARITAS

3. Volonterstvo u okrilju Crkve i Caritasa3. Volonterstvo u okrilju Crkve i Caritasa

Volonterstvo u okrilju Crkve i Caritasa predstavlja Volonterstvo u okrilju Crkve i Caritasa predstavlja služenje bez koristoljublja i davanje sebe za potrebe služenje bez koristoljublja i davanje sebe za potrebe drugih, te u kršćanskom smislu ono za vjernika drugih, te u kršćanskom smislu ono za vjernika postaje životno opredjeljenje.postaje životno opredjeljenje.

Page 11: VOLONTERSTVO I CARITAS

3.1 Volonterstvo u okrilju Crkve i Caritasa3.1 Volonterstvo u okrilju Crkve i Caritasa

U Crkvi se pojam volonter ili volontarijat i U Crkvi se pojam volonter ili volontarijat i dragovoljno služenje redovito koristi tek od početka dragovoljno služenje redovito koristi tek od početka XX. stoljeća, ali je dobrovoljni rad prisutan od samih XX. stoljeća, ali je dobrovoljni rad prisutan od samih početaka Crkve, među Kristovim učenicima koji su početaka Crkve, među Kristovim učenicima koji su temelj za svoj dragovoljni rad pronalazili u njegovim temelj za svoj dragovoljni rad pronalazili u njegovim riječima: riječima:

Liječite bolesnike, uskrisujte mrtvace, čistite Liječite bolesnike, uskrisujte mrtvace, čistite gubavce, izgonite zle duhove! gubavce, izgonite zle duhove! Badava ste primili, Badava ste primili, badava i dajte!badava i dajte! Ne pribavljajte sebi u pojase ni štapa, Ne pribavljajte sebi u pojase ni štapa, radnik zaslužuje uzdržavanje radnik zaslužuje uzdržavanje (Mt 10,8-10)(Mt 10,8-10)

Page 12: VOLONTERSTVO I CARITAS

3.2 Temelj karitativnog volonterstva3.2 Temelj karitativnog volonterstva

Temelj volonterstva u Caritasu predstavlja Isusova Temelj volonterstva u Caritasu predstavlja Isusova zapovijed ljubavi:zapovijed ljubavi:

''Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao ''Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovome će svi znati da ste moji učenici: ako budete ovome će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge." (Iv 13,34-36)imali ljubavi jedni za druge." (Iv 13,34-36)

Page 13: VOLONTERSTVO I CARITAS

3.3 Temelj karitativnog volonterstva3.3 Temelj karitativnog volonterstva

Ljubav predstavlja temelj za volonterski angažman Ljubav predstavlja temelj za volonterski angažman svakog vjernika, pa tako i za svakog volontera u svakog vjernika, pa tako i za svakog volontera u Caritasu. Caritasu.

Sama riječ Sama riječ caritascaritas znači l znači ljubavjubav, ona je latinskog , ona je latinskog porijekla, a prijevod je grčke riječi agape koja porijekla, a prijevod je grčke riječi agape koja označava djelotvornu ljubav, ljubav kao dar označava djelotvornu ljubav, ljubav kao dar drugome.drugome.

Page 14: VOLONTERSTVO I CARITAS

3.4 Tri dimenzije Caritasa3.4 Tri dimenzije Caritasa

Caritas ima tri dimenzije:Caritas ima tri dimenzije:

- caritas kao ljubav prema Bogu- caritas kao ljubav prema Bogu

- caritas kao ljubav prema bližnjemu- caritas kao ljubav prema bližnjemu

- caritas kao organizirana djelotvorna ljubav (Caritas- caritas kao organizirana djelotvorna ljubav (Caritas kao institucija u okrilju Crkve) kao institucija u okrilju Crkve)

Page 15: VOLONTERSTVO I CARITAS

3.5 Caritas je ljubav3.5 Caritas je ljubav

Kad govori o zapovijedima koje treba obdržavati, Kad govori o zapovijedima koje treba obdržavati, Isus prije svega govori o ljubavi: Isus prije svega govori o ljubavi:

Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom! To je svom dušom svojom i svom pameti svojom! To je najveća i prva zapovijed. Druga je toj jednaka: Ljubi najveća i prva zapovijed. Druga je toj jednaka: Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe (Mt 22, 36-40).bližnjega svoga kao samoga sebe (Mt 22, 36-40).

Page 16: VOLONTERSTVO I CARITAS

3.6 Bog je ljubav3.6 Bog je ljubav

Bog je Ljubav, uzviknuo je ljubljeni učenik Isusov (1 Bog je Ljubav, uzviknuo je ljubljeni učenik Isusov (1 Iv 4,8) i odmah dodao da Boga ljubimo onoliko Iv 4,8) i odmah dodao da Boga ljubimo onoliko koliko ljubimo jedni druge (usp. 4,12) te čak izjavio:koliko ljubimo jedni druge (usp. 4,12) te čak izjavio:

Rekne li tko: Ljubim Boga, a mrzi brata svog, lažac Rekne li tko: Ljubim Boga, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti (4,20).kojega ne vidi ne može ljubiti (4,20).

