USER MANUAL - hevac.ie .Max. solid pollution 3Max. zapylenie powietrza 0,3g/m Ambient temperature

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of USER MANUAL - hevac.ie .Max. solid pollution 3Max. zapylenie powietrza 0,3g/m Ambient temperature

USER MANUAL

INSTRUKCJA OBSUGI

2 | www.flowair.com

Table of contest: 1. Application 2 2. Technical data 3 2.1. Dimensions 4 2.2. Acoustic pressure level 4 2.3. Fan characteristic operating point 4 2.4. Heating capacity graph 5 2.5. Output air temperature 6 3. Installation 7 3.1. Wall preparation 7 3.2. Water connection 8 3.3. Side cover installation 9 3.4. OxS intake/exhauster installation 9 3.5. Changing air outlet position 12 3.6. OxE expander installation 13 4. Control system 15 4.1. Wiring schema 15 5. Operation 17 5.1. Filters replacement 17 5.2. Heat recovery exchanger cleaning 17 6. Service and warranty terms 18

Spis treci: 1. Zastosowanie 2 2. Dane techniczne 3 2.1. Gwne wymiary 4 2.2. Poziom cinienia akustycznego 4 2.3. Charakterystyka wentylatora punkt pracy urzdzenia 4 2.4. Nomogram mocy grzewczej 5 2.5. Nomogram temp. powietrza nawiewanego 6 3. Monta 7 3.1. Monta jednostki OXeN do ciany 7 3.2. Podczenie instalacji hydraulicznej 8 3.3. Monta bocznego panelu 9 3.4. Etapy montau czerpnio-wyrzutni OxS 9 3.5. Monta wyrzutni powietrza z prawej/lewej strony 12 3.6. Etapy montau przeduenia OxE 13 4. Automatyka 15 4.1 Schemat podczenia 15 5. Eksploatacja i konserwacja 17 5.1. Wymiana filtrw 17 5.2. Czyszczenie wymiennika pytowo-krzyowego 17 6. Serwis i gwarancja 18

Thank you for purchasing the OXeN heat recovery unit.

This operation manual has been issued by the FLOWAIR GOGOWSKI I BRZEZISKI SP.J. The manufacturer reserves the right to make revisions and changes in the operation manual at any time and without notice, and also to make changes in the device without influencing its operation.

This manual is an integral part of the device and it must be delivered to the user together with the device. In order to ensure correct operation of the equipment, get thoroughly acquainted with this manual and keep it for the future.

Dzikujemy Pastwu za zakup jednostki odzysku ciepa OXeN.

Niniejsza instrukcja obsugi zostaa wydana przez firm FLOWAIR GOGOWSKI I BRZEZISKI SP.J. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w instrukcji obsugi w dowolnym czasie bez powiadomienia, a take zmian w urzdzeniu nie wpywajcych na jego dziaanie.

Przed przystpieniem do montau urzdzenia na stanowisku pracy i jego uruchomieniem naley dokadnie zapozna si z treci niniejszej instrukcji.

1. Application 1. Zastosowanie

OXeN is a ductless heat recovery unit. Two stage heat recovery in cross flow exchangers ensure high efficiency. OXeN units are dedicated for use in medium and large size areas where mechanical air exchange is a must. There are two types available

X2-W-1.2-V with additional heater (water supplied) to warm up fresh air

X2-N-1.2-V w/o additional heater

OXeN is dedicated to operate indoor, ambient temperature in range +5C 35C, maximal solid pollution 0,3 g/m3. Materials which were used: epp, aluminium, brass, copper, galvanized steel: substances which can cause corrosion/damage of listed cannot be present in the room.

Jednostki odzysku ciepa OXeN tworz bezkanaowy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Dziki zastosowaniu krzyowych wymiennikw ciepa zapewniaj odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego. Su do wentylacji obiektw rednio- i wielkokubaturowych budownictwa oglnego i przemysowego oraz budynkw uytecznoci publicznej. Dostpne s nastpujce typy urzdze:

X2-W-1.2-V jednostka z dogrzewem powietrza wodn nagrzewnic

X2-N-1.2-V jednostka bez dodatkowego dogrzewu powietrza

Jednostki odzysku ciepa OXeN przeznaczone s do pracy wewntrz pomieszcze o maksymalnym zapyleniu powietrza 0,3g/m

3 i temperaturze od +5 do +35

oC.

Posiadaj elementy wykonane z aluminium, miedzi, stali cynkowej i nie mog by stosowane w rodowisku mogcym powodowa ich korozj.

www.flowair.com | 3

2. Technical data | Dane techniczne

X2-W-1.2 X2-N-1.2

Max. air stream1

Maks. strumie przepywu powietrza nawiew/wywiew

1

1200 m3/h

Air stream range2 Zasig strumienia powietrza

2 7,5 m

Air flow regulation range Regulacja wydajnoci nawiew / wywiew Stepless | Bezstopniowe, 150 1200 m3/h

Acoustic pressure3 Poziom cinienia akustycznego

3 49 dB(A)

