VII Seminari Immigraci£³ i Europa POL£†TIQUES P£‘BLIQUES I ... l¢â‚¬â„¢espai p£›blic i la lluita cont£­nua

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VII Seminari Immigraci£³ i Europa POL£†TIQUES P£‘BLIQUES I ......

 • POLÍTIQUES PÚBLIQUES I MODELS DE CIUTADANIA

  VII Seminari Immigració i Europa

 • © CIDOB, Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona

  Edita CIDOB edicions

  Elisabets, 12 08001 Barcelona Tel. 93 302 64 95 Fax. 93 302 21 18 publicaciones@cidob.org www.cidob.org

  Amb la col·laboració de Diputació de Barcelona. Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania

  Coordinació d'aquesta edició Elena Sánchez i Gemma Pinyol

  Producció CIDOB edicions

  Disseny coberta Joan Antoni Balcells

  Revisió de textos Tatiana Ticona

  Traducció al català Marta Roigé

  Imprimeix Color Marfil, S.L.

  ISBN: 978-84-92511-32-7 Dipòsit legal:

  Barcelona, abril de 2011

 • PRESENTACIÓ 5

  Narcís Serra ............................................................................................................... 7 Imma Moraleda ....................................................................................................... 9

  CIUTADANIA I DRETS DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA 13

  David Moya Instruments de participació dels immigrants alternatius al sufragi: reptes i alternatives .............................................................................................. 15 Juli Ponce Solé Dret a una bona administració, participació “administrativa” dels estrangers i legitimació administrativa ...................................................... 29 Santiago Ripol La Constitució Espanyola i els drets de participació política dels estrangers ....................................................................................................... 45

  MODELS DE CIUTAT: LA GESTIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC 53

  Eva Bermúdez Reflexió entorn del concepte d'espai públic ..................................................... 55 Gemma Galdon La pulsió securitària de la ciutat contemporània .............................................. 61 Isabel de la Vega Arquitectura i compromís social: la gestió dels espais públics ....................... 75

  INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL: EL PAPER DE L'ACCIÓ PÚBLICA 81

  Dirk Gebhardt L’acció pública per a la inclusió social dels immigrants a les ciutats europees i el paper D’EUROCITIES ...................................................................... 83 Lluïsa Moret Inclusió i cohesió social: el paper de l’acció pública ......................................... 89

  CIUTADANIA I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT: INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES 97

  Ramon Burgués Ciutadania i gestió de la diversitat a la ciutat de Sabadell ............................. 99 Vince Donovan POLICESOL, Una iniciativa local del departament de policia de Gal·les del Sud ............................................................................................... 115 Alex Kirchberger El lloc Web Europeu sobre Integració ............................................................. 127 Sebastian Rinken La gestió de la diversitat cultural a Andalusia: bones pràctiques i reptes de futur .................................................................................................. 133

  SUMARI

 • PRESENTACIÓ

  5

 • 7 PRESENTACIÓ

  7 7

  PRESENTACIÓ

  Narcís Serra

  President del CIDOB

  E l fet immigratori és una realitat estable que continua compor-tant grans reptes. Si bé sembla necessari que les administracions públiques continuïn replantejant-se les accions sobre les qüestions de la integració, el nivell d’aprofundiment i de resposta ha canviat. En aquest nou estadi migratori cal que ens qüestionem sobre els models de ciutadania als quals les societats liberals han de fer front. El concepte de ciutadania requereix una nova conceptualització ja que la seva definició tradicional ha quedat antiquada enfront dels nous desafiaments. És en aquest marc en què es desenvolupa aquesta publicació titulada Polítiques públiques i models de ciutadania.

  Aquesta publicació és el resultat del VII Seminari Immigració i Europa celebrat a Barcelona el 19 de novembre de 2009 i organitzat per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, la Fundació ACSAR i el CIDOB. L’objectiu principal d’aquest seminari ha estat oferir un espai de reflexió i debat sobre les polítiques d’immigració, que permeti tre- ballar de forma continuada en els reptes de la ciutadania en l’era de la globalització. En concret, en aquesta ocasió s’ha tractat de reflexionar sobre els elements i instruments principals que s’obren al possible accés a una ciutadania eficaç i responsable per part de la immigració, sempre, i com ja és habitual en aquest seminari, des de l’àmbit local, encara que tenint en compte les dinàmiques estatals, europees i internacionals.

