48
2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD monitori Vodič za korisnike

Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

2011x/2011s2211f/2211x2311cm/2311f/2311x2511x2711xLCD monitori

Vodič za korisnike

Page 2: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

© 2010, 2011 Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P.

Microsoft® i Windows® su zaštitni znacikorporacije Microsoft u SAD.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR suregistrovane oznake u SAD.

Bluetooth je zaštitni znak koji pripada svomvlasniku, a kompanija Hewlett-Packard gakoristi po licenci.

Jedine garancije za proizvode i uslugekompanije HP istaknute su u izričitimgarancijama koje se dobijaju uz takveproizvode i usluge. Ništa što je ovdenavedeno ne bi trebalo protumačiti kaododatnu garanciju. Kompanija HP nećeodgovarati za ovde sadržane tehničke iliizdavačke greške.

Ovaj dokument sadrži vlasničke informacijekoje su zaštićene autorskim pravom.Nijedan deo ovog dokumenta ne sme sefotokopirati, umnožavati ili prevoditi nadrugi jezik bez prethodne pisane saglasnostikompanije Hewlett-Packard.

Treće izdanje (jun 2011.)

Broj dela dokumenta: 619141-E33

Page 3: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

O ovom vodiču

Ovaj vodič sadrži informacije o bezbednosti i održavanju, podešavanju LCD monitora, instalacijiupravljačkih programa, korišćenju menija na ekranu, rešavanju problema i tehničkim specifikacijama.

UPOZORENJE! Ovako prikazan tekst označava da nepoštovanje uputstava može dovesti dotelesnih povreda, pa čak i smrti.

OPREZ: Ovako prikazan tekst označava da nepoštovanje uputstava može dovesti do oštećenjaopreme i gubitka podataka.

NAPOMENA: Ovako prikazan tekst pruža važne dopunske informacije.

SAVET: Saveti sadrže korisne dodatne informacije ili prečice.

SRWW iii

Page 4: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

iv O ovom vodiču SRWW

Page 5: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Sadržaj

1 Funkcije proizvoda ........................................................................................................... 1

LCD monitori ........................................................................................................................... 1

2 Smernice za bezbednost i održavanje ............................................................................... 3

Važne bezbednosne informacije ................................................................................................ 3Bezbednosne mere predostrožnosti ............................................................................................ 4Smernice za održavanje ........................................................................................................... 4

Čišćenje monitora ..................................................................................................... 5Transport monitora .................................................................................................... 5

3 Postavljanje monitora ....................................................................................................... 6

Raspakivanje monitora ............................................................................................................. 6Sastavljanje monitora ............................................................................................................... 6Povezivanje kablova monitora ................................................................................................... 8

Povezivanje VGA video kabla .................................................................................... 8Povezivanje DVI-D video kabla (određeni modeli) ......................................................... 9Povezivanje HDMI kabla (određeni modeli) .................................................................. 9

Slušanje zvuka iz HDMI signala ................................................................. 10Povezivanje kabla za napajanje ............................................................................... 10Montiranje držača za organizaciju kablova ............................................................... 12

HDCP zaštita od kopiranja digitalnog sadržaja na određenim modelima ...................................... 12Uključivanje monitora ............................................................................................................. 12Izbor priključaka za video ulaz ................................................................................................ 13Podešavanje nagiba ............................................................................................................... 13Povezivanje spoljnih zvučnika i audio kabla (određeni modeli) .................................................... 14Montiranje monitora na zid ..................................................................................................... 15

4 Korišćenje monitora ........................................................................................................ 18

CD sa softverom i pomoćnim programima ................................................................................. 18Instaliranje upravljačkih programa ............................................................................ 18

Komande na prednjoj tabli ...................................................................................................... 19Korišćenje menija na ekranu (OSD menija) ............................................................................... 19Identifikovanje stanja monitora ................................................................................................ 25Funkcija Power-Saver (Ušteda energije) ..................................................................................... 26

SRWW v

Page 6: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Dodatak A Rešavanje problema ........................................................................................ 27

Rešavanje najčešćih problema ................................................................................................. 27Dobijanje podrške na Web lokaciji hp.com .............................................................................. 28Priprema za pozivanje tehničke podrške ................................................................................... 28Lociranje nalepnice sa specifikacijama ..................................................................................... 29

Dodatak B Tehničke specifikacije ....................................................................................... 30

HP LCD monitori .................................................................................................................... 30Unapred podešeni video režimi ............................................................................................... 34Unos korisničkih režima .......................................................................................................... 35Adapteri za napajanje ........................................................................................................... 35Kvalitet LCD monitora i smernice u vezi sa pikselima .................................................................. 36

Dodatak C Obaveštenja u vezi sa zvaničnim propisima ..................................................... 37

Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije ........................................................................ 37Izmene .................................................................................................................. 37Kablovi .................................................................................................................. 37

Izjava o usklađenosti za proizvode označene logotipom FCC (samo u Sjedinjenim AmeričkimDržavama) ............................................................................................................................ 37Obaveštenje za Kanadu ......................................................................................................... 38Avis Canadien ....................................................................................................................... 38Obaveštenje o propisima Evropske unije ................................................................................... 38Obaveštenje o nemačkim propisima o ergonomiji ...................................................................... 39Obaveštenje za Japan ............................................................................................................ 39Obaveštenje za Koreju ........................................................................................................... 39Zahtevi u vezi sa kablom za napajanje .................................................................................... 39

Zahtevi u vezi sa kablom za napajanje u Japanu ........................................................ 40Ekološka obaveštenja u vezi sa proizvodom .............................................................................. 40

Sertifikat ENERGY STAR® ........................................................................................ 40Odlaganje starih uređaja od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u EvropskojUniji ...................................................................................................................... 41Hemijske supstance ................................................................................................. 41Programi recikliranja kompanije HP .......................................................................... 41Zabrana korišćenja opasnih supstanci (RoHS) ............................................................ 41Turska EEE odredba ................................................................................................ 42

vi SRWW

Page 7: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

1 Funkcije proizvoda

LCD monitoriSlika 1-1 LCD monitori

HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom i LED pozadinskoosvetljenje, a odlikuju se sledećim funkcijama:

● Ekran velike dijagonale

● Maksimalna rezolucija grafike

◦ 2011x / 2011s: 1600 x 900 @ 60Hz

◦ 2211f / 2211x: 1920 x 1080 @ 60Hz

◦ 2311cm / 2311f / 2311x: 1920 x 1080 @ 60Hz

◦ 2511x: 1920 x 1080 @ 60Hz

◦ 2711x: 1920 x 1080 @ 60Hz

◦ Uz podršku za prikaz preko celog ekrana za niže rezolucije (svi modeli)

● VGA ulazni signal

● DVI digitalni ulazni signal (određeni modeli)

● HDMI ulazni signal (određeni modeli)

● Podešavanje naginjanjem i povlačenjem za lako gledanje iz sedećeg ili stojećeg položaja, iliprilikom prelaska sa jedne strane monitora na drugu

SRWW LCD monitori 1

Page 8: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

● Dinamički odnos kontrasta (DCR) koji daje tamniju crnu i svetliju belu za sjajne efekte nijansiranjau toku igranja igara ili gledanja filmova

● Spoljni zvučnici sa napajanjem preko USB veze sa audio kablom u kompletu (određeni modeli)

● Funkcija „Plug and Play“, ako je podržava vaš računarski sistem

● Podešavanja menija na ekranu (OSD) za laku instalaciju i optimizaciju ekrana (izaberite engleski,pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, francuski, nemački, italijanski, španski, holandski,japanski ili brazilski portugalski)

● Funkcija Power Saver (Ušteda energije) za manju potrošnju energije

● Postavke Quick View (Brzi prikaz) za optimizaciju slike u zavisnosti od vrste sadržaja.

◦ Tekstualni režim (optimizacija ekrana za e-poštu i pregledanje Interneta)

◦ Režim za film i igre (optimizacija ekrana za prikazivanje video zapisa)

◦ Režim za fotografije (poboljšan prikaz slika)

◦ Prilagođen režim (omogućava vam da sami kreirate profil za optimizaciju)

● HDCP zaštita od kopiranja digitalnog sadržaja na DVI i HDMI ulazu (na određenim modelima saHDMI vezom)

● CD sa softverom i pomoćnim programima, koji sadrži sledeće:

◦ Upravljačke programe

◦ Dokumentaciju

2 Poglavlje 1 Funkcije proizvoda SRWW

Page 9: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

2 Smernice za bezbednost iodržavanje

Važne bezbednosne informacijeUz monitor se dobija kabl za napajanje. Ako koristite drugi kabl, proverite da li izvor napajanja i kablodgovaraju ovom monitoru. Informacije o odgovarajućem kablu za napajanje za upotrebu sa ovimmonitorom potražite u odeljku Zahtevi u vezi sa kablom za napajanje na stranici 39.

UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja opreme:

Nemojte da deaktivirate priključak za uzemljenje kabla za napajanje. Priključak za uzemljenje imavažnu bezbednosnu ulogu. Uključite kabl za napajanje u uzemljenu električnu utičnicu.

• Priključite kabl za napajanje u uzemljenu utičnicu kojoj lako možete pristupiti u svakom trenutku.

• Isključite napajanje proizvoda tako što ćete isključiti kabl za napajanje iz električne utičnice.

Radi vaše bezbednosti, nemojte ništa stavljati na kablove za napajanje i druge kablove. Rasporedite ihtako da niko neće moći slučajno da ih zgazi niti da se saplete o njih. Ne vucite kabl za napajanje nitidruge kablove. Prilikom isključivanja iz električne utičnice, uhvatite kabl za utikač.

Da biste smanjili rizik od ozbiljnih povreda, pročitajte Vodič za bezbednost i udobnost. U njemu jeopisano pravilno podešavanje radne stanice, položaji pri radu, zdravstvene i radne navike korisnikaračunara, kao i važne informacije o električnoj i mehaničkoj bezbednosti. Ovaj vodič nalazi se naWeb lokaciji www.hp.com/ergo ili na CD-u (ako je isporučen uz monitor), ili na oba mesta.

