Click here to load reader

UZAICINĀJUMS IEPIRKUMU IZPILDEI - vsaa.gov.lv Web viewApstiprināts: ar iepirkumu komisijas. 11.01.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.1) Nolikuma oriģināls. Iepirkuma komisijas

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UZAICINĀJUMS IEPIRKUMU IZPILDEI - vsaa.gov.lv Web viewApstiprināts: ar iepirkumu komisijas....

UZAICINJUMS IEPIRKUMU IZPILDEI

Apstiprints:

ar iepirkumu komisijas

11.01.2017. sdes lmumu

(protokols Nr.1)

Nolikuma oriinls

Iepirkuma komisijas prieksdtjs

Mris Bluis

____________________

Valsts Socils apdroinanas aentras

Iepirkums saska ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septto dau

Pasta stjumu pieemana, noformana

un nostana

iepirkuma identifikcijas Nr. VSAA 2016/201

nolikums

Rga

2017

1.VISPRG INFORMCIJA

1.1. Iepirkuma nosaukums.

Pasta stjumu pieemana, noformana un nostana

1.2. Iepirkuma identifikcijas numurs.

VSAA 2016/201

1.3. Iepirkuma procedras veids.

Saska ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septto dau.

1.4.Pasttjs:

Valsts socils apdroinanas aentra (turpmk tekst VSAA),

(turpmk - Pasttjs).

Adrese: Lpla iel 70a, Rga, LV-1011

Nodoku makstja reistrcijas Nr. LV90001669496

1.5. Kontaktpersonas:

1.5.1.par iepirkuma procedras jautjumiem Saimniecisk nodroinjuma daas iepirkumu speciliste Anda Daine, tlrunis 67013628, fakss 67011814, e-pasts: [email protected] ;

1.5.2.par iepirkuma tehnisko specifikciju Saimniecisk nodroinjuma daas apsaimniekoanas eksperts Uis Kaoks, mob. tlr. 28325999, fakss 67011814, e-pasts: [email protected]

2.INFORMCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKMETU

2.1. Informcija par iepirkuma priekmetu:

2.1.1. Pasta stjumu pieemana, noformana un nostana saska ar Tehnisko specifikciju tehnisko piedvjumu (Nolikuma pielikums Nr.3).

2.1.2.CPV kods: 64112000-4 (Pasta pakalpojumi, kas saistti ar vstulm).

2.2. Lguma izpildes laiks:

Plnotais lguma darbbas skuma datums 01.04.2017. 31.03.2020. (36.mnei), vai ldz lguma summas EUR 446781.00 bez PVN sasnieganai, atkarb no t, kur no nosacjumiem iestsies pirmais, un ldz savstarpjo saistbu pilngai izpildei, ja vien lgums nav izbeigts pirms termia.

2.3.Lguma izpildes vietas:

Saska ar Nolikuma pielikumu Nr.3. Lguma darbbas laik Pasttjs ir tiesgs maint objektu adreses, k ar palielint vai samazint objektu skaitu 20% robes.

2.4.Iepirkuma priekmets nav sadalts das.

2.5.Pretendents nedrkst iesniegt piedvjuma variantus.

2.6.Piedvjums ir jiesniedz par visu iepirkuma priekmeta dau.

3.IEPIRKUMA NOLIKUMA SAEMANA

3.1. Pasttjs nodroina brvu un tieu elektronisku pieeju iepirkuma procedras Nolikumam Pasttja mjas lap (http://www.vsaa.lv) sada Iepirkumi 2017. Pretendents ar Nolikumu un Pasttja tehnisko dokumentciju, ja tas nepiecieams Piedvjuma sagatavoanai, var iepazties uz vietas Pasttja telps, iepriek telefoniski piesakoties pie Nolikuma 1.5.1. punkt nordts kontaktpersonas.

3.2. Ja Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma Nolikumu drukt veid, iepirkuma komisija to izsniedz ieinterestajam piegdtjam 3 (trs) darba dienu laik pc pieprasjuma saemanas, ievrojot nosacjumu, ka pieprasjums iesniegts laikus pirms piedvjuma iesnieganas termia beigm.

3.3. Pretendenta pienkums ir ldz piedvjuma iesnieganas termia beigm sekot ldzi iepirkuma komisijas sniegtajai papildu informcijai, kas tiek publicta Pasttja mjas lap internet pie iepirkuma Nolikuma, saistb ar izsludinto iepirkumu.