Page 17: VOLONTERSTVO I CARITAS

3.7 Bog je ljubav3.7 Bog je ljubav

S Bogom nikad nema računice i nema kalkuliranja S Bogom nikad nema računice i nema kalkuliranja jer Bog je ljubav, a gdje god se radi računica, tamo jer Bog je ljubav, a gdje god se radi računica, tamo nema ljubavi: nema ljubavi:

Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste... Zaista, kažem moje najmanje braće, meni učiniste... Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih,

ni meni ne učiniste (Mt 25,40.45).ni meni ne učiniste (Mt 25,40.45).

Page 18: VOLONTERSTVO I CARITAS

3.8 Božja ljubav upućena je svim ljudima3.8 Božja ljubav upućena je svim ljudima

I mnogobrojni drugi biblijski tekstovi govore nam o I mnogobrojni drugi biblijski tekstovi govore nam o važnosti dobrovoljnog služenja bližnjima u potrebi.važnosti dobrovoljnog služenja bližnjima u potrebi.

Prispodoba o milosrdnom Samaritancu, govori nam Prispodoba o milosrdnom Samaritancu, govori nam o univerzalnosti ljubavi prema potrebitome tko god o univerzalnosti ljubavi prema potrebitome tko god on bio, vjernik ili nevjernik, poznanik ili putnik on bio, vjernik ili nevjernik, poznanik ili putnik namjernik. namjernik.

Slično nam govori i Pavao u Poslanici Galaćanima Slično nam govori i Pavao u Poslanici Galaćanima kad kaže: ''Dakle, dok imamo vremena, činimo dobro kad kaže: ''Dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, ponajpače domaćima u vjeri'' (Gal 6,10).svima, ponajpače domaćima u vjeri'' (Gal 6,10).

Page 19: VOLONTERSTVO I CARITAS

4. Razvoj volonterstva u Crkvi4. Razvoj volonterstva u Crkvi

4.1. Prva kršćanska zajednica4.1. Prva kršćanska zajednica

Kako se u prvoj Crkvi povećavao broj novih učenika, Kako se u prvoj Crkvi povećavao broj novih učenika, tako su nastajale i potrebe za određenim službama tako su nastajale i potrebe za određenim službama koje će pojedinci dragovoljno vršiti, obavljati ih na koje će pojedinci dragovoljno vršiti, obavljati ih na dobrobit čitave zajednice bez vlastite koristi. dobrobit čitave zajednice bez vlastite koristi.

Tu uzvišenu službu za druge izabranici primaju kao Tu uzvišenu službu za druge izabranici primaju kao dar odozgo, milost i počast koja im je ukazuje jer ih dar odozgo, milost i počast koja im je ukazuje jer ih postavljaju oni koji su izabrani i poslani – apostoli, a postavljaju oni koji su izabrani i poslani – apostoli, a primili su i dar Duha Svetoga koji po njima primili su i dar Duha Svetoga koji po njima posvećuje sve ljude.posvećuje sve ljude.

Page 20: VOLONTERSTVO I CARITAS

4.2 Ustanovljenje đakonata4.2 Ustanovljenje đakonata

Tada dvanaestorica dozvaše k sebi učenike te Tada dvanaestorica dozvaše k sebi učenike te rekoše: Nije pravo da mi ostavimo riječ Božju pa da rekoše: Nije pravo da mi ostavimo riječ Božju pa da služimo za stolovima. Radije pronađite, braćo, među služimo za stolovima. Radije pronađite, braćo, među sobom sedam ljudi na dobru glasu, punih Duha i sobom sedam ljudi na dobru glasu, punih Duha i mudrosti, pa ćemo njih postaviti nad tim poslom, a mudrosti, pa ćemo njih postaviti nad tim poslom, a mi ćemo se potpuno posvetiti molitvi i službi mi ćemo se potpuno posvetiti molitvi i službi propovijedanja propovijedanja (Dj 6,2-4).(Dj 6,2-4).

Ovaj tekst koji se uzima kao ustanovljenje đakonske Ovaj tekst koji se uzima kao ustanovljenje đakonske službe u Crkvi (đakon je poslužitelj, onaj koji služi i službe u Crkvi (đakon je poslužitelj, onaj koji služi i pomaže), zapravo je i početak volontarijata koji se pomaže), zapravo je i početak volontarijata koji se očituje u služenju čitavoj zajednici.očituje u služenju čitavoj zajednici.