Power supply Zasilanie 230 VAC / 50 Hz

Max. power consumption Maks. Pobr prdu 2,4 A

Max. current consumption Maks. Pobr mocy 552 W

Casing material Rodzaj obudowy EPP - expanded polypropylene | spieniony

polipropylen

Colour Kolor Gray | Szary

Unit weight Masa urzdzenia 67,5 65,0

Unit filled with water Masa urzdzenia napenionego wod 68,3 -

Installation rodowisko pracy Indoor | Wewntrz pomieszcze

Max. solid pollution Max. zapylenie powietrza 0,3g/m3

Ambient temperature Temp. pracy 5 35oC

Operation position Pozycja pracy Vertical | Pionowo na cianie

IP IP 42

Filter class Klasa filtra EU4

Type of heat recovery exchanger Rodzaj wymiennika odzysku ciepa Two stage recovery, cross flow heat

exchanger | Dwustopniowy odzysk ciepa w wymiennikach krzyowych

Heat recovery efficiency4 Sprawno odzysku ciepa

4 74-94%

Heat recovery power4 Moc odzysku ciepa

4 3,0-15,0 kW

Type of heat recovery exchanger Rodzaj nagrzewnicy wtrnej Water heater | Nagrzewnica wodna

-

Heating capacity5 Nominalna moc grzewcza

5 9,9 kW -

Air temperature rise (T)5 Przyrost temperatury powietrza (T)

5 23,0

oC -

Connection Przycze -

Max. water pressure Maks. cinienie robocze 1,6 MPa -

Max. water temperature Maks. temperatura wody grzewczej 95 oC -

Controlling Sterowanie External touch panel | Sterownik

z wywietlaczem dotykowym

Anti-freeze protection: heat recovery exchanger

Zabezpieczenie przeciwzamroeniowe wymiennika odzysku ciepa

Decrease of supplying air volume | Zmniejszenie obrotw wentylatorw

nawiewnych

Anti-freeze protection: water heat exchanger

Zabezpieczenie przeciwzamroeniowe wodnego wymiennika ciepa

PT-1000 sensor | Czujnik temp.

PT-1000 -

1 Max. air flow with installed filter EU4 and wall intake/exhauster OxS. | Max. wydajno przy pracy urzdzenia z filtrem EU4 oraz czeprni powietrza OxS.

2 Horizontal range of isothermal stream (at velocity boundary equal to 0,5 m/s). | Zasig poziomy strumienia izotermicznego, przy prdkoci granicznej 0,5m/s. 3 Acoustic pressure level measured in the room of average sound absorption, capacity 500m3, at distance of 5m from the unit. | Poziom cinienia akustycznego podano dla pomieszczenia o redniej zdolnoci pochaniania dwiku, objtoci 500m3, w odlegoci 5 m od urzdzenia. 4 Air parameters: supply temp. -24oC, RH 90%, exhaust temp. +24oC, RH 50%, air volume 150-1200m3/h. | Parametry powietrza: powietrze dostarczane -24oC, RH 90%, powietrze usuwane +24oC, RH 50%, wydajno 150-1200m3/h. 5 At max. air flow stream, inlet/outlet water temperature 80/60C, inlet air temperature 5

oC, air volume 1200 m

3/h. | Przy temp. wody grzewczej 80/60

oC, temp.

powietrza na wlocie do wymiennika 5oC, przy wydajnoci 1200 m3/h.

4 | www.flowair.com

2.1. Dimensions | Gwne wymiary

2.2. Acoustic pressure level | Poziom cinienia akustycznego

Acoustic pressure level measured in the room of average sound absorption, capacity 500m3, at distance of 5m from the unit.

Poziom cinienia akustycznego podano dla pomieszczenia o redniej zdolnoci pochaniania dwiku, objtoci 500 m

3, w odlegoci 5 m od

urzdzenia.

2.3. Fan characteristic operating point | Charakterystyka wentylatora punkt pracy urzdzenia

Operating point with installed filter EU4 and wall intake/exhauster OxS.

Punkt pracy urzdzenia wyznaczony przy pracy z filtrem EU4 oraz czerpni powietrza OxS.

36

38

40

42

44

46

48

50

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 100011001200

Lp [

dB

(A)]

Air flow | Wydajno [m3/h]

www.flowair.com | 5

2.4. Heating capacity graph | Nomogram mocy grzewczej

T1 outside temperature T2 inside temperature Pr recovery heat capacity Pc total heat capacity Tw1 inlet water temp. Tw2 outlet water temp.

1. Specify temperature outside 2. Specify temperature inside 3. Find heat recovery power Pr (it is total heating capacity

for X2-N-1.2) 4. Specify heating medium parameters 5. Find total heating capacity Pc (reg. OXeN with water

heat exchanger X2W1.2)

T1 temperatura zewntrzna T2 temperatura wewntrzna Pr moc odzysku ciepa Pc cakowita moc grzewcza Tw1 temperatura wody na zasilaniu wymiennika Tw2 temperatura wody na powrocie z wymiennika

1. Okrel temp. zewntrzn 2. Okrel temp. wewntrzn 3. Odczytaj moc odzysku ciepa Pr (cakowita moc grzewcza OXeN bez wymiennika wodnego X2N1.2) 4. Okrel temp. czynnika grzewczego 5. Odczytaj cakowit moc grzewcz Pc (dla OXeN z wymiennikiem wodnym X2W1.2)

6 | www.flowair.com

2.5. Output air temperature | Nomogram temp. powietrza nawiewanego

T1 outside temperature T2 inside temperature T3 outlet air temperature of OXeN X2-N-1.2 T4 outlet air temperature of OXeN X2-W-1.2 Tw1 inlet water temp. Tw2 outlet water temp.

1. Specify temperature outside 2. Specify temperature inside 3. Find outlet air temperature (it is final temperature for

OXeN X2-N-1.2) 4. Specify heating medi