van 22 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-09-2018 BSO Odaschool

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of van 22 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-09-2018 BSO...

Inspectierapport BSO Odaschool (BSO)

Laan ten Bogaerde 7 5491GC Sint-Oedenrode

Registratienummer 100202342

Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Meierijstad

Datum inspectie: 24-09-2018 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport: 20-11-2018

2 van 22 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-09-2018 BSO Odaschool te Sint-Oedenrode

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2

Het onderzoek ................................................................................................................. 3

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4

Overzicht getoetste inspectie-items .................................................................................. 13

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 21

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 21

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 22

3 van 22 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-09-2018 BSO Odaschool te Sint-Oedenrode

Het onderzoek

Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing Buitenschool (bso) Odaschool is onderdeel van de organisatie De Verbinding te Sint Oedenrode en biedt opvang aan kinderen van basisschool de Odaschool. Het is gehuisvest in de basisschool en

naast deze bso is er ook een peuteropvang op deze locatie. De bso maakt gebruikt van een lokaal binnen de school welke is ingericht voor het doel, ook kan de bso gebruik maken van de gang. De buitenspeelruimte van de basisschool wordt gebruikt. De bso biedt opvang aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. De kinderen vanaf groep 4 worden opgevangen op de nabijgelegen locatie bso Rhode.

Inspectiegeschiedenis

Er waren geen overtredingen in voorgaande inspecties (onderzoek voor registratie en onderzoek na registratie). Jaarlijks onderzoek 24 september 2018 In dit jaarlijks onderzoek zijn alle voorwaarden uit het toetsingskader beoordeeld. De volgende

domeinen zijn onderdeel van dit onderzoek: pedagogisch klimaat; personeel en groepen; veiligheid en gezondheid; accommodatie & inrichting; informatie.

In dit onderzoek hebben er interviews plaats gevonden met de beroepskrachten, de houder, de manager en de voorzitter van de oudercommissie. Daarnaast zijn diverse documenten beoordeeld en is er op locatie geobserveerd. Bevindingen

Er is n aandachtspunt opgemerkt betreffende de uitvoering van het pedagogisch beleid en de pedagogische situatie tijdens het eetmoment (warm eten).

In dit onderzoek blijkt dat er overtredingen zijn in het volgende onderdeel: beleid veiligheid & gezondheid. Op bovenstaande overtredingen is de organisatie herstelaanbod gedaan. De houder heeft dit aanbod aangenomen. Er is d.d. 29 oktober herziene informatie gestuurd. Deze is opnieuw

beoordeeld. Hieruit blijkt dat de overtredingen zijn hersteld. Conclusie Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Herstelaanbod Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid.

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. Advies aan College van B&W

Geen handhaving.

4 van 22 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-09-2018 BSO Odaschool te Sint-Oedenrode

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: inhoud pedagogisch beleid;

pedagogische praktijk. Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en gesprekken met de beroepskrachten. Conclusie

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.

Pedagogisch beleid De Verbinding heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor

bso Odaschool. De volgende, wettelijk verplichte onderdelen zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: werkwijze omtrent het bieden van verantwoorde kinderopvang; werkwijze betreffende het volgen van de kindontwikkeling; invulling werkwijze mentorschap;

werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; wenbeleid; al dan niet afwijkende inzet van beroepskrachten; afname extra dagdelen; taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers kunnen uitvoeren;

signaleren en doorverwijzen bij bijzonderheden in de ontwikkeling en de ondersteuning van de

organisatie hierbij. Uitvoering pedagogisch beleidsplan Over het algemeen handelen de pedagogisch medewerkers naar het opgestelde pedagogisch beleid en werkplan, het eindoordeel is daarom dat er wordt voldaan. Behalve tijdens het volgende moment: Tijdens de inspectie eten diverse kinderen warm eten,

ouders nemen dit zelf mee voor hun kind(eren). Dit wordt verwarmd in de magnetron in het geval van warm eten. Er kan ook fruit of iets anders meegeven worden, ouders hebben hierin een vrije keuze. Tijdens dit eetmoment is een beroepskracht druk bezig met de organisatie hiervan. Omdat er deze dag zo veel kinderen mee eten, heeft de beroepskracht geen tijd om bij de kinderen aan tafel te gaan zitten en gesprekken met de kinderen aan te gaan of onderling te stimuleren. Omdat het eten voor alle kinderen niet in een keer gemaakt kan worden, eten de kinderen niet tegelijkertijd.

In het pedagogisch werkplan staat hier het volgende over geschreven:

Tijdens het eten wordt er een beroep gedaan op de persoonlijke en sociale competentie van de kinderen. Persoonlijke vaardigheden die worden geoefend zijn o.a. het wachten op je beurt en de zelfstandigheid van het kind.

Eten doen wij altijd gezamenlijk aan tafel. Dat maakt dat dit moment ook geschikt is om te oefenen met de sociale vaardigheden van het kind. Situaties waarbij kinderen willen delen komen wel eens voor en worden door ons gestimuleerd. Ook de zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd doordat we de kinderen zelf hun maaltijd laten eten. Tevens wordt er een gevoel van saamhorigheid gecreerd, door bij de kinderen aan tafel te gaan zitten en met de kinderen te kletsen over van alles en nog wat. Kinderen leren zich zo op anderen te richten.

5 van 22 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-09-2018 BSO Odaschool te Sint-Oedenrode

Bovenstaande werkwijze en de uitvoering in de praktijk komen niet met elkaar overeen. Dit is

besproken met de houder die zich hierover gaat beraden.

Pedagogische praktijk De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op een maandagmiddag op de volgende momenten: geleide thema-activiteit kinderen; vrij spel kinderen binnen en buiten; eetmoment aan tafel.

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang, Aan de hand van observaties van de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten, is dit beoordeeld. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier omgegaan met kinderen, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen

voelen. Op de bso werken gedurende de week 2 vaste beroepskrachten volgens een vast rooster en zijn hiermee vertrouwd voor de kinderen. De beroepskrachten zijn op de hoogte van bijzonderheden van de kinderen en sluiten hierop aan. De kinderen laten zien in het gedrag zien dat zij vertrouwd zijn met de beroepskrachten: de kinderen komen graag vertellen wat hen bezig houdt of wat zij die dag hebben gedaan. Af en toe is er gepast lichamelijk contact.

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. De bso sluit aan bij thema's die op school worden gehanteerd, momenteel is het thema 'boerderij'.

Er vindt tijdens de inspectie een activiteit plaats in dit thema. Aan het einde wordt een foto gemaakt van enkele kinderen met klompen aan staand op een hooibaal. Aan het einde van de dag volgt nog een activiteit in dit thema: klompendans. Er ligt steeds een klomp minder dan dat er kinderen zijn en als de muziek stopt moeten de kinderen proberen in een van de klompen te gaan

staan. Het kind wat geen klomp heeft, is af. De kinderen hebben zichtbaar plezier, de activiteit sluit aan bij de interesse van de kinderen.

Er zijn diverse ma