Page 21: VOLONTERSTVO I CARITAS

4.3 Zajedništvo prve Crkve4.3 Zajedništvo prve Crkve

Lukin tekst o prvoj zajednici govori nam mnogo toga Lukin tekst o prvoj zajednici govori nam mnogo toga o njihovom zajedništvu, euharistiji i dijeljenju o njihovom zajedništvu, euharistiji i dijeljenju dobara:dobara:

Bijahu postojani u nauku apostolskom, u Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. (Dj, vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. (Dj, 2, 42-44)2, 42-44)

Page 22: VOLONTERSTVO I CARITAS

4.4 Zajedništvo dobara4.4 Zajedništvo dobara

Prva kršćanska zajednica rješavala je problem Prva kršćanska zajednica rješavala je problem siromašnih zajedništvom dobara, od kojeg se siromašnih zajedništvom dobara, od kojeg se ''dijelilo svakome koliko je trebalo''. Time se već u ''dijelilo svakome koliko je trebalo''. Time se već u prvim vremenima postizalo ono čemu danas, između prvim vremenima postizalo ono čemu danas, između ostalog, teži caritas – da nitko među nama ne ostalog, teži caritas – da nitko među nama ne oskudijeva. oskudijeva.

Ovaj tekst ujedno je poziv svim vjernicima da i u Ovaj tekst ujedno je poziv svim vjernicima da i u današnje vrijeme aktivno, prema svojim današnje vrijeme aktivno, prema svojim mogućnostima pomažu potrebite. Svim ljudima, a mogućnostima pomažu potrebite. Svim ljudima, a osobito vjernicima dužnost je boriti se protiv osobito vjernicima dužnost je boriti se protiv socijalne nepravde i siromaštva.socijalne nepravde i siromaštva.

Page 23: VOLONTERSTVO I CARITAS

4.5 Caritas kroz povijest Crkve4.5 Caritas kroz povijest Crkve

Crkva je kroz čitavu svoju povijest gajila karitativnu i Crkva je kroz čitavu svoju povijest gajila karitativnu i volontersku dimenziju u životu vjerničke zajednice. volontersku dimenziju u životu vjerničke zajednice.

Navedena nam svjedočanstva iz Djela apostolskih Navedena nam svjedočanstva iz Djela apostolskih govore da se prva Crkva širila kroz zajedništvo u govore da se prva Crkva širila kroz zajedništvo u ljubavi.ljubavi.

Page 24: VOLONTERSTVO I CARITAS

4.6 Caritas kroz povijest Crkve4.6 Caritas kroz povijest Crkve

Razne su redovničke zajednice (muške i ženske) Razne su redovničke zajednice (muške i ženske) kroz svoje postojanje i djelovanje na organizirani kroz svoje postojanje i djelovanje na organizirani način neprestano brinuli za potrebite. način neprestano brinuli za potrebite.

Već od četvrtog stoljeća u Egiptu se razvijaju Već od četvrtog stoljeća u Egiptu se razvijaju ''dijakonije'' – posebne grupe (tijela) pri ''dijakonije'' – posebne grupe (tijela) pri samostanskim zajednicama čija je jedina zadaća bila samostanskim zajednicama čija je jedina zadaća bila karitativno služenje. U okrilju župa i biskupija kroz karitativno služenje. U okrilju župa i biskupija kroz povijest također nastaju brojne zajednice vjernika s povijest također nastaju brojne zajednice vjernika s

organiziranim služenjemorganiziranim služenjem

Page 25: VOLONTERSTVO I CARITAS

4.7 Caritas kao organizirana djelotvorna ljubav4.7 Caritas kao organizirana djelotvorna ljubav

Iz takvih organiziranih oblika pružanja pomoći u XIX. Iz takvih organiziranih oblika pružanja pomoći u XIX. stoljeću razvio se socijalni nauk Crkve, a paralelno stoljeću razvio se socijalni nauk Crkve, a paralelno s njime i Caritas kao organizacija, kao institucija s njime i Caritas kao organizacija, kao institucija Katoličke Crkve (prvi Caritas osnovan je u Frieburgu Katoličke Crkve (prvi Caritas osnovan je u Frieburgu u Njemačkoj 1897. godine). u Njemačkoj 1897. godine).

U Hrvatskoj prvi osnovani Caritas bio je Caritas U Hrvatskoj prvi osnovani Caritas bio je Caritas Zagrebačke nadbiskupije koji je osnovan 20. Zagrebačke nadbiskupije koji je osnovan 20.

listopada 1933. godine.listopada 1933. godine.

