Click here to load reader

Vilka kommunala verksamheter inom den offentliga sektorn i ... 16324/FULLTEXT01.pdf · PDF file länder, en relativt stor offentlig sektor som ibland kan uppfattas som tungrodd och

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vilka kommunala verksamheter inom den offentliga sektorn i ... 16324/FULLTEXT01.pdf ·...

 • Södertörns högskola

  Nationalekonomiska Institutionen

  Kandidatuppsats 10 poäng

  Vårterminen 2006

  Handledare: Magnus Arnek

  Vilka kommunala verksamheter

  inom den offentliga sektorn i Sverige

  bör konkurrensutsättas? - en principiell diskussion

  Författare:

  Anna Eliasson 771227

  Silvia Goudas 760310

 • Sammanfattning Denna uppsats syftar till att undersöka vilka kommunala verksamheter inom den offentliga

  sektorn i Sverige som bör konkurrensutsättas utifrån Andrei Shleifers teori om privat kontra

  offentligt ägande. Den offentliga sektorn i Sverige utgörs av kommunerna, landstingen samt

  staten. På grund av att detta ämne är stort, begränsar sig analysen i uppsatsen till att endast

  granska de kommunala verksamheterna i den offentliga sektorn.

  Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den inbyggda konflikten mellan hög kvalitet och låga

  kostnader och fortsätter att utreda vilka förväntade effekter som ökad konkurrens kan

  resultera i, samt varifrån dessa härstammar. Som en avslutning av den teorietiska

  genomgången kommer en redogörelse ske kring kompletta respektive inkompletta kontrakt,

  då kontraktering är en av förutsättningarna för en lyckad konkurrensutsättning.

  Uppsatsen har formen av en kombinerad litteratur- och fallstudie och analysen grundar sig på

  en operationalisering och rangordning av Andrei Shleifers fyra kriterier för när offentligt

  ägande är överlägset privat ägande. Fallstudien innehar ett fågelperspektiv, vilket innebär att

  kriterierna behandlas var och en för sig på de olika kommunala delverksamheterna inom den

  offentliga sektorn för att avslutningsvis leda fram till en bedömning huruvida

  delverksamheten bör konkurrensutsättas eller inte. Tanken bakom detta är att försöka göra en

  bedömning utifrån Shleifers kriterier om vilka av verksamheterna som bör konkurrensutsättas

  och vilka som bör bibehållas i offentlig regi, oberoende av hur verksamheten bedrivs idag.

  Resultaten indikerar att en större del av de olika kommunala verksamheterna inom den

  offentliga sektorn bör kunna konkurrensutsättas, utöver vad som redan är gjort idag. Det är

  främst inom de mjuka verksamheterna, såsom inom barnomsorgen, utbildningsväsendet och

  vården, där konkurrensutsättningspotentialen bedöms vara som störst. Uppsatsens erhållna

  resultat svara mot modern forskning kring området.

 • 3

  Innehållsförteckning 1 Introduktion..................................................................................................................5

  1.1 Problemformulering ................................................................................................6 1.2 Syfte .......................................................................................................................7 1.3 Avgränsningar.........................................................................................................7 1.4 Undersökningsmetod...............................................................................................8 1.5 Disposition..............................................................................................................9

  2 Genomgång av relevant information om den offentliga sektorn...............................10 2.1 Den offentliga sektorn i Sverige ............................................................................10 2.2 Översikt av kommunala verksamheter i den offentliga sektorn ..............................11

  3 Teoretisk referensram ................................................................................................13 3.1 Den inbyggda konflikten mellan hög kvalitet och låga kostnader...........................13 3.2 Den traditionella offentliga produktionsmodellen ..................................................14 3.3 Varför konkurrensutsätter man? ............................................................................14 3.4 Olika former av konkurrensutsättningar ................................................................15 3.5 Förväntade effekter av ökad konkurrens ................................................................16 3.6 Varifrån härstammar effekterna? ...........................................................................17 3.7 Skillnaden mellan kompletta och inkompletta kontrakt..........................................19

  4 Tidigare studier...........................................................................................................20 4.1 Internationella erfarenheter av konkurrensutsättningar ..........................................20 4.2 Kostnadsbesparingar .............................................................................................21

  5 Empirirsk undersökning ............................................................................................22 5.1 Genomgång av Shleifers kriterier ..........................................................................22 5.2 Rangordning av kriterierna....................................................................................27

  6 Analys av delverksamheterna i den offentliga sektorn..............................................28 6.1 Politisk verksamhet ...............................................................................................28

  6.1.1 Revision ..........................................................................................................28 6.1.2 Stöd till politiska partier ..................................................................................28 6.1.3 Övrig verksamhet ............................................................................................29

  6.2 Infrastruktur, samhällsskydd, med mera ................................................................29 6.2.1 Fysisk och teknisk planering............................................................................29 6.2.2 Bostadsförbättring och näringslivsfrämjande åtgärder......................................30 6.2.3 Turistverksamheter ..........................................................................................30 6.2.4 Vägar, gator samt parker..................................................................................31 6.2.5 Miljö- och hälsoskydd .....................................................................................32 6.2.6 Alkoholtillstånd ...............................................................................................33 6.2.7 Miljö, hälsa samt hållbar utveckling ................................................................33 6.2.8 Räddningstjänst samt totalförsvar och samhällsskydd ......................................34

  6.3 Fritid samt kultur...................................................................................................35 6.3.1 Idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar............................................35 6.3.2 Bibliotek..........................................................................................................35 6.3.3 Allmän kulturverksamhet samt museer ............................................................37 6.3.4 Musik- och kulturskola ....................................................................................37

  6.4 Pedagogisk verksamhet .........................................................................................39 6.4.1 Sexårsverksamhet, skolbarnomsorg samt skolväsendet för barn och ungdom...39 6.4.2 Vuxenutbildning..............................................................................................40 6.4.3 Särvux .............................................................................................................41 6.4.4 Högskoleutbildning .........................................................................................43 6.4.5 Svenskundervisning för invandrare (Sfi) ..........................................................44 6.4.6 Uppdragsutbildning .........................................................................................45

 • 4

  6.5 Vård och omsorg...................................................................................................45 6.5.1 Hälso- och sjukvård .........................................................................................46 6.5.2 Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade.............................................47 6.5.3 Individ- och familjeomsorg..............................................................................49

  6.6 Särskilt riktade insatser .........................................................................................50 6.6.1 Flyktingmottagande .........................................................................................51 6.6.2 Arbetsmarknadsåtgärder ..................................................................................52

  6.7 Affärsverksamhet ..................................................................................................52 6.7.1 Kommunikationer (såsom flygtrafik, kollektivtrafik samt sjötrafik) .................53 6.7.2 Energi..............................................................................................................54 6.7.3 Vatten..............................................................................................................55 6.7.4 Avfall ........................................................................................