OPREZ: Radi zaštite monitora, kao i računara, povežite sve kablove za napajanje računara iperifernih uređaja (poput monitora, štampača, skenera) na neku vrstu uređaja za zaštitu od skokovanapona, kao što su produžni kabl sa zaštitom i UPS. Nemaju sve produžni kablovi zaštitu od skokovanapona; ako imaju ovu funkciju, to će biti naznačeno na pakovanju. Koristite produžni kabl čijiproizvođač nudi garanciju sa zamenom u slučaju oštećenja, kako biste mogli da zamenite uređaj akodođe do greške u zaštiti od prenapona.

HP LCD monitor postavite na prikladan komad nameštaja odgovarajuće veličine, koji je predviđen zakorišćenje u takve svrhe.

UPOZORENJE! LCD monitori koji su postavljeni na neodgovarajuće mesto, kao što su komode,police za knjige i druge police, radni stolovi, zvučnici, kutije ili kolica mogu pasti i izazvati telesnepovrede.

Vodite računa da sve kablove za napajanje i druge kablove priključene na LCD monitor usmerite takoda se ne mogu vući, čupati ili dovesti do saplitanja.

SRWW Važne bezbednosne informacije 3

Page 10: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Bezbednosne mere predostrožnosti● Koristite izvor napajanja i kabl koji su kompatibilni sa ovim monitorom, kao što je navedeno na

nalepnici sa adaptera za napajanje.

● Vodite računa da ukupna amperaža uređaja priključenih na jednu utičnicu ne premaši amperažuelektrične utičnice, kao i da ukupna amperaža uređaja priključenih na kabl za napajanje nepremaši amperažu kabla za napajanje. Amperaža uređaja (Amps ili A) navedena je na nalepnicisa električnim specifikacijama).

● Monitor postavite u blizinu utičnice kojoj možete lako pristupiti. Monitor isključujte iz struje takošto ćete čvrsto uhvatiti utikač i izvući ga iz utičnice. Nikada ne pokušavajte da isključite monitortako što ćete vući kabl.

● Pazite da ništa ne pritiska kabl za napajanje. Nemojte gaziti kabl.

Smernice za održavanjeDa biste poboljšali performanse i produžili radni vek monitora:

● Ne otvarajte kućište monitora i ne pokušavajte sami da popravite ovaj proizvod. Podešavajtesamo one komande koje su opisane u uputstvu za rad. Ako monitor ne radi pravilno, ili budeispušten ili oštećen, obratite se ovlašćenom distributeru HP proizvoda, prodavcu ili dobavljačuusluga.

● Koristite izvor napajanja i kabl koji odgovaraju ovom monitoru, kao što je navedeno na nalepnicisa adaptera za napajanje.

● Vodite računa da ukupna amperaža uređaja priključenih na jednu utičnicu ne premaši amperažuelektrične utičnice, kao i da ukupna amperaža uređaja priključenih na kabl ne premaši amperažukabla za napajanje. Amperaža uređaja (AMP ili A) navedena je na nalepnici sa električnimspecifikacijama).

● Monitor postavite u blizinu utičnice kojoj možete lako pristupiti. Monitor isključujte iz struje takošto ćete čvrsto uhvatiti utikač i izvući ga iz utičnice. Nikada ne pokušavajte da isključite monitortako što ćete vući kabl.

● Isključite monitor kada ga ne koristite. Možete znatno produžiti očekivani radni vek monitora takošto ćete koristiti program za zaštitu ekrana i isključivati monitor kada se ne koristi.

OPREZ: Monitori na kojima se zadržala slika nisu pokriveni garancijom kompanije HP.

● Na kućištu postoje otvori i rupice za ventilaciju. Ne pokrivajte i ne zatvarajte te otvore. U otvorena kućištu i druge otvore nemojte umetati nikakve predmete.

● Vodite računa da ne ispustite monitor i nemojte ga stavljati na nestabilnu podlogu.

● Pazite da ništa ne pritiska kabl za napajanje. Nemojte gaziti kabl.

● Držite monitor u oblasti sa dobrim provetravanjem, dalje od prejakog svetla, toplote i vlage.

● Kada skidate postolje monitora, položite monitor licem nadole na mekanu podlogu kako se ne biogrebao, oštetio ili razbio.

4 Poglavlje 2 Smernice za bezbednost i održavanje SRWW

Page 11: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Čišćenje monitora

OPREZ: Isprskajte sredstvo za čišćenje na krpu, pa vlažnom krpom pažljivo prebrišite površinuekrana. Nikada nemojte prskati sredstvo za čišćenje direktno na površinu ekrana. Može se desiti daprodre iza maske i ošteti elektronske komponente.

Za čišćenje ekrana i kućišta monitora ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže supstance na bazinafte, kao što su benzen i razređivači, kao ni isparljive supstance. Te hemikalije mogu oštetiti monitor.

1. Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje sa zadnje strane uređaja.

2. Obrišite prašinu sa monitora tako što ćete ekran i kućište obrisati mekom i čistom antistatičkomkrpom.

3. Za skidanje prljavštine upotrebite 50/50 rastvor vode i izopropil alkohola.

Transport monitora

Čuvajte originalnu kutiju u prostoriji za skladištenje. Možda će vam zatrebati u budućnosti ako budetepremeštali ili transportovali monitor.

Da biste pripremili monitor za transport:

1. Izvucite kablove za napajanje i signal iz monitora.

2. Pritisnite dugme sa prednje strane osnove (1) i podignite ekran monitora da biste ga izvukli izpostolja (2).

Slika 2-1 Skidanje ekrana monitora

3. Postavite ekran na meku i zaštićenu površinu.

4. Pažljivo povucite osnovu da biste je odvojili od postolja.

NAPOMENA: Samo za modele 2511x i 2711x: Odvijte zavrtanj na dnu postolja dabiste odvojili osnovu od postolja.

5. Monitor, osnovu i postolje stavite u originalnu kutiju.

SRWW Smernice za održavanje 5

Page 12: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

3 Postavljanje monitora

Raspakivanje monitora1. Raspakujte monitor. Proverite da li ste dobili sve komponente. Odložite kutiju u prostoriju za

skladištenje.

2. Isključite računar i ostale priključene uređaje.

3. Oslobodite ravnu površinu za sklapanje monitora. Možda će vam biti potrebna ravna, meka izaštićena površina na koju ćete staviti monitor licem nadole dok ga pripremate za instalaciju.

Sastavljanje monitoraStavite monitor na prikladno mesto sa dobrom ventilacijom blizu računara. Nakon što sastavitemonitor, priključite kablove.

OPREZ: Ekran je osetljiv. Pazite da ne dodirujete i ne pritiskate LCD ekran; tako možete oštetitimonitor.

SAVET: Kod monitora sa sjajnom maskom, vodite računa o tome gde ćete ga postaviti jer maskamože stvoriti neprijatan odbljesak od okolnog svetla i sjajnih površina.

1. Postavite ekran monitora na ravnu, meku i zaštićenu površinu stola.

6 Poglavlje 3 Postavljanje monitora SRWW

Page 13: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

2. Gurnite osnovu u otvor na postolju (1) sve dok osnova ne škljocne i ne legne na mesto.

NAPOMENA: Donja strana osnove na vašem modelu monitora može se razlikovati od slike.

Samo za modele 2511x i 2711x: Pričvrstite osnovu za postolje pomoću zavrtnja (2) napostolju.

Slika 3-1 Sastavljanje postolja i osnove

2

3. Gurnite nosač sa šarkom na monitoru u otvor na vrhu osnove. Monitor će škljocnuti kada gagurnete do kraja.

Slika 3-2 Umetanje monitora

SRWW Sastavljanje monitora 7

Page 14: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Povezivanje kablova monitoraOPREZ: Pre priključivanja kablova u monitor proverite da li su računar i monitor isključeni.

NAPOMENA: Ako koristite DVI, VGA ili HDMI signal, morate povezati audio izlaz na spoljnezvučnike.

Izvor video signala zavisi od video kabla koji koristite. Monitor će automatski detektovati na kojimulazima postoji ispravan video signal. Ulaze možete birati pritiskom na dugme za izvor na prednjojtabli.

Povezivanje VGA video kabla

Priključite jedan kraj VGA video kabla u zadnju stranu monitora, a drugi kraj u VGA video priključakna računaru. VGA kabl se dobija uz određene modele.

Slika 3-3 Povezivanje VGA kabla (kabl se dobija samo uz određene modele)

8 Poglavlje 3 Postavljanje monitora SRWW

Page 15: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Povezivanje DVI-D video kabla (određeni modeli)

Priključite jedan kraj DVI-D video kabla u zadnju stranu monitora, a drugi kraj u DVI-D video priključakna računaru. Ovaj kabl možete koristiti samo ako je integrisana ili zasebna grafička kartica vašegračunara kompatibilna sa DVI interfejsom. DVI-D priključak i kabl dobijaju se uz određene modele.

Slika 3-4 Povezivanje DVI-D kabla (kabl se dobija samo uz određene modele)

Povezivanje HDMI kabla (određeni modeli)

Priključite jedan kraj HDMI video kabla u zadnju stranu monitora, a drugi kraj u priključak na uređajusa kojeg se šalje signal. HDMI kabl se dobija uz određene modele.

NAPOMENA: Audio izlaz mora biti povezan direktno na spoljne zvučnike ili audio risiver.

Slika 3-5 Povezivanje HDMI kabla (kabl se dobija samo uz određene modele)

SRWW Povezivanje kablova monitora 9

Page 16: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Slušanje zvuka iz HDMI signala

Ako koristite HDMI vezu za povezivanje modela monitora koji nemaju zvučnike, morate aktiviratiHDMI zvuk tako što ćete podesiti tu postavku u operativnom sistemu Microsoft Windows. Ako HDMInije aktiviran, neće se čuti zvuk. Da biste aktivirali HDMI zvuk na računaru:

1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu za jačinu zvuka u sistemskoj paleti operativnog sistemaWindows.