Page 26: VOLONTERSTVO I CARITAS

4.8 Caritas Zagrebačke nadbiskupije4.8 Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Cilj osnivanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije bio Cilj osnivanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije bio je povezivanje svih do tada postojećih karitativnih je povezivanje svih do tada postojećih karitativnih inicijativa i nastojanja u jednu krovnu organizaciju inicijativa i nastojanja u jednu krovnu organizaciju koja će koordinirati i organizirati karitativni rad na koja će koordinirati i organizirati karitativni rad na području Zagrebačke nadbiskupije.području Zagrebačke nadbiskupije.

Page 27: VOLONTERSTVO I CARITAS

4.9 Caritas Zagrebačke nadbiskupije4.9 Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Zoran primjer poslanja Caritasa u životu crkve daje nam i Zoran primjer poslanja Caritasa u životu crkve daje nam i prekrasan tekst bl. Alojzija Stepinca u uvodniku prvog broja prekrasan tekst bl. Alojzija Stepinca u uvodniku prvog broja Karitasa, vjesnika za karitativnu akciju nadbiskupije Karitasa, vjesnika za karitativnu akciju nadbiskupije zagrebačke:zagrebačke:

«Šta hoćemo? Ništa nova! Hoćemo samo da pokažemo, da u «Šta hoćemo? Ništa nova! Hoćemo samo da pokažemo, da u katoličkoj crkvi još živi onaj duh, koji je božanski Spasitelj katoličkoj crkvi još živi onaj duh, koji je božanski Spasitelj ulio u nju. Hoćemo da pokažemo da u katoličkoj crkvi još živi ulio u nju. Hoćemo da pokažemo da u katoličkoj crkvi još živi duh djelotvorne ljubavi. Hoćemo da ona lijepa svjetiljka, što duh djelotvorne ljubavi. Hoćemo da ona lijepa svjetiljka, što ima da gori u srcu svakoga kršćanina – a to je djelotvorna ima da gori u srcu svakoga kršćanina – a to je djelotvorna ljubav – da ta svjetiljka i dalje stoji pred licem Gospodnjim. ljubav – da ta svjetiljka i dalje stoji pred licem Gospodnjim. Ako bi se pak gdjegod počela gasiti, da joj nanovo prilijemo Ako bi se pak gdjegod počela gasiti, da joj nanovo prilijemo ulja. A ako bi se gdjegod nesrećom sasvim ugasila, da ju ulja. A ako bi se gdjegod nesrećom sasvim ugasila, da ju nanovo zapalimo.»nanovo zapalimo.»

Page 28: VOLONTERSTVO I CARITAS

5. Mjesto Caritasa u Crkvi5. Mjesto Caritasa u Crkvi

5.1 Što Caritas razlikuje od humanitarnih 5.1 Što Caritas razlikuje od humanitarnih organizacija?organizacija?

Caritas je niknuo iz vjere, u krilu Crkve, i to je ono Caritas je niknuo iz vjere, u krilu Crkve, i to je ono što ga čini posebnim i drugačijim u odnosu na druge što ga čini posebnim i drugačijim u odnosu na druge organizacije, zajednice i udruge koje na slične organizacije, zajednice i udruge koje na slične načine vode brigu o potrebitim ljudima u društvu. načine vode brigu o potrebitim ljudima u društvu.

Caritas ne pomaže potrebnome (bez obzira na vjeru Caritas ne pomaže potrebnome (bez obzira na vjeru rasu ili spol) jer je to humano, ljudski, nego zato što rasu ili spol) jer je to humano, ljudski, nego zato što svi imamo zajedničkog nebeskog Oca i vjera nas uči svi imamo zajedničkog nebeskog Oca i vjera nas uči

da smo u duhu svi braća i sestre.da smo u duhu svi braća i sestre.

Page 29: VOLONTERSTVO I CARITAS

5.2 Papa Benedikt XVI. o Caritasu5.2 Papa Benedikt XVI. o Caritasu

Veliku potvrdu važnosti karitativnog djelovanja i Veliku potvrdu važnosti karitativnog djelovanja i volonterskog angažmana vjernika laika dao je i sam volonterskog angažmana vjernika laika dao je i sam papa Benedikt XVI., koji je svoju prvu, programatsku papa Benedikt XVI., koji je svoju prvu, programatsku encikliku encikliku Bog je ljubavBog je ljubav ( (Deus Caritas estDeus Caritas est) iz 2006. ) iz 2006. godine posvetio kršćanskoj ljubavi – Caritasu, gdje godine posvetio kršćanskoj ljubavi – Caritasu, gdje u drugom dijelu enciklike osobito naglašava ljubav u drugom dijelu enciklike osobito naglašava ljubav prema bližnjemu kao zadaću svakog vjernika, ali i prema bližnjemu kao zadaću svakog vjernika, ali i kao zadaću Crkve u cjelini. kao zadaću Crkve u cjelini.

