USTAWA - .â€‍17) magazyn energii - wyodr™bnione urz…dzenie lub zesp³‚ urz…dze„ s‚u¼…cych

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of USTAWA - .â€‍17) magazyn energii - wyodr™bnione urz…dzenie lub...

Projekt

U S T AWA

z dnia

o zmianie ustawy o odnawialnych rdach energii oraz niektrych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych rdach energii (Dz. U. poz.

478 i 2365) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 1 dodaje si ust. 4 w brzmieniu:

4. Przepisy ustawy nie naruszaj przepisw o ochronie konkurencji i konsumentw.;

2) w art. 2:

a) po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu:

3a) biomasa lokalna biomas pozyskan pierwotnie z obszaru znajdujcego si w

promieniu okrelonym w przepisach wydanych na podstawie art. 119a;,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego - instalacj spalania

wielopaliwowego, w ktrej udzia energii elektrycznej lub ciepa wytwarzanych z

biomasy, biopynw, biogazu lub biogazu rolniczego jest wikszy ni 20% cznej

iloci energii elektrycznej lub ciepa wytwarzanych w tej instalacji w okresie

rozliczeniowym okrelonym we wniosku, o ktrym mowa w art. 45 ust. 1, albo w

okresie rozliczeniowym, o ktrym mowa w art. 83 ust. 2, o ile instalacja ta:

a) jest wyposaona w odrbne linie technologiczne suce do transportu do

komory paleniskowej biomasy, biopynu, biogazu lub biogazu rolniczego lub

b) wykorzystuje technologi fluidaln przeznaczon do spalania odpadw

przemysowych wsplnie z paliwami kopalnymi lub paliwami powstaymi z

1) Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz ustaw z

dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztw powstaych u wytwrcw w zwizku z przedterminowym rozwizaniem umw dugoterminowych sprzeday mocy i energii elektrycznej

2

ich przetworzenia oraz z biomas, biopynem, biogazem lub z biogazem

rolniczym;,

c) po pkt 11 dodaje si pkt 11a w brzmieniu:

11a) hybrydowa instalacja odnawialnego rda energii zesp co najmniej

dwch instalacji odnawialnych rde energii rnicych si charakterystyk

dyspozycyjnoci wytwarzanej energii i tworzcych w wyniku poczenia

spjny elektroenergetycznie i obszarowo zestaw zapewniajcy odbiorcy stay

dostp do energii elektrycznej stosownie do wymaga jakociowych

okrelonych w przepisach prawa energetycznego lub w umowie, w

szczeglnoci o ktrej mowa w art. 5 ustawy Prawo energetyczne, zawartej

z odbiorc; taki zesp instalacji moe by te wspomagany magazynem

energii i wwczas oddawana z niego energia elektryczna jest traktowana jako

energia z odnawialnego rda energii;,

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

13) instalacja odnawialnego rda energii - instalacj stanowic wyodrbniony

zesp:

a) urzdze sucych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w

ktrych energia elektryczna lub ciepo s wytwarzane z odnawialnych rde

energii, a take magazyn energii elektrycznej przechowujcy wytworzon

energi elektryczn, poczony z tym zespoem urzdze lub

b) obiektw budowlanych i urzdze stanowicych cao techniczno-uytkow

sucy do wytwarzania biogazu rolniczego, a take poczony z nimi

magazyn biogazu rolniczego;:

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

17) magazyn energii - wyodrbnione urzdzenie lub zesp urzdze sucych do

przechowywania energii w dowolnej postaci, nie powodujcych emisji bdcych

obcieniem dla rodowiska, w sposb pozwalajcy co najmniej na jej czciowe

odzyskanie;,

f) po pkt 17 dodaje si pkt 17a w brzmieniu:

17a) makroklaster energii cywilnoprawne porozumienie, w skad ktrego mog

wchodzi osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadajce osobowoci

prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki

samorzdu terytorialnego, dotyczce wytwarzania i rwnowaenia

3

zapotrzebowania lub obrotu energi z odnawialnych rde energii lub z

innych rde lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej, na obszarze

dziaania tego klastra nieprzekraczajcym granic jednego powiatu, w

rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz.

