Vآ¥ cu~ - Vآ¥ cu~ -

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vآ¥ cu~ - Vآ¥ cu~ -

 • ..

  uv BAN NII.ANDAN TiNH CAO BANG

  S6: 34/2019/QD-UBND

  CONG HOA xA HOI cnuNGHiA VIET NAM. . .. I>Qcl~p - Tl}'do - H~nh phiic

  Cao Bang, ngay 16thdng 8 ndm 2019

  QUYETI>!NH Ban hanh Quy djnh clnrc nang, nhi~m vu, quy~n hgn ,

  va co' c§u tA chtrc ciia S6' Khoa hQCva Cong ngh~ tinh Cao Bang

  trY BAN NIlAN DAN TiNH CAO BANG

  Can cU Ludt T8 chia: chinh quyen diaphuong ngay 19 thdng 6 ndm 2015;

  Can cu Ludt Ban hann van ban quy pham phdp ludt ngay 22 thdng 6 ndm 2015;

  Can cU Nghi ainh s8 2412014/Nf)-CP ngay 04 thdng 4 ndm 2014 cua Chinh phil quy ainh t6 chuc cdc CO'quan chuyen mon thuoc Uj; ban nhdn dan tinh, thanh ph8 tncc thuoc Trung uong;

  Can cu Thong tu lien tich s8 2912014ITI'LT-BKHCN-BNV ngay 15 thdng 10 ndm 2014 cua B9 truong B9 Khoa h(JCva Cong ngh? va B9 truong B9 N.9i V¥ Huang dan chuc nang, 'nhi?m v¥, quyen han va CO'cdU t8 chirc

  , ,cu~~CO'quan chuyen mon ve khoa h(JCva cong ngh¢ thuoc Uf ban nhan dan ':'c'ap':tinh cap huy¢n;

  Th1!Chi¢n DJ an s8 I1-DA/rU va DJ an s8 12-DAIIV ngay 0811112018 " " , , .,rua Tinh uY Cao Bang ve "sOpxep to chuc b9 may tinh g(Jn,hogt a9ng hi¢u 11!c,

  hi?u qua a8i vOiCO'quan hcmh chinh nha nulYCcap tinh, cap huy¢n tren aia ban " ' " , ' . .,

  tlnh Cao Bang thea Nght quyet so 18-NQITW" va "sap xep, to chuc 19icac aon, vi S1! nghi¢p cong l(zp thu9c h¢ thong hanh chinh nha nuac tren aia ban tinh Cao Bang thea Nghi quyit s8 19-NQITW ngay 2511012017rua Ban Chap hanh Trung uong khoa XlI";

  Thea aJ nghi rua Giam a8c SbKhaa h9Cva Cong ngh¢.

  QUYET D:(NH:

  J)i~u 1. Ban harm kern theo Quy~t dinh nay Quy dinh chuc nang, nhi~m V\l, quySn hc;mva co c~u t6 chuc cua Sa Khoa h9Cva Cong ngh~ tinh Cao Bing.

  Bi~u 2. QuySt dinh nay co hi~u hJc thi hanh kS ill ngay 26 thang 8 nam 2019 va thay thS QuyStdinh s6 33/20151QD-UBND ngay 21 thing 9

 • 2

  nam 2015 cua Uy ban nhan dan tinh Cao Bang ban hanh Quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co ciu t6 chirc cua S6 Khoa h9C va Cong nghe tinh Cao Bang.

  Giao S6 Khoa h9C va Cong nghe chi dao, t8 chirc thuc hien sap nhap Trung tam Ky thuat Tieu chuan Do luang Chit hrong tnrc thuoc Chi C\lC Tieu chuan Do hrong Chit hrong voi Trung tam U'ng dung tiSn b9 khoa h9C va cong nghe thanh Trung tam U'ng dung tiSn b9 khoa hoc va cong nghe theo Quyet dinh s6 793/QD-UBND ngay 12 thang 6 nam 2019 cua Uy ban nhan dan tinh.

  Cac dan vi con lai thuoc dien sap nhap, giai thB g6m: Chi C\lCTieu chuan Do hrong Chit hrong, Trung tam Thong tin va Thong ke khoa h9C va cong nghe tiep tuc thirc hien nhiern V1) thea chirc nang, quyen han quy dinh; S6 Khoa h9C va Cong nghe tiSp tuc quan 11'd6i v6i cac dan vi nay cho dSn khi ca quan co thAm quySn quySt dinh vi~c sap nh~p, giai thS d6i v6i cae dan vi theo quy dinh.