Page 30: VOLONTERSTVO I CARITAS

5.3 Papa Benedikt XVI o Caritasu5.3 Papa Benedikt XVI o Caritasu

Na tom je tragu i njegova prva socijalna enciklika Na tom je tragu i njegova prva socijalna enciklika Ljubav u istiniLjubav u istini ( (Caritas in veritateCaritas in veritate) iz 2009. godine ) iz 2009. godine gdje naglašava kako je upravo kršćanski humanizam gdje naglašava kako je upravo kršćanski humanizam koji se očituje kroz karitativno djelovanje najjača koji se očituje kroz karitativno djelovanje najjača snaga u razvoju ljudskog društva.snaga u razvoju ljudskog društva.

Page 31: VOLONTERSTVO I CARITAS

5.5 Polazni temelji Caritasa5.5 Polazni temelji Caritasa

Temeljem biblijskih tekstova i vjerničke prakse Temeljem biblijskih tekstova i vjerničke prakse možemo doći i do polaznih temelja karitativnog možemo doći i do polaznih temelja karitativnog djelovanja, koji su okosnica Caritasa na svim razinama djelovanja, koji su okosnica Caritasa na svim razinama (na razini župe, biskupije i čitave Crkve):(na razini župe, biskupije i čitave Crkve):

1) Caritas po uzoru na Isusa Krista, pruža konkretnu 1) Caritas po uzoru na Isusa Krista, pruža konkretnu pomoć ljudima u nevolji pomoć ljudima u nevolji2) Caritas se zauzima za potrebne i solidarizira s njima2) Caritas se zauzima za potrebne i solidarizira s njima3) Caritas je temeljna zadaća svakog kršćanina, svake3) Caritas je temeljna zadaća svakog kršćanina, svake kršćanske zajednice kršćanske zajednice4) Caritas je vjera na djelu4) Caritas je vjera na djelu

Page 32: VOLONTERSTVO I CARITAS

5.6 Caritas kao sredstvo evangelizacije5.6 Caritas kao sredstvo evangelizacije

Upravo zato što Caritas predstavlja vjeru na djelu, Upravo zato što Caritas predstavlja vjeru na djelu, on postaje i najizvrsnije sredstvo evangelizacije.on postaje i najizvrsnije sredstvo evangelizacije.

Upravo onda kada svoju vjeru živimo konkretnim Upravo onda kada svoju vjeru živimo konkretnim djelima, pružamo primjer zdrave vjere, one koja djelima, pružamo primjer zdrave vjere, one koja gradi bolji svijet u ljubavi i zajedništvu, one koja gradi bolji svijet u ljubavi i zajedništvu, one koja privlači ljude bliže Bogu.privlači ljude bliže Bogu.

Page 33: VOLONTERSTVO I CARITAS

6. Župni caritas6. Župni caritas

Svaka župa, da bi egzistirala, mora imati tri Svaka župa, da bi egzistirala, mora imati tri dimenzije: slušanje Božje riječi, euharistija i služenje dimenzije: slušanje Božje riječi, euharistija i služenje (diakonia). (diakonia).

Karitativno djelovanje očituje se upravo kroz Karitativno djelovanje očituje se upravo kroz služenje, no ono mora proizlaziti iz slušanja riječi služenje, no ono mora proizlaziti iz slušanja riječi Božje i zajedničkog susreta s Bogom u Božje i zajedničkog susreta s Bogom u sakramentalnom životu, osobito u euharistiji. sakramentalnom životu, osobito u euharistiji.

Tek tada služenje dobiva dimenziju djelotvorne Tek tada služenje dobiva dimenziju djelotvorne

ljubavi – Caritasa.ljubavi – Caritasa.

Page 34: VOLONTERSTVO I CARITAS

6.1 Tko je volonter u župnom caritasu?6.1 Tko je volonter u župnom caritasu?

Volonter koji se daje u Caritas to čini redovito, jer Volonter koji se daje u Caritas to čini redovito, jer ono što radi, radi iz ljubavi a ne koristoljublja. On u ono što radi, radi iz ljubavi a ne koristoljublja. On u život provodi Isusove riječi i nasljeduje evanđelje.život provodi Isusove riječi i nasljeduje evanđelje.

On potrebitima nije servis za pružanje pomoći, on ih On potrebitima nije servis za pružanje pomoći, on ih čini svojim prijateljima. Volonter svojim djelovanjem čini svojim prijateljima. Volonter svojim djelovanjem stvara osjećaj odgovornosti i solidarnosti u stvara osjećaj odgovornosti i solidarnosti u zajednici. Njegovo služenje izrasta iz želje da bude zajednici. Njegovo služenje izrasta iz želje da bude

tu za drugoga.tu za drugoga.