4.INFORMCIJAS APMAIA UN PAPILDU INFORMCIJAS SNIEGANA

4.1.Informcijas apmaia starp Pasttju un Pretendentu notiek latvieu valod: nostot rakstveid pa pastu, faksu vai nododot persongi Nolikuma 1.5.1.punkt mintajai kontaktpersonai.

4.2.Elektroniski nosttai informcijai ir tikai informatvs raksturs, izemot informciju, kas nostta elektroniski, izmantojot drou elektronisko parakstu.

4.3. Papildus informciju par iepirkuma procedras dokumentos iekautajm prasbm attiecb uz piedvjumu sagatavoanu un iesnieganu vai Pretendentu atlasi, Pretendents var nostt pa e-pastiem: [email protected] vai [email protected] (vienlaicgi nostot pa pastu) vai pastu, adresjot iepirkuma komisijai, ievrojot Nolikuma 4.4.punkt nordto termiu.

4.4. Ja Pretendents ir laikus pieprasjis papildu informciju, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laik, bet ne vlk k 6 (seas) dienas pirms piedvjumu iesnieganas termia beigm uz rakstiski saemta pieprasjuma pamata un ievieto pasttja mjas lap internet (http://www.vsaa.lv) sada Iepirkumi 2017.

5.PIEDVJUMA IESNIEGANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KRTBA

5.1.Piedvjuma iesnieganas vieta Valsts socil apdroinana aentra Saimniecisk nodroinjuma daa, 203.kabinets, Fridria iela 9, Rga, LV-1019, Pasttja darba laik: no pirmdienas ldz piektdienai 8:30 17:00, prtraukums 12:30 13:00, vai nostot to uz aj punkt minto adresi pa pastu ierakstt stjum. Pretendentiem, kuri piedvjumus nosta pa pastu, ir jnodroina to piegde aj punkt nordtaj adres ldz piedvjumu iesnieganas termiam.

5.2.Iesnieganas termi ldz 2017.gada 2.februrim plkst. 11:00.

5.3.Saemot piedvjumus, Pasttja prstvis tos reistr iesnieganas secb Piedvjumu iesnieganas reistr, uz piedvjuma nordot piedvjuma saemanas datumu un laiku.

5.4.Par iesnieganas brdi uzskata brdi, kad Pasttja darbinieks saem piedvjumu. Piedvjumi tiek glabti neatvrt veid (aizzmogoti) ldz piedvjumu iesnieganas termia beigm.

5.5.Piedvjums, kas iesniegts vai piegdts pc Nolikuma 5.2.punkt mint termia, neatvrts tiks atdots vai nostts atpaka iesniedzjam.

6.PIEDVJUMA GROZANA UN ATSAUKANA

6.1.Pretendents ldz piedvjumu iesnieganas termia beigm var grozt vai atsaukt savu piedvjumu, iesniedzot iepirkuma komisijai rakstisku paziojumu. Paziojumu iesniedz slgt aploksn, uz kuras norda 9.1.punkt mintos rekviztus, k ar sniedz skaidru atzmi par saturu - GROZJUMI vai ATSAUKUMS.

6.2.Iesniegtos piedvjuma grozjumus vai atsaukumus Pasttja darbinieks reistr 5.3.punkt noteiktaj krtb.

6.3.Piedvjuma atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izsldz pretendentu no tlkas dalbas iepirkuma procedr.

7.PIEDVJUMA ATVRANA

7.1.Iepirkuma komisija piedvjumus atver Nolikuma 5.2.punkt mintaj datum VSAA Saimniecisk nodroinjuma da, Fridria iel 9, Rg, 2.stv, 203.kab.

7.2.Skot piedvjumu atvranas sanksmi, iepirkuma komisijas vadtjs pazio iepirkuma komisijas sastvu.

7.3.Iepirkuma komisija atver piedvjumus to iesnieganas secb, nosaucot pretendentu, piedvjuma iesnieganas datumu un laiku, piedvto cenu un, ja nepiecieams, citas zias, kas raksturo piedvjumu.