2. Kliknite na stavku Playback Devices (Uređaji za reprodukciju). Otvoriće se prozor sa opcijamaza zvuk.

3. Na kartici Playback (Reprodukcija), kliknite na izlazni HDMI audio uređaj koji je naveden na listi.

4. Kliknite na stavku Set Default (Postavi kao podrazumevano).

5. Kliknite na stavku Apply (Primeni).

6. Kliknite na OK da biste zatvorili prozor.

Povezivanje kabla za napajanje

1. Pratite sva upozorenja u vezi sa električnom strujom i napajanjem

UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara ili oštećenja opreme:

Nemojte da deaktivirate priključak za uzemljenje kabla za napajanje. Priključak za uzemljenjeima važnu bezbednosnu ulogu. Uključite kabl za napajanje u uzemljenu električnu utičnicu.

Vodite računa da uzemljena strujna utičnica u koju priključite kabl za napajanje bude lakodostupna korisniku, kao i da se nalazi što bliže uređaju. Kabl za napajanje treba sprovesti takoda se ne može nagaziti niti priklještiti predmetima postavljenim iznad ili uz njega.

Nemojte ništa stavljati na kablove za napajanje i druge kablove. Rasporedite ih tako da nikoneće moći slučajno da ih zgazi niti da se saplete o njih. Ne vucite kabl za napajanje niti drugekablove.

Za dodatne informacije, pogledajte Tehničke specifikacije na stranici 30.

10 Poglavlje 3 Postavljanje monitora SRWW

Page 17: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

2. Priključite zaobljeni kraj kabla adaptera za napajanje u monitor, zatim priključite jedan krajkabla za napajanje u adapter za napajanje, a drugi kraj u uzemljenu strujnu utičnicu.

UPOZORENJE! Da biste sprečili povrede usled električnog udara, preduzmite nešto odsledećeg ako vam nije dostupna pravilno uzemljena strujna utičnica: (1) Koristite adapter zaelektričnu utičnicu koji služi kao uzemljenje. (2) Instalirajte električnu utičnicu sa uzemljenjem.

Slika 3-6 Povezivanje kabla za napajanje

SRWW Povezivanje kablova monitora 11

Page 18: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Montiranje držača za organizaciju kablova

Montirajte držač za organizaciju kablova na signalni kabl i kabl za napajanje kako biste ih prikupiliiza monitora.

Slika 3-7 Montiranje držača za organizaciju kablova

HDCP zaštita od kopiranja digitalnog sadržaja naodređenim modelima

Ovaj monitor podržava HDCP zaštitu i može da prima HD sadržaje. HD sadržaji dostupni su samnogih izvora, kao što su uređaji za reprodukciju Blu-ray diskova i HDTV emisije koje se primaju prekoantene ili kabla. Ako vaš monitor ne podržava HDCP, a pokušate da reprodukujete zaštićen HDsadržaj, prikazaće se prazan ekran ili slika niže rezolucije. Da biste mogli da prikažete zaštićensadržaj, i grafička kartica na računaru i monitor moraju da podržavaju HDCP.

Uključivanje monitora1. Pritisnite dugme za uključivanje na računaru da biste ga uključili.

2. Pritisnite dugme za uključivanje sa prednje strane monitora da biste ga uključili.

12 Poglavlje 3 Postavljanje monitora SRWW

Page 19: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

OPREZ: Oštećenje ekrana usled zadržavanja slike može se javiti na monitorima koji duže vremeprikazuju statičnu sliku na ekranu.* Da ne bi došlo do zadržavanja slike na ekranu monitora,aktivirajte aplikaciju čuvara ekrana ili isključite monitor ako ga duže vreme nećete koristiti.Zadržavanje slike je pojava koja se može desiti na svim LCD ekranima. Monitori na kojima sezadržala slika nisu pokriveni garancijom kompanije HP.

* Pod dužim vremenom smatra se 12 neprekidnih sati nekorišćenja.

Prilikom uključivanja monitora, prikazuje se poruka sa statusom monitora u trajanju od pet sekundi, aLED dioda za izvor napajanja sa zadnje strane monitora počinje da sija zelenom bojom. Ova porukasadrži informacije ulazu sa kojeg potiče signal koji je trenutno aktivan, statusu postavke za automatskomenjanje izvora (On (Uključeno) ili Off (Isključeno)), podrazumevanom ulaznom signalu, trenutnojunapred podešenoj rezoluciji ekrana i preporučenoj unapred podešenoj rezoluciji ekrana.

Izbor priključaka za video ulazDostupni su sledeći ulazni priključci:

● VGA (analogni)

● DVI-D priključak (digitalni) na određenim modelima

● HDMI priključak (digitalni) na određenim modelima

Monitor automatski skenira dostupne signale kako bi detektovao aktivan ulaz, a zatim prikazuje signalsa tog ulaza. Ako su aktivna dva ulaza, monitor će prikazati signal sa podrazumevanog ulaza. Akopodrazumevani ulaz nije aktivan, monitor će prikazati drugi ulaz ako je aktivan. Podrazumevani izvorsignala možete promeniti u OSD meniju tako što ćete pritisnuti dugme Menu (Meni) na prednjoj tabli iizabrati opciju Source Control (Kontrola izvora) > Default Source (Podrazumevani izvor).

Podešavanje nagibaRadi optimalnog gledanja, podesite nagib ekrana u skladu sa sopstvenim potrebama na sledeći način:

OPREZ: Da ne bi došlo do lomljenja ili drugog oštećenja, pazite da ne pritiskate LCD ekran dokpodešavate njegov nagib.

1. Okrenite se prema monitoru i uhvatite postolje kako ne biste prevrnuli monitor dok menjate nagib.

SRWW Izbor priključaka za video ulaz 13

Page 20: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

2. Podesite nagib tako što ćete gornju ivicu monitora pomeriti prema sebi ili od sebe, ali tako da nedodirujete ekran.

Slika 3-8 Podešavanje nagiba

Povezivanje spoljnih zvučnika i audio kabla(određeni modeli)

Pratite sledeći postupak da biste priključili spoljne zvučnike na računar.

1. Uključite računar.

14 Poglavlje 3 Postavljanje monitora SRWW

Page 21: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

2. Priključite audio kabl uz priključak za audio kabl na računaru, a zatim kabl za napajanje prekoUSB veze priključite na USB priključak na računaru.

NAPOMENA: Jačinu zvuka sa zvučnika podešavajte pomoću komandi za jačinu zvuka naračunaru.

Slika 3-9 Povezivanje audio kablova za spoljne zvučnike i USB kabla

NAPOMENA: Ako za povezivanje sa monitorom koristite HDMI vezu, morate aktivirati HDMI zvuktako što ćete podesiti tu postavku u operativnom sistemu Microsoft Windows. Pogledajte uputstvo izprethodnog odeljka Povezivanje HDMI kabla (određeni modeli) na stranici 9 u ovom poglavlju.

Montiranje monitora na zidDa biste monitor montirali na zidni nosač ili obrtni zidni nosač, skinite ekran monitora sa postolja.

OPREZ: Pazite da ne izgrebete ekran dok rukujete monitorom.

SRWW Montiranje monitora na zid 15

Page 22: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

NAPOMENA: Ovaj monitor treba montirati na nosač kompatibilan sa VESA (Video ElectronicsStandards Association) standardom.

1. Ako je monitor postavljen na postolje, pritisnite dugme s prednje strane osnove i izvucite monitoriz postolja.

Slika 3-10 Skidanje ekrana monitora

2. Pažljivo otvorite poklopac šarke da biste ga otvorili, a zatim skinite poklopac.

Slika 3-11 Uklanjanje poklopca šarke

1

2

1

16 Poglavlje 3 Postavljanje monitora SRWW

Page 23: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

3. Skinite tri zavrtnja šarke, pa skinite šarku sa monitora.

Slika 3-12 Uklanjanje zavrtanja šarke

4. Ekran monitora montirajte na zidni nosač ili obrtni zidni nosač pridržavajući se uputstava koja stedobili uz komplet za montažu na zid.

SRWW Montiranje monitora na zid 17

Page 24: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

4 Korišćenje monitora

CD sa softverom i pomoćnim programimaCD koji ste dobili uz monitor sadrži upravljačke programe i softver koje možete instalirati na računar.

Instaliranje upravljačkih programa

Ako zaključite da je potrebno da ažurirate upravljačke programe, možete instalirati INF i ICM datotekeupravljačkog programa monitora sa CD-a ili ih preuzeti sa Interneta.

Instaliranje upravljačkog programa monitora sa CD-a

Da biste instalirali upravljački program monitora sa CD-a:

1. Stavite CD u disk jedinicu na računaru. Prikazaće se meni CD-a.

2. Izaberite jezik.

3. Kliknite na stavku Install Monitor Driver Software (Instaliraj softver upravljačkog programamonitora).

4. Pratite uputstva na ekranu.

5. Proverite da li se tačna rezolucija i frekvencija osvežavanja prikazuju u postavkama Display(Ekran) u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla). Za više informacija, pogledajtedokumentaciju operativnog sistema Windows®.

NAPOMENA: U slučaju greške prilikom instalacije, možda će biti potrebno da ručno instalirateupravljačke programe monitora sa digitalnim potpisom (INF ili ICM datoteke) sa CD-a. Uputstvapotražite u datoteci „Driver Software Readme“ sa CD-a (samo na engleskom).

Preuzimanje upravljačkih programa sa Interneta

Da biste preuzeli najnoviju verziju upravljačkih programa i softvera sa lokacije za podršku kompanijeHP:

1. Pogledajte: www.hp.com/support.

2. Izaberite svoju zemlju/region.

3. Izaberite stavku Download Drivers and Software (Preuzimane upravljačkih programa isoftvera).

4. Unesite broj modela monitora. Prikazaće se stranica za preuzimanje softvera za vaš monitor.

5. Preuzmite i instalirajte datoteke upravljačkih programa i softvera pridržavajući se uputstava sastranica za preuzimanje.

NAPOMENA: Proverite da li vaš sistem ispunjava zahteve.