  I>i~u 3. Chanh Van phoI).gUy ban nhan dan tinh, Giim d6c S6 NQi Vl}, Giim d6c S6 Khoa h9Cva C6~gngh~ va thu tru6ng cac s6, ban, nganh, cac ca quail, dan vi lien quan c~j~"tt.'·achnhi~m thi hanh QuySt dinh nay.l~

  v .; ••

  No-; nhiin: - Nhu D'iSu 3; - Van phOng Chfnh phu; - B¢ NQiVl); -B¢KH&CN; - CVe Ki8m tra VBQPPL, BQTu pbap; - ThuOng trgc Tinh uy; - Thuang trgc lIDND tinh; - CT, eae PCT UBND tinh; -Van phOng Doan DBQH tinh; - Van phOng lIDND tinh; - Cae sa, ban, nganh; - UBND cae huy~n, thanh ph6; - Trung tam thong tin tinh; -Luu:VT.

  ••,.; ~ 4

  ;.~";::t: :

  ~ A A

  TM. UY BAN NHAN DAN CHiIT!CH

  "....."

  Hoang Xuan Anh

 • \ . 3

  uv BAN NIlANDAN TiNH CAO B.ANG

  CONG HOA xA HOI cmr NGHiA VIET NAM. . . DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

  QUYDINH Chirc nang, nhiem vu, quy~~ han va CO' c~u tA chirc

  ciia SlYKhoa hoc va Cong ngh~ tinh Cao Bing (Ban hanh. kern thea QuyJt dinh s6 34120191QD-UBND ngay 141812019

  cua Uy ban nhan dan tinh Cao Biing

  Chuong I

  VI TRl, CmJC NANG, ~M VVvA QUYEN H4N

  i>i~u 1.V] tri, chirc nang

  1. Sa Khoa hoc va Cong nghe Ia co quan chuyen mon thUQCDy ban nhan dan tinh co chirc nang tham rmru, giup Uy ban nhan dan tinh quan ly nha mroc vS khoa hoc va cong nghe, bao g6m: hoat dQng khoa hQCva cong nghe; phat triSn tiem luc khoa hQCva cong nghe; tieu chuan, do hrong, ch~t hrong; sa hfru tri tu~; irng dung birc xa va d6ng vi phong xa; an toan biro xa va hat nhan; quan ly va t6 chirc thuc hien cac dich V\l cong' v€ cac llnh V\ICthuQc ph~ vi chuc nang cua Sa thea quy dinh ~ua phap lu~t.

  2. Sa Khoa hQCva Cong ngh~ 'co 'tl1, cach phap nhan, co con dfiu va tai khoan rieng; ch~p hanh S\I chi/d~?~,5IWinly' vS t6 chuc va ho~t dQng cua Uy ban nhan dan tinh, dang thai ch~p/ha$.'~\I chi d~o, huang dfuI, thanh tra, kiSm tra v€ chuyen mon, nghi~p V\l cua B~ Khoa hQcva C6ng ngh~. '

  ".~.". '". . A :i\',;::' ' :

  Dieu 2. Nhi~m vl}.,quyen"~~Jl

  1. Trinh Uy ban nhan dan tinh:

  a) DlJ thflO quySt diM, chi thi, quy ho~ch, kS ho~ch dai h~, 05 nam va hang nam, cac dS an, dlJ an vS khoa hQc va cong ngh~; chuang trinh, bi~n phap t6 chuc th\IC hi~n nhi~m V\l ca.i cach hanh chinh nha nuac vS llnh V\ICkhoa h9C va cong ngh~ tren dia ban tinh;

  b) Cac co chS, chinh sach, bi~n phap thuc ddy ho~t dQng nghien CUu khoa hQc va phat triSn cong ngh~, chuySn giao cong ngh~, phat triSn thj tnremg khoa hQc va cong ngh~, phat triSn tiSm l\Ic khoa hQc, cong ngh~ va d6i mai sang t~o, ling dl:lngtiSn bQkhoa h9Cva cong ngh~ van san xu&tva dO'is6ng;

 • 4

  c) DV thao van ban quy dinh cu thS chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c§.u t6 chirc cua Sa; quyet dinh thanh l?p va quy dinh vS t6 chirc va heat dQng cua Quy phat triSn khoa h9Cva cong nghe cua tinh thea quy dinh cua phap luat;

  d) Du thao van ban quy dinh vS diSu kien, tieu chuan chirc danh d6i voi Truong, Ph6 cac dan vi tnrc thuoc Sa; tieu chuan clnrc danh lanh dao, quan ly , "

  ve linh vue khoa h9Cva cong nghe cua Phong Kinh te hoac Phong Kinh te va H~ tfulg thuoc Dy ban nhan dan c§.phuyen.