8.PRETENDENTI

8.1.Iepirkuma procedr var piedalties jebkura fizisk vai juridisk persona, vai du personu apvienba jebkur to kombincij (turpmk - piegdtju apvienba), kas atbilst iepirkuma procedras dokumentcij izvirztajm prasbm.

8.2.Piegdtju apvienbas gadjum katru ts dalbnieku prstv fizisk persona ar attiecgm paraksta tiesbm. Piegdtju apvienba izvirza vienu ts dalbnieku, kur piegdtju apvienbas vrd ir pilnvarots parakstt visu iepirkuma procedras dokumentciju.

9.PIEDVJUMA NOFORMANA

9.1.Piedvjums jiesniedz vai jnosta pa pastu vien slgt, aizzmogot iepakojum vai aploksn. Uz iepakojuma vai aploksnes jnorda:

Pasttja nosaukums un adrese;

atzme Iepirkums saska ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septto dau Pasta stjumu pieemana, noformana un nostana (iepirkuma identifikcijas Nr. VSAA 2016/201). Neatvrt ldz 2017.gada 2.februrim plkst. 11:00;

Pretendenta nosaukums un adrese.

9.2.Visiem piedvjum ietvertajiem materiliem jbt caurauklotiem vien sjum, auklu mezglam pielmtam ar papra uzlmi t, lai nebtu iespjams no piedvjuma atdalt lapas, auklu galu nostiprinjumu. Piedvjuma lapm jbt secgi sanumurtm. Piedvjuma aizmugur jnorda un ar pretendentu prstvt tiesgs vai pilnvarots personas parakstu japliecina piedvjuma kopjais lapu skaits. Piedvjumam jpievieno satura rdtjs. Uz piedvjuma titullapas jbt nordm:

9.2.1. Piedvjums iepirkumam saska ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septto dau Pasta stjumu pieemana, noformana un nostana (iepirkuma identifikcijas Nr. VSAA 2016/201).

9.2.2. Pretendenta nosaukums, adrese, tlrua un faksa numurs, e-pasta adrese.

9.3. Piedvjum iekautajiem dokumentiem jbt skaidri salasmiem, latvieu valod. Vrdiem un skaitiem jbt bez iestarpinjumiem vai labojumiem. Ja kds no piedvjum iekautajiem dokumentiem ir svevalod, tad Pretendents pievieno apliecintu dokumenta tulkojumu latvieu valod. Par kaitjumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizbas d, Pretendents atbild normatvajos aktos noteiktaj krtb.

9.4.Piedvjums sastv no uzaicinjuma 11.punkt noteiktajiem dokumentiem.

9.5.Piedvjuma dokumentiem ir jbt noformtiem atbilstoi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 Dokumentu izstrdanas un noformanas krtba.

9.6. Pretendents, ja piedvjums ir caurts un caurauklots, ir tiesgs piedvjum iesniegt vienu apliecinjumu, kur apliecina, ka piedvjum iesniegtie dokumentu atvasinjumi un tulkojumi atbilst oriinlam.

9.7. Pretendenta piedvjuma dokumentus paraksta Pretendentu prstvt tiesga vai Pretendenta pilnvarota persona. Personas, kura paraksta piedvjumu, paraksta tiesbm ir jbt nostiprintm atbilstoi normatvajos aktos noteiktajam reguljumam. Ja piedvjum iekauto dokumentciju paraksta pilnvarota persona, piedvjumam pievieno attiecgu pilnvaru vai normatvajos aktos noteikt krtb apliecintu pilnvarojuma kopiju.

9.8.Ja piedvjumu iesniedz personu grupa vai personlsabiedrba, piedvjum papildus norda personu, kura attiecgs personu grupas vai personlsabiedrbas vrd ir pilnvarota parakstt visu iepirkuma procedras dokumentciju, piedvjumam pievieno attiecgu pilnvaru vai normatvajos aktos noteikt krtb apliecintu pilnvarojuma kopiju.

9.9.Papildus iesniedzama tehnisk un finanu piedvjuma kopija elektronisk veid, attiecgi Microsoft Word (*.doc vai *.docx) vai Microsoft Excel (*.xls vai *.xlsx) formtos. Elektroniskais datu nesjs ar dokumentu elektroniskajm versijm ievietojams Nolikuma 9.1.punkt mintaj aploksn. Uz elektronisk datu nesja jbt atzmei ar Pretendenta nosaukumu un

Search related