18 Poglavlje 4 Korišćenje monitora SRWW

Page 25: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Komande na prednjoj tabliKontrolna dugmad (predstavljena ikonama) nalaze se sa donje desne strane monitora.

Dugme Ikona Opis

Quick View (Brziprikaz)

Otvaranje menija Quick View (Brzi prikaz) iz OSD menija u kojem možeteizabrati režim prikaza koji odgovara sadržaju koji gledate ili optimizuje njegovprikaz.

Minus Kretanje nadole kroz OSD meni i smanjivanje vrednosti koja se trenutnopodešava.

Source (Izvor) Izbor izvora video signala sa računara. Nije podržano na modelu 2011s.

Plus Kretanje nagore kroz OSD meni i povećavanje vrednosti koja se trenutnopodešava.

Auto Adjustment(Automatskopodešavanje)

Pritisnite da biste automatski podesili sliku na ekranu.

NAPOMENA: Ova opcija se može koristiti samo sa VGA ulaznim signalom.

OK Ulazi u izabranu opciju iz OSD menija.

Menu (Meni) Otvaranje, biranje ili izlaz iz OSD menija.

NAPOMENA: Ako dugme Menu (Meni) pritisnete i držite 10 sekundi, ostalaOSD dugmad biće onemogućena. Ako ga ponovo pritisnete i držite 10sekundi, ponovo ćete omogućiti funkciju ostale OSD dugmadi.

Power (Uključivanje/isključivanje)

Uključivanje ili isključivanje monitora. Dugme za Power (Uključivanje/isključivanje) nalazi se sa donje desne strane monitora.

NAPOMENA: Ako dugme za Power (Uključivanje/isključivanje) pritisnete idržite 10 sekundi, dugme Uključivanje/isključivanje biće onemogućeno. Akoga ponovo pritisnete i držite 10 sekundi, ponovo ćete omogućiti funkciju ostaleOSD dugmadi.

Korišćenje menija na ekranu (OSD menija)OSD meni koristite za podešavanje slike na ekranu u skladu sa svojim potrebama. Da biste pristupiliOSD meniju, uradite sledeće:

NAPOMENA: OSD meni je dostupan samo ako je bar jedan aktivan video ulaz izabran zaprikazivanje na monitoru.

1. Ako monitor još nije uključen, pritisnite dugme za Power (Uključivanje/isključivanje) da biste gauključili.

2. Pritisnite dugme Menu (Meni) da biste pristupili OSD meniju. Prikazaće se glavni OSD meni.

3. Da biste se kretali kroz glavni meni i podmenije, pritiskajte dugme + (plus) na prednjoj tablimonitora da biste se kretali nagore ili dugme – (minus) da biste se kretali nadole. Zatim pritisnitedugme OK da biste izabrali istaknutu funkciju.

4. Da biste podesili vrednost izabrane stavke, pritiskajte dugme + (plus) ili – (minus).

SRWW Komande na prednjoj tabli 19

Page 26: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

5. Izaberite opciju Save and Return (Sačuvaj i vrati se). Ako ne želite da sačuvate postavku,izaberite opciju Cancel (Otkaži) iz podmenija ili Exit (Izlaz) iz glavnog menija.

6. Pritisnite dugme Menu (Meni) da biste izašli iz OSD menija.

NAPOMENA: Kada je meni prikazan, a vi ne pritisnete nijedno dugme u periodu od 30sekundi (fabrička vrednost), podešavanja i postavke biće sačuvane i meni će se zatvoriti.

Opcije iz OSD menija

U sledećoj tabeli navedene su opcije iz OSD menija i opisi njihove funkcije. Nakon što izmeniteodređenu stavku iz OSD menija, možete izabrati sledeće opcije iz menija, ako postoje:

● Cancel (Otkaži) — za povratak na prethodni nivo menija.

● Save and Return (Sačuvaj i vrati se) — za čuvanje svih izmena i povratak na glavni ekranOSD menija. Opcija Save and Return (Sačuvaj i vrati se) aktivna je samo ako ste već izmenilineku od stavki iz menija.

● Reset (Resetuj) — vraćanje na prethodno podešenu vrednost.

Ikona Opcije iz glavnogmenija

Opcije iz podmenija Opis

Brightness (Osvetljenost) Podešavanje nivoa osvetljenosti ekrana.

Contrast (Kontrast) Podešavanje nivoa kontrasta ekrana.

Color (Boja) Izbor boje slike na ekranu. Fabričkipodešena vrednost je 6500 K.

Warm (Topla) (5000 K) Izbor blago crvenkaste bele boje.

Standard (Standardna)(6500 K)

Podešavanje boje ekrana u skladu sastandardom boja koji se koristi uindustriji tehnologije slike.

Cool (Hladna) (9300 K) Izbor blago plavkaste bele boje.

Custom (Prilagođeno) (RGB) Izbor i podešavanje prilagođenogspektra boja:

● Red Color (Crvena boja) —Podešavanje nivoa crvene boje uskladu sa vašim željama.

● Green Color (Zelena boja) —Podešavanje nivoa zelene boje uskladu sa vašim željama.

● Blue Color (Plava boja) —Podešavanje nivoa plave boje uskladu sa vašim željama.

20 Poglavlje 4 Korišćenje monitora SRWW

Page 27: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Ikona Opcije iz glavnogmenija

Opcije iz podmenija Opis

Quick View (Brzi prikaz) Izaberite neki od sledećih režima:

● Movie (Film)

● Photo (Fotografija)

● Gaming (Igra)

● Text (Tekst)

● Custom (Prilagođeni) (postavkesačuvane nakon što podesiteBrightness (Osvetljenost), Contrast(Kontrast) ili Color (Boja) u okviruneke od drugih opcija Quick View(Brzi prikaz))

Image Control (Kontrolaslike)

Podešavanje slike na ekranu.

Auto-Adjustment (Automatskopodešavanje)

Automatsko podešavanje slike na ekranu.

NAPOMENA: Ova opcija se možekoristiti samo sa VGA ulaznim signalom.

Clock (Takt piksela) Uklanja vertikalne pruge ili trake ako seprikazuju na ekranu. Podešavanje taktamenja i horizontalnu sliku na ekranu(samo kod VGA ulaza).

Clock Phase (Takt faze) Podešavanje fokusa ekrana. Ova opcijavam omogućava da uklonite horizontalnišum na ekranu, kao i da izoštriteznakove na ekranu (samo kod VGAulaza).

Horizontal Position(Horizontalna pozicija)

Podešavanje pozicije slike na ekranunalevo i nadesno.

Vertical Position (Vertikalnapozicija)

Podešavanje pozicije slike na ekranunagore i nadole.

Custom Scaling (Prilagođenarazmera)

Izbor metoda za formatiranje informacijakoje se prikazuju na monitoru. Izaberite:

● Fill to Screen (Uklopi na ekran) —slika će ispuniti ceo ekran, pa možedelovati izobličeno ili izduženousled neproporcionalnog odnosavisine i širine.

● Fill to Aspect Ratio (Uklopi premaodnosu visine i širone) — veličinaslike se prilagođava tako da ispuniekran i ostane proporcionalna.

Sharpness (Oštrina) Podešavanje slike na ekranu tako daizgleda oštrije ili umekšanije.

SRWW Korišćenje menija na ekranu (OSD menija) 21

Page 28: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Ikona Opcije iz glavnogmenija

Opcije iz podmenija Opis

OverDrive (određeni modeli) Uključivanje ili isključivanje funkcijeOverDrive. Fabrički podešena vrednostje Off (Isključeno).

Dynamic Contrast Ratio(Dinamički odnos kontrasta)

Uključivanje ili isključivanje postavkeDCR. Fabrički podešena vrednost je Off(Isključeno). Funkcija DCR automatskipodešava balans između nivoa bele inivoa crne boje kako biste dobilioptimalnu sliku.

OSD Control (Kontrola OSDmenija)

Podešavanje pozicije OSD menija naekranu.

Horizontal OSD Position(Horizontalna pozicija OSDmenija)

Pomeranje OSD menija nalevo ilinadesno na ekranu.

Vertical OSD Position(Vertikalna pozicija OSDmenija)

Pomeranje OSD menija nagore ili nadolena ekranu.

OSD Transparency (ProvidnostOSD menija)

Podesite da biste videli informacije izpozadine kroz OSD meni.

OSD Timeout (Trajanje prikazaOSD menija)

Podešavanje vremena u sekundama utoku kojeg će se OSD meni prikazivatinakon poslednjeg pritiska na dugme.Fabrički podešena vrednost je 30sekundi.

Management (Upravljanje) Izbor funkcija za upravljanje napajanjemmonitora.

Power Saver (Ušteda energije) Omogućavanje funkcije za ušteduenergije (pogledajte Funkcija Power-Saver (Ušteda energije) na stranici 26).Izaberite:

● On (Uključeno)

● Off (Isključeno)

Fabrički podešena vrednost je On(Uključeno).

Power-On Recall (Vraćanjenakon uključivanja napajanja)

Omogućava vraćanje napajanjamonitoru nakon neočekivanog prekidanapajanja. Izaberite:

● On (Uključeno)

● Off (Isključeno)

Fabrički podešena vrednost je On(Uključeno).

22 Poglavlje 4 Korišćenje monitora SRWW

Page 29: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Ikona Opcije iz glavnogmenija

Opcije iz podmenija Opis

Mode Display (Prikaz režima) Prikazivanje rezolucije, brzineosvežavanja i frekvencije na ekranuprilikom svakog pristupanja glavnomOSD meniju. Izaberite:

● On (Uključeno)

● Off (Isključeno)

Fabrički podešena vrednost je On(Uključeno).

Monitor Status (Status monitora) Prikazivanje operativnog statusamonitora prilikom svakog uključivanjamonitora. Izaberite gde će se prikazivatistatus:

● Top (Vrh)

● Middle (Sredina)

● Bottom (Dno)

● Off (Isključeno)

Fabrički podešena vrednost je Top (Vrh).