Page 35: VOLONTERSTVO I CARITAS

6.3 Tko je volonter u župnom caritasu?6.3 Tko je volonter u župnom caritasu?

On nije socijalni radnik, niti to treba biti, on osjeća On nije socijalni radnik, niti to treba biti, on osjeća potrebu djelovanja iz vjere. U središtu njegovog potrebu djelovanja iz vjere. U središtu njegovog djelovanja je konkretan čovjek s konkretnim djelovanja je konkretan čovjek s konkretnim potrebama kojemu on želi trajno poboljšati kvalitetu potrebama kojemu on želi trajno poboljšati kvalitetu života, a ne mu pružiti jednokratnu pomoć. života, a ne mu pružiti jednokratnu pomoć.

Volonter također mora biti svjestan da ne može Volonter također mora biti svjestan da ne može pomoći svima, ali svojim djelovanjem on pomaže pomoći svima, ali svojim djelovanjem on pomaže pojedincima te stvara svijest odgovornosti i potrebe pojedincima te stvara svijest odgovornosti i potrebe davanja u konkretnoj situaciji.davanja u konkretnoj situaciji.

Page 36: VOLONTERSTVO I CARITAS

6.4 Uloga župnika u župnom caritasu6.4 Uloga župnika u župnom caritasu

Za uspješan rad župnog caritasa od velike je Za uspješan rad župnog caritasa od velike je važnosti uloga župnika. Od njega se ne očekuje važnosti uloga župnika. Od njega se ne očekuje konkretan volonterski angažman, ali je važno da on konkretan volonterski angažman, ali je važno da on volonterima bude svakodnevna podrška u radu, da volonterima bude svakodnevna podrška u radu, da prepoznaje važnost volonterskog i karitativnog prepoznaje važnost volonterskog i karitativnog angažmana u župi, da ga povezuje s naviještanjem i angažmana u župi, da ga povezuje s naviještanjem i liturgijom i da potiče sve župljane da svoju vjeru liturgijom i da potiče sve župljane da svoju vjeru žive konkretnim djelima ljubavi.žive konkretnim djelima ljubavi.

Page 37: VOLONTERSTVO I CARITAS

6.5 Zadaće volontera u župnom caritasu6.5 Zadaće volontera u župnom caritasu Zadaća je volontera upoznati širu župnu zajednicu s Zadaća je volontera upoznati širu župnu zajednicu s konkretnim potrebama ugroženih župljana. konkretnim potrebama ugroženih župljana.

Volonteri župnog caritasa su tek predvodnici Volonteri župnog caritasa su tek predvodnici karitativnog djelovanja u župi – oni uočavaju potrebe karitativnog djelovanja u župi – oni uočavaju potrebe u svojoj zajednici i putem jasnih smjernica, u svojoj zajednici i putem jasnih smjernica, transparentnim radom i entuzijazmom upozoravaju transparentnim radom i entuzijazmom upozoravaju čitavu zajednicu na konkretne probleme i važnost čitavu zajednicu na konkretne probleme i važnost njihovog rješavanja, kako bi se što veći broj vjernika njihovog rješavanja, kako bi se što veći broj vjernika odazvao i sudjelovao u karitativnom radu.odazvao i sudjelovao u karitativnom radu.

Page 38: VOLONTERSTVO I CARITAS

6.6 Zadaće volontera u župnom caritasu6.6 Zadaće volontera u župnom caritasu Volonteri također imaju zadaću animirati cijelu župnu Volonteri također imaju zadaću animirati cijelu župnu zajednicu i izgrađivati u njoj osjećaj odgovornosti za zajednicu i izgrađivati u njoj osjećaj odgovornosti za potrebe drugih. potrebe drugih.

Ako u župi postoji svijest da smo svi zajedno Ako u župi postoji svijest da smo svi zajedno odgovorni za potrebe onih koje je snašla neka odgovorni za potrebe onih koje je snašla neka nevolja, tada ćemo tom ljudima lakše i brže pomoći, nevolja, tada ćemo tom ljudima lakše i brže pomoći, uključiti u akciju veći broj ljudi i podići kvalitetu uključiti u akciju veći broj ljudi i podići kvalitetu života u našoj sredini.života u našoj sredini.

Page 39: VOLONTERSTVO I CARITAS

6.7 Zadaće volontera u župnom caritasu6.7 Zadaće volontera u župnom caritasu Od volontera se ne očekuje da sami rješavaju sve Od volontera se ne očekuje da sami rješavaju sve probleme koji postoje u župi. Važno je da oni uvijek probleme koji postoje u župi. Važno je da oni uvijek povezuju u župi one koji žele ''biti'' Caritas, koji povezuju u župi one koji žele ''biti'' Caritas, koji mogu pružiti konkretnu pomoć, stručnu ili mogu pružiti konkretnu pomoć, stručnu ili materijalnu i da njihovu pomoć mogu na kvalitetan materijalnu i da njihovu pomoć mogu na kvalitetan način usmjeriti potrebitima. način usmjeriti potrebitima.