  2. Trinh Chu tich Dy ban nhan dan tinh:

  a) DV thao quyet dinh thanh l?p, sap nhap, t6 chirc lai, giai thS cac dan vi thuoc SaKhoa h9Cva Cong nghe theo quy diM cua phap lu?t; th8nh I?p cac HQi d6ng ill v§n khoa h9C va cong ngh~ thea quy diM t~i Lu?t Khoa h9C va cong ngh~, huang dful cua B

 • 5

  dung ngan sach nha mroc cho linh V1!Ckhoa hoc va cong nghe cua tinh theo quy dinh cua Lu~t Ngan sach nha nuoc va Luat Khoa h9C va cong nghe,

  6. VS quan ly heat d9ng nghien ciru khoa h9C va phat tri@ncong nghe:

  a) T6 chirc viec xac dinh, d~t hang, tuyen chon, giao true tiSp, danh gia, nghiem thu nhiem vu khoa hQCva cong nghe; t6 chirc giao quyen sa hem va quyen Slr dung kSt qua nghien ciru khoa hoc va phat trien cong nghe Slr dung ngan sach nha mroc cho t&clnrc, ca nhan;

  b) Theo doi, kiem tra, giam sat qua trinh thuc hien va sau nghiem thu cac nhiem vu khoa h9Cva cong nghe co Slr dung ngan sach nha mroc;

  c) TiSp nhan, t6 chuc tcng d\lng, danh gia hi~u qua tcng d\lng kSt qua thvc . hi~n nhi~m V\l khoa h9C va cong ngh~ do Dy ban nhan dan tinh dS xu~t d~t hang ho~c d~t hang sau khi duQ'cdrum gia, nghi~m thu;

  d) T6 chuc danh gia, nghi~m thu kSt qua nghien Clm khoa h9C va ph

 • 6

  cong nghe; huong d§n viec thanh l~p va chimg nhan doanh nghiep khoa hoc va cong nghe tren dia ban tinh thea quy dinh cua phap luat;

  d) Huong dfin, kiem tra viec thuc hien co chS tv chu, tv chiu trach nhiem cua cac t6 chuc khoa hoc va cong nghe cong l~p; viec thanh l~p va phat triSn doanh nghiep khoa hoc va cong nghe tren dia ban tinh;

  d) Hirong dfin, quan ly heat dQng chuyen giao cong nghe tren dia ban tinh, bao gom: chuyen giao cong nghe, danh gia, dinh gia, giam dinh cong nghe, moi gioi va illv§n chuyen giao cong nghe, cac dich vu chuyen giao cong nghe khac thea quy dinh; tham dinh co sa khoa hoc va thfim dinh cong ngh~ cac dv an d~u tu, cac quy ho~ch, chuang trinh phat triSn kinh tS - xa hQi va cac chuang trinh, dS an khac cua tinh thea th~m quyBn;

  e) DBxu§.t cac dv an d~u tu phat triSn tiBm Ivc khoa hQc va cong ngh~ cua dia phuang va t6 chilc thvc hi~n sau khi duQ'cco quan co th~m quyBn phe duy~t;

  g) T6 chilc thvc hi~n co chS, chinh sach vB su dl;mg, trQng d\lIlg ca nhan ho~t dQng khoa h9C va cong ngh~; dao t~o, b6i du6ng nhan Ivc khoa hQc va cong ngh~ cua tinh.

  8. T6 chuc nghien cUu, Ung d\lIlg tiSn bQkhoa hQc-kYthu~t va cong ngh~; khai thac, cong b6, tuyen truyBn kSt qua nghien CUu'khoa hQc, nghien CUukhoa hoc va phat triSn cong ngh~ va cac ho~t dQng khoa hQc va cong ngh~ khac; ph6i hgp triSn khai thvc hi~n nhi~m V\l khoa hQc va cong ngh~ c§.pqu6c gia su d\lIlg ngful sach nha nuac t~i dia phucmg.

  9. VB sa hfru tri tu~: a) T6 chuc thvc hi~n cac bi~n phap h6 trq phat triSn ho~t dQng sa hiiu

  cong nghi~p; hu6ng dful nghi~p V\l sa hfru cong nghi~p d6i v6i cac t6 chuc va ca nhful; quan ly chi dfin dia ly, dia danh, d§.uhi~u khac chi ngu6n g6c dja ly d~c san dia phuong thea sv phan c§.pho~c uy quyBn cua Uy ban nhan dan tinh, Chu tich Dy ban nhan dan tinh;

  b) Hu6ng dfin, h6 trQ't6 chilc, ca nhan tiSn h8nh cae thu U)c vB sa hiiu cong nghi~p; ehu tri, ph6i hqp vai cae co quan co lien quan bao v~ quyBn sa hfru eong nghi~p va xU ly vi ph~ phap lu~t vB sa hfru cong nghi~p;

  c) Chu tri triSn khai cae bi~n phap dS ph6 biSn, khuySn khieh, thue d~y ho~t dqng sang chS, sang kiSn, sang ~o t~i dia phuang; t6 ehuc xet, cong nh~ cac sang kiSn do Nha nuac d~u tu kinh phi, phuang ti~n v~t ch§.t - kY thu~t thea quy dinh cua phap lu~t;

 • 7

  d) Giup Uy ban nhan dan tinh thuc hien quan ly nha mroc vB sa htru tri tu~ d6i voi cac Iinh V\l'C lien quan thea quy dinh cua phap lu~t va phan c~p hoac uy quyen cua Uy ban nhan dan tinh.

  10.VB tieu

Recommended

View more >