U. z 2015 poz. 1445 i 1890);;

g) po pkt 19 dodaje si pkt 19a w brzmieniu:

19a) mikroklaster energii cywilnoprawne porozumienie, w skad ktrego mog

wchodzi osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadajce osobowoci

prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki

samorzdu terytorialnego, dotyczce wytwarzania i rwnowaenia

zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energi z odnawialnych rde

energii lub z innych rde lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej,

na obszarze dziaania tego klastra nieprzekraczajcym granic jednej gminy, w

rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z

2015 poz. 1515 i 1890);;

h) po pkt 27 dodaje si pkt 27a w brzmieniu:

27a) prosument odbiorc kocowego:

1) niewykonujcego dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2

lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.

poz. 584, z pn. zm.2), albo

2) wykonujcego dziaalno gospodarcz w rozumieniu ustawy

wymienionej w pkt 1, z wyczeniem dziaalnoci gospodarczej

wykonywanej przez przedsibiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy

Prawo energetyczne

- wytwarzajcego energi elektryczn wycznie z odnawialnych rde

energii w mikroinstalacji w celu jej zuycia na potrzeby wasne,

niezwizane z wykonywan dziaalnoci, o ktrej mowa w pkt 1;;

i) po pkt 35 dodaje si pkt 35a w brzmieniu:

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978,

1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65.

4

35a umowa kompleksowa umow kompleksow w rozumieniu ustawy Prawo

energetyczne;,

3) art. 4 i art. 5 otrzymuj brzmienie:

Art. 4. 1. Prosument moe rozliczy ilo energii elektrycznej wprowadzonej

wobec iloci energii elektrycznej pobranej z tej sieci, nie wicej jednak ni ilo energii

elektrycznej pobranej z sieci, w stosunku:

1) 1 do 0,7 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

o cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wikszej ni 7 kW;

2) 1 do 0,5 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

o cznej mocy zainstalowanej elektrycznej wikszej ni 7 kW;

3) 1 do 0,35 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, dla

ktrej prosument korzysta ze wsparcia ze rodkw publicznych na zakup lub

instalacj mikroinstalacji lub jej czci.

2. Rozliczenia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje si na podstawie wskaza

urzdzenia pomiarowo-rozliczeniowego w formie opustu. Od rozliczonej energii

elektrycznej, o ktrej mowa w ust. 1, prosument nie uiszcza opat zwizanych z jej

dystrybucj, z wyczeniem opaty, o ktrej mowa w art. 95 ust.1, oraz opaty

przejciowej. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie

wczeniej ni na 365 dni poprzedzajcych dzie dokonania rozliczenia.

3. W pierwszej kolejnoci rozlicza si energi elektryczn pobran w zamian za

energi elektryczn wprowadzon najwczeniej do sieci, w okresie o ktrym mowa w

ust. 2.

4. Sprzedawca energii, o ktrym mowa w art. 41 ust. 1a, informuje prosumenta o

iloci rozliczonej energii, o ktrej mowa w ust. 1, zgodnie z okresami rozliczeniowymi

przyjtymi w umowie kompleksowej.

5. W zakresie nieuregulowanym ustaw do rozliczenia, o ktrym mowa w ust. 1, w

przypadku prosumenta bdcego konsumentem w rozumieniu przepisw ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) stosuje si przepisy o

ochronie praw odbiorcy kocowego oraz przepisy dotyczce ochrony konsumenta.

6. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o ktrej mowa w ust.

1, nie stanowi dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie dziaalnoci gospodarczej i nie jest wiadczeniem usug ani sprzeda

5

w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U.

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.3)).

Art. 5. 1. Wytwrca energii elektrycznej z odnawialnych rde energii

w mikroinstalacji, bdcy:

1) prosumentem,

2) przedsibiorc w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

dziaalnoci gospodarczej

- informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do ktrego sieci

ma zosta przyczona mikroinstalacja, o

1) terminie przyczenia mikroinstalacji,

2) lokalizacji przyczenia mikroinstalacji,

3) rodzaju odnawialnego rda energii uytym w tej mikroinstalacji,

4) mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji

- nie pniej ni w terminie 30 dni przed dniem planowanego

przyczenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego

elektroenergetycznego.

2. Wytwrca, o ktrym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu

dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci ktrego zostaa przyczona

mikroinstalacja o:

1) zmianie rodzaju odnawialnego rda energii uytego w mikroinstalacji lub jej

mocy zainstalowanej