Ukoliko je to moguće, poželjno je animirati i lokalne Ukoliko je to moguće, poželjno je animirati i lokalne vlasti, i kod njih razvijati svijest o suodgovornosti za vlasti, i kod njih razvijati svijest o suodgovornosti za kvalitetu života u zajednici.kvalitetu života u zajednici.

Page 40: VOLONTERSTVO I CARITAS

6.8 Zadaće volontera u župnom caritasu6.8 Zadaće volontera u župnom caritasu Važno je također da volonteri promiču volonterstvo Važno je također da volonteri promiču volonterstvo kao najpoželjniji način življenja vjere. Isus nas uči kao najpoželjniji način življenja vjere. Isus nas uči kako je ljudska ljubav sebedarje – sebe dajemo za kako je ljudska ljubav sebedarje – sebe dajemo za drugoga. drugoga.

Ljubav koja teži velikodušnosti i dobroti drugoga Ljubav koja teži velikodušnosti i dobroti drugoga slična je Božjoj ljubavi. slična je Božjoj ljubavi. Kada nam je dobro drugoga Kada nam je dobro drugoga važno kao i naše vlastito dobro, tada otkrivamo važno kao i naše vlastito dobro, tada otkrivamo istinsko zajedništvo. Svi mi možemo barem jednim istinsko zajedništvo. Svi mi možemo barem jednim dijelom dati sebe za drugoga, i na taj način dijelom dati sebe za drugoga, i na taj način osloboditi sebe vlastitih sebičnosti i izgrađivati osloboditi sebe vlastitih sebičnosti i izgrađivati

zajednicu na temeljima ljubavi.zajednicu na temeljima ljubavi.

Page 41: VOLONTERSTVO I CARITAS

7. Važnost volonterstva u Caritasu i Crkvi7. Važnost volonterstva u Caritasu i Crkvi Ljubav je 'Ljubav je ''najizvrsniji dar'','najizvrsniji dar'', a ipak se ' a ipak se ''ne hvasta, ne 'ne hvasta, ne nadima'',nadima'', ''ne traži svoje'',''ne traži svoje'', ''ne pamti zlo''.''ne pamti zlo''. Djelotvorna Djelotvorna ljubav prisutna je kao temeljna struktura Crkve već u ljubav prisutna je kao temeljna struktura Crkve već u novozavjetno vrijeme. novozavjetno vrijeme.

Za Crkvu ljubav nije dušebrižništvo ili dobročinstvo Za Crkvu ljubav nije dušebrižništvo ili dobročinstvo koje se može prepustiti drugim društvenim koje se može prepustiti drugim društvenim čimbenicima, ono je dio naravi Crkve, po uzoru na čimbenicima, ono je dio naravi Crkve, po uzoru na Isusa Krista – utjelovljenu ljubav Božju.Isusa Krista – utjelovljenu ljubav Božju.

Page 42: VOLONTERSTVO I CARITAS

7.1 Važnost volonterstva u Caritasu i Crkvi7.1 Važnost volonterstva u Caritasu i Crkvi Izborom sedmorice đakona (Djela 6,5-6) u Izborom sedmorice đakona (Djela 6,5-6) u kršćanskim zajednicama započinje služenje ljubavi kršćanskim zajednicama započinje služenje ljubavi prema bližnjemu na organiziran i uređen način. prema bližnjemu na organiziran i uređen način.

I prvi đakoni, poslužitelji ljubavi, bili su volonteri. I prvi đakoni, poslužitelji ljubavi, bili su volonteri. Služili su zajednici iz ljubavi, shvaćajući svoje Služili su zajednici iz ljubavi, shvaćajući svoje služenje kao izraz pripadnosti Kristu i njegovom služenje kao izraz pripadnosti Kristu i njegovom učenju.učenju.

Page 43: VOLONTERSTVO I CARITAS

7.2 Caritas je nezamisliv bez volonterskog 7.2 Caritas je nezamisliv bez volonterskog angažmana angažmana Cjeloviti karitativni rad bio bi neizvediv bez Cjeloviti karitativni rad bio bi neizvediv bez volonterske zauzetosti vjernika laika. Karitativno volonterske zauzetosti vjernika laika. Karitativno djelovanje zadaća je čitave župe ili kršćanske djelovanje zadaća je čitave župe ili kršćanske zajednice – svi vjernici pozvani su, po uzoru na zajednice – svi vjernici pozvani su, po uzoru na Isusa Krista, pružati konkretnu pomoć bližnjemu u Isusa Krista, pružati konkretnu pomoć bližnjemu u nevolji i time na vjerodostojan način svjedočiti svoju nevolji i time na vjerodostojan način svjedočiti svoju

vjeru.vjeru.