DDC/CI Support (DDC/CIpodrška)

Omogućava kontrolisanje određenihfunkcija iz OSD menija sa računara, kaošto su Brightness (Osvetljenost), Contrast(Kontrast) i Color Temperature(Temperatura boje). Izaberite:

● On (Uključeno)

● Off (Isključeno)

Fabrički podešena vrednost je On(Uključeno).

Bezel Power LED (LED dioda samaske)

Uključivanje ili isključivanje lampice (LED)diode na dugmetu za Power(Uključivanje/isključivanje). Ako sepodesi na Off (Isključeno), lampica ćeuvek biti isključena.

SRWW Korišćenje menija na ekranu (OSD menija) 23

Page 30: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Ikona Opcije iz glavnogmenija

Opcije iz podmenija Opis

Sleep Timer (Tajmer zaisključivanje)

Sadrži opcije za podešavanje tajmera:

● Set Current Time (Podešavanjetačnog vremena) — Podešavanjetačnog vremena u satima iminutima.

● Set Sleep Time (Podešavanjevremena za isključivanje) —Podešavanje vremena u koje želiteda monitor pređe u režimmirovanja.

● Set On Time (Podešavanje vremenaza isključivanje) — Podešavanjevremena u koje želite da se monitorprobudi iz režima mirovanja.

● Timer (Tajmer) — Uključivanje iliisključivanje funkcije Sleep Timer(Tajmer za isključivanje);podrazumevana postavka je Off(Isključeno).

● Sleep Now (Pređi u režimmirovanja odmah) — Istog trenutkaprebacuje monitor u režimmirovanja.

Language (Jezik) Izbor jezika na kojem se prikazuje OSDmeni. Fabrički podešena vrednost jeengleski.

Information (Informacije) Izbor i prikazivanje važnih informacija omonitoru.

Current Settings (Trenutnepostavke)

Prikazuje trenutni režim video ulaza.

Recommended Settings(Preporučene postavke)

Prikazuje preporučeni režim rezolucije ibrzine osvežavanja monitora.

Serial Number (Serijski broj) Prikazuje serijski broj monitora. Serijskibroj će vam trebati ako kontaktiratetehničku podršku kompanije HP.

FW Version (Verzija firmvera) Prikazuje verziju firmvera monitora.

Backlight Hours (Satipozadinskog osvetljenja)

Prikazuje ukupan broj sati radapozadinskog osvetljenja.

Service Support (Servisnapodrška)

Za servisnu podršku, idite na:www.hp.com/support.

Factory Reset (Vraćanje nafabričke postavke)

Vraća postavke na fabrički podešenevrednosti.

Source Control (Kontrolaizvora)

Izbor ulaznog video signala. Fabričkipodešen redosled po prioritetu je DVI,VGA, pa HDMI.

24 Poglavlje 4 Korišćenje monitora SRWW

Page 31: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Ikona Opcije iz glavnogmenija

Opcije iz podmenija Opis

DVI (određeni modeli) Izbor DVI ulaznog video signala.

HDMI (određeni modeli) Izbor HDMI ulaznog video signala.

VGA Izbor VGA ulaznog video signala.

Default Source (Podrazumevaniizvor)

Izbor podrazumevanog ili primarnogulaznog video signala kada je monitorpovezan na dva aktivna i ispravna videoizvora. Monitor će automatski odreditiformat video zapisa.

Auto-Switch Source (Automatskomenjanje izvora)

On (Uključeno) ili Off (Isključeno)automatskog izbora ulaznog videosignala u sistemu. Fabrički podešenavrednost je On (Uključeno).

Exit (Izlaz) Izlaz iz OSD menija.

Identifikovanje stanja monitoraNa monitoru će se prikazati posebne poruke u sledećim stanjima monitora:

● Monitor Status (Status monitora) — Prilikom uključivanja monitora ili promene ulaznog signala,prikazaće se poruka sa statusom monitora u trajanju od pet sekundi. Ova poruka sadržiinformacije ulazu sa kojeg potiče signal koji je trenutno aktivan, statusu postavke za automatskomenjanje izvora (On (Uključeno) ili Off (Isključeno)), podrazumevanom ulaznom signalu, trenutnojunapred podešenoj rezoluciji ekrana i preporučenoj unapred podešenoj rezoluciji ekrana.

● Input Signal Out of Range (Ulazni signal van dometa) — Označava da monitor ne podržavaulazni signal sa grafičke kartice pošto je njegova rezolucija ili brzina osvežavanja veća od onekoju monitor podržava.

Promenite postavke grafičke kartice tako da smanjite rezoluciju ili brzinu osvežavanja. Da bi senove postavke primenile, ponovo pokrenite računar.

● Power Button Lockout (Dugme za uključivanje zaključano) — Označava da je dugme zauključivanje/isključivanje zaključano. Ako je dugme za uključivanje/isključivanje zaključano,prikazaće se poruka upozorenja Power Button Lockout (Dugme za uključivanje zaključano).

◦ Ako je dugme za uključivanje/isključivanje zaključano, pritisnite i držite dugme zauključivanje/isključivanje u trajanju od 10 sekundi kako biste otključali funkciju ovogdugmeta.

◦ Ako dugme za uključivanje/isključivanje nije zaključano, pritisnite i držite dugme zauključivanje/isključivanje u trajanju od 10 sekundi kako biste ga zaključali.

● Monitor Going to Sleep (Monitor prelazi u stanje mirovanja) — Označava da ekran monitoraprelazi u režim mirovanja.

● Check Video Cable (Proverite video kabl) — Označava da kabl za video ulaz nije pravilnopriključen na računar ili monitor.

SRWW Identifikovanje stanja monitora 25

Page 32: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

● OSD Lockout (OSD meni zaključan) — OSD meni možete omogućiti ili onemogućiti tako štoćete pritisnuti i držati dugme Menu (Meni) na prednjoj tabli u trajanju od 10 sekundi. Ako je OSDmeni zaključan, prikazaće se poruka upozorenja OSD Lockout (OSD meni zaključan) u trajanjuod 10 sekundi.

◦ Ako je OSD meni zaključan, pritisnite i držite dugme Menu (Meni) u trajanju od 10 sekundikako biste ga otključali.

◦ Ako OSD meni nije zaključan, pritisnite i držite dugme Menu (Meni) u trajanju od 10 sekundikako biste ga zaključali.

● Dynamic Contrast Ratio ON (Dinamički odnos kontrasta uključen) — Označava da jepostavka DCR uključena).

● Dynamic Contrast Ratio OFF (Dinamički odnos kontrasta isključen) — Označava da jepostavka DCR isključena u OSD meniju ili je automatski isključena prilikom menjanja postavkiBrightness (Osvetljenost) ili Quick View (Brzi prikaz) u OSD meniju.

● No Input Signal (Nema ulaznog signala) — Označava da monitor ne prima video signal saračunara preko priključka za video ulaz monitora. Proverite da li računar ili izvor video signalanije isključen ili u režimu uštede energije.

Funkcija Power-Saver (Ušteda energije)Kada se monitor nalazi u normalnom režimu rada, lampica za napajanje svetli svetloplavom bojom, amonitor troši normalnu količinu energije. Informacije o potrošnji energije potražite u odeljku Tehničkespecifikacije na stranici 30.

Ovaj monitor takođe podržava režim uštede energije kojim se upravlja sa računara. Dok se monitornalazi u režimu smanjenog napajanja, ekran monitora je prazan, pozadinsko osvetljenje isključeno,lampica za napajanje je žuta, a monitor koristi minimalnu količinu energije. Kada se monitor„probudi“ iz režima mirovanja, uslediće kratak period zagrevanja nakon kojeg će se monitor vratiti unormalan režim rada. Režim smanjenog napajanja za uštedu energije aktivira se ako monitor nedetektuje signal za horizontalnu sinhronizaciju ili signal za vertikalnu sinhronizaciju. Da bi ova funkcijaradila, mora se aktivirati režim uštede energije na računaru.

Pogledajte dokumentaciju računara za uputstva o podešavanju funkcije uštede energije (naziva se ifunkcija za upravljanje energijom).

NAPOMENA: Funkcija uštede energije radi samo ako je monitor priključen na računar sa funkcijomuštede energije.

26 Poglavlje 4 Korišćenje monitora SRWW

Page 33: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

A Rešavanje problema

Rešavanje najčešćih problemaU sledećoj tabeli nalazi se lista mogućih problema, mogući uzrok za svaki od tih problema ipreporučena rešenja:

Problem Rešenje

LED lampica na dugmetu zaPower (Uključivanje/isključivanje) nije uključena.

Proverite da li je dugme za Power (Uključivanje/isključivanje) uključeno, kao i da je kabl zanapajanje uključen u uzemljenu utičnicu i u monitor.

Izaberite opciju Management (Upravljanje iz OSD menija), zatim izaberite stavku BezelPower LED (LED dioda sa maske). Proverite da opcija Bezel Power LED (LED dioda samaske) nije podešena na Off (Isključeno), a ako jeste, podesite režim On (Uključeno).

LED lampica za izvornapajanja nije uključena. LEDlampica za izvor napajanjanalazi se sa zadnje stranemonitora, pored priključkautikača za napajanje.

Monitor nema napajanje. Obratite se ovlašćenom dobavljaču usluga kompanije HP kako bistezamenili adapter za napajanje.

Ekran je prazan. Priključite kabl za napajanje. Uključite napajanje.

Pravilno povežite video kabl. Pogledajte Postavljanje monitora na stranici 6 za višeinformacija.

Pritisnite neki od tastera na tastaturi ili pomerite miša kako biste isključili pomoćni programkoji je isključio ekran.

Slika je zamućena, nejasna ilipretamna.

Pritisnite dugme Menu (Meni) da biste otvorili OSD meni, zatim podesite vrednost osvetljenostii kontrasta.

Proverite da li na ekranu pišeCheck Video Cable (Proveritevideo kabl).

Povežite računar i monitor odgovarajućim video kablom (VGA, DVI ili HDMI). Proverite da li jeračunar isključen iz napajanja pre nego što priključite video kabl.

NAPOMENA: HDMI ulaz je dostupan samo na izabranim modelima.