  La construcció d’una societat inclusiva i cohesionada requereix d’acció i reflexió pública. Com que l’àmbit local és l’esfera d’acció més directa, són les administracions locals les que hauran de trobar sortides per afron- tar el desafiament que suposa l’increment de la diversitat i de la pluralitat en la nostra societat i, especialment, les que hauran de contestar davant les necessitats de nous models de ciutadania.

  L’accés a la ciutadania comporta diferents respostes per part de les administracions públiques. Entre aquestes, l’accés efectiu als drets de participació política, la resolució eficaç de la gestió de la diversitat en l’espai públic i la lluita contínua contra l’exclusió social. La societat de destinació reclama als immigrants que formin part de forma responsable de la ciutadania d’acollida però, per a això, cal l’atorgament i l’accés efectiu tant als drets com als deures en el seu conjunt.

 • PRESENTACIÓ

  8

  La ciutadania responsable no es pot aconseguir només amb el pas dels anys, cal que es dissenyin polítiques per aconseguir aquest objectiu. L’accés a la nacionalitat és una de les vies, o la via més directa d’accés a la ciutadania, però és cert que hi ha passos intermedis efectius com són els drets de participació política dels immigrants o la participació a proce- diments de consulta en les iniciatives polítiques. En definitiva, la creació d’un espai públic de qualitat.

  Les ciutats són el lloc més propici per a la construcció social i on es defi- neixen clarament les dinàmiques de poder, la qual cosa constitueix un espai ideal per construir una concepció de ciutadania. Les ciutats han de triar entre preservar una concepció tradicional o escollir una concepció més àmplia, en la qual es permeti a tots els ciutadans exercir el seu dret a l’espai públic i que tingui com a base l’exercici de drets i deures de forma responsable, fent-los partícips reals de la comunitat i on es doni de forma efectiva la no-discriminació en la provisió de serveis públics.

  Amb aquesta publicació s’ha buscat incidir en el debat cada vegada més profund sobre la concepció de ciutadania, tractant de reflexionar sobre les noves vies d’accés a la participació ciutadana i sobre una gestió més coherent de la immigració per part de les diferents esferes administrati- ves, polítiques i de la societat civil.

  Com cada any, voldria acabar agraint el suport que l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona dóna a la celebració d’aquest seminari i a la seva posterior publicació. En aquesta ocasió, voldria sumar a aquest agraïment la col·laboració i el treball conjunt realitzat amb i per la Fundació ACSAR.

 • 9

  PRESENTACIÓ

  Imma Moraleda

  Diputada d’Igualtat i Ciutadania

  Diputació de Barcelona

  E n primer lloc, voldria agrair a la Fundació CIDOB la feina que ha fet any rere any per tal que sigui possible celebrar ja la setena edició del Seminari Immigració i Europa. És un plaer tornar a ser aquí per inaugurar les jornades de treball que es desenvoluparan al llarg de tot el dia i que espero que siguin profitoses per a tots i totes.

  Aquest any, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i la Fundació CIDOB comptem amb el suport de la Fundació ACSAR en l’organització.

  En aquests set anys, en el seminari hem tractat temes d’actualitat com el paper d’Espanya en la construcció d’una política europea, el balanç del Programa de Tampere, els drets de ciutadania o la dimensió exterior de les polítiques d’immigració, entre d’altres. I els hem tractat sempre sense perdre de vista la perspectiva local, i fent un acurat seguiment de les novetats a l’agenda política europea en matèria d’immigració.

  En aquesta edició, el tema central del seminari són les polítiques públi- ques i els models de ciutadania.

  Un tema important perquè des de fa anys, els pobles i ciutats experi- menten transformacions socials que, en gran part, vénen motivades per l’augment de la diversitat. Aquests canvis, en algunes ocasions, creen desajustos entre la realitat i les estructures socials existents, provocant cert desconcert i desconfiança davant de la immigració.

  I els canvis requereixen l’adequació de les polítiques públiques a les noves demandes ciutadanes; ens reclamen decisió i implicació política.

  Perquè afecten tota la ciutadania i tots els àmbits de govern. I és que la immigració, ara més que mai, és un fet global que afecta no només els municipis sinó també la resta de l’Estat i dels països de la Unió Europea. To