Page 44: VOLONTERSTVO I CARITAS

7.3 Važnost volonterstva u Caritasu i Crkvi7.3 Važnost volonterstva u Caritasu i Crkvi Kršćansko volonterstvo ne smije se bazirati na Kršćansko volonterstvo ne smije se bazirati na sažalijevanju nad osobama u potrebi. Žaljenje sažalijevanju nad osobama u potrebi. Žaljenje vrijeđa ljude i produbljuje njihovu muku. vrijeđa ljude i produbljuje njihovu muku.

Ono predstavlja solidarnost, zajedništvo u radosti i Ono predstavlja solidarnost, zajedništvo u radosti i nadi, žalosti i tjeskobi.nadi, žalosti i tjeskobi.

Page 45: VOLONTERSTVO I CARITAS

7.4 Volonteri župnog caritasa su predvodnici 7.4 Volonteri župnog caritasa su predvodnici zajednice zajednice Volonteri župnih caritasa tek su oni koji u ljubavi Volonteri župnih caritasa tek su oni koji u ljubavi predvode i potiču svoju zajednicu - pomaganjem predvode i potiču svoju zajednicu - pomaganjem bližnjemu žive djelotvornu kršćansku ljubav, bližnjemu žive djelotvornu kršćansku ljubav, zauzimaju se za potrebite, solidariziraju se s njima te zauzimaju se za potrebite, solidariziraju se s njima te doprinose poboljšanju kvalitete života u zajednici. doprinose poboljšanju kvalitete života u zajednici.

Oni su snaga župne zajednice jer, čineći dobra djela, Oni su snaga župne zajednice jer, čineći dobra djela, svojom žrtvom daju živi primjer nesebične i svojom žrtvom daju živi primjer nesebične i djelotvorne kršćanske ljubavi (caritasa) slijedeći djelotvorne kršćanske ljubavi (caritasa) slijedeći

Isusovu zapovijed ljubavi.Isusovu zapovijed ljubavi.

Page 46: VOLONTERSTVO I CARITAS

Život Crkve ne može se zamisliti bez volontera. Bez Život Crkve ne može se zamisliti bez volontera. Bez volontera nezamisliv je i rad Caritasa. Volonter u volontera nezamisliv je i rad Caritasa. Volonter u

Caritasu ne odvaja dio svoga slobodnoga vremena, Caritasu ne odvaja dio svoga slobodnoga vremena, onda kad nema što raditi, nego u svoj život ugrađuje onda kad nema što raditi, nego u svoj život ugrađuje služenje potrebitima te to postaje način na koji živi služenje potrebitima te to postaje način na koji živi svoju vjeru. Volonterstvo je stoga, u kršćanskom svoju vjeru. Volonterstvo je stoga, u kršćanskom

smislu riječi, smislu riječi, životno opredjeljenježivotno opredjeljenje. .

Ono postaje sastavni dio života vjernika, trajno Ono postaje sastavni dio života vjernika, trajno povezano sa sakramentalnim životom i slušanjem povezano sa sakramentalnim životom i slušanjem

riječi Božje.riječi Božje.

Page 47: VOLONTERSTVO I CARITAS

Jedan od najvećih kršćanskih mistika, Ivan od Križa, Jedan od najvećih kršćanskih mistika, Ivan od Križa, napisao je da ćemo napisao je da ćemo u predvečerje života biti suđeni u predvečerje života biti suđeni

po ljubavipo ljubavi. .

Život nam često otvara bezbroj konkretnih prilika u Život nam često otvara bezbroj konkretnih prilika u kojima na neki način možemo iskazati djelotvornu kojima na neki način možemo iskazati djelotvornu

ljubav prema drugima, sebe dati za druge, saslušati ljubav prema drugima, sebe dati za druge, saslušati ih, ohrabriti ih i pomoći im. ih, ohrabriti ih i pomoći im.

Upravo nas te situacije određuju kao vjernike - Upravo nas te situacije određuju kao vjernike - koliko smo puta svoju vjeru potkrijepili konkretnim koliko smo puta svoju vjeru potkrijepili konkretnim

djelima.djelima.

Page 48: VOLONTERSTVO I CARITAS

Ljubav kao ideja nalazi svoj Ljubav kao ideja nalazi svoj pravi smisao u djelu, bez pravi smisao u djelu, bez

njega ona ostaje neostvarena.njega ona ostaje neostvarena.

Ljubav ne može postojati ako Ljubav ne može postojati ako nije konkretna. nije konkretna.