Na ekranu se prikazujeporuka Input Signal Out ofRange (Ulazni signal vandometa).

Ponovo pokrenite računar i pristupite Safe Mode (Bezbednom režimu). Promenite postavketako što ćete izabrati neku od podržanih postavki (pogledajte tabelu iz odeljka Unapredpodešeni video režimi na stranici 34). Ponovo pokrenite računar da bi se nove postavkeprimenile.

Slika sadrži šum i javlja seproblem sa dvostrukomslikom.

Podesite postavke za kontrast i osvetljenost.

Vodite računa da ne koristite produžni kabl ili prekidač. HP preporučuje da monitor priključitedirektno u izlazni priključak grafičke kartice sa zadnje strane računara.

Nije moguće podesitioptimalnu rezolucijumonitora.

Proverite da li grafička kartica podržava optimalnu rezoluciju.

Proverite da li je instaliran najnoviji podržani upravljački program za grafičku karticu. Za HP iCompaq sisteme, najnovije upravljačke programe za svoj sistem možete preuzeti sa adrese:www.hp.com/support. Za druge sisteme, pogledajte Web lokaciju za vašu grafičku karticu.

SRWW Rešavanje najčešćih problema 27

Page 34: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Problem Rešenje

Ekran je crn ili je slika nižerezolucije dok se prikazujesadržaj HD rezolucije.

Proverite da li vaš monitor i računar podržavaju HDCP. Pogledajte odeljak HDCP zaštita odkopiranja digitalnog sadržaja na određenim modelima na stranici 12 ili posetitewww.hp.com/support.

Zvuk se ne čuje. Proverite da li su audio kabl zvučnika i USB kabl za napajanje priključeni direktno u računar.

NAPOMENA: Spoljni zvučnici su dostupni samo na određenim modelima.

Funkcija „Plug and Play“ neradi.

Da bi funkcija „Plug and Play“ radila na monitoru, potrebni su vam računar i grafička karticakoji su kompatibilni sa funkcijom „Plug and Play“. Proverite kod proizvođača računara.

Proverite video kabl monitora da biste utvrdili da nijedan pin nije savijen.

Proverite da li su instalirani upravljački programi monitora. Za dodatne informacije pogledajteInstaliranje upravljačkih programa na stranici 18. Upravljački programi monitora dostupni su ina adresi: www.hp.com/support.

Slika podrhtava, treperi ili setalasa.

Premestite električne uređaje koji mogu dovesti do električnih smetnji što dalje od monitora.

Koristite maksimalnu brzinu osvežavanja koju podržava monitor pri rezoluciji koju koristite.

Kada se koristi HDMI veza,ne čuje se zvuk.

Audio izlaz mora biti povezan direktno na spoljne zvučnike ili audio risiver.

Monitor je uvek u režimumirovanja (LED dioda ježuta).

Potrebno je uključiti napajanje računara.

Grafička kartica računara mora biti pravilno postavljena u svoje ležište.

Proverite da li je video kabl monitora pravilno priključen na računar.

Pregledajte video kabl monitora da biste utvrdili da nijedan pin nije savijen.

Proverite da li računar radi: Pritisnite taster Caps Lock i pogledajte u LED lampicu tastera CapsLock LED koja je prisutna na većini tastatura. Nakon što pritisnete taster Caps Lock, LED diodabi trebalo da se uključi ili isključi.

Dobijanje podrške na Web lokaciji hp.comPre nego što se obratite korisničkoj podršci, pogledajte HP tehničku podršku na adresi: www.hp.com/support Izaberite svoju zemlju/region, zatim pratite veze do stranice za podršku za vaš monitor.

Priprema za pozivanje tehničke podrškeAko ne uspete da rešite problem uz pomoć saveta za rešavanje problema u ovom odeljku, možda ćetemorati da pozovete tehničku podršku. Kontakt informacije tehničke podrške potražite u štampanojdokumentaciji koju ste dobili uz monitor.

Pre nego što pozovete, pripremite sledeće informacije:

● Broj modela monitora (nalazi se na nalepnici sa zadnje strane monitora)

● Serijski broj monitora (nalazi se na nalepnici sa zadnje strane monitora ili u meniju Information(Informacije) iz OSD menija)

● Datum kupovine na računu

● Uslovi pod kojima se problem javio

28 Dodatak A Rešavanje problema SRWW

.

Page 35: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

● Prikazane poruke o grešci

● Konfiguracija hardvera

● Ime i verzija hardvera i softvera koje koristite

Lociranje nalepnice sa specifikacijamaNalepnica sa specifikacijama na monitoru sadrži broj proizvoda i serijski broj. Ovi brojevi vam mogubiti potrebni kada kontaktirate HP u vezi sa vašim modelom monitora.

Nalepnica sa specifikacijama nalazi se sa zadnje strane monitora.

SRWW Lociranje nalepnice sa specifikacijama 29

Page 36: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

B Tehničke specifikacije

Sve specifikacije predstavljaju tipične specifikacije dobijene od proizvođača komponenata kompanijeHP; performanse se mogu razlikovati i biti više ili niže.

HP LCD monitoriTabela B-1 Specifikacije za modele 2011x/2011s

Specifikacije

Tip ekrana: TFT LCD sa aktivnom matricom

Dimenzije vidljive slike: 50,8 cm (20,0 inča) po dijagonali

Priključci za video ulaz: VGA i/ili DVI

Naginjanje: -5° do +25°

Maksimalna težina (raspakovan): 2,636 kg (5,8 lb)

Dimenzije (š x d x v): 486,8 x 158,9 x 387,7 mm (19,16 x 6,26 x 14,871 inča)

Maksimalna grafička rezolucija: 1600 x 900 @ 60 Hz

Optimalna grafička rezolucija: 1600 x 900 @ 60 Hz

Tekstualni režim: 720 x 400

Gustina piksela: 0,265 x 0,265 mm

Horizontalna frekvencija: 24 do 83 kHz

Vertikalna frekvencija: 50 do 76 Hz

Radna temperatura: 5° do 35°C (41° do 95°F)

Temperatura van rada: -20° do 60°C (-4° do 140°F)

Radna vlažnost: 20% do 80%

Vlažnost van rada: 5% do 95%

Radna nadmorska visina: 0 do 5000 metara (0 do 16.400 stopa)

Nadmorska visina za skladištenje: 0 do 12.192 metara (0 do 40.000 stopa)

Izvor napajanja (adapter): 100-240 VAC (ca), 50/60 Hz

Izvor napajanja (monitor): 12 V dc, 50/60 Hz

Maksimalna potrošnja energije: 25 W

Tipična potrošnja energije: 19,5 W

Potrošnja energije u režimu mirovanja: <1 W

30 Dodatak B Tehničke specifikacije SRWW

Page 37: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Tabela B-2 Specifikacije za modele 2211f/2211x

Specifikacije

Tip ekrana: TFT LCD sa aktivnom matricom

Dimenzije vidljive slike: 54,61 cm (21,5 inča) po dijagonali

Priključci za video ulaz: VGA, DVI i HDMI

NAPOMENA: HDMI priključak samo na modelu 2211f

Naginjanje: -5° do +25°

Maksimalna težina (raspakovan): 3,5 kg (7,7 lb)

Dimenzije (š x d x v): 519,53 x 159 x 396,3 mm (20,45 x 6,26 x 15,60 inča)

Maksimalna grafička rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Optimalna grafička rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Tekstualni režim: 720 x 400

Gustina piksela: 0,248 x 0,248 mm

Horizontalna frekvencija: 24 do 94 kHz

Vertikalna frekvencija: 50 do 76 Hz

Radna temperatura: 5° do 35°C (41° do 95°F)

Temperatura van rada: -20° do 60°C (-4° do 140°F)

Radna vlažnost: 20% do 80%

Vlažnost van rada: 5% do 95%

Radna nadmorska visina: 0 do 5000 metara (0 do 16.400 stopa)

Nadmorska visina za skladištenje: 0 do 12.192 metara (0 do 40.000 stopa)

Izvor napajanja: 100-240 VAC (ca), 50/60 Hz

Maksimalna potrošnja energije: 28 W

Tipična potrošnja energije: 22,5 W

Potrošnja energije u režimu mirovanja: <1 W

Tabela B-3 Specifikacije za modele 2311cm/2311f/2311x

Specifikacije

Tip ekrana: TFT LCD sa aktivnom matricom

Dimenzije vidljive slike: 58,42 cm (23,0 inča) po dijagonali

Priključci za video ulaz: VGA, DVI i HDMI

Naginjanje: 0° do +25°

Maksimalna težina (raspakovan): 4,3 kg (9,5 lb)

SRWW HP LCD monitori 31

Page 38: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Tabela B-3 Specifikacije za modele 2311cm/2311f/2311x (nastavljeno)

Specifikacije

Dimenzije (š x d x v): 557,95 x 159,0 x 416,48 mm (21,97 x 6,26 x 16,40 inča)

Maksimalna grafička rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Optimalna grafička rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Tekstualni režim: 720 x 400

Gustina piksela: 0,265 x 0,265 mm

Horizontalna frekvencija: 24 do 94 kHz

Vertikalna frekvencija: 50 do 76 Hz

Radna temperatura: 5° do 35°C (41° do 95°F)

Temperatura van rada: -20° do 60°C (-4° do 140°F)

Radna vlažnost: 20% do 80%

Vlažnost van rada: 5% do 95%

Radna nadmorska visina: 0 do 5000 metara (0 do 16.400 stopa)

Nadmorska visina za skladištenje: 0 do 12.192 metara (0 do 40.000 stopa)

Izvor napajanja: 100-240 VAC (ca), 50/60 Hz

Maksimalna potrošnja energije: 34 W

Tipična potrošnja energije: 31 W

Potrošnja energije u režimu mirovanja: <1 W

Tabela B-4 Specifikacije za model 2511x

Specifikacije

Tip ekrana: TFT LCD sa aktivnom matricom

Dimenzije vidljive slike: 63,5 cm (25,0 inča) po dijagonali

Priključci za video ulaz: VGA, DVI i HDMI

Naginjanje: -5° do +25°

Maksimalna težina (raspakovan): 5,13 kg (11,3 lb)

Dimenzije (š x d x v): 604,95 x 184,44 x 442,2 mm (23,82 x 7,26 x 175,41inča)

Maksimalna grafička rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Optimalna grafička rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Tekstualni režim: 720 x 400

Gustina piksela: 0,096 x 0,288 mm

Horizontalna frekvencija: 24 do 94 kHz

32 Dodatak B Tehničke specifikacije SRWW

Page 39: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Tabela B-4 Specifikacije za model 2511x (nastavljeno)

Specifikacije

Vertikalna frekvencija: 50 do 76 Hz

Radna temperatura: 5° do 35°C (41° do 95°F)

Temperatura van rada: -20° do 60°C (-4° do 140°F)

Radna vlažnost: 20% do 80%

Vlažnost van rada: 5% do 95%

Radna nadmorska visina: 0 do 5000 metara (0 do 16.400 stopa)

Nadmorska visina za skladištenje: 0 do 12.192 metara (0 do 40.000 stopa)

Izvor napajanja: 100-240 VAC (ca), 50/60 Hz

Maksimalna potrošnja energije: 40 W

Tipična potrošnja energije: 35,2 W

Potrošnja energije u režimu mirovanja: <1 W

Tabela B-5 Specifikacije za model 2711x

Specifikacije

Tip ekrana: TFT LCD sa aktivnom matricom

Dimenzije vidljive slike: 68,58 cm (27,0 inča) po dijagonali

Priključci za video ulaz: VGA, DVI i HDMI

Naginjanje: -5° do +25°

Maksimalna težina (raspakovan): 5,85 kg (12,9 lb)

Dimenzije (š x d x v): 470,93 x 184,44 x 653,95 mm (18,54 x 7,26 x 25,75inča)

Maksimalna grafička rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Optimalna grafička rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Tekstualni režim: 720 x 400

Gustina piksela: 0,3114 x 0,3114 mm

Horizontalna frekvencija: 24 do 94 kHz

Vertikalna frekvencija: 50 do 76 Hz

Radna temperatura: 5° do 35°C (41° do 95°F)

Temperatura van rada: -20° do 60°C (-4° do 140°F)

Radna vlažnost: 20% do 80%

Vlažnost van rada: 5% do 95%

Radna nadmorska visina: 0 do 5000 metara (0 do 16.400 stopa)

SRWW HP LCD monitori 33

Page 40: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Tabela B-5 Specifikacije za model 2711x (nastavljeno)

Specifikacije

Nadmorska visina za skladištenje: 0 do 12.192 metara (0 do 40.000 stopa)

Izvor napajanja: 100-240 VAC (ca), 50/60 Hz

Maksimalna potrošnja energije: 35 W

Tipična potrošnja energije: 28 W

Potrošnja energije u režimu mirovanja: <1 W

Unapred podešeni video režimiOvaj monitor automatski prepoznajte mnoge unapred podešene režime video ulaza pa se prikazujeslika prave veličine, centrirana na ekranu.

Tabela B-6 Fabrički podešeni režimi video ulaza na modelima 2011x/2011s

Režim Rezolucija Horizontalna frekvencija (kHz) Vertikalna frekvencija (Hz)

1 640 x 480 31,469 59,94

2 720 x 400 31,469 70,087

3 800 x 600 37,879 60,317

4 1024 x 768 48,363 60,004

5 1280 x 720 45,00 60,00

6 1280 x 1024 63,98 60,02

7 1440 x 900 55,94 59,89

8 1600 x 900 60,00 60,00

Tabela B-7 Fabrički podešeni režimi video ulaza na modelima 2211f / 2211x, 2311cm /2311f / 2311x, 2511x i 2711x

Režim Rezolucija Horizontalna frekvencija (kHz) Vertikalna frekvencija (Hz)

1 640 x 480 31,469 59,94

2 720 x 400 31,469 70,087

3 800 x 600 37,879 60,317

4 1024 x 768 48,363 60,004

5 1280 x 720 45,00 60,00

6 1280 x 1024 63,98 60,02

7 1440 x 900 55,94 59,89

34 Dodatak B Tehničke specifikacije SRWW

Page 41: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Tabela B-7 Fabrički podešeni režimi video ulaza na modelima 2211f / 2211x, 2311cm /2311f / 2311x, 2511x i 2711x (nastavljeno)

Režim Rezolucija Horizontalna frekvencija (kHz) Vertikalna frekvencija (Hz)

8 1680 x 1050 65,29 60,00

9 1920 x 1080 67,50 60,00

Tabela B-8 Fabrički podešeni video režimi za visoku rezoluciju i HDMI (određeni modeli)

Režim Rezolucija HD videozapisa

Rezolucija Horizontalnafrekvencija (kHz)

Vertikalnafrekvencija (Hz)

1 480p 720 x 480 31,469 60

2 720p60 1280 x 720 45 60

3 576p 720 x 576 31,25 50

4 720p50 1280 x 720 37,5 50

5 1080p60 1920 x 1080 67,5 60

6 1080p50 1920 x 1080 56,25 50

Unos korisničkih režimaSignal video kontrolera može povremeno zahtevati režim koji nije unapred podešen ako:

● Ne koristite standardni grafički adapter.

● Ne koristite unapred podešen fabrički režim.

U tom slučaju, možda ćete morati da ponovo podesite parametre ekrana uz pomoć menija na ekranu.Promene se mogu uneti u bilo koji od fabrički podešenih režima i sačuvati u memoriji. Monitorautomatski čuva nove postavke, a zatim novi režim prepoznaje kao da je reč o fabričkom režimu.Takođe, postoji najmanje deset korisničkih režima koji se mogu uneti i sačuvati.

Adapteri za napajanjeTabela B-9 Adapteri za napajanje

Proizvođač Broj modela

TPV Technology Group ADCP1236

LiteOn PA-1041-11TA-LF

APD, Asian Power Devices, Inc. DA-36N12, DA-50F19

Delta ADP-40DD B Series

SRWW Unos korisničkih režima 35

Page 42: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Kvalitet LCD monitora i smernice u vezi sa pikselimaLCD monitor koristi tehnologiju visoke preciznosti i proizveden je u skladu sa visokim standardima kakobi se zagarantovale pouzdane performanse. Međutim, na ekranu mogu postojati kozmetički nedostacikoji izgledaju kao sitne svetle ili tamne tačkice. To se dešava kod svih ekrana LCD monitora uproizvodima svih proizvođača, i nije specifično za vaš LCD monitor. Ove nedostatke izaziva jedan iliviše neispravnih piksela ili podpiksela.

Svaki piksel se sastoji od jednog crvenog, jednog zelenog i jednog plavog podpiksela. Ako je ceopiksel neispravan, on je uvek uključen (sjajna tačka na tamnoj pozadini) ili uvek isključen (tamna tačkana svetloj pozadini). Prvi slučaj se više primećuje. Neispravan podpiksel (tačkasta greška) manje jeprimetan od neispravnog celog piksela, pošto je mali i vidi se samo na određenim pozadinama.

Da bi se primetili neispravni pikseli, potrebno je gledati u monitor pod normalnim radnim uslovima i unormalnom radnom režimu pri podržanoj rezoluciji i brzini osvežavanja, sa razdaljine od približno 50cm (16 inča). Očekujemo da će, vremenom, industrija za proizvodnju monitora nastaviti da usavršavaproizvodnju ekrana sa manje kozmetičkih nedostataka, a mi ćemo prilagođavati svoje smernice uskladu sa napretkom.

Za više informacija o vašem LCD monitoru i smernicama u vezi sa pikselima, pogledajte Web lokacijukompanije HP na adresi: www.hp.com/support. Da biste pronašli informacije u vezi sa smernicom opikselima na Web lokaciji kompanije HP, unesite „HP Pixel Policy“ u polje za pretragu i pritisnite tasterEnter.

36 Dodatak B Tehničke specifikacije SRWW

Page 43: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

C Obaveštenja u vezi sa zvaničnimpropisima

Obaveštenje Savezne komisije za komunikacijeOva oprema je testirana i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja za digitalne uređaje klase B,shodno Članu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su utvrđena da bi se obezbedila dovoljna zaštitaod smetnji prilikom kućne ugradnje. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje energiju radio-frekvencije i, u slučaju da nije ugrađena i da se ne koristi u skladu s uputstvom, može izazvati smetnjeu radio-komunikaciji. Međutim, ne garantuje se da neće doći do smetnji u određenoj primeni. Ako ovaoprema zaista izazove smetnje radijskom ili televizijskom signalu, što se može utvrditi naizmeničnimpaljenjem i gašenjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da neutrališe smetnje primenomjednog ili više sledećih koraka:

● Rotirajte antenu ili promenite njenu lokaciju.

● Povećajte razmak između opreme i prijemnika.

● Opremu priključite u utičnicu strujnog kola u koju nije priključen prijemnik.

● Za pomoć se obratite dobavljaču ili iskusnom radijskom ili televizijskom tehničaru.

IzmeneFCC zahteva da se korisnik obavesti o tome da svaka promena ili izmena izvršena na ovom uređajukoja nije izričito dozvoljena od strane kompanije Hewlett-Packard može poništiti korisnikovo ovlašćenjeda koristi ovu opremu.

KabloviPovezivanje sa ovim uređajem se mora izvršiti oklopljenim kablovima sa metalnim RFI/EMI poklopcimapriključka da bi se osigurala usklađenost sa pravilima i propisima Savezne komisije za komunikacije(Federal Communications Commission - FCC).

Izjava o usklađenosti za proizvode označenelogotipom FCC (samo u Sjedinjenim AmeričkimDržavama)

Ovaj uređaj je usklađen s Delom 15 FCC Pravilnika. Korišćenje je dozvoljeno pod sledeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne sme da uzrokuje štetne smetnje.

2. Ovaj uređaj mora da prihvata sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu da uzrokuju neželjenoponašanje uređaja.

Za pitanja u vezi sa proizvodom obratite se na adresu:

SRWW Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije 37

Page 44: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000

Ili pozovite 1-800-HP-INVENT (1-800 474-6836)

Za pitanja u vezi sa ovom izjavom FCC obratite se na adresu:

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

Ili pozovite (281) 514-3333

Za identifikaciju ovog proizvoda pogledajte broj delova, serije ili modela na proizvodu.

Obaveštenje za KanaduOvaj digitalni uređaj A klase ispunjava sve uslove kanadskih Propisa za regulaciju uređaja kojiizazivaju smetnje.

Avis CanadienCet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matérielbrouilleur du Canada.

Obaveštenje o propisima Evropske unijeProizvodi sa oznako CE usklađeni su sa sledećim direktivama Evropske Unije:

● Direktivom o niskonaponskim uređajima 2006/95/EC

● Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC

● Ecodesign direktivom 2009/125/EC gde je primenljivo

Usklađenost ovog proizvoda propisima za oznaku CE je važeća samo ako se on napajaodgovarajućim adapterom naizmenične struje sa oznakom „CE“ koji se dobija od kompanije HP.

Usklađenost sa ovim direktivama podrazumeva ispunjavanje zahteva primenljivih usklađenih evropskihstandarda (evropskih normi) koji su navedeni u EU Izjavi o usklađenosti koju je kompanija HP izdala uvezi sa ovim proizvodom ili porodicom proizvoda, a koja se nalazi (samo na engleskom) u okvirudokumentacije proizvoda ili na sledećoj Web lokaciji: http://www.hp.eu/certificates (unesite brojproizvoda u polje za pretragu).

Ova usklađenost je obeležena nekom od sledećih oznaka o usklađenosti koje se nalaze na proizvodu:

38 Dodatak C Obaveštenja u vezi sa zvaničnim propisima SRWW

Page 45: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Za proizvode koji nisu telekomunikacione prirode iusklađene telekomunikacione proizvode u EU, kaošto je Bluetooth® u klasi snage ispod 10 mW.

Za telekomunikacione proizvode koji nisuusklađeni sa EU normama (Ako je primenljivo,četvorocifreni broj je umetnut između oznake CE iznaka !).

Pogledajte nalepnicu sa informacijama o propisima koja se nalazi na proizvodu.

Tačka kontakta za pitanja u vezi sa propisima je: Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE,Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY.

Obaveštenje o nemačkim propisima o ergonomijiHP proizvodi sa oznakom odobrenja „GS“, kada se koriste u okviru sistema HP računara, tastatura imonitora sa oznakom odobrenja „GS“, ispunjavaju primenljive zahteve o ergonomiji. U uputstvima zainstalaciju koja se dobijaju uz proizvode date su informacije o konfigurisanju.

Obaveštenje za Japan

Obaveštenje za Koreju

Zahtevi u vezi sa kablom za napajanjeNapajanje ovog monitora opremljeno je sistemom Automatic Line Switching (ALS). Ova funkcijaomogućava monitoru da radi na ulaznim naponima između 100-120 V ili 200-240 V.

Kabl za napajanje (savitljivi kabl ili zidni utikač) koji se dobija uz ovaj proizvod usklađen je sapropisima za korišćenje u zemlji u kojoj ste kupili opremu.

Ako vam je potreban kabl za napajanje za neku drugu zemlju, treba da kupite kabl koji je odobren zakorišćenje u toj zemlji.

SRWW Obaveštenje o nemačkim propisima o ergonomiji 39

Page 46: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Specifikacije kabla za napajanje moraju odgovarati proizvodu, kao i naponu i jačini strujenaznačenim na nalepnici sa električnim specifikacijama proizvoda. Naponske i strujne specifikacijekabla moraju biti veće od napona i jačine struje naznačene na proizvodu. Osim toga, presek žicemora biti najmanje 0,75 mm² ili 18 AWG, a dužina kabla mora biti između 1,8 m (6 stopa) i 3,6 m(12 stopa). Ako imate nekih pitanja u vezi tipa kabla za napajanje koji treba koristiti, kontaktirajteservisera ovlašćenog od strane kompanije HP.

Kabl za napajanje treba sprovesti tako da se on ne može nagaziti niti probiti predmetima postavljenimiznad ili uz njega. Posebnu pažnju treba posvetiti utikaču, električnoj utičnici i tački u kojoj kabl izlaziiz proizvoda.

Zahtevi u vezi sa kablom za napajanje u JapanuZa upotrebu u Japanu koristite samo kabl za napajanje dobijen uz proizvod.

OPREZ: Kabl za napajanje dobijen uz ovaj proizvod nemojte da koristite ni na jednom drugomproizvodu.

Ekološka obaveštenja u vezi sa proizvodom

Sertifikat ENERGY STAR®HP monitori sa oznakom ENERGY STAR® sertifikata ispunjavaju uslove ENERGY STAR programaAgencije za zaštitu životne sredine SAD (U.S. Environmental Protection Agency, EPA). EPA ENERGYSTAR® logotip ne znači da EPA podržava prodaju ovog proizvoda. Kao partner programa ENERGYSTAR, kompanija Hewlett Packard je utvrdila da ovaj proizvod ispunjava zahteve programa ENERGYSTAR® po efikasnoj potrošnji energije od strane monitora.

Sledeća oznaka ENERGY STAR® sertifikata nalazi se na svim monitorima koji ispunjavaju zahteveprograma ENERGY STAR:

ENERGY STAR® program za monitora i računare razvila je EPA u cilju promovisanja uštede energije ismanjenja zagađenja vazduha upotrebom ekonomičnije opreme u domovima, kancelarijama ifabrikama. Jedan način na koji proizvodi ostvaruju taj cilj jeste pomoću korišćenja upravljanjaenergijom iz operativnog sistema Microsoft® Windows kako bi se smanjila potrošnja energije dok seproizvod ne koristi.

Funkcija upravljanja napajanjem omogućava računaru da posle izvesnog perioda neaktivnostikorisnika pređe u režim slabog napajanja ili mirovanja. Kada se koristi sa spoljašnjim monitorom kojije usklađen sa ENERGY STAR® programom, ova funkcija takođe podržava slične funkcije zaupravljanje napajanjem tog spoljašnjeg monitora. Da bi se iskoristile prednosti te potencijalne uštedeenergije, korisnik bi trebalo da koristi podrazumevane postavke upravljanja energijom sa računara imonitora koji ispunjavaju zahteve programa ENERGY STAR. Podrazumevane postavke upravljanja

40 Dodatak C Obaveštenja u vezi sa zvaničnim propisima SRWW

Page 47: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

energijom sa računara i monitora koji ispunjavaju zahteve programa ENERGY STAR unapred supodešene tako da se ponašaju na sledeći način prilikom napajanja naizmeničnom strujom.

● Spoljni monitor se isključuje nakon 15 minuta neaktivnosti korisnika

● Računar prelazi u režim mirovanja sa slabom potrošnjom energije nakon 30 minuta neaktivnostikorisnika

Računari koji ispunjavaju zahteve programa ENERGY STAR® izlaze iz režima mirovanja, a monitorikoji ispunjavaju zahteve programa ENERGY STAR nastavljaju sa radom kada korisnik nastavi sakorišćenjem računara. U primere spada pritiskanje dugmeta za uključivanje/režim mirovanja od stranekorisnika, prijem ulaznog signala sa uređaja koji služi kao izvor signala, prijem ulaznog signala prekomrežne veze ako se koristi funkcija WOL (Wake On LAN) itd.

Dodatne informacije o programu ENERGY STAR®, njegovim prednostima po životnu sredinu ipotencijalnoj uštedi energije i novca kada se koristi funkcija uštede energije nalaze se na Web lokacijiEPA ENERGY STAR Power Management na adresi www.energystar.gov/powermanagement.

Odlaganje starih uređaja od strane korisnika u privatnimdomaćinstvima u Evropskoj Uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili pakovanju označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sakućnim otpadom. Umesto toga, dužni ste da stari uređaj odložite tako što ćete ga predati napredviđenoj tački za recikliranje ili prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme. Odvojenoprikupljanje i recikliranje otpadne opreme u prilikom odlaganja pomaže u očuvanju prirodnih resursa ipomaže da ta oprema bude reciklirana na način koji štiti ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Za višeinformacija o tačkama na kojima možete odložiti otpadnu opremu radi reciklaže, kontaktirajte lokalnukancelariju za reciklažu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Hemijske supstanceKompanija HP teži da svojim korisnicima pruži informacije o hemijskim supstancama u svojimproizvodima, što je potrebno da bi se zadovoljili zakonski uslovi kao što je REACH (Uredba EC br.1907/2006 Evropskog parlamenta i saveta). Izveštaj o hemijskim informacijama za ovaj proizvod senalazi na adresi http://www.hp.com/go/reach.

Programi recikliranja kompanije HPKompanija HP podstiče korisnike da recikliraju korišćeni elektronski hardver, originalne HP kertridže zaštampanje i punjive baterije. Za više informacija o programima za recikliranje, idite na www.hp.com/recycle.

Zabrana korišćenja opasnih supstanci (RoHS)Japanski regulatorni zahtevi, definisani specifikacijom JIS C 0950, 2005, propisuju da proizvođačimoraju da izdaju Deklaraciju o sadržaju materijala za određene kategorije elektronskih proizvoda kojise prodaju nakon 1. jula 2006. Da biste pogledali JIS C 0950 deklaraciju materijala za ovajproizvod, idite na adresu www.hp.com/go/jisc0950.

SRWW Ekološka obaveštenja u vezi sa proizvodom 41

Page 48: Vodič za korisnike - Hewlett Packardh10032. · 1 Funkcije proizvoda LCD monitori Slika 1-1 LCD monitori HP LCD (ekran od tečnog kristala) monitori imaju TFT ekran sa aktivnom matricom

Turska EEE odredbaProizvod je usklađen sa odredbom EEE

EEE Yönetmeliğine Uygundur

42 Dodatak C Obaveštenja u vezi sa zvaničnim propisima SRWW